8.9.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 317/1


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2021/1456,

annettu 2 päivänä kesäkuuta 2021,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä täsmentämällä edellytykset, joiden täyttyessä OTC-johdannaisten määrityspalvelujen kaupallisia ehtoja on pidettävä reiluina, kohtuullisina, syrjimättöminä ja avoimina

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä 4 päivänä heinäkuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 3 a kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetusta (EU) N:o 648/2012 on muutettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2019/834 (2). Kyseisillä muutoksilla on muun muassa asetettu määritysosapuolille ja asiakkaille, jotka tarjoavat määrityspalveluja joko suoraan tai välillisesti, jäljempänä ’määrityspalvelujen tarjoajat’, velvollisuus tarjota kyseisiä palveluja reiluin, kohtuullisin, syrjimättömin ja avoimin kaupallisin ehdoin. Jotta voidaan taata oikeusvarmuus määrityspalvelujen tarjoajille ja niiden mahdollisille tai nykyisille asiakkaille, on tarpeen täsmentää edellytykset, joiden täyttyessä kaupalliset ehdot katsotaan reiluiksi, kohtuullisiksi, syrjimättömiksi ja avoimiksi.

(2)

Kun otetaan huomioon, että asetuksen (EU) N:o 648/2012 4 artiklan 3 a kohdan tavoitteena on helpottaa sellaisten asiakkaiden pääsyä määritysjärjestelmiin, joiden toimintavolyymi OTC-johdannaismarkkinoilla on vähäinen ja joilla on vaikeuksia päästä keskusvastapuolimääritykseen, ja koska määritysvelvollisuuden piiriin kuuluvien vastapuolten on tärkeää päästä keskusvastapuolimääritykseen, tätä asetusta olisi sovellettava määrityspalvelujen tarjoamiseen sellaisten OTC-johdannaissopimusten osalta, jotka kuuluvat määritysvelvollisuuden piiriin asetuksen (EU) N:o 648/2012 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Jotta voidaan varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset ja se, että asiakkaat unionissa hyötyvät reiluista, kohtuullisista, syrjimättömistä ja avoimista kaupallisista ehdoista, tätä asetusta olisi sovellettava, kun kyseisiä määrityspalveluja tarjotaan unionissa.

(3)

Avoimuuden varmistamiseksi määrityspalvelujen tarjoajien olisi kuvattava prosessi, joka johtaa sopimusehdoista sopimiseen ja määrityspalvelujen operatiivisten prosessien perustamiseen (asiakkuuden perustamisprosessi), ja tarjottava verkkosivuillaan lomake ehdotuspyyntöä varten. Samasta syystä kaikkien määrityspalvelujen tarjoajien olisi annettava tietoja keskeisistä kaupallisista ehdoista mahdollisille asiakkaille.

(4)

Määrityspalvelujen tarjoajien olisi voitava hallita määrityspalvelujen tarjoamiseen liittyviä riskejä, ja mahdollisten ja nykyisten asiakkaiden yhdenmukaistetulla riskinarvioinnilla olisi varmistettava, että kaupalliset ehdot ovat reiluja ja syrjimättömiä kustannukset ja riskit huomioon ottaen. Joillakin määrityspalvelujen tarjoajilla on jo velvollisuus arvioida asiakkaiden aiheuttamaa riskiä komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/589 (3) 25 artiklassa vahvistettujen kriteerien mukaisesti. Jotta voidaan varmistaa asiakkaiden yhdenmukainen riskinarviointi, keventää samalla määrityspalvelujen tarjoajien sääntelytaakkaa ja välttää päällekkäisiä ja ristiriitaisia sääntöjä, kaikkien määrityspalvelujen tarjoajien olisi arvioitava asiakkaita kyseisen delegoidun asetuksen 25 artiklassa säädettyjen kriteerien perusteella.

(5)

Jotta voidaan varmistaa, että kaupalliset ehdot ovat kohtuulliset ja että sopimusjärjestelyt ovat puolueettomia ja rationaalisia, maksujen, hintojen ja alennusten olisi perustuttava objektiivisiin kriteereihin, mukaan lukien määritetyt määrät, määritysmallit sekä asiakkaan tarpeet ja vaatimukset. Jotta vältetään epätasapainoiset hinnoittelurakenteet ja eturistiriidat, maksut, hinnat ja alennukset olisi suunniteltava huolellisesti. Asiakkailta perittävissä kustannuksia kattavissa maksuissa olisi selkeästi erotettava toisistaan kustannukset, jotka liittyvät suoraan kyseiselle asiakkaalle tarjottaviin määrityspalveluihin, ja erikseen kunkin kustannuserän osalta kustannukset, jotka liittyvät yleisesti määrityspalvelujen tarjoamiseen, mukaan lukien tietotekniikkakustannukset, lisensointikustannukset ja vakuuksien hallinnasta aiheutuvat kustannukset.

(6)

Sopimusehdoissa olisi täsmennettävä ehdot ja kriteerit, jotka koskevat asiakkaiden määritykseen toimittamien transaktioiden hyväksymistä ja määrityspalvelun tarjoajan oikeutta keskeyttää määrityspalvelut tai realisoida taikka sulkea asiakkaan positioita. Näistä ehdoista ja kriteereistä olisi voitava poiketa, jos se on kohtuullista ja asianmukaisesti perusteltua, mukaan lukien määrityspalvelujen tarjoamiseen liittyvien riskien hallitsemiseksi.

(7)

Määrityspalvelujen ennakoitavuuden ja jatkuvuuden varmistamiseksi määrityspalvelujen tarjoajien olisi sovellettava vähintään kuuden kuukauden irtisanomisaikaa sopimusten päättämiseen tai muutoksiin, jotka vaikuttavat olennaisesti sovittuihin ehtoihin. Lyhyemmän irtisanomisajan olisi oltava mahdollinen, jos se on kohtuullista ja asianmukaisesti perusteltua, mukaan lukien määrityspalvelujen tarjoamiseen liittyvien riskien hallitsemiseksi.

(8)

Sekä mahdollisten että nykyisten asiakkaiden olisi voitava hyötyä reiluista, kohtuullisista, syrjimättömistä ja avoimista kaupallisista ehdoista. Uudet ehdot hyödyttävät mahdollisia asiakkaita tämän asetuksen soveltamispäivästä alkaen, ja määrityspalvelujen tarjoajille ja nykyisille asiakkaille olisi annettava riittävästi aikaa tarkistaa ja tarvittaessa mukauttaa ennen tämän asetuksen voimaantuloa sovittuja kaupallisia ehtoja.

(9)

Asetuksen (EU) N:o 648/2012 4 artiklan 3 a kohta on jo tullut voimaan, ja sitä sovelletaan 18 päivästä kesäkuuta 2021. Jotta voidaan varmistaa oikeusvarmuus niiden edellytysten osalta, joiden mukaisesti kaupallisten ehtojen katsotaan olevan reiluja, kohtuullisia, syrjimättömiä ja avoimia, tämän asetuksen olisi tultava voimaan kiireellisesti. Jotta määrityspalvelujen tarjoajilla olisi riittävästi aikaa valmistautua tämän asetuksen soveltamiseen, sen soveltamista olisi kuitenkin lykättävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan määrityspalveluja unionissa tarjoaviin määritysosapuoliin ja asiakkaisiin riippumatta siitä, tarjotaanko kyseisiä palveluja suoraan tai välillisesti, jäljempänä ’määrityspalvelujen tarjoajat’, kun kyseisiä palveluja tarjotaan sellaisten OTC-johdannaissopimusten yhteydessä, jotka kuuluvat määritysvelvollisuuden piiriin asetuksen (EU) N:o 648/2012 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

2 artikla

Reilut, kohtuulliset, syrjimättömät ja avoimet kaupalliset ehdot

Määrityspalvelujen tarjoajien tarjoamien määrityspalvelujen kaupallisten ehtojen on katsottava olevan reiluja, kohtuullisia, syrjimättömiä ja avoimia, jos ne täyttävät liitteessä vahvistetut vaatimukset.

3 artikla

Siirtymäsäännös

Määrityspalvelujen kaupallisia ehtoja, joista on sovittu ennen 9 päivää syyskuuta 2021, on tarkasteltava uudelleen ja tarvittaessa muutettava liitteessä vahvistettujen vaatimusten täyttämiseksi viimeistään 9 päivänä syyskuuta 2022.

4 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 9 päivästä maaliskuuta 2022.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä kesäkuuta 2021.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 201, 27.7.2012, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/834, annettu 20 päivänä toukokuuta 2019, asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta määritysvelvollisuuden, määritysvelvollisuuden keskeyttämisen, raportointivaatimusten, sellaisten OTC-johdannaissopimusten riskienpienentämistekniikoiden, joille ei ole tehty keskusvastapuolimääritystä, kauppatietorekisterien rekisteröinnin ja valvonnan sekä kauppatietorekistereitä koskevien vaatimusten osalta (EUVL L 141, 28.5.2019, s. 42).

(3)  Komission delegoitu asetus (EU) 2017/589, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä algoritmista kaupankäyntiä harjoittavien sijoituspalveluyritysten toiminnan järjestämistä koskevia vaatimuksia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (EUVL L 87, 31.3.2017, s. 417).


LIITE

1.   Asiakkuuden perustamisprosessin (on-boarding process) avoimuus

1.1

Määrityspalvelujen tarjoaja julkaisee verkkosivustollaan kuvauksen prosessista, joka johtaa sopimusehdoista sopimiseen ja määrityspalvelujen operatiivisten prosessien perustamiseen (asiakkuuden perustamisprosessi). Kuvaus sisältää seuraavat tiedot:

a)

kyseisen prosessin eri vaiheet;

b)

arvioitu aikataulu prosessin eri vaiheiden loppuun saattamiseksi;

c)

lomake, jolla pyydetään määrityspalvelujen tarjoajalta ehdotusta asiakkuuden ehdoiksi, jäljempänä ’ehdotuspyyntölomake’, kuten 2 kohdassa esitetään;

d)

keskeiset asiakirjat, jotka mahdollisen asiakkaan on toimitettava määrityspalvelujen tarjoajalle yhdessä ehdotuspyyntölomakkeen kanssa.

1.2

Mahdolliset asiakkaat voivat halutessaan käyttää 2 kohdassa esitettyä ehdotuspyyntölomaketta tai mitä tahansa muuta lomaketta ehdotuspyyntöä varten.

1.3

Määrityspalvelujen tarjoaja, joka päättää olla tekemättä ehdotusta vastauksena ehdotuspyyntöön, ilmoittaa asiasta mahdolliselle asiakkaalle ilman aiheetonta viivytystä.

2.   Ehdotuspyyntölomake

2.1

Ehdotuspyyntölomakkeessa on seuraavat tiedot:

a)

tiedot mahdollisesta asiakkaasta:

i)

virallinen nimi;

ii)

oikeushenkilötunnus (LEI);

iii)

onko mahdollinen asiakas finanssialan vastapuoli vai finanssialan ulkopuolinen vastapuoli ja kuuluuko se määritysvelvollisuuden piiriin asetuksen (EU) N:o 648/2012 4 a tai 10 artiklan mukaisesti;

iv)

toimiala;

b)

tiedot asiakirjoista, jotka mahdollisen asiakkaan on toimitettava määrityspalvelujen tarjoajalle osana asiakkuuden perustamisprosessia;

c)

tiedot asianomaisista OTC-johdannaissopimuksista, myös siitä, kuuluvatko kyseiset sopimukset määritysvelvollisuuden piiriin asetuksen (EU) N:o 648/2012 4 artiklan mukaisesti;

d)

tiedot tai asiakirjat, jotka mahdollisen asiakkaan on toimitettava määrityspalvelujen tarjoajalle, jotta tämä voi tehdä tietoon perustuvan ja yksityiskohtaisen ehdotuksen seuraavista seikoista:

i)

määrityspalvelujen laajuus OTC-johdannaissopimusten osalta;

ii)

maksut, kustannukset ja alennukset;

iii)

delegoidun asetuksen (EU) 2017/589 25 artiklassa tarkoitetun arvioinnin tulos;

iv)

sopimusehdot;

v)

hyväksytyt vakuudet;

vi)

sovellettavat aliarvostukset;

vii)

toimeksiantojen hyväksymisperusteet;

viii)

edellytykset määrityspalvelujen keskeyttämiselle tai positioiden realisoinnille tai sulkemiselle;

ix)

määrityspalvelujen tarjoamista koskevan sopimuksen päättämisehdot;

x)

tietotekniset vaatimukset.

3.   Kaupallisten ehtojen julkistaminen

3.1

Ehdotukseen, jonka määrityspalvelujen tarjoaja tekee vastauksena kaikki tarvittavat tiedot sisältävään ehdotuspyyntöön, sisältyvät selkeästi ja jäsennellysti seuraavat tiedot:

a)

seuraavissa säännöksissä tarkoitetut tiedot:

i)

asetuksen (EU) N:o 648/2012 38 artiklan 1 kohta;

ii)

asetuksen (EU) N:o 648/2012 39 artiklan 7 kohta;

b)

ehdot, joiden mukaisesti määrityspalvelun tarjoaja tarjoaa määrityspalvelujaan, mukaan lukien ehdot, jotka nimenomaisesti koskevat asianomaista mahdollista asiakasta;

c)

hyväksytyt vakuudet;

d)

sovellettavat aliarvostukset;

e)

toimeksiantojen hyväksymisperusteet;

f)

edellytykset määrityspalvelujen keskeyttämiselle tai positioiden realisoinnille tai sulkemiselle;

g)

määrityspalvelujen tarjoamista koskevan sopimuksen päättämisehdot;

h)

sovellettavat tietotekniset ratkaisut ja vaatimukset.

4.   Riskinhallinnan arviointi

4.1

Määrityspalvelujen tarjoaja tekee asiakkaasta tai mahdollisesta asiakkaasta arvioinnin delegoidun asetuksen (EU) 2017/589 25 artiklan mukaisesti.

4.2

Määrityspalvelujen tarjoaja ilmoittaa asiakkaalle tai mahdolliselle asiakkaalle 4.1 kohdassa tarkoitetun arvioinnin tuloksen.

Jos tulos on kielteinen, määrityspalvelujen tarjoaja ilmoittaa asiakkaalle tai mahdolliselle asiakkaalle pyynnöstä kielteisen arvioinnin pääasialliset syyt ja delegoidun asetuksen (EU) 2017/589 25 artiklan 1 kohdassa säädetyt kriteerit, joita ei ole täytetty.

5.   Kaupalliset ehdot

5.1

Määrityspalvelujen tarjoajan ja asiakkaan sopimat määrityspalvelujen tarjoamista koskevat kaupalliset ehdot vahvistetaan kirjallisesti, ne ovat selkeitä ja täydellisiä ja ne kattavat kaikki määrityspalvelujen tarjoamisen olennaiset ehdot.

6.   Maksut ja kustannusten siirtäminen asiakkaalle

6.1

Maksut, hinnat ja alennukset ovat avoimia ja perustuvat objektiivisiin kriteereihin.

6.2

Kaupallisissa ehdoissa annetaan tietoja asiakkaalta veloitettavista maksuista, joilla asiakkaalle siirretään määrityspalvelujen tarjoamiseen liittyviä kustannuksia.

6.3

Kaikki maksut, hinnat, alennukset ja asiakkaalle siirretyt kustannukset, joista on sovittu määrityspalvelujen tarjoajan ja asiakkaan välillä, täsmennetään selkeästi kaupallisissa ehdoissa.

7.   Määritystoimeksiantojen epääminen, määrityspalvelujen keskeyttäminen, asiakkaiden positioiden realisointi tai sulkeminen ja irtisanomisajat

7.1

Määrityspalvelujen tarjoaja ei voi kieltäytyä hyväksymästä asiakkaan pyyntöä sellaisen OTC-johdannaissopimuksen selvittämisestä, jäljempänä ’määritystoimeksianto’, joka täyttää tällaisten toimeksiantojen hyväksymiselle sovitut ehdot ja kriteerit, paitsi jos kieltäytyminen on kohtuullista ja asianmukaisesti perusteltua. Siinä tapauksessa määrityspalvelujen tarjoaja antaa asiakkaalle pyynnöstä kirjallisesti syyt kieltäytymiselle.

7.2

Määrityspalvelujen tarjoaja voi keskeyttää määrityspalvelujen tarjoamisen tai realisoida tai sulkea asiakkaan positiot vain, jos keskeyttämisen, realisoinnin tai sulkemisen sovitut ehdot ja kriteerit täyttyvät, paitsi jos keskeyttäminen, realisointi tai sulkeminen on kohtuullista ja asianmukaisesti perusteltua. Siinä tapauksessa määrityspalvelujen tarjoaja antaa asiakkaalle pyydettäessä kirjallisesti syyt edellä mainituille toimille.

7.3

Asiakkaalle ilmoitetaan vähintään kuusi kuukautta etukäteen seuraavista seikoista, ellei lyhyempi irtisanomisaika ole kohtuullinen ja asianmukaisesti perusteltu:

a)

määrityspalvelujen tarjoamista koskevan sopimuksen päättäminen;

b)

kaikki olennaiset muutokset ehtoihin, joilla määrityspalvelua tarjotaan.