11.11.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 398/25


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2021/1953,

annettu 10 päivänä marraskuuta 2021,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/25/EU muuttamisesta tavarahankinta-, palveluhankinta- ja rakennusurakkasopimusten sekä suunnittelukilpailujen kynnysarvojen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja direktiivin 2004/17/EY kumoamisesta 26 päivänä helmikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/25/EU (1) ja erityisesti sen 17 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi päätöksellä 2014/115/EU (2) Maailman kauppajärjestön puitteissa tehdyn julkisia hankintoja koskevan sopimuksen (3) muuttamista koskevan pöytäkirjan. Muutettu julkisia hankintoja koskeva sopimus, jäljempänä ’sopimus’, on monenvälinen väline, jonka tarkoitus on avata julkisten hankintojen markkinoita vastavuoroisesti sen osapuolten välillä. Sopimusta sovelletaan kaikissa hankintasopimuksissa, joiden arvo on yhtä suuri tai suurempi kuin siinä vahvistetut määrät, jäljempänä ’kynnysarvot’, jotka ilmaistaan erityisnosto-oikeuksina.

(2)

Yksi direktiivin 2014/25/EU tavoitteista on se, että kyseistä direktiiviä soveltavat hankintayksiköt voivat samanaikaisesti noudattaa sopimuksessa olevia velvoitteita. Direktiivin 2014/25/EU 17 artiklan 1 kohdan mukaisesti komissio varmistaa kahden vuoden välein, että kyseisen direktiivin 15 artiklan a ja b alakohdassa säädetyt kynnysarvot tavarahankinta-, palveluhankinta- ja rakennusurakkasopimuksille sekä suunnittelukilpailuille vastaavat sopimuksessa vahvistettuja kynnysarvoja. Koska direktiivin 2014/25/EU 17 artiklan 1 kohdan mukaisesti lasketut kynnysarvot eroavat kyseisen direktiivin 15 artiklan a ja b alakohdassa säädetyistä kynnysarvoista, näitä kynnysarvoja on tarpeen tarkistaa.

(3)

Direktiivin 2014/25/EU 17 artiklan 1 kohdassa komissio velvoitetaan tarkistamaan kynnysarvot kahden vuoden välein siten, että tarkistus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta. Näin ollen vuosien 2022–2023 kynnysarvoja olisi sovellettava 1 päivänä tammikuuta 2022.

(4)

Direktiiviä 2014/25/EU olisi sen vuoksi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 2014/25/EU 15 artikla seuraavasti:

1)

korvataan a alakohdassa ilmaisu ”428 000 euroa” ilmaisulla ”431 000 euroa”;

2)

korvataan b alakohdassa ilmaisu ”5 350 000 euroa” ilmaisulla ”5 382 000 euroa”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2022.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä marraskuuta 2021.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 94, 28.3.2014, s. 243.

(2)  Neuvoston päätös 2014/115/EU, annettu 2 päivänä joulukuuta 2013, julkisia hankintoja koskevan sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä (EUVL L 68, 7.3.2014, s. 1).

(3)  EUVL L 68, 7.3.2014, s. 2.