21.10.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 373/63


KOMISSION ASETUS (EU) 2021/1841,

annettu 20 päivänä lokakuuta 2021,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse 6-bentsyyliadeniinin ja aminopyralidin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta 23 päivänä helmikuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 (1) ja erityisesti sen 14 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 49 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Aminopyralidin jäämien enimmäismäärät vahvistettiin asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteessä III olevassa A osassa. Asetuksessa (EY) N:o 396/2005 ei ole asetettu jäämien enimmäismääriä 6-bentsyyliadeniinille, ja koska kyseistä tehoainetta ei ole sisällytetty mainitun asetuksen liitteeseen IV, sovelletaan asetuksen (EY) N:o 396/2005 18 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädettyä oletusarvoa 0,01 mg/kg.

(2)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, antoi perustellun lausunnon 6-bentsyyliadeniinin jäämien voimassa olevista enimmäismääristä asetuksen (EY) N:o 396/2005 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti (2). Se suositteli jäämien enimmäismäärien vahvistamista määritysrajan tasolle. Kyseiset jäämien enimmäismäärät olisi vahvistettava asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteessä II.

(3)

Elintarviketurvallisuusviranomainen antoi perustellun lausunnon aminopyralidin jäämien voimassa olevista enimmäismääristä asetuksen (EY) N:o 396/2005 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti (3). Se ehdotti jäämän määritelmän muuttamista kasviperäisten hyödykkeiden osalta. Se suositteli jäämien enimmäismäärien alentamista siipikarjan rasvan osalta. Muiden tuotteiden osalta se suositteli jäämien voimassa olevien enimmäismäärien nostamista tai pitämistä ennallaan. Kyseisiä tuotteita koskevat jäämien enimmäismäärät olisi vahvistettava nykyiselle tasolle tai elintarviketurvallisuusviranomaisen määrittämälle tasolle asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteessä II.

(4)

Voimassa olevat jäämien Codex-enimmäismäärät (CXL-arvot) otettiin huomioon elintarviketurvallisuusviranomaisen perustelluissa lausunnoissa. Unionin kuluttajien kannalta turvallisia CXL-arvoja tarkasteltiin jäämien enimmäismääriä vahvistettaessa.

(5)

Niiden tuotteiden osalta, joissa kyseisen kasvinsuojeluaineen käyttö ei ole sallittua ja joille ei ole olemassa tuonnissa sallittavia enimmäismääriä tai CXL-arvoja, jäämien enimmäismäärät olisi vahvistettava määritysrajan tasolle tai olisi sovellettava jäämien enimmäismäärän oletusarvoa, kuten asetuksen (EY) N:o 396/2005 18 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään.

(6)

Komissio kuuli torjunta-ainejäämiä käsitteleviä Euroopan unionin vertailulaboratorioita tarpeesta mukauttaa tiettyjä määritysrajoja. Laboratoriot totesivat useiden tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien aineiden osalta, että tekninen kehitys edellyttää erityisten määritysrajojen asettamista tietyille hyödykkeille.

(7)

Kun otetaan huomioon elintarviketurvallisuusviranomaisen perustellut lausunnot ja tarkasteltavana olevan asian kannalta merkitykselliset tekijät, asianmukaiset muutokset jäämien enimmäismääriin täyttävät asetuksen (EY) N:o 396/2005 14 artiklan 2 kohdan vaatimukset.

(8)

Unionin kauppakumppaneita on kuultu Maailman kauppajärjestön kautta uusista jäämien enimmäismääristä, ja niiden kannanotot on otettu huomioon.

(9)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 396/2005 olisi muutettava.

(10)

Tuotteiden tavanomaisen kaupan pitämisen, jalostuksen ja kulutuksen mahdollistamiseksi tässä asetuksessa olisi säädettävä sellaisia tuotteita koskevasta siirtymäjärjestelystä, jotka on tuotettu ennen jäämien enimmäismäärien muuttamista ja joiden osalta kuluttajansuoja säilyy tietojen mukaan korkeatasoisena.

(11)

Olisi sallittava kohtuullinen siirtymäaika ennen jäämien muutettujen enimmäismäärien soveltamista, jotta jäsenvaltiot, kolmannet maat ja elintarvikealan toimijat voivat valmistautua jäämien enimmäismäärien muuttamisesta johtuviin uusiin vaatimuksiin.

(12)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteet II ja III tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Asetusta (EY) N:o 396/2005, sellaisena kuin se oli ennen muuttamista tällä asetuksella, sovelletaan edelleen tuotteisiin, jotka on tuotettu unionissa tai tuotu unioniin ennen 10 päivää toukokuuta 2022.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 10 päivästä toukokuuta 2022.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä lokakuuta 2021.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  European Food Safety Authority; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for 6-benzyladenine according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2020; 18(7): 6220.

(3)  European Food Safety Authority; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for aminopyralid according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2020; 18(8): 6229.


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteet II ja III seuraavasti:

1)

Lisätään liitteeseen II 6-bentsyyliadeniinia ja aminopyralidia koskevat sarakkeet seuraavasti:

"Torjunta-ainejäämät ja jäämien enimmäismäärät (mg/kg)

Koodi-numero

Ryhmät ja esimerkkejä yksittäisistä tuotteista, joihinjäämien enimmäismääriä sovelletaan  (1)

6-bentsyyliadeniini

Aminopyralidi (aminopyralidin, sen suolojen ja konjugaattien summa, ilmaistuna aminopyralidina) (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

TUOREET TAI JÄÄDYTETYT HEDELMÄT; PÄHKINÄT

0,01  (*1)

 

0110000

Sitrushedelmät

 

0,01  (*1)

0110010

Greipit

 

 

0110020

Appelsiinit

 

 

0110030

Sitruunat

 

 

0110040

Limetit

 

 

0110050

Mandariinit

 

 

0110990

Muut (2)

 

 

0120000

Pähkinät

 

0,05  (*1)

0120010

Mantelit

 

 

0120020

Parapähkinät

 

 

0120030

Cashewpähkinät

 

 

0120040

Kastanjat

 

 

0120050

Kookospähkinät

 

 

0120060

Hasselpähkinät

 

 

0120070

Makadamiat

 

 

0120080

Pekaanipähkinät

 

 

0120090

Pinjansiemenet

 

 

0120100

Pistaasipähkinät

 

 

0120110

Jalopähkinät

 

 

0120990

Muut (2)

 

 

0130000

Siemenhedelmät

 

0,01  (*1)

0130010

Omenat

 

 

0130020

Päärynät

 

 

0130030

Kvittenit

 

 

0130040

Mispelit

 

 

0130050

Japaninmispelit/lokvatit/nisperot

 

 

0130990

Muut (2)

 

 

0140000

Kivihedelmät

 

0,01  (*1)

0140010

Aprikoosit

 

 

0140020

Kirsikat

 

 

0140030

Persikat

 

 

0140040

Luumut

 

 

0140990

Muut (2)

 

 

0150000

Marjat ja pienet hedelmät

 

0,01  (*1)

0151000

a)

Viinirypäleet

 

 

0151010

Viinirypäleet (syötäviksi tarkoitetut)

 

 

0151020

Viinirypäleet (viinin valmistukseen tarkoitetut)

 

 

0152000

b)

Mansikat

 

 

0153000

c)

Vadelmat ja vatukat

 

 

0153010

Karhunvatukat

 

 

0153020

Sinivatukat

 

 

0153030

Vadelmat (punaiset ja keltaiset)

 

 

0153990

Muut (2)

 

 

0154000

d)

Muut marjat ja pienet hedelmät

 

 

0154010

Pensasmustikat

 

 

0154020

Karpalot

 

 

0154030

Herukat (puna-, musta- ja valkoherukat)

 

 

0154040

Karviaiset (vihreät, punaiset ja keltaiset)

 

 

0154050

Ruusunmarjat

 

 

0154060

Mulperinmarjat (valkoiset ja mustat)

 

 

0154070

Etelänorapihlajan hedelmät

 

 

0154080

Mustaseljan marjat

 

 

0154990

Muut (2)

 

 

0160000

Sekalaiset hedelmät

 

 

0161000

a)

Syötäväkuoriset

 

 

0161010

Taatelit

 

0,01  (*1)

0161020

Viikunat

 

0,01  (*1)

0161030

Syötäviksi tarkoitetut oliivit

 

0,05  (*1)

0161040

Kumkvatit

 

0,01  (*1)

0161050

Karambolat

 

0,01  (*1)

0161060

Kakit/persimonit/sharonit

 

0,01  (*1)

0161070

Jambolaanit/jaavanluumut

 

0,01  (*1)

0161990

Muut (2)

 

0,01  (*1)

0162000

b)

Paksukuoriset, pienet

 

0,01  (*1)

0162010

Kiivit (vihreät, punaiset, keltaiset)

 

 

0162020

Litsit

 

 

0162030

Passiot/maracujat

 

 

0162040

Kaktusviikunat

 

 

0162050

Tähtiomenat

 

 

0162060

Amerikanpersimonit

 

 

0162990

Muut (2)

 

 

0163000

c)

Paksukuoriset, suuret

 

 

0163010

Avokadot

 

0,05  (*1)

0163020

Banaanit

 

0,01  (*1)

0163030

Mangot

 

0,01  (*1)

0163040

Papaijat

 

0,01  (*1)

0163050

Granaattiomenat

 

0,01  (*1)

0163060

Suomuannoonat (kirimoijat)

 

0,01  (*1)

0163070

Guavat

 

0,01  (*1)

0163080

Ananakset

 

0,01  (*1)

0163090

Leipäpuun hedelmät

 

0,01  (*1)

0163100

Duriot

 

0,01  (*1)

0163110

Oka-annoonat (guanabanat)

 

0,01  (*1)

0163990

Muut (2)

 

0,01  (*1)

0200000

TUOREET TAI JÄÄDYTETYT VIHANNEKSET

 

 

0210000

Juurekset ja juurimukulat

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0211000

a)

Perunat

 

 

0212000

b)

Trooppiset juurekset ja juurimukulat

 

 

0212010

Kassavan/maniokin juuret

 

 

0212020

Bataatit

 

 

0212030

Jamssit

 

 

0212040

Nuolijuuret/arrowjuuret

 

 

0212990

Muut (2)

 

 

0213000

c)

Muut juurekset ja juurimukulat paitsi sokerijuurikkaat

 

 

0213010

Punajuuret

 

 

0213020

Porkkanat

 

 

0213030

Mukulasellerit/juurisellerit

 

 

0213040

Piparjuuret

 

 

0213050

Maa-artisokat

 

 

0213060

Palsternakat

 

 

0213070

Juuripersiljat

 

 

0213080

Retiisit ja retikat

 

 

0213090

Kaurajuuret

 

 

0213100

Lantut

 

 

0213110

Nauriit

 

 

0213990

Muut (2)

 

 

0220000

Sipulikasvit

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0220010

Valkosipulit

 

 

0220020

Sipulit

 

 

0220030

Salottisipulit

 

 

0220040

Varhaissipulit/vihersipulit ja pillisipulit

 

 

0220990

Muut (2)

 

 

0230000

Hedelmävihannekset

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0231000

a)

Solanaceae- ja Malvaceae-heimo

 

 

0231010

Tomaatit

 

 

0231020

Paprikat

 

 

0231030

Munakoisot

 

 

0231040

Okrat

 

 

0231990

Muut (2)

 

 

0232000

b)

Syötäväkuoriset, Cucurbitaceae-heimo

 

 

0232010

Kurkut

 

 

0232020

Coctailkurkut (cornichon)

 

 

0232030

Kesäkurpitsat

 

 

0232990

Muut (2)

 

 

0233000

c)

Paksukuoriset, Cucurbitaceae-heimo

 

 

0233010

Melonit

 

 

0233020

Kurpitsat

 

 

0233030

Vesimelonit

 

 

0233990

Muut (2)

 

 

0234000

d)

Sokerimaissit

 

 

0239000

e)

Muut hedelmävihannekset

 

 

0240000

Kaalikasvit (lukuun ottamatta juuria ja versoja)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0241000

a)

Kukinnon muodostavat kaalit

 

 

0241010

Brokkoli/parsakaali

 

 

0241020

Kukkakaali

 

 

0241990

Muut (2)

 

 

0242000

b)

Kerivät kaalit

 

 

0242010

Ruusukaali/brysselinkaali

 

 

0242020

Keräkaalit eli kupukaalit

 

 

0242990

Muut (2)

 

 

0243000

c)

Lehtikaalit

 

 

0243010

Kiinankaali/salaattikiinankaali/pe-tsai

 

 

0243020

Lehtikaali

 

 

0243990

Muut (2)

 

 

0244000

d)

Kyssäkaalit

 

 

0250000

Lehtivihannekset, yrtit ja syötävät kukat

 

 

0251000

a)

Salaatit ja salaattikasvit

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0251010

Vuonankaali

 

 

0251020

Lehtisalaatti

 

 

0251030

Leveälehtiset siloendiivit

 

 

0251040

Krassit, idut ja versot

 

 

0251050

Krassikanankaali

 

 

0251060

Sinappikaali/rucola

 

 

0251070

Lehtisinappi

 

 

0251080

Versot (myös kaalilajien)

 

 

0251990

Muut (2)

 

 

0252000

b)

Pinaatit ja vastaavanlaiset lehdet

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0252010

Pinaatti

 

 

0252020

Vihannesportulakka

 

 

0252030

Juurikas/ruotimangoldi

 

 

0252990

Muut (2)

 

 

0253000

c)

Viininlehdet ja vastaavien lajien lehdet

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0254000

d)

Vesikrassi

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0255000

e)

Salaattisikuri

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0256000

f)

Yrtit ja syötävät kukat

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0256010

Kirveli

 

 

0256020

Ruohosipuli

 

 

0256030

Yrttiselleri

 

 

0256040

Persilja

 

 

0256050

Salvia

 

 

0256060

Rosmariini

 

 

0256070

Timjami

 

 

0256080

Basilika ja syötävät kukat

 

 

0256090

Laakerinlehdet

 

 

0256100

Rakuuna

 

 

0256990

Muut (2)

 

 

0260000

Palkovihannekset

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0260010

Tarhapavut (silpimättömät)

 

 

0260020

Tarhapavut (silvityt)

 

 

0260030

Herneet (silpimättömät)

 

 

0260040

Herneet (silvityt)

 

 

0260050

Linssit

 

 

0260990

Muut (2)

 

 

0270000

Varsivihannekset

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0270010

Parsa

 

 

0270020

Kardoni eli ruotiartisokka

 

 

0270030

Varsiselleri/lehtiselleri

 

 

0270040

Salaattifenkoli

 

 

0270050

Latva-artisokka

 

 

0270060

Purjo

 

 

0270070

Raparperi

 

 

0270080

Bambunversot

 

 

0270090

Palmunsydämet

 

 

0270990

Muut (2)

 

 

0280000

Sienet, sammalet ja jäkälät

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0280010

Viljellyt sienet

 

 

0280020

Luonnonvaraiset sienet

 

 

0280990

Sammalet ja jäkälät

 

 

0290000

Levät ja prokaryootit

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0300000

KUIVATUT PALKOKASVIT

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0300010

Tarhapavut

 

 

0300020

Linssit

 

 

0300030

Herneet

 

 

0300040

Lupiinit/lupiinin pavut

 

 

0300990

Muut (2)

 

 

0400000

ÖLJYSIEMENET JA ÖLJYSIEMENKASVIT

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0401000

Öljysiemenet

 

 

0401010

Pellavansiemenet

 

 

0401020

Maapähkinät

 

 

0401030

Unikonsiemenet

 

 

0401040

Seesaminsiemenet

 

 

0401050

Auringonkukansiemenet

 

 

0401060

Rapsinsiemenet

 

 

0401070

Soijapavut

 

 

0401080

Sinapinsiemenet

 

 

0401090

Puuvillansiemenet

 

 

0401100

Kurpitsansiemenet

 

 

0401110

Värisaflorinsiemenet

 

 

0401120

Kurkkuyrtinsiemenet

 

 

0401130

Ruistankionsiemenet

 

 

0401140

Hampunsiemenet

 

 

0401150

Risiininsiemenet

 

 

0401990

Muut (2)

 

 

0402000

Öljysiemenkasvit

 

 

0402010

Öljyoliivit

 

 

0402020

Öljypalmun siemenet

 

 

0402030

Öljypalmun hedelmät

 

 

0402040

Kapokki

 

 

0402990

Muut (2)

 

 

0500000

VILJAT

0,01  (*1)

 

0500010

Ohra

 

0,15

0500020

Tattari ja muut valeviljat

 

0,05  (*1)

0500030

Maissi

 

0,05

0500040

Viljahirssi

 

0,05

0500050

Kaura

 

0,15

0500060

Riisi

 

0,05  (*1)

0500070

Ruis

 

0,15

0500080

Kirjodurra

 

0,05

0500090

Vehnä

 

0,1

0500990

Muut (2)

 

0,05  (*1)

0600000

TEET, KAHVI, YRTTIUUTEJUOMAT, KAAKAO JA JOHANNEKSENLEIPÄ

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0610000

Teet

 

 

0620000

Kahvipavut

 

 

0630000

Yrttiteet

 

 

0631000

a)

kukista

 

 

0631010

Kamomilla

 

 

0631020

Hibiskus

 

 

0631030

Ruusu

 

 

0631040

Jasmiini

 

 

0631050

Lehmus

 

 

0631990

Muut (2)

 

 

0632000

b)

lehdistä ja yrteistä

 

 

0632010

Mansikka

 

 

0632020

Rooibos

 

 

0632030

Mate

 

 

0632990

Muut (2)

 

 

0633000

c)

juurista

 

 

0633010

Valeriaana/rohtovirmajuuri

 

 

0633020

Ginseng

 

 

0633990

Muut (2)

 

 

0639000

d)

muista kasvinosista

 

 

0640000

Kaakaopavut

 

 

0650000

Johanneksenleipä

 

 

0700000

HUMALA

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0800000

MAUSTEET

 

 

0810000

Siemenet, mausteena käytetyt

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0810010

Anis

 

 

0810020

Mustakumina

 

 

0810030

Selleri

 

 

0810040

Korianteri

 

 

0810050

Kumina

 

 

0810060

Tilli

 

 

0810070

Fenkoli

 

 

0810080

Sarviapila

 

 

0810090

Muskottipähkinä

 

 

0810990

Muut (2)

 

 

0820000

Hedelmät, mausteena käytetyt

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0820010

Maustepippuri

 

 

0820020

Limopuun marjat

 

 

0820030

Kumina

 

 

0820040

Kardemumma

 

 

0820050

Katajanmarja

 

 

0820060

Pippuri (musta-, viher- ja valkopippuri)

 

 

0820070

Vanilja

 

 

0820080

Tamarindi

 

 

0820990

Muut (2)

 

 

0830000

Kuoret, mausteena käytetyt

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0830010

Kaneli

 

 

0830990

Muut (2)

 

 

0840000

Juuret ja juurakot, mausteena käytetyt

 

 

0840010

Lakritsi

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0840020

Inkivääri (10)

 

 

0840030

Kurkuma

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0840040

Piparjuuri (11)

 

 

0840990

Muut (2)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0850000

Nuput/silmut, mausteena käytetyt

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0850010

Mausteneilikka

 

 

0850020

Kapris

 

 

0850990

Muut (2)

 

 

0860000

Luotit, mausteena käytetyt

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0860010

Maustesahrami

 

 

0860990

Muut (2)

 

 

0870000

Siemenvaipat, mausteena käytetyt

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0870010

Muskotti

 

 

0870990

Muut (2)

 

 

0900000

SOKERIKASVIT

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0900010

Sokerijuurikas

 

 

0900020

Sokeriruoko

 

 

0900030

Juurisikuri

 

 

0900990

Muut (2)

 

 

1000000

MAAELÄINPERÄISET TUOTTEET

 

 

1010000

Hyödykkeet, jotka saatu seuraavista

0,01  (*1)

 

1011000

a)

Siat

 

 

1011010

Lihas

 

0,1

1011020

Rasva

 

0,1

1011030

Maksa

 

0,05

1011040

Munuaiset

 

1

1011050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

1

1011990

Muut (2)

 

0,05  (*1)

1012000

b)

Naudat

 

 

1012010

Lihas

 

0,1

1012020

Rasva

 

0,1

1012030

Maksa

 

0,05

1012040

Munuaiset

 

1

1012050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

1

1012990

Muut (2)

 

0,05  (*1)

1013000

c)

Lampaat

 

 

1013010

Lihas

 

0,1

1013020

Rasva

 

0,1

1013030

Maksa

 

0,05

1013040

Munuaiset

 

1

1013050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

1

1013990

Muut (2)

 

0,05  (*1)

1014000

d)

Vuohet

 

 

1014010

Lihas

 

0,1

1014020

Rasva

 

0,1

1014030

Maksa

 

0,05

1014040

Munuaiset

 

1

1014050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

1

1014990

Muut (2)

 

0,05  (*1)

1015000

e)

Hevoseläimet

 

 

1015010

Lihas

 

0,1

1015020

Rasva

 

0,1

1015030

Maksa

 

0,05

1015040

Munuaiset

 

1

1015050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

1

1015990

Muut (2)

 

0,05  (*1)

1016000

f)

Siipikarja

 

 

1016010

Lihas

 

0,01  (*1)

1016020

Rasva

 

0,01  (*1)

1016030

Maksa

 

0,05  (*1)

1016040

Munuaiset

 

0,01  (*1)

1016050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

0,05  (*1)

1016990

Muut (2)

 

0,05  (*1)

1017000

g)

Muut tuotantoeläimet

 

 

1017010

Lihas

 

0,1

1017020

Rasva

 

0,1

1017030

Maksa

 

0,05

1017040

Munuaiset

 

1

1017050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

1

1017990

Muut (2)

 

0,05  (*1)

1020000

Maito

0,01  (*1)

0,02

1020010

Nautaeläimet

 

 

1020020

Lampaat

 

 

1020030

Vuohet

 

 

1020040

Hevoset

 

 

1020990

Muut (2)

 

 

1030000

Linnunmunat

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1030010

Kanat

 

 

1030020

Ankat

 

 

1030030

Hanhet

 

 

1030040

Viiriäiset

 

 

1030990

Muut (2)

 

 

1040000

Hunaja ja muut mehiläistuotteet (7)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

1050000

Sammakkoeläimet ja matelijat

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1060000

Selkärangattomat maaeläimet

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1070000

Luonnonvaraiset selkärankaiset maaeläimet

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1100000

ELÄINPERÄISET TUOTTEET – KALAT, KALATUOTTEET JA MUUT MERI- JA MAKEANVEDEN ELINTARVIKKEET (8)

 

 

1200000

YKSINOMAAN REHUKSI TARKOITETUT TUOTTEET TAI NIIDEN OSAT (8)

 

 

1300000

JALOSTETUT ELINTARVIKKEET (9)

 

 

Aminopyralidi (aminopyralidin, sen suolojen ja konjugaattien summa, ilmaistuna aminopyralidina) (R)

(R)

Jäämän määritelmä eroaa seuraavien torjunta-aineen ja koodin yhdistelmien osalta: Aminopyralidi – koodi 1000000 paitsi 1040000 : aminopyralidi"

2)

Poistetaan liitteessä III olevasta A osasta aminopyralidia koskeva sarake.


(*1)  Analyysiherkkyyden alaraja.

(1)  Täydellinen luettelo kasvi- ja eläinperäisistä tuotteista, joihin jäämien enimmäismääriä sovelletaan, on liitteessä I.