20.7.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 258/18


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2021/1189,

annettu 7 päivänä toukokuuta 2021,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/848 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse tiettyyn sukuun tai lajiin kuuluvan luonnonmukaisen monimuotoisen kasvien lisäysaineiston tuotantoa ja kaupan pitämistä koskevista säännöistä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 kumoamisesta 30 päivänä toukokuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/848 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan ja 38 artiklan 8 kohdan a alakohdan ii alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EU) 2018/848 säädetään, että toimijat saavat pitää luonnonmukaista monimuotoista kasvien lisäysaineistoa kaupan ilman, että esiperus-, perus- ja sertifioidun aineiston luokkien rekisteröintiä ja sertifiointia koskevat vaatimukset tai CAC-aineiston vakio- tai kaupallisten luokkien terveyttä ja tunnistusta koskevat vaatimukset, joista säädetään direktiiveissä 66/401/ETY (2), 66/402/ETY (3), 68/193/ETY (4), 98/56/EY (5), 2002/53/EY (6), 2002/54/EY (7), 2002/55/EY (8), 2002/56/EY (9), 2002/57/EY (10), 2008/72/EY (11) ja 2008/90/EY (12) tai kyseisten direktiivien nojalla hyväksytyissä säädöksissä, täytetään. Lisäksi asetuksessa todetaan, että kaupan pitämisen olisi oltava komission antamien yhdenmukaistettujen vaatimusten mukaista.

(2)

Jotta luonnonmukaisen monimuotoisen kasvien lisäysaineiston tunnistukseen, terveyteen ja laatuun liittyviin toimijoiden ja kuluttajien tarpeisiin voitaisiin vastata, olisi vahvistettava säännöt, jotka koskevat luonnonmukaisen monimuotoisen kasvien lisäysaineiston kuvausta, siemenerien laatua koskevia vähimmäisvaatimuksia, mukaan lukien tunnistus, analyyttinen puhtaus, itävyys ja hygieeninen laatu ja pakkauksia sekä pakkausmerkintöjä, ja jos mahdollista, toimijoiden suorittamaa aineiston ylläpitoa sekä tietoja, jotka toimijoiden on säilytettävä.

(3)

Jotta edistetään luonnonmukaisen monimuotoisen aineiston mukautumista erilaisiin agroekologisiin olosuhteisiin, tämän asetuksen vaatimusten ulkopuolelle olisi jätettävä luonnonmukaisen monimuotoisen kasvien lisäysaineiston siirrot vähäisinä määrinä kyseisen aineiston tutkimusta ja kehittämistä varten.

(4)

Lisäksi olisi vahvistettava erityiset perusteet ja edellytykset virallisen valvonnan suorittamista varten, jotta voidaan varmistaa jäljitettävyys kaikissa tuotanto-, valmistus- ja jakeluvaiheissa sekä asetuksen (EU) 2018/848 noudattaminen luonnonmukaista monimuotoista kasvien lisäysaineistoa kaupan pitäviin toimijoihin kohdistuvan valvonnan osalta.

(5)

Luonnonmukaiselle monimuotoiselle aineistolle on ominaista, että se sisältää suurta geneettistä ja fenotyyppistä vaihtelua ja se kehittyy ja mukautuu dynaamisesti tiettyihin kasvuolosuhteisiin. Toisin kuin siemenseokset, joita muodostetaan vuosittain lajikkeiden pohjalta uudelleen, tai synteettiset lajikkeet, jotka on johdettu risteyttämällä tietystä jalostusvanhempien joukosta, joita pysyvän kannan rakentumiseksi ristipölytetään toistuvasti, tai suojeltavat ja harrastajalajikkeet, mukaan lukien komission direktiivissä 2008/62/EY (13) ja komission direktiivissä 2009/145/EY (14) määritellyt maatiaiskannat, luonnonmukaisen monimuotoisen aineiston tarkoituksena on toistuvan luonnonvalinnan ja ihmisen suorittaman valinnan ansiosta sopeutua erilaisiin bioottisiin ja abioottisiin stresseihin, minkä vuoksi sen odotetaan ajan myötä muuttuvan.

(6)

Olisi vahvistettava luonnonmukaisen monimuotoisen aineiston siemenerien tunnistusta koskevat säännöt, jotta kyseisen aineiston erityisominaisuudet voidaan ottaa huomioon. Säännöillä, jotka liittyvät laatua koskeviin vähimmäisvaatimuksiin, mukaan lukien terveys, analyyttinen puhtaus ja itävyys, olisi varmistettava samat standardit kuin alimman luokan siemenillä ja muilla kasvien lisäysaineistoilla (CAC-aineisto, vakio-, kaupallinen tai sertifioitu luokka), sellaisina kuin niistä säädetään direktiiveissä 66/401/ETY, 66/402/ETY, 68/193/ETY, 98/56/EY, 2002/54/EY, 2002/55/EY, 2002/56/EY, 2002/57/EY, 2008/72/EY ja 2008/90/EY. Kyseiset säännöt ovat tarpeen luonnonmukaisen monimuotoisen aineiston käyttäjiä koskevien etujen kannalta, sillä esimerkiksi maanviljelijöiden ja puutarhureiden olisi voitava varmistua siitä, että aineiston laatu ja tunnistus ovat riittävät. Kokemuksesta tiedetään, että luonnonmukainen monimuotoinen kasvien lisäysaineisto pystyy täyttämään edellä tarkoitetut standardit.

(7)

Toimijoilla olisi oltava mahdollisuus saattaa markkinoille sellaisia luonnonmukaisen monimuotoisen aineiston siemeniä, jotka eivät täytä itävyyttä koskevia edellytyksiä, jotta varmistetaan suurempi joustavuus kyseisen aineiston kaupan pidossa. Jotta käyttäjät voisivat kuitenkin tehdä tietoon perustuvia valintoja, toimittajan olisi ilmoitettava kyseisten siementen itävyys luonnonmukaisen monimuotoisen kasvien lisäysaineiston etiketissä tai suoraan sen pakkauksessa.

(8)

Asetuksen (EU) 2018/848 37 artiklan mukaisesti luonnonmukaiseen tuotantoon sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 (15) mukaisesti suoritettavaa virallista valvontaa ja muita virallisia toimia. Sen vuoksi jäsenvaltioiden olisi nimettävä luonnonmukaista monimuotoista aineistoa käsittelevien toimijoiden virallisesta valvonnasta vastaavat toimivaltaiset viranomaiset, jotta varmistetaan luonnonmukaista tuotantoa koskevien sääntöjen noudattaminen. Luonnonmukaiseen monimuotoiseen aineistoon olisi sovellettava riskiperusteista virallista valvontaa, jotta taataan tässä asetuksessa vahvistettujen vaatimusten täyttyminen. Tunnistusta, analyyttistä puhtautta, siementen itävyyttä ja kasvien terveyttä koskeva valvonta ja niitä koskeva asetuksen (EU) 2016/2031 noudattamisen valvonta olisi suoritettava toimivaltaisten viranomaisten nimeämissä laboratorioissa tehtävien virallisten testiprotokollien mukaisesti asiaa koskevia kansainvälisiä standardeja noudattaen.

(9)

Toimijoiden olisi säilytettävä kaikki tarvittavat tiedot, jotta varmistetaan niiden valvonnassa olevan luonnonmukaisen monimuotoisen aineiston mahdollisimman hyvä hallinta, jäljitettävyys ja kasvien terveystarkastukset.

(10)

Luonnonmukainen monimuotoinen aineisto ei ole pysyvää, ja sen vuoksi lajikkeiden rekisteröinnissä käytettävät yhtenäisyyden ja pysyvyyden nykyiset testausmenetelmät eivät sovellu tähän tarkoitukseen. Luonnonmukaisen monimuotoisen aineiston tunnistaminen ja jäljitettävyys olisi näin ollen taattava kuvaamalla sen tuotantomenetelmiä sekä sen fenotyyppisiä ja agronomisia ominaisuuksia.

(11)

Jotta tunnistus ja laatu voidaan varmistaa, olisi annettava säännöt luonnonmukaisen monimuotoisen aineiston ylläpidosta, jos tällainen ylläpito on mahdollista.

(12)

Tätä asetusta olisi sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2022, kuten asetusta (EU) 2018/848,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan tuotantoa ja kaupan pitämistä koskevat säännöt, jotka koskevat asetuksessa (EU) 2018/848 tarkoitettua luonnonmukaista monimuotoista kasvien lisäysaineistoa eli direktiiveissä 66/401/ETY, 66/402/ETY, 68/193/EY, 98/56/EY, 2002/53/EY, 2002/54/EY, 2002/55/EY, 2002/56/EY, 2002/57/EY, 2008/72/EY ja 2008/90/EY tarkoitettuja viljakasvi- ja vihanneslajien siemeniä, vihannesten lisäysaineistoa (muita kuin siemeniä), koristekasvien lisäysaineistoa, viiniköynnöksen lisäysaineistoa ja hedelmäkasvien lisäysaineistoa.

Tätä asetusta ei sovelleta luonnonmukaisen monimuotoisen kasvien lisäysaineiston vähäisinä määrinä tapahtuviin siirtoihin, jotka on tarkoitettu luonnonmukaisen monimuotoisen aineiston tutkimukseen ja kehittämiseen.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1)

’luonnonmukaisella monimuotoisella aineistolla’ asetuksen (EU) 2018/848 3 artiklan 18 kohdassa tarkoitettua kasviryhmää, joka tuotetaan kyseisen asetuksen 3 artiklan 1 kohdassa vahvistettujen vaatimusten mukaisesti;

2)

’jalostusvanhemmilla’ mitä tahansa kasviaineistoa, jonka risteyttämisestä tai lisäämisestä on saatu luonnonmukaista monimuotoista aineistoa;

3)

’pienpakkauksilla’ pakkauksia, jotka sisältävät siemeniä enintään liitteessä II vahvistetun enimmäismäärän.

3 artikla

Luonnonmukaisen monimuotoisen kasvien lisäysaineiston tuotanto ja kaupan pitäminen unionissa

Luonnonmukaista monimuotoista kasvien lisäysaineistoa saa tuottaa tai pitää kaupan unionissa ainoastaan, jos kaikki seuraavat vaatimukset täyttyvät:

1)

se täyttää seuraavat vaatimukset:

a)

jäljempänä 5 artiklassa tarkoitetut tunnistusta koskevat vaatimukset;

b)

jäljempänä 6 artiklassa tarkoitetut hygieniaa, analyyttistä puhtautta ja itävyyttä koskevat vaatimukset;

c)

jäljempänä 7 artiklassa tarkoitetut pakkaus- ja merkintävaatimukset;

2)

sen kuvaus sisältää 4 artiklassa tarkoitetut tiedot;

3)

siihen sovelletaan 9 artiklan mukaista virallista valvontaa;

4)

sitä tuottavat tai kaupan pitävät toimijat täyttävät 8 artiklassa säädetyt tietoja koskevat vaatimukset; ja

5)

sitä ylläpidetään 10 artiklan mukaisesti.

4 artikla

Luonnonmukaisen monimuotoisen aineiston kuvaus

1.   Luonnonmukaisen monimuotoisen aineiston kuvauksen on sisällettävä kaikki seuraavat tiedot:

a)

kuvaus sen ominaisuuksista, mukaan lukien seuraavat:

i)

fenotyyppinen luonnehdinta aineistolle yhteisistä keskeisistä ominaisuuksista ja kuvaus aineiston monimuotoisuudesta, jossa luonnehditaan yksittäisten lisäysyksiköiden välillä havaittavissa olevaa fenotyyppistä vaihtelua;

ii)

dokumentaatio aineiston merkittävistä ominaisuuksista, myös agronomisista, joita ovat esimerkiksi sato, satovakaus, käytettävyys vähäisin tuotantopanoksin toimivissa järjestelmissä, tuottavuus, abioottisen stressin kestävyys, tautienvastustuskyky, laatuparametrit, maku tai väri;

iii)

edellä ii kohdassa tarkoitettuja ominaisuuksia mittaavien kokeiden kaikki saatavilla olevat tulokset;

b)

kuvaus käytetystä luonnonmukaisen monimuotoisen aineiston jalostus- tai tuotantomenetelmästä;

c)

kuvaus luonnonmukaisen monimuotoisen aineiston jalostuksessa tai tuotannossa käytetyistä jalostusvanhemmista ja kyseisen toimijan käyttämästä omasta tuotannonvalvontaohjelmasta sekä viittaus 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin käytäntöihin ja tapauksen mukaan 2 kohdan c alakohtaan;

d)

kuvaus tilanhoito- ja valintakäytännöistä sekä viittaus 2 kohdan b alakohtaan, ja tapauksen mukaan kuvaus jalostusvanhemmista sekä viittaus 2 kohdan c alakohtaan;

e)

viittaus jalostus- tai tuotantomaahan sekä tiedot tuotantovuodesta ja kuvaus maaperä- ja ilmasto-olosuhteista.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu aineisto voidaan tuottaa jollakin seuraavista tekniikoista:

a)

risteyttämällä useita erityyppisiä jalostusvanhempia risteytysprotokollien avulla siten, että tuotetaan vaihtelevaa luonnonmukaista monimuotoista aineistoa jälkeläisiä täydentämällä, toistuvasti uudelleen kylvämällä ja altistamalla kantaa luonnonvalinnalle ja/tai ihmisen suorittamalle valinnalle edellyttäen, että kyseinen aineisto osoittaa asetuksen (EU) 2018/848 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti suurta geneettistä vaihtelua;

b)

tilanhoitokäytännöillä, mukaan lukien sellaisen aineiston valinta, luonti ja ylläpito, jonka geneettinen vaihtelu on suurta asetuksen (EU) 2018/848 3 artiklan 18 kohdan mukaisesti;

c)

millä tahansa muulla luonnonmukaisen monimuotoisen aineiston jalostuksessa tai tuotannossa käytettävällä tekniikalla, jossa otetaan huomioon lisäysaineiston erityispiirteet.

5 artikla

Luonnonmukaisen monimuotoisen kasvien lisäysaineiston siemenerien tunnistusta koskevat vaatimukset

Luonnonmukaisen monimuotoisen kasvien lisäysaineiston on oltava tunnistettavissa seuraavien tietojen perusteella:

1)

luonnonmukaisen monimuotoisen aineiston tuottamiseen tarkoitetussa risteytyksessä käytetyt jalostusvanhemmat ja tuotantojärjestelmä, sellaisina kuin niistä säädetään 4 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tai tapauksen mukaan 4 artiklan 2 kohdan c alakohdassa, tai aineiston historia ja tilanhoitokäytännöt ja se, onko valinta tapahtunut luonnonvalintana ja/tai ihmisen suorittamana, kun kyse on 4 artiklan 2 kohdan b alakohdassa ja 4 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitetuista tapauksista;

2)

jalostus- tai tuotantomaa;

3)

yhteisten keskeisten ominaisuuksien luonnehdinta ja aineiston fenotyyppinen vaihtelu.

6 artikla

Luonnonmukaisen monimuotoisen kasvien lisäysaineiston hygieenistä laatua, analyyttistä puhtautta ja itävyyttä koskevat vaatimukset

1.   Luonnonmukaisen monimuotoisen kasvien lisäysaineiston on oltava unionikaranteenituhoojien, suoja-aluekaranteenituhoojien ja säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisen ja torjuntatoimenpiteiden osalta asetuksen (EU) 2016/2031, komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/2072 (16) ja muiden asiaa koskevien asetuksen (EU) 2016/2031 nojalla annettujen säädösten mukaista.

2.   Direktiivin 66/401/ETY 2 artiklan 1 kohdan A alakohdassa lueteltujen rehukasvilajien luonnonmukaisen monimuotoisen lisäysaineiston tuotantoon ja kaupan pitämiseen sovelletaan seuraavia säännöksiä:

a)

direktiivin 66/401/ETY liitteessä I olevan 5 kohdan taulukon 1 kohta ja viimeinen sarake ja

b)

direktiivin 66/401/ETY liitteessä II olevan I jakson 2 ja 3 kohta ja III jakso.

3.   Direktiivin 66/402/ETY 2 artiklan 1 kohdan A alakohdassa lueteltujen viljalajien luonnonmukaisen monimuotoisen lisäysaineiston tuotantoon ja kaupan pitämiseen sovelletaan seuraavia säännöksiä:

a)

direktiivin 66/402/ETY liitteessä I olevan 6 kohdan taulukon 1 kohta ja viimeinen sarake;

b)

edellä mainitun direktiivin liitteessä II olevan 2 kohdan A alakohdassa olevan taulukon kolmas, kuudes, kymmenes, kolmastoista, kuudestoista, kahdeskymmenes ja kahdeskymmenesensimmäinen rivi ja 2 kohdan B alakohta;

c)

edellä mainitun direktiivin liitteessä II olevan 3 kohdan taulukon viimeinen sarake;

d)

edellä mainitun direktiivin liitteessä II olevan 4 kohdan taulukon kolmas ja kuudes rivi.

4.   Direktiivissä 68/193/ETY tarkoitetun viiniköynnöksen luonnonmukaisen monimuotoisen lisäysaineiston tuotantoon ja kaupan pitämiseen sovelletaan seuraavia säännöksiä:

a)

direktiivin 68/193/ETY liitteessä I oleva 2, 3, 4, 6, ja 7 jakso ja 8 jakson 6 kohta;

b)

direktiivin 68/193/ETY liite II lukuun ottamatta 1 kohdan 1 alakohtaa.

5.   Direktiivin 98/56/EY (17) 3 artiklassa tarkoitetun koristekasvien luonnonmukaisen monimuotoisen lisäysaineiston tuotantoon ja kaupan pitämiseen sovelletaan direktiivin 93/49/ETY 3 artiklan säännöksiä.

6.   Direktiivissä 2002/54/EY tarkoitettujen juurikkaiden luonnonmukaisen monimuotoisen lisäysaineiston tuotantoon ja kaupan pitämiseen sovelletaan kyseisen direktiivin liitteessä I olevan A kohdan 1 alakohtaa, B kohdan 2 alakohtaa ja B kohdan 3 alakohtaa.

7.   Direktiivin 2002/55/EY 2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa lueteltujen vihanneslajien luonnonmukaisen monimuotoisen lisäysaineiston tuotantoon ja kaupan pitämiseen sovelletaan kyseisen direktiivin liitteessä II olevaa 2 ja 3 kohtaa.

8.   Direktiivissä 2002/56/EY tarkoitettujen siemenperunoiden luonnonmukaisen monimuotoisen lisäysaineiston tuotantoon ja kaupan pitämiseen sovelletaan liitteessä I olevan 3 kohdan alinta siemenperunaluokkaa koskevia säännöksiä ja liitteen II säännöksiä.

9.   Direktiivin 2002/57/EY 2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa lueteltujen öljy- ja kuitukasvien luonnonmukaisen monimuotoisen lisäysaineiston tuotantoon ja kaupan pitämiseen sovelletaan seuraavia säännöksiä:

a)

direktiivin 2002/57/EY liitteessä I oleva 1 kohta ja 4 kohdassa olevan taulukon viimeinen sarake;

b)

liitteessä II olevan I jakson 4 kohdan A alakohdassa oleva taulukko, lukuun ottamatta vaatimuksia, jotka koskevat Brassica ssp.-lajin ja Sinapis alba -lajin perussiemeniä, ja direktiivin 2002/57/EY liitteessä II olevan I kohdan 5 alakohdassa olevan taulukon viimeinen sarake.

10.   Direktiivissä 2008/72/EY tarkoitetun vihannesten lisäys- ja taimiaineiston, lukuun ottamatta siemeniä, kun kyse on luonnonmukaisesta ja monimuotoisesta aineistosta, tuotantoon ja kaupan pitämiseen sovelletaan komission direktiivin 93/61/ETY (18) 3 ja 5 artiklan säännöksiä.

11.   Direktiivissä 2008/90/EY tarkoitettujen hedelmäntuotantoon tarkoitettujen hedelmäkasvien ja niiden lisäysaineiston, kun kyse on luonnonmukaisesta monimuotoisesta aineistosta, tuotantoon ja kaupan pitämiseen sovelletaan seuraavia säännöksiä:

a)

komission täytäntöönpanodirektiivin 2014/98/EU (19) 23 artikla, lukuun ottamatta 1 kohdan b alakohtaa, ja 24, 26, 27 ja 27 a artikla;

b)

täytäntöönpanodirektiivin 2014/98/EU liite I, II ja III sekä liitteessä IV olevat CAC-aineistoa koskevat vaatimukset.

12.   Edellä olevaa 2–11 kohtaa sovelletaan luonnonmukaisen monimuotoisen aineiston tapauksessa ainoastaan siementen analyyttistä puhtautta ja itävyyttä koskeviin vaatimuksiin ja muun lisäysaineiston laatu- ja terveysvaatimuksiin, mutta ei kasvien lisäysaineiston lajikkeen tunnistettavuutta ja lajikepuhtautta koskeviin vaatimuksiin eikä lajikkeen tunnistettavuutta ja lajikepuhtautta koskeviin viljelystarkastusvaatimuksiin.

13.   Poiketen siitä, mitä 1–12 kohdassa säädetään, toimijat voivat saattaa markkinoille luonnonmukaisen monimuotoisen aineiston siemeniä, jotka eivät täytä itävyyttä koskevia edellytyksiä, jos toimittaja ilmoittaa kyseisten siementen itävyyden etiketissä tai suoraan sen pakkauksessa.

7 artikla

Luonnonmukaisen monimuotoisen kasvien lisäysaineiston pakkauksia ja pakkausmerkintöjä koskevat vaatimukset

1.   Luonnonmukainen monimuotoinen kasvien lisäysaineisto, joka ei ole pakattuna pienpakkauksiin, on pakattava pakkauksiin tai säiliöihin, jotka on suljettu siten, että niitä ei voida avata ilman että pakkaukseen tai säiliöön jää jäljet kajoamisesta.

2.   Toimijan on kiinnitettävä luonnonmukaisen monimuotoisen aineiston siemeniä tai luonnonmukaista monimuotoista kasvien lisäysaineistoa sisältäviin pakkauksiin tai säiliöihin etiketti vähintään yhdellä unionin virallisella kielellä.

Etiketin on

a)

oltava luettavissa oleva, painettu tai kirjoitettu yhdelle puolelle, käyttämätön ja helposti nähtävissä;

b)

sisällettävä tämän asetuksen liitteessä I vahvistetut tiedot;

c)

oltava keltainen ja siinä on oltava vihreä vinoristi.

3.   Etiketin sijasta liitteessä I esitetyt tiedot voidaan painaa tai kirjoittaa suoraan pakkaukseen tai säiliöön. Tällöin 2 kohdan c alakohtaa ei sovelleta.

4.   Pienikokoisten läpinäkyvien pakkausten etiketti voidaan sijoittaa pakkauksen sisäpuolelle, jos se on sieltä selvästi luettavissa.

5.   Poiketen siitä, mitä edellä 1–4 kohdassa säädetään, suljettuihin ja etiketöityihin pakkauksiin tai säiliöihin pakattuja luonnonmukaisen monimuotoisen aineiston siemeniä saa myydä loppukäyttäjille merkitsemättömissä ja sinetöimättömissä pakkauksissa liitteessä II vahvistettuina enimmäismäärinä edellyttäen, että ostajalle ilmoitetaan pyynnöstä kirjallisesti toimitushetkellä laji, aineiston nimi ja erän viitenumero.

8 artikla

Toimijoiden säilytettäviksi tarkoitettuja tietoja koskevat vaatimukset

1.   Kaikkien toimijoiden, jotka tuottavat tai pitävät kaupan luonnonmukaista monimuotoista kasvien lisäysaineistoa, on

a)

säilytettävä jäljennös asetuksen (EU) 2018/848 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti toimitetusta ilmoituksesta, jäljennös kyseisen asetuksen 39 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti toimitetusta ilmoituksesta ja jäljennös kyseisen asetuksen 35 artiklan mukaisesti saadusta sertifikaatista;

b)

varmistettava luonnonmukaisen monimuotoisen aineiston jäljitettävyys 4 artiklan 2 kohdan a alakohdan tai tapauksen mukaan 4 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisessa tuotantojärjestelmässä säilyttämällä tiedot, joiden avulla voidaan tunnistaa ne toimijat, jotka ovat toimittaneet luonnonmukaisen monimuotoisen aineiston jalostusvanhempia.

Toimijan on säilytettävä nämä asiakirjat viiden vuoden ajan.

2.   Luonnonmukaista monimuotoista kasvien lisäysaineistoa kaupan pidettäväksi tuottavan toimijan on lisäksi kirjattava ja säilytettävä seuraavat tiedot:

a)

lajin nimi ja kustakin ilmoitetusta luonnonmukaisesta monimuotoisesta aineistosta käytetty nimi; edellä 4 artiklassa tarkoitetun luonnonmukaisen monimuotoisen aineiston tuotannossa käytetyn tekniikan tyyppi;

b)

edellä 4 artiklassa säädetty ilmoitetun luonnonmukaisen monimuotoisen aineiston luonnehdinta;

c)

edellä 5 artiklassa säädetty luonnonmukaisen monimuotoisen aineiston jalostuspaikka ja luonnonmukaisen monimuotoisen kasvien lisäysaineiston tuotantopaikka;

d)

luonnonmukaisen monimuotoisen aineiston tuotantoon tarkoitettu pinta-ala ja tuotettu määrä.

3.   Direktiivien 66/401/ETY, 66/402/ETY, 68/193/ETY, 98/56/EY, 2002/53/EY, 2002/54/EY, 2002/55/EY, 2002/56/EY, 2002/57/EY, 2008/72/EY ja 2008/90/EY mukaisilla vastuussa olevilla virallisilla elimillä on oltava pääsy tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuihin tietoihin.

9 artikla

Virallinen valvonta

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten tai toimeksiannon saaneiden elinten, kun toimivaltaiset viranomaiset ovat siirtäneet valvontatehtäviä asetuksen (EU) 2017/625 II osaston III luvun mukaisesti, on suoritettava luonnonmukaisen monimuotoisen kasvien lisäysaineiston tuotantoon ja kaupan pitämiseen liittyvää riskiperusteista virallista valvontaa tarkastaakseen, että tämän asetuksen 4, 5, 6, 7, 8 ja 10 artiklan vaatimuksia noudatetaan.

Itävyys ja analyyttinen puhtaus on testattava kansainvälisen siementestausjärjestön vahvistamien sovellettavien menetelmien mukaisesti.

10 artikla

Luonnonmukaisen monimuotoisen aineiston ylläpito

Jos ylläpito on mahdollista, toimijan, joka on ilmoittanut luonnonmukaisesta monimuotoisesta aineistosta toimivaltaisille viranomaisille asetuksen (EU) 2018/848 13 artiklan mukaisesti, on säilytettävä ilmoituksen tekohetkellä aineistolla olleet pääominaisuudet ylläpitämällä aineistoa niin kauan kuin se on markkinoilla. Ylläpito tapahtuu tällaisen monimuotoisen aineiston ylläpitoon mukautettujen hyväksyttyjen käytäntöjen mukaisesti. Ylläpidosta vastuussa olevan toimijan on pidettävä kirjaa ylläpidon kestosta ja sisällöstä.

Toimivaltaisella viranomaisella on aina oltava pääsy kaikkiin aineistosta vastaavan toimijan kirjanpitotietoihin tarkastaakseen aineiston ylläpidon. Toimijan on säilytettävä nämä tiedot viiden vuoden ajan siitä, kun luonnonmukaista monimuotoista kasvien lisäysaineistoa ei enää pidetä kaupan.

11 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2022.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä toukokuuta 2021.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 150, 14.6.2018, s. 1.

(2)  Neuvoston direktiivi 66/401/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1966, rehukasvien siementen pitämisestä kaupan (EYVL 125, 11.7.1966, s. 2298).

(3)  Neuvoston direktiivi 66/402/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1966, viljakasvien siementen pitämisestä kaupan (EYVL 125, 11.7.1966, s. 2309).

(4)  Neuvoston direktiivi 68/193/ETY, annettu 9 päivänä huhtikuuta 1968, viiniköynnöksen kasvullisen lisäysaineiston pitämisestä kaupan (EYVL L 93, 17.4.1968, s. 15).

(5)  Neuvoston direktiivi 98/56/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, koristekasvien lisäysaineiston pitämisestä kaupan (EYVL L 226, 13.8.1998, s. 16).

(6)  Neuvoston direktiivi 2002/53/EY, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2002, viljelykasvilajien yleisestä lajikeluettelosta (EYVL L 193, 20.7.2002, s. 1).

(7)  Neuvoston direktiivi 2002/54/EY, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2002, juurikkaiden siementen pitämisestä kaupan (EYVL L 193, 20.7.2002, s. 12).

(8)  Neuvoston direktiivi 2002/55/EY, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2002, vihannesten siementen pitämisestä kaupan (EYVL L 193, 20.7.2002, s. 33).

(9)  Neuvoston direktiivi 2002/56/EY, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2002, siemenperunoiden pitämisestä kaupan (EYVL L 193, 20.7.2002, s. 60).

(10)  Neuvoston direktiivi 2002/57/EY, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2002, öljy- ja kuitukasvien siementen pitämisestä kaupan (EYVL L 193, 20.7.2002, s. 74).

(11)  Neuvoston direktiivi 2008/72/EY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2008, vihannesten lisäys- ja taimiaineiston, lukuun ottamatta siemeniä, pitämisestä kaupan (EUVL L 205, 1.8.2008, s. 28).

(12)  Neuvoston direktiivi 2008/90/EY, annettu 29 päivänä syyskuuta 2008, hedelmäntuotantoon tarkoitettujen hedelmäkasvien ja niiden lisäysaineiston pitämisestä kaupan (EUVL L 267, 8.10.2008, s. 8).

(13)  Komission direktiivi 2008/62/EY, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2008, tietyistä poikkeuksista sellaisten viljelykasvien maatiaiskantojen ja -lajikkeiden hyväksymiseksi, jotka ovat luonnostaan sopeutuneet paikallisiin ja alueellisiin olosuhteisiin ja joita uhkaa geneettinen köyhtyminen, sekä kyseisten maatiaiskantojen ja -lajikkeiden siementen ja siemenperunoiden pitämiseksi kaupan (EUVL L 162, 21.6.2008, s. 13).

(14)  Komission direktiivi 2009/145/EY, annettu 26 päivänä marraskuuta 2009, sellaisten maatiaiskantojen ja -lajikkeiden, joita on perinteisesti kasvatettu erityisissä paikallisissa ja alueellisissa olosuhteissa ja joita uhkaa geneettinen köyhtyminen, sekä lajikkeiden, joilla ei ole varsinaista merkitystä kaupallisen viljelytuotannon kannalta mutta jotka on kehitetty erityisiä kasvuolosuhteita varten, hyväksymiseen ja siementen kaupan pitämiseen tehtävistä poikkeuksista (EUVL L 312, 27.11.2009, s. 44).

(15)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/625, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2017, virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta (virallista valvontaa koskeva asetus) (EUVL L 95, 7.4.2017, s. 1).

(16)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/2072, annettu 28 päivänä marraskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/2031 täytäntöönpanon yhdenmukaisten edellytysten vahvistamisesta kasvintuhoojien vastaisten suojatoimenpiteiden osalta, komission asetuksen (EY) N:o 690/2008 kumoamisesta ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/2019 muuttamisesta (EUVL L 319, 10.12.2019, s. 1).

(17)  Komission direktiivi 93/49/ETY, annettu 23 päivänä kesäkuuta 1993, sellaiset vaatimukset määrittelevien liiteluetteloiden laatimisesta, jotka koristekasvien ja niiden lisäysaineiston on neuvoston direktiivin 91/682/ETY 4 artiklan mukaisesti täytettävä (EYVL L 250, 7.10.1993, s. 9).

(18)  Komission direktiivi 93/61/ETY, annettu 2 päivänä heinäkuuta 1993, sellaiset vaatimukset, jotka vihannesten lisäys- ja taimiaineiston, siemeniä lukuun ottamatta, on neuvoston direktiivin 92/33/ETY mukaisesti täytettävä, määrittelevien liiteluetteloiden laatimisesta (EYVL L 250, 7.10.1993, s. 19).

(19)  Komission täytäntöönpanodirektiivi 2014/98/EU, annettu 15 päivänä lokakuuta 2014, neuvoston direktiivin 2008/90/EY täytäntöönpanosta siltä osin kuin on kyse direktiivin I liitteessä tarkoitettuja hedelmäkasvisukuihin ja -lajeihin kuuluvia kasveja koskevista erityisvaatimuksista, toimittajiin sovellettavista erityisvaatimuksista ja virallisia tarkastuksia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 298, 16.10.2014, s. 22).


LIITE I

Pakkausten etikettiin kirjattavat 7 ARTIKLAN 2 KOHDAN b ALAKOHDASSA TARKOITETUT TIEDOT

A.   Etiketissä on oltava seuraavat tiedot:

1.

monimuotoisen aineiston nimi ja maininta ”Luonnonmukainen monimuotoinen aineisto”;

2.

”Unionin säännöt ja vaatimukset”;

3.

etiketin kiinnittämisestä vastaavan ammattimaisen toimijan nimi ja osoite tai rekisteröintitunnus;

4.

tuotantomaa;

5.

etiketin kiinnittämisestä vastaavan ammattimaisen toimijan antama viitenumero;

6.

pakkauksen sulkemiskuukausi ja -vuosi ilmaisun ”suljettu” jälkeen;

7.

laji, ainakin kasvitieteellisellä nimellä, joka voi olla lyhennetyssä muodossa ja ilman auktorimerkintää, latinalaisin kirjaimin;

8.

ilmoitettu nettopaino tai bruttopaino tai, kun kyse on siemenistä, ilmoitettu määrä, lukuun ottamatta pienpakkauksia;

9.

jos ilmoitetaan paino ja käytetään pilleröintiaineita tai muita kiinteitä lisäaineita, on ilmoitettava lisäaineen luonne sekä arvioitu puhtaiden siementen painon suhde kokonaispainoon;

10.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 (1) 49 artiklan 4 kohdan nojalla edellytetyt tiedot kasvinsuojeluaineista, joilla kasvien lisäysaineistoa on käsitelty;

11.

itävyys, kun luonnonmukainen monimuotoinen aineisto ei tämän asetuksen 6 artiklan 13 kohdan nojalla täytä itävyyttä koskevia edellytyksiä.

B.   Edellä A kohdan 1 alakohdassa tarkoitettu nimi ei saa aiheuttaa käyttäjille vaikeuksia tunnistamisen tai jäljentämisen osalta eikä se saa

a)

olla sama kuin nimi, jolla toinen lajike tai samaan tai läheiseen sukuun kuuluvan lajin luonnonmukainen monimuotoinen aineisto on kirjattu kasvilajikkeiden viralliseen rekisteriin tai luonnonmukaista monimuotoista aineistoa koskevaan luetteloon, tai sellainen, joka todennäköisesti sekoittuu tällaiseen kirjattuun nimeen;

b)

olla sama kuin muut nimet, joita käytetään yleisesti tavaroita kaupan pidettäessä tai jotka on pidettävä vapaana muun lainsäädännön nojalla, tai sellainen, joka todennäköisesti sekoittuu tällaiseen muuhun nimeen;

c)

johtaa harhaan tai aiheuttaa sekaannusta luonnonmukaisen monimuotoisen aineiston ominaisuuksista, arvosta tai tunnistamisesta taikka jalostajan henkilöllisyydestä.


(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1107/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta (EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1).


LIITE II

EDELLÄ 7 ARTIKLAN 5 KOHDASSA TARKOITETUT PIENPAKKAUKSISSA OLEVIEN SIEMENTEN ENIMMÄISMÄÄRÄT

Laji

Siementen suurin nettomassa (kg)

Rehukasvit

10

Juurikkaat

10

Viljakasvit

30

Öljy- ja kuitukasvit

10

Siemenperunat

30

Vihannesten siemenet:

 

Palkokasvit

5

Sipulit, maustekirveli, parsa, lehtimangoldi, punajuurikas, kevätnauris, syysnauris, vesimeloni, jättikurpitsa, kurpitsat, porkkanat, retiisi ja retikka, mustajuuri, pinaatti sekä vuonankaali

0,5

Kaikki muut vihanneslajit

0,1