19.4.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 132/24


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2021/632,

annettu 13 päivänä huhtikuuta 2021,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 soveltamissäännöistä virallisen valvonnan kohteena rajatarkastusasemilla olevien eläinten, eläinperäisten tuotteiden, sukusolujen ja alkioiden, eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden, yhdistelmätuotteiden sekä heinien ja olkien luetteloiden osalta ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/2007 ja komission päätöksen 2007/275/EY kumoamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta 15 päivänä maaliskuuta 2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 (virallista valvontaa koskeva asetus) (1) ja erityisesti sen 47 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EU) 2017/625 vahvistetaan säännöt, jotka koskevat jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten suorittamaa unioniin tulevien eläinten ja tavaroiden virallista valvontaa, jotta voidaan todentaa elintarvikeketjua koskevan unionin lainsäädännön noudattaminen.

(2)

Asetuksen (EU) 2017/625 mukaisesti tietyt kolmansista maista peräisin olevat eläinten ja tavaroiden luokat on esitettävä rajatarkastusasemalla, jotta virallinen valvonta voidaan suorittaa ennen kuin ne tulevat unioniin.

(3)

Asetuksessa (EU) 2017/625 edellytetään, että komissio vahvistaa eläimistä ja eläinperäisistä tuotteista, sukusoluista ja alkioista, eläimistä saatavista sivutuotteista, niistä johdetut tuotteet mukaan lukien, yhdistelmätuotteista sekä heinästä ja oljista, jotka on esitettävä viralliseen valvontaan rajatarkastusasemilla, luettelot, joissa ilmoitetaan niiden koodit (CN-koodit) yhdistetyssä nimikkeistössä, josta säädetään neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 (2).

(4)

Jotta toimivaltaisten viranomaisten rajatarkastusasemilla asetuksen (EU) 2017/625 mukaisesti suorittama virallinen valvonta olisi helpompaa, tässä asetuksessa vahvistettavassa luettelossa olisi kuvattava yksityiskohtaisesti eläimet, eläinperäiset tuotteet, sukusolut ja alkiot, eläimistä saatavat sivutuotteet ja niistä johdetut tuotteet, yhdistelmätuotteet sekä heinä ja oljet, jotka kuuluvat tällaisen virallisen valvonnan piiriin.

(5)

Tällä asetuksella korvataan kokonaan komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2019/2007 (3) vahvistetut säännöt, jotka koskevat eläimiin ja tavaroihin unioniin tulon yhteydessä kohdistettavaa virallista valvontaa. Kyseinen täytäntöönpanoasetus olisi näin ollen kumottava.

(6)

Komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2021/630 (4) vahvistetaan, missä tapauksissa ja millä edellytyksin tietyt vähäriskiset tavarat, mukaan lukien yhdistelmätuotteet, voidaan vapauttaa rajatarkastusasemilla suoritettavasta virallisesta valvonnasta, ja vahvistetaan säännöt kyseisten tavaroiden erityisen virallisen valvonnan suorittamista varten. Delegoidulla asetuksella (EU) 2021/630 kumotaan ne komission päätöksen 2007/275/EY (5) säännökset, joilla yhdistelmätuotteet vapautetaan rajatarkastusasemilla suoritettavasta virallisesta valvonnasta. Tällä asetuksella korvataan päätöksen 2007/275/EY muut säännökset, jotka koskevat virallisen valvonnan kohteena rajatarkastusasemilla olevia yhdistelmätuotteita. Näin ollen oikeusvarmuuden ja selkeyden varmistamiseksi päätös 2007/275/EY olisi kumottava.

(7)

Koska delegoitua asetusta (EU) 2021/630 sovelletaan 21 päivänä huhtikuuta 2021, tätä asetusta olisi sovellettava samasta päivästä.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

Tässä asetuksessa vahvistetaan asetuksen (EU) 2017/625 mukaisesti luettelot eläimistä, eläinperäisistä tuotteista, sukusoluista ja alkioista, eläimistä saatavista sivutuotteista ja niistä johdetuista tuotteista, yhdistelmätuotteista sekä heinästä ja oljista, jotka ovat virallisen valvonnan kohteena rajatarkastusasemilla, ja ilmoitetaan niiden koodit yhdistetyssä nimikkeistössä.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1.

’yhdistelmätuotteilla’ delegoidun asetuksen (EU) 2019/625 2 artiklan 14 alakohdassa määriteltyjä yhdistelmätuotteita;

2.

’käsittelemättömillä sianharjaksilla’ komission asetuksen (EU) N:o 142/2011 (6) liitteessä I olevassa 33 kohdassa määriteltyjä käsittelemättömiä sianharjaksia;

3.

’käsittelemättömillä sulilla ja höyhenillä ja niiden osilla’ asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä I olevassa 30 kohdassa määriteltyjä käsittelemättömiä sulkia ja höyheniä ja niiden osia;

4.

’käsittelemättömällä karvalla’ asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä I olevassa 32 kohdassa määriteltyä käsittelemätöntä karvaa;

5.

’välituotteella’ asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä I olevassa 35 kohdassa määriteltyä välituotetta;

6.

’käsitellyillä vuodilla ja nahoilla’ asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä I olevassa 28 kohdassa määriteltyjä käsiteltyjä vuotia ja nahkoja;

7.

’käsittelemättömällä villalla’ asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä I olevassa 31 kohdassa määriteltyä käsittelemätöntä villaa.

3 artikla

Liitteessä lueteltuihin eläimiin ja tavaroihin kohdistettava virallinen valvonta

Tämän asetuksen liitteessä lueteltuihin eläimiin, eläinperäisiin tuotteisiin, sukusoluihin ja alkioihin, eläimistä saataviin sivutuotteisiin ja niistä johdettuihin tuotteisiin, yhdistelmätuotteisiin sekä heinään ja olkiin on kohdistettava virallista valvontaa rajatarkastusasemilla asetuksen (EU) 2017/625 mukaisesti.

4 artikla

Kumoamiset

1.   Kumotaan täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/2007 ja päätös 2007/275/EY 21 päivästä huhtikuuta 2021.

2.   Viittauksia kyseisiin kumottuihin säädöksiin pidetään viittauksina tähän asetukseen.

5 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 21 päivästä huhtikuuta 2021.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä huhtikuuta 2021.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Neuvoston asetus (ETY) N:o 2658/87, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1987, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista (EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1).

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/2007, annettu 18 päivänä marraskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 soveltamissäännöistä virallisen valvonnan kohteena rajatarkastusasemilla olevien eläinten, eläinperäisten tuotteiden, sukusolujen ja alkioiden, eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden sekä heinien ja olkien luetteloiden osalta ja päätöksen 2007/275/EY muuttamisesta (EUVL L 312, 3.12.2019, s. 1).

(4)  Komission delegoitu asetus (EU) 2021/630, annettu 16 päivänä helmikuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä tiettyjen rajatarkastusasemilla suoritettavasta virallisesta valvonnasta vapautettujen tavaraluokkien osalta ja komission päätöksen 2007/275/EY muuttamisesta (Ks. tämän virallisen lehden s. 17).

(5)  Komission päätös 2007/275/EY, tehty 17 päivänä huhtikuuta 2007, valvonnan kohteena rajatarkastusasemilla olevien elintarvikesekoitusten luetteloista (EUVL L 116, 4.5.2007, s. 9).

(6)  Komission asetus (EU) N:o 142/2011, annettu 25 päivänä helmikuuta 2011, muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009 täytäntöönpanosta sekä neuvoston direktiivin 97/78/EY täytäntöönpanosta tiettyjen näytteiden ja tuotteiden osalta, jotka vapautetaan kyseisen direktiivin mukaisista eläinlääkärintarkastuksista rajatarkastusasemilla (EUVL L 54, 26.2.2011, s. 1).


LIITE

LUETTELO ELÄIMISTÄ, ELÄINPERÄISISTÄ TUOTTEISTA, SUKUSOLUISTA JA ALKIOISTA, ELÄIMISTÄ SAATAVISTA SIVUTUOTTEISTA JA NIISTÄ JOHDETUISTA TUOTTEISTA, YHDISTELMÄTUOTTEISTA SEKÄ HEINÄSTÄ JA OLJISTA, JOIDEN OSALTA ON SUORITETTAVA 3 ARTIKLASSA TARKOITETTUA VIRALLISTA VALVONTAA RAJATARKASTUSASEMILLA

Huomautukset:

1.   Yleisiä huomioita

Joihinkin ryhmiin lisätään yleisiä huomioita sen selventämiseksi, mitkä eläimet tai tavarat kuuluvat kyseiseen ryhmään. Lisäksi viitataan tarvittaessa komission asetuksessa (EU) N:o 142/2011 (1) vahvistettuihin erityisiin vaatimuksiin.

Luettelo yhdistelmätuotteista, jotka täyttävät tietyt edellytykset ja jotka on vapautettu rajatarkastusasemilla suoritettavasta virallisesta valvonnasta, vahvistetaan komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2021/630[jonka oikeusperustan muodostavat asetuksen (EU) 2017/625 (2) 48 artiklan h alakohta ja 77 artiklan 1 kohdan k alakohta.

2.   Ryhmän huomautukset

Tässä liitteessä olevat luettelot on jäsennetty ryhmiksi, jotka vastaavat asiaankuuluvia neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (3) liitteessä I olevia yhdistetyn nimikkeistön, jäljempänä ’CN’, ryhmiä.

Ryhmän huomautukset ovat selityksiä, jotka on tarvittaessa lainattu CN:n yksittäisten ryhmien huomautuksista.

3.   Ote harmonoidun järjestelmän selityksistä ja luokittelusuosituksista

Eri ryhmiä koskevia lisätietoja on lainattu tarvittaessa Maailman tullijärjestön harmonoidun järjestelmän selityksistä ja luokittelusuosituksista.

Taulukot:

4.   Sarake (1) – CN-koodi

Sarakkeessa 1 ilmoitetaan CN-koodi. Asetuksella (ETY) N:o 2658/87 käyttöön otettu CN perustuu kansainväliseen yleissopimukseen harmonoidusta tavarankuvaus- ja koodausjärjestelmästä, jäljempänä ’HS-järjestelmä’, josta sovittiin Brysselissä 14 päivänä kesäkuuta 1983 ja joka on hyväksytty neuvoston päätöksellä 87/369/ETY (4). CN noudattaa HS-järjestelmän nimikkeitä ja alanimikkeitä kuuteen numeroon asti, ja ainoastaan seitsemäs ja kahdeksas numero ilmaisevat vain siihen kuuluvia uusia alanimikkeitä.

Jos käytetään nelinumeroista koodia, kaikkien eläinten ja tavaroiden osalta, joihin on merkitty kyseinen koodi, on suoritettava virallista valvontaa rajatarkastusasemilla, jollei toisin määrätä. Näissä tapauksissa asetuksen (EU) 2017/625133 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuun Traces-järjestelmään kuuluvat CN-koodit jaetaan useimmiten kuusi- tai kahdeksannumeroisiin koodeihin.

Jos vain tiettyjen neli-, kuusi- tai kahdeksannumeroiseen koodiin kuuluvien eläinten tai tavaroiden osalta on suoritettava virallista valvontaa ja jollei CN:ssä ole erityistä alanimikettä kyseisen koodin osalta, koodi on merkitty tunnuksella ”Ex”. Siinä tapauksessa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvat eläimet ja tavarat määräytyvät CN-koodin ja sarakkeessa 2 olevan vastaavan kuvauksen ja sarakkeessa 3 olevan selityksen laajuuden mukaisesti.

5.   Sarake (2) – Kuvaus

Eläinten ja tavaroiden kuvaus vastaa CN:n kuvaussarakkeessa olevaa kuvausta.

Sarakkeessa 2 olevaa eläinten ja tavaroiden kuvauksen sanamuotoa on pidettävä ainoastaan ohjeellisena, koska tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvat eläimet ja tavarat määräytyvät CN-koodien mukaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta CN:n tulkintasääntöjä.

6.   Sarake (3) – Selitys

Sarakkeessa 3 annetaan tarkat tiedot kyseisistä eläimistä tai tavaroista. CN:n eri ryhmiin kuuluvista eläimistä ja tavaroista on saatavilla lisätietoa Euroopan unionin yhdistetyn nimikkeistön selittävistä huomautuksista (5).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009 (6) ja asetuksen (EU) N:o 142/2011 soveltamisalaan kuuluvista eläimistä saatavista sivutuotteista johdettuja tuotteita ei ole erikseen määritetty unionin lainsäädännössä. Virallista valvontaa on suoritettava puolijalostettujen tuotteiden osalta, jotka ovat hyväksytyssä tai rekisteröidyssä laitoksessa määränpäässä edelleen jalostettaviksi tarkoitettuja raakatuotteita. Virallisen tarkastajan on rajatarkastusasemalla arvioitava ja määritettävä tarvittaessa, onko johdettua tuotetta jalostettu siinä määrin, ettei sen osalta tarvitse suorittaa unionin lainsäädännössä säädettyä virallista valvontaa.

1 RYHMÄ

Elävät eläimet

1 ryhmän huomautukset (ote CN:n tämän ryhmän huomautuksista)

”1.

Tähän ryhmään kuuluvat kaikki elävät eläimet, lukuun ottamatta:

a)

nimikkeiden 0301, 0306, 0307 ja 0308 kaloja, äyriäisiä, nilviäisiä ja muita vedessä eläviä selkärangattomia;

b)

mikro-organismiviljelmiä ja muita nimikkeen 3002 tuotteita;

c)

nimikkeen 9508 eläimiä.”

Ote harmonoidun järjestelmän selityksistä

”Nimikkeeseen 0106 kuuluvat muun muassa seuraavat elävät kesyt ja luonnonvaraiset eläimet:

A.

Nisäkkäät

1.

kädelliset

2.

valaat, delfiinit ja pyöriäiset (Cetacea-lahkon nisäkkäät); manaatit ja merilehmät eli dugongit (Sirenia-lahkon nisäkkäät); hylkeet, merileijonat ja mursut (Pinnipedia-alalahkon nisäkkäät)

3.

muut (esim. porot, kissat, koirat, leijonat, tiikerit, karhut, norsut, kamelit (myös dromedaarit), seeprat, kaniinit, jänikset, peurat, antiloopit (muut kuin alaheimoon Bovinae kuuluvat), gemssit, ketut, minkit ja muut turkistarhaeläimet).

B.

Matelijat (myös käärmeet ja kilpikonnat)

C.

Linnut

1.

petolinnut

2.

papukaijalinnut (myös papukaijat, undulaatit, arat ja kakadut)

3.

muut (esim. peltopyyt, fasaanit, viiriäiset, lehtokurpat, taivaanvuohet, kyyhkyset, villit kanalinnut, peltosirkut, sorsat, villihanhet, mustarastaat ja muut rastaat, kiurut, peipposet, tiaiset, kolibrit, riikinkukot, joutsenet ja muut nimikkeessä 0105 mainitsemattomat linnut).

D.

Hyönteiset, esim. mehiläiset (myös kuljetuslaatikoissa tai -häkeissä tai pesissä)

E.

Muut, esim. sammakot.

Tähän nimikkeeseen eivät kuulu sirkusten, eläinnäyttelyiden tai niiden kaltaisten kiertävien eläinesitysten eläimet (nimike 9508).”

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

0101

Elävät hevoset, aasit, muulit ja muuliaasit

Kaikki

0102

Elävät nautaeläimet

Kaikki

0103

Elävät siat

Kaikki

0104

Elävät lampaat ja vuohet

Kaikki

0105

Elävä siipikarja eli kanat, ankat, hanhet, kalkkunat ja helmikanat

Kaikki

0106

Muut elävät eläimet

Kaikki, kattaa kaikki seuraaviin alanimikkeisiin kuuluvat eläimet:

0106 11 00 (kädelliset)

0106 12 00 (valaat, delfiinit ja pyöriäiset (Cetacea-lahkon nisäkkäät); manaatit ja merilehmät eli dugongit (Sirenia-lahkon nisäkkäät); hylkeet, merileijonat ja mursut (Pinnipedia-alalahkon nisäkkäät))

0106 13 00 (kamelit ja muut kamelieläimet (Camelidae))

0106 14 (kanit ja jänikset)

0106 19 00 (muut): muut nisäkkäät kuin nimikkeisiin 0101 , 0102 , 0103 , 0104 , 0106 11 , 0106 12 , 0106 13 ja 0106 14 kuuluvat; kattaa koirat ja kissat

0106 20 00 (matelijat, myös käärmeet ja kilpikonnat)

0106 31 00 (linnut: petolinnut)

0106 32 00 (linnut: papukaijalinnut, myös papukaijat, undulaatit, arat ja kakadut)

0106 33 00 (strutsit; emut (Dromaius novaehollandiae)

0106 39 (muut): kattaa muut kuin nimikkeisiin 0105 , 0106 31 , 0106 32 ja 0106 33 kuuluvat linnut, myös kyyhkyt

0106 41 00 (mehiläiset)

0106 49 00 (hyönteiset, muut kuin mehiläiset)

0106 90 00 (muut): kaikki muualle kuulumattomat elävät eläimet, muut kuin nisäkkäät, matelijat, linnut ja hyönteiset. Elävät sammakot, myös vivaarioissa elossa pidettävät tai ihmisravinnoksi teurastettavat, kuuluvat tähän nimikkeeseen.

2 RYHMÄ

Liha ja muut syötävät eläimenosat

2 ryhmän huomautukset (ote CN:n tämän ryhmän huomautuksista)

”1.

Tähän ryhmään eivät kuulu:

a)

sellaiset tuotteet, jotka mainitaan nimikkeissä 0201–0208 tai 0210, ihmisravinnoksi soveltumattomina;

b)

eläinten suolet, rakot ja vatsat (nimike 0504) eikä eläimenveri (nimike 0511 tai 3002);

c)

eläinrasvat, lukuun ottamatta nimikkeen 0209 tuotteita (15 ryhmä).

…”

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

0201

Naudanliha, tuore tai jäähdytetty

Kaikki. Tämä koodi ei kuitenkaan kata raaka-aineita, joita ei ole tarkoitettu tai jotka eivät sovellu ihmisravinnoksi.

0202

Naudanliha, jäädytetty

Kaikki. Tämä koodi ei kuitenkaan kata raaka-aineita, joita ei ole tarkoitettu tai jotka eivät sovellu ihmisravinnoksi.

0203

Sianliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty

Kaikki. Tämä koodi ei kuitenkaan kata raaka-aineita, joita ei ole tarkoitettu tai jotka eivät sovellu ihmisravinnoksi.

0204

Lampaan- ja vuohenliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty

Kaikki. Tämä koodi ei kuitenkaan kata raaka-aineita, joita ei ole tarkoitettu tai jotka eivät sovellu ihmisravinnoksi.

0205 00

Hevosen-, aasin-, muulin- ja muuliaasinliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty

Kaikki. Tämä koodi ei kuitenkaan kata raaka-aineita, joita ei ole tarkoitettu tai jotka eivät sovellu ihmisravinnoksi.

0206

Naudan, sian, lampaan, vuohen, hevosen, aasin, muulin ja muuliaasin muut syötävät osat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt

Kaikki. Tämä koodi ei kuitenkaan kata raaka-aineita, joita ei ole tarkoitettu tai jotka eivät sovellu ihmisravinnoksi.

0207

Nimikkeen 0105 siipikarjan liha ja muut syötävät osat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt

Kaikki. Tämä koodi ei kuitenkaan kata raaka-aineita, joita ei ole tarkoitettu tai jotka eivät sovellu ihmisravinnoksi.

0208

Muu liha ja muut syötävät eläimenosat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt

Kaikki. Tämä koodi ei kuitenkaan kata raaka-aineita, joita ei ole tarkoitettu tai jotka eivät sovellu ihmisravinnoksi.

Tähän kuuluvat muut ihmisravinnoksi tarkoitetun gelatiinin tai kollageenin tuottamiseen tarkoitetut raaka-aineet. Kattaa kaiken seuraaviin alanimikkeisiin kuuluvan lihan ja syötävät eläimenosat:

0208 10 (kania tai jänistä)

0208 30 00 (kädellistä nisäkästä)

0208 40 (valasta, delfiiniä ja pyöriäistä (Cetacea-lahkon nisäkästä); manaattia ja merilehmää eli dugongia (Sirenia-lahkon nisäkästä); hyljettä, merileijonaa ja mursua (Pinnipedia-alalahkon nisäkästä))

0208 50 00 (matelijaa, myös käärmettä ja kilpikonnaa)

0208 60 00 (kamelia ja muuta kamelieläintä (Camelidae))

0208 90 (muuta: kesyä kyyhkyä; riistaa, muuta kuin kania tai jänistä; jne.): sisältää viiriäisen, poron ja muiden nisäkäslajien lihan. Kattaa CN-koodiin 0208 90 70 kuuluvat sammakonreidet.

0209

Siansilava vailla lihaskudosta, sianrasva sekä siipikarjanrasva, sulattamattomat tai muutoin erottamattomat, tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt, suolatut, suolavedessä, kuivatut tai savustetut

Kaikki, kattaa sekä rasvan että käsitellyn rasvan kuten sarakkeessa 2 on kuvattu, vaikka ne soveltuisivat vain teolliseen käyttöön (ei ihmisravinnoksi).

0210

Liha ja muut syötävät eläimenosat, suolatut, suolavedessä, kuivatut tai savustetut; lihasta tai muista eläimenosista valmistettu syötävä jauho ja jauhe

Kaikki, kattaa lihan, lihavalmisteet ja muut eläinperäiset tuotteet.

Tämä koodi ei kuitenkaan kata raaka-aineita, joita ei ole tarkoitettu tai jotka eivät sovellu ihmisravinnoksi.

Kattaa käsitellyn eläinvalkuaisen ja kuivatut siankorvat, jotka on tarkoitettu ihmisravinnoksi. Komission asetuksen (EY) N:o 1125/2006 (7) liitteessä täsmennetään, että silloinkin, kun kyseisiä kuivattuja siankorvia käytetään eläinten ravinnoksi, ne voivat kuulua koodiin 0210 99 49 . Ihmisravinnoksi soveltumattomat kuivatut muut eläimenosat ja siankorvat kuuluvat kuitenkin koodiin 0511 99 85 .

Ihmisravinnoksi tarkoitetut luut kuuluvat nimikkeeseen 0506 .

Makkarat kuuluvat nimikkeeseen 1601 .

Lihasta saadut uutteet ja mehut kuuluvat nimikkeeseen 1603 .

Eläinrasvan sulatusjätteet kuuluvat nimikkeeseen 2301 .

3 RYHMÄ

Kalat sekä äyriäiset, nilviäiset ja muut vedessä elävät selkärangattomat

Yleisiä huomioita

Tähän ryhmään kuuluvat elävät kalat lisääntymiseen, elävät akvaariokalat sekä ihmisravinnoksi tuodut elävänä kuljetetut elävät kalat tai elävät äyriäiset.

Kaikkien tämän ryhmän tuotteiden osalta on suoritettava virallista valvontaa.

3 ryhmän huomautukset (ote CN:n tämän ryhmän huomautuksista)

”1.

Tähän ryhmään eivät kuulu:

a)

nimikkeen 0106 nisäkkäät;

b)

nimikkeen 0106 nisäkkäiden liha (nimike 0208 tai 0210);

c)

kuolleet kalat (mukaan lukien niiden maksa, mäti ja maiti), äyriäiset, nilviäiset ja muut vedessä elävät selkärangattomat, jotka joko lajinsa tai kuntonsa puolesta ovat ihmisravinnoksi soveltumattomia (5 ryhmä); kalasta tai äyriäisistä, nilviäisistä tai muista vedessä elävistä selkärangattomista valmistetut ihmisravinnoksi soveltumattomat jauhot, jauheet ja pelletit (nimike 2301);

d)

kaviaari ja kalanmädistä valmistetut kaviaarinkorvikkeet (nimike 1604).

…”

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

0301

Elävät kalat

Kaikki, myös taimenet, ankeriaat, karpit tai mitkä tahansa muut lisääntymiseen tuodut lajit tai kalat.

Elävät kalat, jotka on tuotu sellaisenaan ihmisravinnoksi käytettäväksi, rinnastetaan virallisen valvonnan osalta tuotteisiin.

Kattaa alanimikkeisiin 0301 11 00 ja 0301 19 00 kuuluvat akvaariokalat.

0302

Tuore tai jäähdytetty kala, ei kuitenkaan kalafileet eikä muu nimikkeen 0304 kalanliha

Kaikki, kattaa myös nimikkeeseen 0302 91 00 kuuluvan maksan, maidin ja mädin, tuoreena tai jäähdytettynä.

0303

Jäädytetty kala, ei kuitenkaan kalafileet eikä muu nimikkeen 0304 kalanliha

Kaikki, kattaa myös nimikkeeseen 0303 91 kuuluvan maksan, maidin ja mädin, jäädytettynä.

0304

Kalafileet ja muu kalanliha (myös murskeena tai jauhettuna), tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt

Kaikki.

0305

Kuivattu, suolattu tai suolavedessä oleva kala; savustettu kala, myös ennen savustamista tai sen aikana kuumakäsitelty; ihmisravinnoksi soveltuvat kalasta valmistetut jauhot, jauheet ja pelletit

Kaikki, kattaa myös muut kalastustuotteet, kuten ihmisravinnoksi soveltuvat kalasta valmistetut jauhot, jauheet ja pelletit; kattaa kalan päät, pyrstöt ja uimarakot sekä muut kalastustuotteet.

0306

Äyriäiset, kuorineen tai ilman kuorta, elävät, tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt, kuivatut, suolatut tai suolavedessä; savustetut äyriäiset, kuorineen tai ilman kuorta, myös ennen savustamista tai sen aikana kuumakäsitellyt; äyriäiset kuorineen, höyryssä tai vedessä keitetyt, myös jäähdytetyt, jäädytetyt, kuivatut, suolatut tai suolavedessä; ihmisravinnoksi soveltuvat äyriäisistä valmistetut jauhot, jauheet ja pelletit

Kaikki.

Elävät äyriäiset, jotka on tuotu sellaisenaan ihmisravinnoksi käytettäväksi, rinnastetaan virallisen valvonnan osalta tuotteisiin.

Kattaa lemmikkieläimiksi tarkoitetut suolalehtijalkaiset ja niiden munat sekä kaikki elävät koristeäyriäiset.

0307

Nilviäiset, kuorineen tai ilman kuorta, elävät, tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt, kuivatut, suolatut tai suolavedessä; savustetut nilviäiset, kuorineen tai ilman kuorta, myös ennen savustamista tai sen aikana kuumakäsitellyt; ihmisravinnoksi soveltuvat nilviäisistä valmistetut jauhot, jauheet ja pelletit

Kattaa nilviäiset, jotka on ensin kypsennetty ja sen jälkeen savustettu. Muut kypsennetyt nilviäiset kuuluvat nimikkeeseen 1605 .

Kattaa elävät koristenilviäiset.

Elävät nilviäiset, jotka on tuotu sellaisenaan ihmisravinnoksi käytettäväksi, rinnastetaan virallisen valvonnan osalta tuotteisiin.

Kattaa kokonaan alanimikkeet 0307 11 –0307 99 , muun muassa seuraavat:

0307 60 (etanat, ei kuitenkaan rantakotilot): kattaa Helix pomatia-, Helix aspersa-, Helix lucorum -lajeihin ja Achatina-heimon lajeihin kuuluvat maakotilot. Kattaa myös sellaisenaan ihmisravinnoksi tarkoitetut elävät etanat (myös vesikeuhkokotilot) ja ihmisravinnoksi tarkoitetun etanan lihan. Kattaa esikeitetyt tai esikäsitellyt etanat Pidemmälle käsitellyt tuotteet kuuluvat nimikkeeseen 1605 .

0307 91 00 (elävät, tuoreet tai jäähdytetyt muut nilviäiset, eli muut kuin osterit, kampasimpukat, sinisimpukat (Mytilus spp., Perna spp.), seepiat, kalmarit, meritursaat, rantakotilot, venussimpukat, sydänsimpukat, arkkisimpukat, merikorvat (Haliotis spp.) ja siipikotilot (Strombus spp.)): kattaa merivesietanoiden lihan, kuorineen tai ilman kuorta.

0307 99 (muut nilviäiset, muut kuin elävät, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt, eli muut kuin osterit, kampasimpukat, sinisimpukat (Mytilus spp., Perna spp.), seepiat, kalmarit, meritursaat, rantakotilot, venussimpukat, sydänsimpukat, arkkisimpukat, merikorvat (Haliotis spp.) ja siipikotilot (Strombus spp.); myös niistä valmistetut ihmisravinnoksi soveltuvat jauhot, jauheet ja pelletit).

0308

Vedessä elävät selkärangattomat (muut kuin äyriäiset ja nilviäiset), elävät, tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt, kuivatut, suolatut tai suolavedessä; savustetut vedessä elävät selkärangattomat (muut kuin äyriäiset ja nilviäiset), myös ennen savustamista tai sen aikana kuumakäsitellyt; ihmisravinnoksi soveltuvat vedessä elävistä selkärangattomista (muista kuin äyriäisistä ja nilviäisistä) valmistetut jauhot, jauheet ja pelletit

Kaikki.

4 RYHMÄ

Maito ja meijerituotteet; linnunmunat; luonnonhunaja; muualle kuulumattomat eläinperäiset syötävät tuotteet

4 ryhmän huomautukset (ote CN:n tämän ryhmän huomautuksista)

”1.

Ilmaisulla ”maito” tarkoitetaan sekä täysmaitoa että maitoa, josta rasva on poistettu osittain tai kokonaan.

2.

Nimikkeessä 0405:

a)

Ilmaisulla ”voi” tarkoitetaan luonnollista voita, heravoita tai uudelleen yhdistettyä (recombined) voita (tuore, suolattu tai eltaantunut, myös ilmanpitävissä astioissa), jotka ovat yksinomaan maidosta tehtyjä ja joiden maitorasvapitoisuus on vähintään 80, mutta enintään 95 painoprosenttia, maidon kiinteiden, rasvattomien aineosien pitoisuus enintään 2 painoprosenttia ja vesipitoisuus enintään 16 painoprosenttia. Voissa ei ole lisättyjä emulgoimisaineita, mutta siinä saa olla natriumkloridia, ravintoväriä, neutraloivia suoloja sekä maitohappoa tuottavien bakteerien viljelyjä.

b)

Ilmaisulla ”maidosta valmistetut levitteet” tarkoitetaan levitettäviä vesi-öljytyyppisiä emulsioita, joissa on maitorasvaa tuotteen ainoana rasvana ja joiden maitorasvapitoisuus on vähintään 39 mutta pienempi kuin 80 painoprosenttia.

3.

Tuotteet, jotka on valmistettu tiivistämällä heraa ja lisäämällä maitoa tai maitorasvaa, luokitellaan juustona nimikkeeseen 0406, jos niillä on seuraavat kolme ominaisuutta:

a)

niiden maitorasvapitoisuus on vähintään 5 prosenttia kuiva-aineen painosta;

b)

niiden kuiva-ainepitoisuus on vähintään 70 painoprosenttia mutta enintään 85 painoprosenttia;

c)

ne ovat muotoiltuja tai muotoiltavissa.

4.

Tähän ryhmään eivät kuulu:

a)

herasta valmistetut tuotteet, joiden laktoosipitoisuus vedettömänä laktoosina ilmaistuna on suurempi kuin 95 prosenttia kuiva-aineen painosta (nimike 1702);

b)

tuotteet, jotka on saatu maidosta korvaamalla sen yksi tai useampi luontainen ainesosa (esim. voirasvat) muulla aineella (esim. öljyrasvoilla) (nimike 1901 tai 2106); tai

c)

albumiinit (eivätkä myöskään kahden tai useamman heraproteiinin tiivisteet, joiden heraproteiinipitoisuus on suurempi kuin 80 prosenttia kuiva-aineen painosta) (nimike 3502) ja globuliinit (nimike 3504).

…”

Otteet harmonoidun järjestelmän selityksistä

”Nimikkeeseen 0408 kuuluvat kokonaiset kuorettomat linnunmunat ja munankeltuainen. Tämän nimikkeen tuotteet voivat olla tuoreita, kuivattuja, vedessä tai höyryssä keitettyjä, muotoiltuja (esim. lieriömäiset ’pitkät munat’), jäädytettyjä tai muulla tavalla säilöttyjä. Kaikki nämä, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät, sijoitetaan tähän nimikkeeseen, olivatpa ne tarkoitettu käytettäväksi ravintoaineena tai teolliseen tarkoitukseen (esim. parkitukseen).

Tähän nimikkeeseen eivät kuulu

a)

munaöljy (nimike 1506)

b)

makuaineita, mausteita tai muita lisäaineita sisältävät munavalmisteet (nimike 2106)

c)

lesitiini (nimike 2923)

d)

erillinen munanvalkuainen (muna-albumiini) (nimike 3502).

Nimikkeeseen 0409 kuuluu mehiläisten (Apis mellifera) tai muiden hyönteisten tuottama hunaja, lingottuna tai kakkuina tai kennonkappaleita sisältävänä, edellyttäen, ettei siihen ole lisätty sokeria eikä muita aineita. Tällaista hunajaa voidaan nimittää sen kukan mukaan, josta se on peräisin, tai sen paikan mukaan, josta se on lähtöisin, tai värinsä mukaan.

Nimikkeeseen 0409 ei kuulu keinotekoinen hunaja eivätkä luonnonhunajan ja keinotekoisen hunajan sekoitukset (nimike 1702).

Nimikkeeseen 0410 kohdistetaan muualle yhdistettyyn nimikkeistöön kuulumattomat ihmisravinnoksi soveltuvat eläinperäiset tuotteet. Siihen kuuluvat:

a)

Kilpikonnanmunat. Nämä ovat joki- tai merikilpikonnan munia; ne voivat olla tuoreita, kuivattuja tai muulla tavoin säilöttyjä.

Kilpikonnanmunaöljy ei kuulu tähän nimikkeeseen (nimike 1506).

b)

Salangaanin- eli pääskynpesät (’linnunpesät’). Nämä ovat linnun sylkieritettä, joka jähmettyy nopeasti joutuessaan ilman vaikutuksen alaiseksi.

Pesät voidaan esittää tullattavaksi käsittelemättöminä, tai ne on voitu puhdistaa höyhenistä, untuvista, pölystä ja muista epäpuhtauksista, minkä jälkeen ne ovat ihmisravinnoksi soveltuvia. Ne esiintyvät yleensä vaaleina kaistaleina tai lankoina.

Salangaaninpesillä on suuri proteiinipitoisuus, ja niitä käytetään melkein yksinomaan keittojen valmistukseen tai muihin elintarvikevalmisteisiin.

Nimikkeeseen 0410 ei kuulu eläimenveri, syötävä tai syötäväksi kelpaamaton, nestemäinen tai kuivattu (nimike 0511 tai 3002).”

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

0401

Maito ja kerma, tiivistämätön ja lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön

Kaikki.

Eläinten ruokintaan käytettävä maito kuuluu tähän nimikkeeseen; maitoa sisältävä eläinten rehu kuuluu nimikkeeseen 2309 .

Terapeuttiseen tai ennalta ehkäisevään käyttöön tarkoitettu maito kuuluu nimikkeeseen 3001 .

0402

Maito ja kerma, tiivistetty tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä

Kaikki.

0403

Kirnumaito ja kirnupiimä, juoksetettu maito ja kerma, jogurtti, kefiiri ja muu käynyt tai hapatettu maito ja kerma, myös tiivistetty tai maustettu tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta, hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältävä

Kaikki, myös ihmisravinnoksi tarkoitettu kerma, maustettu tai hedelmiä sisältävä, jäädytetty tai hapatettu maito.

Jäätelö kuuluu nimikkeeseen 2105 .

Kaakaolla tai muilla aineilla maustetut maitoa sisältävät juomat kuuluvat nimikkeeseen 2202 .

0404

Hera, myös tiivistetty tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä; muualle kuulumattomat maidon luonnollisista aineosista koostuvat tuotteet, myös sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät

Kaikki, myös pikkulapsille tarkoitetut maitotuotteet.

Kattaa CN-koodiin 0404 10 48 kuuluvan ihmisravinnoksi tarkoitetun nautaeläinten ternimaidon, nestemäisen, rasvattomaksi tehdyn ja kaseiinittomaksi tehdyn, sekä CN-koodiin 0404 90 21 kuuluvan ihmisravinnoksi tarkoitetun sumutuskuivatun vähärasvaisen ternimaitojauheen, josta kaseiinia ei ole poistettu.

0405

Voi ja muut maitorasvat; maidosta valmistetut levitteet

Kaikki.

0406

Juusto ja juustoaine

Kaikki.

0407

Kuorelliset linnunmunat, tuoreet, säilötyt tai keitetyt

Kaikki, kattaa siitosmunat ja erikseen määritellyistä taudinaiheuttajista vapaat munat, haudottavaksi tarkoitetut hedelmöityneet munat (0407 11 ja 0407 19 ).

Kattaa tuoreet munat (0407 21 –0407 29 ) ja muut munat (0407 90 ), ihmisravinnoksi soveltumattomat ja soveltuvat.

Kattaa myös ”sata vuotta vanhat munat”.

Ihmisravinnoksi soveltumaton ja soveltuva muna-albumiini kuuluu nimikkeeseen 3502 .

0408

Kuorettomat linnunmunat ja munankeltuainen, tuoreet, kuivatut, höyryssä tai vedessä keitetyt, muotoillut, jäädytetyt tai muulla tavalla säilötyt, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät

Kaikki: tähän nimikkeeseen sisältyvät munatuotteet, myös lämpökäsitellyt, sekä ihmisravinnoksi soveltumattomat tuotteet.

0409 00 00

Luonnonhunaja

Kaikki.

0410 00 00

Eläinperäiset syötävät tuotteet, muualle kuulumattomat

Kaikki.

Tähän nimikkeeseen kuuluvat emoaine ja kittivaha (joita käytetään farmaseuttisten tuotteiden ja ravintolisien valmistukseen) ja muut ihmisravinnoksi tarkoitetut eläinperäiset ainekset, lukuun ottamatta luita (jotka kuuluvat nimikkeeseen 0506 ).

Ihmisravinnoksi tarkoitetut hyönteiset tai hyönteisen munat sisältyvät tähän CN-koodiin.

5 RYHMÄ

Muualle kuulumattomat eläinperäiset tuotteet

Yleisiä huomioita

Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan II luvun 1 jakson taulukossa 2 on esitetty tiettyjä tämän ryhmän tuotteita koskevia erityisvaatimuksia:

 

rivi 7: sianharjakset;

 

rivi 8: muista eläimistä kuin sikaeläimistä tuotettu käsittelemätön villa ja karva;

 

rivi 9: käsitellyt sulat ja höyhenet ja niiden osat sekä untuvat.

5 ryhmän huomautukset (ote CN:n tämän ryhmän huomautuksista)

”1.

Tähän ryhmään eivät kuulu:

a)

syötävät tuotteet (muut kuin nestemäinen tai kuivattu eläimenveri sekä eläinten suolet, rakot ja vatsat, kokonaisina tai paloina);

b)

vuodat ja nahat (eivät myöskään turkisnahat), lukuun ottamatta nimikkeen 0505 tavaroita ja nimikkeen 0511 raakavuotien tai nahkojen leikkuu- ja muita jätteitä (41 tai 43 ryhmä);

c)

eläinkunnasta saadut tekstiiliaineet, lukuun ottamatta jouhia ja jouhenjätteitä (XI jakso);

d)

luudan- tai harjantekoon tarkoitetut valmiit harjaskimput ja -tupsut (nimike 9603).

3.

Kaikkialla nimikkeistössä tarkoitetaan ilmaisulla ”norsunluu” norsun, virtahevon, mursun, sarvivalaan ja villisian syöksyhampaita, sarvikuonon sarvia sekä kaikkien eläinten hampaita.

4.

Kaikkialla nimikkeistössä tarkoitetaan ilmaisulla ”jouhet” hevos- ja nautaeläinten harja- ja häntäkarvoja. Nimikkeeseen 0511 kuuluvat mm. jouhet ja jouhenjätteet, myös kerrostettuina joko tukiaineeseen yhdistettyinä tai sitä ilman.”

Ote harmonoidun järjestelmän selityksistä

”Nimikkeeseen 0505 kuuluvat

1.

höyhen- tai untuvapeitteiset linnun nahat ja muut osat (esim. päät ja siivet) ja

2.

höyhenet ja höyhenen osat (myös leikatuin reunoin) sekä untuvat,

edellyttäen, että ne ovat joko valmistamattomia tai ainoastaan puhdistettuja, desinfioituja tai säilytystä varten käsiteltyjä, mutta ei muulla tavalla valmistettuja tai toisiinsa liitettyjä tai muuhun aineeseen yhdistettyjä.

Nimikkeeseen 0505 kuuluvat myös höyhenistä tai höyhenen osista saatu jauhe, karkea jauho ja jätteet.”

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

0502 10 00

Sian ja villisian harjakset ja muut karvat sekä niiden jätteet

Kaikki, käsitellyt ja käsittelemättömät.

0504 00 00

Eläinten (muiden kuin kalan) suolet, rakot ja vatsat, kokonaisina tai paloina, tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt, suolatut, suolavedessä, kuivatut tai savustetut

Kaikki, myös nautojen, sikojen, lampaiden, vuohien tai siipikarjan puhdistetut, suolatut, kuivatut tai kuumennetut vatsat, rakot ja suolet.

Ex05 05

Höyhen- tai untuvapeitteiset linnunnahat ja muut osat, höyhenet ja höyhenen osat (myös leikatuin reunoin) sekä untuvat, joita ei ole enempää valmistettu kuin puhdistettu, desinfioitu tai käsitelty säilytystä varten; höyhenistä tai höyhenen osista saatu jauhe ja jätteet

Kaikki, myös linnuista peräisin olevat metsästystrofeet, mutta lukuun ottamatta käsiteltyjä koristesulkia ja koristehöyheniä, matkustajien mukanaan tuomia, yksityiskäyttöön tarkoitettuja käsiteltyjä sulkia ja höyheniä tai käsiteltyjä sulkia ja höyheniä sisältäviä tavaraeriä, jotka on lähetetty yksityishenkilöille muuhun kuin teolliseen tarkoitukseen.

Asetuksen (EU) N:o 142/2011 25 artiklan 1 kohdan b alakohdassa kielletään käsittelemättömien sulkien ja höyhenten ja niiden osien sekä untuvien tuonti unioniin ja kuljetus unionin kautta.

Sulkien ja höyhenten osalta suoritetaan virallista valvontaa riippumatta niiden käsittelystä asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIII olevan VII luvun C kohdan mukaisesti.

Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan II luvun 5 jaksossa säädetään metsästystrofeita koskevista lisävaatimuksista.

Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan II luvun 6 jakso kattaa pehmustehöyhenet, untuvat, valmistamattomat tai muut höyhenet.

0506

Luut ja sarvitohlot, valmistamattomat, rasvattomiksi tehdyt, yksinkertaisesti valmistetut (mutta ei määrämuotoisiksi leikatut), hapolla käsitellyt tai degelatinoidut; näistä tuotteista saatu jauhe ja jätteet

Kattaa koiran puruluina käytettävät luut ja luut, jotka on tarkoitettu gelatiinin tai kollageenin valmistukseen silloin, jos ne ovat peräisin ruhoista, jotka on teurastettu ihmisravinnoksi käytettäväksi.

Ihmisravinnoksi tarkoitettu luujauhe kuuluu nimikkeeseen 0410 .

Tällaisia muuhun käyttöön kuin ihmisravinnoksi tarkoitettuja tuotteita koskevista erityisvaatimuksista säädetään asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan II luvun 1 jakson taulukossa 2 rivillä 6 (metsästysmuistot), rivillä 11 (muuhun käyttöön kuin rehuaineiksi, orgaanisiksi lannoitteiksi tai maanparannusaineiksi tarkoitetut luut ja luutuotteet (lukuun ottamatta luujauhoa), sarvet ja sarvituotteet (lukuun ottamatta sarvijauhoa) sekä kaviot, sorkat ja niistä valmistetut tuotteet (lukuun ottamatta sorkka- ja kaviojauhoa)) ja rivillä 12 (puruluut).

0507

Norsunluu, kilpikonnankuori, valaanhetulat ja -hetulaharjat, sarvet, kaviot, sorkat, kynnet ja nokat, valmistamattomat tai yksinkertaisesti valmistetut, mutta ei määrämuotoisiksi leikatut; näistä tuotteista saatu jauhe ja jätteet

Kattaa myös yksinomaan luista, sarvista, sorkista, kavioista, kynsistä ja hampaista, koostuvat, linnuista ja sorkka- ja kavioeläimistä peräisin olevat käsitellyt metsästystrofeet.

Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan II luvun 1 jakson taulukon 2 rivillä 6 säädetään metsästystrofeita koskevista erityisvaatimuksista.

Ex05080000

Koralli ja sen kaltaiset aineet, valmistamattomat tai yksinkertaisesti valmistetut, mutta muutoin työstämättömät; nilviäisten, äyriäisten ja piikkinahkaisten kuoret sekä mustekalan selkäkilvet, valmistamattomat tai yksinkertaisesti valmistetut, mutta ei määrämuotoisiksi leikatut, näistä tuotteista saatu jauhe ja jätteet

Tyhjät kuoret elintarvikekäyttöön ja glukosamiinin raaka-aineeksi.

Kattaa myös asetuksen (EY) N:o 1069/2009 10 artiklan k kohdan i alakohdassa tarkoitetut pehmytkudosta ja lihaa sisältävät kuoret, mustekalan selkäkilvet mukaan luettuina.

Ex05100000

Harmaa ambra, majavanhausta, sivetti ja myski; espanjankärpänen; sappi, myös kuivattu; tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt tai muuten väliaikaisesti säilötyt rauhaset ja muut eläintuotteet, joita käytetään farmaseuttisten tuotteiden valmistukseen

Harmaa ambra ja espanjankärpäset eivät kuulu tähän.

Rauhaset, muut eläintuotteet ja sappi kuuluvat tähän koodiin.

Kuivatut rauhaset ja tuotteet kuuluvat nimikkeeseen 3001 .

Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan II luvun 1 jakson taulukon 2 rivillä 14 voidaan säätää erityisvaatimuksista, jotka koskevat eläimistä saatavia sivutuotteita muun lemmikkieläinten ruoan kuin raa’an lemmikkieläinten ruoan sekä rehuketjun ulkopuolella käytettäviksi tarkoitettujen johdettujen tuotteiden (lääkkeiden ja muiden teknisten tuotteiden) valmistukseen.

Ex05 11

Muualle kuulumattomat eläintuotteet; ihmisravinnoksi soveltumattomat kuolleet 1 tai 3 ryhmän eläimet

Kaikki.

Myös geneettiset ainekset (eläinten, kuten nautojen, lampaiden, vuohien, hevosten ja sikojen, siemenneste ja alkiot) sekä asetuksen (EY) N:o 1069/2009 8 ja 9 artiklassa tarkoitetut luokkiin 1 ja 2 kuuluviin aineksiin sisältyvät eläimistä saatavat sivutuotteet.

Seuraavassa on lueteltu esimerkkejä alanimikkeisiin 0511 10 –0511 99 kuuluvista eläintuotteista:

0511 10 00 (naudan siemenneste).

0511 91 (kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä tai muista vedessä elävistä selkärangattomista saadut tuotteet): kaikki, kattaa poikastuotantoon tarkoitetut mätimunat, kuolleet eläimet sekä lemmikkieläinten ruoan ja farmaseuttisten tai muiden teknisten tuotteiden valmistukseen tarkoitetut eläimistä saatavat sivutuotteet. Kattaa kuolleet 3 ryhmän eläimet, syötäväksi kelpaamattomat tai ihmisravinnoksi soveltumattomat, esimerkiksi daphniat eli vesikirput ja muut raakkuäyriäiset tai kidusjalkaiset, kuivatut, akvaariokalojen ruokkimiseen; kattaa kalan syötit.

Ex05119910 (jänteet; raakavuodan tai -nahan leikkuujätteet ja niiden kaltaiset jätteet).

Virallista valvontaa on suoritettava sellaisten vuotien ja nahkojen osalta, joita ei ole käsitelty asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIII olevan V luvun C kohdan 2 alakohdan mukaisesti, jos on noudatettu asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIII olevan V luvun B kohdan 1 alakohdan tai C kohdan 1 alakohdan sääntöjä.

Ex05119931 (valmistamattomat pesusienet, eläinperäiset): kaikki, jos tarkoitettu ihmisravinnoksi; jos ei tarkoitettu ihmisravinnoksi: vain lemmikkieläinten ruoaksi tarkoitetut. Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan II luvun 1 jakson taulukon 2 rivillä 12 säädetään muuta kuin ihmisravinnoksi käyttöä koskevista erityisvaatimuksista.

Ex05119939 (muut kuin valmistamattomat pesusienet, eläinperäiset): kaikki, jos tarkoitettu ihmisravinnoksi; jos ei tarkoitettu ihmisravinnoksi: vain lemmikkieläinten ruoaksi tarkoitetut. Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan II luvun 1 jakson taulukon 2 rivillä 12 säädetään muuta kuin ihmisravinnoksi käyttöä koskevista erityisvaatimuksista.

Ex05119985 (muualle kuulumattomat muut eläintuotteet; ihmisravinnoksi soveltumattomat kuolleet 1 ryhmän eläimet): Kattaa alkiot, munasolut, siemennesteen ja geneettiset ainekset, jotka eivät kuulu koodiin 0511 10 ja jotka ovat peräisin muista eläinlajeista kuin naudoista. Kattaa myös lemmikkieläinten ruoan tai muiden teknisten tuotteiden valmistukseen tarkoitetut eläimistä saatavat sivutuotteet.

Kattaa käsittelemättömät jouhet, muut mehiläistuotteet kuin vahat mehiläishoitoon tai teknisiin tarkoituksiin, spermaseetin teknisiin tarkoituksiin, kuolleet 1 ryhmän eläimet, jotka ovat syötäväksi kelpaamattomia tai joita ei ole tarkoitettu ihmisravinnoksi (esimerkiksi koirat, kissat, hyönteiset), eläinperäisen aineksen, jonka olennaiset ominaisuudet eivät ole muuttuneet, ja syötäväksi kelpaavan muusta kuin kalasta peräisin olevan eläimenveren.

6 RYHMÄ

Elävät puut ja muut elävät kasvit; sipulit, juuret ja niiden kaltaiset tuotteet; leikkokukat ja leikkovihreä

Yleisiä huomioita

Tähän ryhmään kuuluu sienirihmasto eläinperäisessä steriloidussa lantakompostissa.

Ote CN:n selittävistä huomautuksista

”0602 90 10 sienirihmasto

Ilmaisulla ”sienirihmasto” tarkoitetaan usein maanalaisten ohuiden rihmojen verkostoa [thallus (= sekovarsi) tai mycelium (= sienirihmasto)], joka elää ja kasvaa hajoavien eläin- tai kasviainesten pinnalla, kehittyy itse kudoksessa ja tuottaa sieniä.

Tähän alanimikkeeseen kuuluu myös tuote, jota valmistetaan siten, että nuorta sienirihmastoa ympätään mikroskooppisen pieninä määrinä viljanjyviin, jotka kylvetään steriloituun, olkisekoitteiseen hevosenlantakompostiin.”

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

Ex06029010

Sienirihmasto

Ainoastaan, jos sisältää käsiteltyä eläinperäistä lantaa ja erityissäännöistä säädetään asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan II luvun 1 jakson taulukon 2 rivillä 1.

12 RYHMÄ

Öljysiemenet ja -hedelmät; erinäiset siemenet ja hedelmät; teollisuus- ja lääkekasvit; oljet ja kasvirehu

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

Ex12129995

Muut muualle kuulumattomat kasvituotteet, jollaisia käytetään pääasiallisesti ihmisravinnoksi

Mehiläisten siitepöly.

Ex12130000

Valmistamattomat oljet ja akanat, myös silputut, jauhetut, puristetut tai pelleteiksi valmistetut

Vain oljet.

Ex12 14 90

Lantut, rehujuurikkaat ja muut rehujuuret, heinä, sini- eli rehumailanen (alfalfa), apila, esparsetti, rehukaali, lupiini, virna ja niiden kaltaiset rehuaineet, myös pelleteiksi valmistetut: muut kuin sini- eli rehumailasjauho (alfalfajauho) ja -pelletit.

Vain heinä.

15 RYHMÄ

Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden pilkkoutumistuotteet; valmistetut ravintorasvat; eläin- ja kasvivahat

Yleisiä huomioita

Kaikki eläinperäiset rasvat ja öljyt. Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV säädetään seuraavia tuotteita koskevista erityisvaatimuksista:

1.

renderöidyt rasvat ja kalaöljyt I luvun 1 jakson taulukon 1 rivillä 3;

2.

luokkaan 2 kuuluvista aineksista johdetut renderöidyt rasvat tiettyihin tuotantoeläinten rehuketjun ulkopuolisiin käyttötarkoituksiin (esimerkiksi öljykemian tarkoituksiin) II luvun 1 jakson taulukon 2 rivillä 17;

3.

rasvajohdannaiset II luvun 1 jakson taulukon 2 rivillä 18.

Rasvajohdannaiset sisältävät rasvoista ja öljyistä johdetut ensimmäisen vaiheen puhtaat tuotteet, jotka on valmistettu asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIII olevan XI luvun 1 kohdan mukaisella menetelmällä.

Virallinen valvonta koskee johdannaisia, jotka on sekoitettu muiden ainesten kanssa.

15 ryhmän huomautukset (ote CN:n tämän ryhmän huomautuksista)

”1.

Tähän ryhmään eivät kuulu:

a)

nimikkeen 0209 sianihra, sianrasva ja siipikarjanrasva;

b)

kaakaovoi, -rasva ja -öljy (nimike 1804);

c)

elintarvikevalmisteet, joissa on enemmän kuin 15 painoprosenttia nimikkeen 0405 tuotteita (tavallisesti 21 ryhmä);

d)

eläinrasvan sulatusjätteet (nimike 2301) ja nimikkeiden 2304–2306 jätetuotteet;

3.

Nimikkeeseen 1518 eivät kuulu rasvat ja öljyt eivätkä niiden jakeet, jotka on ainoastaan denaturoitu, vaan ne luokitellaan vastaaville denaturoimattomille rasvoille ja öljyille sekä niiden jakeille tarkoitettuihin nimikkeisiin.

4.

Neutralointimassat (soap-stocks), öljyjen pohjasakat sekä steariini- ja glyserolipiki ja villarasvajäte kuuluvat nimikkeeseen 1522.”

Ote harmonoidun järjestelmän selityksistä

”Nimikkeeseen 1516 kuuluvat eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt, jotka ovat läpikäyneet seuraavassa mainitun erityisen kemiallisen muuntoprosessin, mutta joita ei ole enempää valmistettu.

Nimikkeeseen kuuluvat myös vastaavalla tavalla käsitellyt eläin- tai kasvirasvojen ja -öljyjen jakeet.

Hydraus eli vedytys suoritetaan siten, että puhtaan vedyn annetaan vaikuttaa rasvoihin ja öljyihin sopivan lämpötilan ja paineen vallitessa ja katalyytin (tavallisesti hienojakoisen nikkelin) läsnäollessa. Tällä menetelmällä saadaan korotetuksi rasvojen sulamispistettä ja lisätyksi öljyjen jähmeyttä siten, että muutetaan tyydyttymättömiä glyseridejä (kuten öljy-, linoli- ym. happoja) korkeammissa lämpötiloissa sulaviksi tyydyttyneiksi glyserideiksi (kuten palmitiini-, steariini- ym. hapoiksi).

Nimikkeeseen 1518 kuuluvat muualle kuulumattomat syötäväksi kelpaamattomat seokset ja valmisteet, jotka on valmistettu eläin- tai kasvirasvoista tai -öljyistä tai tämän ryhmän eri rasvojen ja öljyjen jakeista.

Tähän osaan kuuluu muun muassa käytetty friteerausrasva, joka sisältää esimerkiksi rapsiöljyä, soijaöljyä ja pieniä määriä eläinrasvaa ja jota käytetään eläinrehujen valmistukseen.

Tähän nimikkeeseen kuuluvat hydratut, vaihtoesteröidyt, uudelleen esteröidyt tai elaidinoidut rasvat ja öljyt ja niiden jakeet, kun muuntamisessa käytetään useampaa kuin yhtä rasvaa tai öljyä.”

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

1501

Sianrasva, myös sianihra (laardi) ja siipikarjanrasva, muut kuin nimikkeeseen 0209 tai 1503 kuuluvat

Kaikki.

1502

Nautaeläinten, lampaan tai vuohen rasva, muut kuin nimikkeeseen 1503 kuuluvat

Kaikki.

1503 00

Laardisteariini, laardiöljy, oleosteariini, oleomargariini ja taliöljy, emulgoimattomat, sekoittamattomat tai muutoin valmistamattomat

Kaikki.

1504

Kala- ja merinisäkäsrasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat

Kaikki, kalaöljyt sekä kalastustuotteista ja merinisäkkäistä saatavat öljyt.

Syötäväksi kelpaavat erinäiset elintarvikevalmisteet kuuluvat yleensä nimikkeeseen 1517 tai ryhmään 21.

1505 00

Villarasva ja siitä saadut rasva-aineet (myös lanoliini)

Kaikki, villarasva, joka on tuotu renderöitynä rasvana asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteen XIV mukaisesti, tai lanoliini, joka on tuotu välituotteena.

1506 00 00

Muut eläinrasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat

Kaikki.

Hajoamattomat rasvat ja öljyt sekä niiden alkuperäiset jakeet, jotka on valmistettu asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIII olevan XI luvun 1 kohdan mukaisella menetelmällä.

1516 10

Eläinrasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, osittain tai kokonaan hydratut, vaihtoesteröidyt, uudelleen esteröidyt tai elaidinoidut, myös puhdistetut, mutta ei enempää valmistetut

Kaikki eläinrasvat ja -öljyt.

Virallisen valvonnan osalta rasvajohdannaisiin kuuluvat eläinrasvoista ja -öljyistä johdetut ensimmäisen vaiheen puhtaat tuotteet, jotka on valmistettu asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIII olevan XI luvun 1 kohdan mukaisella menetelmällä.

Ex15 17

Margariini; syötävät seokset ja valmisteet, jotka on valmistettu eläin- tai kasvirasvoista tai -öljyistä tai tämän ryhmän eri rasvojen ja öljyjen jakeista, muut kuin nimikkeen 1516 syötävät rasvat ja öljyt sekä niiden jakeet

Ainoastaan, jos sisältävät eläinperäisiä tuotteita.

Ex15180091

Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, keitetyt, hapetetut, dehydratoidut, rikitetyt, puhalletut, tyhjössä tai inertissä kaasussa kuumentamalla polymeroidut tai muutoin kemiallisesti muunnetut, muut kuin nimikkeen 1516 eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet

Ainoastaan, jos sisältävät eläinrasvoja ja -öljyjä.

Rasvajohdannaiset, jotka on tuotettu asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIII olevan XI luvun 1 kohdan mukaisella menetelmällä.

Erityisvaatimuksista säädetään asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan II luvun 1 jakson taulukon 2 rivillä 17 (renderöidyt rasvat) ja rivillä 18 (rasvajohdannaiset).

Ex15180095

Syötäväksi kelpaamattomat seokset ja valmisteet, jotka on valmistettu eläinrasvoista ja -öljyistä tai eläin- ja kasvirasvoista tai -öljyistä tai niiden jakeista

Ainoastaan eläinperäiset rasva- ja öljyvalmisteet, renderöidyt rasvat ja johdannaiset; myös käytetty ruokaöljy, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1069/2009 soveltamisalan puitteissa.

Rasvajohdannaiset, jotka on tuotettu asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIII olevan XI luvun 1 kohdan mukaisella menetelmällä.

Ex15180099

Muut

Ainoastaan, jos sisältävät eläinperäisiä rasvoja.

Ex15200000

Raaka glyseroli; glyserolivesi ja -lipeä

Ainoastaan, jos sisältävät eläintuotteita.

1521 90 91

Raaka mehiläisvaha ja muut hyönteisvahat

Kaikki, kattaa luonnollisissa kennoissa olevat vahat, mehiläisvahan mehiläishoitoon tai teknisiin tarkoituksiin.

Asetuksen (EU) N:o 142/2011 25 artiklan 1 kohdan c alakohdassa kielletään kennomaisen mehiläisvahan tuonti unioniin ja kuljetus unionin kautta.

Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan II luvun 1 jakson taulukon 2 rivillä 10 säädetään mehiläishoidon sivutuotteita koskevista erityisvaatimuksista.

1521 90 99

Mehiläisvaha ja muut hyönteisvahat, myös puhdistetut tai värjätyt, muut kuin raa’at

Kaikki, kattaa vahat, käsitellyt tai puhdistetut, myös vaalennetut tai värjätyt, mehiläishoitoon tai teknisiin tarkoituksiin.

Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan II luvun 1 jakson taulukon 2 rivillä 10 säädetään mehiläishoidon sivutuotteita koskevista erityisvaatimuksista.

Muiden mehiläishoidon sivutuotteiden kuin mehiläisvahojen osalta on suoritettava virallista valvontaa CN-koodin 0511 99 85 ”Muut” mukaisesti.

Ex15 22 00

Degras; rasva-aineiden tai eläin- ja kasvivahojen käsittelyssä syntyneet jätteet

Ainoastaan, jos sisältävät eläintuotteita.

Erityisvaatimuksista säädetään asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan II luvun 1 jakson taulukon 2 rivillä 18 (rasvajohdannaiset).

16 RYHMÄ

Lihasta, kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä tai muista vedessä elävistä selkärangattomista valmistetut tuotteet

16 ryhmän huomautukset (ote CN:n tämän ryhmän huomautuksista)

”1.

Tähän ryhmään eivät kuulu 2 tai 3 ryhmässä tai nimikkeessä 0504 mainituilla tavoilla valmistettu tai säilötty liha, muut eläimenosat, kala, äyriäiset, nilviäiset eivätkä muut vedessä elävät selkärangattomat.

2.

Elintarvikevalmisteet kuuluvat tähän ryhmään, jos niissä on enemmän kuin 20 painoprosenttia makkaraa, lihaa, muita eläimenosia, verta, kalaa, äyriäisiä, nilviäisiä tai muita vedessä eläviä selkärangattomia tai näiden sekoitusta. Jos valmiste sisältää kahta tai useampaa edellä mainittua tuotetta, se luokitellaan siihen 16 ryhmän nimikkeeseen, joka vastaa sitä tai niitä aineosia, joita painon osalta on eniten. Nämä määräykset eivät koske nimikkeen 1902 täytettyjä tuotteita eivätkä nimikkeen 2103 tai 2104 valmisteita.

Maksaa sisältäviin valmisteisiin ei sovelleta toisen virkkeen määräyksiä nimikkeen 1601 tai 1602 alanimikkeitä määriteltäessä.

…”

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

1601 00

Makkarat ja niiden kaltaiset tuotteet, jotka on valmistettu lihasta, muista eläimenosista tai verestä; näihin tuotteisiin perustuvat elintarvikevalmisteet

Kaikki, myös lihasäilyke eri muodoissa.

1602

Muut valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu lihasta, muista eläimenosista tai verestä

Kaikki, myös lihasäilyke eri muodoissa.

1603 00

Lihasta, kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä tai muista vedessä elävistä selkärangattomista saadut uutteet ja mehut

Kaikki, kattaa lihauutteet ja lihaliemitiivisteet, hyytelömäisen kalaproteiinin, jäähdytetty tai jäädytetty, sekä hainruston.

1604

Kalavalmisteet ja -säilykkeet; kaviaari ja kalanmädistä valmistetut kaviaarinkorvikkeet

Kaikki, kypsennetyt tai esikypsennetyt ruokavalmisteet, jotka sisältävät tai joihin on sekoitettu kalaa tai kalastustuotteita.

Kattaa CN-koodiin 1604 20 05 kuuluvat surimivalmisteet.

Kattaa kalasäilykkeet ja kaviaarisäilykkeet ilmanpitävissä pakkauksissa sekä sushin (jos niitä ei luokitella 19 ryhmän CN-koodiin).

Niin kutsutut kalavartaat (raakaa kalaa / katkarapuja sekä vihanneksia, jotka tarjotaan puutikkuun kiinnitettyinä) kuuluvat CN-koodiin 1604 19 97 .

1605

Äyriäiset, nilviäiset ja muut vedessä elävät selkärangattomat, valmistetut tai säilötyt

Kaikki, myös täysin käsitellyt tai esikäsitellyt etanat, äyriäisistä tai muista vedessä elävistä selkärangattomista valmistetut säilykkeet sekä simpukkajauhe.

17 RYHMÄ

Sokeri ja sokerivalmisteet

17 ryhmän huomautukset (ote CN:n tämän ryhmän huomautuksista)

”1.

Tähän ryhmään eivät kuulu:

a)

kaakaota sisältävät sokerivalmisteet (nimike 1806);

b)

kemiallisesti puhtaat sokerit [lukuun ottamatta sakkaroosia, laktoosia, maltoosia, glukoosia ja fruktoosia (levuloosi)] ja muut nimikkeen 2940 tuotteet;

…”

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

Ex17 02

Muut sokerit, myös kemiallisesti puhdas laktoosi, maltoosi, glukoosi ja fruktoosi (levuloosi), jähmeät; lisättyä maku- tai väriainetta sisältämättömät sokerisiirapit; keinotekoinen hunaja, myös luonnonhunajan kanssa sekoitettuna

Ainoastaan, jos sisältävät eläinperäisiä tuotteita.

Sokerit ja keinotekoinen hunaja, luonnonhunajan kanssa sekoitettuna.

Ex17 04

Kaakaota sisältämättömät sokerivalmisteet (myös valkoinen suklaa)

Ainoastaan, jos sisältävät eläinperäisiä tuotteita.

18 RYHMÄ

Kaakao ja kaakaovalmisteet

18 ryhmän huomautukset (ote CN:n tämän ryhmän huomautuksista)

”1.

Tähän ryhmään eivät kuulu nimikkeen 0403, 1901, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 tai 3004 valmisteet.

2.

Nimikkeeseen 1806 kuuluvat sokerivalmisteet, joissa on kaakaota, ja jollei tämän ryhmän 1 huomautuksessa muuta määrätä, muutkin kaakaota sisältävät elintarvikevalmisteet.

…”

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

Ex18 06

Suklaa ja muut kaakaota sisältävät elintarvikevalmisteet

Ainoastaan, jos sisältävät eläinperäisiä tuotteita.

19 RYHMÄ

Viljasta, jauhoista, tärkkelyksestä tai maidosta valmistetut tuotteet; leipomatuotteet

19 ryhmän huomautukset (ote CN:n tämän ryhmän huomautuksista)

”1.

Tähän ryhmään eivät kuulu:

a)

elintarvikevalmisteet (lukuun ottamatta nimikkeen 1902 täytettyjä tuotteita), joissa on enemmän kuin 20 painoprosenttia makkaraa, lihaa, muita eläimenosia, verta, kalaa, äyriäisiä, nilviäisiä tai muita vedessä eläviä selkärangattomia tai näiden sekoitusta (16 ryhmä);

…”

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

Ex19 01

Muualle kuulumattomat hienoista tai karkeista jauhoista, rouheista, tärkkelyksestä tai mallasuutteesta tehdyt elintarvikevalmisteet, joissa ei ole lainkaan kaakaota tai joissa sitä on vähemmän kuin 40 painoprosenttia täysin rasvattomasta aineesta laskettuna; muualle kuulumattomat nimikkeiden 0401 –0404 tuotteista tehdyt elintarvikevalmisteet, joissa ei ole lainkaan kaakaota tai joissa sitä on vähemmän kuin 5 painoprosenttia täysin rasvattomasta aineesta laskettuna

Ainoastaan, jos sisältävät eläinperäisiä tuotteita.

Kattaa eläinperäisiä tuotteita sisältävät kypsentämättömät elintarvikkeet (esimerkiksi pitsat).

Ruokavalmisteet kuuluvat 16 ja 21 ryhmään.

Ex19021100

Kypsentämättömät makaronivalmisteet, joita ei ole täytetty eikä muullakaan tavalla valmistettu, munaa sisältävät

Ainoastaan, jos sisältävät eläinperäisiä tuotteita.

Ex19022010

Täytetyt makaronivalmisteet, myös kypsennetyt tai muulla tavalla valmistetut, joissa on enemmän kuin 20 painoprosenttia kalaa, äyriäisiä, nilviäisiä tai muita vedessä eläviä selkärangattomia

Ainoastaan, jos sisältävät eläinperäisiä tuotteita.

Ex19022030

Täytetyt makaronivalmisteet, myös kypsennetyt tai muulla tavalla valmistetut, joissa on enemmän kuin 20 painoprosenttia makkaraa ja sen kaltaisia tuotteita, lihaa ja muita eläimenosia (mukaan lukien rasva lajista tai alkuperästä riippumatta)

Ainoastaan, jos sisältävät eläinperäisiä tuotteita.

Ex19022091

Kypsennetyt täytetyt makaronivalmisteet

Ainoastaan, jos sisältävät eläinperäisiä tuotteita.

Ex19022099

Muut [muut täytetyt makaronivalmisteet, kypsentämättömät]

Ainoastaan, jos sisältävät eläinperäisiä tuotteita.

Ex19 02 30

Muut kuin alanimikkeisiin 1902 11 , 1902 19 ja 1902 20 kuuluvat makaronivalmisteet

Ainoastaan, jos sisältävät eläinperäisiä tuotteita.

Ex19 02 40

Couscous

Ainoastaan, jos sisältää eläinperäisiä tuotteita.

Ex19041010

Maissista paisuttamalla tai paahtamalla tehdyt elintarvikevalmisteet

Ainoastaan, jos sisältävät eläinperäisiä tuotteita.

Ex19049010

Riisistä tehdyt elintarvikevalmisteet.

Ainoastaan, jos sisältävät eläinperäisiä tuotteita.

Esimerkiksi sushi (jos se ei kuulu 16 ryhmään).

Ex19 05

Leipomatuotteet

Ainoastaan, jos sisältävät eläinperäisiä tuotteita.

20 RYHMÄ

Kasviksista, hedelmistä, pähkinöistä tai muista kasvinosista valmistetut tuotteet

20 ryhmän huomautukset (ote CN:n tämän ryhmän huomautuksista)

”1.

Tähän ryhmään eivät kuulu:

b)

elintarvikevalmisteet, joissa on enemmän kuin 20 painoprosenttia makkaraa, lihaa, muita eläimenosia, verta, kalaa, äyriäisiä, nilviäisiä tai muita vedessä eläviä selkärangattomia tai näiden sekoitusta (16 ryhmä);

…”

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

Ex20 01

Etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt kasvikset, hedelmät, pähkinät ja muut syötävät kasvinosat

Ainoastaan, jos sisältävät eläinperäisiä tuotteita.

Ex20 04

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt muut kasvikset, jäädytetyt, muut kuin nimikkeen 2006 tuotteet

Ainoastaan, jos sisältävät eläinperäisiä tuotteita.

Ex20 05

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt muut kasvikset, jäädyttämättömät, muut kuin nimikkeen 2006 tuotteet

Ainoastaan, jos sisältävät eläinperäisiä tuotteita.

21 RYHMÄ

Erinäiset elintarvikevalmisteet

21 ryhmän huomautukset (ote CN:n tämän ryhmän huomautuksista)

”1.

Tähän ryhmään eivät kuulu:

e)

elintarvikevalmisteet (lukuun ottamatta nimikkeissä 2103 ja 2104 mainittuja tuotteita), joissa on enemmän kuin 20 painoprosenttia makkaraa, lihaa, muita eläimenosia, verta, kalaa, äyriäisiä, nilviäisiä tai muita vedessä eläviä selkärangattomia tai näiden muita sekoituksia (16 ryhmä);

3.

Nimikkeessä 2104 tarkoitetaan ilmaisulla ”homogenoidut sekoitetut elintarvikevalmisteet” kahden tai useamman perusaineen, kuten lihan, kalan, kasvisten ja hedelmien ja pähkinöiden hienoksi homogenoidusta seoksesta koostuvia, imeväisille ja pienille lapsille soveltuvaksi ruoaksi tai dieettitarkoituksiin myytäviä valmisteita, nettopainoltaan enintään 250 gramman vähittäismyyntipakkauksissa. Tätä määritelmää sovellettaessa huomiota ei kiinnitetä vähäisiin määriin muita aineita, joita on voitu lisätä seokseen maustamis-, säilömis- tai muussa tarkoituksessa. Näissä valmisteissa voi olla pieniä määriä silmin havaittavia paloja.

Lisähuomautuksia

5.

Muut elintarvikevalmisteet, jotka esitetään tullille annostettuina, kuten kapseleina, tabletteina, pastilleina tai pillereinä, ja jotka on tarkoitettu käytettäviksi lisäravinteina, luokitellaan nimikkeeseen 2106, jolleivät ne kuulu muualle.

…”

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

Ex21 01

Kahvi-, tee-, ja mateuutteet, -esanssit ja -tiivisteet sekä näihin tuotteisiin tai kahviin, teehen tai mateen perustuvat valmisteet; paahdettu juurisikuri ja muut paahdetut kahvinkorvikkeet sekä niiden uutteet, esanssit ja tiivisteet

Ainoastaan, jos sisältävät eläinperäisiä tuotteita.

Ex21 03

Kastikkeet ja valmisteet niitä varten; maustamisvalmisteita olevat sekoitukset; sinappijauho ja valmistettu sinappi

Ainoastaan, jos sisältävät eläinperäisiä tuotteita.

Ex21 04

Keitot ja liemet sekä valmisteet niitä varten; homogenoidut sekoitetut elintarvikevalmisteet

Ainoastaan, jos sisältävät eläinperäisiä tuotteita.

Ex21 05 00

Jäätelö, mehujää ja niiden kaltaiset jäädytetyt valmisteet, myös kaakaota sisältävät

Ainoastaan, jos sisältävät eläinperäisiä tuotteita.

Ex21 06 10

Proteiinitiivisteet ja teksturoidut proteiiniaineet

Ainoastaan, jos sisältävät eläinperäisiä tuotteita.

Ex21069051

Laktoosisiirappi

Ainoastaan, jos sisältävät eläinperäisiä tuotteita.

Ex21069092

Muut muualle kuulumattomat elintarvikevalmisteet, joissa ei ole lainkaan maitorasvaa, sakkaroosia, isoglukoosia, glukoosia tai tärkkelystä taikka joissa on vähemmän kuin 1,5 painoprosenttia maitorasvaa, vähemmän kuin 5 painoprosenttia sakkaroosia tai isoglukoosia, vähemmän kuin 5 painoprosenttia glukoosia tai tärkkelystä

Ainoastaan, jos sisältävät eläinperäisiä tuotteita.

Ex21069098

Muut muualle kuulumattomat elintarvikevalmisteet

Ainoastaan, jos sisältävät eläinperäisiä tuotteita.

22 RYHMÄ

Juomat, etyylialkoholi (etanoli) ja etikka

22 ryhmän huomautukset (ote CN:n tämän ryhmän huomautuksista)

”…

3.

Nimikkeessä 2202 tarkoitetaan ilmaisulla ”alkoholittomat juomat” juomia, joiden alkoholipitoisuus on enintään 0,5 tilavuusprosenttia. Alkoholijuomat luokitellaan soveltuvaan nimikkeeseen nimikkeistä 2203–2206 tai 2208.

…”

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

Ex22029991

Muut alkoholittomat juomat, ei kuitenkaan nimikkeen 2009 hedelmä- ja kasvismehut, nimikkeiden 0401 –0404 tuotteista saatuja rasvoja vähemmän kuin 0,2 painoprosenttia sisältävät.

Ainoastaan, jos sisältävät eläinperäisiä tuotteita.

Ex22029995

Muut alkoholittomat juomat, ei kuitenkaan nimikkeen 2009 hedelmä- ja kasvismehut, nimikkeiden 0401 –0404 tuotteista saatuja rasvoja vähintään 0,2 painoprosenttia mutta vähemmän kuin 2 painoprosenttia sisältävät.

Ainoastaan, jos sisältävät eläinperäisiä tuotteita.

Ex22029999

Muut alkoholittomat juomat, ei kuitenkaan nimikkeen 2009 hedelmä- ja kasvismehut, nimikkeiden 0401 –0404 tuotteista saatuja rasvoja vähintään 2 painoprosenttia sisältävät

Ainoastaan, jos sisältävät eläinperäisiä tuotteita.

Ex22 08 70

Liköörit

Ainoastaan, jos sisältävät eläinperäisiä tuotteita.

23 RYHMÄ

Elintarviketeollisuuden jätetuotteet ja jätteet; valmistettu rehu

23 ryhmän huomautukset (ote CN:n tämän ryhmän huomautuksista)

”1.

Nimikkeeseen 2309 kuuluvat muualle kuulumattomat tuotteet, jollaisia käytetään eläinten ruokintaan ja jotka on saatu käsittelemällä kasvi- tai eläinaineita siinä määrin, että ne ovat menettäneet alkuperäisen aineen olennaiset ominaisuudet; nimikkeeseen eivät kuitenkaan kuulu kasvijätteet, kasviperäiset jätetuotteet eivätkä tällaisessa käsittelyssä syntyneet sivutuotteet.

…”

Ote harmonoidun järjestelmän selityksistä

”Eläinrasvan sulatusjätteet, sianrasvaa ja muuta eläinrasvaa sulatettaessa jäljelle jäävät kalvomaiset kudokset. Niitä käytetään etupäässä eläinruokien (esim. koirankeksien) valmistukseen, mutta ne kuuluvat nimikkeeseen 2301 silloinkin, kun ne soveltuvat ihmisravinnoksi.”

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

2301

Lihasta, muista eläimenosista, kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä tai muista vedessä elävistä selkärangattomista valmistetut ihmisravinnoksi soveltumattomat jauhot, jauheet ja pelletit; eläinrasvan sulatusjätteet

Kaikki, kattaa ihmisravinnoksi soveltumattomat käsitellyt eläinvalkuaiset, ihmisravinnoksi soveltumattoman lihajauhon ja eläinrasvan sulatusjätteet, myös ihmisravinnoksi tarkoitetut.

Höyhenjauho kuuluu nimikkeeseen 0505 .

Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan I luvun 1 jakson taulukon 1 rivillä 1 säädetään käsiteltyjä eläinvalkuaisia koskevista erityisvaatimuksista.

Ex23 09

Valmisteet, jollaisia käytetään eläinten ruokintaan

Kaikki, jos sisältävät eläintuotteita, lukuun ottamatta alanimikkeitä 2309 90 20 ja 2309 90 91 .

Kattaa muun muassa koiran- tai kissanruoan vähittäismyyntipakkauksissa (alanimike 2309 10 ), eläintuotteita ja kala- tai merinisäkäsliimavettä sisältävän (CN-koodi 2309 90 10 ). Eläinten ruokintaan tarkoitetut eläintuotteet, myös jauhosekoitukset (kuten sorkista ja sarvista valmistetut).

Tämä nimike kattaa nestemäisen maidon, ternimaidon ja maitotuotteita, ternimaitoa tai hiilihydraatteja sisältävät tuotteet, joita ei ole tarkoitettu ihmisravinnoksi vaan eläinten ruokintaan.

Kattaa lemmikkieläinten ruoan, puruluut ja jauhosekoitukset, sekoituksiin voi sisältyä kuolleita hyönteisiä.

Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan II luvun 1 jakson taulukon 2 rivillä 12 säädetään lemmikkieläinten ruokaa ja puruluita koskevista erityisvaatimuksista.

Kattaa ihmisravinnoksi soveltumattomat munatuotteet ja muut ihmisravinnoksi soveltumattomat jalostetut eläintuotteet.

Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan I luvun 1 jakson taulukon 1 rivillä 9 säädetään munatuotteita koskevista erityisvaatimuksista.

28 RYHMÄ

Kemialliset alkuaineet ja epäorgaaniset yhdisteet; jalometallien, harvinaisten maametallien, radioaktiivisten alkuaineiden ja isotooppien orgaaniset ja epäorgaaniset yhdisteet

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

Ex28352500

Kalsiumvetyortofosfaatti (dikalsiumfosfaatti)

Ainoastaan eläinperäinen.

Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan I luvun 1 jakson taulukon 1 rivillä 6 säädetään dikalsiumfosfaattia koskevista erityisvaatimuksista.

Ex28352600

Muut kalsiumfosfaatit

Ainoastaan eläinperäinen trikalsiumfosfaatti.

Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan I luvun 1 jakson taulukon 1 rivillä 7 säädetään trikalsiumfosfaattia koskevista erityisvaatimuksista.

29 RYHMÄ

Orgaaniset kemialliset yhdisteet

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

Ex29 22 41

Lysiini ja sen esterit; niiden suolat

Ainoastaan eläinperäiset.

Ex29 22 42

Glutamiinihappo ja sen suolat

Ainoastaan eläinperäiset.

Ex29 22 43

Antraniilihappo ja sen suolat

Ainoastaan eläinperäiset.

Ex29 22 49

Muut aminohapot, muut kuin sellaiset, jotka sisältävät useamman kuin yhdenlaisen happifunktion, sekä niiden esterit; niiden suolat

Ainoastaan eläinperäiset.

Ex29252900

Muut imiinit ja niiden johdannaiset kuin klordimeformi (ISO); niiden suolat

Eläinperäinen kreatiini.

Ex29 30

Orgaaniset rikkiyhdisteet

Eläinperäiset aminohapot, muun muassa:

Ex29309013 systeiini ja systiini;

Ex29309016 systeiinin tai systiinin johdannaiset.

Ex29329900

Muut heterosykliset yhdisteet, jotka sisältävät ainoastaan happiheteroatomin tai -atomeja

Ainoastaan eläinperäiset tuotteet, esimerkiksi glukosamiini, glukosamiini-6-fosfaatti ja niiden sulfaatit.

Ex29420000

Muut orgaaniset yhdisteet

Ainoastaan eläinperäiset.

30 RYHMÄ

Farmaseuttiset tuotteet

Yleisiä huomioita

Luettelo ei sisällä lopullisia lääkkeitä, jotka eivät kuulu asetusten (EY) N:o 1069/2009 ja (EU) N:o 142/2011 soveltamisalaan. Välituotteet sisältyvät siihen.

Nimikkeessä 3001 (organoterapeuttiseen käyttöön tarkoitetut kuivatut rauhaset ja muut elimet, myös jauhetut; organoterapeuttiseen käyttöön tarkoitetut rauhasten tai muiden elimien tai niiden eritteiden uutteet. hepariini ja sen suolat; muut terapeuttista tai ennalta ehkäisevää käyttöä varten valmistetut ihmis- ja eläinaineet, muualle kuulumattomat) ainoastaan alanimikkeisiin 3001 20 ja 3001 90 kuuluvat eläinperäiset tuotteet ovat virallisen valvonnan kannalta olennaisia. Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV säädetään seuraavista erityisvaatimuksista:

1.

II luvun 1 jakson taulukon 2 rivillä 2: teknisiin tuotteisiin tarkoitetut verituotteet, ei kuitenkaan hevoseläimistä peräisin olevat;

2.

II luvun 1 jakson taulukon 2 rivillä 3: hevoseläimistä peräisin oleva veri ja verituotteet;

3.

II luvun 1 jakson taulukon 2 rivillä 14: eläimistä saatavat sivutuotteet muun lemmikkieläinten ruoan kuin raa’an lemmikkieläinten ruoan sekä rehuketjun ulkopuolella käytettäviksi tarkoitettujen johdettujen tuotteiden valmistukseen.

Nimikkeessä 3002 (ihmisveri; terapeuttista, ennalta ehkäisevää tai taudinmäärityskäyttöä varten valmistettu eläimenveri; antiseerumit ja muut verifraktiot sekä immunologiset tuotteet, myös modifioidut tai bioteknisellä menetelmällä saadut; rokotteet, toksiinit, mikro-organismiviljelmät (ei kuitenkaan hiivat) ja niiden kaltaiset tuotteet) ainoastaan alanimikkeet 3002 12 ja 3002 90 ovat virallisen valvonnan kannalta olennaisia. Nimikkeeseen 3002 90 10 kuuluvan ihmisveren ja alanimikkeisiin 3002 20 ja 3002 30 kuuluvien rokotteiden osalta ei tarvitse suorittaa virallista valvontaa.

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

3001 20 90

Rauhasten tai muiden elimien tai niiden eritteiden uutteet, muut kuin ihmisperäiset

Kaikki, myös tuote, jota käytetään vasikoiden ruokintaan ternimaidon korvikkeena.

Ex30019091

Terapeuttista tai ennalta ehkäisevää käyttöä varten valmistetut eläinaineet: hepariini ja sen suolat

Kaikki eläintuotteet, jotka on tarkoitettu jatkojalostukseen asetuksen (EY) N:o 1069/2009 34 artiklan 1 kohdan mukaisesti, saman asetuksen 33 artiklan a–f alakohdassa tarkoitettujen johdettujen tuotteiden valmistusta varten.

3001 90 98

Muut eläinaineet kuin terapeuttista tai ennalta ehkäisevää käyttöä varten valmistettu hepariini ja sen suolat, muualle kuulumattomat

Kaikki.

Harmonoidun järjestelmän selityksissä nimikkeen 3001 kohdassa mainittujen rauhasten ja muiden elinten lisäksi tähän alanimikkeeseen kuuluvat aivolisäke, lisämunuaiset ja kilpirauhanen; lukuun ottamatta asetuksen (EY) N:o 1069/2009 33 artiklassa tarkoitettuja aineita.

Ex30021200

Antiseerumit ja muut verifraktiot

Ainoastaan eläinperäiset tuotteet.

Lukuun ottamatta lopullisia lääkkeitä lopulliselle kuluttajalle.

Lukuun ottamatta vasta-aineita ja DNA:ta.

Nimikkeen 3002 osalta on asetettu erityisvaatimuksia asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan II luvun 1 jakson taulukossa 2 tarkoitetuille eläimistä saataville sivutuotteille, jotka on määritelty seuraavilla riveillä:

rivi 2: muut kuin hevoseläimistä peräisin olevat verituotteet;

rivi 3: hevoseläimistä peräisin olevat veri ja verituotteet.

3002 90 30

Terapeuttista, ennalta ehkäisevää tai taudinmäärityskäyttöä varten valmistettu eläimenveri

Kaikki.

Ex30029050

Mikro-organismiviljelmät

Ainoastaan eläinten taudinaiheuttajat ja niiden viljelmät.

Ex30029090

Muut

Ainoastaan eläinten taudinaiheuttajat ja niiden viljelmät.

Ex30069200

Farmaseuttiset jätteet

Ainoastaan eläinperäiset tuotteet.

Farmaseuttiset jätteet, farmaseuttiset tuotteet, joita ei voida käyttää niiden alkuperäiseen tarkoitukseen.

31 RYHMÄ

Lannoitteet

31 ryhmän huomautukset (ote CN:n tämän ryhmän huomautuksista)

”1.

Tähän ryhmään eivät kuulu:

a)

nimikkeen 0511 eläimenveri;

…”

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

Ex31010000

Eläin- tai kasviainelannoitteet, myös keskenään sekoitetut tai kemiallisesti käsitellyt; lannoitteet, jotka on tehty sekoittamalla tai kemiallisesti käsittelemällä eläin- tai kasviaineista

Ainoastaan eläinperäiset tuotteet sekoittamattomassa muodossa.

Kattaa guanon lukuun ottamatta mineralisoitua guanoa.

Kattaa lannan, johon on sekoitettu käsiteltyä eläinvalkuaista, jos sitä käytetään lannoitteena; ei kuitenkaan kata lannoitteina käytettäviä lannan ja kemikaalien sekoituksia (ks. nimike 3105 , joka kattaa ainoastaan kivennäis- tai kemialliset lannoitteet).

Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan II luvun 1 jakson taulukon 2 rivillä 1 säädetään käsiteltyä lantaa, käsitellystä lannasta johdettuja tuotteita ja lepakoiden guanoa koskevista erityisvaatimuksista.

Ex31051000

Tähän ryhmään kuuluvat lannoitteet tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa tai bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa

Ainoastaan eläinperäisiä tuotteita sisältävät lannoitteet.

Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan II luvun 1 jakson taulukon 2 rivillä 1 säädetään käsiteltyä lantaa, käsitellystä lannasta johdettuja tuotteita ja lepakoiden guanoa koskevista erityisvaatimuksista.

32 RYHMÄ

Parkitus- ja väriuutteet; tanniinit ja niiden johdannaiset; värit, pigmentit ja muut väriaineet; maalit ja lakat; kitti sekä muut täyte- ja tiivistystahnat; painovärit, muste ja tussi

32 ryhmän huomautukset (ote CN:n tämän ryhmän huomautuksista)

”…

3.

Nimikkeisiin 3203, 3204, 3205 ja 3206 kuuluvat myös väriaineisiin (kuten nimikkeen 3206 tapauksessa, nimikkeen 2530 väripigmentteihin tai 28 ryhmän metallisuomuihin ja metallijauheisiin) perustuvat valmisteet, jollaisia käytetään minkä tahansa aineen värjäämiseen tai aineosina värivalmistetuotannossa. Näihin nimikkeisiin eivät kuitenkaan kuulu muuhun kuin vettä sisältävään väliaineeseen dispergoidut, nesteenä tai tahnana olevat pigmentit, jollaisia käytetään maalien valmistuksessa (nimike 3212), eivätkä muut nimikkeiden 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 tai 3215 tuotteet.

…”

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

Ex32 03

Eläinperäiset väriaineet (myös väriuutteet, mutta ei ”eläinmusta”), myös kemiallisesti määritellyt; tämän ryhmän 3 huomautuksessa tarkoitetut eläinperäisiin väriaineisiin perustuvat valmisteet

Ainoastaan maitorasvapohjaiset väridispersiot käytettäväksi elintarvikkeiden tai rehujen tuotantoon.

Ex32 04

Synteettiset orgaaniset väriaineet, myös kemiallisesti määritellyt; tämän ryhmän 3 huomautuksessa tarkoitetut synteettisiin orgaanisiin väriaineisiin perustuvat valmisteet; synteettiset orgaaniset tuotteet, jollaisia käytetään fluoresoivina kirkasteina tai luminoforeina, myös kemiallisesti määritellyt

Ainoastaan maitorasvapohjaiset väridispersiot käytettäväksi elintarvikkeiden tai rehujen tuotantoon.

33 RYHMÄ

Haihtuvat öljyt ja resinoidit; hajuste-, kosmeettiset ja toalettivalmisteet

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

Ex33 02

Hyvänhajuisten aineiden seokset sekä yhteen tai useampaan tällaiseen aineeseen perustuvat seokset (myös alkoholiliuokset), jollaisia käytetään raaka-aineena teollisuudessa; muut hyvänhajuisiin aineisiin perustuvat valmisteet, jollaisia käytetään juomien valmistukseen

Ainoastaan maitorasvapohjaiset aromiaineet käytettäväksi elintarvikkeiden tai rehujen tuotantoon.

35 RYHMÄ

Valkuaisaineet; modifioidut tärkkelykset; liimat ja liisterit; entsyymit

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

Ex35 01

Kaseiini, kaseinaatit ja muut kaseiinijohdannaiset; kaseiiniliimat

Ihmisravinnoksi, eläinten ruokintaan tai teknisiin tarkoituksiin tarkoitettu kaseiini.

Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan I luvun 1 jakson taulukon 1 rivillä 4 säädetään muuta kuin ihmisravinnoksi tarkoitettua maitoa, maitopohjaisia tuotteita ja ternimaitoa koskevista erityisvaatimuksista.

Ex35 02

Albumiinit (myös kahden tai useamman heraproteiinin tiivisteet, joiden heraproteiinipitoisuus on suurempi kuin 80 prosenttia kuiva-aineen painosta), albuminaatit ja muut albumiinijohdannaiset

Kattaa munasta ja maidosta johdetut tuotteet, ihmisravinnoksi soveltuvat tai soveltumattomat (myös eläinten rehuksi tarkoitetut).

Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan I luvun 1 jakson taulukon 1 rivillä 4 säädetään muuta kuin ihmisravinnoksi tarkoitettua maitoa, maitopohjaisia tuotteita ja ternimaitoa koskevista erityisvaatimuksista; asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan I luvun 1 jakson taulukon 1 rivillä 9 säädetään muita kuin ihmisravinnoksi tarkoitettuja munatuotteita koskevista erityisvaatimuksista.

3503 00

Gelatiini (myös suorakaiteen tai neliön muotoisina lehtisinä, myös pintakäsiteltyinä tai värjättyinä) ja gelatiinijohdannaiset; kalanrakkoselvikkeet; muut eläinperäiset liimat, ei kuitenkaan nimikkeen 3501 kaseiiniliimat

Kattaa ihmisravinnoksi, eläinten ruokintaan ja tekniseen käyttöön tarkoitetun gelatiinin.

Nimikkeeseen 3913 (kovetetut valkuaisaineet) ja 9602 (valmistettu kovettamaton gelatiini sekä kovettamattomasta gelatiinista tehdyt tavarat) luokiteltu gelatiini, esimerkiksi tyhjät kapselit, jos sitä ei käytetä elintarvikkeisiin tai eläinten ruokintaan, ei kuulu virallisen valvonnan piiriin.

Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan I luvun 1 jakson taulukon 1 rivillä 5 säädetään ihmisravinnoksi soveltumatonta gelatiinia ja hydroloitua proteiinia koskevista erityisvaatimuksista; saman asetuksen liitteessä XIV olevan II luvun 11 jaksossa säädetään valokuvagelatiinia koskevista erityisvaatimuksista.

Ex35 04 00

Peptonit ja niiden johdannaiset; muut proteiiniaineet ja niiden johdannaiset, muualle kuulumattomat; vuotajauhe, myös kromikäsitelty

Kattaa ihmisravinnoksi, eläinten ruokintaan ja tekniseen käyttöön tarkoitetun kollageenin ja hydroloidut proteiinit.

Kattaa proteiinipohjaiset kollageenituotteet, jotka on saatu eläinten vuodista, nahoista ja jänteistä sekä sikojen, siipikarjan ja kalan osalta myös luista.

Kattaa hydroloidut proteiinit, jotka koostuvat eläimistä saatavien sivutuotteiden hydrolyysilla saaduista polypeptideistä, peptideistä tai aminohapoista ja niiden seoksista. Näiden osalta ei suoriteta virallista valvontaa, jos niitä käytetään lisäaineina elintarvikevalmisteissa (nimike 2106 ).

Kattaa kaikki ihmisravinnoksi tarkoitetut maidon sivutuotteet, jos ne eivät kuulu nimikkeeseen 0404 .

Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan I luvun 1 jakson taulukon 1 rivillä 8 säädetään kollageenia koskevista erityisvaatimuksista ja rivillä 5 gelatiinia ja hydroloitua proteiinia koskevista erityisvaatimuksista.

Ex35071000

Juoksutin ja juoksutintiivisteet

Ihmisravinnoksi tarkoitettu juoksutin ja juoksutintiivisteet, ainoastaan eläintuotteista peräisin olevat.

Ex35079090

Muut entsyymit kuin juoksutin ja juoksutintiivisteet tai lipoproteiinilipaasi tai aspergilluksen alkaalinen proteaasi

Ainoastaan eläinperäiset.

38 RYHMÄ

Erinäiset kemialliset tuotteet

38 ryhmän huomautukset (ote CN:n tämän ryhmän huomautuksista)

”…

4.

Ilmaisulla ”yhdyskuntajäte” tarkoitetaan kaikkialla nimikkeistössä kotitalouksista, hotelleista, ravintoloista, sairaaloista, kaupoista, toimistoista jne. kerättyjä jätteitä, katujen ja jalkakäytävien lakaisujätteitä sekä rakennus- ja purkujätteitä. Yhdyskuntajäte sisältää yleensä monenlaisia aineita kuten muovia, kumia, puuta, paperia, tekstiilejä, lasia, metalleja, ruoka-aineita, rikkinäisiä huonekaluja ja muita vahingoittuneita tai käytöstä poistettuja tavaroita.

...”

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

Ex38220000

Taudinmääritysreagenssit ja laboratorioreagenssit, alustalla, sekä valmistetut taudinmääritysreagenssit ja valmistetut laboratorioreagenssit, alustalla tai ilman sitä, muut kuin nimikkeisiin 3002 ja 3006 kuuluvat; varmennetut vertailumateriaalit

Ainoastaan eläinperäiset tuotteet, lukuun ottamatta neuvoston direktiivin 93/42/ETY (8) 1 artiklan 2 kohdan a alakohdassa määriteltyjä lääkinnällisiä laitteita ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/79/EY (9) 1 artiklan 2 kohdan b alakohdassa määriteltyjä in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettuja lääkinnällisiä laitteita.

Ex38251000

Yhdyskuntajäte

Ainoastaan ruokajäte, joka sisältää eläintuotteita, jos se kuuluu asetuksen (EY) N:o 1069/2009 2 artiklan 2 kohdan g alakohdan soveltamisalaan, lukuun ottamatta ruokajätettä, joka on suoraan peräisin kansainvälisesti liikennöivästä liikennevälineestä ja hävitetty kyseisen asetuksen 12 artiklan d alakohdan mukaisesti.

Käytetty ruokaöljy, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1069/2009 soveltamisalan puitteissa esimerkiksi orgaanisiin lannoitteisiin, biokaasuun, biodieseliin tai polttoaineisiin voi kuulua tähän CN-koodiin.

39 RYHMÄ

Muovit ja muovitavarat

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

Ex39139000

Muut luonnonpolymeerit (ei kuitenkaan algiinihappo, sen suolat ja esterit) ja muunnetut luonnonpolymeerit (esimerkiksi kovetetut valkuaisaineet ja luonnonkumin kemialliset johdannaiset), muualle kuulumattomat, alkumuodossa

Ainoastaan eläinperäiset tuotteet, esimerkiksi kondroitiinisulfaatti, kitosaani, kovetettu gelatiini.

Ex39171010

Tekosuoli (makkarankuoret) kovetettua valkuaisainetta tai selluloosamuovia

Ainoastaan eläinperäiset tuotteet.

Ex39269097

Muut muovitavarat ja muista nimikkeiden 3901 –3914 aineista valmistetut tavarat, muusta kuin levystä valmistetut

Tyhjät kapselit, kovetettua gelatiinia, elintarvikkeisiin ja eläinten ruokintaan tarkoitetut; erityisvaatimuksista säädetään asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan I luvun 1 jakson taulukon 1 rivillä 5.

41 RYHMÄ

Raakavuodat ja -nahat (muut kuin turkisnahat) sekä muokattu nahka

Yleisiä huomioita

Virallista valvontaa on suoritettava ainoastaan nimikkeisiin 4101, 4102 ja 4103 kuuluvien sorkka- ja kavioeläinten vuotien ja nahkojen osalta.

Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan II luvun 1 jakson taulukon 2 riveillä 4 ja 5 säädetään sorkka- ja kavioeläinten vuotia ja nahkoja koskevista erityisvaatimuksista.

41 ryhmän huomautukset (ote CN:n tämän ryhmän huomautuksista)

”1.

Tähän ryhmään eivät kuulu:

a)

raakavuodan tai -nahan leikkuujätteet ja niiden kaltaiset jätteet (nimike 0511);

b)

nimikkeen 0505 tai 6701 höyhen- tai untuvapeitteiset linnunnahat ja tällaisten nahkojen osat;

c)

karva- tai villapeitteiset raa’at, parkitut tai muokatut nahat (43 ryhmä); kuitenkin 41 ryhmään luokitellaan raa’at karva- tai villapeitteiset nautaeläinten (myös puhvelin), hevoseläinten, lampaan ja karitsan (lukuun ottamatta astrakaani-, breitschwanz-, karakul-, persiaani- ja niiden kaltaisten karitsojen sekä intialaisen, kiinalaisen, mongolilaisen ja tiibetiläisen karitsan), vuohen ja vohlan (paitsi jemeniläisen, mongolilaisen ja tiibetiläisen vuohen ja vohlan), sian (myös napasian), gemssin, gasellin, kamelin (myös dromedaarin), poron, hirven, peuran, metsäkauriin ja koiran vuodat ja nahat.

…”

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

Ex41 01

Nauta- ja hevoseläinten (myös puhvelien) raakavuodat ja -nahat (tuoreet tai suolatut, kuivatut, kalkitut, piklatut tai muulla tavalla säilötyt, mutta eivät parkitut, pergamenttinahaksi valmistetut tai enempää valmistetut), myös karvapeitteettömät tai halkaistut

Ainoastaan tuoreet, jäähdytetyt tai käsitellyt vuodat ja nahat, myös kuivatut, kuivasuolatut, märkäsuolatut sekä muun menetelmän avulla kuin parkitsemalla tai muulla vastaavalla menetelmällä säilötyt vuodat ja nahat.

Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIII olevan V luvun C kohdan 2 alakohdassa tarkoitettujen käsiteltyjen vuotien ja nahkojen tuonti voi tapahtua rajoituksetta, jos noudatetaan asetuksen (EY) N:o 1069/2009 41 artiklan 3 kohdan sääntöjä, erityisesti nimikkeiden ex 4101 20 80 ja ex 4101 50 90 osalta.

Ex41 02

Lampaan ja karitsan raakanahat (tuoreet tai suolatut, kuivatut, kalkitut, piklatut tai muulla tavalla säilötyt, mutta eivät parkitut, pergamenttinahaksi valmistetut tai enempää valmistetut), myös villapeitteettömät tai halkaistut, muut kuin tämän ryhmän 1 huomautuksen c alakohdan mukaisesti tähän ryhmään kuulumattomat

Ainoastaan tuoreet, jäähdytetyt tai käsitellyt vuodat ja nahat, myös kuivatut, kuivasuolatut, märkäsuolatut sekä muun menetelmän avulla kuin parkitsemalla tai muulla vastaavalla menetelmällä säilötyt vuodat ja nahat.

Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIII olevan V luvun C kohdan 2 alakohdassa tarkoitettujen käsiteltyjen vuotien ja nahkojen tuonti voi tapahtua rajoituksetta, jos noudatetaan asetuksen (EY) N:o 1069/2009 41 artiklan 3 kohdan sääntöjä, erityisesti nimikkeiden ex 4102 21 00 ja ex 4102 29 00 osalta.

Ex41 03

Muut raakavuodat ja -nahat (tuoreet tai suolatut, kuivatut, kalkitut, piklatut tai muulla tavalla säilötyt, mutta eivät parkitut, pergamenttinahaksi valmistetut tai enempää valmistetut), myös karvapeitteettömät tai halkaistut, muut kuin tämän ryhmän 1 huomautuksen b tai c alakohdan mukaisesti tähän ryhmään kuulumattomat

Ainoastaan tuoreet, jäähdytetyt tai käsitellyt vuodat ja nahat, myös kuivatut, kuivasuolatut, märkäsuolatut sekä muun menetelmän avulla kuin parkitsemalla tai muulla vastaavalla menetelmällä säilötyt vuodat ja nahat.

Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIII olevan V luvun C kohdan 2 alakohdassa tarkoitettujen käsiteltyjen vuotien ja nahkojen tuonti voi tapahtua rajoituksetta, jos noudatetaan asetuksen (EY) N:o 1069/2009 41 artiklan 3 kohdan sääntöjä, erityisesti nimikkeen 4103 90 00 osalta.

42 RYHMÄ

Nahkatavarat; satula- ja valjasteokset; matkatarvikkeet, käsilaukut ja niiden kaltaiset säilytysesineet; suolesta valmistetut tavarat

42 ryhmän huomautukset (ote CN:n tämän ryhmän huomautuksista)

”…

2.

Tähän ryhmään eivät kuulu:

a)

steriili kirurginen katgutti ja sen kaltaiset steriilit haavanompeluaineet (nimike 3006);

ij)

kielet, nahat rumpuja ja niiden kaltaisia soittimia varten sekä muut soitinten osat (nimike 9209);

…”

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

Ex42050090

Muut nahasta tai tekonahasta valmistetut tavarat

Kattaa puruluut ja puruluiden valmistukseen käytettävät ainekset.

Ex42060000

Suolesta, kullantaontanahasta, rakoista tai jänteistä valmistetut tavarat

Kattaa puruluut ja puruluiden valmistukseen käytettävät ainekset.

43 RYHMÄ

Turkisnahat ja tekoturkikset; niistä valmistetut tavarat

43 ryhmän huomautukset (ote CN:n tämän ryhmän huomautuksista)

”1.

Kaikkialla nimikkeistössä tarkoitetaan ilmaisulla ”turkisnahat” nimikkeen 4301 raakoja turkisnahkoja lukuun ottamatta kaikkien eläinten karva- tai villapeitteisiä parkittuja tai muokattuja vuotia ja nahkoja.

2.

Tähän ryhmään eivät kuulu:

a)

höyhen- tai untuvapeitteiset linnunnahat ja tällaisten nahkojen osat (nimike 0505 tai 6701);

b)

41 ryhmän karva- tai villapeitteiset raa’at vuodat ja nahat (ks. kyseisen ryhmän 1 huomautuksen c alakohta);

…”

Ote harmonoidun järjestelmän selityksistä

”Nimike 4301: Turkisnahat katsotaan raaoiksi ja tähän nimikkeeseen kuuluviksi sekä luonnontilassa olevina että myös, jos ne on puhdistettu ja säilötty pilaantumista vastaan, esim. kuivaamalla tai suolaamalla (märkä- tai kuivasuolattu). Turkis voi olla myös nypitty tai leikattu siten, että karkeat karvat on poistettu tai leikattu lyhyeksi, tai ajeltu siten, että nahkapinta osittain näkyy.”

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

Ex43 01

Raa’at turkisnahat (myös päät, hännät, koivet ja muut osat tai leikkeet, jotka sopivat turkkurien käyttöön), muut kuin nimikkeen 4101 , 4102 tai 4103 raa’at vuodat ja nahat

Kaikki, lukuun ottamatta turkisnahkoja, jotka on käsitelty asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIII olevan VIII luvun mukaisesti, jos on noudatettu asetuksen (EY) N:o 1069/2009 41 artiklan 3 kohdan sääntöjä.

Kattaa seuraavat alanimikkeet:

Ex43011000 (minkinnahat, kokonaiset, myös jos niistä puuttuvat pää, häntä tai koivet): asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan II luvun 1 jakson taulukon 2 rivillä 14 säädetään rehuketjun ulkopuolella käytettäviksi tarkoitettuja johdettuja tuotteita (turkis) koskevista erityisvaatimuksista.

Ex43013000 (karitsannahoista seuraavat: astrakaani-, breitschwanz-, karakul-, persiaani- ja niiden kaltaisten karitsojen sekä intialaisen, kiinalaisen, mongolilaisen ja tiibetiläisen karitsan nahat, kokonaiset, myös jos niistä puuttuvat pää, häntä tai koivet): asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan II luvun 1 jakson taulukon 2 rivillä 5 säädetään sorkka- ja kavioeläinten vuotia ja nahkoja koskevista erityisvaatimuksista.

Ex43016000 (ketunnahat, kokonaiset, myös jos niistä puuttuvat pää, häntä tai koivet): asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan II luvun 1 jakson taulukon 2 rivillä 14 säädetään rehuketjun ulkopuolella käytettäviksi tarkoitettuja johdettuja tuotteita (turkis) koskevista erityisvaatimuksista.

Ex43018000 (muut turkisnahat, kokonaiset, myös jos niistä puuttuvat pää, häntä tai koivet): muut kuin sorkka- ja kavioeläimet, esimerkiksi murmelit, luonnonvaraiset kissaeläimet, hylkeet ja nutria. Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan II luvun 1 jakson taulukon 2 rivillä 14 säädetään rehuketjun ulkopuolella käytettäviksi tarkoitettuja johdettuja tuotteita (turkis) koskevista erityisvaatimuksista.

Ex43019000 (päät, hännät, koivet ja muut osat tai leikkeet, jotka sopivat turkkurien käyttöön): asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan II luvun 1 jakson taulukon 2 rivillä 14 säädetään rehuketjun ulkopuolella käytettäviksi tarkoitettuja johdettuja tuotteita (turkis) koskevista erityisvaatimuksista.

51 RYHMÄ

Villa sekä hieno ja karkea eläimenkarva; jouhilanka ja jouhesta kudotut kankaat

Yleisiä huomioita

Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan II luvun 1 jakson taulukon 2 rivillä 8 säädetään käsittelemätöntä villaa ja karvaa koskevista erityisvaatimuksista nimikkeiden 5101–5103 osalta.

51 ryhmän huomautukset (ote CN:n tämän ryhmän huomautuksista)

”1.

Kaikkialla nimikkeistössä tarkoitetaan ilmaisulla:

a)

”villa” lampaasta tai karitsasta saatua luonnonkuitua;

b)

”hieno eläimenkarva” alpakan, laaman, vikunjan, kamelin, dromedaarin, jakin ja angora-, tiibet-, kashmir- ja niiden kaltaisten vuohien (mutta ei tavallisen vuohen) karvaa sekä kanin (myös angorakanin), jäniksen, majavan, nutrian ja piisamirotan karvaa;

c)

”karkea eläimenkarva” edellä mainitsemattomien eläinten karvaa, lukuun ottamatta harjaksia ja muita harjantekoon käytettäviä eläimenkarvoja (nimike 0502) ja jouhia (nimike 0511).”

Ote harmonoidun järjestelmän selityksistä

”Karkealla eläimenkarvalla tarkoitetaan koko nimikkeistössä kaikkia muita eläimenkarvoja kuin hienoa eläimenkarvaa, lukuun ottamatta: lampaanvillaa (nimike 5101); hevoseläinten ja nautaeläinten harja- ja häntäjouhia (luokitellaan jouhina nimike 0511); sian ja villisian harjaksia ja muita karvoja, mäyränkarvoja sekä muita harjantekokarvoja (nimike 0502) (ks. 1 huomautuksen c kohta).”

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

Ex51 01

Karstaamaton ja kampaamaton villa

Käsittelemätön villa.

Ex51 02

Karstaamaton ja kampaamaton hieno tai karkea eläimenkarva

Käsittelemätön karva, myös karkea karva, joka on peräisin nauta- tai hevoseläinten kupeista.

Ex51 03

Villajätteet ja hienon tai karkean eläimenkarvan jätteet, myös langanjätteet, ei kuitenkaan garnetoidut jätteet ja lumput

Käsittelemätön villa tai karva.

67 RYHMÄ

Valmistetut höyhenet ja untuvat sekä höyhenistä tai untuvista valmistetut tavarat; tekokukat; hiuksista valmistetut tavarat

Ote harmonoidun järjestelmän selityksistä

”Nimikkeeseen 6701 kuuluvat:

A.

Höyhen- ja untuvapeitteiset linnunnahat ja muut linnun osat, höyhenet, untuvat ja höyhenten osat, joille, vaikkakaan ne eivät vielä ole valmiita tavaroita, on kuitenkin tehty muu kuin yksinkertainen puhdistus-, desinfiointi- tai säilytyskäsittely (ks. nimikkeen 0505 selityksiä); tämän nimikkeen tavarat voivat esim. olla valkaistuja, värjättyjä, käherrettyjä tai aallotettuja.

B.

Höyhen- ja untuvapeitteisistä linnunnahoista tai muista linnun osista valmistetut tavarat, höyhenistä, untuvista tai höyhenten osista valmistetut tavarat, myös jos höyhenet, untuvat jne. ovat valmistamattomia tai pelkästään puhdistettuja, mutta eivät sulkakynistä ja ruodeista tehdyt tavarat. Tähän nimikkeeseen kuuluvat siten mm.

1.

irralliset höyhenet, joiden sulkakyniin on kiinnitetty metallilanka tai jotka on sidottu käytettäviksi esim. hattukoristeiksi, ja myös erilaisista höyhenen osista kootut tekohöyhenet;

2.

höyhenkimpuiksi kootut höyhenet ja höyhenet tai untuvat, jotka on yhdistetty liimaamalla tai muulla tavalla kiinnittämällä tekstiili- tai muulle alustalle;

3.

linnuista, linnun osista, höyhenistä tai untuvista valmistetut koristeet hattuja, puuhkia, kauluksia, viittoja ja muita vaatteita tai vaatetustarvikkeita varten;

4.

koristesulista (tai höyhenistä) valmistetut viuhkat, mitä tahansa ainetta olevin kehyksin; jalometallikehyksiset viuhkat luokitellaan kuitenkin nimikkeeseen 7113.”

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

Ex67010000

Höyhen- ja untuvapeitteiset linnun nahat ja muut osat, höyhenet, höyhenen osat ja untuvat sekä niistä valmistetut tavarat (muut kuin nimikkeen 0505 tavarat sekä valmistetut sulkakynät ja ruodit)

Ainoastaan höyhen- ja untuvapeitteiset linnun nahat ja muut osat, höyhenet, untuvat ja höyhenen osat.

Valmistamattomista tai pelkästään puhdistetuista nahoista, höyhenistä tai untuvista ja höyhenen osista valmistetut tavarat.

Lukuun ottamatta käsiteltyjä koristesulkia ja koristehöyheniä, matkustajien mukanaan tuomia, yksityiskäyttöön tarkoitettuja käsiteltyjä sulkia ja höyheniä tai käsiteltyjä sulkia ja höyheniä sisältäviä tavaraeriä, jotka on lähetetty yksityishenkilöille muuhun kuin teolliseen tarkoitukseen.

Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan II luvun 1 jakson taulukon 2 rivillä 9 säädetään sulkia ja höyheniä koskevista erityisvaatimuksista.

71 RYHMÄ

Luonnonhelmet ja viljellyt helmet, jalo- ja puolijalokivet, jalometallit, jalometallilla pleteroidut metallit ja näistä valmistetut tavarat; epäaidot korut; metallirahat

Harmonoidun järjestelmän luokittelusuositus 7101,21/1

”Ihmisravinnoksi soveltumattomat osterit, jotka sisältävät yhden tai useamman viljellyn helmen; suolaveteen säilöttyinä ja ilmanpitäviin metalliastioihin pakattuina.”

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

Ex71012100

Viljellyt helmet, valmistamattomat

Kattaa ihmisravinnoksi soveltumattomat osterit, jotka sisältävät yhden tai useamman viljellyn helmen, säilöttyinä suolaveteen tai eri menetelmillä ja pakattuina ilmanpitäviin metalliastioihin.

Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan IV luvun 2 jaksossa tarkoitetut valmistamattomat viljellyt helmet, paitsi jos ne on jätetty asetuksen (EY) N:o 1069/2009 soveltamisalan ulkopuolelle kyseisen asetuksen 2 artiklan 2 kohdan f alakohdan mukaisesti.

95 RYHMÄ

Lelut, pelit ja urheiluvälineet; niiden osat ja tarvikkeet

Ote harmonoidun järjestelmän selityksistä

”Huvipuistovälineet, kiertävät sirkukset, kiertävät eläinnäyttelyt ja kiertävät teatterit sijoitetaan nimikkeeseen 9508 edellyttäen, että niihin sisältyvät kaikki ne yksiköt, jotka ovat tarpeen niiden normaaliin toimintaan. Tähän nimikkeeseen kuuluvat sirkukset ym. kokonaisuuksina telttoineen, eläimineen, soittimineen, generaattoreineen, moottoreineen, valaistusvarusteineen, penkkeineen, aseineen, ampumatarvikkeineen jne., jotka, jos ne esitettäisiin tullattavaksi erikseen, luokiteltaisiin nimikkeistön muihin nimikkeisiin.”

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

Ex95081000

Kiertävät sirkukset ja kiertävät eläinnäyttelyt

Ainoastaan elävät eläimet.

Ex95089000

Muut: huvipuistovälineet, kiertävät teatterit

Ainoastaan elävät eläimet.

96 RYHMÄ

Erinäiset tavarat

Ote harmonoidun järjestelmän selityksistä

”Tässä nimikkeessä termi ’valmistettu’ tarkoittaa aineita, joita on käsitelty enemmän kuin pelkästään kyseisten raaka-aineiden nimikkeissä sallituilla valmistusmenetelmillä (ks. nimikkeiden 0505–0508 selityksiä). Tähän nimikkeeseen kuuluvat siten norsunluun-, luun-, kilpikonnankuoren-, sarven-, korallin-, helmiäisen- yms. palaset levyinä, laattoina, tankoina jne., jotka on leikattu määrämuotoon (myös neliön tai suorakaiteen muotoisiksi), kiillotettu tai muulla tavalla työstetty hiomalla, poraamalla, jyrsimällä, sorvaamalla jne. Sitä vastoin kappaleet, jotka voidaan tunnistaa tavaroiden osiksi, eivät kuulu tähän nimikkeeseen, jos sellaiset osat kuuluvat toiseen nimikkeeseen. Siten levyt pianon koskettimia varten ja levyt ampuma-aseiden periin kuuluvat nimikkeisiin 9209 ja 9305. Valmistetut aineet, joita ei voida tunnistaa tavaroiden osiksi, kuuluvat kuitenkin tähän nimikkeeseen (esim. yksinkertaiset pyörylät, levyt tai kaistaleet upotuksiin jne. tai pianon koskettimien valmistukseen).

Nimikkeeseen 9602 kuuluvat ohkolehdet kovettamattomasta gelatiinista, muuhun kuin neliön tai suorakaiteen muotoon leikatut. Suorakulmaisiksi leikatut gelatiinilehtiset, myös pintakäsitellyt, kuuluvat nimikkeeseen 3503 tai 49 ryhmään (esim. postikortit) (ks. nimikkeen 3503 selityksiä). Kovettamattomasta gelatiinista valmistettuja tavaroita ovat esim.:

i)

pienet pyörylät biljardikeppien päiden kiinnittämistä varten;

ii)

kapselit farmaseuttisia tuotteita ja mekaanisten sytyttimien polttoainetta varten.”

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

ex 9602 00 00

Valmistettu kovettamaton gelatiini (ei kuitenkaan nimikkeen 3503 gelatiini) sekä kovettamattomasta gelatiinista tehdyt tavarat

Tyhjät kapselit, kovetettua gelatiinia, elintarvikkeisiin tai eläinten ruokintaan tarkoitetut; asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan I luvun 1 jakson taulukon 1 rivillä 5 säädetään eläinten ruokintaa koskevista erityisvaatimuksista.

97 RYHMÄ

Taideteokset, kokoelmaesineet ja antiikkiesineet

Ote harmonoidun järjestelmän selityksistä

”A.

Nimikkeeseen kuuluvat eläintieteelliset, kasvitieteelliset, mineralogiset tai anatomiset kokoelmat ja kokoelmaesineet, kuten:

(1)

kaikenlaiset kuolleet eläimet, kuivatut tai nesteessä säilytetyt; täytetyt eläimet kokoelmia varten;

(2)

tyhjiksi puhalletut linnun munat; hyönteiset rasioissa, kehyksissä yms. (muut kuin koruesineiksi tai helyiksi tehdyt); tyhjät kotilot (simpukat), muut kuin teollisuuskäyttöön sopivat;

(3)

siemenet tai kasvit, kuivatut tai nesteessä säilytetyt; kasvikokoelmat (herbaariot);

(4)

mineraalinäytteet (jotka eivät ole 71 ryhmään kuuluvia jalo- tai puolijalokiviä); kivettymät;

(5)

luuopilliset esineet (luurangot, pääkallot, luut);

(6)

anatomiset ja patologiset esineet.”

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

Ex97050000

Eläintieteelliset, kasvitieteelliset, mineralogiset, anatomiset, historialliset, arkeologiset, paleontologiset, etnografiset ja numismaattiset kokoelmat ja kokoelmaesineet

Ainoastaan eläinperäiset tuotteet.

Lukuun ottamatta mistä tahansa eläinlajista peräisin olevia metsästystrofeita ja muita esineitä, jotka on preparoimalla käsitelty huoneenlämmössä säilyviksi.

Lukuun ottamatta muista lajeista kuin sorkka- ja kavioeläimistä ja linnuista peräisin olevia metsästystrofeita ja muita esineitä (käsitellyt tai käsittelemättömät).

Asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä XIV olevan II luvun 1 jakson taulukon 2 rivillä 6 säädetään metsästystrofeita koskevista erityisvaatimuksista.

99 RYHMÄ

CN-erityiskoodit

Tilastokoodit tietyille erityisille tavaroiden liikkeille

Yleisiä huomioita

Tämä ryhmä koskee tavaroita, jotka ovat peräisin kolmansista maista ja jotka toimitetaan aluksiin ja ilma-aluksiin Euroopan unionin alueella passitusmenettelyssä (T1).

CN-koodi

Kuvaus

Selitys

(1)

(2)

(3)

Ex 9930 24 00

Aluksiin ja ilma-aluksiin toimitetut yhdistetyn nimikkeistön 1–24 ryhmän tavarat

Eläinperäiset elintarvikkeet, jotka on tarkoitettu laivamuonitukseen komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/2124 (10) 21 ja 29 artiklan mukaisesti.

Ex 9930 99 00

Aluksiin ja ilma-aluksiin toimitetut muualle luokitellut tavarat.

Eläinperäiset elintarvikkeet, jotka on tarkoitettu laivamuonitukseen delegoidun asetuksen (EU) 2019/2124 21 ja 29 artiklan mukaisesti.


(1)  Komission asetus (EU) N:o 142/2011, annettu 25 päivänä helmikuuta 2011, muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009 täytäntöönpanosta sekä neuvoston direktiivin 97/78/EY täytäntöönpanosta tiettyjen näytteiden ja tuotteiden osalta, jotka vapautetaan kyseisen direktiivin mukaisista eläinlääkärintarkastuksista rajatarkastusasemilla (EUVL L 54, 26.2.2011, s. 1).

(2)  Komission delegoitu asetus (EU) 2021/630, annettu 16 päivänä helmikuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä tiettyjen rajatarkastusasemilla suoritettavasta virallisesta valvonnasta vapautettujen tavaraluokkien osalta ja komission päätöksen 2007/275/EY muuttamisesta (EUVL L 132, X.X.2021, s. 17).

(3)  Neuvoston asetus (ETY) N:o 2658/87, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1987, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista (EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1).

(4)  Neuvoston päätös 87/369/ETY, tehty 7 päivänä huhtikuuta 1987, harmonisoitua tavarankuvaus- ja -koodausjärjestelmää koskevan kansainvälisen yleissopimuksen ja siihen liittyvän muutospöytäkirjan hyväksymisestä (EYVL L 198, 20.7.1987, s. 1).

(5)  Selittävät huomautukset Euroopan unionin yhdistettyyn nimikkeistöön (EUVL C 119, 29.3.2019, s. 1), sellaisena kuin se on myöhemmin muutettuna.

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1069/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta (sivutuoteasetus) (EUVL L 300, 14.11.2009, s. 1).

(7)  Komission asetus (EY) N:o 1125/2006, annettu 21 päivänä heinäkuuta 2006, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön (EUVL L 200, 22.7.2006, s. 3).

(8)  Neuvoston direktiivi 93/42/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1993, lääkinnällisistä laitteista (EYVL L 169, 12.7.1993, s. 1).

(9)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/79/EY, annettu 27 päivänä lokakuuta 1998, in vitro-diagnostiikkaan tarkoitetuista lääkinnällisistä laitteista (EYVL L 331, 7.12.1998, s. 1).

(10)  Komission delegoitu asetus (EU) 2019/2124, annettu 10 päivänä lokakuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä kauttakuljetettavien, uudelleenlastattavien ja määräpaikkaan unionin kautta jatkokuljetettavien eläinten ja tavaroiden lähetysten virallista valvontaa koskevien sääntöjen osalta sekä komission asetusten (EY) N:o 798/2008, (EY) N:o 1251/2008, (EY) N:o 119/2009, (EU) N:o 206/2010, (EU) N:o 605/2010, (EU) N:o 142/2011 ja (EU) N:o 28/2012, komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/759 ja komission päätöksen 2007/777/EY muuttamisesta (EUVL L 321, 12.12.2019, s. 73).