23.2.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 62/6


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2021/279,

annettu 22 päivänä helmikuuta 2021,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/848 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä luonnonmukaisen tuotannon jäljitettävyyden varmistavien tarkastusten ja muiden toimenpiteiden sekä luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkintöjen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 kumoamisesta 30 päivänä toukokuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/848 (1) ja erityisesti sen 28 artiklan 3 kohdan a alakohdan, 29 artiklan 8 kohdan a alakohdan, 30 artiklan 8 kohdan, 32 artiklan 5 kohdan, 36 kohdan 4 kohdan, 38 artiklan 9 kohdan, 41 artiklan 5 kohdan ja 43 artiklan 7 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) 2018/848 III luvussa vahvistetaan toimijoiden yleiset tuotantosäännöt, mukaan lukien varotoimenpiteet muiden kuin sallittujen tuotteiden tai aineiden esiintymisen välttämiseksi sekä toimenpiteet muiden kuin sallittujen tuotteiden tai aineiden esiintymisen tapauksissa. Jotta voidaan varmistaa yhdenmukaiset edellytykset mainitun asetuksen täytäntöönpanolle, olisi vahvistettava joitakin lisäsääntöjä.

(2)

Ottaen huomioon niiden asetuksen (EU) 2018/848 28 artiklassa tarkoitettujen varotoimenpiteiden merkittävyys, jotka toimijoiden on toteutettava muiden kuin sallittujen tuotteiden ja aineiden esiintymisen välttämiseksi, on asianmukaista vahvistaa menettelyvaiheet ja asiaankuuluvat asiakirjat, jotka on toimitettava silloin kun toimija epäilee muiden kuin sallittujen tuotteiden ja aineiden esiintymisen vuoksi, että tuote, joka on tarkoitettu käytettäväksi tai pidettäväksi kaupan luonnonmukaisena tai siirtymävaiheen tuotteena, ei ole asetuksen (EU) 2018/848 mukainen.

(3)

Jotta voitaisiin varmistaa yhdenmukainen lähestymistapa koko unionissa asetuksen (EU) 2018/848 29 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun virallisen tutkimuksen osalta silloin kun luonnonmukaisissa tai siirtymävaiheen tuotteissa esiintyy muita kuin sallittuja tuotteita tai aineita, olisi vahvistettava lisäsääntöjä, jotka kattavat ne seikat, jotka virallisessa tutkimuksessa on selvitettävä, virallisen tutkimuksen odotetut tulokset ja raportoinnin vähimmäisvaatimukset.

(4)

Asetuksen (EU) 2018/848 IV luvussa vahvistetaan luonnonmukaisten ja siirtymävaiheen tuotteiden merkintöjä koskevat erityiset säännökset. Jotta voidaan varmistaa kyseisen asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, olisi vahvistettava lisäsääntöjä, jotka koskevat eräiden mainintojen sijaintia ja ulkoasua merkinnöissä.

(5)

Asetuksen (EU) 2018/848 V luvussa vahvistetaan toimijoiden ja toimijaryhmien sertifiointia koskevat säännöt. Jotta voidaan varmistaa yhdenmukaiset edellytykset mainitun asetuksen täytäntöönpanolle, toimijaryhmien sertifioinnille olisi vahvistettava joitakin lisäsääntöjä.

(6)

Jotta sisäisen valvonnan järjestelmä (ICS) olisi tehokas ja toimintakustannukset kohtuulliset, on asianmukaista säätää toimijaryhmän enimmäiskoosta. Tämän enimmäiskoon myötä odotetaan, että sisäisen valvonnan järjestelmä pystyy sisäisin tarkastuksin ja tarvittavien koulutusten avulla varmistamaan kaikkien ryhmän jäsenten noudattavan asetusta (EU) 2018/848. Lisäksi ryhmän sertifioiva toimivaltainen viranomainen tai tapauksen mukaan valvontaviranomainen tai tarkastuslaitos voi tehdä kohtuulliselle määrälle jäseniä uusintatarkastuksen. Kokorajoitus antaa myös lisätakeita siitä, että jäsenluetteloa päivitetään, tietojenvaihto valvontaviranomaisten tai tarkastuslaitosten kanssa on nopeaa ja säännöllistä ja että asianmukaisten toimenpiteiden toteuttaminen varmistetaan. Enimmäiskoossa olisi kuitenkin otettava huomioon, että toimijaryhmällä pitää olla riittävästi resursseja, jotta se voi perustaa tehokkaan sisäisen valvonnan järjestelmän, jolla on pätevä henkilöstö.

(7)

Jotta voidaan saada todisteita säännösten noudattamisesta ja mahdollistaa tietojen ja kokemusten vaihto, olisi vahvistettava luettelo asiakirjoista ja tiedoista, joita toimijaryhmän on ylläpidettävä sisäisen valvonnan järjestelmää varten.

(8)

Sisäisen valvonnan järjestelmän olisi toimittava perustana toimijaryhmän sertifioinnille. Sen vuoksi olisi edellytettävä, että ICS-vastuuhenkilöt ilmoittavat sertifikaatin myöntävälle toimivaltaiselle viranomaiselle tai tapauksen mukaan valvontaviranomaiselle tai tarkastuslaitokselle merkittävimmistä ongelmista, kuten säännösten noudattamatta jättämistä koskevista epäilyistä, jäsentä koskevista keskeytyksistä tai peruuttamisista sekä kielloista saattaa tuotteita markkinoille luonnonmukaisina tai siirtymäkauden tuotteina.

(9)

Asetuksen (EU) 2018/848 VI luvussa vahvistetaan virallista valvontaa ja muita virallisia toimia koskevat säännöt. Jotta voidaan varmistaa yhdenmukaiset edellytykset mainitun asetuksen täytäntöönpanolle, olisi vahvistettava joitakin lisäsääntöjä.

(10)

Nykyisten kansallisten valvontajärjestelmien jatkuvuuden varmistamiseksi jäsenvaltioissa olisi vahvistettava virallisen valvonnan vähimmäisprosenttiosuuksia ja otoksen valintaa koskevat säännöt.

(11)

Jotta voitaisiin poistaa ne merkittävät erot, joita esiintyy kansallisten toimenpideluetteloiden soveltamisessa jäsenvaltioissa, olisi vahvistettava toimenpideluettelon yhteinen malli ja säädettävä säännösten noudattamatta jättämisten luokittelua ja asianmukaisia toimenpiteitä koskevista lisäohjeista.

(12)

Tietoja säännösten noudattamatta jättämistä koskevista epäilyistä tai vahvistetuista luonnonmukaisten tuotteiden tai siirtymävaiheen tuotteiden vaatimuksenmukaisuuteen vaikuttavista säännösten noudattamatta jättämisistä olisi jaettava jäsenvaltioiden ja komission välillä suoraan ja mahdollisimman tehokkaasti, jotta voidaan etenkin mahdollistaa, että kaikki asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset toteuttavat virallisia tutkimuksia ja soveltavat tarvittavia toimenpiteitä, kuten asetuksen (EU) 2018/848 29 artiklan 1 ja 2 kohdassa, 41 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa ja 42 artiklassa vaaditaan. Lisäksi on asianmukaista täsmentää tällaisen tiedon jakamista koskevat yksityiskohdat ja menettelyt, mukaan lukien luonnonmukaista maataloutta koskevan tietojärjestelmän (OFIS) toiminnot. Tässä asetuksessa olisi täsmennettävä myös, että kun valvontaviranomainen tai tarkastuslaitos havaitsee epäillyn tai vahvistetun säännösten noudattamatta jättämisen, joka vaikuttaa luonnonmukaisten tuotteiden tai siirtymävaiheen tuotteiden vaatimuksenmukaisuuteen, sen olisi välitettävä tällainen tieto viipymättä toimivaltaisille viranomaisilleen. Asetuksessa olisi täsmennettävä myös, mitkä vähimmäistiedot valvontaviranomaisten ja tarkastuslaitosten olisi jaettava muiden valvontaviranomaisten ja tarkastuslaitosten sekä toimivaltaisten viranomaistensa kanssa, sekä säädettävä toimivaltaisten viranomaisten velvollisuudesta toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet ja ottaa käyttöön dokumentoidut menettelyt tällaisen tietojenvaihdon mahdollistamiseksi alueellaan.

(13)

Kolmansissa maissa neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 (2) sekä komission asetusten (EY) N:o 889/2008 (3) ja (EY) N:o 1235/2008 (4) mukaisesti toimivilla toimijaryhmillä saattaa olla merkittävästi tässä asetuksessa vahvistettua enimmäiskokoa enemmän jäseniä. Kun perustetaan uusia, kyseisen vaatimuksen mukaisia toimijaryhmiä, saatetaan oikeushenkilön, sisäisen valvonnan järjestelmän sekä valvontaviranomaisen tai tarkastuslaitoksen toteuttamaa sertifiointia varten tarvittavien osatekijöiden perustamiseksi tarvita konkreettisia muutoksia. Sen vuoksi kyseisten toimijaryhmien osalta olisi säädettävä enintään kolmen vuoden siirtymäajasta, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2022 ja jonka aikana ne voivat toteuttaa tarvittavat muutokset uuden enimmäiskoon noudattamiseksi.

(14)

Kansalliseen toimenpideluetteloon liittyvä vaatimus voi edellyttää, että jäsenvaltioissa asetusten (EY) N:o 834/2007 ja (EY) N:o 889/2008 mukaisesti laadittuja nykyisiä kansallisia toimenpideluetteloita muutetaan. Sen vuoksi kaikkien jäsenvaltioiden nykyisten kansallisten toimenpideluetteloiden osalta olisi säädettävä enintään yhden vuoden siirtymäajasta, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2022 ja jonka aikana jäsenvaltiot voivat parantaa kansallisia toimenpideluetteloitansa tai korvata ne uusien vaatimusten mukaisiksi.

(15)

Tätä asetusta olisi selkeyden ja oikeusvarmuuden vuoksi sovellettava asetuksen (EU) 2018/848 soveltamisen alkamispäivästä.

(16)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat luonnonmukaisen tuotannon komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Menettelyvaiheet toimijalle silloin kun epäillään säännösten noudattamatta jättämistä muiden kuin sallittujen tuotteiden ja aineiden esiintymisen vuoksi

1.   Sen tarkistamiseksi, voidaanko epäily vahvistaa asetuksen (EU) 2018/848 28 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti, toimijan on otettava huomioon seuraavat osatekijät:

a)

Jos säännösten noudattamatta jättämistä koskeva epäily koskee saapuvaa luonnonmukaista tai siirtymäkauden tuotetta, toimijan on tarkistettava

i)

vastaavatko luonnonmukaisen tai siirtymävaiheen tuotteen merkinnöissä olevat tiedot saateasiakirjan tietoja;

ii)

liittyvätkö toimittajan sertifikaatissa olevat tiedot tosiasiallisesti ostettuun tuotteeseen;

b)

jos epäillään, että muiden kuin sallittujen tuotteiden ja aineiden esiintymisen syy liittyy toimijan valvonnassa oleviin tekijöihin, toimijan on tutkittava muiden kuin sallittujen tuotteiden ja aineiden esiintymisen syitä.

2.   Kun toimija ilmoittaa toimivaltaiselle viranomaiselle tai tapauksen mukaan valvontaviranomaiselle tai tarkastuslaitokselle asetuksen (EU) 2018/848 28 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisesti, että epäily on vahvistettu tai että sitä ei voida sulkea pois, sen on annettava ainakin seuraavat asiaankuuluvat tiedot, jos ne ovat saatavilla:

a)

toimittajaa koskevat tiedot ja asiakirjat (lähetysluettelo, lasku, toimittajan sertifikaatti, luonnonmukaisten tuotteiden tarkastustodistus (COI);

b)

tuotteen jäljitettävyys eli erän tunnistetiedot, varastossa oleva määrä sekä myydyn tuotteen määrä;

c)

akkreditoidussa laboratoriossa saadut asiaankuuluvat laboratoriotulokset, jos ne ovat saatavilla;

d)

näytteenottolomake, jossa mainitaan näytteenoton ajankohta, paikka ja menetelmä;

e)

tiedot mahdollisista aiemmista epäilyistä kyseisen muun kuin sallitun tuotteen tai aineen osalta;

f)

muut tapausta selventävät asiakirjat.

2 artikla

Virallisen tutkimuksen menetelmä

1.   Rajoittamatta asetuksen (EU) 2018/848 38 artiklan 2 kohdan soveltamista toimivaltaisten viranomaisten tai tapauksen mukaan valvontaviranomaisten tai tarkastuslaitosten on kyseisen asetuksen 29 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua virallista tutkimusta tehdessään tarkistettava vähintään seuraavat seikat:

a)

asianomaisten luonnonmukaisten tai siirtymäkauden tuotteiden nimet, erän tunnistetiedot, omistajuus ja fyysinen sijaintipaikka;

b)

saatetaanko asianomaisia tuotteita edelleen markkinoille luonnonmukaisina tai siirtymäkauden tuotteina tai käytetäänkö niitä edelleen luonnonmukaisessa tuotannossa;

c)

muiden kuin sallittujen tuotteiden ja aineiden tyypit, nimet, määrät sekä muut niitä koskevat asiaankuuluvat tiedot;

d)

missä tuotanto-, valmistus-, varastointi- tai jakeluvaiheessa ja missä paikassa muiden kuin sallittujen tuotteiden ja aineiden esiintyminen tarkalleen huomattiin, ja erityisesti kasvintuotannon osalta, otettiinko näyte ennen sadonkorjuuta vai sen jälkeen;

e)

onko toimitusketjun muihin toimijoihin kohdistunut vaikutuksia;

f)

asianomaisia luonnonmukaisia tai siirtymäkauden tuotteita ja toimijoita koskevien aiempien virallisten tutkimusten tulokset.

2.   Viralliset tutkimukset on tehtävä asianmukaisin menetelmin ja tekniikoin, mukaan lukien Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 (5) 14 artiklassa ja 137 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut menetelmät ja tekniikat.

3.   Virallisessa tutkimuksessa on annettava päätelmä vähintään seuraavista seikoista:

a)

luonnonmukaisten tuotteiden ja siirtymävaiheen tuotteiden vaatimuksenmukaisuus;

b)

muiden kuin sallittujen tuotteiden ja aineiden esiintymisen lähde ja syy;

c)

asetuksen (EU) 2018/848 29 artiklan 2 kohdan a, b ja c alakohdassa säädetyt seikat.

4.   Toimivaltaisten viranomaisten tai tapauksen mukaan valvontaviranomaisten tai tarkastuslaitosten on laadittava jokaisesta virallisesta tutkimuksesta loppuraportti. Loppuraportissa on oltava

a)

maininnat tämän artiklan nojalla vaadituista seikoista;

b)

maininnat asianomaiseen viralliseen tutkintaan liittyvistä tiedoista, jotka on vaihdettu toimivaltaisten viranomaisten, muiden valvontaviranomaisten ja tarkastuslaitosten sekä komission välillä.

3 artikla

Eräiden merkintöjen käyttöedellytykset

1.   Siirtymävaiheen aikana tuotettujen kasviperäisten tuotteiden asetuksen (EU) 2018/848 30 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen merkintöjen on oltava

a)

väriltään, kooltaan ja kirjasintyypiltään vähemmän huomiota herättäviä kuin tuotteen myyntikuvaus, ja kaikkien maininnassa käytettyjen kirjainten on oltava samankokoisia;

b)

samassa näkökentässä kuin asetuksen (EU) 2018/848 32 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu tarkastusviranomaisen tai -laitoksen tunnusnumero.

2.   Asetuksen (EU) 2018/848 32 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu tarkastusviranomaisen tai -laitoksen tunnusnumeron on oltava samassa näkökentässä kuin merkinnöissä mahdollisesti käytettävä Euroopan unionin luomutunnus.

3.   Asetuksen (EU) 2018/848 32 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettu maininta siitä, missä tuotteen maatalousperäiset raaka-aineet on tuotettu, sijoitetaan välittömästi tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetun tunnusnumeron alapuolelle.

4 artikla

Toimijaryhmän kokoonpano ja koko

Toimijaryhmän jäsen voi rekisteröityä tietyn tuotteen osalta vain yhteen toimijaryhmään, myös siinä tapauksessa, että toimija osallistuu useampiin kyseistä tuotetta koskeviin toimiin.

Toimijaryhmän enimmäiskoko on 2 000 jäsentä.

5 artikla

Toimijaryhmän asiakirjat ja tiedot

Toimijaryhmän on ylläpidettävä sisäisen valvonnan järjestelmää varten seuraavia asiakirjoja ja tietoja:

a)

toimijaryhmän jäsenluettelo, joka perustuu jäsenten rekisteröintiin ja jossa on oltava toimijaryhmän jokaisesta jäsenestä seuraavat tiedot:

i)

nimi ja tunnistetiedot (tunnusnumero);

ii)

yhteystiedot;

iii)

rekisteröintipäivä;

iv)

jäsenen hallinnoima kokonaispinta-ala ja se, onko kyseessä luonnonmukainen, siirtymävaiheen vai muu kuin luonnonmukainen tuotantoyksikkö;

v)

kutakin tuotantoyksikköä ja/tai toimintoa koskevat tiedot: koko, sijainti (myös kartta, jos saatavilla), tuote, siirtymäkauden alkamispäivä ja tuotosarviot;

vi)

viimeisimmän sisäisen tarkastuksen päivämäärä ja ICS-tarkastajan nimi;

vii)

viimeisimmän toimivaltaisen viranomaisen tai tapauksen mukaan valvontaviranomaisen tai tarkastuslaitoksen toteuttaman virallisen valvonnan päivämäärä ja tarkastajan nimi;

viii)

luettelon päiväys ja versio;

b)

jäsenen ja toimijaryhmän oikeushenkilönä tekemät ja allekirjoittamat jäsenyyssopimukset, joissa on mainittava jäsenen oikeudet ja velvollisuudet;

c)

ICS-tarkastajan allekirjoittamat sisäistä tarkastusta koskevat raportit ja tarkastettu toimijaryhmän jäsen, mukaan lukien vähintään seuraavat tiedot:

i)

jäsenen nimi ja niiden tuotantoyksiköiden tai -tilojen sijainti, mukaan lukien hankinta- ja keräilykeskukset, joissa asetuksen (EU) 2018/848 36 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu tarkastettu toiminta tapahtuu;

ii)

sisäisen tarkastuksen päivämäärä sekä alkamis- ja päättymisaika;

iii)

tarkastuksessa tehdyt havainnot;

iv)

tarkastuksen laajuus/rajaus;

v)

raportin antopäivä;

vi)

sisäisen tarkastajan nimi;

d)

kirjausmerkinnät ICS-tarkastajien koulutuksista, mukaan lukien

i)

koulutusten päivämäärät;

ii)

koulutuksen aihe;

iii)

kouluttajan nimi;

iv)

koulutettavan allekirjoitus;

v)

tapauksen mukaan omaksuttujen tietojen arviointi;

e)

kirjausmerkinnät toimijaryhmän jäsenten koulutuksista;

f)

ICS-vastuuhenkilön säännösten noudattamatta jättämistapauksessa toteuttamat toimenpiteet, mukaan lukien

i)

jäsenet, joihin on sovellettu toimenpiteitä säännösten noudattamatta jättämisen vuoksi, mukaan lukien jäsenet, joita keskeytys tai peruuttaminen koskee tai joiden on noudatettava uutta siirtymävaihetta;

ii)

havaittua säännösten noudattamatta jättämistä koskeva dokumentaatio;

iii)

toimenpiteiden seurantaa koskeva dokumentaatio;

g)

jäljitettävyystiedot, mukaan lukien tiedot määristä ja tapauksen mukaan seuraavista toimista:

i)

tilan tuotantopanosten hankinnat ja jakelu, mukaan lukien ryhmän hankkima kasvien lisäysaineisto;

ii)

tuotanto, sato mukaan lukien;

iii)

varastointi;

iv)

valmistus;

v)

kunkin jäsenen yhteiseen markkinajärjestelmään toimittamat tuotteet;

vi)

toimijaryhmän toteuttama tuotteiden markkinoille saattaminen;

h)

toimijaryhmän ja alihankkijoiden väliset kirjalliset sopimukset, mukaan lukien alihankintatoimien luonnetta koskevat tiedot.

i)

ICS-vastuuhenkilön nimeäminen;

j)

ICS-tarkastajien nimeäminen ja luettelo ICS-tarkastajista.

ICS-vastuuhenkilön on päivitettävä ensimmäisen alakohdan a alakohdassa tarkoitettua jäsenluetteloa aina kun a alakohdan i–viii alakohdassa lueteltuihin seikkoihin tulee muutoksia ja tehtävä merkintä mahdollisesta jäsentä koskevasta keskeytyksestä tai peruuttamisesta sisäisissä tarkastuksissa tai virallisessa valvonnassa ilmenneen säännösten noudattamatta jättämisen tapauksessa toteutettavien toimenpiteiden vuoksi.

6 artikla

ICS-vastuuhenkilön ilmoitukset

ICS-vastuuhenkilön on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle tai tapauksen mukaan valvontaviranomaiselle tai tarkastuslaitokselle viipymättä seuraavat tiedot:

a)

merkittävää ja kriittistä säännösten noudattamatta jättämistä koskeva epäily;

b)

jäsenen tai tuotantoyksikön tai tilan, mukaan lukien hankinta- ja keräilykeskukset, jäsenyyden keskeyttäminen tai peruuttaminen;

c)

kielto saattaa markkinoille tuotetta luonnonmukaisena tai siirtymäkauden tuotteena, mukaan lukien asianomaisten jäsenten nimet, asiaankuuluvat määrät ja erän tunnistetiedot.

7 artikla

Valvonnan ja näytteenoton vähimmäisprosenttiosuudet

Asetuksen (EU) 2018/848 38 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuun viralliseen valvontaan, joka jokaisen toimivaltaisen viranomaisen tai tapauksen mukaan valvontaviranomaisen tai tarkastuslaitoksen on toteutettava, sovelletaan seuraavia vähimmäisprosenttiosuuksia säännösten noudattamatta jättämisen riskin mukaan:

a)

kaikesta toimijoihin tai toimijaryhmiin kohdistettavasta virallisesta valvonnasta on suoritettava vuosittain ilman ennakkoilmoitusta vähintään 10 prosenttia;

b)

asetuksen (EU) 2018/848 38 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun valvonnan lisäksi on suoritettava vähintään 10 prosenttia lisävalvontaa;

c)

vähintään 5 prosentilta toimijoista on otettava vuosittain näyte asetuksen (EU) 2017/625 14 artiklan h alakohdan mukaisesti, pois lukien asetuksen (EU) 2018/848 34 artiklan 2 kohdan ja 35 artiklan 8 kohdan mukaisesti vapautuksen saaneet toimijat;

d)

vähintään 2 prosentilta kunkin toimijaryhmän jäsenistä on otettava vuosittain näyte asetuksen (EU) 2017/625 14 artiklan h alakohdan mukaisesti;

e)

vähintään 5 prosentille toimijoista, jotka ovat toimijaryhmän jäseniä, on tehtävä vuosittain uusintatarkastus; lukumäärän on kuitenkin oltava vähintään 10 jäsentä. Jos toimijaryhmässä on enintään 10 jäsentä, asetuksen (EU) 2018/848 38 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua säännösten noudattamisen valvontaa sovelletaan kaikkiin jäseniin.

8 artikla

Vahvistetun sääntöjenvastaisuuden johdosta toteutettavat toimenpiteet

Toimivaltaiset viranomaiset voivat soveltaa tämän asetuksen liitteessä I esitettyjä yhdenmukaisia järjestelyjä laatiessaan asetuksen (EU) 2018/848 41 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua kansallista toimenpideluetteloa.

Kansalliseen toimenpideluetteloon on kuuluttava vähintään seuraavat:

a)

luettelo säännösten noudattamatta jättämistapauksista ja viittaus asetuksen (EU) 2018/848 tai kyseisen asetuksen mukaisesti hyväksyttyjen delegoitujen tai täytäntöönpanoasetusten asianomaisiin sääntöihin;

b)

säännösten noudattamatta jättämisten luokittelu kolmeen luokkaan: vähäinen, merkittävä ja kriittinen, ottaen huomioon vähintään seuraavat perusteet:

i)

asetuksen (EU) 2018/848 28 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen varotoimenpiteiden soveltaminen ja asetuksen (EU) 2017/625 9 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettu omavalvonta;

ii)

vaikutus luonnonmukaisten tuotteiden ja siirtymävaiheen tuotteiden vaatimuksenmukaisuuteen;

iii)

miten jäljitettävyysjärjestelmällä pystytään havaitsemaan tuotteiden sijainti jakeluketjussa;

iv)

vastaukset toimivaltaisen viranomaisen tai tapauksen mukaan valvontaviranomaisen tai tarkastuslaitoksen aiempiin pyyntöihin;

c)

eri säännösten noudattamatta jättämisen luokkia vastaavat toimenpiteet.

9 artikla

Tiedonvaihto

1.   Toimivaltaisten viranomaisten on asetuksen (EU) 2018/848 43 artiklan 1 kohdan soveltamiseksi käytettävä komission ja jäsenvaltioiden kanssa käytävää tiedonvaihtoa varten luonnonmukaista maataloutta koskevaa tietojärjestelmää (OFIS) ja tämän asetuksen liitteessä II esitettyjä malleja seuraavien sääntöjen mukaisesti:

a)

jäsenvaltion (ilmoituksen tekevä jäsenvaltio) on annettava komissiolle ja yhdelle tai useammalle asianomaiselle jäsenvaltiolle (ilmoituksen vastaanottava jäsenvaltio) ilmoitus ainakin seuraavissa tilanteissa:

i)

epäilty tai vahvistettu säännösten noudattamatta jättäminen vaikuttaa toisesta jäsenvaltiosta tulevien luonnonmukaisten tuotteiden tai siirtymävaiheen tuotteiden vaatimuksenmukaisuuteen;

ii)

epäilty tai vahvistettu säännösten noudattamatta jättäminen vaikuttaa kolmannesta maasta asetuksen (EU) 2018/848 45 artiklan 1 kohdan tai 57 artiklan nojalla tuotujen luonnonmukaisten tuotteiden tai siirtymävaiheen tuotteiden vaatimuksenmukaisuuteen;

iii)

epäilty tai vahvistettu säännösten noudattamatta jättäminen vaikuttaa ilmoituksen tekevästä jäsenvaltiosta tulevien luonnonmukaisten tuotteiden tai siirtymävaiheen tuotteiden vaatimuksenmukaisuuteen, koska sillä voi olla vaikutuksia yhteen tai useampaan ilmoituksen vastaanottavaan jäsenvaltioon (varoitusilmoitus);

b)

ilmoituksen vastaanottavan jäsenvaltion on a alakohdan i ja ii alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa annettava vastaus 30 kalenteripäivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta ja annettava tiedoksi toteutetut toimet ja toimenpiteet, mukaan lukien virallisen tutkimuksen tulokset, sekä annettava muut käytettävissä olevat ja/tai ilmoituksen tekevän jäsenvaltion vaatimat tiedot;

c)

ilmoituksen tekevä jäsenvaltio voi pyytää ilmoituksen vastaanottavilta jäsenvaltioilta mitä tahansa tarvittavia lisätietoja;

d)

ilmoituksen tekevän jäsenvaltion on tehtävä mahdollisimman pian tarvittavat merkinnät ja muutokset luonnonmukaista maataloutta koskevaan tietojärjestelmään (OFIS), myös omien virallisten tutkimustensa tulosten osalta;

e)

a alakohdan ii alakohdassa tarkoitetussa tilanteessa ja kun jäsenvaltio tekee ilmoituksen komissiolle, komissio ilmoittaa asiasta kyseisen kolmannen maan toimivaltaiselle viranomaiselle tai tapauksen mukaan valvontaviranomaiselle tai tarkastuslaitokselle.

2.   Valvontaviranomaisen tai tarkastuslaitoksen on asetuksen (EU) 2017/625 32 artiklan b alakohdassa tarkoitetun ilmoitusvelvollisuuden lisäksi ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle, joka on siirtänyt sille tiettyjä viralliseen valvontaan tai muihin virallisiin toimiin liittyviä tehtäviä kyseisen asetuksen 4 artiklan 3 kohdan ja 28 artiklan 1 kohdan tai 31 artiklan mukaisesti, kaikista epäillyistä tai vahvistetuista säännösten noudattamatta jättämisistä, jotka vaikuttavat luonnonmukaisten tuotteiden tai siirtymävaiheen tuotteiden vaatimuksenmukaisuuteen. Sen on myös annettava kaikki kyseisen toimivaltaisen viranomaisen pyytämät tiedot.

3.   Silloin kun toimijalle tai toimijaryhmälle ja/tai niiden alihankkijalle tehtäviä tarkastuksia toteuttaa useampi valvontaviranomainen tai tarkastuslaitos, näiden valvontaviranomaisten ja tarkastuslaitosten on asetuksen (EU) 2018/848 43 artiklan 3 kohdan soveltamiseksi vaihdettava vastuullaan oleviin toimiin liittyvät asiaankuuluvat tiedot.

4.   Silloin kun toimija tai toimijaryhmä ja/tai niiden alihankkija vaihtaa valvontaviranomaista tai tarkastuslaitosta, asianomaisen toimijan ja/tai valvontaviranomaisen tai tarkastuslaitoksen on asetuksen (EU) 2018/848 43 artiklan 3 kohdan soveltamiseksi ilmoitettava vaihdosta viipymättä toimivaltaiselle viranomaiselle.

Uuden valvontaviranomaisen tai tarkastuslaitoksen on pyydettävä edelliseltä valvontaviranomaiselta tai tarkastuslaitokselta asianomaisten toimijoiden tai toimijaryhmien valvontatiedosto. Edellisen valvontaviranomaisen tai tarkastuslaitoksen on viipymättä annettava uudelle valvontaviranomaiselle tai tarkastuslaitokselle asianomaisten toimijoiden tai toimijaryhmien valvontatiedosto mukaan lukien asetuksen (EU) 2018/848 38 artiklan 6 kohdassa tarkoitetut kirjalliset tiedot, sertifiointistatus, luettelo säännösten noudattamatta jättämisistä ja edellisen valvontaviranomaisen tai tarkastuslaitoksen toteuttamista vastaavista toimenpiteistä.

Uuden tarkastusviranomaisen tai -laitoksen on varmistettava, että toimija on toteuttanut toimet tai on ryhtynyt toimiin entisen tarkastusviranomaisen tai -laitoksen kirjaamien sääntöjen noudattamatta jättämisten suhteen.

5.   Silloin kun toimijalle tai toimijaryhmälle ja/tai niiden alihankkijalle tehdään jäljitettävyyden tarkastus ja massatasetarkastus, valvontaviranomaisten ja tarkastuslaitosten on asetuksen (EU) 2018/848 43 artiklan 3 kohdan soveltamiseksi vaihdettava asiaankuuluvat tiedot kyseisten tarkastusten loppuunviemisen mahdollistamiseksi.

6.   Toimivaltaisten viranomaisten on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet ja otettava käyttöön dokumentoidut menettelyt tiedonvaihdon mahdollistamiseksi niiden ja sellaisten valvontaviranomaisten ja/tai tarkastuslaitosten välillä, joille ne ovat siirtäneet tiettyjä viralliseen valvontaan tai muihin virallisiin toimiin liittyviä tehtäviä, kuten myös kyseisten valvontaviranomaisten ja tarkastuslaitosten välillä.

10 artikla

Siirtymäsäännökset

1.   Kolmansissa maissa toimivien toimijaryhmien, jotka ennen tämän asetuksen voimaantulopäivää noudattavat asetuksia (EY) N:o 834/2007, (EY) N:o 889/2008 ja (EY) N:o 1235/2008 ja joiden on tehtävä merkittäviä hallinnollisia, oikeudellisia ja rakenteellisia muutoksia tämän asetuksen 4 artiklan toisessa alakohdassa säädetyn toimijaryhmien enimmäiskoon osalta, on noudatettava kyseistä säännöstä viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2025.

2.   Tämän asetuksen 8 artiklan mukaisesti laadittua kansallista toimenpideluetteloa sovelletaan viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2023.

11 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2022.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä helmikuuta 2021.

Komission puolesta

Ursula VON DER LEYEN

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 150, 14.6.2018, s. 1.

(2)  Neuvoston asetus (EY) N:o 834/2007, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2007, luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 2092/91 kumoamisesta (EUVL L 189, 20.7.2007, s. 1).

(3)  Komission asetus (EY) N:o 889/2008, annettu 5 päivänä syyskuuta 2008, luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä luonnonmukaisen tuotannon, merkintöjen ja valvonnan osalta (EUVL L 250, 18.9.2008, s. 1).

(4)  Komission asetus (EY) N:o 1235/2008, annettu 8 päivänä joulukuuta 2008, neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansista maista tuotavien luonnonmukaisten tuotteiden tuontijärjestelyjen osalta (EUVL L 334, 12.12.2008, s. 25).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/625, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2017, virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta (virallista valvontaa koskeva asetus) (EUVL L 95, 7.4.2017, s. 1).


LIITE I

Yhdenmukaiset järjestelyt 8 artiklassa tarkoitetun kansallisen toimenpideluettelon laatimiseksi ja soveltamiseksi

1.   

Toimivaltainen viranomainen voi luokitella säännösten noudattamatta jättämisen 8 artiklan luokitteluperusteiden mukaisesti vähäiseksi, merkittäväksi tai kriittiseksi, kun yksi tai useampi seuraavista edellytyksistä täyttyy:

a)

säännösten noudattamatta jättämistapaus on vähäinen, jos

i)

varotoimenpiteet ovat oikeasuhteiset ja asianmukaiset ja toimijan käyttöönottamat tarkastukset ovat tehokkaita;

ii)

säännösten noudattamatta jättäminen ei vaikuta luonnonmukaista tai siirtymäkauden tuotteen vaatimuksenmukaisuuteen;

iii)

jäljitettävyysjärjestelmällä pystytään havaitsemaan tuotteiden sijainti jakeluketjussa ja asettamaan kielto saattaa tuotteita markkinoille viittauksella luonnonmukaiseen tuotantoon;

b)

säännösten noudattamatta jättämistapaus on merkittävä, jos

i)

varotoimenpiteet eivät ole oikeasuhteisia ja asianmukaisia ja toimijan käyttöönottamat tarkastukset eivät ole tehokkaita;

ii)

säännösten noudattamatta jättäminen vaikuttaa luonnonmukaista tai siirtymäkauden tuotteen vaatimuksenmukaisuuteen;

iii)

toimija ei ole korjannut vähäistä säännösten noudattamatta jättämistä ajoissa;

iv)

jäljitettävyysjärjestelmällä pystytään havaitsemaan tuotteiden sijainti jakeluketjussa ja asettamaan kielto saattaa tuotteita markkinoille viittauksella luonnonmukaiseen tuotantoon;

c)

säännösten noudattamatta jättämistapaus on kriittinen, jos

i)

varotoimenpiteet eivät ole oikeasuhteisia ja asianmukaisia ja toimijan käyttöönottamat tarkastukset eivät ole tehokkaita;

ii)

säännösten noudattamatta jättäminen vaikuttaa luonnonmukaista tai siirtymäkauden tuotteen vaatimuksenmukaisuuteen;

iii)

toimija ei korjaa aiempaa merkittävää säännösten noudattamatta jättämistä tai toistuvasti jättää korjaamatta muita säännösten noudattamatta jättämisen luokkia;

iv)

jäljitettävyysjärjestelmästä ei saada mitään tietoa, jonka perusteella pystytään havaitsemaan tuotteiden sijainti jakeluketjussa tai asettamaan kielto saattaa tuotteita markkinoille viittauksella luonnonmukaiseen tuotantoon.

2)   

Toimenpiteet

Toimivaltaiset viranomaiset tai tapauksen mukaan valvontaviranomaiset tai tarkastuslaitokset voivat soveltaa yhtä tai useampia seuraavista toimenpiteistä oikeassa suhteessa säännösten noudattamatta jättämistapausten luokkiin:

Säännösten noudattamatta jättämisen luokka

Toimenpide

Vähäinen

Toimija jättää toimintasuunnitelman asetetussa määräajassa säännösten noudattamatta jättämisen korjaamiseksi

Merkittävä

Asetuksen (EU) 2018/848 42 artiklan 1 kohdan mukaisesti koko kyseisen erän tai tuotantosarjan (asianomaiset kasvit tai eläimet) merkinnöissä ja mainonnassa ei missään viitata luonnonmukaiseen tuotantoon.

Vaatimus uudesta siirtymäkaudesta

Sertifikaatin soveltamisalan rajoitus

Varotoimenpiteiden ja toimijan säännönmukaisuuden varmistamiseksi käyttöönottamien tarkastusten toteuttamisen parantaminen

Kriittinen

Asetuksen (EU) 2018/848 42 artiklan 1 kohdan mukaisesti koko kyseisen erän tai tuotantosarjan (asianomaiset kasvit tai eläimet) merkinnöissä ja mainonnassa ei missään viitata luonnonmukaiseen tuotantoon.

Asetuksen (EU) 2018/848 42 artiklan 2 kohdan mukaisesti kielto pitää tietty aika kaupan tuotteita, joissa viitataan luonnonmukaiseen tuotantoon

Vaatimus uudesta siirtymäkaudesta

Sertifikaatin soveltamisalan rajoitus

Sertifikaatin keskeyttäminen

Sertifikaatin peruuttaminen


LIITE II

9 artiklassa tarkoitetut OFIS-lomakkeet

1)

Malli: Epäiltyä tai vahvistettua säännösten noudattamatta jättämistä koskeva vakioilmoitus

*Pääkieli:

Muu kieli:

A.

Ilmoituksen tekevä jäsenvaltio

1)

Maa:

2)

Toimivaltainen viranomainen – yhteystiedot:

*3)

Ilmoituksen päivämäärä (PP/KK/VVVV):

*4)

Viite

B.

Ilmoituksen vastaanottava(t) jäsenvaltio(t)

*1)

Maa/maat:

2)

Toimivaltaiset viranomaiset – yhteystiedot:

C.

Tuote

*1)

Tuoteluokka:

*2)

Tuotteen nimi/kauppanimi:

*3)

Alkuperämaa:

4)

Tuotteen kuvaus (pakkauskoko ja pakkauksen muoto jne.) – liitetään mukaan kopioitu tai skannattu sinetti tai etiketti:

5)

Erän tunnistetiedot (esim. erän numero, toimitusnumero, toimituspäivä):

6)

Muut tiedot:

D.

Jäljitettävyys

Kuvataan koko toimitusketjua yksityiskohtaisesti:

1)

Tuottaja – yhteystiedot – toimivaltainen viranomainen tai tapauksen mukaan valvontaviranomainen tai tarkastuslaitos:

2)

Jalostaja/myyjä alkuperämaassa – yhteystiedot – toimivaltainen viranomainen tai tapauksen mukaan valvontaviranomainen tai tarkastuslaitos:

3)

Tuoja ilmoituksen tekevässä maassa – yhteystiedot – toimivaltainen viranomainen tai tapauksen mukaan valvontaviranomainen tai tarkastuslaitos:

4)

Tukkumyyjä – yhteystiedot – toimivaltainen viranomainen tai tapauksen mukaan valvontaviranomainen tai tarkastuslaitos:

5)

Vähittäismyyjä tai muu toimija ilmoituksen tekevässä maassa, jossa säännösten noudattamatta jättäminen on havaittu – yhteystiedot – toimivaltainen viranomainen tai tapauksen mukaan valvontaviranomainen tai tarkastuslaitos:

Viranomaiset:

Muut toimijat:

E.

Säännösten noudattamatta jättäminen, säännösten noudattamatta jättämistä koskeva epäily, muu ongelma

*1)

Säännösten noudattamatta jättämisen / säännösten noudattamatta jättämistä koskevan epäilyn / muun ongelman luonne:

Milloin säännösten noudattamatta jättäminen / säännösten noudattamatta jättämistä koskeva epäily / muu ongelma havaittiin?

* Missä suhteessa kyseessä on säännösten noudattamatta jättäminen / säännösten noudattamatta jättämistä koskeva epäily / muu ongelma Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/848 (1) nojalla?

2)

Missä yhteydessä säännösten noudattamatta jättäminen / säännösten noudattamatta jättämistä koskeva epäily / muu ongelma havaittiin – liitetään kopio laskusta tai muusta todisteesta:

Säännösten noudattamatta jättämisen / säännösten noudattamatta jättämistä koskevan epäilyn / muun ongelman havaitsemispäivä (PP/KK/VVVV):

Säännösten noudattamatta jättämisen / säännösten noudattamatta jättämistä koskevan epäilyn / muun ongelman havaitsemispaikka:

3)

Näyte-/testianalyysi (jos tehty) – liitetään kopio määritysselosteesta:

Näytteenoton/testauksen päivämäärä (PP/KK/VVVV):

Näytteenotto-/testauspaikka:

Määritysselosteen päiväys (PP/KK/VVVV):

Tiedot (laboratorion nimi, käytetyt menetelmät, tulokset):

Havaittujen aineiden nimet:

Todettujen jäämien taso:

Ylittääkö taso elintarvikkeissa (tai rehussa) yleensä sallitun kynnyksen?

Ylittääkö muuntogeenisten organismien määrä tason, joka vaikuttaa tuotteen merkintään?

F.

Markkinavaikutus

1)

Onko tuote poistettu markkinoilta, onko sen markkinoillepääsy estetty vai pidetäänkö sitä kaupan?

2)

Mille toimijoille on jo tiedotettu asiasta?

3)

Vaikuttaako asia muihin jäsenvaltioihin? Jos vaikuttaa, mihin jäsenvaltioihin?

G.

Toteutetut toimenpiteet

1)

Onko toteutettu vapaaehtoisia toimenpiteitä (tuotteeseen/toimijaan/markkinoihin kohdistuvia)?

2)

Onko toteutettu pakollisia toimenpiteitä?

3)

Mikä on toimenpiteiden soveltamisala (kansallinen, alueellinen, vienti jne.)?

4)

Voimaantulopäivä: (PP/KK/VVVV)

5)

Kesto (kuukausina):

6)

Toimenpiteiden perustelut/oikeusperusta:

7)

Mikä toimivaltainen viranomainen tai tapauksen mukaan valvontaviranomainen tai tarkastuslaitos on toteuttanut toimenpiteet?

H.

Muut tiedot / Arviointi

I.

Liitteet

Kopio tai skannattu kuva tuoteaineistosta (sinetti, etiketti jne.). Kopio laskusta, tiliotteesta, kuljetusasiakirjasta tai toimitusvahvistuksesta. Määritysseloste ja/tai muu asiaankuuluva asiakirja:

2)

Malli: Vakiovastaus epäiltyä tai vahvistettua säännösten noudattamatta jättämistä koskevaan vakioilmoitukseen

*Pääkieli:

Muu kieli:

Vastauksen versio:

A.

Ilmoituksen vastaanottava jäsenvaltio

1)

Maa:

2)

Toimivaltainen viranomainen – yhteystiedot:

*3)

Päiväys (PP/KK/VVVV):

*4)

Viite:

B.

Ilmoitus

1)

Maa:

2)

Toimivaltainen viranomainen – yhteystiedot

*3)

Ilmoituksen päivämäärä (PP/KK/VVVV):

*4)

Ilmoituksen viite (sama kuin ilmoituksen kohdassa A.4):

*5)

Tuote:

6)

Säännösten noudattamatta jättäminen / säännösten noudattamatta jättämistä koskeva epäily / muu ongelma

C.

Tutkimus

1)

Mikä tai mitkä toimivaltaiset viranomaiset tai tapauksen mukaan valvontaviranomaiset tai tarkastuslaitokset vastasivat tutkimuksesta?

2)

Kuvataan eri toimijoiden ja toimivaltaisten viranomaisten tai tapauksen mukaan valvontaviranomaisten tai tarkastuslaitosten välistä yhteistyötä mahdollisissa asianomaisissa eri maissa:

3)

Mitä tutkimusmenetelmiä/-menettelyjä käytettiin?

Onko asianomaisille toimijoille tehty esimerkiksi erityistarkastus?

Onko otettu ja analysoitu näytteitä?

4)

Mitkä ovat tutkimuksen tulokset?

Mitkä ovat mahdollisten tarkastusten/analyysien tulokset?

Onko säännösten noudattamatta jättämisen / säännösten noudattamatta jättämistä koskevan epäilyn / muun ongelman alkuperä selvitetty?

Kuinka vakavaksi arvioitte säännösten noudattamatta jättämisen / säännösten noudattamatta jättämistä koskevan epäilyn / muun ongelman?

5)

Onko kontaminaation / säännösten noudattamatta jättämisen / säännösten noudattamatta jättämistä koskevan epäilyn / muun ongelman alkuperä ja toimijoiden vastuut selvästi tunnistettu ja vahvistettu?

Ovatko tunnistetut toimijat olleet osallisina muissa säännösten noudattamatta jättämistapauksissa / säännösten noudattamatta jättämistä koskevissa epäilytapauksissa / muissa ongelmatapauksissa kolmen viime vuoden aikana?

D.

Toimenpiteet ja seuraamukset

*1)

Mitä ennaltaehkäiseviä ja korjaavia toimenpiteitä on toteutettu (esim. tuotteen jakelun/liikkumisen suhteen unionin ja kolmansien maiden markkinoilla)?

2)

Mitä toimia säännösten noudattamatta jättämistapauksissa / säännösten noudattamatta jättämistä koskevissa epäilytapauksissa / muissa ongelmatapauksissa on toteutettu asianomaisten toimijoiden ja/tai tuotteiden osalta (2)?

*Toimintatapa (kirjallinen muoto, varoitus jne.)?:

Onko tuottajan/jalostajan sertifikaattia rajoitettu, keskeytetty tai peruutettu?

Mahdollisten toimien voimaantulopäivä (PP/KK/VVVV):

Mahdollisten toimien kesto (kuukausina):

Mahdollinen toimivaltainen viranomainen tai tapauksen mukaan valvontaviranomainen tai tarkastuslaitos, joka on hyväksynyt ja soveltaa toimia:

3)

Suunnitellaanko asianomaisille toimijoille lisätarkastuksia?

4)

Mitä muita toimenpiteitä toimivaltainen viranomainen tai tapauksen mukaan valvontaviranomainen tai tarkastuslaitos suunnittelee vastaavien tapausten estämiseksi?

E.

Muita tietoja

F.

Liitteet

3)

Varoitusilmoituksen malli

1.

Varoituksen alkuperä ja tila

Varoituksen lähettävä maa:

Toimivaltainen viranomainen:

2.

Maat, joille varoitus on lähetetty

Maa

Toimivaltainen viranomainen

Koordinaattori

Sovelta-misala

3.

Säännösten noudattamatta jättäminen, petos, muut ongelmat ja niitä koskeva epäily, jäljempänä ’säännösten noudattamatta jättäminen’

Otsikko:

Kuvaus:

Miten vakavaksi arvioitte säännösten noudattamatta jättämisen?

Mille toimijoille on jo tiedotettu asiasta?

Havaintoa koskevat tiedot

Päivämäärä:

Paikka:

Säännösten noudattamatta jättämisen havainnut henkilö/laitos:

Sovellettava unionin lainsäädäntö (viite/viitteet):

4.

Tuotteiden jäljitettävyys

Kuvaus

Nimi:

Tuotenimi/kauppanimi:

Muut seikat:

Lähetys

Lähetys/erä/toimitusnumero:

Alkuperämaa:

Kokonaisnetto-/bruttopaino tai -määrä:

Muita tietoja

Toimitusketju – toimijoiden kuvaus (nimi – tyyppi – yhteystiedot – tarkastuslaitos/valvontaviranomainen (myös yhteystiedot))

5.

Toteutetut toimenpiteet

0.

Toimia ei vielä toteutettu (selitetään miksi ei)

1.

Kielto saattaa tuotteita markkinoille (peruste – päivämäärä – määrät)

2.

Tuotteen luokitus lasketaan muuksi kuin luonnonmukaiseksi (peruste – päivämäärä – määrät – ajanjakso)

3.

Toimijan sertifikaatin peruuttaminen (ajanjakso – laajuus)

4.

Toimijan sertifikaatin peruminen (mistä lähtien)

5.

Muut toimenpiteet (kuvaus)

6.

Muita tietoja

7.

Tiedostot

4)

Malli: Epäiltyä tai vahvistettua säännösten noudattamatta jättämistä koskeva kansainvälinen vakioilmoitus

Ilmoituksen tekevä maa

Maa:

Ilmoituksen vastaanottavaa toimijaa koskevat tiedot

Ilmoituksen vastaanottavan toimijan tyyppi:

Toimijan koodi:

Toimijan versio:

Nimi:

Katuosoite:

Postinumero:

Paikkakunta:

Puhelin:

Sähköposti:

Faksi:

Internet-linkki:

URL-osoite:

Kommentit:

A.

Tuote

*1)

Alkuperämaa:

*2)

Tuoteluokka:

*3)

Tuotteen nimi/kauppanimi:

4)

Tuotteen kuvaus (pakkauskoko ja pakkauksen muoto jne.) – liitetään mukaan kopioitu tai skannattu sinetti tai etiketti:

5)

Erän tunnistetiedot (esim. erän numero, toimitusnumero, toimituspäivä):

6)

Muut tiedot:

B.

Jäljitettävyys

Kuvataan koko toimitusketjua yksityiskohtaisesti:

1)

Tuottaja – yhteystiedot – valvontaviranomainen tai tarkastuslaitos:

2)

Jalostaja/myyjä/viejä alkuperämaassa – yhteystiedot – valvontaviranomainen tai tarkastuslaitos:

3)

Tuoja ilmoituksen tekevässä maassa – yhteystiedot – valvontaviranomainen tai tarkastuslaitos:

4)

Tukkumyyjä – yhteystiedot – valvontaviranomainen tai tarkastuslaitos:

5)

Vähittäismyyjä tai muu toimija ilmoituksen tekevässä maassa, jossa säännösten noudattamatta jättäminen on havaittu – yhteystiedot – valvontaviranomainen tai tarkastuslaitos:

Viranomaiset:

Muut toimijat:

C.

Säännösten noudattamatta jättäminen, säännösten noudattamatta jättämistä koskeva epäily, muu ongelma

*1)

Säännösten noudattamatta jättämisen / säännösten noudattamatta jättämistä koskevan epäilyn / muun ongelman luonne:

Milloin säännösten noudattamatta jättäminen / säännösten noudattamatta jättämistä koskeva epäily / muu ongelma havaittiin?

* Missä suhteessa kyseessä on säännösten noudattamatta jättäminen / säännösten noudattamatta jättämistä koskeva epäily / muu ongelma Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/848 (3) nojalla?

2)

Missä yhteydessä säännösten noudattamatta jättäminen / säännösten noudattamatta jättämistä koskeva epäily / muu ongelma havaittiin – liitetään kopio laskusta tai muusta todisteesta:

Säännösten noudattamatta jättämisen / säännösten noudattamatta jättämistä koskevan epäilyn / muun ongelman havaitsemispäivä (PP/KK/VVVV):

Säännösten noudattamatta jättämisen / säännösten noudattamatta jättämistä koskevan epäilyn / muun ongelman havaitsemispaikka:

3)

Näyte-/testianalyysi (jos tehty) – liitetään kopio määritysselosteesta:

Näytteenoton/testauksen päivämäärä (PP/KK/VVVV):

Näytteenotto-/testauspaikka:

Määritysselosteen päiväys (PP/KK/VVVV):

Tiedot (laboratorion nimi, käytetyt menetelmät, tulokset):

Havaittujen aineiden nimet:

Todettujen jäämien taso:

Ylittääkö taso elintarvikkeissa (tai rehussa) yleensä sallitun kynnyksen?

Ylittääkö muuntogeenisten organismien määrä tason, joka vaikuttaa tuotteen merkintään?

D.

Markkinavaikutus

1)

Onko tuote poistettu markkinoilta, onko sen markkinoillepääsy estetty?

2)

Mille toimijoille on jo tiedotettu asiasta?

3)

Vaikuttaako asia muihin jäsenvaltioihin? Jos vaikuttaa, mihin jäsenvaltioihin?

E.

Toteutetut toimenpiteet

1)

Onko toteutettu vapaaehtoisia toimenpiteitä (tuotteeseen/toimijaan/markkinoihin kohdistuvia)?

2)

Onko toteutettu pakollisia toimenpiteitä?

3)

Mikä on toimenpiteiden soveltamisala (kansallinen, alueellinen, vienti jne.)?

4)

Voimaantulopäivä: (PP/KK/VVVV)

5)

Kesto (kuukausina):

6)

Toimenpiteiden perustelut/oikeusperusta:

7)

Mikä valvontaviranomainen tai tarkastuslaitos on toteuttanut toimenpiteet?

F.

Muut tiedot / Arviointi

G.

Liitteet

Kopio tai skannattu kuva tuoteaineistosta (sinetti, etiketti jne.). Kopio laskusta, tiliotteesta, kuljetusasiakirjasta tai toimitusvahvistuksesta. Määritysseloste ja/tai muu asiaankuuluva asiakirja:

-----------

(*)

Pakolliset kentät

(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/848, annettu 30 päivänä toukokuuta 2018, luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 kumoamisesta (EUVL L 150, 14.6.2018, s. 1).

(2)  Toimenpide asetuksen (EU) 2018/848 29 artiklan 1 ja 2 kohdan, 41 artiklan 1–4 kohdan 42 artiklan nojalla.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/848, annettu 30 päivänä toukokuuta 2018, luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 kumoamisesta (EUVL L 150, 14.6.2018, s. 1).