27.8.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 303/4


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2021/1406,

annettu 26 päivänä elokuuta 2021,

poikkeamisesta täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2020/761 säädetyistä ja siipikarjanlihan tiettyihin tuontitariffikiintiöihin sovellettavista alkuperäselvityksiä koskevista säännöistä ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/761 muuttamisesta Yhdysvaltojen vientitodistuksia varten käytettävissä olevien juustomäärien osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 187 artiklan ja 223 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 (2) ja erityisesti sen 66 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon tiettyihin maataloustuotteiden jalostuksessa tuotettuihin tavaroihin sovellettavasta kauppajärjestelmästä sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 1216/2009 ja (EY) N:o 614/2009 kumoamisesta 16 päivänä huhtikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 510/2014 (3) ja erityisesti sen 9 artiklan ensimmäisen kohdan a–d alakohdan ja 16 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2020/761 (4) vahvistetaan tuonti- ja vientitodistusjärjestelmän avulla hallinnoitavien maataloustuotteiden tuonti- ja vientitariffikiintiöiden hallinnointia koskevat säännöt ja säädetään erityissäännöistä.

(2)

Komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2021/760 (5) muutettiin täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/761 liitettä XII tariffikiintiöihin, joiden järjestysnumerot ovat 09.4410, 09.4411 ja 09.4420 (siipikarjanliha), sovellettavien sääntöjen osalta. Uusissa säännöissä edellytetään, että toimijoiden on todistettava tavaroiden alkuperä vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten komission asetuksen (EU) 2015/2447 (6) 57, 58 ja 59 artiklan mukaisesti.

(3)

Kyseistä vaatimusta sovelletaan 1 päivästä kesäkuuta 2021, jolloin alkaa täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/760 voimaantuloa seuraava ensimmäinen todistusten hakujakso.

(4)

Koska kolmansien maiden viranomaisilla oli vaikeuksia toimittaa alkuperätodistus uusien sääntöjen noudattamiseksi, jotkin toimijat eivät voineet esittää vaadittuja asiakirjoja tullille eikä tavaroita voitu luovuttaa vapaaseen liikkeeseen Euroopan unionissa.

(5)

Jotta varmistetaan tavaroiden sujuva liikkuvuus tullissa, olisi säädettävä poikkeuksesta uusiin sääntöihin tietyn ajanjakson ajaksi, jos kolmannet maat tai toimijat eivät kykene todistamaan tavaroiden alkuperää asetuksen (EU) 2015/2447 57, 58 ja 59 artiklan mukaisesti.

(6)

Poikkeusta olisi sovellettava täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/760 1 artiklan, jolla muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/761 liitettä XII, soveltamispäivästä.

(7)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/761 liitteen XIV.5 (maito ja maitotuotteet) B1 osassa yksilöidään Amerikan yhdysvaltojen avaamat vientikiintiöt ja ilmoitetaan määrät, joita EU:n toimijat voivat viedä Yhdysvaltoihin kyseisissä kiintiöissä.

(8)

Yhdysvallat julkaisi 6 päivänä heinäkuuta 2021 Yhdysvaltojen virallisessa lehdessä (7) juuston tuontikiintiöiden uudet määrät, joita on mukautettu Yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista eroamisen vuoksi. Sen vuoksi on tarpeen muuttaa täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/761 liitteessä XIV.5 olevassa B1 osassa olevia tariffikiintiöiden määriä ennen kuin hakujakso alkaa 1 päivänä syyskuuta 2021.

(9)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) 2020/761 olisi muutettava,

(10)

Koska täytäntöönpanoasetusta (EU) 2020/761 koskeva poikkeus ja kyseisen täytäntöönpanoasetuksen muutos on tarpeen tehdä kiireellisesti, tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(11)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täytäntöönpanoasetusta (EU) 2020/761 koskeva poikkeus

Poiketen täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/761 liitteessä XII vahvistetusta, vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten vaadittavaa alkuperäselvitystä koskevasta säännöstä tulliviranomaiset voivat 1 päivän kesäkuuta ja 31 päivän joulukuuta 2021 välisenä aikana vaatia tariffikiintiöiden 09.4410, 09.4411 ja 09.4420 osalta tuotteiden alkuperän todistamiseksi mitä tahansa muuta tarvittavaa näyttöä, jos toimijat eivät pysty esittämään asetuksen (EU) 2015/2447 57, 58 ja 59 artiklassa tarkoitettua alkuperätodistusta.

2 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/761 muuttaminen

Korvataan asetuksen (EU) 2020/761 liitteessä XIV.5 olevassa B1 osassa oleva taulukko tämän asetuksen liitteessä olevalla taulukolla.

3 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sen 1 artiklaa sovelletaan 1 päivästä kesäkuuta 2021.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä elokuuta 2021.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 549.

(3)  EUVL L 150, 20.5.2014, s. 1.

(4)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/761, annettu 17 päivänä joulukuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1306/2013, (EU) N:o 1308/2013 ja (EU) N:o 510/2014 soveltamista koskevista säännöistä todistuksia käyttäen hallinnoitavia tariffikiintiöitä koskevan järjestelmän osalta (EUVL L 185, 12.6.2020, s. 24).

(5)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/760, annettu 7 päivänä toukokuuta 2021, täytäntöönpanoasetusten (EU) 2020/761 ja (EU) 2020/1988 muuttamisesta todistuksia käyttäen hallinnoitavia tariffikiintiöitä koskevan järjestelmän osalta sekä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/991 kumoamisesta (EUVL L 162, 10.5.2021, s. 25).

(6)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2447, annettu 24 päivänä marraskuuta 2015, unionin tullikoodeksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 tiettyjen säännösten täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 343, 29.12.2015, s. 558).

(7)  https://www.federalregister.gov/public-inspection/2021-14344/modification-of-united-states-tariff-rate-quotas-and-the-harmonized-tariff-schedule


LIITE

”Amerikan yhdysvaltojen yhtenäistetyn tariffinimikkeistön 4 luvun lisähuomautusten mukaiset ryhmät

Kiintiö

Käytettävissä oleva vuotuinen määrä

Ryhmänumero

Ryhmän kuvaus

 

kg

(1)

(2)

(3)

(4)

16

Not specifically provided for (NSPF)

16 – Tokio

835 712

16 – Uruguay

3 168 597

17

Blue Mould

17 – Uruguay

347 095

18

Cheddar

18 – Uruguay

333 480

20

Edam/Gouda

20 – Uruguay

1 100 000

21

Italian type

21 – Uruguay

2 025 000

22

Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation

22 – Tokio

393 006

22 – Uruguay

380 000

25

Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation

25 – Tokio

4 003 172

25 – Uruguay

2 420 000 ”