28.1.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 29/10


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2021/80,

annettu 27 päivänä tammikuuta 2021,

hiilidioksidin jättämisestä hyväksymättä perusaineeksi kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 (1) ja erityisesti sen 23 artiklan 5 kohdan yhdessä sen 13 artiklan 2 kohdan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio vastaanotti 27 päivänä helmikuuta 2018 yritykseltä Dr. Knoell Consult GmbH hakemuksen elintarvikelaatuisen hiilidioksidin (E 290) hyväksymisestä perusaineeksi (CAS-nro 124-38-9). Hakemuksessa viitattiin käyttöön sadonkorjuun jälkeisenä kaasutusaineena hyönteisiä ja punkkeja vastaan.

(2)

Hiilidioksidi on jo hyväksytty käytettäväksi kasvinsuojeluaineiden tehoaineena 1 päivästä syyskuuta 2009 alkaen (2), ja se sisältyy komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 (3) liitteessä olevaan A osaan.

(3)

Hiilidioksidi on tällä hetkellä hyväksytty ja saatettu markkinoille kasvinsuojeluaineena useissa jäsenvaltioissa. Aineen tunnistetietojen spesifikaatio hakemuksessa, joka koskee sen hyväksymistä perusaineeksi, on samanlainen kuin hyväksytyn tehoaineen spesifikaatio.

(4)

Vaikka kolmannessa alakohdassa säädetään, että elintarviketta on pidettävä perusaineena, asetuksen (EY) N:o 1107/2009 23 artiklan 1 kohdan d alakohta sulkee pois elintarvikelaatuisen hiilidioksidin hyväksymisen, koska yksi kriteereistä, joiden perusteella aine voidaan hyväksyä perusaineeksi on se, että sitä ei saateta markkinoille kasvinsuojeluaineena. Näin kuitenkin on tällä hetkellä elintarvikelaatuisen hiilidioksidin kohdalla.

(5)

Tällä asetuksella ei rajoiteta mahdollisuutta esittää uusi hakemus hiilidioksidin hyväksymiseksi perusaineeksi asetuksen (EY) N:o 1107/2009 23 artiklan 3 kohdan mukaisesti sen jälkeen, kun hiilidioksidia tehoaineena koskevan nykyisen hyväksynnän voimassaolo on päättynyt ja kun kaikki hiilidioksidista koostuvien kasvinsuojeluaineiden luvat on peruutettu tai niiden voimassaolo on päättynyt.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Jätetään hyväksymättä aine hiilidioksidi (E 290) perusaineeksi.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä tammikuuta 2021.

Komission puolesta

Ursula VON DER LEYEN

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Komission direktiivi 2008/127/EY, annettu 18 päivänä joulukuuta 2008, neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta useiden tehoaineiden sisällyttämiseksi siihen (EUVL L 344, 20.12.2008, s. 89).

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 540/2011, annettu 25 päivänä toukokuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpanosta hyväksyttyjen tehoaineiden luettelon osalta (EUVL L 153, 11.6.2011, s. 1).