4.3.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 74/7


KOMISSION ASETUS (EU) 2021/383,

annettu 3 päivänä maaliskuuta 2021,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 liitteen III, jossa luetellaan apuaineet, joiden lisäämistä kasvinsuojeluaineisiin ei hyväksytä, muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 (1) ja erityisesti sen 27 artiklan 2 kohdan ja 78 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Apuaineet kuvataan asetuksen (EY) N:o 1107/2009 2 artiklan 3 kohdan c alakohdassa aineiksi tai valmisteiksi, joita käytetään tai jotka on tarkoitettu käytettäviksi kasvinsuojeluaineessa tai liitännäisaineessa mutta jotka eivät ole tehoaineita, suoja-aineita eivätkä tehosteaineita.

(2)

Apuaineita ei hyväksytä kasvinsuojeluaineissa, jos niiden jäämillä, jotka syntyvät hyvän kasvinsuojelukäytännön mukaisen käytön seurauksena, ottaen huomioon realistiset käyttöolosuhteet, on haitallisia vaikutuksia ihmisten tai eläinten terveyteen tai pohjaveteen tai kohtuuttomia haittavaikutuksia ympäristöön. Apuaineita ei hyväksytä kasvinsuojeluaineissa myöskään, jos niiden hyvän kasvinsuojelukäytännön mukaisella käytöllä, ottaen huomioon realistiset käyttöolosuhteet, on haitallisia vaikutuksia ihmisten tai eläinten terveyteen tai kohtuuttomia haittavaikutuksia kasveihin, kasvituotteisiin tai ympäristöön. Tällaiset apuaineet, joita ei voida hyväksyä, on lueteltava asetuksen (EY) N:o 1107/2009 liitteessä III.

(3)

Apuaineet ovat aineita tai valmisteita, joita käytetään kasvinsuojeluaineissa yhdessä tehoaineen kanssa. Ne leviävät siten ympäristöön samalla tavalla. Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 1107/2009 liitteessä II olevassa 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5, 3.7, 3.8.2 ja 3.10 kohdassa vahvistettuja ihmisten terveyttä, ympäristöä, myrkyllisyyttä ympäristölle ja pohjavettä koskevia kriteereitä olisi sovellettava myös niiden apuaineiden määrittämisessä, joita ei voida hyväksyä.

(4)

Luettelossa apuaineista, joita ei voida hyväksyä, on näin ollen oltava aineet, jotka kuuluvat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (2) liitteessä VI esitetyn yhdenmukaisen luokituksen mukaisesti syöpää aiheuttavien aineiden kategoriaan 1A tai 1B, perimää vaurioittavien aineiden kategoriaan 1A tai 1B tai lisääntymiselle vaarallisten aineiden kategoriaan 1A tai 1B.

(5)

Luettelossa apuaineista, joita ei voida hyväksyä, on lisäksi oltava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (3) 57 artiklan ensimmäisen kohdan d alakohdassa tarkoitetut hitaasti hajoaviksi, biokertyviksi ja myrkyllisiksi osoitetut aineet, jäljempänä ’PBT-aineet,’ ja e alakohdassa tarkoitetut erittäin hitaasti hajoaviksi ja erittäin voimakkaasti biokertyviksi osoitetut aineet, jäljempänä ’vPvB-aineet’.

(6)

Luettelossa apuaineista, joita ei voida hyväksyä, olisi asetuksen (EY) N:o 1907/2006 57 artiklan ensimmäisen kohdan f alakohdan mukaisesti oltava myös aineet, jotka aiheuttavat erityistä huolta hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien vuoksi, tai Euroopan parlamentin asetuksen (EY) N:o 528/2012 (4) mukaisesti hormonitoimintaa häiritseviksi osoitetut aineet tai Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/1021 (5) mukaisesti pysyviksi orgaanisiksi yhdisteiksi osoitetut aineet.

(7)

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä XVII asetetaan rajoituksia tietyille vaarallisille aineille. Jos kyseisten aineiden käyttöön apuaineina kasvinsuojeluaineissa sovelletaan rajoituksia, ne on lisättävä asetuksen (EY) N:o 1107/2009 liitteessä III olevaan apuaineiden luetteloon.

(8)

Jäsenvaltiot ovat määrittäneet apuaineet, joita ei niiden näkemyksen mukaan voida hyväksyä neuvoston direktiivin 91/414/ETY (6) tai asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti luvan saaneissa kasvinsuojeluaineissa. Belgia, Espanja, Italia, Itävalta, Liettua, Norja, Ranska ja Saksa ovat ilmoittaneet kyseiset apuaineet. Näistä apuaineista aineet, jotka kuuluvat asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI esitetyn yhdenmukaisen luokituksen mukaan syöpää aiheuttavien aineiden kategoriaan 1A tai 1B, perimää vaurioittavien aineiden kategoriaan 1A tai 1B tai lisääntymiselle vaarallisten aineiden kategoriaan 1A tai 1B, aineet, jotka on osoitettu PBT- tai vPvB-aineiksi asetuksen (EY) N:o 1907/2006 57 artiklan ensimmäisen kohdan d ja e alakohdan mukaisesti, aineet, jotka on osoitettu erityistä huolta aiheuttaviksi aineiksi hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien vuoksi asetuksen (EY) N:o 1907/2006 57 artiklan ensimmäisen kohdan f alakohdan mukaisesti, ja aineet, jotka on osoitettu pysyviksi orgaanisiksi yhdisteiksi asetuksen (EU) 2019/1021 mukaisesti, on lueteltava asetuksen (EY) N:o 1107/2009 liitteessä III.

(9)

Polyetoksyloidun talialkyyliamiinin (CAS-numero 61791-26-2) käyttö glyfosaattia sisältävissä kasvinsuojeluaineissa kiellettiin komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/1313 (7), koska polyetoksyloidun talialkyyliamiinin myrkyllisyydestä ja aineen mahdollisesta kielteisestä vaikutuksesta ihmisten terveyteen ilmeni huolia. Nämä huolet johtuvat pääosin kyseessä olevien aineiden luontaisista ominaisuuksista. Ne eivät siis rajoitu glyfosaattia sisältäviin formulaatteihin vaan koskevat kaikkia muita tehoaineita sisältäviä formulaatteja. Siksi myös polyetoksyloitu talialkyyliamiini on lisättävä asetuksen (EY) N:o 1107/2009 liitteessä III olevaan apuaineiden luetteloon.

(10)

Komission täytäntöönpanopäätöksillä (EU) 2016/109 (8) ja (EU) 2018/619 (9) jätettiin hyväksymättä PHMB (1600; 1.8), CAS-numero 27083-27-8 ja 32289-58-0, ja PHMB (1415; 4.7), CAS-numero 32289-58-0 ja 1802181-67-4 muun muassa valmisteryhmään 6 (suljetuissa astioissa käytettävät säilytysaineet) kuuluvissa biosidivalmisteissa käytettävänä vanhana tehoaineena, koska se aiheuttaa ihmisten terveydelle ja ympäristölle riskejä, joita ei voida hyväksyä. Niiden käyttö suljetuissa astioissa käytettävinä säilytysaineina kasvinsuojeluaineissa vaikuttaisi siis ihmisten terveyteen ja ympäristöön tavalla, jota ei voida hyväksyä. Siksi myös PHMB (1600; 1.8) ja PHMB (1415; 4.7) on lueteltava asetuksen (EY) N:o 1107/2009 liitteessä III.

(11)

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 liitteessä III lueteltavia apuaineita voi olla myös markkinoille saatetuissa liitännäisaineissa. Koska liitännäisaineiden lupien myöntämisestä ei ole vielä laadittu yksityiskohtaisia sääntöjä asetuksen (EY) N:o 1107/2009 58 artiklan 2 kohdan mukaisesti, jäsenvaltiot voivat soveltaa liitännäisaineiden osalta edelleen kansallisia säännöksiä kyseisen asetuksen 81 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Koska asetuksen (EY) N:o 1107/2009 tavoitteena on estää kiellettyjä apuaineita sisältävien liitännäisaineiden markkinoille saattaminen tai käyttö, on varmistettava, että myöskään kasvinsuojeluaineiden kanssa sekoitettavat liitännäisaineet eivät sisällä mitään kyseisistä apuaineista, joita ei voida hyväksyä.

(12)

Jäsenvaltioille on annettava riittävästi aikaa tarkastella uudelleen niiden kasvinsuojeluaineiden ja liitännäisaineiden koostumusta, joilla on niiden alueella voimassa oleva lupa. Näin jäsenvaltiot voivat arvioida, sisältävätkö aineet asetuksen (EY) N:o 1107/2009 liitteessä III lueteltuja apuaineita, ja peruuttaa kyseisiä apuaineita sisältävien kasvinsuojeluaineiden ja liitännäisaineiden luvat tai muuttaa niitä.

(13)

Jos jäsenvaltiot myöntävät asetuksen (EY) N:o 1107/2009 liitteessä III lueteltuja apuaineita sisältäville kasvinsuojeluaineille tai liitännäisaineille siirtymäaikoja kyseisen asetuksen 46 artiklan tai lupien myöntämistä liitännäisaineille koskevien kansallisten säännösten mukaisesti, siirtymäajan on päätyttävä myynnin ja jakelun osalta viimeistään kolmen kuukauden ja hävittämisen, varastoimisen ja käytön osalta lisäksi yhdeksän kuukauden kuluttua luvan muuttamis- tai peruuttamispäivästä.

(14)

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 liitteessä III lueteltavia apuaineita voi olla tahattomina epäpuhtauksina muissa apuaineissa, jotka voidaan hyväksyä sellaisenaan käytettäviksi kasvinsuojeluaineissa tai liitännäisaineissa. Näin ollen apuaineiden, joita ei voida hyväksyä, yksittäisen pitoisuuden lopullisessa kasvinsuojeluaineessa tai liitännäisaineessa on oltava alle 0,1 painoprosenttia tai alle syöpää aiheuttaviin, perimää vaurioittaviin ja lisääntymismyrkyllisiin (CMR) ominaisuuksiin liittyvän erityisen pitoisuusrajan, kun apuaineelle, jota ei voida hyväksyä, on asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI vahvistettu yksittäisen pitoisuuden tasoksi alle 0,1 painoprosenttia, jotta se voidaan katsoa hyväksyttäväksi tahattomaksi epäpuhtaudeksi, ellei asianomaisten analyysimenetelmien teknisten rajoitusten vuoksi aseteta eri rajaa.

(15)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1107/2009 liite III tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Jäsenvaltioiden, jotka ovat myöntäneet asetuksen (EY) N:o 1107/2009 liitteessä III, sellaisena kuin se on muutettuna tällä asetuksella, lueteltuja apuaineita sisältäville kasvinsuojeluaineille lupia, on muutettava kyseisiä lupia tai peruutettava ne heti, kun se on mahdollista, mutta viimeistään 24 päivänä maaliskuuta 2023.

3 artikla

Jäsenvaltiot eivät saa myöntää lupaa asetuksen (EY) N:o 1107/2009 liitteessä III, sellaisena kuin se on muutettuna tällä asetuksella, lueteltuja apuaineita sisältävien liitännäisaineiden markkinoille saattamiseen tai käyttöön.

Jäsenvaltioiden, jotka ovat myöntäneet asetuksen (EY) N:o 1107/2009 liitteessä III, sellaisena kuin se on muutettuna tällä asetuksella, lueteltuja apuaineita sisältäville liitännäisaineille lupia, on muutettava kyseisiä lupia tai peruutettava ne heti, kun se on mahdollista, mutta viimeistään 24 päivänä maaliskuuta 2023.

4 artikla

Kaikkien siirtymäaikojen, jotka jäsenvaltiot myöntävät asetuksen (EY) N:o 1107/2009 46 artiklan tai lupien myöntämistä liitännäisaineille koskevien kansallisten säännösten mukaisesti, on oltava mahdollisimman lyhyitä, ja niiden on päätyttävä myynnin ja jakelun osalta viimeistään kolme kuukautta 2 ja 3 artiklassa tarkoitetun lupien muuttamis- ja peruuttamispäivän jälkeen ja hävittämisen, varastoimisen ja käytön osalta yhdeksän kuukautta tätä myöhemmin.

5 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä maaliskuuta 2021.

Komission puolesta

Ursula VON DER LEYEN

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta (EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta (EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 528/2012, annettu 22 päivänä toukokuuta 2012, biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä (EUVL L 167, 27.6.2012, s. 1).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/1021, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2019, pysyvistä orgaanisista yhdisteistä (EUVL L 169, 25.6.2019, s. 45).

(6)  Neuvoston direktiivi 91/414/ETY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1991, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta (EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1).

(7)  Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1313, annettu 1 päivänä elokuuta 2016, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta tehoaineen glyfosaatti hyväksymisedellytysten osalta (EUVL L 208, 2.8.2016, s. 1).

(8)  Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/109, annettu 27 päivänä tammikuuta 2016, PHMB:n (1600; 1,8) hyväksymättä jättämisestä valmisteryhmiin 1, 6 ja 9 kuuluvissa biosidivalmisteissa käytettävänä vanhana tehoaineena (EUVL L 21, 28.1.2016, s. 84).

(9)  Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/619, annettu 20 päivänä huhtikuuta 2018, PHMB:n (1415; 4.7) hyväksymättä jättämisestä valmisteryhmiin 1, 5 ja 6 kuuluvissa biosidivalmisteissa käytettävänä vanhana tehoaineena (EUVL L 102, 23.4.2018, s. 21).


LIITE

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1107/2009 liite III seuraavasti:

LIITE III

27 artiklassa tarkoitettu luettelo apuaineista, joiden lisäämistä kasvinsuojeluaineisiin ei hyväksytä  (1)

Nro

Nimi

EY-nimi / muut nimet

CAS-numero

EY-numero

Luokitus / muut ominaisuudet

1.

1-kloro-2,3-epoksipropaani

Epikloorihydriini 2,3-epoksipropyylikloridi

106-89-8

203-439-8

Syöpää aiheuttava (kat. 1B)

2.

1,2-dikloorietaani

1,2-dikloorietaani

Etaani, 1,2-dikloori-

107-06-2

203-458-1

Syöpää aiheuttava (kat. 1B)

3.

2-etoksietanoli

2-etoksietanoli;

Etanoli, 2-etoksi-

110-80-5

203-804-1

Lisääntymiselle vaarallinen (kat. 1B)

4.

2-etoksietyyliasetaatti

2-etoksietanoliasetaatti; Etanoli, 2-etoksi-, 1-asetaatti

111-15-9

203-839-2

Lisääntymiselle vaarallinen (kat. 1B)

5.

1-etyylipyrrolidin-2-oni

1-etyylipyrrolidin-2-oni;

N-etyyli-2-pyrrolidoni

2687-91-4

220-250-6

Lisääntymiselle vaarallinen (kat. 1B)

6.

2-metoksietanoli

2-metoksietanoli;

Etanoli, 2-metoksi-

109-86-4

203-713-7

Lisääntymiselle vaarallinen (kat. 1B)

7.

2-metoksietyyliasetaatti

2-metoksietyyliasetaatti;

Etanoli, 2-etoksi-, 1-asetaatti;

2-metoksietanoliasetaatti

110-49-6

203-772-9

Lisääntymiselle vaarallinen (kat. 1B)

8.

2-metoksipropanoli

2-metoksipropanoli;

1-propanoli, 2-metoksi-

1589-47-5

216-455-5

Lisääntymiselle vaarallinen (kat. 1B)

9.

1-metyylipyrrolidin-2-oni

1-metyyli-2-pyrrolidoni;

2-pyrrolidoni, 1-metyyli-

872-50-4

212-828-1

Lisääntymiselle vaarallinen (kat. 1B)

10.

2-nitropropaani

2-nitropropaani;

Propaani, 2-nitro-

79-46-9

201-209-1

Syöpää aiheuttava (kat. 1B)

11.

Amiinit, talialkyyli-, etoksyloidut

Amiinit, talialkyyli-, etoksyloidut

Polyetyksoloitu talialkyyliamiini

61791-26-2

 

Huolia tai tietopuutteita mahdollisista vaikutuksista ihmisten terveyteen tai ympäristöön

12.

Amiinit, talialkyyli-, etoksyloidut, propoksyloidut

Amiinit, talialkyyli-, etoksyloidut, propoksyloidut;

Polyetyksoloitu, propoksyloitu talialkyyliamiini

68213-26-3

 

Huolia tai tietopuutteita mahdollisista vaikutuksista ihmisten terveydelle tai ympäristölle

13.

Asbestikuidut

Aktinoliittiasbesti;

Asbesti, aktinoliitti-

77536-66-4

 

Syöpää aiheuttava (kat. 1A)

14.

Amosiittiasbesti;

Asbesti, amosiitti-

12172-73-5

 

Syöpää aiheuttava (kat. 1A)

15.

Antofylliittiasbesti;

Asbesti, antofylliitti-

77536-67-5

 

Syöpää aiheuttava (kat. 1A)

16.

Krysotiiliasbesti;

Asbesti, krysotiili-

12001-29-5

 

Syöpää aiheuttava (kat. 1A)

17.

Krokidoliittiasbesti;

Asbesti, krokidoliitti-

12001-28-4

 

Syöpää aiheuttava (kat. 1A)

18.

Tremoliittiasbesti

Asbesti, tremoliitti-

77536-68-6

 

Syöpää aiheuttava (kat. 1A)

19.

Bentseeni

Bentseeni

71-43-2

200-753-7

Syöpää aiheuttava (kat. 1A)

Perimää vaurioittava (kat. 1B)

20.

Bentso[def]kryseeni (2);

Bentso[pqr]tetrafeeni

Bentso[def]kryseeni;

Bentso[a]pyreeni

50-32-8

200-028-5

Syöpää aiheuttava (kat. 1B) / perimää vaurioittava (kat. 1B) /

lisääntymiselle vaarallinen (kat. 1B)

21.

Bis(2-metyylipropyyli)bentseeni-1,2-dikarboksylaatti

Di-isobutyyliftalaatti

84-69-5

201-553-2

Hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia (REACH-asetuksen 57 artiklan f alakohta – ihmisten terveys) Lisääntymiselle vaarallinen (kat. 1B)

22.

Boorihappo

Boorihappo

10043-35-3

11113-50-1

233-139-2

234-343-4

Lisääntymiselle vaarallinen (kat. 1B)

23.

Dinatriumoktaboraatti

Dinatriumoktaboraatti; Dinatriumoktaboraatti, vedetön

12008-41-2

234-541-0

Lisääntymiselle vaarallinen (kat. 1B)

24.

Dinatriumoktaboraattitetrahydraatti

Boorihapon dinatriumsuola, tetrahydraatti;

12280-03-4

234-541-0

Lisääntymiselle vaarallinen (kat. 1B)

25.

Dinatriumtetraboraatti, vedetön

Dinatriumtetraboraatti, vedetön;

Boorinatriumoksidi

1330-43-4

215-540-4

Lisääntymiselle vaarallinen (kat. 1B)

26.

Dinatriumtetraboraattidekahydraatti

Booraksi

1303-96-4

215-540-4

Lisääntymiselle vaarallinen (kat. 1B)

27.

Dinatriumtetraboraattipentahydraatti

Boorinatriumoksidi, hydraatti

12179-04-3

215-540-4

Lisääntymiselle vaarallinen (kat. 1B)

28.

Ortoboorihapon natriumsuola

Ortoboorihapon natriumsuola; Boorihappo, natriumsuola

13840-56-7

237-560-2

Lisääntymiselle vaarallinen (kat. 1B)

29.

Tetrabooridinatriumheptaoksidi, hydraatti

Tetrabooridinatriumheptaoksidi, hydraatti;

Boorinatriumoksidi, hydraatti

12267-73-1

235-541-3

Lisääntymiselle vaarallinen (kat. 1B)

30.

Buta-1,3-dieeni

Buta-1,3-dieeni;

1,3-butadieeni

106-99-0

203-450-8

Syöpää aiheuttava (kat. 1A)

Perimää vaurioittava (kat. 1B)

31.

Butaani

sisältää ≥ 0,1 % butadieenia (EY-nro 203-450-8)

Butaani

106-97-8

203-448-7

Syöpää aiheuttava (kat. 1A)

32.

CoPoly (bisiminoimidokarbonyyli, heksametyleenihydrokloridi), (iminoimidokarbonyyli, heksametyleenihydrokloridi)

Guanidiini, N,N"’-1,6-heksaanidiyylibis[N’-syano-, polymeeri 1,6-heksaanidiamiinihydrokloridin kanssa

Poly[iminokarbonimidoyyli-iminokarbonimidoyyli-imino-1, 6-heksaanidiyyli], hydrokloridi

Syanamidi, N-syano-, yhdiste 1,6-heksaanidiamiinin (2:1) kanssa, polymeeri 1,6-heksaanidiamiinihydrokloridin (1:2) kanssa;

PHMB

27083-27-8

ja

32289-58-0

ja

1802181-67-4

 

Ei hyväksytty käytettäväksi biosidivalmisteissa valmisteryhmässä 6 (suljetuissa astioissa käytettävät säilytysaineet)

33.

Dibutyyliftalaatti

n-butyyliftalaatti;

Dibutyylibentseeni-1,2-dikarboksylaatti

84-74-2

201-557-4

Hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia (REACH-asetuksen 57 artiklan f alakohta) – ihmisten terveys) Lisääntymiselle vaarallinen (kat. 1B)

34.

Tisleet (maaöljy), vetykäsitellyt raskaat nafteeniset, joiden pitoisuus ≥ 3,0 % dimetyylisulfoksidiuutetta (mitattuna IP 346 -menetelmällä)

 

64742-52-5

265-155-0

Syöpää aiheuttava (kat. 1B)

35.

Tisleet (maaöljy), vetykäsitellyt raskaat parafiiniset, joiden pitoisuus ≥ 3,0 % dimetyylisulfoksidiuutetta (mitattuna IP 346 -menetelmällä)

 

64742-54-7

265-157-1

Syöpää aiheuttava (kat. 1B)

36.

Tisleet (maaöljy), vetykäsitellyt kevyet nafteeniset, joiden pitoisuus ≥ 3,0 % dimetyylisulfoksidiuutetta (mitattuna IP 346 -menetelmällä)

 

64742-53-6

265-156-6

Syöpää aiheuttava (kat. 1B)

37.

Tisleet (maaöljy), vetykäsitellyt kevyet parafiiniset, joiden pitoisuus ≥ 3,0 % dimetyylisulfoksidiuutetta (mitattuna IP 346 -menetelmällä)

 

64742-55-8

265-158-7

Syöpää aiheuttava (kat. 1B)

38.

Tisleet (maaöljy), raskaat parafiiniset, joista on vahat poistettu liuottimella ja joiden pitoisuus ≥ 3,0 % dimetyylisulfoksidiuutetta (mitattuna IP 346 -menetelmällä)

 

64742-65-0

265-169-7

Syöpää aiheuttava (kat. 1B)

39.

Tisleet (maaöljy), raskaat parafiiniset, joita on jalostettu liuottimella ja joiden pitoisuus ≥ 3,0 % dimetyylisulfoksidiuutetta (mitattuna IP 346 -menetelmällä)

 

64741-88-4

265-090-8

Syöpää aiheuttava (kat. 1B)

40.

Tisleet (maaöljy), kevyet parafiiniset, joita on jalostettu liuottimella ja joiden pitoisuus ≥ 3,0 % dimetyylisulfoksidiuutetta (mitattuna IP 346 -menetelmällä)

 

64741-89-5

265-091-3

Syöpää aiheuttava (kat. 1B)

41.

Etyleenioksidi

Etyleenioksidi; Oksiraani; Epoksietaani

75-21-8

200-849-9

Syöpää aiheuttava (kat. 1B) /

Perimää vaurioittava (kat. 1B

42.

Formaldehydi

Formaldehydi; Formaliini; Metanaali, formoli

50-00-0

200-001-8

Syöpää aiheuttava (kat. 1B)

43.

Formamidi

Formamidi; Metanamidi

75-12-7

200-842-0

Lisääntymiselle vaarallinen (kat. 1B)

44.

Isobutaani (sisältää ≥ 0,1 % butadieenia (EY-nro 203-450-8))

Isobutaani; Propaani, 2-metyyli-

75-28-5

200-857-2

Syöpää aiheuttava (kat. 1A)

Perimää vaurioittava (kat. 1B

45.

Voiteluöljyt (maaöljy), C20 – 50, vetykäsitellyt, neutraalit, öljypohjaiset, suuren viskositeetin öljyt, joiden pitoisuus ≥ 3,0 % dimetyylisulfoksiuutetta (mitattuna IP 346 -menetelmällä)

 

72623-85-9

276-736-3

Syöpää aiheuttava (kat. 1B)

46.

Voiteluöljyt (maaöljy), C15 – 30, vetykäsitellyt, neutraalit, öljypohjaiset, joista on poistettu vaha ja joiden pitoisuus ≥ 3,0 % dimetyylisulfoksiuutetta (mitattuna IP 346 -menetelmällä)

 

72623-86-0

276-737-9

Syöpää aiheuttava (kat. 1B)

47.

Voiteluöljyt (maaöljy), C20 – 50, vetykäsitellyt, neutraalit, öljypohjaiset, suuren viskositeetin öljyt, joiden pitoisuus ≥ 3,0 % dimetyylisulfoksiuutetta (mitattuna IP 346 -menetelmällä)

 

72623-87-1

276-738-4

Syöpää aiheuttava (kat. 1B)

48.

Voiteluöljyt (maaöljy), C17 – 32, liuottimella uutetut, kovetetut, joista on poistettu vaha ja joiden pitoisuus ≥ 3,0 % dimetyylisulfoksiuutetta (mitattuna IP 346 -menetelmällä)

 

101316-70-5

309-875-6

Syöpää aiheuttava (kat. 1B)

49.

Teollisuusbensiini (maaöljy), raskas alkylaatti, pääosin haaraketjuinen C9 – C12, jonka pitoisuus ≥ 0,1 % bentseeniä (EY-nro 200-753-7)

 

64741-65-7

265-067-2

Syöpää aiheuttava (kat. 1B) /

Perimää vaurioittava (kat. 1B)

50.

Teollisuusbensiini (maaöljy), raskas, josta on poistettu rikki vedyn avulla, pääosin C7 – C12, jonka pitoisuus ≥ 0,1 % bentseeniä (EY-nro 200-753-7)

 

64742-82-1

265-185-4

Syöpää aiheuttava (kat. 1A) /

Perimää vaurioittava (kat. 1B)

51.

Teollisuusbensiini (maaöljy), kevyt, josta on poistettu rikki vedyn avulla ja josta on poistettu aromi, pääosin C7, parafiinit ja sykloparafiinit, jonka pitoisuus ≥ 0,1 % bentseeniä (EY-nro 200-753-7)

 

92045-53-9

295-434-2

Syöpää aiheuttava (kat. 1A)

Perimää vaurioittava (kat. 1B)

52.

Teollisuusbensiini (maaöljy), raskas, vetykäsitelty, pääosin C6 – C13, jonka pitoisuus ≥ 0,1 % bentseeniä (EY-nro 200-753-7)

 

64742-48-9

265-150-3

Syöpää aiheuttava (kat. 1A)

Perimää vaurioittava (kat. 1B)

53.

Teollisuusbensiini (maaöljy), kevyt, aromaattinen, pääosin C8 – C10, jonka pitoisuus ≥ 0,1 % bentseeniä (EY-nro 200-753-7)

 

64742-95-6

265-199-0

Syöpää aiheuttava (kat. 1A)

Perimää vaurioittava (kat. 1B)

54.

Nitrobentseeni

Nitrobentseeni;

Bentseeni, nitro-

98-95-3

202-716-0

Lisääntymiselle vaarallinen (kat. 1B)

55.

N-metyyliformamidi

N-metyyliformamidi; Formamidi, N-metyyli-

123-39-7

204-624-6

Lisääntymiselle vaarallinen (kat. 1B)

56..

Nonyylifenolit

Aineet, joilla on lineaarinen ja/tai haaroittunut alkyyliketju, joiden hiilinumero on 9 ja jotka voivat muodostaa kovalenttisidoksen missä sijainnissa tahansa fenoliin, kattaa myös aineet, jotka sisältävät minkä tahansa yksittäisen isomeerin tai niiden yhdistelmän.

4-(3,5-dimetyyliheptaani-3-yyli)fenoli

Fenoli, 4-(1-etyyli-1,3-dimetyylipentyyli)-;

4-(1-etyyli-1,3-dimetyylipentyyli)fenoli

186825-36-5

 

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet (REACH-asetuksen 57 artiklan f alakohta – Ympäristö

57.

4-(3,6-dimetyyliheptaani-3-yyli)fenoli

Fenoli, 4-(1-etyyli-1,4-dimetyylipentyyli)-;

4-(1-etyyli-1,4-dimetyylipentyyli)fenoli

142731-63-3

 

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet (REACH-asetuksen 57 artiklan f alakohta – Ympäristö

58.

4-(2-metyylioktaani-2-yyli)fenoli

p-(1,1-dimetyyliheptyyli)fenoli;

Fenoli, 4-(1,1-dimetyyliheptyyli)-

30784-30-6

250-339-5

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet (REACH-asetuksen 57 artiklan f alakohta – Ympäristö

59.

4-(3-metyylioktaani-3-yyli)fenoli

Fenoli, 4-(1-etyyli-1-metyyliheksyyli)-;

4-(1-etyyli-1-metyyliheksyyli)fenoli;

52427-13-1

257-907-1

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet (REACH-asetuksen 57 artiklan f alakohta – Ympäristö

60.

4-nonyylifenoli

p-nonyylifenoli

Fenoli, 4-nonyyli-

104-40-5

203-199-4

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet (REACH-asetuksen 57 artiklan f alakohta – Ympäristö

61.

Isononyylifenoli

11066-49-2

234-284-4

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet (REACH-asetuksen 57 artiklan f alakohta – Ympäristö

62.

p-isononyylifenoli;

Fenoli, 4-isononyyli-

26543-97-5

247-770-6

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet (REACH-asetuksen 57 artiklan f alakohta – Ympäristö

63.

Nonyylifenoli;

Fenoli, nonyyli-

25154-52-3

246-672-0

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet (REACH-asetuksen 57 artiklan f alakohta – Ympäristö

64.

Fenoli, 4-(1-metyylioktyyli)-;

p-(1-metyylioktyyli)fenoli

17404-66-9

241-427-4

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet (REACH-asetuksen 57 artiklan f alakohta – Ympäristö

65.

Fenoli, 4-nonyyli-, haaraketjuinen

84852-15-3

284-325-5

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet (REACH-asetuksen 57 artiklan f alakohta – Ympäristö

66.

Fenoli, nonyyli-, haaraketjuinen

90481-04-2

291-844-0

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet (REACH-asetuksen 57 artiklan f alakohta – Ympäristö

67.

Nonyylifenolit, etoksyloidut

Aineet, joilla on lineaarinen ja/tai haaroittunut alkyyliketju, joiden hiilinumero on 9 ja jotka voivat muodostaa kovalenttisidoksen missä sijainnissa tahansa fenoliin, etoksyloidut, kattaa myös aineet, jotka sisältävät minkä tahansa yksittäisen isomeerin tai niiden yhdistelmän.

Nonyylifenoli, etoksyloitu;

Poly(oksi-1,2-etaanidiyyli), α-(nonyylifenyyli)-ω-hydroksi-

 

500-024-6

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet (REACH-asetuksen 57 artiklan f alakohta – Ympäristö

68.

4-nonyylifenoli, haaraketjuiset, 1–2,5 moolia, etyksoloidut

Poly(oksi-1,2-etaanidiyyli), α-(4-nonyylifenyyli)-ω-hydroksi-, haaraketjuiset

 

500-315-8

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet (REACH-asetuksen 57 artiklan f alakohta – Ympäristö

69.

4-nonyylifenoli, 1 – 2,5 moolia, etyksoloitu

 

500-045-0

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet (REACH-asetuksen 57 artiklan f alakohta – Ympäristö

70.

2-(2-{2-[2-(4-nonyylifenoksi)etoksi]etoksi}etoksi)etan-1-oli

2-[2-[2-[2-(4-nonyylifenoksi)etoksi]etoksi]etoksi]etanoli;

Etanoli, 2-[2-[2-[2-(4-nonyylifenoksi)etoksi]etoksi]etoksi]-

7311-27-5

230-770-5

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet (REACH-asetuksen 57 artiklan f alakohta – Ympäristö

71.

2-[2-(4-nonyylifenoksi)etoksi]etanoli;

Etanoli, 2-[2-(4-nonyylifenoksi)etoksi]-

20427-84-3

243-816-4

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet (REACH-asetuksen 57 artiklan f alakohta – Ympäristö

72.

20-(4-nonyylifenoksi)-3,6,9,12,15,18-heksaoksaikosan-1-oli;

3,6,9,12,15,18-heksaoksaikosan-1-oli, 20- (4-nonyylifenoksi)-

27942-27-4

248-743-1

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet (REACH-asetuksen 57 artiklan f alakohta – Ympäristö

73.

2-(2-{2-[2-(4-nonyylifenoksi)etoksi]etoksi}etoksi)etan-1-oli

Etanoli, 2-[2-[2-[2-(4-nonyylifenoksi)etoksi]etoksi]etoksi]

7311-27-5

 

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet (REACH-asetuksen 57 artiklan f alakohta – Ympäristö

74.

26-(4-nonyylifenoksi)-3,6,9,12,15,18,21,24-oktaoksaheksakosan-1-oli

3,6,9,12,15,18,21,24-oktaoksaheksakosan-1-oli, 26-(4-nonyylifenoksi)-

14409-72-4

 

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet (REACH-asetuksen 57 artiklan f alakohta – Ympäristö

75.

17-(4-nonyylifenoksi)-3,6,9,12,15-pentaoksaheptadekan-1-oli

3,6,9,12,15-pentaoksaheptadekan-1-oli, 17-(4-nonyylifenoksi)-

34166-38-6

 

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet (REACH-asetuksen 57 artiklan f alakohta – Ympäristö

76.

Poly(oksi-1,2-etaanidiyyli), α-(4-nonyylifenyyli)-ω-hydroksi-, haaraketjuiset

127087-87-0

 

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet (REACH-asetuksen 57 artiklan f alakohta – Ympäristö

77.

Poly(oksi-1,2-etaanidiyyli), α-(4-nonyylifenyyli)-ω-hydroksi-

26027-38-3

 

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet (REACH-asetuksen 57 artiklan f alakohta – Ympäristö

78.

Etanoli, 2-(4-nonyylifenoksi)

104-35-8

 

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet (REACH-asetuksen 57 artiklan f alakohta – Ympäristö

79.

Isononyylifenoli, etoksyloitu;

Poly(oksi-1,2-etaanidiyyli), α-(iso-nonyylifenyyli)-ω-hydroksi-

37205-87-1

 

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet (REACH-asetuksen 57 artiklan f alakohta – Ympäristö

80.

2-[2-(4-tert-nonyylifenoksi)etoksi]etanoli;

Etanoli, 2-[2-(4-tert-nonyylifenoksi)etoksi]-

156609-10-8

 

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet (REACH-asetuksen 57 artiklan f alakohta – Ympäristö

81.

Poly(oksi-1,2-etaanidiyyli), α-(nonyylifenyyli)-ω-hydroksi-

Nonyylifenoli, etoksyloitu

9016-45-9

 

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet (REACH-asetuksen 57 artiklan f alakohta – Ympäristö

82.

Oktyylifenolit:

Aineet, joilla on lineaarinen ja/tai haaroittunut alkyyliketju, joiden hiilinumero on 8 ja jotka voivat muodostaa kovalenttisidoksen missä sijainnissa tahansa fenoliin, kattaa myös aineet, jotka sisältävät minkä tahansa yksittäisen isomeerin tai niiden yhdistelmän.

p-oktyylifenoli;

4-Oktyylifenoli

1806-26-4

217-302-5

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet (REACH-asetuksen 57 artiklan f alakohta – Ympäristö

83.

4-(2,4,4-trimetyylipentaani-2-yyli)fenoli;

4-(1,1,3,3-tetrametyylibutyyli)fenoli;

4-(tert-oktyyli)fenoli

Fenoli, 4-(1,1,3,3-tetrametyylibutyyli)-;

4-tert-oktyylifenoli

140-66-9

205-426-2

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet (REACH-asetuksen 57 artiklan f alakohta – Ympäristö

84.

Oktyylifenoli;

Fenoli, oktyyli-

67554-50-1

266-717-8

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet (REACH-asetuksen 57 artiklan f alakohta – Ympäristö

85.

Fenoli, 2-iso-oktyyli-

86378-08-7

 

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet (REACH-asetuksen 57 artiklan f alakohta – Ympäristö

86.

Fenoli, iso-oktyyli-;

Iso-oktyylifenoli

11081-15-5

234-304-1

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet (REACH-asetuksen 57 artiklan f alakohta – Ympäristö

87.

Fenoli, 2-oktyyli-;

o-oktyylifenoli

949-13-3

213-437-9

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet (REACH-asetuksen 57 artiklan f alakohta – Ympäristö

88.

Fenoli, 2-sec-oktyyli-;

o-sec-oktyylifenoli

26401-75-2

247-663-4

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet (REACH-asetuksen 57 artiklan f alakohta – Ympäristö

89.

Fenoli, 4-iso-oktyyli-;

p-iso-oktyylifenoli

27013-89-4

248-164-4

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet (REACH-asetuksen 57 artiklan f alakohta – Ympäristö

90.

Fenoli, 4-sec-oktyyli-;

p-sec-oktyylifenoli

27214-47-7

248-330-6

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet (REACH-asetuksen 57 artiklan f alakohta – Ympäristö

91.

Fenoli, sec-oktyyli-;

sec-oktyylifenoli

93891-78-2

299-461-0

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet (REACH-asetuksen 57 artiklan f alakohta – Ympäristö

92.

Fenoli, 4-(1-etyyliheksyyli)-;

p-(1-etyyliheksyyli)fenoli

3307-00-4

221-989-7

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet (REACH-asetuksen 57 artiklan f alakohta – Ympäristö

93.

Fenoli, 2-(1-metyyliheptyyli)-;

o-(1-metyyliheptyyli)fenoli

18626-98-7

242-459-1

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet (REACH-asetuksen 57 artiklan f alakohta – Ympäristö

94.

Fenoli, 2-(1-etyyliheksyyli)-;

o-(1-etyyliheksyyli)fenoli

17404-44-3

241-426-9

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet (REACH-asetuksen 57 artiklan f alakohta – Ympäristö

95.

Fenoli, 2-(1-propyylipentyyli)-;

o-(1-propyylipentyyli)fenoli

37631-10-0

253-574-1

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet (REACH-asetuksen 57 artiklan f alakohta – Ympäristö

96.

Fenoli, 4-(1-propyylipentyyli)-;

p-(1-propyylipentyyli)fenoli

3307-01-5

221-990-2

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet (REACH-asetuksen 57 artiklan f alakohta – Ympäristö

97.

Fenoli, 2-(1-metyyliheptyyli)-;

o-(1,1,3,3-tetrametyylibutyyli)fenoli

3884-95-5

223-420-8

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet (REACH-asetuksen 57 artiklan f alakohta – Ympäristö

98.

Fenoli, (1,1,3,3-tetrametyylibutyyli)-;

(1,1,3,3-tetrametyylibutyyli)fenoli

27193-28-8

248-310-7

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet (REACH-asetuksen 57 artiklan f alakohta – Ympäristö

99.

Fenoli, (1-metyyliheptyyli)-;

(1-metyyliheptyyli)fenoli

27985-70-2

248-759-9

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet (REACH-asetuksen 57 artiklan f alakohta – Ympäristö

100.

Fenoli, 4-(2-metyyliheptyyli)-

898546-19-5

 

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet (REACH-asetuksen 57 artiklan f alakohta – Ympäristö

101.

Fenoli, 2-(2-etyyliheksyyli)-

28752-62-7

 

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet (REACH-asetuksen 57 artiklan f alakohta – Ympäristö

102.

Fenoli, 4-(1-metyyliheptyyli)-;

p-(1-metyyliheptyyli)fenoli

1818-08-2

217-332-9

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet (REACH-asetuksen 57 artiklan f alakohta – Ympäristö

103.

Fenoli, 4-(2-etyyliheksyyli)-

69468-20-8

 

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet (REACH-asetuksen 57 artiklan f alakohta – Ympäristö

104.

Fenoli, 4-(5-metyyliheptyyli)-

1824164-95-5

 

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet (REACH-asetuksen 57 artiklan f alakohta – Ympäristö

105.

Fenoli, 2-(2-metyyliheptyyli)-

898546-20-8

 

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet (REACH-asetuksen 57 artiklan f alakohta – Ympäristö

106.

Fenoli, 4-(2-propyylipentyyli)-

119747-99-8

 

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet (REACH-asetuksen 57 artiklan f alakohta – Ympäristö

107.

Fenoli, 3-oktyyli-

20056-69-3

 

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet (REACH-asetuksen 57 artiklan f alakohta – Ympäristö

108.

Fenoli, 2-(1,1-dimetyyliheksyyli)-

1824575-79-2

 

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet (REACH-asetuksen 57 artiklan f alakohta – Ympäristö

109.

Fenoli, 4-(1,1-dimetyyliheksyyli)-

30784-29-3

 

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet (REACH-asetuksen 57 artiklan f alakohta – Ympäristö

110.

Fenoli, 4-(5,5-dimetyyliheksyyli)-

13330-52-4

 

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet (REACH-asetuksen 57 artiklan f alakohta – Ympäristö

111.

Fenoli, 2-(5,5-dimetyyliheksyyli)-

1822989-97-8

 

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet (REACH-asetuksen 57 artiklan f alakohta – Ympäristö

112.

Fenoli, 3-(1,1-dimetyyliheksyyli)-

70435-92-6

 

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet (REACH-asetuksen 57 artiklan f alakohta – Ympäristö

113.

Fenoli, 4-(1,4-dimetyyliheksyyli)-

164219-26-5

 

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet (REACH-asetuksen 57 artiklan f alakohta – Ympäristö

114.

Oktyylifenolit, etoksyloidut

Aineet, joilla on lineaarinen ja/tai haaroittunut alkyyliketju, joiden hiilinumero on 8 ja jotka voivat muodostaa kovalenttisidoksen missä sijainnissa tahansa fenoliin, etoksyloidut, kattaa myös aineet, jotka sisältävät minkä tahansa yksittäisen isomeerin tai niiden yhdistelmän.

Poly(oksi-1,2-etaanidiyyli), α-[(1,1,3,3- tetrametyylibutyyli)fenyyli]-ω-hydroksi-

2-(2-[4-(1,1,3,3-tetrametyylibutyyli)fenoksi]etoksi)etanoli

Polyetyleeni, glykoli, oktyylifenyyli, eetteri;

9036-19-5

 

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet (REACH-asetuksen 57 artiklan f alakohta – Ympäristö

115.

2-[4-(2,4,4-trimetyylipentan-2-yyli)fenoksi]etanoli

Poly(oksi-1,2-etaanidiyyli), α-[4-(1,1,3,3-tetrametyylibutyyli)fenyyli]-ω-hydroksi-

Etoksyloitu oktyylifenoli

9002-93-1

 

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet (REACH-asetuksen 57 artiklan f alakohta – Ympäristö

116.

20-[4-(1,1,3,3-tetrametyylibutyyli)fenoksi]-3,6,9,12,15,18-heksaoksaikosan-1-oli

3,6,9,12,15,18-heksaoksaikosan-1-oli, 20-[4-(1,1,3,3-tetrametyylibutyyli)fenoksi]-

2497-59-8

219-682-8

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet (REACH-asetuksen 57 artiklan f alakohta – Ympäristö

117.

Etanoli, 2-[4-(1,1,3,3-tetrametyylibutyyli)fenoksi]-

2315-67-5

 

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet (REACH-asetuksen 57 artiklan f alakohta – Ympäristö

118.

Etanoli, 2-[2-[4-(1,1,3,3-tetrametyylibutyyli)fenoksi]etoksi]-

2315-61-9

 

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet (REACH-asetuksen 57 artiklan f alakohta – Ympäristö

119.

3,6,9,12,15,18,21,24-oktaoksaheksakosan-1-oli, 26-(4-oktyylifenoksi)-;

42173-90-0

255-695-5

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet (REACH-asetuksen 57 artiklan f alakohta – Ympäristö

120.

Poly(oksi-1,2-etaanidiyyli), α-(oktyylifenyyli)-ω-hydroksi-, haaraketjuiset

68987-90-6

 

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet (REACH-asetuksen 57 artiklan f alakohta – Ympäristö

121.

Poly(oksi-1,2-etaanidiyyli), α-[4-(6-metyyliheptyyli)fenyyli]-ω-hydroksi-

59379-12-3

 

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet (REACH-asetuksen 57 artiklan f alakohta – Ympäristö

122.

Etanoli, 2-(4-oktyylifenoksi)-;

2-(p-oktyylifenoksi)etanoli

51437-89-9

257-203-4

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet (REACH-asetuksen 57 artiklan f alakohta – Ympäristö

123.

Poly(oksi-1,2-etaanidiyyli), α-(4-oktyylifenyyli)-ω-hydroksi-

26636-32-8

 

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet (REACH-asetuksen 57 artiklan f alakohta – Ympäristö

124.

Poly(oksi-1,2-etaanidiyyli), α-[4-(1-metyyliheptyyli)fenyyli]-ω-hydroksi-

73935-42-9

 

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet (REACH-asetuksen 57 artiklan f alakohta – Ympäristö

125.

3,6,9,12,15,18-heksaoksaikosan-1-oli, 20-(4-oktyylifenoksi)-;

20-(4-oktyylifenoksi)-3,6,9,12,15,18-heksaoksaikosan-1-oli

32742-88-4

251-190-9

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet (REACH-asetuksen 57 artiklan f alakohta – Ympäristö

126.

Etanoli, 2-[2-[2-[2-(4-oktyylifenoksi)etoksi]etoksi]etoksi]-;

2-(p-oktyylifenoksi)etanoli

51437-92-4

 

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet (REACH-asetuksen 57 artiklan f alakohta – Ympäristö

127.

Etanoli, 2-[2-(4-oktyylifenoksi)etoksi]-

51437-90-2

 

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet (REACH-asetuksen 57 artiklan f alakohta – Ympäristö

128.

3,6,9,12,15-pentaoksaheptadekan-1-oli, 17-(4-oktyylifenoksi)-;

51437-94-6

 

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet (REACH-asetuksen 57 artiklan f alakohta – Ympäristö

129.

Poly(oksi-1,2-etaanidiyyli), α-(iso-oktyylifenyyli)-ω-hydroksi-

9004-87-9

 

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet (REACH-asetuksen 57 artiklan f alakohta – Ympäristö

130.

2-[2-[2-(4-oktyylifenoksi)etoksi]etoksi]etanoli

51437-91-3

 

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet (REACH-asetuksen 57 artiklan f alakohta – Ympäristö

131.

3,6,9,12,15-pentaoksaheptadekan-1-oli, 17-[4-(1,1,3,3-tetrametyylibutyyli)fenoksi]-

2497-58-7

 

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet (REACH-asetuksen 57 artiklan f alakohta – Ympäristö

132.

Etanoli, 2-[2-[2-[4-(1,1,3,3-tetrametyylibutyyli)fenoksi]etoksi]etoksi]-

2315-62-0

 

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet (REACH-asetuksen 57 artiklan f alakohta – Ympäristö

133.

Etanoli, 2-[2-[2-[2-[4-(1,1,3,3-tetrametyylibutyyli)fenoksi]etoksi]etoksi]etoksi]-

2315-63-1

 

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet (REACH-asetuksen 57 artiklan f alakohta – Ympäristö

134.

3,6,9,12-tetraoksatetradekan-1-oli, 14-[4-(1,1,3,3-tetrametyylibutyyli)fenoksi]-

2315-64-2

 

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet (REACH-asetuksen 57 artiklan f alakohta – Ympäristö

135.

3,6,9,12,15,18,21,24-oktaoksaheksakosan-1-oli, 26-[4-(1,1,3,3-tetrametyylibutyyli)fenoksi]-

2315-65-3

 

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet (REACH-asetuksen 57 artiklan f alakohta – Ympäristö

136.

3,6,9,12,15,18,21,24,27-nonaoksanonakosan-1-oli, 29-[4-(1,1,3,3-tetrametyylibutyyli)fenoksi]-

2315-66-4

 

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet (REACH-asetuksen 57 artiklan f alakohta – Ympäristö

137.

etanoli, 2-[3-(1,1,3,3-tetrametyylibutyyli)fenoksi]-

1026254-24-9

 

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet (REACH-asetuksen 57 artiklan f alakohta – Ympäristö

138.

etanoli, 2-[2-(1,1,3,3-tetrametyylibutyyli)fenoksi]-

84658-53-7

 

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet (REACH-asetuksen 57 artiklan f alakohta – Ympäristö

139.

Etanoli, 2-[2-(oktyylifenoksi)etoksi]-

27176-92-7

 

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet (REACH-asetuksen 57 artiklan f alakohta – Ympäristö

140.

N, N-dimetyyliformamidi

N, N-dimetyyliformamidi; Dimetyyliformamidi, DMF

68-12-2

200-679-5

Lisääntymiselle vaarallinen (kat. 1B)

141.

Prop-2-eeniamidi

Akryyliamidi; 2-propeeniamidi

79-06-1

201-173-7

Syöpää aiheuttava (kat. 1B) /

Perimää vaurioittava (kat. 1B)

142.

Pyridiini, alkyylijohdokset, joiden pitoisuus ≥ 0,1 % bentseeniä (EY-nro 200-753-7)

 

68391-11-7

269-929-9

Syöpää aiheuttava (kat. 1A)

Perimää vaurioittava (kat. 1B)

143.

Kinoliini

Kinoliini

91-22-5

202-051-6

Syöpää aiheuttava (kat. 1B)

144.

Tetrahydrofurfuryylialkoholi

Tetrahydrofurfuryylialkoholi;

2-furaanimetanoli, tetrahydro-

97-99-4

202-625-6

Lisääntymiselle vaarallinen (kat. 1B)


(1)  Taulukossa lueteltuja aineita saa olla lopputuotteessa tahattomana epäpuhtautena 0,1 painoprosenttia, paitsi jos tässä liitteessä toisin mainitaan.

(2)  Tätä ainetta saa olla lopputuotteessa tahattomana epäpuhtautena enintään 0,01 painoprosenttia. Se vastaa asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI asetettua erityistä pitoisuusrajaa.