7.12.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 436/35


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2021/2158,

annettu 6 päivänä joulukuuta 2021,

klassista sikaruttoa koskevista erityisistä torjuntatoimenpiteistä annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/934 liitteen I muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta 9 päivänä maaliskuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 (1) (”eläinterveyssäännöstö”) ja erityisesti sen 71 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Klassinen sikarutto on kotieläiminä pidettävien ja luonnonvaraisten sikaeläinten tarttuva virustauti, joka voi merkittävästi vaikuttaa tällaisiin eläinkantoihin ja sikatilojen kannattavuuteen häiritsemällä kyseisten eläinten ja niistä saatavien tuotteiden lähetysten siirtoja unionissa ja niiden vientiä kolmansiin maihin.

(2)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/934 (2) hyväksyttiin asetuksen (EU) 2016/429 puitteissa, ja siinä säädetään klassista sikaruttoa koskevista erityisistä taudintorjuntatoimenpiteistä, joita kyseisen asetuksen liitteessä I lueteltujen jäsenvaltioiden on sovellettava rajoitetun ajan mainitussa liitteessä luetelluilla rajoitusvyöhykkeillä.

(3)

Kun otetaan huomioon Bulgariassa komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 (3) ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/934 mukaisesti toteutettujen seuranta- ja torjuntatoimenpiteiden tehokkuus, sellaisina kuin Bulgaria on ne esittänyt pysyvälle kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitealle, sekä klassisen sikaruton suotuisa epidemiologinen tilanne kyseisessä jäsenvaltiossa, koko Bulgarian alue, joka mainitaan tällä hetkellä rajoitusvyöhykkeenä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/934 liitteessä I, olisi nyt poistettava kyseisestä liitteestä.

(4)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) 2021/934 olisi muutettava.

(5)

Koska klassisen sikaruton epidemiologinen tilanne Bulgariassa on parantunut ja jotta kyseisen taudin osalta ei toteuteta aiheettomia rajoituksia, täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2021/934 tällä asetuksella tehtävien muutosten olisi tultava voimaan mahdollisimman pian.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/934 liite I tämän asetuksen liitteessä olevalla tekstillä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä joulukuuta 2021.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/934, annettu 9 päivänä kesäkuuta 2021, klassista sikaruttoa koskevista erityisistä torjuntatoimenpiteistä (EUVL L 204, 10.6.2021, s. 18).

(3)  Komission delegoitu asetus (EU) 2020/687, annettu 17 päivänä joulukuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä tiettyjen luetteloitujen tautien ehkäisemistä ja torjuntaa koskevien sääntöjen osalta (EUVL L 174, 3.6.2020, s. 64).


LIITE

”LIITE I

RAJOITUSVYÖHYKKEET

Romania

Koko Romanian alue.