18.6.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 218/58


Euroopan atomienergiayhteisön hankintakeskuksen SÄÄNNÖT

malmien, lähtöaineiden ja erityisten halkeamiskelpoisten aineiden kysynnän ja tarjonnan tasapainottamistavan vahvistamisesta

1 LUKU

SOVELTAMISALA, MÄÄRITELMÄT JA YLEISET PERIAATTEET I

1 artikla

Soveltamisala

Näissä säännöissä vahvistetaan tapa, jolla malmien, lähtöaineiden ja erityisten halkeamiskelpoisten aineiden kysyntä ja tarjonta tasapainotetaan.

2 artikla

Määritelmät

Näissä säännöissä tarkoitetaan:

1)

’hankintakeskuksella’ perustamissopimuksella perustettua Euratomin hankintakeskusta;

2)

’yhteisöllä’ Euroopan atomienergiayhteisöä (Euratom);

3)

’yhteisön tuotannolla’ yhteisössä tuotettavia ydinmateriaaleja, mukaan lukien muun muassa seuraavat:

a)

yhteisön alueella louhittavat malmit;

b)

yhteisön alueella tuotettavat lähtöaineet, mukaan lukien lähtöaineet, jotka tuottaja saa rikastamisen sivutuotteena;

c)

erityiset halkeamiskelpoiset aineet, jotka tuotetaan yhteisön alueella sijaitsevissa reaktoreissa ydinpolttoaineen säteilytyksen jälkeen;

d)

erityiset halkeamiskelpoiset aineet, jotka tuotetaan yhteisön alueella rikastamalla tuottajan omistamia lähtöaineita;

4)

’välittäjällä’ henkilöä tai yritystä, joka ostaa ydinmateriaaleja myydäkseen ne sellaisinaan eteenpäin;

5)

’ydinmateriaaleilla’ malmeja, lähtöaineita ja erityisiä halkeamiskelpoisia aineita sellaisina kuin ne määritellään perustamissopimuksen 197 artiklassa;

6)

’malmeilla’ perustamissopimuksen 197 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja malmeja;

7)

’henkilöllä’ perustamissopimuksen 196 artiklan a alakohdassa tarkoitettua henkilöä;

8)

’tuottajalla’ henkilöä tai yritystä, joka tuottaa, käsittelee, muuntaa tai muokkaa malmeja, lähtöaineita tai erityisiä halkeamiskelpoisia aineita;

9)

’kyselylomakkeilla’ lomakkeita, joilla hankintakeskus kerää vuoden lopussa tietoja suoraan käyttäjiltä;

10)

’liitännäispalveluilla’ jotakin seuraavista palveluista: erityisten halkeamiskelpoisten aineiden muuntaminen, rikastaminen, käyttö polttoaineen valmistukseen, jälleenkäsittely tai varastointi;

11)

’säännöillä’ näitä Euroopan atomienergiayhteisön sääntöjä malmien, lähtöaineiden ja erityisten halkeamiskelpoisten aineiden kysynnän ja tarjonnan tasapainottamistavan vahvistamisesta;

12)

’pienillä määrillä’ pieniä määriä koskevassa asetuksessa vahvistettuja määriä;

13)

’pieniä määriä koskevalla asetuksella’ malmien, lähtöaineiden ja erityisten halkeamiskelpoisten aineiden pienten määrien siirron vapauttamisesta hankintaa koskevan luvun määräysten soveltamisesta 16 tammikuuta 2006 annettua komission asetusta (Euratom) N:o 66/2006;

14)

’lähtöaineilla’ perustamissopimuksen 197 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja lähtöaineita;

15)

’erityisillä halkeamiskelpoisilla aineilla’ perustamissopimuksen 197 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja aineita;

16)

’hankintasopimuksella’

1)

malmien ja/tai lähtöaineiden ostoa, myyntiä, lainaamista tai leasingia koskevaa sopimusta, jossa ainakin yksi sopimuspuoli on käyttäjä tai tuottaja, joka tuottaa, käsittelee, muuntaa tai muokkaa malmeja, lähtöaineita tai erityisiä halkeamiskelpoisia aineita yhteisön alueella, ja

2)

erityisten halkeamiskelpoisten aineiden ostoa, myyntiä, vaihtoa, lainaamista tai leasingia koskevaa sopimusta, jossa ainakin yksi sopimuspuoli on käyttäjä, tuottaja tai välittäjä;

17)

’perustamissopimuksella’ Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimusta;

18)

’yrityksellä’ perustamissopimuksen 196 artiklan b alakohdassa tarkoitettua yritystä;

19)

’käyttäjällä’ henkilöä tai yritystä, joka ostaa ydinmateriaaleja tai liitännäispalveluja käyttääkseen niitä yhteisössä omissa ydinvoimalaitoksissaan, näihin sidossuhteessa olevissa ydinvoimalaitoksissa tai tutkimusreaktoreissa tai käyttääkseen niitä perustamissopimuksen liitteessä I luetelluilla aloilla;

20)

’työpäivällä’ hankintakeskuksen verkkosivustolla julkaistuja hankintakeskuksen työpäiviä.

3 artikla

Luottamuksellisuus

Sopimuksia, ilmoituksia ja kaikkia muita hankintakeskukselle toimitettuja sopimuksia koskevia tietoja ei saa ilmaista kolmansille osapuolille ilman sopimuspuolten kirjallista lupaa.

2 LUKU

TIETOJEN TOIMITTAMINEN

4 artikla

Käyttäjien toimittamat tiedot

1.   Käyttäjien on hankintakeskuksen pyynnöstä täytettävä ja toimitettava tiettyä vuotta koskevat kyselylomakkeet viimeistään seuraavan vuoden tammikuun 31 päivänä.

2.   Kyselylomakkeissa on ilmoitettava muun muassa

a)

tuotteen nimi;

b)

toimittaja;

c)

ydinmateriaalien luonne, kemiallinen muoto ja muut asiaankuuluvat eritelmät;

d)

määrät (metrijärjestelmän yksikköinä);

e)

luonnonuraanin alkuperämaa (jos tiedossa);

f)

tosiasiallinen ja/tai aiottu käyttö;

g)

toimituspäivät;

h)

hintaehdot;

i)

varastot;

j)

arvioidut tulevat tarpeet.

5 artikla

Tuottajien toimittamat tiedot

1.   Tuottajien on ilmoitettava hankintakeskukselle sen pyynnöstä nykyinen ja arvioitu tuleva tuotantonsa sekä kaikkien enemmistöomisteisten tytäryritystensä tuotanto. Lisäksi niiden on ilmoitettava hankintakeskukselle suunnitellut toimituksensa sekä omistamansa ja/tai hallussaan olevat varastot jo allekirjoitettujen sopimusten perusteella.

2.   Tietoihin on sisällyttävä

a)

tuotteen nimi;

b)

vastapuolet;

c)

ydinmateriaalien luonne, kemiallinen muoto ja muut asiaankuuluvat eritelmät;

d)

määrät (metrijärjestelmän yksikköinä);

e)

luonnonuraanin alkuperämaa (jos tiedossa);

f)

toimitusvuosi;

g)

hintaehdot (jos tiedossa);

h)

uraanivarastot, mukaan lukien tiedot siitä, ovatko ne myytävissä;

i)

arvioitu tuleva tuotanto.

3.   Tiedot on toimitettava hankintakeskukselle 20 (kahdenkymmenen) työpäivän kuluessa pyynnön vastaanottamispäivästä.

6 artikla

Välittäjien toimittamat tiedot

1.   Välittäjien on toimitettava hankintakeskukselle tiedot kaikista malmien ja/tai lähtöaineiden ostoa, myyntiä, vaihtoa, lainaamista tai leasingia koskevista sopimuksista, jotka on allekirjoitettu edellisen kuukauden aikana, lukuun ottamatta hankintasopimuksia. Niiden on tehtävä tämä kuukausittain.

2.   Tietoihin on sisällyttävä muun muassa

a)

tuotteen nimi;

b)

vastapuolet;

c)

ydinmateriaalien luonne, kemiallinen muoto ja muut asiaankuuluvat eritelmät;

d)

määrät (metrijärjestelmän yksikköinä);

e)

luonnonuraanin alkuperämaa (jos tiedossa);

f)

toimituspäivät;

g)

hintaehdot.

3.   Tiedot on toimitettava hankintakeskukselle 15 (viidentoista) työpäivän kuluessa kyseisen kuukauden päättymisestä.

7 artikla

Lisätietojen toimittaminen

Käyttäjien, tuottajien ja välittäjien on ilmoitettava hankintakeskukselle sen pyynnöstä kaikki lisätiedot, jotka se tarvitsee voidakseen hoitaa sille perustamissopimuksessa annetut tehtävät. Tiedot on toimitettava hankintakeskukselle 10 (kymmenen) työpäivän kuluessa pyynnön vastaanottamispäivästä (tai, perustellusta pyynnöstä, hankintakeskuksen kirjallisesti hyväksymän pidemmän määräajan kuluessa).

8 artikla

Saatuihin tietoihin perustuva(t) analyysi(t)

1.   Hankintakeskus analysoi näiden sääntöjen 4, 5, 6 ja 7 artiklan mukaisesti toimitettujen tietojen sekä markkinatoimijoiden toimittamien lisätietojen perusteella markkinasuuntauksia ja toimituspotentiaalia. Se sisällyttää tämän analyysin tärkeimmät tulokset vuosikertomukseensa, joka julkaistaan vuosittain kesäkuun 30 päivään mennessä hankintakeskuksen verkkosivustolla.

2.   Lisäksi hankintakeskus julkaisee uraania koskevat hintaindeksinä sekä ydinmateriaalien markkinoita koskevia lisäraportteja, joihin kuuluvat myös neuvoa-antavan komitean perustamien työryhmien laatimat raportit.

3 LUKU

HANKINTASOPIMUKSET

9 artikla

Hankintasopimusten tekeminen

1.   Hankintasopimukset, jotka eivät ole hankintakeskuksen tekemiä, ovat mitättömiä.

2.   Hankintakeskus tekee hankintasopimuksen allekirjoittamalla sen.

10 artikla

Hankintasopimusten tekoon sovellettavat menettelyt

1.   Hankintasopimuksiin sovelletaan seuraavia menettelyjä:

a)

yksinkertaistettu menettely;

b)

hankintakeskuksen päätökseen perustuva keskitetty menettely, jos ydinmateriaalien säännölliset toimitukset ovat vaarassa.

2.   Yksinkertaistetun menettelyn täytäntöönpano ei poista hankintakeskukselle perustamissopimuksessa myönnettyjä yksinoikeuksia.

11 artikla

Yksinkertaistettu menettely

1.   Käyttäjille annetaan lupa pyytää tarjouksia suoraan tuottajilta, välittäjiltä tai muilta valitsemiltaan käyttäjiltä ja neuvotella vapaasti hankintasopimuksesta.

2.   Hankintasopimuksessa on oltava ainakin seuraavat tiedot:

a)

sopimuspuolten, myös hankintakeskuksen, nimet;

b)

toimitettavien aineiden määrät tai kyseisten määrien määritysmenetelmä;

c)

toimitettavien aineiden kemiallinen muoto;

d)

toimitettavien ydinmateriaalien alkuperämaa; jos tämä ei ole tiedossa hankintasopimuksen allekirjoitusajankohtana, käyttäjän on ilmoitettava se mahdollisimman pian kirjallisesti hankintakeskukselle;

e)

toimitusten aikataulu (jos se on tiedossa hankintasopimuksen allekirjoitusajankohtana);

f)

toimituspaikka;

g)

toimitustapa (fyysinen vai kirjanpidollinen siirto);

h)

hinta ja maksuehdot, mukaan lukien soveltuvissa tapauksissa hinnan laskentamenetelmä;

i)

hankintasopimuksen kesto;

j)

päivä(t), jo(i)na sopimuspuolet ovat allekirjoittaneet hankintasopimuksen.

3.   Kaikki hankintasopimuksen alkuperäiskappaleet on toimitettava hankintakeskuksen allekirjoitettaviksi 10 (kymmenen) työpäivän kuluessa päivästä, jona kaikki muut sopimuspuolet kuin hankintakeskus ovat allekirjoittaneet sopimuksen (tai, perustellusta pyynnöstä, hankintakeskuksen kirjallisesti hyväksymän pidemmän määräajan kuluessa).

4.   Hakulomake, joka on saatavissa hankintakeskuksen verkkosivustolta, on täytettävä ja toimitettava hankintasopimuksen alkuperäiskappaleiden mukana.

5.   Lukuun ottamatta tapauksia, joissa sovelletaan näiden sääntöjen 15 artiklaa, hankintakeskus päättää sopimuksen tekemisestä 10 (kymmenen) työpäivän kuluessa päivästä, jona se vastaanottaa sopimuksen, edellyttäen, että sille on toimitettu kaikki vaaditut tiedot. Jos hankintakeskus pyytää lisätietoja, tämä määräaika alkaa siitä, kun se saa kaikki tiedot, jotka se tarvitsee voidakseen valvoa hankintalähteitä.

6.   Jos hankintakeskus tekee hankintasopimuksen, se tallentaa yhden alkuperäiskappaleen arkistoihinsa ja palauttaa muut alkuperäiskappaleet sille sopimuspuolelle, joka on ne lähettänyt, ja antaa sille tiedoksi hankintasopimuksen viitenumeron.

7.   Jos hankintakeskus toteaa, että ydinmateriaalien säännölliset ja tasapuoliset toimitukset yhteisön käyttäjille ovat vaarassa, se voi päättää keskeyttää tämän yksinkertaistetun menettelyn soveltamisen ja palata sääntöjen 12 artiklassa määrättyyn keskitettyyn menettelyyn.

12 artikla

Keskitetty menettely

1.   Tätä menettelyä sovelletaan, jos hankintakeskus toteaa, että ydinmateriaalien säännölliset toimitukset käyttäjille ovat vaarassa, esimerkiksi sellaisissa tilanteissa, joissa ydinmateriaaleja ei ole käyttäjien saatavilla kohtuullisen ajan kuluessa tai niitä on saatavilla ainoastaan liian korkeilla hinnoilla.

2.   Hankintakeskuksen päätös, jolla keskeytetään yksinkertaistetun menettelyn soveltaminen ja jossa määritellään keskitetyn menettelyn soveltamisala, tulee voimaan, kun se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

3.   Tällaisissa tilanteissa ydinmateriaaleja voidaan toimittaa yhteisön ulkopuolisille asiakkaille ja/tai vaihtaa niiden kanssa vasta sen jälkeen, kun yhteisön käyttäjien tarpeet on tyydytetty.

4.   Hankintasopimus, jonka sopimuspuolet ovat allekirjoittaneet ennen tämän artiklan 2 kohdan mukaisen hankintakeskuksen päätöksen julkaisemista, käsitellään sinä päivänä sovelletun menettelyn mukaisesti, jona sopimuspuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen.

13 artikla

Hankintasopimuksiin tehdyt muutokset

1.   Hankintakeskuksen on tehtävä kaikki hankintasopimuksen muutokset (tarkistukset, lisäykset, lisäsopimukset, luovutussopimukset, yhteisesti sovitut irtisanomiset) alkuperäiseen sopimukseen sovelletun menettelyn mukaisesti.

2.   Kun hankintasopimuksesta tehdään yksipuolinen peruutusilmoitus, asiasta on ilmoitettava hankintakeskukselle 10 (kymmenen) työpäivän kuluessa päivästä, jona yksipuolinen peruutusilmoitus on lähetetty tai vastaanotettu.

14 artikla

Kieltäytyminen hankintasopimuksen tekemisestä

1.   Kummassakin sääntöjen 10 artiklassa tarkoitetussa menettelyssä hankintakeskuksella on oikeus vastustaa sopimusta, joka voisi haitata perustamissopimuksen tavoitteiden saavuttamista.

2.   Jos hankintakeskus päättää olla tekemättä hankintasopimusta, se ilmoittaa asiasta asianomaisille sopimuspuolille perustellussa päätöksessä ja palauttaa kaikki toimitetut asiakirjat sille sopimuspuolelle, joka on ne toimittanut.

3.   Hankintakeskus voi päättää olla tekemättä hankintasopimusta erityisesti, jos hankintakeskuksen pyytämää selvennystä ei toimiteta 10 (kymmenen) työpäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

4.   Tämä päätös tai päätöksen puuttuminen voidaan antaa komission käsiteltäväksi hankintakeskuksen perussäännön 5 artiklan 5 kohdan määräysten mukaisesti.

15 artikla

Komission lupa

1.   Yhteisön tuotannon vientiin (perustamissopimuksen 59 artiklan b alakohta ja 62 artiklan 1 kohdan c alakohta) ja yli 10 vuotta kestävien hankintasopimusten tekemiseen (perustamissopimuksen 60 artikla) tarvitaan komission ennakkolupa.

2.   Näissä tapauksissa hankintakeskus käynnistää menettelyn komission luvan saamiseksi.

4 LUKU

LIITÄNNÄISPALVELUJA JA PIENIÄ MÄÄRIÄ KOSKEVISTA SOPIMUKSISTA ILMOITTAMINEN

16 artikla

Liitännäispalveluja koskevat sopimukset

1.   Perustamissopimuksen 75 artiklan mukaisista liitännäispalveluja koskevista sopimuksista on ilmoitettava hankintakeskukselle 10 (kymmenen) työpäivän kuluessa niiden allekirjoituspäivästä (tai, perustellusta pyynnöstä, hankintakeskuksen kirjallisesti hyväksymän pidemmän määräajan kuluessa).

2.   Ilmoituksessa on oltava ainakin seuraavat tiedot:

a)

sopimuspuolten nimet;

b)

kyseisten aineiden tunnetut tai arvioidut määrät;

c)

kyseisten aineiden kemiallinen muoto;

d)

kyseisten aineiden alkuperämaa; jos tämä ei ole tiedossa hankintasopimuksen allekirjoitusajankohtana, käyttäjän on ilmoitettava se mahdollisimman pian kirjallisesti hankintakeskukselle;

e)

toimitusten aikataulu;

f)

toimituspaikka;

g)

sopimuksen kesto;

h)

päivä(t), jo(i)na sopimuspuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen.

3.   Sopimuksesta on ilmoitettava käyttämällä lomaketta, joka on saatavissa hankintakeskuksen verkkosivustolta.

4.   Hankintakeskus ilmoittaa vastaanottaneensa ilmoituksen ja antaa tiedoksi sopimuksen viitenumeron 15 (viidentoista) työpäivän kuluessa päivästä, jona se vastaanottaa ilmoituksen, edellyttäen, että hankintakeskukselle on toimitettu kaikki vaaditut tiedot.

5.   Jos hankintakeskus pyytää lisätietoja, tämä pyyntö keskeyttää artiklan 4 kohdassa tarkoitetun määräajan kulumisen, joka alkaa uudelleen tietojen vastaanottamisesta.

6.   Kaikista alkuperäisen sopimuksen muutoksista, jotka koskevat jotakin edellä 2 kohdassa mainittua seikkaa, mukaan lukien sopimuksen peruuttaminen, on ilmoitettava hankintakeskukselle tässä artiklassa vahvistettua menettelyä noudattaen.

7.   Jos liitännäispalveluja koskevaan sopimukseen sisältyy ydinmateriaalien toimittamista koskevia määräyksiä, sitä on pidettävä hankintasopimuksena ja se on toimitettava hankintakeskuksen tehtäväksi.

17 artikla

Pieniä määriä koskevat sopimukset

1.   Malmien, lähtöaineiden ja erityisten halkeamiskelpoisten aineiden pienten määrien siirroista, tuonnista tai viennistä on ilmoitettava hankintakeskukselle.

2.   Jokaisen henkilön, joka tuo tai vie pieniä määriä, ja jokaisen toimittajan, joka siirtää pieniä määriä yhteisön sisällä, on toimitettava hankintakeskukselle neljännesvuosittainen selvitys tällaisista toimituksista.

3.   Neljännesvuosittaiset selvitykset on toimitettava hankintakeskukselle yhden kuukauden kuluessa sen vuosineljänneksen päättymisestä, jonka aikana toimitukset on toteutettu, ja niissä on oltava pieniä määriä koskevan asetuksen 3 artiklassa säädetyt tiedot.

4.   Jos hankintakeskus on saanut kaikki vaaditut tiedot, se ilmoittaa vastaanottaneensa neljännesvuosittaiset selvitykset ja antaa tiedoksi sopimusten viitenumerot mahdollisuuksien mukaan 15 (viidentoista) työpäivän kuluessa päivästä, jona se on vastaanottanut luettelot.

5 LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

18 artikla

Voimaantulo

1.   Nämä säännöt tulevat voimaan siinä hankintakeskuksen päätöksessä vahvistettuna päivänä, jolla ne hyväksytään.

2.   Hankintasopimukset, jotka sopimuspuolet ovat allekirjoittaneet ennen näiden sääntöjen voimaantulopäivää, käsitellään kyseisten sopimusten allekirjoituspäivänä sovellettujen säännösten mukaisesti.