23.4.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 139/148


KOMISSION ASETUS (EU) 2021/663,

annettu 22 päivänä huhtikuuta 2021,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteen III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse klooridekonin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta 23 päivänä helmikuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 (1) ja erityisesti sen 14 artiklan 1 kohdan a alakohdan yhdessä sen 16 artiklan 1 kohdan a alakohdan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Klooridekonin jäämien enimmäismäärät vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteessä III.

(2)

Klooridekonia sisältävien kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattaminen ja käyttö kiellettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 850/2004 (2). Klooridekonin jäämät johtuvat tämän pysyvän yhdisteen aikaisemman käytön aiheuttamasta maaperän saastumisesta.

(3)

Ranskan toimivaltaiset viranomaiset ilmoittivat 12 päivänä heinäkuuta 2019 komissiolle kahdesta kiireellisestä toimenpiteestä (3) (4), jotka oli toteutettu kansallisella tasolla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 (5) 54 artiklan nojalla. Ranskan elintarvike-, ympäristö- sekä työterveys- ja työturvallisuusasioista vastaavan viranomaisen ANSESin lausuntojen (6) (7) perusteella Ranska oli vahvistanut klooridekonille kansalliset jäämien enimmäismäärät naudoista, lampaista, vuohista, sioista ja siipikarjasta saatavien tuotteiden osalta asetuksen (EY) N:o 396/2005 nojalla tällä hetkellä sovellettavaa tasoa alemmalle tasolle kuluttajien suojelemiseksi Guadeloupessa ja Martiniquessa.

(4)

Komissio pyysi Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaista, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, arvioimaan kuluttajien altistumista ANSESin eläinperäisille tuotteille suosittelemilla klooridekonin jäämien enimmäismäärillä.

(5)

Elintarviketurvallisuusviranomainen antoi asetuksen (EY) N:o 396/2005 43 artiklan mukaisesti tieteellisen lausunnon (8) klooridekonin esiintymisestä tietyissä eläinperäisissä tuotteissa. Lausunnossaan elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että ANSESin lausunnoissa eläintuotteille ehdotetut jäämien enimmäismäärät, jotka on pyöristetty Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) jäämien enimmäismäärien laskemista koskevien ohjeiden mukaisesti, ovat kuluttajien turvallisuuden kannalta hyväksyttäviä. Asianomaisten tuotteiden kulutuksesta johtuva elinikäinen altistuminen tai niiden suuresta kulutuksesta johtuva lyhytaikainen altistuminen ei osoittanut riskiä siitä, että hyväksyttävä päiväsaanti tai akuutin altistumisen viiteannos ylittyisi. Klooridekonin jäämien enimmäismäärät olisi vahvistettava väliaikaisiksi asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteessä III. Kyseisiä jäämien enimmäismääriä tarkastellaan uudelleen; tarkastelussa otetaan huomioon 10 vuoden kuluessa tämän asetuksen julkaisemisesta käytettävissä olevat tiedot.

(6)

Unionin kauppakumppaneita on kuultu Maailman kauppajärjestön kautta uusista jäämien enimmäismääristä, ja niiden kannanotot on otettu huomioon.

(7)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 396/2005 olisi muutettava.

(8)

Olisi sallittava kohtuullinen siirtymäaika ennen jäämien muutettujen enimmäismäärien soveltamista, jotta jäsenvaltiot, kolmannet maat ja elintarvikealan toimijat voivat valmistautua jäämien enimmäismäärien muuttamisesta johtuviin uusiin vaatimuksiin.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 396/2005 liite III tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 13 päivästä marraskuuta 2021.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä huhtikuuta 2021.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 850/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, pysyvistä orgaanisista yhdisteistä sekä direktiivin 79/117/ETY muuttamisesta (EUVL L 158, 30.4.2004, s. 7).

(3)  Arrêté du 25 janvier 2019 modifiant l’arrêté du 30 juin 2008 relatif aux limites maximales applicables aux résidus de chlordécone que ne doivent pas dépasser certaines denrées alimentaires d’origine végétale et animale pour être reconnues propres à la consommation humaine (NOR: AGRG1901040A).

(4)  Arrêté du 23 mai 2019 modifiant l’arrêté du 25 janvier 2019 relatif aux limites maximales applicables aux résidus de chlordécone que ne doivent pas dépasser certaines denrées alimentaires d’origine végétale et animale pour être reconnues propres à la consommation humaine (NOR: AGRG1913466A).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002, annettu 28 päivänä tammikuuta 2002, elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1).

(6)  Note d’appui scientifique et technique de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail relative à la fixation d’une limite maximale de résidus de chlordécone dans la graisse pour les denrées carnées (2018-SA-0202).

(7)  Avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail relatif à la fixation d’une limite maximale de résidus de chlordécone dans les muscles et dans la graisse pour les denrées carnées (2018-SA-0265).

(8)  Statement on the dietary exposure assessment for the temporary maximum residue levels for chlordecone in certain products of animal origin. EFSA Journal 2020;18(3):6052.


LIITE

Korvataan asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteessä III olevassa A osassa oleva klooridekonia koskeva sarake seuraavasti:

Torjunta-ainejäämät ja jäämien enimmäismäärät (mg/kg)

Koodinumero

Ryhmät ja esimerkkejä yksittäisistä tuotteista, joihin jäämien enimmäismääriä sovelletaan (1)

Klooridekoni (F)

(1)

(2)

(3)

0100000

TUOREET TAI JÄÄDYTETYT HEDELMÄT; PÄHKINÄT

 

0110000

Sitrushedelmät

0,02

0110010

Greipit

 

0110020

Appelsiinit

 

0110030

Sitruunat

 

0110040

Limetit

 

0110050

Mandariinit

 

0110990

Muut (2)

 

0120000

Pähkinät

 

0120010

Mantelit

0,01 (*1)

0120020

Parapähkinät

0,02

0120030

Cashewpähkinät

0,02

0120040

Kastanjat

0,01 (*1)

0120050

Kookospähkinät

0,02

0120060

Hasselpähkinät

0,01 (*1)

0120070

Makadamiat

0,01 (*1)

0120080

Pekaanipähkinät

0,01 (*1)

0120090

Pinjansiemenet

0,01 (*1)

0120100

Pistaasipähkinät

0,01 (*1)

0120110

Jalopähkinät

0,01 (*1)

0120990

Muut (2)

0,01 (*1)

0130000

Siemenhedelmät

0,01 (*1)

0130010

Omenat

 

0130020

Päärynät

 

0130030

Kvittenit

 

0130040

Mispelit

 

0130050

Japaninmispelit/lokvatit/nisperot

 

0130990

Muut (2)

 

0140000

Kivihedelmät

0,01 (*1)

0140010

Aprikoosit

 

0140020

Kirsikat

 

0140030

Persikat

 

0140040

Luumut

 

0140990

Muut (2)

 

0150000

Marjat ja pienet hedelmät

 

0151000

a)

Viinirypäleet

 

0151010

Viinirypäleet (syötäviksi tarkoitetut)

0,02

0151020

Viinirypäleet (viinin valmistukseen tarkoitetut)

0,01 (*1)

0152000

b)

Mansikat

0,02

0153000

c)

Vadelmat ja vatukat

0,01 (*1)

0153010

Karhunvatukat

 

0153020

Sinivatukat

 

0153030

Vadelmat (punaiset ja keltaiset)

 

0153990

Muut (2)

 

0154000

d)

Muut marjat ja pienet hedelmät

0,01 (*1)

0154010

Pensasmustikat

 

0154020

Karpalot

 

0154030

Herukat (puna-, musta- ja valkoherukat)

 

0154040

Karviaiset (vihreät, punaiset ja keltaiset)

 

0154050

Ruusunmarjat

 

0154060

Mulperinmarjat (valkoiset ja mustat)

 

0154070

Etelänorapihlajan hedelmät

 

0154080

Mustaseljan marjat

 

0154990

Muut (2)

 

0160000

Sekalaiset hedelmät

0,02

0161000

a)

Syötäväkuoriset

 

0161010

Taatelit

 

0161020

Viikunat

 

0161030

Syötäviksi tarkoitetut oliivit

 

0161040

Kumkvatit

 

0161050

Karambolat

 

0161060

Kakit/persimonit/sharonit

 

0161070

Jambolaanit/jaavanluumut

 

0161990

Muut (2)

 

0162000

b)

Paksukuoriset, pienet

 

0162010

Kiivit (vihreät, punaiset, keltaiset)

 

0162020

Litsit

 

0162030

Passiot/maracujat

 

0162040

Kaktusviikunat

 

0162050

Tähtiomenat

 

0162060

Amerikanpersimonit

 

0162990

Muut (2)

 

0163000

c)

Paksukuoriset, suuret

 

0163010

Avokadot

 

0163020

Banaanit

 

0163030

Mangot

 

0163040

Papaijat

 

0163050

Granaattiomenat

 

0163060

Suomuannoonat (kirimoijat)

 

0163070

Guavat

 

0163080

Ananakset

 

0163090

Leipäpuun hedelmät

 

0163100

Duriot

 

0163110

Oka-annoonat (guanabanat)

 

0163990

Muut (2)

 

0200000

TUOREET TAI JÄÄDYTETYT VIHANNEKSET

 

0210000

Juurekset ja juurimukulat

0,02

0211000

a)

Perunat

 

0212000

b)

Trooppiset juurekset ja juurimukulat

 

0212010

Kassavan/maniokin juuret

 

0212020

Bataatit

 

0212030

Jamssit

 

0212040

Nuolijuuret/arrowjuuret

 

0212990

Muut (2)

 

0213000

c)

Muut juurekset ja juurimukulat paitsi sokerijuurikkaat

 

0213010

Punajuuret

 

0213020

Porkkanat

 

0213030

Mukulasellerit/juurisellerit

 

0213040

Piparjuuret

 

0213050

Maa-artisokat

 

0213060

Palsternakat

 

0213070

Juuripersiljat

 

0213080

Retiisit ja retikat

 

0213090

Kaurajuuret

 

0213100

Lantut

 

0213110

Nauriit

 

0213990

Muut (2)

 

0220000

Sipulikasvit

0,02

0220010

Valkosipulit

 

0220020

Sipulit

 

0220030

Salottisipulit

 

0220040

Varhaissipulit/vihersipulit ja pillisipulit

 

0220990

Muut (2)

 

0230000

Hedelmävihannekset

0,02

0231000

a)

Solanaceae- ja Malvaceae-heimo

 

0231010

Tomaatit

 

0231020

Paprikat

 

0231030

Munakoisot

 

0231040

Okrat

 

0231990

Muut (2)

 

0232000

b)

Syötäväkuoriset, Cucurbitaceae-heimo

 

0232010

Kurkut

 

0232020

Coctailkurkut (cornichon)

 

0232030

Kesäkurpitsat

 

0232990

Muut (2)

 

0233000

c)

Paksukuoriset, Cucurbitaceae-heimo

 

0233010

Melonit

 

0233020

Kurpitsat

 

0233030

Vesimelonit

 

0233990

Muut (2)

 

0234000

d)

Sokerimaissit

 

0239000

e)

Muut hedelmävihannekset

 

0240000

Kaalikasvit (lukuun ottamatta juuria ja versoja)

0,02

0241000

a)

Kukinnon muodostavat kaalit

 

0241010

Brokkoli/parsakaali

 

0241020

Kukkakaali

 

0241990

Muut (2)

 

0242000

b)

Kerivät kaalit

 

0242010

Ruusukaali/brysselinkaali

 

0242020

Keräkaalit eli kupukaalit

 

0242990

Muut (2)

 

0243000

c)

Lehtikaalit

 

0243010

Kiinankaali/salaattikiinankaali/pe-tsai

 

0243020

Lehtikaali

 

0243990

Muut (2)

 

0244000

d)

Kyssäkaalit

 

0250000

Lehtivihannekset, yrtit ja syötävät kukat

 

0251000

a)

Salaatit ja salaattikasvit

0,02

0251010

Vuonankaali

 

0251020

Lehtisalaatti

 

0251030

Leveälehtiset siloendiivit

 

0251040

Krassit, idut ja versot

 

0251050

Krassikanankaali

 

0251060

Sinappikaali/rucola

 

0251070

Lehtisinappi

 

0251080

Versot (myös kaalilajien)

 

0251990

Muut (2)

 

0252000

b)

Pinaatit ja vastaavanlaiset lehdet

0,02

0252010

Pinaatti

 

0252020

Vihannesportulakka

 

0252030

Juurikas/ruotimangoldi

 

0252990

Muut (2)

 

0253000

c)

Viininlehdet ja vastaavien lajien lehdet

0,01 (*1)

0254000

d)

Vesikrassi

0,02

0255000

e)

Salaattisikuri

0,01 (*1)

0256000

f)

Yrtit ja syötävät kukat

0,02

0256010

Kirveli

 

0256020

Ruohosipuli

 

0256030

Yrttiselleri

 

0256040

Persilja

 

0256050

Salvia

 

0256060

Rosmariini

 

0256070

Timjami

 

0256080

Basilika ja syötävät kukat

 

0256090

Laakerinlehdet

 

0256100

Rakuuna

 

0256990

Muut (2)

 

0260000

Palkovihannekset

0,02

0260010

Tarhapavut (silpimättömät)

 

0260020

Tarhapavut (silvityt)

 

0260030

Herneet (silpimättömät)

 

0260040

Herneet (silvityt)

 

0260050

Linssit

 

0260990

Muut (2)

 

0270000

Varsivihannekset

0,02

0270010

Parsa

 

0270020

Kardoni eli ruotiartisokka

 

0270030

Varsiselleri/lehtiselleri

 

0270040

Salaattifenkoli

 

0270050

Latva-artisokka

 

0270060

Purjo

 

0270070

Raparperi

 

0270080

Bambunversot

 

0270090

Palmunsydämet

 

0270990

Muut (2)

 

0280000

Sienet, sammalet ja jäkälät

 

0280010

Viljellyt sienet

0,01 (*1)

0280020

Luonnonvaraiset sienet

0,02

0280990

Sammalet ja jäkälät

0,01 (*1)

0290000

Levät ja prokaryootit

0,01 (*1)

0300000

KUIVATUT PALKOKASVIT

 

0300010

Tarhapavut

0,02

0300020

Linssit

0,02

0300030

Herneet

0,01 (*1)

0300040

Lupiinit/lupiinin pavut

0,01 (*1)

0300990

Muut (2)

0,01 (*1)

0400000

ÖLJYSIEMENET JA ÖLJYSIEMENKASVIT

 

0401000

Öljysiemenet

 

0401010

Pellavansiemenet

0,01 (*1)

0401020

Maapähkinät

0,02

0401030

Unikonsiemenet

0,01 (*1)

0401040

Seesaminsiemenet

0,01 (*1)

0401050

Auringonkukansiemenet

0,01 (*1)

0401060

Rapsinsiemenet

0,01 (*1)

0401070

Soijapavut

0,02

0401080

Sinapinsiemenet

0,01 (*1)

0401090

Puuvillansiemenet

0,02

0401100

Kurpitsansiemenet

0,02

0401110

Värisaflorinsiemenet

0,01 (*1)

0401120

Kurkkuyrtinsiemenet

0,01 (*1)

0401130

Ruistankionsiemenet

0,01 (*1)

0401140

Hampunsiemenet

0,01 (*1)

0401150

Risiininsiemenet

0,02

0401990

Muut (2)

0,01 (*1)

0402000

Öljysiemenkasvit

 

0402010

Öljyoliivit

0,01 (*1)

0402020

Öljypalmun siemenet

0,01 (*1)

0402030

Öljypalmun hedelmät

0,02

0402040

Kapokki

0,02

0402990

Muut (2)

0,01 (*1)

0500000

VILJAT

 

0500010

Ohra

0,01 (*1)

0500020

Tattari ja muut valeviljat

0,01 (*1)

0500030

Maissi

0,02

0500040

Viljahirssi

0,02

0500050

Kaura

0,01 (*1)

0500060

Riisi

0,01 (*1)

0500070

Ruis

0,01 (*1)

0500080

Kirjodurra

0,01 (*1)

0500090

Vehnä

0,01 (*1)

0500990

Muut (2)

0,01 (*1)

0600000

TEET, KAHVI, YRTTIUUTEJUOMAT, KAAKAO JA JOHANNEKSENLEIPÄ

0,02

0610000

Teet

 

0620000

Kahvipavut

 

0630000

Yrttiteet

 

0631000

a)

kukista

 

0631010

Kamomilla

 

0631020

Hibiskus

 

0631030

Ruusu

 

0631040

Jasmiini

 

0631050

Lehmus

 

0631990

Muut (2)

 

0632000

b)

lehdistä ja yrteistä

 

0632010

Mansikka

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Mate

 

0632990

Muut (2)

 

0633000

c)

juurista

 

0633010

Valeriaana/rohtovirmajuuri

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Muut (2)

 

0639000

d)

muista kasvinosista

 

0640000

Kaakaopavut

 

0650000

Johanneksenleipä

 

0700000

HUMALA

0,02

0800000

MAUSTEET

0,02

0810000

Siemenet, mausteena käytetyt

 

0810010

Anis

 

0810020

Mustakumina

 

0810030

Selleri

 

0810040

Korianteri

 

0810050

Kumina

 

0810060

Tilli

 

0810070

Fenkoli

 

0810080

Sarviapila

 

0810090

Muskottipähkinä

 

0810990

Muut (2)

 

0820000

Hedelmät, mausteena käytetyt

 

0820010

Maustepippuri

 

0820020

Limopuun marjat

 

0820030

Kumina

 

0820040

Kardemumma

 

0820050

Katajanmarja

 

0820060

Pippuri (musta-, viher- ja valkopippuri)

 

0820070

Vanilja

 

0820080

Tamarindi

 

0820990

Muut (2)

 

0830000

Kuoret, mausteena käytetyt

 

0830010

Kaneli

 

0830990

Muut (2)

 

0840000

Juuret ja juurakot, mausteena käytetyt

 

0840010

Lakritsi

 

0840020

Inkivääri (10)

 

0840030

Kurkuma

 

0840040

Piparjuuri (11)

 

0840990

Muut (2)

 

0850000

Nuput/silmut, mausteena käytetyt

 

0850010

Mausteneilikka

 

0850020

Kapris

 

0850990

Muut (2)

 

0860000

Luotit, mausteena käytetyt

 

0860010

Maustesahrami

 

0860990

Muut (2)

 

0870000

Siemenvaipat, mausteena käytetyt

 

0870010

Muskotti

 

0870990

Muut (2)

 

0900000

SOKERIKASVIT

 

0900010

Sokerijuurikas

0,01 (*1)

0900020

Sokeriruoko

0,02

0900030

Juurisikuri

0,01 (*1)

0900990

Muut (2)

0,01 (*1)

1000000

MAAELÄINPERÄISET TUOTTEET

 

1010000

Hyödykkeet, jotka saatu seuraavista

(+)

1011000

a)

Siat

0,02

1011010

Lihas

 

1011020

Rasva

 

1011030

Maksa

 

1011040

Munuaiset

 

1011050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

1011990

Muut (2)

 

1012000

b)

Naudat

 

1012010

Lihas

0,02

1012020

Rasva

0,03

1012030

Maksa

0,02

1012040

Munuaiset

0,02

1012050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

0,02

1012990

Muut (2)

0,02

1013000

c)

Lampaat

0,02

1013010

Lihas

 

1013020

Rasva

 

1013030

Maksa

 

1013040

Munuaiset

 

1013050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

1013990

Muut (2)

 

1014000

d)

Vuohet

0,02

1014010

Lihas

 

1014020

Rasva

 

1014030

Maksa

 

1014040

Munuaiset

 

1014050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

1014990

Muut (2)

 

1015000

e)

Hevoseläimet

0,02

1015010

Lihas

 

1015020

Rasva

 

1015030

Maksa

 

1015040

Munuaiset

 

1015050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

1015990

Muut (2)

 

1016000

f)

Siipikarja

0,02

1016010

Lihas

 

1016020

Rasva

 

1016030

Maksa

 

1016040

Munuaiset

 

1016050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

1016990

Muut (2)

 

1017000

g)

Muut tuotantoeläimet

0,02

1017010

Lihas

 

1017020

Rasva

 

1017030

Maksa

 

1017040

Munuaiset

 

1017050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

1017990

Muut (2)

 

1020000

Maito

0,02

1020010

Nautaeläimet

 

1020020

Lampaat

 

1020030

Vuohet

 

1020040

Hevoset

 

1020990

Muut (2)

 

1030000

Linnunmunat

0,02

1030010

Kanat

 

1030020

Ankat

 

1030030

Hanhet

 

1030040

Viiriäiset

 

1030990

Muut (2)

 

1040000

Hunaja ja muut mehiläistuotteet (7)

0,02

1050000

Sammakkoeläimet ja matelijat

0,02

1060000

Selkärangattomat maaeläimet

0,02

1070000

Luonnonvaraiset selkärankaiset maaeläimet

0,02

1100000

ELÄINPERÄISET TUOTTEET – KALAT, KALATUOTTEET JA MUUT MERI- JA MAKEANVEDEN ELINTARVIKKEET (8)

 

1200000

YKSINOMAAN REHUKSI TARKOITETUT TUOTTEET TAI NIIDEN OSAT (8)

 

1300000

JALOSTETUT ELINTARVIKKEET (9)

 

(F) = rasvaliukoinen.

Klooridekoni (F)

(+)

Seurantatiedot osoittavat, että ristikontaminaatiota ei voida välttää. Tarkastellessaan jäämien enimmäismääriä myöhemmin uudelleen komissio ottaa huomioon 10 vuoden kuluessa julkaisemisesta käytettävissä olevat tiedot.

1010000 Hyödykkeet, jotka saatu seuraavista

1011000 a) Siat

1012000 b) Naudat

1013000 c) Lampaat

1014000 d) Vuohet

1015000 e) Hevoseläimet

1016000 f) Siipikarja

1017000 g) Muut tuotantoeläimet


(*1)  Analyysiherkkyyden raja.

(1)  Täydellinen luettelo kasvi- ja eläinperäisistä tuotteista, joihin jäämien enimmäismääriä sovelletaan, löytyy liitteestä I.