2.8.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

LI 277/12


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2021/1276,

annettu 30 päivänä heinäkuuta 2021,

Nicaraguan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) 2019/1716 täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

joka ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Nicaraguan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä 14 päivänä lokakuuta 2019 annetun neuvoston asetuksen (EU) 2019/1716 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 14 päivänä lokakuuta 2019 asetuksen (EU) 2019/1716 Nicaraguan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä.

(2)

Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja, jäljempänä 'korkea edustaja', antoi 21 päivänä kesäkuuta 2021 unionin puolesta julkilausuman, jossa hän tuomitsi Nicaraguan viranomaisten toimet oppositiopuolueita, tiedotusvälineitä, toimittajia ja muita media-alan työntekijöitä, ihmisoikeuksien puolustajia ja kansalaisyhteiskuntaa vastaan, mukaan lukien mahdollisten presidenttiehdokkaiden ja oppositiojohtajien järjestelmälliset pidätykset ja vangitsemiset. Korkea edustaja totesi, että unioni on valmis käyttämään kaikkia välineitä Nicaraguan tilanteen suhteen, myös määräämällä uusia rajoittavia toimenpiteitä.

(3)

Koska Nicaraguan tilanne jatkuu vakavana, kahdeksan henkilöä olisi sisällytettävä asetuksen (EU) 2019/1716 liitteessä I olevaan luetteloon luonnollisista henkilöistä, oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja elimistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä.

(4)

Asetuksen (EU) 2019/1716 liite I olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) 2019/1716 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä heinäkuuta 2021.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. DOVŽAN


(1)  EUVL L 262, 15.10.2019, s. 1.


LIITE

Lisätään seuraavat henkilöt asetuksen (EU) 2019/1716 liitteessä olevaan luonnollisia henkilöitä, oikeushenkilöitä, yhteisöjä ja elimiä koskevaan luetteloon:

 

Nimi

Tunnistustiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

"7.

Rosario María MURILLO ZAMBRANA

Alias: Rosario María MURILLO DE ORTEGA

Asema(t): Nicaraguan tasavallan varapresidentti (vuodesta 2017 alkaen), presidentti Daniel Ortegan vaimo

Syntymäaika: 22.6.1951

Syntymäpaikka: Managua, Nicaragua

Sukupuoli: nainen

Kansalaisuus: nicaragualainen

Passin numero: A00000106 (Nicaragua)

Nicaraguan varapresidentti, Nicaraguan ensimmäinen nainen ja Sandinista Youth -liikkeen johtaja. Presidentti Daniel Ortegan mukaan hän ja Rosario María Murillo Zambrana jakavat vallan puoliksi. Hänellä oli ratkaiseva rooli Nicaraguan kansallisen poliisin vuonna 2018 johtamien opposition mielenosoitusten tukahduttamistoimien rohkaisemisessa ja oikeuttamisessa. Kesäkuussa 2021 hän uhkasi julkisesti Nicaraguan oppositiota ja arvosteli riippumattomia toimittajia.

Näin ollen hän on vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista, kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamisesta sekä demokratian heikentämisestä Nicaraguassa.

2.8.2021

8.

Gustavo Eduardo PORRAS CORTÉS

Asema(t): Nicaraguan tasavallan kansalliskokouksen puheenjohtaja (tammikuusta 2017 alkaen)

Syntymäaika: 11.10.1954

Syntymäpaikka: Managua, Nicaragua

Sukupuoli: mies

Kansalaisuus: nicaragualainen

Nicaraguan kansalliskokouksen puheenjohtaja tammikuusta 2017 ja Sandinista National Liberation Front -puolueen (FSLN) kansallisen johdon jäsen vuodesta 1996 lähtien. Asemassaan Nicaraguan kansalliskokouksen puheenjohtajana hän on vastuussa useiden sortavien säädösten, kuten armahduslain ja Nicaraguan vapautta ja demokraattista prosessia heikentävien lakien hyväksymisen edistämisestä. Armahduslaki estää kaiken tutkinnan, joka kohdistuisi vuoden 2018 laajamittaisten ihmisoikeusloukkausten tekijöihin.

Näin ollen hän on vastuussa kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamisesta sekä demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen vakavasta heikentämisestä Nicaraguassa.

2.8.2021

9.

Juan Antonio VALLE VALLE

Asema(t): Kansallisen poliisin johtaja

Sotilasarvo: kenraali / poliisijohtaja

Syntymäaika: 4.5.1963

Syntymäpaikka: Matagalpa, Nicaragua

Sukupuoli: mies

Kansalaisuus: nicaragualainen

Johtavassa asemassaan Nicaraguan kansallisen poliisin (NNP) (poliisijohtajana) toiseksi korkein arvo ja johtavassa asemassaan Managuan poliisissa Juan Antonio Valle Valle on vastuussa satojen siviilien kuolemaan johtaneesta toistuvasta poliisiväkivallasta ja liiallisesta voimankäytöstä, mielivaltaisista pidätyksistä ja vangitsemisista, sananvapauden loukkauksista ja hallituksen vastaisten mielenosoitusten estämisestä.

Näin ollen hän on vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista sekä kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamisesta Nicaraguassa.

2.8.2021

10.

Ana Julia GUIDO OCHOA

Alias: Ana Julia GUIDO DE ROMERO

Asema(t): Nicaraguan tasavallan ylin syyttäjä

Syntymäaika: 16.2.1959

Syntymäpaikka: Matagalpa, Nicaragua

Sukupuoli: nainen

Kansalaisuus: nicaragualainen

Asemassaan syyttäjänviraston korkeimpana virkamiehenä eli ylimpänä syyttäjänä Ortegan hallinnolle uskollinen Ana Julia Guido Ochoa on vastuussa poliittisesti motivoitujen syytteiden nostamisesta useita mielenosoittajia ja poliittisen opposition jäseniä vastaan. Hän perusti erikoisyksikön, joka laati tekaistuja syytöksiä ja nosti syytteitä mielenosoittajia vastaan. Hän on lisäksi vastuussa yleisvaalien merkittävimmän oppositioehdokkaan erottamisesta julkisesta virasta.

Näin ollen hän on vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista, kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamisesta sekä demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen heikentämisestä Nicaraguassa.

2.8.2021

11.

Fidel de Jesús DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ

Asema(t): Leonin poliisipäällikkö, kansallisen poliisin poliisiylijohtaja

Syntymäaika: 21.3.1960

Sukupuoli: mies

Kansalaisuus: nicaragualainen

Asemassaan Leonin poliisipäällikkönä 23. elokuuta 2018 lähtien Fidel de Jesús Domínguez Álvarez on syyllistynyt lukuisiin vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin, erityisesti mielivaltaisiin pidätyksiin ja vangitsemisiin, kuten poliittisten vastustajien perheenjäsenten sieppauksiin, liialliseen voimankäyttöön sekä sananvapauden ja tiedotusvälineiden vapauden loukkauksiin.

Näin ollen hän on vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista sekä kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamisesta.

2.8.2021

12.

Alba Luz RAMOS VANEGAS

Asema(t): Nicaraguan tasavallan korkeimman oikeuden presidentti

Syntymäaika: 3.6.1949

Sukupuoli: nainen

Kansalaisuus: nicaragualainen

Passin numero: A0009864 (Nicaragua)

Asemassaan Nicaraguan korkeimman oikeuden presidenttinä hän on vastuussa oikeuslaitoksen välineellistämisestä Ortegan hallinnon etujen hyväksi kriminalisoimalla opposition toimintaa valikoivasti ja jatkamalla oikeudenmukaista menettelyä koskevan oikeuden loukkauksia, mielivaltaisia pidätyksiä sekä poliittisten puolueiden ja oppositioehdokkaiden hylkäämistä.

Näin ollen hän on vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista, kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamisesta sekä oikeusvaltioperiaatteen vakavasta heikentämisestä Nicaraguassa.

2.8.2021

13.

Juan Carlos ORTEGA MURILLO

Asema(t): Canal 8 -kanavan ja Difuso Comunicaciones -yrityksen johtaja. 4th of May Sandinista Movement -liikkeen johtaja, Nicaraguan tasavallan presidentin ja varapresidentin poika

Syntymäaika: 17.10.1982

Kansalaisuus: nicaragualainen

Presidentti Daniel Ortegan ja ensimmäisen naisen ja varapresidentin Rosario Murillon poika. Canal 8 -kanavan eli yhden tärkeimmän propagandaa levittävän televisioaseman johtaja ja 4th of May Sandinista Movement -liikkeen johtaja. Asemassaan hän on osallistunut sananvapauden ja tiedotusvälineiden vapauden rajoittamiseen. Hän on julkisesti uhannut nicaragualaisia liikemiehiä, jotka vastustavat Ortegan hallintoa. Näin ollen hän on vastuussa demokratian heikentämisestä ja kansalaisyhteiskunnan tukahduttamisesta Nicaraguassa. Koska hän on varapresidentti Rosario Murillon poika, hän on lähellä henkilöitä, jotka ovat vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista ja kansalaisyhteiskunnan tukahduttamisesta Nicaraguassa.

2.8.2021

14.

Bayardo ARCE CASTAÑO

Asema(t): Nicaraguan tasavallan presidentin talousasioiden neuvonantaja

Syntymäaika: 21. 3.1950

Sukupuoli: mies

Kansalaisuus: nicaragualainen

Asemassaan presidentti Daniel Ortegan talousasioiden neuvonantajana Bayardo Arce Castano vaikuttaa merkittävästi Ortegan hallinnon politiikkaan. Näin ollen hän on lähellä henkilöitä, jotka ovat vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista Nicaraguassa.

Hän kannatti sellaisen lainsäädännön kehittämistä, joka estää opposition ehdokkaita osallistumasta vaaleihin. Näin ollen hän on vastuussa kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition tukahduttamisesta Nicaraguassa.

2.8.2021"