23.4.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 139/187


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2021/666,

annettu 22 päivänä huhtikuuta 2021,

asetuksen (EU) N:o 923/2012 muuttamisesta U-space-ilmatilassa harjoitettavaa miehitettyä ilmailua koskevien vaatimusten osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston perustamisesta, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 2111/2005, (EY) N:o 1008/2008, (EU) N:o 996/2010, (EU) N:o 376/2014 ja direktiivien 2014/30/EU ja 2014/53/EU muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 552/2004, (EY) N:o 216/2008 ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3922/91 kumoamisesta 4 päivänä heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1139 (1) ja erityisesti sen 31 ja 44 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 923/2012 (2) säädetään yhteisistä lentosäännöistä sekä lennonvarmistuspalveluja ja -menetelmiä koskevista operatiivisista säännöksistä, joita sovelletaan yleiseen ilmaliikenteeseen.

(2)

Jotta miehitetyillä ilma-aluksilla, joille ei tarjota lennonjohtopalvelua, voidaan turvallisesti harjoittaa lentotoimintaa U-space-ilmatilassa miehittämättömien ilma-alusten rinnalla, on tärkeää, että miehitettyjen ilma-alusten sijainti ilmoitetaan U-space-palveluntarjoajille. Tämän olisi tapahduttava tekemällä miehitetyistä ilma-aluksista elektronisesti havaittavia, jolloin niiden läsnäolo ilmaistaan tehokkaasti valvontateknologian avulla.

(3)

Täytäntöönpanosetukseen (EU) N:o 923/2012 olisi sisällyttävä U-space-ilmatilassa harjoitettavaa miehitettyä ilmailua koskevat vaatimukset.

(4)

Uusilla vaatimuksilla olisi parannettava turvallisuutta lisäämällä tilannetietoisuutta U-space-ilmatilassa.

(5)

Tämän asetuksen asianmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi jäsenvaltioille ja asianomaisille sidosryhmille olisi annettava riittävästi aikaa mukauttaa menettelynsä uuteen sääntelykehykseen.

(6)

Euroopan unionin lentoturvallisuusvirasto ehdotti asetuksen (EU) 2018/1139 76 artiklan 1 kohdan mukaisesti toimenpiteitä lausunnossaan N:o 01/2020 (3).

(7)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 923/2012 olisi muutettava.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EU) 2018/1139 127 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EU) N:o 923/2012 seuraavasti:

1)

Lisätään 2 artiklaan 146 ja 147 kohta seuraavasti:

”146)

’U-space-ilmatilalla’ jäsenvaltioiden nimeämää UAS-ilmatilavyöhykettä, jolla miehittämättömillä ilma-alusjärjestelmillä voidaan harjoittaa toimintaa ainoastaan U-space-palvelujen tukemana;

147)

’U-space-palvelulla’ palvelua, joka perustuu digitaalisiin palveluihin ja toimintojen automatisointiin ja joka on suunniteltu tukemaan suuren miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien määrän turvallista, turvattua ja tehokasta pääsyä U-space-ilmatilaan.”

2)

Korvataan liitteessä olevassa 6 jaksossa oleva SERA.6005 kohta seuraavasti:

SERA.6005 Viestintää, SSR-transponderia ja elektronista havaittavuutta koskevat vaatimukset U-space-ilmatilassa

a)

Radiovyöhyke (RMZ-vyöhyke)

1)

VFR-lennoilla, jotka liikennöivät ilmatilaluokkien E, F tai G osissa, ja IFR-lennoilla, jotka liikennöivät ilmatilaluokkien F tai G osissa, jotka toimivaltainen viranomainen on nimennyt radiovyöhykkeeksi (RMZ-vyöhykkeeksi), on kuunneltava jatkuvasti ilma-alusten ja maa-aseman välistä puheviestintää ja muodostettava tarvittaessa kaksisuuntainen viestintäyhteys asianmukaisella yhteydenpitokanavalla, ellei lennonvarmistuspalvelun tarjoaja ole toisin määrännyt kyseisen ilmatilan osalta.

2)

Ennen saapumista radiovyöhykkeelle ilma-aluksen ohjaajan on lähetettävä asianmukaisella yhteydenpitokanavalla avauskutsu, joka sisältää kutsun kohteena olevan aseman nimen, kutsumerkin, ilma-alustyypin, sijainnin, lentokorkeuden, lennon aikomukset ja muut toimivaltaisen viranomaisen määräämät tiedot.

b)

Transponderivyöhyke (TMZ-vyöhyke)

Kaikilla lennoilla, jotka liikennöivät ilmatilassa, jonka toimivaltainen viranomainen on nimennyt transponderivyöhykkeeksi (TMZ-vyöhyke), on oltava käytössä SSR-toisiotutkavastain, joka toimii A- ja C-moodissa tai S-moodissa, ellei lennonvarmistuspalvelun tarjoaja ole toisin määrännyt kyseisen ilmatilan osalta.

c)

U-space-ilmatila

Miehitettyjen ilma-alusten, joille lennonvarmistuspalvelun tarjoaja ei anna lennonjohtopalvelua, on jatkuvasti tehtävä itsensä elektronisesti havaittavaksi U-space-palveluntarjoajille, kun lentotoimintaa harjoitetaan toimivaltaisen viranomaisen U-space-ilmatilaksi nimeämässä ilmatilassa.

d)

Radiovyöhykkeeksi, transponderivyöhykkeeksi tai U-space-ilmatilaksi nimetyt ilmatilat on asianmukaisesti julkaistava ilmailukäsikirjoissa.”

2 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 26 päivästä tammikuuta 2023.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä huhtikuuta 2021.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 212, 22.8.2018, s. 1.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 923/2012, annettu 26 päivänä syyskuuta 2012, yhteisistä lentosäännöistä, lennonvarmistuspalveluja ja -menetelmiä koskevista operatiivisista säännöksistä sekä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1035/2011 ja asetusten (EY) N:o 1265/2007, (EY) N:o 1794/2006, (EY) N:o 730/2006, (EY) N:o 1033/2006 ja (EU) N:o 255/2010 muuttamisesta (EUVL L 281, 13.10.2012, s. 1).

(3)  https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions