22.12.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 458/284


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2021/2286,

annettu 16 päivänä joulukuuta 2021,

viitevuotta 2023 koskevien tietojen toimittamisesta integroiduista maatilatilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1091 mukaisesti muuttujien luettelon ja muuttujien kuvauksen osalta sekä komission asetuksen (EY) N:o 1200/2009 kumoamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon integroiduista maatilatilastoista sekä asetusten (EY) N:o 1166/2008 ja (EU) N:o 1337/2011 kumoamisesta 18 päivänä heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1091 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 4 kohdan ja 8 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EU) 2018/1091 vahvistetaan puitteet Euroopan maatilatilastoille sekä maatilojen rakennetietojen integroimiselle tuotantomenetelmiä, maaseudun kehittämistoimenpiteitä ja maatalouden ympäristönäkökohtia koskeviin tietoihin ja muihin asiaan liittyviin tietoihin.

(2)

Asetuksen (EU) 2018/1091 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti komission olisi annettava viitevuoden 2023 osalta täytäntöönpanosäädös, jossa täsmennetään kyseisen asetuksen liitteessä III lueteltujen, rakennetta koskeviin perustietoihin liittyvien muuttujien kuvaus.

(3)

Asetuksen (EU) 2018/1091 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti komission olisi lueteltava ja määriteltävä viitevuodelta 2023 kerättävät muuttujat, jotka vastaavat seuraavien kyseisen asetuksen liitteessä IV tarkoitettujen aihealueiden aiheita ja yksityiskohtaisia aiheita: ”Työvoima ja muu ansiotoiminta”, ”Maaseudun kehittäminen”, ”Kastelu”, ”Viljelysmaan hoitokäytännöt”, ”Koneet ja laitteet” ja ”Hedelmätarhat”.

(4)

Komission asetus (EY) N:o 1200/2009 (2) on vanhentunut asetuksen (EU) 2018/1091 antamisen jälkeen, ja oikeusvarmuuden vuoksi se olisi kumottava.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 223/2009 (3) 7 artiklalla perustetun Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Asetuksen (EU) 2018/1091 liitteessä III lueteltujen, rakennetta koskeviin perustietoihin liittyvien muuttujien kuvaus esitetään tämän asetuksen liitteessä I.

2.   Kunkin aihealueen aiheita ja yksityiskohtaisia aiheita koskevien muuttujien luettelo annetaan tämän asetuksen liitteessä II.

3.   Kuvaukset tämän asetuksen liitteessä II luetelluista muuttujista, joita jäsenvaltioiden on kunkin aihealueen aiheista ja yksityiskohtaisista aiheista käytettävä, esitetään tämän asetuksen liitteessä III.

2 artikla

Kumotaan asetus (EY) N:o 1200/2009.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä joulukuuta 2021.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 200, 7.8.2018, s. 1.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 1200/2009, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, maatilojen rakennetutkimuksista ja maatalouden tuotantomenetelmiä koskevasta tutkimuksesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1166/2008 täytäntöönpanosta kotieläinyksikkökertoimien sekä muuttujien määritelmien osalta (EUVL L 329, 15.12.2009, s. 1).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 223/2009, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2009, Euroopan tilastoista sekä salassapidettävien tilastotietojen luovuttamisesta Euroopan yhteisöjen tilastotoimistolle annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1101/2008, yhteisön tilastoista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 322/97 ja Euroopan yhteisöjen tilasto-ohjelmakomitean perustamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 89/382/ETY, Euratom kumoamisesta (EUVL L 87, 31.3.2009, s. 164).


LIITE I

Asetuksen (EU) 2018/1091 liitteessä III lueteltujen, rakennetta koskevissa perustiedoissa käytettävien muuttujien kuvaus

I.

YLEISET MUUTTUJAT

Tutkimustiedot

CGNR 001

-

Maatilan tunniste

Maatilan yksilöllinen numerotunniste tietojen toimittamista varten.

Maatilan sijainti

Maatilan sijainti on paikka, jossa tila harjoittaa pääasiallista maataloustoimintaansa.

CGNR 002

-

Maantieteellinen sijainti

Maatilan sijaintia vastaava Euroopan laajuudessa käytettävän (1)1 km:n INSPIRE-tietoyksikköruudukon ruututunniste. Tunnistetta käytetään ainoastaan tietojen toimittamiseksi.

Tietojen levittämistarkoituksessa käytetään taulukkoaineistojen tavanomaisten tietosuojamenetelmien lisäksi 1 km:n ruudukkoa vain, jos ruudukon sisällä on enemmän kuin kymmenen maatilaa; muussa tapauksessa käytetään sisäkkäisiä 5 km:n, 10 km:n tai suuremman koon ruudukkoja tarpeen mukaan.

CGNR 003

-

NUTS 3 -alue

Sen NUTS 3 -alueen (2)koodi (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1059/2003 (3)mukaisesti), jolla tila sijaitsee.

CGNR 004

-

Maatilalla on alueita, joilla asetuksen (EU) N:o 1305/2013 mukaisesti on luonnonoloista johtuvia rajoitteita

Tiedot alueista, joilla on luonnonoloista johtuvia rajoitteita, ilmoitetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 (4)32 artiklan tai tapauksen mukaan viimeisimmän lainsäädännön mukaisesti.

L

maatila sijaitsee alueella, joka on muu kuin vuoristoalue ja jolla on luonnonoloista johtuvia huomattavia rajoitteita

M

maatila sijaitsee vuoristoalueella

O

maatila sijaitsee muulla alueella, jolla on erityisrajoitteita

N

maatila ei ole osa aluetta, jolla on luonnonoloista johtuvia rajoitteita

Maatilan omistusmuoto

Maatilan omistusmuoto riippuu haltijan asemasta.

 

Maatilaa koskeva oikeudellinen ja taloudellinen vastuu:

CGNR 005

-

Luonnollinen henkilö, joka on itsenäisen maatilan ainoa haltija

Yksittäinen luonnollinen henkilö, joka on ainoa haltija maatilalla, jolla ei ole yhteisen johdon tai muun yhteisen järjestelyn kautta yhteyttä muiden haltijoiden maatiloihin.

Tämän edellytyksen täyttäviä maatiloja kutsutaan ainoan haltijan maatiloiksi.

CGNR 006

-

-

jos kyllä, onko tämä haltija myös tilanhoitaja?

CGNR 007

-

-

-

jos ei, onko tilanhoitaja haltijan perheenjäsen?

CGNR 008

-

-

-

-

jos kyllä, onko tilanhoitaja haltijan puoliso?

CGNR 009

-

Yhteisomistus

Luonnolliset henkilöt, jotka ovat ainoita haltijoita maatilalla, jolla ei ole yhteyttä muiden haltijoiden maatiloihin, ja jotka omistavat kyseisen maatilan ja hoitavat sitä yhteisesti.

CGNR 010

-

Kaksi tai useampi luonnollinen henkilö, jotka ovat liikekumppaneita, kun maatila on tilayhtymä

Tilayhtymän osakkaat ovat luonnollisia henkilöitä, jotka omistavat, vuokraavat tai muutoin hoitavat yhdessä yhtä maatilaa tai omia tilojaan ikään kuin ne olisivat yksi tila. Tällaisen yhteistyön on oltava lakiin perustuva tai siitä on oltava kirjallinen sopimus.

CGNR 011

-

Oikeushenkilö

Oikeussubjekti, joka ei ole luonnollinen henkilö mutta jolla on yksittäisen henkilön tavanomaiset oikeudet ja velvollisuudet, kuten mahdollisuus haastaa ja tulla haastetuksi oikeuteen (yleinen oikeustoimikelpoisuus).

CGNR 012

-

-

jos kyllä, onko maatila osa yritysryhmää?

Yritysryhmä on sellaisten yritysten yhteenliittymä, jotka ovat sidoksissa toisiinsa oikeudellisesti ja/tai taloudellisesti ja jotka ovat emoyrityksen määräysvallan alaisia.

Yritys vastaa pienintä oikeudellisten yksiköiden ryhmää, joka muodostaa sellaisen organisatorisen tavaroiden ja palvelujen tuotantoyksikön, joka on tietyssä määrin itsenäinen päätöksenteossaan erityisesti käytettävissään olevien resurssiensa osalta. Yritys harjoittaa yhtä tai useampaa toimintaa yhdessä tai useammassa paikassa. Yritys voi muodostua yhdestä ainoasta oikeudellisesta yksiköstä.

CGNR 013

-

Maatila on yhteismaan yksikkö

Tietojen keruu- ja tallennustarkoituksia varten maatila yhteismaan yksikkönä on kokonaisuus, joka koostuu sellaisesta käytössä olevasta maatalousmaasta (KMM), jota käyttävät muut maatilat yhteisten oikeuksien nojalla.

CGNR 014

-

Haltija saa EU-tukea maatilan maasta tai eläimistä ja sisältyy näin yhdennettyyn hallinto- ja valvontajärjestelmään (IACS)

Haltija on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1307/2013 (5) 9 artiklassa tai tapauksen mukaan viimeisimmässä lainsäädännössä tarkoitettu aktiiviviljelijä ja tukihakemus on hyväksytty.

CGNR 015

-

Haltija on nuori viljelijä tai uusi maatalousyrittäjä, joka on saanut tarkoitusta varten yhteisen maatalouspolitiikan mukaista taloudellista tukea kolmena edeltävänä vuonna

Taloudellinen tuki voi tarkoittaa asetuksen (EU) N:o 1307/2013 50 ja 51 artiklan mukaisia suoria tukia tai asetuksen (EU) N:o 1305/2013 19 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohdan (yrityksen perustamistuki nuorille viljelijöille) nojalla maatalouden kehittämisohjelmissa annettavaa tukea tai tapauksen mukaan viimeisimmän lainsäädännön mukaista tukea.

Maatilan hoitaja

Maatilan hoitaja on luonnollinen henkilö, joka vastaa maatilan tavanomaiseen päivittäiseen toimintaan liittyvien taloudellisten ja tuotannollisten tehtävien hoidosta.

Maataloustyöksi katsotaan kaikentyyppinen maatilalla tehtävä työ, jolla edistetään jotain seuraavista:

i)

asetuksen (EU) 2018/1091 2 artiklan a alakohdassa määritelty toiminta

ii)

tuotantovälineiden ylläpito

iii)

tällaisesta tuotannollisesta työstä suoraan johtuva toiminta.

Maatilalla maataloustyöhön käytetty aika on tilan maataloustyöhön tosiasiallisesti käytetty aika, johon ei lueta mukaan haltijan tai tilanhoitajan kotitaloudessa suoritettua työtä.

Vuosityöyksikkö on kokoaikavastaava työllisyys eli tehtyjen työtuntien kokonaismäärä jaettuna maassa kokoaikaisissa työpaikoissa tehtyjen työtuntien vuotuisella keskiarvolla.

Kokoaikaisella tarkoitetaan kansallisissa työsopimusehdoissa määrättyä vähimmäistyöaikaa. Jos työsopimusehdoissa ei määrätä vuosittaisesta työtuntien määrästä, vähimmäistyöaikana pidetään 1 800 :aa tuntia (225 kahdeksan tunnin työpäivää).

CGNR 016

-

Syntymävuosi

Maatilan hoitajan syntymävuosi.

CGNR 017

-

Sukupuoli

Maatilan hoitajan sukupuoli.

M

Mies

F

Nainen

CGNR 018

-

Maataloustyö maatilalla (ei kotitaloustyö)

Maatilan hoitajan tekemän maataloustyön vuosityöyksiköiden (6) prosenttiluokka.

CGNR 019

-

Vuosi, jona luokiteltu maatilan hoitajaksi

Vuosi, jona maatilan hoitaja aloitti tässä tehtävässä.

CGNR 020

-

Tilanhoitajan maatalousalan koulutus

Tilanhoitajan saavuttama korkein maatalousalan koulutustaso:

PRACT

ainoastaan käytännön kokemusta maataloustyöstä, jos tilanhoitaja on hankkinut kokemusta maatilalla tehdyn käytännön työn kautta

BASIC

maatalousalan peruskoulutus, jos tilanhoitaja on suorittanut loppuun koulutuksen yleisessä maatalousalan oppilaitoksessa ja/tai tietyille aloille erikoistuneessa oppilaitoksessa (mukaan lukien puutarhanviljely, viininviljely, metsänhoito, kalankasvatus, eläinlääketiede, maatalousteknologia ja vastaavat alat); peruskoulutuksena pidetään myös loppuun suoritettua maatalousalan oppisopimuskoulutusta

FULL

maatalousalan koulutus eli kaikki oppivelvollisuuden päättymisen jälkeen vähintään kaksivuotista kokopäivätoimista opiskelua vastaava koulutus, joka on suoritettu maatalousalan korkeakoulussa, yliopistossa tai muussa korkea-asteen oppilaitoksessa maatalouden, puutarhanviljelyn, viininviljelyn, metsänhoidon, kalankasvatuksen, eläinlääketieteen, maatalousteknologian tai vastaavan oppiaineen alalla.

CGNR 021

-

Tilanhoitajan ammatillinen koulutus viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana

Jos maatilan hoitaja on osallistunut kouluttajan tai koulutuslaitoksen koulutustoimenpiteenä tai -toimintana järjestämään ammatilliseen koulutukseen, jonka ensisijaisena tavoitteena on maatilan toimintaan tai maatilaan suoraan liittyviä toimintoja koskevien uusien taitojen hankkiminen tai olemassa olevien taitojen kehittäminen.

Käytössä olevan maatalousmaan hallintaoikeusmuoto (suhteessa haltijaan)

Hallintaoikeusmuoto riippuu tutkimusvuoden viitepäivänä vallitsevasta tilanteesta.

CGNR 022

-

Oman maan viljely

Käytössä oleva maatalousmaa, joka on haltijan omaisuutta tai jota hän viljelee nautintaoikeuden tai pitkäaikaisen vuokraoikeuden tai jonkin muun vastaavan hallintaoikeusmuodon perusteella, hehtaareina.

CGNR 023

-

Vuokramaan viljely

Käytössä oleva maatalousmaa, jonka tila on vuokrannut etukäteen sovittua kiinteää vuokraa vastaan (maksettuna käteisellä, luontoisetuuksina tai muutoin), mistä on olemassa (kirjallinen tai suullinen) vuokrasopimus, hehtaareina. Käytössä oleva maatalousmaa merkitään vain yhdelle maatilalle vuokratuksi. Jos käytössä oleva maatalousmaa on vuokrattu viitevuoden aikana usealle eri maatilalle, se merkitään yleensä vuokratuksi sille tilalle, joka on vuokraajana tutkimuksen viitepäivänä tai jonka vuokra-aika on viitevuoden aikana pisin.

CGNR 024

-

Osuusviljely tai muu

Käytössä oleva maatalousmaa (hehtaareina), joka on

a)

osuusviljelyssä eli jota vuokranantaja ja osuusviljelijä viljelevät osakkaina kirjallisen tai suullisen osuusviljelysopimuksen mukaisesti. Osuusviljelyalueen tuotto (joko rahallinen tai aineellinen) jaetaan osakkaiden kesken sovitun mukaisesti

b)

käytössä muun hallintaoikeusmuodon mukaisesti eikä sisälly edellä oleviin kohtiin.

CGNR 025

-

Yhteismaa

Käytössä oleva maatalousmaa, jota maatila käyttää mutta joka ei kuulu sille suoraan eli johon sovelletaan yhteisoikeutta, hehtaareina.

CGNR 026

-

Luonnonmukainen maatalous

Maatilan tuotannossa noudatetaan viljelykäytäntöjä, jotka ovat tiettyjen i) neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 (7) tai Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/848 (8) tai tapauksen mukaan viimeisimmän lainsäädännön ja ii) luonnonmukaisesta tuotannosta annetun vastaavan kansallisen täytäntöönpanosäännöstön vaatimusten ja sääntöjen mukaisia.

CGNR 027

-

Käytössä oleva maatalousmaa, jolla sovelletaan kansallisten tai Euroopan unionin sääntöjen mukaisia sertifioituja luonnonmukaisia viljelymenetelmiä

Hehtaareina ilmaistu käytössä oleva maatalousmaa, jolla tuotanto on täysin i) asetuksen (EY) N:o 834/2007 tai asetuksen (EU) 2018/848 tai tapauksen mukaan viimeisimmän lainsäädännön ja ii) luonnonmukaisen tuotannon sertifiointia koskevien vastaavien kansallisten täytäntöönpanosääntöjen mukaisten luonnonmukaista viljelyä maatiloilla koskevien periaatteiden mukaista.

CGNR 028

-

Käytössä oleva maatalousmaa, jolla ollaan siirtymässä kansallisten tai Euroopan unionin sääntöjen mukaisiin sertifioituihin luonnonmukaisiin viljelymenetelmiin

Käytössä oleva maatalousmaa, jolla sovelletaan luonnonmukaisia viljelymenetelmiä, kun siirrytään muusta kuin luonnonmukaisesta tuotannosta luonnonmukaiseen tuotantoon tietyn ajan (siirtymäkauden) kuluessa i) asetuksen (EY) N:o 834/2007 tai asetuksen (EU) 2018/848 tai tapauksen mukaan viimeisimmän lainsäädännön ja ii) luonnonmukaisen tuotannon sertifiointia koskevien vastaavien kansallisten täytäntöönpanosääntöjen mukaisesti, hehtaareina.

CGNR 029

-

Osallistuminen muihin ympäristösertifiointijärjestelmiin

Maatila osallistuu kansallisiin tai alueellisiin ympäristösertifiointijärjestelmiin, kuten asetuksen (EU) N:o 1307/2013 43 artiklan 2 kohdassa ja 3 kohdan b alakohdassa ja sen liitteessä IX tai tapauksen mukaan uusimmassa lainsäädännössä tarkoitettuihin järjestelmiin (nykyiset YMP:n viherryttämistukea vastaavat sertifiointijärjestelmät), ja tukihakemus on hyväksytty.


II.   MAATA KOSKEVAT MUUTTUJAT

Maatilan kokonaispinta-ala koostuu käytössä olevasta maatalousmaasta (pelto, pysyvä nurmi, monivuotiset kasvit ja kotipuutarhat) ja tilan muusta maasta (käyttämätön maatalousmaa, metsämaa ja muu muualle luokittelematon maa).

Alaa, jolta on kerättävä kutakin kohtaa koskevat tiedot, nimitetään varsinaiseksi viljelyalaksi, ja sillä tarkoitetaan lohko(je)n fyysistä pinta-alaa riippumatta siitä, onko sillä ollut satovuoden aikana vain yksi satokasvi vai useita satokasveja. Yksivuotisilla viljelykasveilla varsinainen viljelyala on sama kuin kylvetty ala; monivuotisilla viljelykasveilla varsinainen viljelyala on sama kuin koko istutusala; peräkkäin viljeltävien satokasvien yhteydessä varsinainen viljelyala on pääkasvin viljelyala lohkolla kyseisenä vuonna; samanaikaisesti viljeltävien satokasvien yhteydessä varsinainen viljelyala on ala, jolla kasveja kasvaa samanaikaisesti. Näin kukin ala merkitään luetteloon vain kerran.

Pääkasvi on viljelykasvi, jonka taloudellinen arvo on suurin. Jos pääkasvia ei ole mahdollista määritellä tuotannon arvon perusteella, pääkasvina pidetään kasvia, jonka osalta kyseistä maa-alaa hyödynnetään viitevuonna kaikista viljelykasveista pisimpään.

Käytössä oleva maatalousmaa on kokonaisala, joka on maatilan käytössä peltona, pysyvänä nurmena, monivuotisten kasvien viljelyssä ja kotipuutarhana, riippumatta hallintaoikeustyypistä.

Viljelykierto on käytäntö, jossa tietyn pellon viljelykasveja vaihdellaan suunnitellun järjestyksen ja jaksotuksen mukaan peräkkäisinä satovuosina siten, ettei samalla pellolla kasvateta samaa lajia yhtäjaksoisesti. Tavallisesti kasveja muutetaan viljelykierrossa vuosittain, mutta viljelykiertoa voidaan harjoittaa myös monivuotisilla viljelykasveilla.

Avomaaviljelyn ja kasvihuoneessa tai sisälle mentävän korkean katteen alla tapahtuva viljelyn alat ilmoitetaan erikseen.

Maata koskevissa muuttujissa maan käytön on viitattava viitevuoteen.

CLND 001

-

Käytössä oleva maatalousmaa

Käytössä oleva maatalousmaa, hehtaareina.

CLND 002

-

-

Pelto

Maa, jota hoidetaan säännöllisesti (kyntämällä tai muokkaamalla) ja johon yleensä sovelletaan viljelykiertoa, hehtaareina.

CLND 003

-

-

-

Viljantuotanto (mukaan lukien siemenviljantuotanto)

Maa, jolla viljellään kuivana korjattavaa viljaa riippumatta siitä, mihin sitä käytetään, hehtaareina.

CLND 004

-

-

-

-

Tavallinen vehnä ja spelttivehnä

Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol., Triticum spelta L. ja Triticum monococcum L., hehtaareina.

CLND 005

-

-

-

-

Durumvehnä

Triticum durum Desf., hehtaareina.

CLND 006

-

-

-

-

Ruis ja syysviljaseokset (ruisseosvilja)

Milloin tahansa kylvetty ruis (Secale cereale L.) sekä ennen talvea tai talven aikana kylvetyt seokset, joissa on ruista ja muuta viljaa, ja muut viljaseokset (seosvilja), hehtaareina.

CLND 007

-

-

-

-

Ohra

Ohra (Hordeum vulgare L.), hehtaareina.

CLND 008

-

-

-

-

Kaura ja kevätviljaseokset (muut kuin ruisseosvilja)

Kaura (Avena sativa L.) ja muut keväällä kylvetyt, seoksina viljellyt ja kuivana korjattavat viljat, mukaan lukien siemenviljan tuotanto, hehtaareina.

CLND 009

-

-

-

-

Viljamaissi ja maissintähkäseos

Maissi (Zea mays L.) jyvinä korjattu, siemenenä ja maissintähkäseoksena, hehtaareina.

CLND 010

-

-

-

-

Ruisvehnä

Ruisvehnä (x Triticosecale Wittmack), hehtaareina.

CLND 011

-

-

-

-

Kirjodurra

Durra (Sorghum bicolor (L.) Conrad Moench tai Sorghum x sudanense (Piper) Stapf.), hehtaareina.

CLND 012

-

-

-

-

Muut viljat, muualle luokittelemattomat (tattari, hirssi, kanarianhelpi jne.)

Kuivana korjattavat viljat, joita ei ilmoiteta edellisissä kohdissa, kuten hirssi (Panicum miliaceum L.), tattari (Fagopyrum esculentum Mill.), kanarianhelpi (Phalaris canariensis L.) ja muut muualle luokittelemattomat viljat, hehtaareina.

CLND 013

-

-

-

-

Riisi

Riisi (Oryza sativa L.), hehtaareina.

CLND 014

-

-

-

Kuivat palko- ja valkuaiskasvit (mukaan lukien siementuotanto sekä viljan ja palkokasvien seokset)

Kuivat palko- ja valkuaiskasvit, joiden siemenet korjataan kuivana, riippumatta siitä, mihin niitä käytetään, hehtaareina.

CLND 015

-

-

-

-

Herneet, härkäpavut ja makeat lupiinit

Kaikki kuivana korjattavat peltoherneen muunnokset (Pisum sativum L. convar. sativum tai Pisum sativum L. convar. arvense L. tai convar. speciosum), hehtaareina, kaikki kuivana korjattavat härkäpavun muunnokset (Vicia faba L. (partim)), hehtaareina, sekä kaikki kuivana korjattavat makeat lupiinit (Lupinus sp.), hehtaareina, mukaan lukien siementuotanto, riippumatta siitä, mihin niitä käytetään.

CLND 016

-

-

-

Juurikasvit

Viljelykasvit, joita viljellään niiden juurten, mukuloiden tai muuntuneen varren vuoksi, hehtaareina. Tähän eivät kuulu juuri-, mukula- ja sipulikasvit, kuten esimerkiksi porkkanat, punajuurikkaat ja lantut.

CLND 017

-

-

-

-

Peruna (mukaan lukien siemenperuna)

Peruna (Solanum tuberosum L.), hehtaareina.

CLND 018

-

-

-

-

Sokerijuurikas (lukuun ottamatta siementuotantoa)

Sokerijuurikas (Beta vulgaris L.) sokeriteollisuutta ja alkoholin tuotantoa varten, hehtaareina.

CLND 019

-

-

-

-

Muut juurikasvit, muualle luokittelemattomat

Rehujuurikas (Beta vulgaris L.) ja Brassicae-heimon kasvit, joista korjataan joko juuri tai varsi pääasiassa rehuksi, sekä muut muualle luokittelemattomat pääasiassa rehujuurtensa vuoksi viljellyt kasvit, hehtaareina.

CLND 020

-

-

-

Teollisuuskasvit

Teollisuuskasvit, joita ei yleensä myydä suoraan kuluttajalle, koska ne on jalostettava teollisesti ennen lopullista käyttöä, hehtaareina.

CLND 021

-

-

-

-

Öljysiemenet

Rapsi (Brassica napus L.) ja rypsi (Brassica rapa L. var. oleifera (Lam.)), auringonkukka (Helianthus annuus L.), soija (Glycine max (L.) Merril), öljypellava (Linum usitatissimum L.), sinappi (Sinapis alba L.), unikko (Papaver somniferum L.), saflori (Carthamus tinctorius L.), seesami (Sesamum indicum L.), maamanteli (Cyperus esculentus L.), maapähkinät (Arachis hypogea L.), öljykurpitsa (Cucurbita pepo var. styriaca) ja hamppu (Cannabis sativa L.) öljyn tuotantoon kasvatettava, kuivana korjattava, lukuun ottamatta puuvillansiemeniä (Gossypium spp.), hehtaareina.

CLND 022

-

-

-

-

-

Rapsin ja rypsin siemenet

Rapsi (Brassica napus L.) ja rypsi (Brassica rapa L. var. oleifera (Lam.)), öljyn tuotantoon kasvatettava, kuivana korjattava, valkuaiskäyttöön, hehtaareina.

CLND 023

-

-

-

-

-

Auringonkukansiemenet

Auringonkukka (Helianthus annuus L.), kuivana korjattava, hehtaareina.

CLND 024

-

-

-

-

-

Soija

Soija (Glycine max L. Merril), kuivana korjattava, sekä öljy- että valkuaiskäyttöön, hehtaareina.

CLND 025

-

-

-

-

-

Öljypellava

Pellava (Linum usitatissimum L.), pääasiassa öljyn tuotantoon kasvatettava, kuivana korjattava, hehtaareina.

CLND 026

-

-

-

-

-

Muut öljykasvit, muualle luokittelemattomat

Muut pääasiassa öljysisältönsä vuoksi kasvatettavat kasvit, kuivana korjattavat, muualle luokittelemattomat, lukuun ottamatta puuvillansiemeniä, hehtaareina.

CLND 027

-

-

-

-

Kuitukasvit

Kuitupellava (Linum usitatissimum L.), hamppu (Cannabis sativa L.), puuvilla (Gossypium spp.), juutti (Corchorus capsularis L.), manilahamppu eli abaca (Musa textilis Née), kenaf (Hibiscus cannabinus L.) ja sisalagaave (Agave sisalana Perrine), hehtaareina.

CLND 028

-

-

-

-

-

Kuitupellava

Kuitupellava (Linum usitatissimum L.), pääasiassa kuidun tuotantoon kasvatettavat lajikkeet, hehtaareina.

CLND 029

-

-

-

-

-

Hamppu

Hamppu (Cannabis sativa L.), korsisatoa varten kasvatettava, hehtaareina.

CLND 030

-

-

-

-

-

Puuvilla

Puuvilla (Gossypium spp.), kuitu- ja/tai öljysiemenkäyttöä varten korjattava, hehtaareina.

CLND 031

-

-

-

-

-

Muut kuitukasvit, muualle luokittelemattomat

Muut pääasiassa kuitusisältönsä vuoksi kasvatettavat kasvit, muualle luokittelemattomat, kuten juutti (Corchorus capsularis L.), manilahamppu eli abaca (Musa textilis Née), sisalagaave (Agave sisalana Perrine) ja kenaf (Hibiscus cannabinus L.), hehtaareina.

CLND 032

-

-

-

-

Tupakka

Tupakka (Nicotiana tabacum L.) lehtien vuoksi kasvatettava, hehtaareina.

CLND 033

-

-

-

-

Humala

Humala (Humulus lupulus L.) ”käpyjen” (emikukintojen) vuoksi kasvatettava, hehtaareina.

CLND 034

-

-

-

-

Mauste- ja lääkekasvit

Mauste- ja lääkekasvit, farmaseuttisiin tarkoituksiin, parfyymien valmistukseen tai ihmisravinnoksi viljeltävät, hehtaareina.

CLND 035

-

-

-

-

Energiakasvit, muualle luokittelemattomat

Yksinomaan uusiutuvan energian tuotantoon käytettävät energiakasvit, muualle luokittelemattomat, pellolla viljeltävät, hehtaareina.

CLND 036

-

-

-

-

Muut teollisuuskasvit, muualle luokittelemattomat

Muut teollisuuskasvit, muualle luokittelemattomat, hehtaareina.

CLND 037

-

-

-

Tuoreena korjattavat peltokasvit

Kaikki tuoreena korjattavat peltokasvit, jotka on tarkoitettu pääasiassa rehuksi tai uusiutuvan energian tuotantoon, eli viljakasvit, nurmikasvit, palkokasvit ja teollisuuskasvit ja muut peltokasvit, jotka korjataan ja/tai käytetään tuoreena, hehtaareina.

CLND 038

-

-

-

-

Lyhytaikaiset nurmikasvit

Normaaliin viljelykiertoon kuuluvat laiduntamiseen, heinäksi tai säilörehuksi tarkoitetut, vähintään yhden satovuoden ja tavallisesti alle viiden vuoden ikäiset nurmet, jotka on kylvetty nurmiheinälle tai nurmiheinäseokselle, hehtaareina.

CLND 039

-

-

-

-

Tuoreena korjattavat palkokasvit

Pääasiassa rehuksi tai energiaksi kasvatettavat ja tuoreena, kokonaisena korjattavat palkokasvit, hehtaareina.

Tähän sisältyvät pääasiassa palkokasveja (tavallisesti > 80 %) ja heinäkasveja sisältävät seokset, jotka korjataan tuoreena tai kuivaheinänä.

CLND 040

-

-

-

-

Rehumaissi

Pääasiassa säilörehuksi kasvatettavan maissin (Zea mays L.) eri muodot, joista ei korjata jyväsatoa vaan kokonainen maissintähkä, osia kasvista tai kokonainen kasvi, hehtaareina.

CLND 041

-

-

-

-

Muut tuoreena korjattavat viljakasvit (pois lukien vihantamaissi)

Kaikki viljakasvit (pois lukien maissi), rehuksi tai uusiutuvan energian tuotantoon (biomassan tuotanto) kasvatettavat ja tuoreena ja kokonaisena korjattavat, hehtaareina.

CLND 042

-

-

-

-

Muut tuoreena korjattavat peltokasvit, muualle luokittelemattomat

Muut yksivuotiset tai monivuotiset (alle viisi vuotta) viljelykasvit, pääasiassa eläinten rehuksi tarkoitetut tuoreena korjattavat, hehtaareina. Myös muualle luokittelemattomat kasvien jäännökset tapauksissa, joissa pääsato on tuhoutunut mutta jäännöksiä voidaan silti käyttää (rehuksi tai uusiutuvaksi energiaksi).

CLND 043

-

-

-

Tuoreet vihannekset (mukaan lukien melonit) ja mansikat

Kaikki kaalit, lehti- ja varsivihannekset, vihanneshedelmät, juuri-, mukula- ja sipulikasvit, tuoreet palkokasvit, muut tuoreena (ei kuivana) korjattavat vihannekset sekä mansikat, avomaalla viljelykierrossa muiden pelto- tai puutarhakasvien kanssa kasvatettavat, hehtaareina.

CLND 044

-

-

-

-

Tuoreet vihannekset (mukaan lukien melonit) ja mansikat, jotka on kasvatettu viljelykierrossa puutarhakasvien kanssa (kaupallinen puutarhaviljely)

Tuoreet vihannekset, melonit ja mansikat, jotka on kasvatettu pellolla viljelykierrossa muiden puutarhakasvien kanssa, hehtaareina.

CLND 045

-

-

-

-

Tuoreet vihannekset (mukaan lukien melonit) ja mansikat, jotka on kasvatettu viljelykierrossa muiden kuin puutarhakasvien kanssa (avomaa)

Tuoreet vihannekset, melonit ja mansikat, jotka on kasvatettu pellolla viljelykierrossa muiden peltokasvien kanssa, hehtaareina.

CLND 046

-

-

-

Kukat ja koristekasvit (lukuun ottamatta taimitarhoja)

Kaikki kukat ja koristekasvit, jotka on tarkoitus myydä leikkokukkina (esim. ruusut, neilikat, orkideat, gladiolukset, krysanteemit, leikkovihreä ja muut leikatut osat), ruukku-, ryhmä- ja parvekekukkina ja -kasveina (esim. alppiruusut, atsaleat, krysanteemit, begoniat, kurjenpolvet, palsamit, muut ruukku-, ryhmä- ja parvekekasvit) ja sipuli- ja mukulakukkina ja muina koristekasveina (tulppaanit, hyasintit, orkideat, narsissit ja muut), hehtaareina.

CLND 047

-

-

-

Siemenet ja siementaimet

Juurikasvien (lukuun ottamatta perunoita ja muita kasveja, joiden juuria käytetään myös siemenenä), rehukasvien, nurmiheinien, teollisuuskasvien (lukuun ottamatta öljykasvien siemeniä) siemenet sekä vihanneskasvien ja kukkien siemenet ja siementaimet, hehtaareina.

CLND 048

-

-

-

Muut peltokasvit, muualle luokittelemattomat

Peltokasvit, muualle luokittelemattomat, hehtaareina.

CLND 049

-

-

-

Kesanto

Kaikki joko viljelykiertoon kuuluvat tai maatalouden ja ympäristön kannalta hyvässä kunnossa (9) säilytetyt hoidetut tai hoitamattomat peltomaat, joilta ei korjata satoa satovuoden aikana, hehtaareina. Kesantomaalle on ominaista, että se jätetään maan parantamiseksi lepäämään yleensä koko satovuoden ajaksi. Kesanto voi olla

i)

avokesantoa, jolla ei ole mitään kasvillisuutta, tai

ii)

maata, jolla on luonnonvaraista kasvillisuutta, joka voidaan käyttää rehuna tai kyntää maahan, tai

iii)

maata, jota käytetään yksinomaan viherlannoitteen tuottamiseen (viherkesanto).

CLND 050

-

-

Pysyvä nurmi

Maa, jota käytetään pysyvästi (useita peräkkäisiä vuosia, yleensä vähintään viisi vuotta) nurmirehukasvien tai muiden rehukasvien taikka energian tuotantoon tarkoitettujen kasvien kasvattamiseen joko viljelemällä (kylvö) tai luontaisesti (itseuudistuva) ja joka ei kuulu maatilan viljelykiertoon, hehtaareina.

Nurmi voidaan käyttää laiduntamiseen, niittää säilörehuksi ja heinäksi tai käyttää uusiutuvan energian tuotantoon.

CLND 051

-

-

-

Laidunmaa ja niitty lukuun ottamatta luonnonlaidunta

Hyvällä tai keskilaatuisella maaperällä oleva pysyvä laidun, jota voidaan yleensä käyttää teholaiduntamiseen, hehtaareina.

CLND 052

-

-

-

Luonnonlaidun

Yleensä huonolaatuisella maaperällä esimerkiksi mäkisessä maastossa tai korkealla sijaitseva vähätuottoinen pysyvä laidun, jonka parantamiseen ei ole yleensä käytetty lannoitteita, muokkausta, uudistamista tai salaojitusta, hehtaareina. Näitä aloja voidaan yleensä käyttää ainoastaan laajaperäiseen laiduntamiseen, sillä ne eivät kestä suurta eläintiheyttä. Niitä ei tavallisesti niitetä tai ne niitetään laajaperäisin menetelmin.

CLND 053

-

-

-

Pysyvä nurmi, jota ei enää käytetä tuotantotarkoituksiin ja joka on tukikelpoinen

Pysyvät nurmet ja niityt, joita ei enää käytetä tuotantotarkoituksiin ja joita neuvoston asetuksen (EU) N:o 1307/2013 tai tapauksen mukaan viimeisimmän lainsäädännön mukaisesti säilytetään sellaisessa kunnossa, että ne soveltuvat laitumeksi tai viljelyyn ilman, että niitä olisi valmisteltava muutoin kuin tavanomaisilla maatalousmenetelmillä ja -koneilla ja joille voidaan myöntää rahallista tukea, hehtaareina.

CLND 054

-

-

Monivuotiset viljelykasvit (mukaan lukien nuoret ja tilapäisesti käytöstä poistetut viljelmät, lukuun ottamatta alueita, joiden tuotos tulee ainoastaan omaan kulutukseen)

Kaikki hedelmäpuut, kaikki sitrushedelmäpuut, kaikki pähkinäpuut, kaikki marjaviljelmät, kaikki viinitarhat, kaikki oliivipuut ja kaikki muut ihmisravinnoksi (esim. tee, kahvi tai johanneksenleipä) ja muihin tarkoituksiin (esim. taimitarhat, joulupuut tai punontaan ja kudontaan käytettävät kasvit kuten rottinki ja bambu) käytettävät monivuotiset viljelykasvit, hehtaareina.

CLND 055

-

-

-

Hedelmät, marjat ja pähkinät (pois lukien sitrushedelmät, viinirypäleet ja mansikat)

Kotahedelmiä, kivihedelmiä, marjoja, pähkinöitä ja trooppisen ja subtrooppisen ilmastovyöhykkeen hedelmiä kasvavat puutarhat, hehtaareina.

CLND 056

-

-

-

-

Kotahedelmät

Kotahedelmiä kuten omenoita (Malus spp.), päärynöitä (Pyrus spp.), kvitteneitä (Cydonia oblonga Mill.) tai mispeleitä (Mespilus germanica, L.) kasvavat hedelmätarhat, hehtaareina.

CLND 057

-

-

-

-

Kivihedelmät

Kivihedelmiä kuten persikoita ja nektariineja (Prunus persica (L.) Batch), aprikooseja (Prunus armeniaca L. ja muut), imeläkirsikoita ja hapankirsikoita (Prunus avium L., P. cerasus), luumuja (Prunus domestica L. ja muut) ja muita muualle luokittelemattomia kivihedelmiä, kuten oratuomen marjoja (Prunus spinosa L.) tai japaninmispeleitä (Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.), kasvavat hedelmätarhat, hehtaareina.

CLND 058

-

-

-

-

Subtrooppisen ja trooppisen ilmastovyöhykkeen hedelmät

Kaikki subtrooppisen ja trooppisen ilmastovyöhykkeen hedelmät, kuten kiivit (Actinidia chinensis Planch.), avokadot (Persea americana Mill.) ja banaanit (Musa spp.), hehtaareina.

CLND 059

-

-

-

-

Marjat (pois lukien mansikat)

Kaikki viljellyt marjat kuten mustaherukat (Ribes nigrum L.), punaherukat (Ribes rubrum L.), vadelmat (Rubus idaeus L.) ja pensasmustikat (Vaccinium corymbosum L.), hehtaareina.

CLND 060

-

-

-

-

Pähkinät

Kaikki pähkinäpuut: saksanpähkinät, hasselpähkinät, mantelit, kastanjat ja muut pähkinät, hehtaareina.

CLND 061

-

-

-

Sitrushedelmät

Sitrushedelmät (Citrus spp.): appelsiinit, pienet sitrushedelmät, sitruunat, limetit, pomelot, greipit ja muut sitrushedelmät, hehtaareina.

CLND 062

-

-

-

Viinirypäleet

Viiniköynnökset (Vitis vinifera L.), hehtaareina.

CLND 063

-

-

-

-

Viinin valmistukseen tarkoitetut viinirypäleet

Viinirypäleitä tuottavien viiniköynnösten lajikkeet, joita yleensä kasvatetaan mehun, rypäleiden puristemehun ja/tai viinin tuottamiseksi, hehtaareina.

CLND 064

-

-

-

-

-

Viinirypäleet, jotka on tarkoitettu sellaisen viinin valmistukseen, jolle on annettu suojattu alkuperänimitys (SAN)

Viinirypäleitä tuottavien viiniköynnösten lajikkeet, joita yleensä kasvatetaan sellaisten viinien tuottamista varten, joille on annettu suojattu alkuperänimitys ja jotka ovat i) komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/33 (10) tai tapauksen mukaan viimeisimmän lainsäädännön vaatimusten ja ii) vastaavien kansallisten sääntöjen mukaisia, hehtaareina.

CLND 065

-

-

-

-

-

Viinirypäleet, jotka on tarkoitettu sellaisen viinin valmistukseen, jolle on annettu suojattu maantieteellinen merkintä (SMM)

Viinirypäleitä tuottavien viiniköynnösten lajikkeet, joita yleensä kasvatetaan sellaisten viinien tuottamista varten, joilla on suojattu maantieteellinen merkintä ja jotka ovat i) komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/33 tai tapauksen mukaan viimeisimmän lainsäädännön vaatimusten ja ii) vastaavien kansallisten sääntöjen mukaisia, hehtaareina.

CLND 066

-

-

-

-

-

Viinirypäleet, jotka on tarkoitettu muun viinin (ei suojattua alkuperänimitystä eikä suojattua maantieteellistä merkintää) valmistukseen, muualle luokittelemattomat

Viinirypäleitä tuottavien viiniköynnösten lajikkeet, joita tavallisesti kasvatetaan muiden viinien kuin suojatun alkuperänimityksen tai maantieteellisen merkinnän saaneiden viinien tuottamista varten, hehtaareina.

CLND 067

-

-

-

-

Syötäviksi tarkoitetut viinirypäleet

Viinirypäleitä tuottavien viiniköynnösten lajikkeet, joita tavallisesti kasvatetaan tuoreiden viinirypäleiden tuottamista varten, hehtaareina.

CLND 068

-

-

-

-

Rusinoiksi tarkoitetut viinirypäleet

Viinirypäleitä tuottavien viiniköynnösten lajikkeet, joita tavallisesti kasvatetaan rusinoiden tuottamista varten, hehtaareina.

CLND 069

-

-

-

Oliivit

Oliivipuut (Olea europea L.), oliivien tuotantoa varten kasvatettavat, hehtaareina.

CLND 070

-

-

-

Taimitarhat

Taimitarhat, joissa kasvatetaan nuoria puumaisia (puuvartisia) kasveja avomaalla myöhempää uudelleen istutusta varten, hehtaareina.

CLND 071

-

-

-

Muut monivuotiset viljelykasvit, mukaan luettuna muut ihmisravinnoksi tarkoitetut monivuotiset viljelykasvit

Ihmisravinnoksi tarkoitetut monivuotiset viljelykasvit, muualle luokittelemattomat, sekä käytössä olevalle maatalousmaalle joulupuiksi istutetut puut, hehtaareina.

CLND 072

-

-

-

-

Joulupuut

Käytössä olevalle maatalousmaalle metsämaan ulkopuolelle kaupallisiin tarkoituksiin joulupuiksi istutetut puut, hehtaareina. Mukaan ei lueta joulupuuviljelmiä, joita ei enää hoideta ja jotka kuuluvat metsämaahan.

CLND 073

-

-

Kotipuutarhat

Maa, jolla tavallisesti kasvatetaan muun muassa vihannes- ja juurikasveja ja monivuotisia viljelykasveja haltijan ja hänen taloutensa omaan kulutukseen ja joka on yleensä erotettu muusta maatalousmaasta ja on tunnistettavissa kotipuutarhaksi, hehtaareina.

CLND 074

-

Muu viljelymaa

Käyttämätön maatalousmaa (maatalousmaa, jota ei taloudellisista, sosiaalisista tai muista syistä enää viljellä ja jota ei käytetä viljelykierrossa), metsämaa ja muu maa, jolla on rakennuksia, piha-alueet, tiet, lammikot, louhokset, tuottamaton maa, kalliot jne., hehtaareina.

CLND 075

-

-

Käyttämätön maatalousmaa

Aikaisemmin maataloustarkoituksiin käytetty maa, jota ei tutkimuksen viitevuoden aikana enää viljellä ja jota ei käytetä viljelykierrossa, eli ala, jota ei ole tarkoitus käyttää maatalouteen, hehtaareina.

Tämä maa voidaan ottaa uudestaan viljelyyn käyttäen voimavaroja, jotka maatilalla ovat tavallisesti käytettävissä.

CLND 076

-

-

Metsämaat

Maa, jota peittävät puut tai pensaat, mukaan lukien poppeliviljelmät ja muiden vastaavanlaisten puiden viljelmät joko metsässä tai sen ulkopuolella, sekä maatilan omiin tarpeisiin tarkoitetut, metsämaalla sijaitsevat metsäpuiden taimitarhat, sekä metsään tehdyt rakenteet (metsätiet, puutavaran varastointipaikat jne.), hehtaareina.

CLND 077

-

-

-

Lyhytkiertoinen energiapuu

Metsämaat, joilla kasvatetaan puita enintään 20 vuoden kasvukiertoa noudattaen, hehtaareina.

Kasvukierrolla tarkoitetaan puiden ensimmäisen kylvämisen/istutuksen ja lopputuotteen korjuun väliin jäävää aikaa, jolloin korjuuna ei pidetä tavanomaisia metsänhoidollisia toimenpiteitä, kuten harvennusta.

CLND 078

-

-

Muu maa (maa, jolla on rakennuksia, piha-alueita, teitä, lammikoita ja muuta tuottamatonta maa-aluetta)

Maa, joka on osa maatilalle kuuluvaa kokonaispinta-alaa mutta joka ei ole käytössä olevaa maatalousmaata, käyttämätöntä maatalousmaata eikä metsämaata, kuten maa, jolla on rakennuksia (pois lukien sienten viljelyyn käytettävät rakennukset), piha-alueita, teitä, lammikoita, louhoksia, tuottamatonta maata tai kallioita, hehtaareina.

 

 

Maatilan erityisalueet

CLND 079

-

-

Viljellyt sienet

Viljellyt sienet, jotka on kasvatettu erityisesti tätä tarkoitusta varten pystytetyissä tai mukautetuissa rakennuksissa tai maanalaisissa tiloissa, luolissa ja kellareissa, hehtaareina.

CLND 080

-

Käytössä oleva maatalousmaa, joka on kasvihuoneessa tai sisälle mentävän korkean katteen alla

Viljelykasvit, jotka koko kasvukautensa ajan tai suurimman osan siitä ovat katettuina joko kasvihuoneissa tai kiinteän tai liikuteltavan korkean katteen alla (lasia tai kovaa tai taipuisaa muovia), hehtaareina. Näitä alueita ei saa sisällyttää edellä mainittuihin muuttujiin (jotka koskevat ainoastaan avomaata).

CLND 081

-

-

Vihannekset, mukaan lukien melonit ja mansikat, kasvihuoneessa tai sisälle mentävän korkean katteen alla

Kaikki kaalit, lehti- ja varsivihannekset, vihanneshedelmät, juuri-, mukula- ja sipulikasvit, tuoreet palkokasvit, muut tuoreena (ei kuivana) korjattavat vihannekset sekä mansikat, kasvihuoneessa tai sisälle mentävän korkean katteen alla kasvatettavat, hehtaareina.

CLND 082

-

-

Kukat ja koristekasvit (lukuun ottamatta taimitarhoja) kasvihuoneessa tai sisälle mentävän korkean katteen alla

Kaikki kukat ja koristekasvit, jotka on tarkoitus myydä leikkokukkina (esim. ruusut, neilikat, orkideat, gladiolukset, krysanteemit, leikkovihreä ja muut leikatut osat), ruukku-, ryhmä- ja parvekekukkina ja -kasveina (esim. alppiruusut, atsaleat, krysanteemit, begoniat, kurjenpolvet, palsamit, muut ruukku-, ryhmä- ja parvekekasvit) ja sipuli- ja mukulakukkina ja muina koristekasveina (tulppaanit, hyasintit, orkideat, narsissit ja muut), kasvihuoneessa tai sisälle mentävän korkean katteen alla, hehtaareina.

CLND 083

-

-

Muut peltokasvit kasvihuoneessa tai sisälle mentävän korkean katteen alla

Muut peltokasvit kasvihuoneessa tai sisälle mentävän korkean katteen alla, muualle luokittelemattomat, hehtaareina.

CLND 084

-

-

Monivuotiset kasvit kasvihuoneessa tai sisälle mentävän korkean katteen alla

Monivuotiset kasvit kasvihuoneessa tai sisälle mentävän korkean katteen alla, hehtaareina.

CLND 085

-

-

Muu käytössä oleva maatalousmaa, joka on kasvihuoneessa tai sisälle mentävän korkean katteen alla, muualle luokittelematon

Käytössä oleva maatalousmaa, joka on kasvihuoneessa tai sisälle mentävän korkean katteen alla, muualle luokittelematon, hehtaareina.

Luonnonmukainen maatalous

Maatilalla on maata, jolla käytetään luonnonmukaisia viljelymenetelmiä tiettyjen i) asetuksen (EY) N:o 834/2007 tai asetuksen (EU) 2018/848 tai tapauksen mukaan viimeisimmän lainsäädännön ja ii) luonnonmukaisesta tuotannosta annetun vastaavan kansallisen täytäntöönpanosäännöstön vaatimusten ja sääntöjen mukaisesti, myös siirtymäkauden aikana.

Viljelykasvit määritellään perusjaksossa II. MAATA KOSKEVAT MUUTTUJAT.

CLND 086

-

Luonnonmukainen maatalous, käytössä oleva maatalousmaa, avomaa (lukuun ottamatta kotipuutarhoja)

CLND 087

-

-

Luonnonmukaisen viljelyn pelto, avomaa

CLND 088

-

-

-

Luonnonmukaisen viljelyn viljantuotanto (mukaan lukien siemenviljatuotanto), avomaa

CLND 089

-

-

-

-

Luonnonmukaisen viljelyn tavallinen vehnä ja speltti, avomaa

CLND 090

-

-

-

-

Luonnonmukaisen viljelyn durumvehnä, avomaa

CLND 091

-

-

-

Luonnonmukaisen viljelyn kuivatut palkokasvit ja valkuaiskasvit (mukaan lukien siementuotanto sekä viljan ja palkokasvien seokset), avomaa

CLND 092

-

-

-

Luonnonmukaisen viljelyn juurikasvit, avomaa

CLND 093

-

-

-

-

Luonnonmukaisen viljelyn peruna (mukaan lukien siemenperuna), avomaa

CLND 094

-

-

-

-

Luonnonmukaisen viljelyn sokerijuurikas (lukuun ottamatta siementuotantoa), avomaa

CLND 095

-

-

-

Luonnonmukaisen viljelyn teollisuuskasvit, avomaa

CLND 096

-

-

-

-

Luonnonmukaisen viljelyn öljykasvit, avomaa

CLND 097

-

-

-

-

-

Luonnonmukaisen viljelyn soija, avomaa

CLND 098

-

-

-

Luonnonmukaisen viljelyn tuoreena korjattavat peltokasvit, avomaa

CLND 099

-

-

-

-

Luonnonmukaisen viljelyn lyhytaikaiset nurmikasvit ja laitumet, avomaa

CLND 100

-

-

-

-

Luonnonmukaisen viljelyn tuoreena korjattavat palkokasvit, avomaa

CLND 101

-

-

-

Luonnonmukaisen viljelyn tuoreet vihannekset (mukaan lukien melonit) ja mansikat, avomaa

CLND 102

-

-

-

Luonnonmukaisen viljelyn siemenet ja siementaimet, avomaa

CLND 103

-

-

Luonnonmukaisen viljelyn pysyvä nurmi, avomaa

CLND 104

-

-

-

Luonnonmukaisen viljelyn laidunmaa ja niitty lukuun ottamatta luonnonlaidunta, avomaa

CLND 105

-

-

-

Luonnonmukaisen viljelyn luonnonlaidun, avomaa

CLND 106

-

-

Luonnonmukaisen viljelyn monivuotiset viljelykasvit (mukaan lukien nuoret ja tilapäisesti käytöstä poistetut viljelmät, lukuun ottamatta alueita, joiden tuotos tulee ainoastaan omaan kulutukseen), avomaa

CLND 107

-

-

-

Luonnonmukaisen viljelyn hedelmät, marjat ja pähkinät (pois lukien sitrushedelmät, viinirypäleet ja mansikat), avomaa

CLND 108

-

-

-

Luonnonmukaisen viljelyn sitrushedelmät, avomaa

CLND 109

-

-

-

Luonnonmukaisen viljelyn viinin valmistukseen tarkoitetut viinirypäleet, avomaa

CLND 110

-

-

-

Luonnonmukaisen viljelyn oliivit, avomaa

CLND 111

-

Luonnonmukaisen viljelyn vihannekset, mukaan lukien melonit ja mansikat, kasvihuoneessa tai sisälle mentävän korkean katteen alla

Kastelu viljellyllä avomaalla

CLND 112

-

Kasteltavissa oleva alue yhteensä

Käytössä olevan maatalousmaan suurin mahdollinen yhteenlaskettu ala, joka voitaisiin kastella viitevuoden aikana maatilalla tavallisesti käytettävissä olevia laitteita ja vesimääriä käyttäen, hehtaareina.


III.   KOTIELÄIMIÄ KOSKEVAT MUUTTUJAT

Eläinten ei tarvitse olla haltijan omistamia. Eläimet voivat olla maatilalla (tilan käytössä olevalla maatalousmaalla tai eläinsuojissa) tai poissa tilalta (yhteislaitumella tai siirtolaiduntamassa jne.).

Kotieläimiä koskevien muuttujien osalta kunkin jäsenvaltion on vahvistettava viitevuoteen kuuluva yhteinen viitepäivä.

 

 

Nautaeläimet

Tarkoitetaan nautakarjaa (Bos taurus L.) ja vesipuhvelia (Bubalus bubalis L.), mukaan lukien risteytykset, kuten Beefalo.

CLVS 001

-

-

Nautaeläimet, alle vuoden ikäiset

Alle vuoden ikäisten nautaeläinten, sekä uros- että naaraspuolisten nautaeläinten, lukumäärä.

CLVS 002

-

-

Nautaeläimet, vähintään vuoden mutta alle kahden vuoden ikäiset

Vähintään vuoden mutta alle kahden vuoden ikäisten nautaeläinten lukumäärä.

CLVS 003

-

-

-

Sonnit, vähintään vuoden mutta alle kahden vuoden ikäiset

Vähintään vuoden mutta alle kahden vuoden ikäisten urospuolisten nautaeläinten (sonnien) lukumäärä.

CLVS 004

-

-

-

Hiehot, vähintään vuoden mutta alle kahden vuoden ikäiset

Vähintään vuoden mutta alle kahden vuoden ikäisten naaraspuolisten nautaeläinten lukumäärä.

 

 

 

Nautaeläimet, kahden vuoden ikäiset ja sitä vanhemmat

CLVS 005

-

-

-

Sonnit, kahden vuoden ikäiset ja sitä vanhemmat

Kahden vuoden ikäisten ja sitä vanhempien sonnien lukumäärä.

CLVS 006

-

-

-

Naaraspuoliset nautaeläimet, kahden vuoden ikäiset ja sitä vanhemmat

Kahden vuoden ikäisten ja sitä vanhempien naaraspuolisten nautaeläinten lukumäärä.

CLVS 007

-

-

-

-

Hiehot, kahden vuoden ikäiset ja sitä vanhemmat

Kahden vuoden ikäisten ja sitä vanhempien vielä poikimattomien naaraspuolisten nautaeläinten lukumäärä.

CLVS 008

-

-

-

-

Lehmät

Kahden vuoden ikäisten ja sitä vanhempien jo poikineiden naaraspuolisten nautaeläinten lukumäärä.

CLVS 009

-

-

-

-

-

Lypsylehmät

Niiden naaraspuolisten nautaeläinten lukumäärä, jotka ovat jo poikineet (alle kahden vuoden ikäiset mukaan luettuina) ja joita rotunsa tai muiden erityisominaisuuksiensa vuoksi pidetään yksinomaan tai pääasiallisesti maidon tuottamiseen ihmisravinnoksi tai meijerituotteiksi jalostamista varten.

CLVS 010

-

-

-

-

-

Muut lehmät kuin lypsylehmät

Niiden naaraspuolisten nautaeläinten lukumäärä, jotka ovat jo poikineet (alle kahden vuoden ikäiset mukaan luettuina) ja joita rotunsa tai muiden erityisominaisuuksiensa vuoksi pidetään yksinomaan tai pääasiallisesti vasikoiden tuottamista varten ja joiden maito ei ole tarkoitettu ihmisravinnoksi tai meijerituotteiksi jalostamista varten.

CLVS 011

-

-

-

-

-

Puhvelilehmät

Niiden puhvelilehmien (Bubalus bubalis L. -lajin naaraspuolisten eläinten) lukumäärä, jotka ovat jo poikineet (alle kahden vuoden ikäiset mukaan luettuina).

 

Lampaat ja vuohet

CLVS 012

-

Lampaat (kaiken ikäiset)

Ovis aries L. -lajiin kuuluvien kotieläinten lukumäärä.

CLVS 013

-

-

Naaraspuoliset siitoslampaat

Uuhien ja astutettujen uuhikaritsojen lukumäärä riippumatta siitä, soveltuvatko ne maidon vai lihan tuotantoon.

CLVS 014

-

-

Muut lampaat

Kaikkien muiden lampaiden kuin siitosnaaraiden lukumäärä.

CLVS 015

-

Vuohet (kaiken ikäiset)

Capra aegagrus hircus -alalajiin kuuluvien kotieläinten lukumäärä.

CLVS 016

-

-

Naaraspuoliset siitosvuohet

Jo poikineiden naaraspuolisten vuohien ja astutettujen vuohien lukumäärä.

CLVS 017

-

-

Muut vuohet

Kaikkien muiden vuohien kuin siitosnaaraiden lukumäärä.

 

 

Siat

Tarkoittaa Sus scrofa domesticus Erxleben -lajiin kuuluvia kotieläimiä.

CLVS 018

-

-

Porsaat, joiden elopaino on alle 20 kg

Porsaiden, joiden elopaino on alle 20 kilogrammaa, lukumäärä.

CLVS 019

-

-

Siitosemakot, joiden elopaino on 50 kg tai enemmän

Niiden naaraspuolisten sikojen lukumäärä, jotka painavat 50 kilogrammaa tai enemmän ja joita aiotaan käyttää jalostustarkoituksiin, riippumatta siitä, ovatko ne porsineet.

CLVS 020

-

-

Muut siat

Muualla määrittelemättömien sikojen lukumäärä.

 

 

Siipikarja

Tarkoittaa kotieläiminä pidettäviä kanoja ja broilereita (Gallus gallus L.), kalkkunoita (Meleagris spp.), ankkoja (Anas spp. ja Cairina moschata L.), hanhia (Anser anser domesticus L.), strutseja (Struthio camelus L.) ja muuta muualle luokittelematonta siipikarjaa, kuten viiriäisiä (Coturnix spp.) fasaaneja (Phasianus spp.), helmikanoja (Numida meleagris domestica L.) ja kyyhkysiä (Columbinae spp.). Mukaan ei kuitenkaan lueta metsästystarkoituksiin vankeudessa kasvatettuja lintuja, joita ei pidetä lihan tai munien tuotannon vuoksi.

CLVS 021

-

-

Broilerit

Lihantuotantoa varten pidettävien Gallus gallus L. -lajin kotieläinten lukumäärä.

CLVS 022

-

-

Munivat kanat

Niiden Gallus gallus L. -lajin kotieläinten lukumäärä, jotka ovat saavuttaneet munintakypsyyden ja joita pidetään munien tuotantoa varten.

CLVS 023

-

Muu siipikarja

Siipikarjan, jota ei lueta broilereihin eikä muniviin kanoihin, yksilömäärä. Mukaan ei lueta kananpoikasia.

CLVS 024

-

-

Kalkkunat

Meleagris-suvun kotieläinten lukumäärä.

CLVS 025

-

-

Ankat

Anas-suvun ja Cairina moschata L. -lajin kotieläinten lukumäärä.

CLVS 026

-

-

Hanhet

Anser anser domesticus L. -lajin kotieläinten lukumäärä.

CLVS 027

-

-

Strutsit

Strutsien (Struthio camelus L.) lukumäärä.

CLVS 028

-

-

Muu siipikarja, muualle luokittelemattomat

Muun muualle luokittelemattoman siipikarjan yksilömäärä.

 

 

Kaniinit

Tarkoittaa Oryctolagus-suvun kotieläimiä.

CLVS 029

-

-

Naaraspuoliset siitoskaniinit

Lihantuotantoon käytettävien kaniinien tuotantoon tarkoitettujen, jo poikineiden naaraskaniinien (Oryctolagus spp.) lukumäärä.

CLVS 030

-

Mehiläiset

Hunajan tuotantoa varten pidettyjen mehiläisten (Apis mellifera L.) pesien lukumäärä.

CLVS 031

-

Hirvieläimet

Seuraavat lihantuotantoon käytettävissä olevat eläimet: saksanhirvi (Cervus elaphus L.), japaninpeura (Cervus nippon Temminck), poro (Rangifer tarandus L.) tai kuusipeura (Dama dama L.).

CLVS 032

-

Turkiseläimet

Seuraavat turkisten tuotantoon käytettävissä olevat eläimet: minkki (Neovison vison Schreber), hilleri (Mustela putorius L.), kettu (Vulpes spp. ja muut), supikoira (Nyctereutes spp.) tai sinsillat (Chinchilla spp.).

CLVS 033

-

Kotieläimet, muualle luokittelemattomat

Kotieläimet, muualle tässä jaksossa luokittelemattomat.

Eläintuotantoon sovelletut luonnonmukaiset tuotantomenetelmät

Maatilalla on eläimiä, joihin sovelletaan maatalouskäytäntöjä tiettyjen i) asetuksen (EY) N:o 834/2007 tai asetuksen (EU) 2018/848 tai tapauksen mukaan viimeisimmän lainsäädännön ja ii) luonnonmukaisesta tuotannosta annetun vastaavan kansallisen täytäntöönpanosäännöstön vaatimusten ja sääntöjen mukaisesti, myös siirtymäkauden aikana.

Eläimet määritellään perusjaksossa III. KOTIELÄIMIÄ KOSKEVAT MUUTTUJAT.

CLVS 034

-

Luonnonmukainen maatalous – nautaeläimet

Luonnonmukainen maatalous – nautaeläinten lukumäärä

CLVS 035

-

-

-

-

-

Luonnonmukainen maatalous – lypsylehmät

Luonnonmukainen maatalous – lypsylehmien lukumäärä.

CLVS 036

-

-

-

-

-

Luonnonmukainen maatalous – muut lehmät kuin lypsylehmät

Luonnonmukainen maatalous – muiden lehmien kuin lypsylehmien lukumäärä

CLVS 037

-

-

-

-

-

Luonnonmukainen maatalous – puhvelilehmät

Luonnonmukainen maatalous – puhvelilehmät

CLVS 038

-

Luonnonmukainen maatalous – lampaat (kaiken ikäiset)

Luonnonmukainen maatalous – lampaiden lukumäärä.

CLVS 039

-

Luonnonmukainen maatalous – vuohet (kaiken ikäiset)

Luonnonmukainen maatalous – vuohien lukumäärä.

CLVS 040

-

Luonnonmukainen maatalous – siat

Luonnonmukainen maatalous – sikojen lukumäärä.

CLVS 041

-

Luonnonmukainen maatalous – siipikarja

Luonnonmukainen maatalous – siipikarjan yksilömäärä.

CLVS 042

-

-

Luonnonmukainen maatalous – broilerit

Luonnonmukainen maatalous – broilerien lukumäärä.

CLVS 043

-

-

Luonnonmukainen maatalous – munivat kanat

Luonnonmukainen maatalous – munivien kanojen lukumäärä.


(1)  Komission asetus (EU) N:o 1089/2010, annettu 23 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY täytäntöönpanosta paikkatietoaineistojen ja -palvelujen yhteentoimivuuden osalta, liite II (EUVL L 323, 8.12.2010, s. 11).

(2)  NUTS: Tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistö.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1059/2003, annettu 26 päivänä toukokuuta 2003, yhteisestä tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) (EUVL L 154, 21.6.2003, s. 1).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1305/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 487).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1307/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 637/2008 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 608).

(6)  Vuosityöyksiköiden prosenttiluokka 2: (> 0 – < 25), (≥ 25 – < 50), (≥ 50 – < 75), (≥ 75 – < 100), (100).

(7)  Neuvoston asetus (EY) N:o 834/2007, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2007, luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 2092/91 kumoamisesta (EUVL L 189, 20.7.2007, s. 1).

(8)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/848, annettu 30 päivänä toukokuuta 2018, luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 kumoamisesta (EUVL L 150, 14.6.2018, s. 1).

(9)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1306/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 549), 94 artikla ja liite II.

(10)  Komission delegoitu asetus (EU) 2019/33, annettu 17 päivänä lokakuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä viinialan alkuperänimitysten, maantieteellisten merkintöjen ja perinteisten merkintöjen suojaa koskevien hakemusten, vastaväitemenettelyn, käyttörajoitusten, tuote-eritelmien muutosten, suojan peruutuksen sekä merkintöjen ja esillepanon osalta (EUVL L 9, 11.1.2019, s. 2).


LIITE II

Luettelo muuttujista aihealueittain

AIHEALUE 1.   TYÖVOIMA JA MUU ANSIOTOIMINTA

Muuttujat

Yksiköt/luokat

Aihe: Tilanhoito

 

 

Yksityiskohtaiset aiheet: Haltija ja sukupuolten edustus

 

MLFO 001

-

Haltijan sukupuoli

Mies/nainen

MLFO 002

-

Syntymävuosi

Vuosi

 

Yksityiskohtainen aihe: Työpanos

 

MLFO 003

-

Haltijan maataloustyö maatilalla

Vuosityöyksiköiden luokka 1 (1)

 

Yksityiskohtainen aihe: Turvallisuustoimenpiteet, mukaan lukien maatilan turvallisuussuunnitelma

 

MLFO 004

-

Maatilan turvallisuussuunnitelma

Kyllä/ei

Aihe: Työvoimaan kuuluvat perheenjäsenet

 

 

Yksityiskohtaiset aiheet: Työpanos, osallistuvien henkilöiden lukumäärä ja sukupuolten edustus

 

MLFO 005

-

Maataloustyötä tekevät miespuoliset perheenjäsenet

Henkilömäärä vuosityöyksiköiden luokkaa 2 kohden (2)

MLFO 006

-

Maataloustyötä tekevät naispuoliset perheenjäsenet

Henkilömäärä vuosityöyksiköiden luokkaa 2 kohden (2)

Aihe: Työvoima perheenjäsenten lisäksi

 

 

Yksityiskohtaiset aiheet: Työpanos, työllistettyjen henkilöiden lukumäärä ja sukupuolten edustus

 

 

 

Maatilalla vakinaisesti työskentelevä työvoima, muu kuin perheenjäsenet

 

MLFO 007

-

-

Maatilalla vakinaisesti työskentelevä työvoima, muu kuin perheenjäsenet; miehet

Henkilömäärä vuosityöyksiköiden luokkaa 2 kohden (2)

MLFO 008

-

-

Maatilalla vakinaisesti työskentelevä työvoima, muu kuin perheenjäsenet; naiset

Henkilömäärä vuosityöyksiköiden luokkaa 2 kohden (2)

 

Yksityiskohtainen aihe: Maatilan epäsäännöllisesti työllistämä työvoima

 

MLFO 009

-

Epäsäännöllisesti työllistetty työvoima, muu kuin perheenjäsenet: miehet ja naiset

Täysiä työpäiviä

 

Yksityiskohtainen aihe: Urakoitsijoiden työpanos

 

MLFO 010

-

Henkilöt, jotka eivät ole maatilan suoraan työllistämiä ja jotka eivät sisälly edellisiin luokkiin

Täysiä työpäiviä

Aihe: Maatilaan suoraan liittyvä muu ansiotoiminta

 

 

Yksityiskohtainen aihe: Toiminnan laatu

 

MLFO 011

-

Sosiaali-, terveys- tai koulutuspalvelujen tarjonta

Kyllä/ei

MLFO 012

-

Matkailu, majoitus ja muu vapaa-ajan toiminta

Kyllä/ei

MLFO 013

-

Käsityö

Kyllä/ei

MLFO 014

-

Maataloustuotteiden jalostus

Kyllä/ei

MLFO 015

-

Uusiutuvan energian tuotanto

Kyllä/ei

MLFO 016

-

Puutavaran jalostus

Kyllä/ei

MLFO 017

-

Vesiviljely

Kyllä/ei

 

 

Urakointi (käyttäen maatilan tuotantovälineitä):

 

MLFO 018

-

-

Urakkatyönä tehty maataloustyö

Kyllä/ei

MLFO 019

-

-

Urakkatyönä tehty muu kuin maataloustyö

Kyllä/ei

MLFO 020

-

Metsätalous

Kyllä/ei

MLFO 021

-

Maatilaan suoraan liittyvä muu ansiotoiminta, muualle luokittelematon

Kyllä/ei

 

Yksityiskohtainen aihe: Merkitys maatilalle

 

MLFO 022

-

Maatilaan suoraan liittyvän muun ansiotoiminnan prosenttiosuus maatilan lopputuotoksesta

Prosenttiluokat (3)

 

Yksityiskohtainen aihe: Työpanos

 

MLFO 023

-

Haltijalla muuta (maatilaan liittyvää) ansiotoimintaa

M/S/N (4)

MLFO 024

-

Maatilalla työskentelevät perheenjäsenet, joilla on (maatilaan liittyvää) muuta ansiotoimintaa päätoimintana

Henkilömäärä

MLFO 025

-

Maatilalla työskentelevät perheenjäsenet, joilla on (maatilaan liittyvää) muuta ansiotoimintaa sivutoimintana

Henkilömäärä

MLFO 026

-

Maatilalla vakinaisesti työskentelevä työvoima, muu kuin perheenjäsenet, jolla on (maatilaan liittyvää) muuta ansiotoimintaa päätoimintana

Henkilömäärä

MLFO 027

-

Maatilalla vakinaisesti työskentelevä työvoima, muu kuin perheenjäsenet, jolla on (maatilaan liittyvää) muuta ansiotoimintaa sivutoimintana

Henkilömäärä

Aihe: Muu ansiotoiminta, joka ei suoraan liity maatilaan

 

 

Yksityiskohtainen aihe: Työpanos

 

MLFO 028

-

Ainoan haltijan, joka on myös ainoan haltijan maatilan hoitaja, muu ansiotoiminta (joka ei liity maatilaan)

M/S/N (4)

MLFO 029

-

Ainoan haltijan perheenjäsenet (kun ainoa haltija on maatilan hoitaja), jotka työskentelevät maatilalla ja joilla on muuta ansiotoimintaa (joka ei liity maatilaan) päätoimintana

Henkilömäärä

MLFO 030

-

Ainoan haltijan perheenjäsenet (kun ainoa haltija on maatilan hoitaja), jotka työskentelevät maatilalla ja joilla on muuta ansiotoimintaa (joka ei liity maatilaan) sivutoimintana

Henkilömäärä

AIHEALUE 2.   MAASEUDUN KEHITTÄMINEN

Muuttujat

Yksiköt/luokat

Aihe: Maaseudun kehittämistoimenpiteistä tukea saavat maatilat

 

MRDV 001

-

Neuvonta-, tilanhoito- ja lomituspalvelut

Kyllä/ei

MRDV 002

-

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmät

Kyllä/ei

MRDV 003

-

Investoinnit fyysiseen omaisuuteen

Kyllä/ei

MRDV 004

-

Luonnonkatastrofien ja muiden katastrofien vahingoittamien maatalouden tuotantomahdollisuuksien palauttaminen ja asianmukaisten ennalta ehkäisevien toimien käyttöönotto

Kyllä/ei

 

 

Tila- ja yritystoiminnan kehittäminen

 

MRDV 005

-

-

Yrityksen perustamistuki nuorille viljelijöille

Kyllä/ei

MRDV 006

-

-

Yrityksen perustamistuki pientilojen kehittämiseksi

Kyllä/ei

MRDV 007

-

-

Täydentävät kansalliset suorat tuet Kroatiassa

Kyllä/ei

MRDV 008

-

Investoinnit metsäalueiden kehittämiseen ja metsien elinkelpoisuuden parantamiseen

Kyllä/ei

 

 

Maatalouden ympäristö- ja ilmastotuet

 

MRDV 009

-

-

Maatalouden ympäristö- ja ilmastotuki

Kyllä/ei

MRDV 010

-

-

Metsätalouden ympäristö- ja ilmastopalvelut ja metsien suojelu

Kyllä/ei

MRDV 011

-

Luonnonmukainen maatalous

Kyllä/ei

MRDV 012

-

Natura 2000 -tuet ja vesipolitiikan puitedirektiiviin liittyvät tuet

Kyllä/ei

MRDV 013

-

Tuet alueille, joilla on luonnonoloista johtuvia rajoitteita tai muita erityisrajoitteita

Kyllä/ei

MRDV 014

-

Eläinten hyvinvointi

Kyllä/ei

MRDV 015

-

Riskienhallinta

Kyllä/ei

AIHEALUE 3.   KASTELU

Muuttujat

Yksiköt/luokat

Aihe: Kastelukäytännöt

 

 

Yksityiskohtainen aihe: Kastelun saatavuus

 

MIRR 001

-

Kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana kasteltu käytössä oleva maatalousmaa keskimäärin, avomaa

Hehtaaria

MIRR 002

-

Kasteltu käytössä oleva maatalousmaa yhteensä, avomaa

Hehtaaria

MIRR 003

-

Veden kulutus

Kuutiometriä

 

Yksityiskohtainen aihe: Kastelumenetelmät

 

MIRR 004

-

Pintakastelu

Hehtaaria

MIRR 005

-

Sadetuskastelu

Hehtaaria

MIRR 006

-

Tippukastelu

Hehtaaria

 

Yksityiskohtainen aihe: Kasteluveden lähteet

 

MIRR 007

-

Maatilalta peräisin oleva pohjavesi

Kyllä/ei

MIRR 008

-

Tilalta ja sen ulkopuolelta peräisin oleva pintavesi

Kyllä/ei

MIRR 009

-

Tilan ulkopuolelta veden jakeluverkostosta peräisin oleva vesi

Kyllä/ei

MIRR 010

 

Käsitelty jätevesi

Kyllä/ei

MIRR 011

-

Muut lähteet

Kyllä/ei

MIRR 012

 

Kasteluveteen liittyvät maksut

Koodi

 

Yksityiskohtainen aihe: Kastelulaitteiden tekniset ominaisuudet

 

MIRR 013

 

Vesialtaat

Kyllä/ei

MIRR 014

 

Kastelujärjestelmän kunnossapidon tila

Koodi

MIRR 015

 

Pumppuasema

Kyllä/ei

MIRR 016

-

Veden mittausjärjestelmä

Koodi

MIRR 017

-

Kastelunohjain

Koodi

MIRR 018

-

Kastelulannoitusjärjestelmä

Kyllä/ei

Aihe: Viljelykasvit, joita on kasteltu 12 kuukauden aikana

 

 

Yksityiskohtainen aihe: Viljantuotanto

 

MIRR 019

-

Viljantuotanto (mukaan lukien siemenviljantuotanto), lukuun ottamatta viljamaissia, maissintähkäseosta ja riisiä

Hehtaaria

MIRR 020

-

Viljamaissi ja maissintähkäseos

Hehtaaria

 

Yksityiskohtainen aihe: Kuivatut palko- ja valkuaiskasvit viljantuotantoon

 

MIRR 021

-

Kuivat palko- ja valkuaiskasvit (mukaan lukien siementuotanto sekä viljan ja palkokasvien seokset)

Hehtaaria

 

Yksityiskohtainen aihe: Juurikasvit

 

MIRR 022

-

Peruna (mukaan lukien siemenperuna)

Hehtaaria

MIRR 023

-

Sokerijuurikas (lukuun ottamatta siementuotantoa)

Hehtaaria

 

Yksityiskohtainen aihe: Teollisuuskasvit

 

MIRR 024

-

Rapsin ja rypsin siemenet

Hehtaaria

MIRR 025

-

Auringonkukansiemenet

Hehtaaria

MIRR 026

-

Kuitukasvit

Hehtaaria

 

Yksityiskohtainen aihe: Tuoreena korjattavat peltokasvit

 

MIRR 027

 

Tuoreena korjattavat peltokasvit

Hehtaaria

 

Yksityiskohtainen aihe: Muut peltokasvit

 

MIRR 028

-

Tuoreet vihannekset (mukaan lukien melonit) ja mansikat, jotka on kasvatettu viljelykierrossa muiden kuin puutarhakasvien kanssa (avomaa)

Hehtaaria

MIRR 029

-

Muut kastellut peltokasvit, avomaa

Hehtaaria

 

Yksityiskohtainen aihe: Pysyvä nurmi

 

MIRR 030

-

Pysyvä nurmi

Hehtaaria

 

Yksityiskohtainen aihe: Monivuotiset viljelykasvit

 

MIRR 031

-

Hedelmät, marjat ja pähkinät (pois lukien sitrushedelmät, viinirypäleet ja mansikat)

Hehtaaria

MIRR 032

-

Sitrushedelmät

Hehtaaria

MIRR 033

 

Oliivit

Hehtaaria

MIRR 034

 

Viinitarhat

Hehtaaria

AIHEALUE 4.   VILJELYSMAAN HOITOKÄYTÄNNÖT

Muuttujat

Yksiköt/luokat

Aihe: Viljelysmaan hoitokäytännöt avomaalla

 

MSMP 001

 

Ojitus maatilalla

Hehtaaria

 

Yksityiskohtainen aihe: Maanmuokkausmenetelmät

 

MSMP 002

-

Tavanomainen maanmuokkaus

Hehtaaria

MSMP 003

-

Säilyttävä maanmuokkaus

Hehtaaria

MSMP 004

-

Auraton viljely

Hehtaaria

 

Yksityiskohtainen aihe: Peltojen maanpeite

 

MSMP 005

-

Maanpeite: tavanomaiset talvikauden viljelykasvit

Hehtaaria

MSMP 006

-

Maanpeite: kerääjäkasvit, välikasvit tai peitekasvit peltomaalla

Hehtaaria

MSMP 007

-

Maanpeite: kasvijäämät ja/tai kate

Hehtaaria

MSMP 008

-

Maanpeite: paljas maaperä pääviljelykasvin jälkeen

Hehtaaria

 

Yksityiskohtainen aihe: Pellon viljelykierto

 

MSMP 009

-

Peltoalan osuus viljelykierrosta

Prosenttia

 

Yksityiskohtainen aihe: Ekologinen ala

 

MSMP 010

-

Terassiviljelmät

Hehtaaria

MSMP 011

-

Pellonpientareet tai suojakaistat

Hehtaaria

MSMP 012

-

Lineaariset elementit: pensasaidat ja puurivistöt

Hehtaaria

MSMP 013

-

Lineaariset elementit: kiviseinämät

Hehtaaria

MSMP 014

-

Peltometsäviljely

Hehtaaria

AIHEALUE 5.   KONEET JA LAITTEET

Muuttujat

Yksiköt/luokat

Aihe: Koneet

 

 

Yksityiskohtainen aihe: Internet-välineet

 

MMEQ 001

-

Internetyhteys

Kyllä/ei

MMEQ 002

-

Hallinnon tietojärjestelmien käyttö

Kyllä/ei

 

Yksityiskohtainen aihe: Peruskoneet

 

 

 

Omat koneet

 

MMEQ 003

-

-

Tilan omistamien traktoreiden (≤ 40 kW) lukumäärä

Määrä

MMEQ 004

-

-

Tilan omistamien traktoreiden (> 40 kW ja ≤ 60 kW) lukumäärä

Määrä

MMEQ 005

-

-

Tilan omistamien traktoreiden (> 60 kW ja ≤ 100 kW) lukumäärä

Määrä

MMEQ 006

-

-

Tilan omistamien traktoreiden (> 100 kW) lukumäärä

Määrä

MMEQ 007

-

-

Maanmuokkauskoneet

Kyllä/ei

MMEQ 008

-

-

Kylvökoneet ja istutuskoneet

Kyllä/ei

MMEQ 009

-

-

Lannoitteiden levitys-, sumutus- tai ruiskutuslaitteet

Kyllä/ei

MMEQ 010

-

-

Kasvinsuojeluaineiden levityslaitteet

Kyllä/ei

MMEQ 011

-

-

-

Vaakasuoralla puomilla varustetut ruiskut ja hedelmätarhojen, viinitarhojen tai muiden monivuotisten viljelykasvien ruiskutuslaitteet, joita käytetään kasvinsuojeluaineiden levittämiseen viiteajanjaksolla ja joissa on kulkeumaa vähentävä suutin

Koodi

MMEQ 012

-

Leikkuupuimurit

Kyllä/ei

MMEQ 013

-

Muut täysin koneelliset sadonkorjuukoneet

Kyllä/ei

 

 

 

 

 

 

Usean tilan käytössä olevat koneet

MMEQ 014

-

-

Traktorit

Kyllä/ei

MMEQ 015

-

-

Kultivaattorit, aurat, kylvökoneet, sumuttimet, ruiskutuslaitteet, kasvinsuojeluaineiden tai lannoitteiden levityslaitteet

Kyllä/ei

MMEQ 016

-

-

Leikkuupuimurit

Kyllä/ei

MMEQ 017

-

-

Muut täysin koneelliset sadonkorjuukoneet

Kyllä/ei

 

Yksityiskohtainen aihe: Täsmäviljelyn käyttö

 

MMEQ 018

-

Robotit

Kyllä/ei

MMEQ 019

-

-

Kasvinsuojeluaineiden levitykseen liittyvät robotit

Kyllä/ei

MMEQ 020

-

-

Kasvinsuojeluaineiden nauhalevitys

Kyllä/ei

MMEQ 021

-

Säädettävät tekniikat

Kyllä/ei

MMEQ 022

-

Viljelykasvien täsmävalvonta

Kyllä/ei

MMEQ 023

-

Maaperäanalyysi

Kyllä/ei

 

Yksityiskohtainen aihe: Kotieläinten käsittelyyn tarkoitetut koneet

 

MMEQ 024

-

Eläinten hyvinvoinnin ja terveyden seuranta

Kyllä/ei

MMEQ 025

-

Rehunsekoittimet

Kyllä/ei

MMEQ 026

-

Automaattiset ruokintajärjestelmät

Kyllä/ei

MMEQ 027

-

Eläinsuojien ilmastoinnin automaattinen säätely

Kyllä/ei

MMEQ 028

-

Lypsyrobotit

Kyllä/ei

 

Yksityiskohtainen aihe: Maataloustuotteiden varastointi

 

MMEQ 029

-

Siementen (viljan, öljykasvien ja palkokasvien) varastointi

Kuutiometriä

MMEQ 030

-

Juurten, mukuloiden ja sipulien varastointi

Kyllä/ei

MMEQ 031

-

Vihannesten ja hedelmien varastointi

Kyllä/ei

MMEQ 032

-

Kylmävarastointi

Kuutiometriä

Aihe: Laitteet

 

 

Yksityiskohtainen aihe: Laitteet uusiutuvan energian tuotantoon maatilalla

 

MMEQ 033

-

Tuuli

Kyllä/ei

MMEQ 034

-

Biomassa

Kyllä/ei

MMEQ 035

-

-

Biokaasu biomassasta

Kyllä/ei

MMEQ 036

-

Aurinkoenergia (lämpöenergia)

Kyllä/ei

MMEQ 037

-

Aurinkoenergia (aurinkosähkö)

Kyllä/ei

MMEQ 038

-

Vesivoima

Kyllä/ei

MMEQ 039

-

Muut lähteet

Kyllä/ei

AIHEALUE 6.   HEDELMÄTARHAT

Muuttujat

Yksiköt/luokat

Aihe: Siemenhedelmät

 

 

Yksityiskohtainen aihe: Omenat – alue viljelmien iän mukaan

 

MORC 001

-

Omenat

Hehtaaria

MORC 002

-

-

Omenat, ikäluokka < 5 vuotta

Hehtaaria

MORC 003

-

-

Omenat, ikäluokka 5–14 vuotta

Hehtaaria

MORC 004

-

-

Omenat, ikäluokka 15–24 vuotta

Hehtaaria

MORC 005

-

-

Omenat, ikäluokka ≥ 25 vuotta

Hehtaaria

 

Yksityiskohtainen aihe: Omenat – ala puutiheyden mukaan

 

MORC 006

-

-

Omenat, tiheysluokka < 400 puuta/hehtaari

Hehtaaria

MORC 007

-

-

Omenat, tiheysluokka 400–1 599 puuta/hehtaari

Hehtaaria

MORC 008

-

-

Omenat, tiheysluokka 1 600 –3 199 puuta/hehtaari

Hehtaaria

MORC 009

-

-

Omenat, tiheysluokka ≥ 3 200 puuta/hehtaari

Hehtaaria

 

Yksityiskohtainen aihe: Päärynät – alue viljelmien iän mukaan

 

MORC 010

-

Päärynät

Hehtaaria

MORC 011

-

-

Päärynät, ikäluokka < 5 vuotta

Hehtaaria

MORC 012

-

-

Päärynät, ikäluokka 5–14 vuotta

Hehtaaria

MORC 013

-

-

Päärynät, ikäluokka 15–24 vuotta

Hehtaaria

MORC 014

-

-

Päärynät, ikäluokka ≥ 25 vuotta

Hehtaaria

 

Yksityiskohtainen aihe: Päärynät – ala puutiheyden mukaan

 

MORC 015

-

-

Päärynät, tiheysluokka < 400 puuta/hehtaari

Hehtaaria

MORC 016

-

-

Päärynät, tiheysluokka 400–1 599 puuta/hehtaari

Hehtaaria

MORC 017

-

-

Päärynät, tiheysluokka 1 600 –3 199 puuta/hehtaari

Hehtaaria

MORC 018

-

-

Päärynät, tiheysluokka ≥ 3 200 puuta/hehtaari

Hehtaaria

Aihe: Kivihedelmät

 

 

Yksityiskohtainen aihe: Persikat – alue viljelmien iän mukaan

 

MORC 019

-

Persikat

Hehtaaria

MORC 020

-

-

Persikat, ikäluokka < 5 vuotta

Hehtaaria

MORC 021

-

-

Persikat, ikäluokka 5–14 vuotta

Hehtaaria

MORC 022

-

-

Persikat, ikäluokka ≥ 15 vuotta

Hehtaaria

 

Yksityiskohtainen aihe: Persikat – ala puutiheyden mukaan

 

MORC 023

-

-

Persikat, tiheysluokka < 600 puuta/hehtaari

Hehtaaria

MORC 024

-

-

Persikat, tiheysluokka 600–1 199 puuta/hehtaari

Hehtaaria

MORC 025

-

-

Persikat, tiheysluokka ≥ 1 200 puuta/hehtaari

Hehtaaria

 

Yksityiskohtainen aihe: Nektariinit – alue viljelmien iän mukaan

 

MORC 026

-

Nektariinit

Hehtaaria

MORC 027

-

-

Nektariinit, ikäluokka < 5 vuotta

Hehtaaria

MORC 028

-

-

Nektariinit, ikäluokka 5–14 vuotta

Hehtaaria

MORC 029

-

-

Nektariinit, ikäluokka ≥ 15 vuotta

Hehtaaria

 

Yksityiskohtainen aihe: Nektariinit – ala puutiheyden mukaan

 

MORC 030

-

-

Nektariinit, tiheysluokka < 600 puuta/hehtaari

Hehtaaria

MORC 031

-

-

Nektariinit, tiheysluokka 600–1 199 puuta/hehtaari

Hehtaaria

MORC 032

-

-

Nektariinit, tiheysluokka ≥ 1 200 puuta/hehtaari

Hehtaaria

 

Yksityiskohtainen aihe: Aprikoosit – alue viljelmien iän mukaan

 

MORC 033

-

Aprikoosit

Hehtaaria

MORC 034

-

-

Aprikoosit, ikäluokka < 5 vuotta

Hehtaaria

MORC 035

-

-

Aprikoosit, ikäluokka 5–14 vuotta

Hehtaaria

MORC 036

-

-

Aprikoosit, ikäluokka ≥ 15 vuotta

Hehtaaria

 

Yksityiskohtainen aihe: Aprikoosit – ala puutiheyden mukaan

 

MORC 037

-

-

Aprikoosit, tiheysluokka < 600 puuta/hehtaari

Hehtaaria

MORC 038

-

-

Aprikoosit, tiheysluokka 600–1 199 puuta/hehtaari

Hehtaaria

MORC 039

-

-

Aprikoosit, tiheysluokka ≥ 1 200 puuta/hehtaari

Hehtaaria

Aihe: Sitrushedelmät

 

 

Yksityiskohtainen aihe: Appelsiinit – alue viljelmien iän mukaan

 

MORC 040

-

Navel-appelsiinit

Hehtaaria

MORC 041

-

-

Navel-appelsiinit, ikäluokka < 5 vuotta

Hehtaaria

MORC 042

-

-

Navel-appelsiinit, ikäluokka 5–14 vuotta

Hehtaaria

MORC 043

-

-

Navel-appelsiinit, ikäluokka 15–24 vuotta

Hehtaaria

MORC 044

-

-

Navel-appelsiinit, ikäluokka ≥ 25 vuotta

Hehtaaria

MORC 045

-

Blancas-appelsiinit

Hehtaaria

MORC 046

-

-

Blancas-appelsiinit, ikäluokka < 5 vuotta

Hehtaaria

MORC 047

-

-

Blancas-appelsiinit, ikäluokka 5–14 vuotta

Hehtaaria

MORC 048

-

-

Blancas-appelsiinit, ikäluokka 15–24 vuotta

Hehtaaria

MORC 049

-

-

Blancas-appelsiinit, ikäluokka ≥ 25 vuotta

Hehtaaria

MORC 050

-

Veriappelsiinit

Hehtaaria

MORC 051

-

-

Veriappelsiinit, ikäluokka < 5 vuotta

Hehtaaria

MORC 052

-

-

Veriappelsiinit, ikäluokka 5–14 vuotta

Hehtaaria

MORC 053

-

-

Veriappelsiinit, ikäluokka 15–24 vuotta

Hehtaaria

MORC 054

-

-

Veriappelsiinit, ikäluokka ≥ 25 vuotta

Hehtaaria

MORC 055

-

Muut appelsiinit, muualle luokittelemattomat

Hehtaaria

MORC 056

-

-

Muut appelsiinit, ikäluokka < 5 vuotta

Hehtaaria

MORC 057

-

-

Muut appelsiinit, ikäluokka 5–14 vuotta

Hehtaaria

MORC 058

-

-

Muut appelsiinit, ikäluokka 15–24 vuotta

Hehtaaria

MORC 059

-

-

Muut appelsiinit, ikäluokka ≥ 25 vuotta

Hehtaaria

 

Yksityiskohtainen aihe: Appelsiinit – ala puutiheyden mukaan

 

 

 

Navel-appelsiinit

 

MORC 060

-

-

Navel-appelsiinit, tiheysluokka < 250 puuta/hehtaari

Hehtaaria

MORC 061

-

-

Navel-appelsiinit, tiheysluokka 250–499 puuta/hehtaari

Hehtaaria

MORC 062

-

-

Navel-appelsiinit, tiheysluokka 500–749 puuta/hehtaari

Hehtaaria

MORC 063

-

-

Navel-appelsiinit, tiheysluokka ≥ 750 puuta/hehtaari

Hehtaaria

 

 

Blancas-appelsiinit

 

MORC 064

-

-

Blancas-appelsiinit, tiheysluokka < 250 puuta/hehtaari

Hehtaaria

MORC 065

-

-

Blancas-appelsiinit, tiheysluokka 250–499 puuta/hehtaari

Hehtaaria

MORC 066

-

-

Blancas-appelsiinit, tiheysluokka 500–749 puuta/hehtaari

Hehtaaria

MORC 067

-

-

Blancas-appelsiinit, tiheysluokka ≥ 750 puuta/hehtaari

Hehtaaria

 

 

Veriappelsiinit

 

MORC 068

-

-

Veriappelsiinit, tiheysluokka < 250 puuta/hehtaari

Hehtaaria

MORC 069

-

-

Veriappelsiinit, tiheysluokka 250–499 puuta/hehtaari

Hehtaaria

MORC 070

-

-

Veriappelsiinit, tiheysluokka 500–749 puuta/hehtaari

Hehtaaria

MORC 071

-

-

Veriappelsiinit, tiheysluokka ≥ 750 puuta/hehtaari

Hehtaaria

 

 

Muut appelsiinit, muualle luokittelemattomat

 

MORC 072

-

-

Muut appelsiinit, tiheysluokka < 250 puuta/hehtaari

Hehtaaria

MORC 073

-

-

Muut appelsiinit, tiheysluokka 250–499 puuta/hehtaari

Hehtaaria

MORC 074

-

-

Muut appelsiinit, tiheysluokka 500–749 puuta/hehtaari

Hehtaaria

MORC 075

-

-

Muut appelsiinit, tiheysluokka ≥ 750 puuta/hehtaari

Hehtaaria

 

Yksityiskohtainen aihe: Pienet sitrushedelmät – alue viljelmien iän mukaan

 

MORC 076

-

Satsumat

Hehtaaria

MORC 077

-

-

Satsumat, ikäluokka < 5 vuotta

Hehtaaria

MORC 078

-

-

Satsumat, ikäluokka 5–14 vuotta

Hehtaaria

MORC 079

-

-

Satsumat, ikäluokka 15–24 vuotta

Hehtaaria

MORC 080

-

-

Satsumat, ikäluokka ≥ 25 vuotta

Hehtaaria

MORC 081

-

Klementiinit

Hehtaaria

MORC 082

-

-

Klementiinit, ikäluokka < 5 vuotta

Hehtaaria

MORC 083

-

-

Klementiinit, ikäluokka 5–14 vuotta

Hehtaaria

MORC 084

-

-

Klementiinit, ikäluokka 15–24 vuotta

Hehtaaria

MORC 085

-

-

Klementiinit, ikäluokka ≥ 25 vuotta

Hehtaaria

MORC 086

-

Muut pienet sitrushedelmät (myös hybridit), muualle luokittelemattomat

Hehtaaria

MORC 087

-

-

Muut pienet sitrushedelmät (myös hybridit), ikäluokka < 5 vuotta

Hehtaaria

MORC 088

-

-

Muut pienet sitrushedelmät (myös hybridit), ikäluokka 5–14 vuotta

Hehtaaria

MORC 089

-

-

Muut pienet sitrushedelmät (myös hybridit), ikäluokka 15–24 vuotta

Hehtaaria

MORC 090

-

-

Muut pienet sitrushedelmät (myös hybridit), ikäluokka ≥ 25 vuotta

Hehtaaria

 

Yksityiskohtainen aihe: Pienet sitrushedelmät – ala puutiheyden mukaan

 

 

 

Satsumat

 

MORC 091

-

-

Satsumat, tiheysluokka < 250 puuta/hehtaari

Hehtaaria

MORC 092

-

-

Satsumat, tiheysluokka 250–499 puuta/hehtaari

Hehtaaria

MORC 093

-

-

Satsumat, tiheysluokka 500–749 puuta/hehtaari

Hehtaaria

MORC 094

-

-

Satsumat, tiheysluokka ≥ 750 puuta/hehtaari

Hehtaaria

 

 

Klementiinit

 

MORC 095

-

-

Klementiinit, tiheysluokka < 250 puuta/hehtaari

Hehtaaria

MORC 096

-

-

Klementiinit, tiheysluokka 250–499 puuta/hehtaari

Hehtaaria

MORC 097

-

-

Klementiinit, tiheysluokka 500–749 puuta/hehtaari

Hehtaaria

MORC 098

-

-

Klementiinit, tiheysluokka ≥ 750 puuta/hehtaari

Hehtaaria

 

 

Muut pienet sitrushedelmät (myös hybridit), muualle luokittelemattomat

 

MORC 099

-

-

Muut pienet sitrushedelmät (myös hybridit), tiheysluokka < 250 puuta/hehtaari

Hehtaaria

MORC 100

-

-

Muut pienet sitrushedelmät (myös hybridit), tiheysluokka 250–499 puuta/hehtaari

Hehtaaria

MORC 101

-

-

Muut pienet sitrushedelmät (myös hybridit), tiheysluokka 500–749 puuta/hehtaari

Hehtaaria

MORC 102

-

-

Muut pienet sitrushedelmät (myös hybridit), tiheysluokka ≥ 750 puuta/hehtaari

Hehtaaria

 

Yksityiskohtainen aihe: Sitruunat – alue viljelmien iän mukaan

 

MORC 103

-

Sitruunat

Hehtaaria

MORC 104

-

-

Sitruunat, ikäluokka < 5 vuotta

Hehtaaria

MORC 105

-

-

Sitruunat, ikäluokka 5–14 vuotta

Hehtaaria

MORC 106

-

-

Sitruunat, ikäluokka 15–24 vuotta

Hehtaaria

MORC 107

-

-

Sitruunat, ikäluokka ≥ 25 vuotta

Hehtaaria

 

Yksityiskohtainen aihe: Sitruunat – ala puutiheyden mukaan

 

MORC 108

-

-

Sitruunat, tiheysluokka < 250 puuta/hehtaari

Hehtaaria

MORC 109

-

-

Sitruunat, tiheysluokka 250–499 puuta/hehtaari

Hehtaaria

MORC 110

-

-

Sitruunat, tiheysluokka 500–749 puuta/hehtaari

Hehtaaria

MORC 111

-

-

Sitruunat, tiheysluokka ≥ 750 puuta/hehtaari

Hehtaaria

Aihe: Oliivit

 

 

Yksityiskohtainen aihe: Oliivit – alue viljelmien iän mukaan

 

MORC 112

-

Syötäviksi tarkoitetut oliivit

Hehtaaria

MORC 113

-

-

Syötäväksi tarkoitetut oliivit, ikäluokka < 5 vuotta

Hehtaaria

MORC 114

-

-

Syötäväksi tarkoitetut oliivit, ikäluokka 5–11 vuotta

Hehtaaria

MORC 115

-

-

Syötäväksi tarkoitetut oliivit, ikäluokka 12–49 vuotta

Hehtaaria

MORC 116

-

-

Syötäväksi tarkoitetut oliivit, ikäluokka ≥ 50 vuotta

Hehtaaria

MORC 117

-

Öljyn valmistukseen tarkoitetut oliivit

Hehtaaria

MORC 118

-

-

Öljyn valmistukseen tarkoitetut oliivit, ikäluokka < 5 vuotta

Hehtaaria

MORC 119

-

-

Öljyn valmistukseen tarkoitetut oliivit, ikäluokka 5–11 vuotta

Hehtaaria

MORC 120

-

-

Öljyn valmistukseen tarkoitetut oliivit, ikäluokka 12–49 vuotta

Hehtaaria

MORC 121

-

-

Öljyn valmistukseen tarkoitetut oliivit, ikäluokka ≥ 50 vuotta

Hehtaaria

 

Yksityiskohtainen aihe: Oliivit – ala puutiheyden mukaan

 

 

 

Syötäviksi tarkoitetut oliivit

 

MORC 122

-

-

Syötäviksi tarkoitetut oliivit, tiheysluokka < 140 puuta/hehtaari

Hehtaaria

MORC 123

-

-

Syötäviksi tarkoitetut oliivit, tiheysluokka 140–399 puuta/hehtaari

Hehtaaria

MORC 124

-

-

Syötäviksi tarkoitetut oliivit, tiheysluokka ≥ 400 puuta/hehtaari

Hehtaaria

 

 

Öljyn valmistukseen tarkoitetut oliivit

 

MORC 125

-

-

Öljyn valmistukseen tarkoitetut oliivit, tiheysluokka < 140 puuta/hehtaari

Hehtaaria

MORC 126

-

-

Öljyn valmistukseen tarkoitetut oliivit, tiheysluokka 140–399 puuta/hehtaari

Hehtaaria

MORC 127

-

-

Öljyn valmistukseen tarkoitetut oliivit, tiheysluokka 400–699 puuta/hehtaari

Hehtaaria

MORC 128

 

 

Öljyn valmistukseen tarkoitetut oliivit, tiheysluokka 700–1499 puuta/hehtaari

Hehtaaria

MORC 129

 

 

Öljyn valmistukseen tarkoitetut oliivit, tiheysluokka ≥ 1 500 puuta/hehtaari

Hehtaaria

Aihe: Syötäviksi ja rusinoiksi tarkoitetut viinirypäleet

 

 

Yksityiskohtainen aihe: Syötäviksi tarkoitetut viinirypäleet – ala viljelmien iän mukaan

 

MORC 130

-

Syötäviksi tarkoitetut viinirypäleet

Hehtaaria

MORC 131

-

-

Syötäviksi tarkoitetut viinirypäleet, ikäluokka < 3 vuotta

Hehtaaria

MORC 132

-

-

Syötäviksi tarkoitetut viinirypäleet, ikäluokka 3–9 vuotta

Hehtaaria

MORC 133

-

-

Syötäviksi tarkoitetut viinirypäleet, ikäluokka 10–19 vuotta

Hehtaaria

MORC 134

-

-

Syötäviksi tarkoitetut viinirypäleet, ikäluokka 20–49 vuotta

Hehtaaria

MORC 135

-

-

Syötäviksi tarkoitetut viinirypäleet, ikäluokka ≥ 50 vuotta

Hehtaaria

 

Yksityiskohtainen aihe: Syötäviksi tarkoitetut viinirypäleet – ala köynnöstiheyden mukaan

 

MORC 136

-

-

Syötäviksi tarkoitetut viinirypäleet, tiheysluokka < 1 000 kasvia/hehtaari

Hehtaaria

MORC 137

-

-

Syötäviksi tarkoitetut viinirypäleet, tiheysluokka 1 000 –1 499 kasvia/hehtaari

Hehtaaria

MORC 138

-

-

Syötäviksi tarkoitetut viinirypäleet, tiheysluokka ≥ 1 500 kasvia/hehtaari

Hehtaaria

 

Yksityiskohtainen aihe: Rusinoiksi tarkoitetut viinirypäleet – ala viljelmien iän mukaan

 

MORC 139

-

Rusinoiksi tarkoitetut viinirypäleet

Hehtaaria

MORC 140

-

-

Rusinoiksi tarkoitetut viinirypäleet, ikäluokka < 3 vuotta

Hehtaaria

MORC 141

-

-

Rusinoiksi tarkoitetut viinirypäleet, ikäluokka 3–9 vuotta

Hehtaaria

MORC 142

-

-

Rusinoiksi tarkoitetut viinirypäleet, ikäluokka 10–19 vuotta

Hehtaaria

MORC 143

-

-

Rusinoiksi tarkoitetut viinirypäleet, ikäluokka 20–49 vuotta

Hehtaaria

MORC 144

-

-

Rusinoiksi tarkoitetut viinirypäleet, ikäluokka ≥ 50 vuotta

Hehtaaria

 

Yksityiskohtainen aihe: Rusinoiksi tarkoitetut viinirypäleet – ala köynnöstiheyden mukaan

 

MORC 145

-

-

Rusinoiksi tarkoitetut viinirypäleet, tiheysluokka < 1 000 kasvia/hehtaari

Hehtaaria

MORC 146

-

-

Rusinoiksi tarkoitetut viinirypäleet, tiheysluokka 1 000 –1 499 kasvia/hehtaari

Hehtaaria

MORC 147

-

-

Rusinoiksi tarkoitetut viinirypäleet, tiheysluokka ≥ 1 500 kasvia/hehtaari

Hehtaaria


(1)  Vuosityöyksiköiden prosenttiluokka 1: (0), (> 0 – < 25), (≥ 25 – < 50), (≥ 50 – < 75), (≥ 75 – < 100), (100).

(2)  Vuosityöyksiköiden prosenttiluokka 2: (> 0 – < 25), (≥ 25 – < 50), (≥ 50 – < 75), (≥ 75 – < 100), (100).

(3)  Prosenttiosuus tilan lopputuotoksesta, luokat: (≥ 0 – ≤ 10), (> 10 – ≤ 50), (> 50 – < 100).

(4)  M – päätoiminta, S – sivutoiminta, N – ei osallistu.


LIITE III

Tämän asetuksen liitteessä II lueteltujen, aihealuetiedoissa käytettävien muuttujien kuvaus

AIHEALUE 1.   TYÖVOIMA JA MUU ANSIOTOIMINTA

TYÖVOIMAA KOSKEVIEN MUUTTUJIEN KUVAUS

Työvoimaa koskevien muuttujien osalta kunkin jäsenvaltion on vahvistettava 12 kuukauden viitejakso, joka päättyy viitevuoteen kuuluvaan viitepäivään.

Haltija

Tilan haltija on se luonnollinen henkilö (tai tehtävään valittu luonnollinen henkilö, jos kyseessä on tilayhtymä), jonka lukuun ja nimissä tilaa hoidetaan ja joka on oikeudellisesti ja taloudellisesti vastuussa tilasta. Jos haltija on oikeushenkilö, haltijaa koskevia tietoja ei kerätä.

Maataloustyö määritellään liitteessä I – I. YLEISET MUUTTUJAT.

Aihe: Tilanhoito

 

Yksityiskohtaiset aiheet: Haltija ja sukupuolten edustus

MLFO 001

-

Haltijan sukupuoli

Haltijan sukupuoli

M – Mies

F – Nainen

MLFO 002

-

Syntymävuosi

Haltijan syntymävuosi

 

Yksityiskohtainen aihe: Työpanos

MLFO 003

-

Haltijan maataloustyö maatilalla

Haltijan maatilalla tekemien maataloustyön vuosityöyksiköiden prosenttiosuuden luokka (ei kotitaloustyö)

 

Yksityiskohtainen aihe: Turvallisuustoimenpiteet, mukaan lukien maatilan turvallisuussuunnitelma

MLFO 004

-

Maatilan turvallisuussuunnitelma

Tila on toteuttanut työhön liittyvien riskien vähentämiseksi työpaikan riskinarvioinnin, josta on laadittu kirjallinen asiakirja (kuten maatilan turvallisuussuunnitelma)

Aihe: Työvoimaan kuuluvat perheenjäsenet

 

Yksityiskohtaiset aiheet: Työpanos, osallistuvien henkilöiden lukumäärä ja sukupuolten edustus

 

Maataloustyötä tekevät perheenjäsenet

Tätä kohtaa sovelletaan vain ainoan haltijan tiloihin, koska tilayhtymillä ja oikeushenkilöillä ei katsota olevan perheenjäsenistä muodostuvaa työvoimaa.

Maataloustyötä (ei kotitaloustyötä) ainoan haltijan tiloilla tekeviä perheenjäseniä ovat haltijan puoliso ja sukulaiset ylenevässä ja alenevassa polvessa sekä haltijan ja hänen puolisonsa sisarukset. Tapauksen mukaan edellä mainittuihin kuuluu tilanhoitaja, joka on haltijan perheenjäsen.

MLFO 005

-

Maataloustyötä tekevät miespuoliset perheenjäsenet

Miespuolisten perheenjäsenten lukumäärä vuosityöyksiköiden prosenttiosuuksien luokan mukaan

MLFO 006

-

Maataloustyötä tekevät naispuoliset perheenjäsenet

Naispuolisten perheenjäsenten lukumäärä vuosityöyksiköiden prosenttiosuuksien luokan mukaan

Aihe: Työvoima perheenjäsenten lisäksi

 

Yksityiskohtaiset aiheet: Työpanos, työllistettyjen henkilöiden lukumäärä ja sukupuolten edustus

 

 

Maatilalla vakinaisesti työskentelevä työvoima, muu kuin perheenjäsenet

Maatilalla vakinaisesti työskentelevällä työvoimalla tarkoitetaan henkilöitä (muita kuin haltijaa ja perheenjäseniä), jotka ovat tehneet maataloustyötä tilalla jokaisella viikolla tutkimuksen viitepäivään päättyvän 12 kuukauden jakson aikana, riippumatta työviikon pituudesta ja siitä, ovatko he saaneet jonkinlaista korvausta (palkkaa, etuuksia tai muita maksuja, luontoissuoritus mukaan luettuna). Mukaan luetaan myös henkilöt, jotka eivät ole voineet työskennellä koko aikaa seuraavista syistä:

i)

erikoistuneella maatilalla vallitsevat erityiset tuotantoedellytykset; tai

ii)

poissaolo lomien, asepalveluksen, sairauden tai onnettomuuden vuoksi tai kuolemantapaus; tai

iii)

työsuhteen alkaminen tai päättyminen maatilalla; tai

iv)

maatilan töiden täydellinen pysähtyminen onnettomuuden vuoksi (tulva, tulipalo jne.).

MLFO 007

-

-

Maatilalla vakinaisesti työskentelevä työvoima, muu kuin perheenjäsenet; miehet

Perheen ulkopuolisten miespuolisten työntekijöiden lukumäärä vuosityöyksiköiden prosenttiosuuksien luokan mukaan

MLFO 008

-

-

Maatilalla vakinaisesti työskentelevä työvoima, muu kuin perheenjäsenet; naiset

Perheen ulkopuolisten naispuolisten työntekijöiden lukumäärä vuosityöyksiköiden prosenttiosuuksien luokan mukaan

 

Yksityiskohtainen aihe: Maatilan epäsäännöllisesti työllistämä työvoima

 

 

Perheen ulkopuolisella epäsäännöllisesti työllistetyllä työvoimalla tarkoitetaan niitä työntekijöitä, jotka eivät ole työskennelleet maatilalla jokaisella viikolla tutkimuksen viitepäivään päättyvän 12 kuukauden jakson aikana johtuen muista syistä kuin niistä, jotka mainitaan vakinaisesti palkattuja perheen ulkopuolisia työntekijöitä koskevassa kohdassa.

Perheen ulkopuolisen, epäsäännöllisesti palkatun työvoiman työpäiviä ovat kaikki pituudeltaan sellaiset työpäivät, joista työntekijä saa täyttä työpäivää vastaavan palkan tai muun korvauksen (palkkion, etuuden tai muun maksun, luontoissuoritus mukaan luettuna) ja joiden aikana on tehty sellaista työtä, jota kokoaikainen maataloustyöntekijä tavallisesti tekee. Loma- ja sairauspäiviä ei lueta työpäiviksi.

MLFO 009

-

Epäsäännöllisesti työllistetty työvoima, muu kuin perheenjäsenet: miehet ja naiset

Tilalle epäsäännöllisesti palkattujen henkilöiden täysien työpäivien kokonaismäärä

 

Yksityiskohtainen aihe: Urakoitsijoiden työpanos

MLFO 010

-

Henkilöt, jotka eivät ole maatilan suoraan työllistämiä ja jotka eivät sisälly edellisiin luokkiin

Henkilöiden, jotka eivät ole maatilan suoraan työllistämiä (esim. kolmansien osapuolten palkkaamat alihankkijat), tekemien täysien työpäivien kokonaismäärä

Aihe: Maatilaan suoraan liittyvä muu ansiotoiminta

Muusta ansiotoiminnasta ilmoitetaan seuraavat tiedot:

i)

ainoan haltijan tilojen ja tilayhtymien haltijat;

ii)

ainoan haltijan tiloilla olevat perheenjäsenet

ja jos muu ansiotoiminta liittyy suoraan maatilaan, myös

iii)

maatilalla vakinaisesti työskentelevä työvoima, muu kuin perheenjäsenet.

Muuta ansiotoimintaa koskevia tietoja ei kerätä oikeushenkilöinä hallinnoitavista tiloista.

Maatilaan suoraan liittyvällä muulla ansiotoiminnalla tarkoitetaan muuta ansiotoimintaa

a)

maatilalla; tai

b)

maatilan ulkopuolella.

Maatilaan suoraan liittyvä muu ansiotoiminta on toimintaa, johon käytetään tilan resursseja (maa-alaa, rakennuksia, koneita jne.) tai sen tuotteita. Mukaan luetaan muille maatiloille tehty muu kuin maataloustyö ja maataloustyö. Pelkkiä rahoitusinvestointeja ei lueta mukaan. Mukaan ei lueta myöskään maan vuokraamista erilaisia toimintoja varten, ellei siihen liity muunlaista toimintaan osallistumista.

 

Yksityiskohtainen aihe: Toiminnan laatu

MLFO 011

-

Sosiaali-, terveys- tai koulutuspalvelujen tarjonta

Kaikki toiminta, johon liittyy terveys-, sosiaali- ja koulutuspalveluita ja/tai sosiaalialaan liittyvää liiketoimintaa ja jossa käytetään joko tilan resursseja tai sen alkutuotteita.

MLFO 012

-

Matkailu, majoitus ja muu vapaa-ajan toiminta

Kaikki matkailuun liittyvä toiminta, majoituspalvelut, tilan esittely matkailijoille tai muille ryhmille, urheiluun ja muuhun vapaa-ajan toimintaan liittyvä toiminta jne., johon käytetään tilan maata, rakennuksia tai muita resursseja.

MLFO 013

-

Käsityö

Joko haltijan tai hänen perheenjäsentensä taikka perheen ulkopuolisen työvoiman tilalla tuottamat käsityötuotteet riippumatta siitä, miten tuotteet myydään.

MLFO 014

-

Maataloustuotteiden jalostus

Kaikki tilalla suoritettava maatalouden alkutuotteiden jalostus jalostetuksi tuotteeksi riippumatta siitä, tuotetaanko raaka-aine tilalla vai ostetaanko se tilan ulkopuolelta.

MLFO 015

-

Uusiutuvan energian tuotanto

Uusiutuvan energian kuten biokaasun, biopolttoaineiden tai sähkön tuottaminen myyntiä varten tuuliturbiineilla, muilla laitteilla tai maataloudesta peräisin olevista raaka-aineista. Tähän ei kuulu pelkästään maatilan omaan käyttöön tuotettu uusiutuva energia.

MLFO 016

-

Puutavaran jalostus

Raakapuun jalostus maatilalla myyntiä varten (puutavaran sahaus jne.).

MLFO 017

-

Vesiviljely

Kalojen, rapujen jne. viljely maatilalla. Mukaan ei lueta toimintaa, johon kuuluu pelkästään kalastus.

 

 

Urakointi (käyttäen maatilan tuotantovälineitä)

Urakointi, johon käytetään tilan laitteita; tässä erotetaan toisistaan maatalouteen kuuluva ja siihen kuulumaton urakointi.

MLFO 018

-

-

Urakkatyönä tehty maataloustyö

Maatalouteen kuuluva urakkatyö.

MLFO 019

-

-

Urakkatyönä tehty muu kuin maataloustyö

Maatalouteen kuulumaton urakkatyö (esim. lumen auraus, kuljetustyöt, maisemanhoito, maatalouteen liittyvät palvelut ja ympäristöpalvelut).

MLFO 020

-

Metsätalous

Metsätaloustyöt, joihin käytetään sekä maatilan työvoimaa että tavallisesti maataloustöihin käytettäviä tilan koneita ja laitteita.

MLFO 021

-

Maatilaan suoraan liittyvä muu ansiotoiminta, muualle luokittelematon

Maatilaan suoraan liittyvä muu ansiotoiminta, muualle luokittelematon.

 

Yksityiskohtainen aihe: Merkitys maatilalle

MLFO 022

-

Maatilaan suoraan liittyvän muun ansiotoiminnan prosenttiosuus maatilan lopputuotoksesta

Maatilaan suoraan liittyvän muun ansiotoiminnan osuus prosenttiluokkana maatilan tuotoksesta. Maatilaan suoraan liittyvän muun ansiotoiminnan osuus tilan tuotoksesta arvioidaan kyseisen muun ansiotoiminnan osuutena tilan kokonaisliikevaihdon ja kyseisen tilan asetuksen (EU) N:o 1307/2013 tai tapauksen mukaan viimeisimmän lainsäädännön mukaisesti saamien suorien tukien yhteenlasketusta summasta.

Image 1

 

Yksityiskohtainen aihe: Työpanos

Tätä kohta sovelletaan seuraaviin:

i)

ainoan haltijan tilojen ja tilayhtymien haltijat;

ii)

ainoan haltijan tiloilla olevat perheenjäsenet; ja

iii)

maatilalla vakinaisesti työskentelevä työvoima, muu kuin perheenjäsenet.

Tietoja ei kerätä oikeushenkilöinä hallinnoitavista tiloista.

MLFO 023

-

Haltijalla on muuta (maatilaan liittyvää) ansiotoimintaa

Ainoan haltijan tilan tai tilayhtymän haltijalla on maatilaan suoraan liittyvää muuta ansiotoimintaa:

M – päätoiminta

S – sivutoiminta

N – ei osallistu

Toimintaa voidaan harjoittaa kyseisellä maatilalla (muu kuin maataloustyö tilalla) tai sen ulkopuolella.

MLFO 024

-

Maatilalla työskentelevät perheenjäsenet, joilla on muuta (maatilaan liittyvää) ansiotoimintaa päätoimintana

Maatilaan suoraan liittyvää muuta ansiotoimintaa päätoimintana harjoittavien perheenjäsenten lukumäärä.

MLFO 025

-

Maatilalla työskentelevät perheenjäsenet, joilla on muuta (maatilaan liittyvää) ansiotoimintaa sivutoimintana

Maatilaan suoraan liittyvää muuta ansiotoimintaa sivutoimintana harjoittavien perheenjäsenten lukumäärä.

MLFO 026

-

Maatilalla vakinaisesti työskentelevä työvoima, muu kuin perheenjäsenet, jolla on muuta (maatilaan liittyvää) ansiotoimintaa päätoimintana

Maatilaan suoraan liittyvää muuta ansiotoimintaa päätoimintana harjoittavien muiden kuin perheenjäsenten lukumäärä ainoan haltijan tiloilla tai tilayhtymissä.

MLFO 027

-

Maatilalla vakinaisesti työskentelevä työvoima, muu kuin perheenjäsenet, jolla on muuta (maatilaan liittyvää) ansiotoimintaa sivutoimintana

Maatilaan suoraan liittyvää muuta ansiotoimintaa sivutoimintana harjoittavien muiden kuin perheenjäsenten lukumäärä ainoan haltijan tiloilla tai tilayhtymissä.

Aihe: Muu ansiotoiminta, joka ei suoraan liity maatilaan

Tarkoitetaan maatilalla tehtävää muuta kuin maataloustyötä ja maatilan ulkopuolella tehtävää työtä. Tähän luetaan kaikki korvausta (palkkiota, etuuksia tai muuta maksua, luontoissuoritus mukaan luettuna) vastaan harjoitettu toiminta, joka ei ole

i)

maatilalla tehtävää maataloustyötä; eikä

ii)

haltijan muuta ansiotoimintaa, joka liittyy suoraan maatilaan.

Muulla ansiotoiminnalla, joka ei liity maatilaan, tarkoitetaan muuta ansiotoimintaa

a)

maatilalla (maatilalla tehtävä muu kuin maataloustyö); tai

b)

maatilan ulkopuolella.

 

Yksityiskohtainen aihe: Työpanos

MLFO 028

-

Ainoan haltijan, joka on myös ainoan haltijan maatilan hoitaja, muu ansiotoiminta (joka ei liity maatilaan)

Haltijan muu ansiotoiminta, joka ei suoraan liity maatilaan:

M – päätoiminta

S – sivutoiminta

N – ei osallistu

Toimintaa voidaan harjoittaa kyseisellä maatilalla (muu kuin maataloustyö tilalla) tai sen ulkopuolella.

MLFO 029

-

Ainoan haltijan perheenjäsenet (kun ainoa haltija on maatilan hoitaja), jotka työskentelevät maatilalla ja joilla on muuta ansiotoimintaa (joka ei liity maatilaan) päätoimintana

Ansiotoimintaa, joka ei liity maatilaan, päätoimintana harjoittavien perheenjäsenten lukumäärä.

MLFO 030

-

Ainoan haltijan perheenjäsenet (kun ainoa haltija on maatilan hoitaja), jotka työskentelevät maatilalla ja joilla on muuta ansiotoimintaa (joka ei liity maatilaan) sivutoimintana

Ansiotoimintaa, joka ei liity maatilaan, sivutoimintana harjoittavien perheenjäsenten lukumäärä.

AIHEALUE 2.   MAASEUDUN KEHITTÄMINEN

MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVIEN MUUTTUJIEN KUVAUS

Yksittäisillä maatiloilla toteutettuja maaseudun kehittämistoimia koskevien muuttujien osalta viitejakso on kolmen vuoden jakso, joka päättyy viitevuoden 31 päivänä joulukuuta.

Aihe: Maaseudun kehittämistoimenpiteistä tukea saavat maatilat

Maatilan katsotaan hyötyneen viimeksi kuluneiden kolmen vuoden aikana asetuksen (EU) N:o 1305/2013 1 luvun III osastossa esitetyistä maaseudun kehittämistoimenpiteistä tiettyjen viimeisimmän lainsäädännön vaatimusten ja sääntöjen mukaisesti riippumatta siitä, onko asianomainen maksu suoritettu viitekauden aikana, kunhan kyseisen tuen myöntämisestä on tehty myönteinen päätös (esim. tukihakemus on hyväksytty).

MRDV 001

-

Neuvonta-, tilanhoito- ja lomituspalvelut

Maatila on hyötynyt asetuksen (EU) N:o 1305/2013 15 artiklan mukaisista maaseudun kehittämistoimenpiteistä.

MRDV 002

-

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmät

Maatila on hyötynyt asetuksen (EU) N:o 1305/2013 16 artiklan mukaisista maaseudun kehittämistoimenpiteistä.

MRDV 003

-

Investoinnit fyysiseen omaisuuteen

Maatila on hyötynyt asetuksen (EU) N:o 1305/2013 17 artiklan mukaisista maaseudun kehittämistoimenpiteistä.

MRDV 004

-

Luonnonkatastrofien ja muiden katastrofien vahingoittamien maatalouden tuotantomahdollisuuksien palauttaminen ja asianmukaisten ennalta ehkäisevien toimien käyttöönotto

Maatila on hyötynyt asetuksen (EU) N:o 1305/2013 18 artiklan mukaisista maaseudun kehittämistoimenpiteistä.

 

 

Tila- ja yritystoiminnan kehittäminen

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 19 artiklan ja Kroatian osalta lisäksi saman asetuksen 40 artiklan mukaiset maaseudun kehittämistoimenpiteet.

MRDV 005

-

-

Yrityksen perustamistuki nuorille viljelijöille

Maatila on hyötynyt asetuksen (EU) N:o 1305/2013 19 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohdan mukaisista maaseudun kehittämistoimenpiteistä.

MRDV 006

-

-

Yrityksen perustamistuki pientilojen kehittämiseksi

Maatila on hyötynyt asetuksen (EU) N:o 1305/2013 19 artiklan 1 kohdan a alakohdan iii alakohdan mukaisista maaseudun kehittämistoimenpiteistä.

MRDV 007

-

-

Täydentävät kansalliset suorat tuet Kroatiassa

Maatila on hyötynyt asetuksen (EU) N:o 1305/2013 40 artiklan mukaisista maaseudun kehittämistoimenpiteistä.

MRDV 008

-

Investoinnit metsäalueiden kehittämiseen ja metsien elinkelpoisuuden parantamiseen

Maatila on hyötynyt asetuksen (EU) N:o 1305/2013 21 artiklan mukaisista maaseudun kehittämistoimenpiteistä.

 

 

Maatalouden ympäristö- ja ilmastotuet

MRDV 009

-

-

Maatalouden ympäristö- ja ilmastotuki

Maatila on hyötynyt asetuksen (EU) N:o 1305/2013 28 artiklan mukaisista maaseudun kehittämistoimenpiteistä.

MRDV 010

-

-

Metsätalouden ympäristö- ja ilmastopalvelut ja metsien suojelu

Maatila on hyötynyt asetuksen (EU) N:o 1305/2013 34 artiklan mukaisista maaseudun kehittämistoimenpiteistä.

MRDV 011

-

Luonnonmukainen maatalous

Maatila on hyötynyt asetuksen (EU) N:o 1305/2013 29 artiklan mukaisista maaseudun kehittämistoimenpiteistä.

MRDV 012

-

Natura 2000 -tuet ja vesipolitiikan puitedirektiiviin liittyvät tuet

Maatila on hyötynyt asetuksen (EU) N:o 1305/2013 30 artiklan mukaisista maaseudun kehittämistoimenpiteistä.

MRDV 013

-

Tuet alueille, joilla on luonnonoloista johtuvia rajoitteita tai muita erityisrajoitteita

Maatila on hyötynyt asetuksen (EU) N:o 1305/2013 31 artiklan mukaisista maaseudun kehittämistoimenpiteistä.

MRDV 014

-

Eläinten hyvinvointi

Maatila on hyötynyt asetuksen (EU) N:o 1305/2013 33 artiklan mukaisista maaseudun kehittämistoimenpiteistä.

MRDV 015

-

Riskienhallinta

Maatila on hyötynyt asetuksen (EU) N:o 1305/2013 36 artiklan mukaisista maaseudun kehittämistoimenpiteistä.

AIHEALUE 3.   KASTELU

KASTELUA KOSKEVIEN MUUTTUJIEN KUVAUS

Kastelukäytäntöjä koskevissa muuttujissa viitejakso on 12 kuukauden jakso, joka päättyy viitevuoden aikana ja jonka kukin jäsenvaltio vahvistaa tuotantosyklien kattamiseksi.

Jäsenvaltiot, joissa käytössä olevasta maatalousmaasta alle kaksi prosenttia on kasteltavissa olevaa aluetta ja joissa ei ole NUTS 2 -tason alueita, joilla käytössä olevasta maatalousmaasta vähintään viisi prosenttia on kasteltavissa olevaa aluetta, vapautetaan ”Kastelu”-aihealueen toteuttamisesta.

Aihe: Kastelukäytännöt

 

Yksityiskohtainen aihe: Kastelun saatavuus

MIRR 001

-

Kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana kasteltu käytössä oleva maatalousmaa keskimäärin, avomaa

MIRR 002

-

Kasteltu käytössä oleva maatalousmaa yhteensä, avomaa

Niiden viljelykasvien pinta-ala, joita on tosiasiallisesti kasteltu vähintään kerran viitejakson aikana.

MIRR 003

-

Veden kulutus

Kuutiometriä kasteluun käytettyä vettä viitekaudella.

 

Yksityiskohtainen aihe: Kastelumenetelmät

MIRR 004

-

Pintakastelu

Pintakastelun ala hehtaareina. Järjestelmä, jossa maa on osittain tai kokonaan veden peitossa, riippumatta tavasta (esim. painovoima tai pumppaus), jolla vesi kuljetetaan lähteeltä pellolle. Sisältää manuaalisen kastelun sangoilla tai kastelukannuilla. Sisältää myös osittain valvotun kastelun (tulvaveden johtaminen viljelykasvien kasteluun (tulvakastelu) tai asianomaisesti varustelluille alangoille (vesien hallintamenetelmät kosteikkoalueilla ja sisämaan laaksojen pohjalla, viljely tulvatasangoilla)).

MIRR 005

-

Sadetuskastelu

Sadetuskastelun (päältä kasteleva järjestelmä) ala hehtaareina. Järjestelmä, jossa putkiverkostot kuljettavat paineella vettä, joka johdetaan viljelykasveille suuttimilla sadevettä simuloiden.

MIRR 006

-

Tippukastelu

Tippukastelun ala hehtaareina. Menetelmä, jossa vesi johdetaan matalalla paineella putkiverkoston kautta ennalta määrättyä reittiä pitkin suoraan kasvien juurten läheisyyteen. Sisältää sadetuskastelun pienellä paineella ja tihkukastelun.

 

Yksityiskohtainen aihe: Kasteluveden lähteet

Ilmoitetaan kaikki tilalla käytetyn kasteluveden lähteet. Välillisistä lähteistä ilmoitetaan ainoastaan tärkein.

Pohjavesi on maan alle pohjavettä johtaviin kerroksiin varastoitunutta vettä, joka pumpataan yleensä kaivoista.

Pintavesi on maan pinnalla olevaa vettä, kuten joet, purot, lammikot, järvet, kosteikot ja valtameret.

MIRR 007

-

Maatilalta peräisin oleva pohjavesi

Pohjaveden lähde sijaitsee tilalla.

MIRR 008

-

Tilalta ja sen ulkopuolelta peräisin oleva pintavesi

Veden lähde on pintavesi riippumatta siitä, sijaitseeko se tilalla vai sen ulkopuolella.

MIRR 009

-

Tilan ulkopuolelta veden jakeluverkostosta peräisin oleva vesi

Vesi johdetaan julkisesta jakeluverkosta putkea pitkin.

MIRR 010

 

Käsitelty jätevesi

Vedelle on tehty jätevesikäsittely.

MIRR 011

-

Muut lähteet

Muut kasteluun käytettävän veden lähteet tilalla (kuten kerätty sadevesi), muualle luokittelemattomat.

MIRR 012

 

Kasteluveteen liittyvät maksut

Valitaan yksi seuraavista:

Ei vesimaksua

Vesimaksu perustuu kastelualaan

Vesimaksu perustuu veden kulutukseen

Muu vesimaksu, muualle luokittelematon.

 

Yksityiskohtainen aihe: Kastelulaitteiden tekniset ominaisuudet

MIRR 013

 

Vesialtaat

Tilalla on vesisäiliö, jota käytettiin viitejakson aikana.

MIRR 014

 

Kastelujärjestelmän kunnossapidon tila

Viimeksi kuluneiden kolmen vuoden aikana tilan

kastelujärjestelmää ja jakeluverkostoa ei kunnostettu

kastelujärjestelmälle (ml. jakeluverkosto) tehtiin vain säännöllinen vuosihuolto

kastelujärjestelmään (ml. jakeluverkosto) tehtiin isoja korjauksia tai huoltotoimenpiteitä.

MIRR 015

 

Pumppuasema

Tilalla on pumppuasema, joko keskipakopumppu (maan päällä), syväkairausturpiinipumppu, vedenalainen pumppu, potkuri tai muu (muualle luokittelematon).

MIRR 016

-

Veden mittausjärjestelmä

Valitaan yksi seuraavista:

Mittapato tai mittauskanava (manuaalisesti luettava)

Automaattijärjestelmä

Molemmat

Ei kumpaakaan.

MIRR 017

-

Kastelunohjain

Valitaan yksi seuraavista:

Manuaalinen

Automaattinen

Täsmäkastelu (maaperän kosteutta mittaavilla antureilla tai ilman)

Mainittujen menetelmien yhdistelmä

Ei mitään.

MIRR 018

-

Kastelulannoitusjärjestelmä

Onko tilalla kastelulannoitusjärjestelmä lannoitteiden ja ravinteiden antamiseksi kastelujärjestelmän kautta?

Aihe: Viljelykasvit, joita on kasteltu 12 kuukauden aikana

Ala, jota on kasteltu (avomaa) viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana. Kohdissa MIRR004, MIRR005 ja MIRR006 tarkoitetut kastelumenetelmät.

 

Yksityiskohtainen aihe: Viljantuotanto

MIRR 019

-

Viljantuotanto (mukaan lukien siemenviljantuotanto), lukuun ottamatta viljamaissia, maissintähkäseosta ja riisiä

Viljantuotanto (mukaan lukien siemenviljantuotanto), lukuun ottamatta viljamaissia, maissintähkäseosta ja riisiä, kasteluala hehtaareina

MIRR 020

-

Viljamaissi ja maissintähkäseos

Viljamaissi ja maissintähkäseos, kasteluala hehtaareina

 

Yksityiskohtainen aihe: Kuivatut palko- ja valkuaiskasvit viljantuotantoon

MIRR 021

-

Kuivat palko- ja valkuaiskasvit (mukaan lukien siementuotanto sekä viljan ja palkokasvien seokset)

Kuivat palko- ja valkuaiskasvit (mukaan lukien siementuotanto sekä viljan ja palkokasvien seokset), kasteluala hehtaareina

 

Yksityiskohtainen aihe: Juurikasvit

MIRR 022

-

Peruna (mukaan lukien siemenperuna)

Perunat (mukaan lukien siemenperunat), kasteluala hehtaareina

MIRR 023

-

Sokerijuurikas (lukuun ottamatta siementuotantoa)

Sokerijuurikas (lukuun ottamatta siementuotantoa), kasteluala hehtaareina

 

Yksityiskohtainen aihe: Teollisuuskasvit

MIRR 024

-

Rapsin ja rypsin siemenet

Rapsin ja rypsin siemenet, kasteluala hehtaareina

MIRR 025

-

Auringonkukansiemenet

Auringonkukansiemenet, kasteluala hehtaareina

MIRR 026

-

Kuitukasvit

Kuitukasvit, kasteluala hehtaareina

 

Yksityiskohtainen aihe: Tuoreena korjattavat peltokasvit

MIRR 027

 

Tuoreena korjattavat peltokasvit

Tuoreena korjattavat peltokasvit, kasteluala hehtaareina

 

Yksityiskohtainen aihe: Muut peltokasvit

MIRR 028

-

Tuoreet vihannekset (mukaan lukien melonit) ja mansikat, jotka on kasvatettu viljelykierrossa muiden kuin puutarhakasvien kanssa (avomaa)

Tuoreet vihannekset (mukaan lukien melonit) ja mansikat, jotka on kasvatettu viljelykierrossa muiden kuin puutarhakasvien kanssa (avomaa), kasteluala hehtaareina

MIRR 029

-

Muut kastellut peltokasvit, avomaa

Muut kastellut peltokasvit, avomaa, kasteluala hehtaareina

 

Yksityiskohtainen aihe: Pysyvä nurmi

MIRR 030

-

Pysyvä nurmi

Pysyvä nurmi, kasteluala hehtaareina

 

Yksityiskohtainen aihe: Monivuotiset viljelykasvit

MIRR 031

-

Hedelmät, marjat ja pähkinät (pois lukien sitrushedelmät, viinirypäleet ja mansikat)

Hedelmät, marjat ja pähkinät (pois lukien sitrushedelmät, viinirypäleet ja mansikat), kasteluala hehtaareina

MIRR 032

-

Sitrushedelmät

Sitrushedelmät, kasteluala hehtaareina

MIRR 033

 

Oliivit

Oliivit, kasteluala hehtaareina

MIRR 034

 

Viinitarhat

Viinitarhat, kasteluala hehtaareina

AIHEALUE 4.   VILJELYSMAAN HOITOKÄYTÄNNÖT

VILJELYSMAAN HOITOKÄYTÄNTÖJÄ KOSKEVIEN MUUTTUJIEN KUVAUS

Viljelysmaan hoitokäytäntöjä koskevissa muuttujissa viitejakso on 12 kuukauden jakso, joka päättyy viitevuoden aikana ja jonka kukin jäsenvaltio vahvistaa tuotantosyklien kattamiseksi.

Aihe: Viljelysmaan hoitokäytännöt avomaalla

MSMP 001

 

Ojitus maatilalla

Maatilan käytössä oleva maatalousmaa, joka on ojitettu eli jolta keinotekoisesti poistetaan ylijäämäistä pintavettä tai pohjavettä tulvimisen estämiseksi maan päällä tai alla olevilla putkistoilla, hehtaareina. Siihen ei sisälly ylijäämäveden luonnollinen valuttaminen järviin, soihin ja jokiin.

 

Yksityiskohtainen aihe: Maanmuokkausmenetelmät

MSMP 002

-

Tavanomainen maanmuokkaus

Tavanomaisella maanmuokkauksella, johon sisältyy maan kyntäminen ja kasvijätteiden hautaaminen, hoidettu peltoala, hehtaareina.

MSMP 003

-

Säilyttävä maanmuokkaus

Säilyttävällä maanmuokkauksella, jossa maata ei kynnetä, hoidettu peltoala, hehtaareina. Tavallisesti osaa kasvijätteistä ei haudata.

MSMP 004

-

Auraton viljely

Peltoala, joille ei tehdä maanmuokkausta sadonkorjuun ja kylvön välisenä aikana, hehtaareina.

 

Yksityiskohtainen aihe: Viljelyalan maanpeite

MSMP 005

-

Maanpeite: tavanomaiset talvikauden viljelykasvit

Peltoala, jolle kasvit kylvetään syksyllä ja jolla ne kasvavat talvella, hehtaareina.

MSMP 006

-

Maanpeite: kerääjäkasvit, välikasvit tai peitekasvit peltomaalla

Peltoala, jolle kasvit kylvetään varta vasten eroosion, viljavuuden, maaperän laadun, veden, rikkakasvien, tuholaisten, tautien, biologisen monimuotoisuuden ja luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön hallitsemiseksi sadonkorjuun ja kylvön välisenä aikana, talvella tai muina aikoina, jolloin maa olisi muutoin paljaana, hehtaareina.

MSMP 007

-

Maanpeite: kasvijäämät ja/tai kate

Peltoala, jonka talvella peittävät kasvijätteet ja edellisen satokauden sänki ja/tai kate (löyhä peite, jossa on joko luontaista materiaalia, kuten kuivikkeita, leikattua ruohoa, olkia, lehvästöä, leikkuujätettä, kuorta tai sahanpurua tai keinotekoista päällystettä, kuten paperia tai synteettikuituja), hehtaareina.

MSMP 008

 

Maanpeite: paljas maaperä pääviljelykasvin jälkeen

Peltoala, joka kynnetään tai muokataan muulla tavoin sadonkorjuun jälkeen ja jota ei kylvetä eikä peitetä talvella mahdollisilla kasvijätteillä ja joka pysyy paljaana ennen esikylvöä tai kylvöä, hehtaareina.

 

Yksityiskohtainen aihe: Pellon viljelykierto

MSMP 009

-

Peltoalan osuus viljelykierrosta

Peltoala, jolla harjoitetaan viljelykiertoa, prosentteina kokonaispeltoalasta.

 

Yksityiskohtainen aihe: Ekologinen ala

Asetuksen (EU) N:o 1307/2013 46 artiklan tai tapauksen mukaan viimeisimmän lainsäädännön mukaiset ekologiset alat

MSMP 010

-

Terassiviljelmät

Terassiviljelmät, hehtaareina

MSMP 011

-

Pellonpientareet tai suojakaistat

Pellonpientareet tai suojakaistat, hehtaareina

MSMP 012

-

Lineaariset elementit: pensasaidat ja puurivistöt

Pensasaidat ja puurivistöt, hehtaareina

MSMP 013

-

Lineaariset elementit: kiviseinämät

Kiviseinämät, hehtaareina

MSMP 014

-

Peltometsäviljely

Peltometsäviljely, hehtaareina

AIHEALUE 5.   KONEET JA LAITTEET

KONEITA JA LAITTEITA KOSKEVIEN MUUTTUJIEN KUVAUS

Koneita ja laitteita koskevien muuttujien osalta kunkin jäsenvaltion on vahvistettava viitevuoteen kuuluva yhteinen viitepäivä.

Aihe: Koneet

 

Yksityiskohtainen aihe: Internet-välineet

MMEQ 001

-

Internetyhteys

Tilalla on internetyhteys.

MMEQ 002

-

Hallinnon tietojärjestelmien käyttö

Tila käyttää hallinnon tietojärjestelmiä päätöksenteon tukena joko omalla tietokoneellaan tai verkkojärjestelmän kautta. Ne sisältävät erilaisia välineitä, esimerkiksi digitaalisen peltorekisterin ja digitaalisen kantakirjan.

 

Yksityiskohtainen aihe: Peruskoneet

Koneet, jotka omistaa haltija tai tila, maatalousosuuskunta, konevuokraamo, aliurakoitsija (kuljettajan kanssa tai ilman). Ei sisällä koneita, joita ei käytetty viitevuonna.

 

 

Omat koneet

Koneet, jotka omistaa viljelijä tai tila, joita tilalla käytettiin tutkimuksen viitepäivää edeltäneiden 12 kuukauden aikana ja jotka ovat yksinomaan maatilan omaisuutta tutkimuksen viitepäivänä.

Ei sisällä koneita, jotka on vuokrattu lyhytaikaisesti, kuten tunti- tai päivävuokrat, maatalousosuuskuntien omistamia koneita tai konevuokraamoiden tai urakoitsijoiden koneita.

MMEQ 003

 

 

Tilan omistamien traktoreiden (≤ 40 kW) lukumäärä

MMEQ 004

 

 

Tilan omistamien traktoreiden (> 40 kW ja ≤ 60 kW) lukumäärä

MMEQ 005

 

 

Tilan omistamien traktoreiden (> 60 kW ja ≤ 100 kW) lukumäärä

MMEQ 006

 

 

Tilan omistamien traktoreiden (> 100 kW) lukumäärä

MMEQ 007

-

-

Maanmuokkauskoneet

Tilalla on omat maanmuokkauskoneet, kuten:

Kyntöaura

Jyrsin

Kelajyrsin

Kultivaattori

Äes

Kaistamuokkain (Strip tiller)

Jyrä

Muu

MMEQ 008

-

-

Kylvökoneet ja istutuskoneet

Tilalla on omat kylvökoneet ja istutuskoneet, kuten:

Kylvinruisku

Kylvökone

Istutuskone

Muu

MMEQ 009

-

-

Lannoitteiden levitys-, sumutus- tai ruiskutuslaitteet

Tilalla on omat lannoitteiden levitys-, suihkutus- tai ruiskutuslaitteet (lukuun ottamatta lentokoneita ja drooneja), kuten:

Lannoitteenlevitin (rakeinen lannoite)

Kuivalannan levitysvaunu

Letkulevitin

Vetovannasmultain

Lietemultain (matalamultain / avoin vako)

Lietemultain (syvämultain / suljettu vako)

Kasvinsuojeluruisku (peltoviljely)

Sumuruisku (kasvihuoneet ja kasvutunnelit)

Muu

MMEQ 010

-

-

Kasvinsuojeluaineiden levityslaitteet

Tilalla on omat kasvinsuojeluaineiden levityslaitteet (lukuun ottamatta lentokoneita ja drooneja), kuten:

Vaakasuoralla puomilla varustetut ruiskut, joissa on kulkeumaa vähentävä suutin

Vaakasuoralla puomilla varustetut ruiskut, joissa ei ole kulkeumaa vähentävää suutinta

Hedelmätarhojen, viinitarhojen tai muiden monivuotisten viljelykasvien ruiskutuslaite

Muu

MMEQ 011

-

-

-

Onko vaakasuoralla puomilla varustetut ruiskut ja hedelmätarhojen, viinitarhojen tai muiden monivuotisten viljelykasvien ruiskutuslaitteet, joita käytettiin kasvinsuojeluaineiden levittämiseen viiteajanjaksolla, varustettu kulkeumaa vähentävällä suuttimilla?

Kyllä, kaikki

Ei, vain jotkin

Ei, ei yksikään

MMEQ 012

-

-

Leikkuupuimurit

Tila omistaa leikkuupuimurin.

MMEQ 013

-

-

Muut täysin koneelliset sadonkorjuukoneet

Tila omistaa muita täysin koneellisesti toimivia sadonkorjuukoneita, kuten:

Puuvillankorjuukone

Perunannostokone

Porkkanankorjuukone

Sokerijuurikkaannostokone

Vihannestenkorjuukone

Hedelmienkorjuualusta

Rehunkorjuukone

Paalauspuristin

Viininkorjuukone

Oliivinkorjuukone

 

 

Usean tilan käytössä olevat koneet

Moottoriajoneuvot ja koneet, joita maatilalla käytettiin tutkimuksen viitepäivää edeltäneiden 12 kuukauden aikana mutta jotka omistaa jokin toinen maatila (esim. joita käytetään vastavuoroisten auttamisjärjestelyjen nojalla tai vuokrataan konevuokraamosta), osuuskunta, yksi tai useampi maatila yhdessä, konepooli tai maatalouden konepalveluja tarjoava yritys.

MMEQ 014

-

-

Traktorit

MMEQ 015

-

-

Kultivaattorit, aurat, kylvökoneet, sumuttimet, ruiskutuslaitteet, kasvinsuojeluaineiden tai lannoitteiden levityslaitteet

MMEQ 016

-

-

Leikkuupuimurit

MMEQ 017

-

-

Muut täysin koneelliset sadonkorjuukoneet

 

Yksityiskohtainen aihe: Täsmäviljelyn käyttö

MMEQ 018

-

Robotit

Tila omistaa, vuokraa tai käyttää robotiikkaa, kuten:

Itseohjautuvat koneet

Marjanpoimintarobotit

Reaaliaikaista kinemaattista mittausta (RKT) käyttävään GPS-paikannukseen perustuvat erittäin tarkat tarkkuuslaitteet (1 cm:n tarkkuus)

Muu

MMEQ 019

-

-

Kasvinsuojeluaineiden levitykseen liittyvät robotit

Tila omistaa, vuokraa tai käyttää GPS-paikannukseen perustuvia laitteita kasvinsuojeluaineiden levitykseen

MMEQ 020

-

-

Kasvinsuojeluaineiden nauhalevitys

Tila omistaa, vuokraa tai käyttää laitteita kasvinsuojeluaineiden nauhalevitykseen

MMEQ 021

-

Säädettävät tekniikat

Tila käyttää säädettäviä tekniikoita yhteen tai useampaan seuraavista:

Lannoitteiden levitys

Kasvinsuojeluaineiden levitys

Rikkakasvien kitkeminen

Kylvö

Istutus

Muu

MMEQ 022

-

Viljelykasvien täsmävalvonta

Tila seuraa viljelykasveja yhdellä tai useammilla seuraavista:

Sääasemat

Digitaalinen kartoitus (maaperän laatukartoitus, sadon kartoitus, NDVI-kartoitus (NDVI = normalisoitu kasvillisuusindeksi))

Maaperän skannaus

Sadon seuranta-anturit

Muu

MMEQ 023

-

Maaperäanalyysi

Tilalla otettiin maaperästä näytteitä analysointia varten viiteajanjaksolla.

 

Yksityiskohtainen aihe: Kotieläinten käsittelyyn tarkoitetut koneet

MMEQ 024

 

Eläinten hyvinvoinnin ja terveyden seuranta

Tila seuraa eläimiä yhdellä tai useammilla seuraavista:

Kameraseuranta

Ääniseuranta

Hälytysjärjestelmät

Liikeilmaisimet

Eläinten seuranta

Terveysseuranta (esim. lämpötilan, painon, ontumisen tai utaretulehdusten seuranta)

Ruokinnan rekisteröinti

Juottamisen rekisteröinti

Muu

MMEQ 025

-

Rehunsekoittimet

Tila omistaa, vuokraa tai käyttää sekoittimia eläinten ruokinnassa

MMEQ 026

 

Automaattiset ruokintajärjestelmät

Tila omistaa, vuokraa tai käyttää automaattisia eläinten ruokintajärjestelmiä.

MMEQ 027

-

Eläinsuojien ilmastoinnin automaattinen säätely

Tilalla säädellään ilmastointia automaattisesti.

MMEQ 028

-

Lypsyrobotit

Tila omistaa, vuokraa tai käyttää lypsyrobotteja.

 

Yksityiskohtainen aihe: Maataloustuotteiden varastointi

MMEQ 029

-

Siementen (viljan, öljykasvien ja palkokasvien) varastointi

Viljan, öljykasvien ja palkokasvien varastointi, kuutiometreinä.

MMEQ 030

-

Juurten, mukuloiden ja sipulien varastointi

Tilalla on varastot juuria, mukuloita ja sipulia varten.

MMEQ 031

-

Vihannesten ja hedelmien varastointi

Tilalla on kuivavarastot hedelmiä ja vihanneksia varten (kylmävarastoa lukuun ottamatta).

MMEQ 032

-

Kylmävarastointi

Kylmävarastointi (riippumatta siitä, ovatko kyseessä vihannekset, hedelmät, kukat, liha ja lihatuotteet, maito ja maitotuotteet vai munat), kuutiometreinä.

Aihe: Laitteet

 

Yksityiskohtainen aihe: Laitteet uusiutuvan energian tuotantoon maatilalla

MMEQ 033

-

Tuuli

Tila käyttää tuuliturbiineja energiantuotantoon.

MMEQ 034

-

Biomassa

Tila käyttää biomassaa energiantuotantoon.

MMEQ 035

-

-

Biokaasu biomassasta

Tila käyttää biomassasta saatavaa biokaasua energiantuotantoon.

MMEQ 036

-

Aurinkoenergia (lämpöenergia)

Tila käyttää aurinkopaneeleja lämpöenergian tuotantoon.

MMEQ 037

-

Aurinkoenergia (aurinkosähkö)

Tila käyttää aurinkopaneeleja aurinkosähkön tuotantoon.

MMEQ 038

-

Vesivoima

Tila käyttää vesivoimaa energiantuotantoon.

MMEQ 039

-

Muut lähteet

Maatila tuottaa uusiutuvaa energiaa muista, muualle luokittelemattomista lähteistä.

AIHEALUE 6.   HEDELMÄTARHAT

HEDELMÄTARHOJA KOSKEVIEN MUUTTUJIEN KUVAUS

Maata koskevissa muuttujissa maan käytön on viitattava viitevuoteen. Kun samalla maalla viljellään peräkkäin viljeltäviä satokasveja, maan käytön on viitattava viljelykasviin, jonka sato korjataan viitevuonna, riippumatta siitä, milloin kyseinen viljelykasvi on kylvetty.

Jäsenvaltioiden, joissa on vähintään 1 000 hehtaaria jotakin yksittäistä viljelykasvia, joka mainitaan asetuksen (EU) 2018/1091 liitteessä IV esitetyissä ”Hedelmätarhat”-aihealueen yksityiskohtaisissa aiheissa ja jota tuotetaan yksinomaan tai pääasiassa markkinoita varten, on toteutettava ”Hedelmätarhat”-aihealue kyseisen viljelykasvin osalta.

Aihe: Siemenhedelmät

 

Yksityiskohtainen aihe: Omenat – alue viljelmien iän mukaan

MORC 001

-

Omenat

Omenat, hehtaareina

MORC 002

-

-

Omenat, ikäluokka < 5 vuotta

Omenat, ikäluokka < 5 vuotta, hehtaareina

MORC 003

-

-

Omenat, ikäluokka 5–14 vuotta

Omenat, ikäluokka 5–14 vuotta, hehtaareina

MORC 004

-

-

Omenat, ikäluokka 15–24 vuotta

Omenat, ikäluokka 15–24 vuotta, hehtaareina

MORC 005

-

-

Omenat, ikäluokka ≥ 25 vuotta

Omenat, ikäluokka ≥ 25 vuotta, hehtaareina

 

Yksityiskohtainen aihe: Omenat – ala puutiheyden mukaan

MORC 006

-

-

Omenat, tiheysluokka < 400 puuta/hehtaari

Omenat, tiheysluokka < 400 puuta/hehtaari, hehtaareina

MORC 007

-

-

Omenat, tiheysluokka 400–1 599 puuta/hehtaari

Omenat, tiheysluokka 400–1 599 puuta/hehtaari, hehtaareina

MORC 008

-

-

Omenat, tiheysluokka 1 600 –3 199 puuta/hehtaari

Omenat, tiheysluokka 1 600 –3 199 puuta/hehtaari, hehtaareina

MORC 009

-

-

Omenat, tiheysluokka ≥ 3 200 puuta/hehtaari

Omenat, tiheysluokka ≥ 3 200 puuta/hehtaari, hehtaareina

 

Yksityiskohtainen aihe: Päärynät – alue viljelmien iän mukaan

MORC 010

-

Päärynät

Päärynät, hehtaareina

MORC 011

-

-

Päärynät, ikäluokka < 5 vuotta

Päärynät, ikäluokka < 5 vuotta, hehtaareina

MORC 012

-

-

Päärynät, ikäluokka 5–14 vuotta

Päärynät, ikäluokka 5–14 vuotta, hehtaareina

MORC 013

-

-

Päärynät, ikäluokka 15–24 vuotta

Päärynät, ikäluokka 15–24 vuotta, hehtaareina

MORC 014

-

-

Päärynät, ikäluokka ≥ 25 vuotta

Päärynät, ikäluokka ≥ 25 vuotta, hehtaareina

 

Yksityiskohtainen aihe: Päärynät – ala puutiheyden mukaan

MORC 015

-

-

Päärynät, tiheysluokka < 400 puuta/hehtaari

Päärynät, tiheysluokka < 400 puuta/hehtaari, hehtaareina

MORC 016

-

-

Päärynät, tiheysluokka 400–1 599 puuta/hehtaari

Päärynät, tiheysluokka 400–1 599 puuta/hehtaari, hehtaareina

MORC 017

-

-

Päärynät, tiheysluokka 1 600 –3 199 puuta/hehtaari

Päärynät, tiheysluokka 1 600 –3 199 puuta/hehtaari, hehtaareina

MORC 018

-

-

Päärynät, tiheysluokka ≥ 3 200 puuta/hehtaari

Päärynät, tiheysluokka ≥ 3 200 puuta/hehtaari, hehtaareina

Aihe: Kivihedelmät

 

Yksityiskohtainen aihe: Persikat – alue viljelmien iän mukaan

MORC 019

-

Persikat

Persikat, hehtaareina

MORC 020

-

-

Persikat, ikäluokka < 5 vuotta

Persikat, ikäluokka < 5 vuotta, hehtaareina

MORC 021

-

-

Persikat, ikäluokka 5–14 vuotta

Persikat, ikäluokka 5–14 vuotta, hehtaareina

MORC 022

-

-

Persikat, ikäluokka ≥ 15 vuotta

Persikat, ikäluokka ≥ 15 vuotta, hehtaareina

 

Yksityiskohtainen aihe: Persikat – ala puutiheyden mukaan

MORC 023

-

-

Persikat, tiheysluokka < 600 puuta/hehtaari

Persikat, tiheysluokka < 600 puuta/hehtaari, hehtaareina

MORC 024

-

-

Persikat, tiheysluokka 600–1 199 puuta/hehtaari

Persikat, tiheysluokka 600–1 199 puuta/hehtaari, hehtaareina

MORC 025

-

-

Persikat, tiheysluokka ≥ 1 200 puuta/hehtaari

Persikat, tiheysluokka ≥ 1 200 puuta/hehtaari, hehtaareina

 

Yksityiskohtainen aihe: Nektariinit – alue viljelmien iän mukaan

MORC 026

-

Nektariinit

Nektariinit, hehtaareina

MORC 027

-

-

Nektariinit, ikäluokka < 5 vuotta

Nektariinit, ikäluokka < 5 vuotta, hehtaareina

MORC 028

-

-

Nektariinit, ikäluokka 5–14 vuotta

Nektariinit, ikäluokka 5–14 vuotta, hehtaareina

MORC 029

-

-

Nektariinit, ikäluokka ≥ 15 vuotta

Nektariinit, ikäluokka ≥ 15 vuotta, hehtaareina

 

Yksityiskohtainen aihe: Nektariinit – ala puutiheyden mukaan

MORC 030

-

-

Nektariinit, tiheysluokka < 600 puuta/hehtaari

Nektariinit, tiheysluokka < 600 puuta/hehtaari, hehtaareina

MORC 031

-

-

Nektariinit, tiheysluokka 600–1 199 puuta/hehtaari

Nektariinit, tiheysluokka 600–1 199 puuta/hehtaari, hehtaareina

MORC 032

-

-

Nektariinit, tiheysluokka ≥ 1 200 puuta/hehtaari

Nektariinit, tiheysluokka ≥ 1 200 puuta/hehtaari, hehtaareina

 

Yksityiskohtainen aihe: Aprikoosit – alue viljelmien iän mukaan

MORC 033

-

Aprikoosit

Aprikoosit, hehtaareina

MORC 034

-

-

Aprikoosit, ikäluokka < 5 vuotta

Aprikoosit, ikäluokka < 5 vuotta, hehtaareina

MORC 035

-

-

Aprikoosit, ikäluokka 5–14 vuotta

Aprikoosit, ikäluokka 5–14 vuotta, hehtaareina

MORC 036

-

-

Aprikoosit, ikäluokka ≥ 15 vuotta

Aprikoosit, ikäluokka ≥ 15 vuotta, hehtaareina

 

Yksityiskohtainen aihe: Aprikoosit – ala puutiheyden mukaan

MORC 037

-

-

Aprikoosit, tiheysluokka < 600 puuta/hehtaari

Aprikoosit, tiheysluokka < 600 puuta/hehtaari, hehtaareina

MORC 038

-

-

Aprikoosit, tiheysluokka 600–1 199 puuta/hehtaari

Aprikoosit, tiheysluokka 600–1 199 puuta/hehtaari, hehtaareina

MORC 039

-

-

Aprikoosit, tiheysluokka ≥ 1 200 puuta/hehtaari

Aprikoosit, tiheysluokka ≥ 1 200 puuta/hehtaari, hehtaareina

Aihe: Sitrushedelmät

 

Yksityiskohtainen aihe: Appelsiinit – alue viljelmien iän mukaan

MORC 040

-

Navel-appelsiinit

Navel-appelsiinit, hehtaareina

MORC 041

-

-

Navel-appelsiinit, ikäluokka < 5 vuotta

Navel-appelsiinit, ikäluokka < 5 vuotta, hehtaareina

MORC 042

-

-

Navel-appelsiinit, ikäluokka 5–14 vuotta

Navel-appelsiinit, ikäluokka 5–14 vuotta, hehtaareina

MORC 043

-

-

Navel-appelsiinit, ikäluokka 15–24 vuotta

Navel-appelsiinit, ikäluokka 15–24 vuotta, hehtaareina

MORC 044

-

-

Navel-appelsiinit, ikäluokka ≥ 25 vuotta

Navel-appelsiinit, ikäluokka ≥ 25 vuotta, hehtaareina

MORC 045

-

Blancas-appelsiinit

Blancas-appelsiinit, hehtaareina

MORC 046

-

-

Blancas-appelsiinit, ikäluokka < 5 vuotta

Blancas-appelsiinit, ikäluokka < 5 vuotta, hehtaareina

MORC 047

-

-

Blancas-appelsiinit, ikäluokka 5–14 vuotta

Blancas-appelsiinit, ikäluokka 5–14 vuotta, hehtaareina

MORC 048

-

-

Blancas-appelsiinit, ikäluokka 15–24 vuotta

Blancas-appelsiinit, ikäluokka 15–24 vuotta, hehtaareina

MORC 049

-

-

Blancas-appelsiinit, ikäluokka ≥ 25 vuotta

Blancas-appelsiinit, ikäluokka ≥ 25 vuotta, hehtaareina

MORC 050

-

Veriappelsiinit

Veriappelsiinit, hehtaareina

MORC 051

-

-

Veriappelsiinit, ikäluokka < 5 vuotta

Veriappelsiinit, ikäluokka < 5 vuotta, hehtaareina

MORC 052

-

-

Veriappelsiinit, ikäluokka 5–14 vuotta

Veriappelsiinit, ikäluokka 5–14 vuotta, hehtaareina

MORC 053

-

-

Veriappelsiinit, ikäluokka 15–24 vuotta

Veriappelsiinit, ikäluokka 15–24 vuotta, hehtaareina

MORC 054

-

-

Veriappelsiinit, ikäluokka ≥ 25 vuotta

Veriappelsiinit, ikäluokka ≥ 25 vuotta, hehtaareina

MORC 055

-

Muut appelsiinit, muualle luokittelemattomat

Muut appelsiinit, muualle luokittelemattomat, hehtaareina

MORC 056

-

-

Muut appelsiinit, ikäluokka < 5 vuotta

Muut appelsiinit, ikäluokka < 5 vuotta, hehtaareina

MORC 057

-

-

Muut appelsiinit, ikäluokka 5–14 vuotta

Muut appelsiinit, ikäluokka 5–14 vuotta, hehtaareina

MORC 058

-

-

Muut appelsiinit, ikäluokka 15–24 vuotta

Muut appelsiinit, ikäluokka 15–24 vuotta, hehtaareina

MORC 059

-

-

Muut appelsiinit, ikäluokka ≥ 25 vuotta

Muut appelsiinit, ikäluokka ≥ 25 vuotta, hehtaareina

 

Yksityiskohtainen aihe: Appelsiinit – ala puutiheyden mukaan

 

 

Navel-appelsiinit

MORC 060

-

-

Navel-appelsiinit, tiheysluokka < 250 puuta/hehtaari

Navel-appelsiinit, tiheysluokka < 250 puuta/hehtaari, hehtaareina

MORC 061

-

-

Navel-appelsiinit, tiheysluokka 250–499 puuta/hehtaari

Navel-appelsiinit, tiheysluokka 250–499 puuta/hehtaari, hehtaareina

MORC 062

-

-

Navel-appelsiinit, tiheysluokka 500–749 puuta/hehtaari

Navel-appelsiinit, tiheysluokka 500–749 puuta/hehtaari, hehtaareina

MORC 063

-

-

Navel-appelsiinit, tiheysluokka ≥ 750 puuta/hehtaari

Navel-appelsiinit, tiheysluokka ≥ 750 puuta/hehtaari, hehtaareina

 

 

Blancas-appelsiinit

MORC 064

-

-

Blancas-appelsiinit, tiheysluokka < 250 puuta/hehtaari

Blancas-appelsiinit, tiheysluokka < 250 puuta/hehtaari, hehtaareina

MORC 065

-

-

Blancas-appelsiinit, tiheysluokka 250–499 puuta/hehtaari

Blancas-appelsiinit, tiheysluokka 250–499 puuta/hehtaari, hehtaareina

MORC 066

-

-

Blancas-appelsiinit, tiheysluokka 500–749 puuta/hehtaari

Blancas-appelsiinit, tiheysluokka 500–749 puuta/hehtaari, hehtaareina

MORC 067

-

-

Blancas-appelsiinit, tiheysluokka ≥ 750 puuta/hehtaari

Blancas-appelsiinit, tiheysluokka ≥ 750 puuta/hehtaari, hehtaareina

 

 

Veriappelsiinit

MORC 068

-

-

Veriappelsiinit, tiheysluokka < 250 puuta/hehtaari

Veriappelsiinit, tiheysluokka < 250 puuta/hehtaari, hehtaareina

MORC 069

-

-

Veriappelsiinit, tiheysluokka 250–499 puuta/hehtaari

Veriappelsiinit, tiheysluokka 250–499 puuta/hehtaari, hehtaareina

MORC 070

-

-

Veriappelsiinit, tiheysluokka 500–749 puuta/hehtaari

Veriappelsiinit, tiheysluokka 500–749 puuta/hehtaari, hehtaareina

MORC 071

-

-

Veriappelsiinit, tiheysluokka ≥ 750 puuta/hehtaari

Veriappelsiinit, tiheysluokka ≥ 750 puuta/hehtaari, hehtaareina

 

 

Muut appelsiinit, muualle luokittelemattomat

MORC 072

-

-

Muut appelsiinit, tiheysluokka < 250 puuta/hehtaari

Muut appelsiinit, tiheysluokka < 250 puuta/hehtaari, hehtaareina

MORC 073

-

-

Muut appelsiinit, tiheysluokka 250–499 puuta/hehtaari

Muut appelsiinit, tiheysluokka 250–499 puuta/hehtaari, hehtaareina

MORC 074

-

-

Muut appelsiinit, tiheysluokka 500–749 puuta/hehtaari

Muut appelsiinit, tiheysluokka 500–749 puuta/hehtaari, hehtaareina

MORC 075

-

-

Muut appelsiinit, tiheysluokka ≥ 750 puuta/hehtaari

Muut appelsiinit, tiheysluokka ≥ 750 puuta/hehtaari, hehtaareina

 

Yksityiskohtainen aihe: Pienet sitrushedelmät – alue viljelmien iän mukaan

MORC 076

-

Satsumat

Satsumat, hehtaareina

MORC 077

-

-

Satsumat, ikäluokka < 5 vuotta

Satsumat, ikäluokka < 5 vuotta, hehtaareina

MORC 078

-

-

Satsumat, ikäluokka 5–14 vuotta

Satsumat, ikäluokka 5–14 vuotta, hehtaareina

MORC 079

-

-

Satsumat, ikäluokka 15–24 vuotta

Satsumat, ikäluokka 15–24 vuotta, hehtaareina

MORC 080

-

-

Satsumat, ikäluokka ≥ 25 vuotta

Satsumat, ikäluokka ≥ 25 vuotta, hehtaareina

MORC 081

-

Klementiinit

Klementiinit, hehtaareina

MORC 082

-

-

Klementiinit, ikäluokka < 5 vuotta

Klementiinit, ikäluokka < 5 vuotta, hehtaareina

MORC 083

-

-

Klementiinit, ikäluokka 5–14 vuotta

Klementiinit, ikäluokka 5–14 vuotta, hehtaareina

MORC 084

-

-

Klementiinit, ikäluokka 15–24 vuotta

Klementiinit, ikäluokka 15–24 vuotta, hehtaareina

MORC 085

-

-

Klementiinit, ikäluokka ≥ 25 vuotta

Klementiinit, ikäluokka ≥ 25 vuotta, hehtaareina

MORC 086

-

Muut pienet sitrushedelmät (myös hybridit), muualle luokittelemattomat

Muut pienet sitrushedelmät (myös hybridit), muualle luokittelemattomat, hehtaareina

MORC 087

-

-

Muut pienet sitrushedelmät (myös hybridit), ikäluokka < 5 vuotta

Muut pienet sitrushedelmät (myös hybridit), ikäluokka < 5 vuotta, hehtaareina

MORC 088

-

-

Muut pienet sitrushedelmät (myös hybridit), ikäluokka 5–14 vuotta

Muut pienet sitrushedelmät (myös hybridit), ikäluokka 5–14 vuotta, hehtaareina

MORC 089

-

-

Muut pienet sitrushedelmät (myös hybridit), ikäluokka 15–24 vuotta

Muut pienet sitrushedelmät (myös hybridit), ikäluokka 15–24 vuotta, hehtaareina

MORC 090

-

-

Muut pienet sitrushedelmät (myös hybridit), ikäluokka ≥ 25 vuotta

Muut pienet sitrushedelmät (myös hybridit), ikäluokka ≥ 25 vuotta, hehtaareina

 

Yksityiskohtainen aihe: Pienet sitrushedelmät – ala puutiheyden mukaan

 

 

Satsumat

MORC 091

-

-

Satsumat, tiheysluokka < 250 puuta/hehtaari

Satsumat, tiheysluokka < 250 puuta/hehtaari, hehtaareina

MORC 092

-

-

Satsumat, tiheysluokka 250–499 puuta/hehtaari

Satsumat, tiheysluokka 250–499 puuta/hehtaari, hehtaareina

MORC 093

-

-

Satsumat, tiheysluokka 500–749 puuta/hehtaari

Satsumat, tiheysluokka 500–749 puuta/hehtaari, hehtaareina

MORC 094

-

-

Satsumat, tiheysluokka ≥ 750 puuta/hehtaari

Satsumat, tiheysluokka ≥ 750 puuta/hehtaari, hehtaareina

 

 

Klementiinit

MORC 095

-

-

Klementiinit, tiheysluokka < 250 puuta/hehtaari

Klementiinit, tiheysluokka < 250 puuta/hehtaari, hehtaareina

MORC 096

-

-

Klementiinit, tiheysluokka 250–499 puuta/hehtaari

Klementiinit, tiheysluokka 250–499 puuta/hehtaari, hehtaareina

MORC 097

-

-

Klementiinit, tiheysluokka 500–749 puuta/hehtaari

Klementiinit, tiheysluokka 500–749 puuta/hehtaari, hehtaareina

MORC 098

-

-

Klementiinit, tiheysluokka ≥ 750 puuta/hehtaari

Klementiinit, tiheysluokka ≥ 750 puuta/hehtaari, hehtaareina

 

 

Muut pienet sitrushedelmät (myös hybridit), muualle luokittelemattomat

MORC 099

-

-

Muut pienet sitrushedelmät (myös hybridit), tiheysluokka < 250 puuta/hehtaari

Muut pienet sitrushedelmät (myös hybridit), tiheysluokka < 250 puuta/hehtaari, hehtaareina

MORC 100

-

-

Muut pienet sitrushedelmät (myös hybridit), tiheysluokka 250–499 puuta/hehtaari

Muut pienet sitrushedelmät (myös hybridit), tiheysluokka 250–499 puuta/hehtaari, hehtaareina

MORC 101

-

-

Muut pienet sitrushedelmät (myös hybridit), tiheysluokka 500–749 puuta/hehtaari

Muut pienet sitrushedelmät (myös hybridit), tiheysluokka 500–749 puuta/hehtaari, hehtaareina

MORC 102

-

-

Muut pienet sitrushedelmät (myös hybridit), tiheysluokka ≥ 750 puuta/hehtaari

Muut pienet sitrushedelmät (myös hybridit), tiheysluokka ≥ 750 puuta/hehtaari, hehtaareina

 

Yksityiskohtainen aihe: Sitruunat – alue viljelmien iän mukaan

MORC 103

-

Sitruunat

Sitruunat ja limetit, hehtaareina

MORC 104

-

-

Sitruunat, ikäluokka < 5 vuotta

Sitruunat, ikäluokka < 5 vuotta, hehtaareina

MORC 105

-

-

Sitruunat, ikäluokka 5–14 vuotta

Sitruunat, ikäluokka 5–14 vuotta, hehtaareina

MORC 106

-

-

Sitruunat, ikäluokka 15–24 vuotta

Sitruunat, ikäluokka 15–24 vuotta, hehtaareina

MORC 107

-

-

Sitruunat, ikäluokka ≥ 25 vuotta

Sitruunat, ikäluokka ≥ 25 vuotta, hehtaareina

 

Yksityiskohtainen aihe: Sitruunat – ala puutiheyden mukaan

MORC 108

-

-

Sitruunat, tiheysluokka < 250 puuta/hehtaari

Sitruunat, tiheysluokka < 250 puuta/hehtaari, hehtaareina

MORC 109

-

-

Sitruunat, tiheysluokka 250–499 puuta/hehtaari

Sitruunat, tiheysluokka 250–499 puuta/hehtaari, hehtaareina

MORC 110

-

-

Sitruunat, tiheysluokka 500–749 puuta/hehtaari

Sitruunat, tiheysluokka 500–749 puuta/hehtaari, hehtaareina

MORC 111

-

-

Sitruunat, tiheysluokka ≥ 750 puuta/hehtaari

Sitruunat, tiheysluokka ≥ 750 puuta/hehtaari, hehtaareina

Aihe: Oliivit

 

Yksityiskohtainen aihe: Oliivit – alue viljelmien iän mukaan

MORC 112

-

Syötäviksi tarkoitetut oliivit

Syötäviksi tarkoitetut oliivit, hehtaareina

MORC 113

-

-

Syötäväksi tarkoitetut oliivit, ikäluokka < 5 vuotta

Syötäväksi tarkoitetut oliivit, ikäluokka < 5 vuotta, hehtaareina

MORC 114

-

-

Syötäväksi tarkoitetut oliivit, ikäluokka 5–11 vuotta

Syötäväksi tarkoitetut oliivit, ikäluokka 5–11 vuotta, hehtaareina

MORC 115

-

-

Syötäväksi tarkoitetut oliivit, ikäluokka 12–49 vuotta

Syötäväksi tarkoitetut oliivit, ikäluokka 12–49 vuotta, hehtaareina

MORC 116

-

-

Syötäväksi tarkoitetut oliivit, ikäluokka ≥ 50 vuotta

Syötäväksi tarkoitetut oliivit, ikäluokka ≥ 50 vuotta, hehtaareina

MORC 117

-

Öljyn valmistukseen tarkoitetut oliivit

Öljyn valmistukseen tarkoitetut oliivit, hehtaareina

MORC 118

-

-

Öljyn valmistukseen tarkoitetut oliivit, ikäluokka < 5 vuotta

Öljyn valmistukseen tarkoitetut oliivit, ikäluokka < 5 vuotta, hehtaareina

MORC 119

-

-

Öljyn valmistukseen tarkoitetut oliivit, ikäluokka 5–11 vuotta

Öljyn valmistukseen tarkoitetut oliivit, ikäluokka 5–11 vuotta, hehtaareina

MORC 120

-

-

Öljyn valmistukseen tarkoitetut oliivit, ikäluokka 12–49 vuotta

Öljyn valmistukseen tarkoitetut oliivit, ikäluokka 12–49 vuotta, hehtaareina

MORC 121

-

-

Öljyn valmistukseen tarkoitetut oliivit, ikäluokka ≥ 50 vuotta

Öljyn valmistukseen tarkoitetut oliivit, ikäluokka ≥ 50 vuotta, hehtaareina

 

Yksityiskohtainen aihe: Oliivit – ala puutiheyden mukaan

 

 

Syötäviksi tarkoitetut oliivit

MORC 122

-

-

Syötäviksi tarkoitetut oliivit, tiheysluokka < 140 puuta/hehtaari

Syötäviksi tarkoitetut oliivit, tiheysluokka < 140 puuta/hehtaari, hehtaareina

MORC 123

-

-

Syötäviksi tarkoitetut oliivit, tiheysluokka 140–399 puuta/hehtaari

Syötäviksi tarkoitetut oliivit, tiheysluokka 140–399 puuta/hehtaari, hehtaareina

MORC 124

-

-

Syötäviksi tarkoitetut oliivit, tiheysluokka ≥ 400 puuta/hehtaari, hehtaareina

Syötäviksi tarkoitetut oliivit, tiheysluokka ≥ 400 puuta/hehtaari, hehtaareina

 

 

Öljyn valmistukseen tarkoitetut oliivit

MORC 125

-

-

Öljyn valmistukseen tarkoitetut oliivit, tiheysluokka < 140 puuta/hehtaari

Öljyn valmistukseen tarkoitetut oliivit, tiheysluokka < 140 puuta/hehtaari, hehtaareina

MORC 126

-

-

Öljyn valmistukseen tarkoitetut oliivit, tiheysluokka 140–399 puuta/hehtaari

Öljyn valmistukseen tarkoitetut oliivit, tiheysluokka 140–399 puuta/hehtaari, hehtaareina

MORC 127

-

-

Öljyn valmistukseen tarkoitetut oliivit, tiheysluokka 400–699 puuta/hehtaari

Öljyn valmistukseen tarkoitetut oliivit, tiheysluokka 400–699 puuta/hehtaari, hehtaareina

MORC 128

-

-

Öljyn valmistukseen tarkoitetut oliivit, tiheysluokka 700–1 499 puuta/hehtaari

Öljyn valmistukseen tarkoitetut oliivit, tiheysluokka 700–1 499 puuta/hehtaari, hehtaareina

MORC 129

-

-

Öljyn valmistukseen tarkoitetut oliivit, tiheysluokka ≥ 1 500 puuta/hehtaari

Öljyn valmistukseen tarkoitetut oliivit, tiheysluokka ≥ 1 500 puuta/hehtaari, hehtaareina

Aihe: Syötäviksi ja rusinoiksi tarkoitetut viinirypäleet

 

Yksityiskohtainen aihe: Syötäviksi tarkoitetut viinirypäleet – ala viljelmien iän mukaan

MORC 130

-

Syötäviksi tarkoitetut viinirypäleet

Syötäviksi tarkoitetut viinirypäleet, hehtaareina

MORC 131

-

-

Syötäviksi tarkoitetut viinirypäleet, ikäluokka < 3 vuotta

Syötäväksi tarkoitetut viinirypäleet, ikäluokka < 3 vuotta, hehtaareina

MORC 132

-

-

Syötäviksi tarkoitetut viinirypäleet, ikäluokka 3–9 vuotta

Syötäväksi tarkoitetut viinirypäleet, ikäluokka 3–9 vuotta, hehtaareina

MORC 133

-

-

Syötäviksi tarkoitetut viinirypäleet, ikäluokka 10–19 vuotta

Syötäväksi tarkoitetut viinirypäleet, ikäluokka 10–19 vuotta, hehtaareina

MORC 134

-

-

Syötäviksi tarkoitetut viinirypäleet, ikäluokka 20–49 vuotta

Syötäväksi tarkoitetut viinirypäleet, ikäluokka 20–49 vuotta, hehtaareina

MORC 135

-

-

Syötäviksi tarkoitetut viinirypäleet, ikäluokka ≥ 50 vuotta

Syötäväksi tarkoitetut viinirypäleet, ikäluokka ≥ 50 vuotta, hehtaareina

 

Yksityiskohtainen aihe: Syötäviksi tarkoitetut viinirypäleet – ala köynnöstiheyden mukaan

MORC 136

-

-

Syötäviksi tarkoitetut viinirypäleet, tiheysluokka < 1 000 kasvia/hehtaari

Syötäviksi tarkoitetut viinirypäleet, tiheysluokka < 1 000 kasvia/hehtaari, hehtaareina

MORC 137

-

-

Syötäviksi tarkoitetut viinirypäleet, tiheysluokka 1 000 –1 499 kasvia/hehtaari

Syötäviksi tarkoitetut viinirypäleet, tiheysluokka 1 000 –1 499 kasvia/hehtaari, hehtaareina

MORC 138

-

-

Syötäviksi tarkoitetut viinirypäleet, tiheysluokka ≥ 1 500 kasvia/hehtaari

Syötäviksi tarkoitetut viinirypäleet, tiheysluokka ≥ 1 500 kasvia/hehtaari, hehtaareina

 

Yksityiskohtainen aihe: Rusinoiksi tarkoitetut viinirypäleet – ala viljelmien iän mukaan

MORC 139

-

Rusinoiksi tarkoitetut viinirypäleet

Rusinoiksi tarkoitetut viinirypäleet, hehtaareina

MORC 140

-

-

Rusinoiksi tarkoitetut viinirypäleet, ikäluokka < 3 vuotta

Rusinoiksi tarkoitetut viinirypäleet, ikäluokka < 3 vuotta, hehtaareina

MORC 141

-

-

Rusinoiksi tarkoitetut viinirypäleet, ikäluokka 3–9 vuotta

Rusinoiksi tarkoitetut viinirypäleet, ikäluokka 3–9 vuotta, hehtaareina

MORC 142

-

-

Rusinoiksi tarkoitetut viinirypäleet, ikäluokka 10–19 vuotta

Rusinoiksi tarkoitetut viinirypäleet, ikäluokka 10–19 vuotta, hehtaareina

MORC 143

-

-

Rusinoiksi tarkoitetut viinirypäleet, ikäluokka 20–49 vuotta

Rusinoiksi tarkoitetut viinirypäleet, ikäluokka 20–49 vuotta, hehtaareina

MORC 144

-

-

Rusinoiksi tarkoitetut viinirypäleet, ikäluokka ≥ 50 vuotta

Rusinoiksi tarkoitetut viinirypäleet, ikäluokka ≥ 50 vuotta, hehtaareina

 

Yksityiskohtainen aihe: Rusinoiksi tarkoitetut viinirypäleet – ala köynnöstiheyden mukaan

MORC 145

-

-

Rusinoiksi tarkoitetut viinirypäleet, tiheysluokka < 1 000 kasvia/hehtaari

Rusinoiksi tarkoitetut viinirypäleet, tiheysluokka < 1 000 kasvia/hehtaari, hehtaareina

MORC 146

-

-

Rusinoiksi tarkoitetut viinirypäleet, tiheysluokka 1 000 –1 499 kasvia/hehtaari

Rusinoiksi tarkoitetut viinirypäleet, tiheysluokka 1 000 –1 499 kasvia/hehtaari, hehtaareina

MORC 147

-

-

Rusinoiksi tarkoitetut viinirypäleet, tiheysluokka ≥ 1 500 kasvia/hehtaari

Rusinoiksi tarkoitetut viinirypäleet, tiheysluokka ≥ 1 500 kasvia/hehtaari, hehtaareina