28.5.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 188/27


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2021/849,

annettu 11 päivänä maaliskuuta 2021,

aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevan 3 osan muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehitykseen

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (1) ja erityisesti sen 37 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevan 3 osan taulukossa 3 luetellaan vaarallisten aineiden yhdenmukaistetut luokitukset ja merkinnät, jotka perustuvat kyseisen asetuksen liitteessä I olevassa 2–5 osassa vahvistettuihin kriteereihin.

(2)

Euroopan kemikaalivirastolle, jäljempänä ’kemikaalivirasto’, on esitetty asetuksen (EY) N:o 1272/2008 37 artiklan nojalla ehdotuksia tiettyjen aineiden luokitusten ja merkintöjen käyttöön ottamiseksi sekä tiettyjen muiden aineiden yhdenmukaistettujen luokitusten ja merkintöjen päivittämiseksi tai poistamiseksi. Kemikaaliviraston riskinarviointikomitea antoi näistä ehdotuksista lausunnot (2) otettuaan huomioon asianomaisilta osapuolilta saadut huomautukset. Kyseiset kemikaaliviraston riskinarviointikomitean antamat lausunnot ovat seuraavat:

15 päivänä maaliskuuta 2019 annettu lausunto 1,2,4-triatsolista;

15 päivänä maaliskuuta 2019 annettu lausunto 1,4-dioksaanista;

15 päivänä maaliskuuta 2019 annettu lausunto bentsyylisalisylaatista;

15 päivänä maaliskuuta 2019 annettu lausunto flumioksatsiinista (ISO);

15 päivänä maaliskuuta 2019 annettu lausunto mankotsebista (ISO);

15 päivänä maaliskuuta 2019 annettu lausunto vesiympäristölle aiheutuvaan pitkäaikaiseen vaaraan liittyvistä M-kertoimista komission asetuksessa (EU) 2016/1179 lueteltujen kupariaineiden osalta;

15 päivänä maaliskuuta 2019 annettu lausunto N-{2-[[1,1’-bi(syklopropyyli)]-2-yyli]-fenyyli}-3-(difluorimetyyli)-1-metyyli-1H-pyratsoli-4-karboksiamidista eli sedaksaanista;

15 päivänä maaliskuuta 2019 annettu lausunto N-metoksi-N-[1-metyyli-2-(2,4,6-trikloorifenyyli)-etyyli]-3-(difluorimetyyli)-1-metyylipyratsoli-4-karboksamidista eli pydiflumetofeenista;

15 päivänä maaliskuuta 2019 annettu lausunto p-symeenistä eli 1-isopropyyli-4-metyylibentseenistä

15 päivänä maaliskuuta 2019 annettu lausunto p-menta-1,3-dieenistä eli alfa-terpineenista eli 1-isopropyyli-4-metyylisykloheksa-1,3-dieenistä;

15 päivänä maaliskuuta 2019 annettu lausunto protiokonatsolista;

15 päivänä maaliskuuta 2019 annettu lausunto (R)-p-menta-1,8-dieenistä eli d-limoneenista;

15 päivänä maaliskuuta 2019 annettu lausunto tiofanaatti-metyylistä;

15 päivänä maaliskuuta 2019 annettu lausunto tolklofossi-metyylistä (ISO) eli O-(2,6-dikloori-p-tolyyli)-O,O-dimetyylitiofosfaatista;

15 päivänä maaliskuuta 2019 annettu lausunto tolpyralaatista;

15 päivänä maaliskuuta 2019 annettu lausunto trinikkelidisulfidista;

13 päivänä kesäkuuta 2019 annettu lausunto atsametifossista;

13 päivänä kesäkuuta 2019 annettu lausunto 2-fenoksietanolista;

13 päivänä kesäkuuta 2019 annettu lausunto 2,2-dibromi- 2-syaaniasetamidista;

13 päivänä kesäkuuta 2019 annettu lausunto 3-aminometyyli-3,5,5-trimetyylisykloheksyyliamiinista;

13 päivänä kesäkuuta 2019 annettu lausunto 6,6’-di-tert-butyyli-2,2’-metyleenidi-p-kresolista;

13 päivänä kesäkuuta 2019 annettu lausunto diflufenikanista (ISO) eli N-(2,4-difluorofenyyli)-2-[3-(trifluorometyyli)fenoksi]-3-pyridiinikarboksamidista;

13 päivänä kesäkuuta 2019 annettu lausunto imidaklopridista (ISO) eli 1-(6-klooripyridin-3-yylimetyyli)-N-nitroimidatsolidin-2-ylideeniamiinista;

13 päivänä kesäkuuta 2019 annettu lausunto pyriofenonista;

13 päivänä kesäkuuta 2019 annettu lausunto S-abskissihaposta;

13 päivänä kesäkuuta 2019 annettu lausunto tetrakis(2,6-dimetyylifenyyli)-m-fenyleenibifosfaatista;

20 päivänä syyskuuta 2019 annettu lausunto 1,2-epoksi-4-epoksietyylisykloheksaanista;

20 päivänä syyskuuta 2019 annettu lausunto 4-metyylipentan-2-onista;

20 päivänä syyskuuta 2019 annettu lausunto seuraavista aineista: boorihappo; dibooritrioksidi; tetrabooridinatriumheptaoksidi, hydraatti; dinatriumtetraboraatti, vedetön; ortoboorihapon natriumsuola; dinatriumtetraboraattidekahydraatti; dinatriumtetraboraattipentahydraatti;

20 päivänä syyskuuta 2019 annettu lausunto sitruunahaposta;

20 päivänä syyskuuta 2019 annettu lausunto klomatsonista;

20 päivänä syyskuuta 2019 annettu lausunto desmedifamista;

20 päivänä syyskuuta 2019 annettu lausunto dimetomorfista;

20 päivänä syyskuuta 2019 annettu lausunto emamektiinibentsoaatista;

20 päivänä syyskuuta 2019 annettu lausunto esfenvaleraatista (ISO) eli (S)-α-syano-3-fenoksibentsyyli-(S)-2-(4-kloorifenyyli)-3-metyylibutyraatista;

20 päivänä syyskuuta 2019 annettu lausunto etametsulfuronimetyylistä (ISO);

20 päivänä syyskuuta 2019 annettu lausunto mekoproppi-P:stä (ISO) eli (R)-2-(4-kloori-2-metyylifenoksi)propionihaposta ja sen suoloista;

20 päivänä syyskuuta 2019 annettu lausunto metyylisalisylaatista;

20 päivänä syyskuuta 2019 annettu lausunto fenmedifamista (ISO);

20 päivänä syyskuuta 2019 annettu lausunto trifloksistrobiinista (ISO);

20 päivänä syyskuuta 2019 annettu lausunto tritikonatsolista;

5 päivänä joulukuuta 2019 annettu lausunto 1,4-dimetyylinaftaleenista;

5 päivänä joulukuuta 2019 annettu lausunto (3aS,5S,6R,7aR,7bS,9aS,10R,12aS,12bS)-10-[(2S,3R,4R,5R)-3,4-dihydroksi-5,6-dimetyyliheptan-2-yyli]-5,6-dihydroksi-7a,9a-dimetyyliheksadekahydro-3H-bentso[c]indeno[5,4-e]oksepin-3-onista eli 24-epibrassinolideenista;

5 päivänä joulukuuta 2019 annettu lausunto 3-metyylipyratsolista;

5 päivänä joulukuuta 2019 annettu lausunto karbendatsiimista (ISO) eli metyylibentsimidatsol-2-yylikarbamaatista

5 päivänä joulukuuta 2019 annettu lausunto sypermetriini cis/trans +/- 40/ 60:sta eli (RS)-α-syano-3-fenoksibentsyyli(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dikloorivinyyli)-2,2-dimetyylisyklopropaanikarboksylaatista;

5 päivänä joulukuuta 2019 annettu lausunto imatsamoksista (ISO) eli (RS)-2-(4-isopropyyli-4-metyyli-5-okso-2-imidatsolin-2-yyli)-5-metoksimetyylinikotiinihaposta;

5 päivänä joulukuuta 2019 annettu lausunto tetrafluorietyleenista;

5 päivänä joulukuuta 2019 annettu lausunto tiametoksaamista (ISO) eli 3-(2-klooritiatsol-5-yylimetyyli)-5-metyyli[1,3,5]oksadiatsinan-4-ylideeni-N-nitroamiinista;

5 päivänä joulukuuta 2019 annettu lausunto trineksapakki-etyylistä (ISO) eli etyyli-4-[syklopropyyli(hydroksi)metyleeni]-3,5-dioksisykloheksaanikarboksylaatista.

(3)

Välittömän myrkyllisyyden estimaatteja (ATE) käytetään pääasiassa määritettäessä välittömään myrkyllisyyteen liittyvää ihmisen terveyttä koskevaa luokitusta seoksille, jotka sisältävät välittömästi myrkyllisiksi luokiteltuja aineita. Yhdenmukaistettujen ATE-arvojen sisällyttäminen asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI lueteltuihin kohtiin helpottaa seosten luokituksen yhdenmukaistamista ja tukee valvontaviranomaisten työtä. Joidenkin aineiden täydentävien tieteellisten arviointien jälkeen kemikaalivirasto on määrittänyt ATE-arvot seuraaville aineille riskinarviointikomitean muista aineista antamissa lausunnoissa ehdotettujen ATE-arvojen lisäksi: dikuparioksidi, dikuparikloriditrihydroksidi, tetrakupariheksahydroksidisulfaatti ja tetrakupariheksahydroksidisulfaattihydraatti, kuparilastut (alifaattisella hapolla pinnoitetut), kupari(II)karbonaatti-kupari(II)hydroksidi (1:1), kuparidihydroksidi; kupari(II)hydroksidi, bordeaux-seos; kuparisulfaatin ja kalsiumdihydroksidin reaktiotuotteet sekä kuparisulfaattipentahydraatti. Nämä ATE-arvot olisi lisättävä asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevan 3 osan taulukon 3 toiseksi viimeiseen sarakkeeseen.

(4)

Komissio sai lisätietoja, joissa kiistettiin tieteellinen arviointi, joka on esitetty riskinarviointikomitean 15 päivänä maaliskuuta 2019 antamassa lausunnossa mankotsebista, 20 päivänä syyskuuta 2019 antamassa lausunnossa 4-metyylipentan-2-onista ja 20 päivänä syyskuuta 2019 annetussa lausunnossa dimetomorfista. Komissio arvioi nämä tiedot, eikä niiden katsottu kyseenalaistavan riskinarviointikomitean lausuntoihin sisältyvää tieteellistä analyysiä.

(5)

Sen vuoksi komissio katsoo, että on aiheellista ottaa käyttöön, päivittää tai poistaa tiettyjen aineiden yhdenmukaistetut luokitukset ja merkinnät.

(6)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1272/2008 olisi muutettava.

(7)

Uusien tai ajan tasalle saatettujen yhdenmukaistettujen luokitusten noudattamista ei tulisi vaatia heti, vaan on tarpeen antaa toimittajille aikaa muuttaa aineiden ja seosten merkinnät ja pakkaukset uusien tai tarkistettujen luokitusten mukaisiksi ja myydä nykyiset varastonsa, joihin sovelletaan olemassa olevia sääntelyvaatimuksia. Tämä aika on tarpeen myös siksi, että toimittajille jää riittävästi aikaa toteuttaa tarvittavat toimet sen varmistamiseksi, että muita lakisääteisiä vaatimuksia noudatetaan jatkuvasti tämän asetuksen nojalla tehtyjen muutosten jälkeen. Tällaisiin vaatimuksiin voivat kuulua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (3) 22 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tai Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 (4) 50 artiklassa vahvistetut vaatimukset. Toimittajilla olisi kuitenkin oltava mahdollisuus soveltaa uusia tai päivitettyjä yhdenmukaistettuja luokituksia ja mukauttaa merkintöjä ja pakkauksia vastaavasti vapaaehtoisuuden pohjalta ennen tämän asetuksen soveltamispäivää ja sen voimaantulopäivästä alkaen, jotta voidaan taata ihmisten terveyden ja ympäristön suojelun korkea taso ja tarjota toimittajille riittävästi joustavuutta,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 muuttaminen

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevan 3 osan taulukko 3 tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 17 päivästä joulukuuta 2022.

Poiketen siitä, mitä tämän artiklan toisessa kohdassa säädetään, aineet ja seokset voidaan luokitella, merkitä ja pakata tämän asetuksen mukaisesti sen voimaantulopäivästä alkaen.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä maaliskuuta 2021.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1.

(2)  Lausunnot ovat saatavilla seuraavalla verkkosivustolla: https://echa.europa.eu/registry-of-clh-intentions-until-outcome/-/dislist/name/-/ecNumber/-/casNumber/-/dte_receiptFrom/-/dte_receiptTo/-/prc_public_status/Opinion+Adopted/dte_withdrawnFrom/-/dte_withdrawnTo/-/sbm_expected_submissionFrom/-/sbm_expected_submissionTo/-/dte_finalise_deadlineFrom/-/dte_finalise_deadlineTo/-/haz_addional_hazard/-/lec_submitter/-/dte_assessmentFrom/-/dte_assessmentTo/-/prc_regulatory_programme/-/

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta (EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 528/2012, annettu 22 päivänä toukokuuta 2012, biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä (EUVL L 167, 27.6.2012, s. 1).


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevan 3 osan taulukko 3 seuraavasti:

1)

Lisätään seuraavat kohdat:

Indeksinumero

Kemiallinen nimi

EY-numero

CAS-numero

Luokitus

Merkinnät

Erityiset pitoisuusrajat, M-kertoimet ja ATE-arvot

Huomautukset

Vaaraluokka- ja kategoriakoodi(t)

Vaaralausekekoodi(t)

Varoitusmerkki, huomiosanakoodi(t)

Vaaralausekekoodi(t)

Täydentävät vaaralausekekoodi(t)

”601-093-00-6

1,4-dimetyylinaftaleeni

209-335-9

571-58-4

Acute Tox. 4

Asp. Tox. 1

Eye Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 3

H302

H304

H319

H400

H412

GHS07

GHS08

GHS09

Dgr

H302

H304

H319

H410

 

suun kautta: ATE = 1 300 mg/kg bw

M = 1”

 

”601-094-00-1

1-isopropyyli-4-metyylibentseeni;

p-symeeni

202-796-7

99-87-6

Flam. Liq. 3

Acute Tox. 3

Asp. Tox. 1

Aquatic Chronic 2

H226

H331

H304

H411

GHS02

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H226

H331

H304

H411

 

hengitysteitse: ATE = 3 mg/l (höyryt)”

 

”601-095-00-7

p-menta-1,3-dieeni; 1-isopropyyli-4-metyylisykloheksa-1,3-dieeni;

alfa-terpineeni

202-795-1

99-86-5

Flam. Liq. 3

Acute Tox. 4

Skin Sens. 1

Asp. Tox. 1

Aquatic Chronic 2

H226

H302

H317

H304

H411

GHS02

GHS07

GHS08

GHS09

Dgr

H226

H302

H317

H304

H411

 

suun kautta: ATE = 1 680 mg/kg bw”

 

”602-110-00-X

tetrafluorietyleeni

204-126-9

116-14-3

Carc. 1B

H350

GHS08

Dgr

H350”

 

 

 

”604-095-00-5

6,6’-di-tert-butyyli-2,2’-metyleenidi-p-kresoli;

[DBMC]

204-327-1

119-47-1

Repr. 1B

H360F

GHS08

Dgr

H360F”

 

 

 

”606-152-00-X

(5-kloori-2-metoksi-4-metyyli-3-pyridyyli)(4,5,6-trimetoksi-o-tolyyli)metanoni; pyriofenoni

-

688046-61-9

Carc. 2

Aquatic Chronic 1

H351

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H410

 

M = 1”

 

”607-747-00-7

2,2-dibromi-2-syaaniasetamidi; [DBNPA]

233-539-7

10222-01-2

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

STOT RE 1

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H301

H372 (hengitystiet) (hengitysteitse)

H315

H318

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H330

H301

H372 (hengitystiet) (hengitysteitse)

H315

H318

H317

H410

 

hengitysteitse: ATE = 0,24 mg/l (pölyt tai sumut)

suun kautta: ATE = 118 mg/kg bw

M = 1

M = 1”

 

”607-748-00-2

[S-(Z,E)]-5-(1-hydroksi-2,6,6-trimetyyli-4-oksosykloheks-2-en-1-yyli)-3-metyylipenta-2,4-dieenihappo;

S-abskissihappo

244-319-5

21293-29-8

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1

M = 1”

 

”607-749-00-8

metyylisalisylaatti

204-317-7

119-36-8

Repr. 2

Acute Tox. 4

Skin Sens. 1B

Aquatic Chronic 3

H361d

H302

H317

H412

GHS07

GHS08

Wng

H361d

H302

H317

H412

 

suun kautta: ATE = 890 mg/kg bw”

 

”607-750-00-3

sitruunahappo

201-069-1

77-92-9

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

H319

H335

GHS07

Wng

H319

H335”

 

 

 

”607-751-00-9

etametsulfuronimetyyli (ISO);

metyyli-2-({[4-etoksi-6-(metyyliamino)-1,3,5-triatsin-2-yyli]karbamoyyli}sulfamoyyli)bentsoaatti

-

97780-06-8

Eye Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H319

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H319

H410

 

M = 1 000

M = 100”

 

”607-752-00-4

trineksapakki-etyyli (ISO);

etyyli-4-[syklopropyyli(hydroksi)metyleeni]-3,5-dioksisykloheksaanikarboksylaatti

-

95266-40-3

STOT RE 2

Skin Sens. 1B

Aquatic Chronic 1

H373 (ruoansulatuskanava)

H317

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H373 (ruoansulatuskanava)

H317

H410

 

M = 1”

 

”607-753-00-X

(3aS,5S,6R,7aR,7bS,9aS,10R,12aS,12bS)-10-[(2S,3R,4R,5R)-3,4-dihydroksi-5,6-dimetyyliheptan-2-yyli]-5,6-dihydroksi-7a,9a-dimetyyliheksadekahydro-3H-bentso[c]indeno[5,4-e]oksepin-3-oni; 24-epibrassinolideeni

-

78821-43-9

Aquatic Chronic 4

H413

 

H413”

 

 

 

”607-754-00-5

bentsyylisalisylaatti

204-262-9

118-58-1

Skin Sens. 1B

H317

GHS07

Wng

H317”

 

 

 

”607-755-00-0

(RS)-1-{1-etyyli-4-[4-mesyyli-3-(2-metoksietoksi)-o-toluoyyli]pyratsol-5-yylioksi}etyylimetyylikarbonaatti;

tolpyralaatti

-

1101132-67-5

Carc. 2

Repr. 2

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H361fd

H373 (silmät)

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H361fd

H373 (silmät)

H410

 

M = 10

M = 100”

 

”613-337-00-9

protiokonatsoli (ISO);

2-[2-(1-kloorisyklopropyyli)-3-(2-kloorifenyyli)-2-hydroksipropyyli]-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triatsoli-3-tioni

-

178928-70-6

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 10

M = 1”

 

”613-338-00-4

atsametifossi (ISO); S-[(6-kloori-2-okso-oksatsoli[4,5-b]pyridin-3(2H)-yyli)metyyli]-O, O-dimetyylitiofosfaatti

252-626-0

35575-96-3

Carc. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

STOT SE 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H331

H302

H370 (hermosto)

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H351

H331

H302

H370 (hermosto)

H317

H410

 

hengitysteitse: ATE = 0,5 mg/l (pölyt tai sumut)

suun kautta: ATE = 500 mg/kg bw

M = 1 000

M = 1 000 ”

 

”613-339-00-X

3-metyylipyratsoli

215-925-7

1453-58-3

Repr. 1B

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Skin Corr. 1

Eye Dam. 1

H360D

H302

H373 (keuhkot)

H314

H318

GHS08

GHS07

GHS05

Dgr

H360D

H302

H373 (keuhkot)

H314

 

suun kautta: ATE = 500 mg/kg bw”

 

”613-340-00-5

klomatsoni (ISO); 2-(2-klooribentsyyli)-4,4-dimetyyli-1,2-oksatsolidiini-3-oni

-

81777-89-1

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H332

H302

H410

 

hengitysteitse: ATE = 4,85 mg/l (pölyt tai sumut)

suun kautta: ATE = 768 mg/kg bw

M = 1

M = 1”

 

”614-030-00-2

emamektiinibentsoaatti (ISO); (4"R)-4"-deoksi-4"-(metyyliamino) avermektiini B1-bentsoaatti

-

155569-91-8

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

STOT SE 1

STOT RE 1

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H311

H301

H370 (hermosto)

H372 (hermosto)

H318

H400

H410

GHS06

GHS05

GHS08

GHS09

Dgr

H331

H311

H301

H370 (hermosto)

H372 (hermosto)

H318

H410

 

hengitysteitse:

ATE = 0,663

mg/l (pölyt tai sumut)

ihon kautta:

ATE = 300

mg/kg bw

suun kautta: ATE =

60 mg/kg bw

STOT RE 1; H372: C ≥ 5 %; STOT RE 2; H373: 0,5 % ≤ C < 5 %

M = 10 000

M = 10 000 ”

 

”616-234-00-7

N-metoksi-N-[1-metyyli-2-(2,4,6-trikloorifenyyli)-etyyli]-3-(difluorimetyyli)-1-metyylipyratsoli-4-karboksamidi; pydiflumetofeeni

-

1228284-64-7

Carc. 2

Repr. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H361f

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H361f

H410

 

M = 1

M = 1”

 

”616-235-00-2

N-{2-[[1,1’-bi(syklopropyyli)]-2-yyli]-fenyyli}-3-(difluorimetyyli)-1-metyyli-1H-pyratsoli-4-karboksiamidi; sedaksaani;

-

874967-67-6

Carc. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 2

H351

H400

H411

GHS08

GHS09

Wng

H351

H410 Wng

 

M = 1”

 

2)

Korvataan indeksinumeroita 005-007-00-2, 005-008-00-8, 005-011-00-4, 005-011-01-1, 005-011-02-9, 006-069-00-3, 006-076-00-1, 015-113-00-0, 028-007-00-4, 029-002-00-X, 029-015-00-0, 029-016-00-6, 029-017-00-1, 029-018-00-7, 029-019-01-X, 029-020-00-8, 029-021-00-3, 029-022-00-9, 029-023-00-4, 601-029-00-7, 601-096-00-2, 603-024-00-5, 603-066-00-4, 603-098-00-9, 606-004-00-4, 607-421-00-4, 607-424-00-0, 607-434-00-5, 608-058-00-4, 612-067-00-9, 612-252-00-4, 613-048-00-8, 613-102-00-0, 613-111-00-X, 613-166-00-X, 613-208-00-7, 613-267-00-9, 613-282-00-0, 616-032-00-9, 616-106-00-0 ja 616-113-00-9 koskevat kohdat seuraavilla kohdilla:

Indeksinumero

Kemiallinen nimi

EY-numero

CAS-numero

Luokitus

Merkinnät

Erityiset pitoisuusrajat, M-kertoimet ja ATE-arvot

Huomautukset

Vaaraluokka- ja kategoriakoodi(t)

Vaaralausekekoodi(t)

Varoitusmerkki, huomiosanakoodi(t)

Vaaralausekekoodi(t)

Täydentävät vaaralausekekoodi(t)

”005-007-00-2

boorihappo [1]

boorihappo [2]

233-139-2 [1]

234-343-4 [2]

10043-35-3 [1]

11113-50-1 [2]

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD”

 

 

 

”005-008-00-8

dibooritrioksidi

215-125-8

1303-86-2

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD”

 

 

 

”005-011-00-4

tetrabooridinatriumheptaoksidi, hydraatti; [1]

dinatriumtetraboraatti, vedetön; [2]

ortoboorihapon natriumsuola [3]

dinatriumtetraboraattidekahydraatti [4]

dinatriumtetraboraattipentahydraatti [5]

235-541-3 [1]

215-540-4 [2]

237-560-2 [3]

215-540-4 [4]

215-540-4 [5]

12267-73-1 [1]

1330-43-4 [2]

13840-56-7 [3]

1303-96-4 [4]

12179-04-3 [5]

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”006-069-00-3

tiofanaatti-metyyli (ISO);

dimetyyli (1,2-fenyleenidikarbamotioyyli)biskarbamaatti;

dimetyyli 4,4′-(o-fenyleeni)bis(3-tioallofanaatti)

245-740-7

23564-05-8

Carc. 2

Muta. 2

Acute Tox. 4

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H341

H332

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H341

H332

H317

H410

 

hengitysteitse: ATE = 1,7 mg/l

(pölyt tai sumut)

M = 10

M = 10”

 

”006-076-00-1

mankotsebi (ISO); mangaanietyleenibis(ditiokarbamaatti) (polymeerinen), kompleksi sinkkisuolan kanssa

-

8018-01-7

Carc. 2

Repr. 1B

STOT RE 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H360D

H373 (kilpirauhanen, hermosto)

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H351

H360D

H373 (kilpirauhanen, hermosto)

H317

H410

 

M = 10

M = 10”

 

”015-113-00-0

tolklofossi-metyyli (ISO);

O-(2,6-dikloori-p-tolyyli)-O,O-dimetyylitiofosfaatti

260-515-3

57018-04-9

Skin Sens. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H317

H410

 

M = 1

M = 1”

 

”028-007-00-4

trinikkelidisulfidi;

nikkelisubsulfidi; [1]

heazlewoodiitti [2]

234-829-6 [1]

- [2]

12035-72-2 [1]

12035-71-1 [2]

Carc. 1A

Muta. 2

Acute Tox. 3

STOT RE 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H341

H331

H372**

H317

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr

H350i

H341

H331

H372**

H317

H410

 

hengitysteitse:

ATE = 0,92 mg/l

(pölyt tai sumut)”

 

”029-002-00-X

dikuparioksidi;

kupari(I)oksidi

215-270-7

1317-39-1

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H302

H318

H400

H410

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H332

H302

H318

H410

 

hengitysteitse: ATE = 3,34 mg/l (pölyt tai sumut)

suun kautta: ATE = 500 mg/kg bw

M = 100

M = 10”

 

”029-015-00-0

kuparitiosyanaatti

214-183-1

1111-67-7

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

EUH032

M = 10

M = 10”

 

”029-016-00-6

kupari(II)oksidi

215-269-1

1317-38-0

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 100

M = 10”

 

”029-017-00-1

dikuparikloriditrihydroksidi

215-572-9

1332-65-6

Acute Tox. 4

Acute Tox. 3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H332

H301

H410

 

hengitysteitse: ATE = 2,83 mg/l (pölyt tai sumut)

suun kautta: ATE = 299 mg/kg bw

M = 10

M = 10”

 

”029-018-00-7

tetrakupariheksahydroksidisulfaatti; [1]

tetrakupariheksahydroksidisulfaattihydraatti [2]

215-582-3 [1]

215-582-3 [2]

1333-22-8 [1]

12527-76-3 [2]

Acute Tox. 4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

suun kautta: ATE = 500 mg/kg bw

M = 10

M = 10”

 

”029-019-01-X

kuparilastut (alifaattisella hapolla pinnoitetut)

-

-

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

Eye Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H302

H319

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H302

H319

H410

 

hengitysteitse: ATE = 0,733 mg/l (pölyt tai sumut)

suun kautta: ATE = 500 mg/kg bw

M = 10

M = 10”

 

”029-020-00-8

kupari(II)karbonaatti--kupari(II)hydroksidi (1:1)

235-113-6

12069-69-1

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Eye Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H302

H319

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H332

H302

H319

H410

 

hengitysteitse: ATE = 1,2 mg/l (pölyt tai sumut)

suun kautta: ATE = 500 mg/kg bw

M = 10

M = 10”

 

”029-021-00-3

kuparidihydroksidi;

kupari(II)hydroksidi

243-815-9

20427-59-2

Acute Tox. 2

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H302

H318

H400

H410

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H330

H302

H318

H410

 

hengitysteitse: ATE = 0,47 mg/l (pölyt tai sumut)

suun kautta: ATE = 500 mg/kg bw

M = 10

M = 10”

 

”029-022-00-9

bordeaux-seos;

kuparisulfaatin ja kalsiumdihydroksidin reaktiotuotteet

-

8011-63-0

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H318

H400

H410

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H332

H318

H410

 

hengitysteitse: ATE = 1,97 mg/l (pölyt tai sumut)

M = 10

M = 1”

 

”029-023-00-4

kuparisulfaattipentahydraatti

231-847-6

7758-99-8

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H318

H400

H410

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H302

H318

H410

 

suun kautta: ATE = 481 mg/kg bw

M = 10

M = 1”

 

”601-029-00-7

dipenteeni;

limoneeni [1]

(S)-p-menta-1,8-dieeni; l-limoneeni [2]

trans-1-metyyli-4-(1-metyylivinyyli)syklohekseeni; [3]

(±)-1-metyyli-4-(1-metyylivinyyli)syklohekseeni [4]

205-341-0 [1]

227-815-6 [2]

229-977-3 [3]

231-732-0 [4]

138-86-3 [1]

5989-54-8 [2]

6876-12-6 [3]

7705-14-8 [4]

Flam. Liq. 3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H226

H315

H317

H400

H410

GHS02

GHS07

GHS09

Wng

H226

H315

H317

H410

 

 

C”

”601-096-00-2

(R)-p-menta-1,8-dieeni;

d-limoneeni

227-813-5

5989-27-5

Flam. Liq. 3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1B

Asp. Tox. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 3

H226

H315

H317

H304

H400

H412

GHS02

GHS07

GHS08

GHS09

Dgr

H226

H315

H317

H304

H410

 

M = 1”

 

”603-024-00-5

1,4-dioksaani

204-661-8

123-91-1

Flam. Liq. 2

Carc. 1B

STOT SE 3

Eye Irrit. 2

H225

H350

H335

H319

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H225

H350

H335

H319

EUH019

EUH066

 

D”

”603-066-00-4

7-oksa-3-oksiranyylibisyklo[4.1.0]heptaani; 1,2-epoksi-4-epoksietyylisykloheksaani; 4-vinyylisyklohekseenidiepoksidi

203-437-7

106-87-6

Carc. 1B

Muta. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

H350

H341

H360F

H331

H302

GHS08

GHS06

Dgr

H350

H341

H360F

H331

H302

 

hengitysteitse: ATE = 0,5 mg/l (pölyt tai sumut)

suun kautta: ATE = 1 847 mg/kg bw”

 

”603-098-00-9

2-fenoksietanoli

204-589-7

122-99-6

Acute Tox. 4

STOT SE 3

Eye Dam. 1

H302

H335

H318

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H335

H318

 

suun kautta:

ATE = 1 394 mg/kg bw”

 

”606-004-00-4

4-metyylipentan-2-oni; isobutyylimetyyliketoni

203-550-1

108-10-1

Flam. Liq. 2

Carc. 2

Acute Tox. 4

STOT SE 3

Eye Irrit. 2

H225

H351

H332

H336

H319

GHS02

GHS07

GHS08

Dgr

H225

H351

H332

H336

H319

EUH066

hengitysteitse: ATE = 11 mg/l (höyryt)”

 

”607-421-00-4

sypermetriini (ISO);

α-syaani-3-fenoksibentsyyli-3-(2,2-dikloorivinyyli)-2,2-dimetyylisyklopropaanikarboksylaatti; sypermetriini cis/trans +/- 40/60

257-842-9

52315-07-8

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

STOT SE 3

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H302

H335

H373 (hermosto)

H400

H410

GHS07

GHS08

GHS09

Wng

H332

H302

H335

H373 (hermosto)

H410

 

suun kautta: ATE = 500 mg/kg bw

hengitysteitse: ATE = 3,3 mg/l (pölyt tai sumut)

M = 100000

M = 100000”

 

”607-424-00-0

trifloksistrobiini (ISO); metyyli (E)-metoksi-imino-{(E)-α-[1-(α,α,α-trifluori-m-tolyyli)etyyli-ideneamino-oksyyli]-o-tolyyli}asetaatti

-

141517-21-7

Lact.

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H362

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H362

H317

H410

 

M = 100

M = 10”

 

”607-434-00-5

mekokroppi-P (ISO) [1] ja sen suolat;

(R)-2-(4-kloori-2-metyylifenoksi)propionihappo ja sen suolat

240-539-0 [1]

16484-77-8 [1]

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H318

H400

H410

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H302

H318

H410

 

suun kautta: ATE = 431 mg/kg bw

M = 10

M = 10”

 

”608-058-00-4

esfenvaleraatti (ISO);

(S)-α-syano-3-fenoksibentsyyli-(S)-2-(4-kloorifenyyli)-3-metyylibutyraatti

-

66230-04-4

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

STOT SE 1

STOT RE 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H301

H370 (hermosto)

H373

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H331

H301

H370 (hermosto)

H373

H317

H410

 

suun kautta: ATE = 88,5 mg/kg bw

hengitysteitse: ATE = 0,53 mg/l (pölyt tai sumut)

M = 10 000

M = 10 000 ”

 

”612-067-00-9

3-aminometyyli-3,5,5-trimetyylisykloheksyyliamiini

220-666-8

2855-13-2 M

Acute Tox. 4

Skin Corr. 1B

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1A

H302

H314

H318

H317

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H314

H317

 

suun kautta: ATE = 1 030 mg/kg bw

Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,001 %”

 

”612-252-00-4

imidaklopridi (ISO);

(E)-1-(6-kloori-3-pyridyylimetyyli)-N-nitroimidatsolidin-2-yylideeniamiini;

(2E)-1-[(6-klooripyridin-3-yylimetyyli)-N-nitroimidatsolidin-2-imiini

428-040-8

138261-41-3

Acute Tox. 3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H410

 

suun kautta: ATE = 131 mg/kg bw

M = 100

M = 1 000 ”

 

”613-048-00-8

karbendatsiimi (ISO); metyylibentsimidatsol-2-yylikarbamaatti

234-232-0

10605-21-7

Muta. 1B

Repr. 1B

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H340

H360FD

H317

H400

H410

GHS07

GHS08

GHS09

Dgr

H340

H360FD

H317

H410

 

M = 10

M = 10”

 

”613-102-00-0

dimetomorfi (ISO); (E,Z)-4-(3-(4-klorofenyyli)-3-(3,4-dimetoksifenyyli)akryloyyli)morfoliini

404-200-2

110488-70-5

Repr. 1B

Aquatic Chronic 2

H360F

H411

GHS08

GHS09

Dgr

H360F

H411”

 

 

 

”613-111-00-X

1,2,4-triatsoli

206-022-9

288-88-0

Repr. 1B

Acute Tox. 4

Eye Irrit. 2

H360FD

H302

H319

GHS08

GHS07

Dgr

H360FD

H302

H319

 

suun kautta: ATE = 1 320 mg/kg bw”

 

”613-166-00-X

flumioksatsiini (ISO);

N-(7-fluori-3,4-dihydro-3-okso-4-prop-2-ynyyli-2H-1,-1,4-bentsoksatsin-6-yyli)sykloheks-1-eeni-1,2-dikarboksimidi

-

103361-09-7

Repr. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H361d

H410

 

M = 1 000

M = 1 000 ”

 

”613-208-00-7

imatsamoksi (ISO);

(RS)-2-(4-isopropyyli-4-metyyli-5-okso-2-imidatsolin-2-yyli)-5-metoksimetyylinikotiinihappo

-

114311-32-9

Repr. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H361d

H410

 

M = 10

M = 10”

 

”613-267-00-9

tiametoksaami (ISO);

3-(2-klooritiatsol-5-yylimetyyli)-5-metyyli[1,3,5]oksadiatsinan-4-ylideeni-N-nitroamiini

428-650-4

153719-23-4

Repr. 2

Acute Tox. 4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361fd

H302

H400

H410

GHS07

GHS08

GHS09

Wng

H361fd

H302

H410

 

suun kautta: ATE = 780 mg/kg bw

M = 10

M = 10”

 

”613-282-00-0

tritikonatsoli (ISO);

(RS)-(E)-5-(4-klooribentsylideeni)-2,2-dimetyyli-1-(1H-1,2,4-triatsoli-1-metyyli)syklopentanoli

-

138182-18-0

Repr. 2

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361f

H373

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H361f

H373

H410

 

M = 1

M = 1”

 

”616-032-00-9

diflufenikaani (ISO);

N-(2,4-difluorifenyyli)-2-[3-(trifluorimetyyli)fenoksi]-3-pyridiinikarboksamidi; 2′,4′-difluori-2-(α,α,α-trifluori-m-tolyylioksi)-nikotiinianilidi

-

83164-33-4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 10 000

M = 1 000 ”

 

”616-106-00-0

fenmedifaami (ISO); metyyli-3-(3-metyylikarbaniloyylioksi)karbanilaatti

237-199-0

13684-63-4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 10

M = 10”

 

”616-113-00-9

desmedifaami (ISO);

etyyli-3-fenyylikarbamoyylioksifenyylikarbamaatti

237-198-5

13684-56-5

Repr. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H361d

H410

 

M = 10

M = 10”

 

3)

Poistetaan indeksinumeroa 015-192-00-1 koskeva kohta.