21.5.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 182/1


NEUVOSTON SUOSITUS (EU) 2021/816,

annettu 20 päivänä toukokuuta 2021,

EU:hun suuntautuvaa muuta kuin välttämätöntä matkustamista koskevasta väliaikaisesta rajoituksesta ja sen mahdollisesta poistamisesta annetun suosituksen (EU) 2020/912 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 77 artiklan 2 kohdan b ja e alakohdan ja 292 artiklan ensimmäisen ja toisen virkkeen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto antoi 30 päivänä kesäkuuta 2020 suosituksen (EU) 2020/912 EU:hun suuntautuvaa muuta kuin välttämätöntä matkustamista koskevasta väliaikaisesta rajoituksesta ja sen mahdollisesta poistamisesta (1).

(2)

Neuvosto muutti EU:hun suuntautuvaa muuta kuin välttämätöntä matkustamista koskevasta väliaikaisesta rajoituksesta ja sen mahdollisesta poistamisesta annettua suositusta (EU) 2020/912 (2)2 päivänä helmikuuta 2021 päivittääkseen kriteerejä, joiden perusteella arvioidaan, onko muu kuin välttämätön matkustaminen kolmansista maista turvallista ja voidaanko se hyväksyä.

(3)

Samalla muutoksella otettiin käyttöön mekanismeja, joiden tarkoituksena on hillitä SARS-CoV-2-viruksen huolta aiheuttavien muunnosten leviämistä EU+ -alueella (3).

(4)

Sittemmin EU+ -alueella sekä monilla muilla alueilla ja kolmansissa maissa on aloitettu laajamittaiset rokotuskampanjat SARS-CoV-2-virusta vastaan.

(5)

Euroopan komissio esitti 17 päivänä maaliskuuta 2021 kaksi asetusehdotusta (4), joilla on tarkoitus ottaa käyttöön digitaalinen vihreä todistus, jotta voitaisiin helpottaa kansalaisten turvallista vapaata liikkuvuutta EU:ssa covid-19-pandemian aikana. Digitaalisen vihreän todistuksen on tarkoitus toimia EU:n sisällä todisteena siitä, että henkilö on saanut covid-19-rokotteen tai negatiivisen covid-19-testituloksen tai että hän on parantunut covid-19-taudista. Jäsenvaltioiden vastuulla on edelleen tehdä päätös siitä, mistä kansanterveyttä koskevista rajoituksista matkailijat voidaan vapauttaa, mutta niiden olisi sovellettava tällaisia vapautuksia syrjimättömällä tavalla matkustajiin, joilla on digitaalinen vihreä todistus.

(6)

Rokotusten vaikutuksista saadaan jatkuvasti uusia tieteellisiä lausuntoja ja käytännön kokemusta, ja ne osoittavat johdonmukaisesti, että rokottaminen auttaa katkaisemaan tartuntaketjun.

(7)

Tämä näyttö viittaa siihen, että matkustusrajoituksista voitaisiin tietyissä tapauksissa luopua turvallisesti sellaisten henkilöiden osalta, jotka voivat osoittaa saaneensa viimeisen suositellun annoksen EU:ssa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/2004 (5) nojalla hyväksytystä covid-19-rokotteesta, ja että tällaisista rajoituksista luopuminen voisi olla oikeutettua myös silloin kun henkilö on saanut covid-19-rokotteen, jonka WHO on hyväksynyt hätätilannekäyttöön.

(8)

Lasten, jotka ikänsä vuoksi eivät kuulu covid-19-rokotuksen kohderyhmään, olisi voitava matkustaa rokotettujen vanhempiensa kanssa sillä edellytyksellä, että he ovat saaneet negatiivisen tuloksen PCR-kokeessa, joka on otettu aikaisintaan 72 tuntia ennen EU+ -alueen rajan ylittämistä. Jäsenvaltiot voisivat näissä tapauksissa vaatia lisätestausta saapumisen jälkeen.

(9)

Toistaiseksi ei ole kuitenkaan juuri saatavilla tutkimuksia siitä, pystyvätkö huolta aiheuttavat virusmuunnokset välttämään covid-19-rokotteen antaman immuunivasteen. Sen vuoksi olisi ennalta varautuvan lähestymistavan mukaisesti otettava käyttöön hätäjarrumekanismi, jotta jäsenvaltiot voivat hyväksyä koordinoidusti kiireellisiä ja ajallisesti rajattuja toimenpiteitä reagoidakseen nopeasti jossakin kolmannessa maassa erityisen tarkastelun kohteeksi joutuneen virusmuunnoksen ilmaantumiseen, varsinkin jos Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus (ECDC) on todennut sen edellyttävän seurantaa. Tämän hätäjarrun avulla olisi voitava toteuttaa tarvittavia toimenpiteitä, mukaan lukien maahantulorajoituksia, jotta voidaan estää virusmuunnoksen tulo ja leviäminen EU+ -alueella. Tällaisia toimenpiteitä olisi koordinoitava neuvostossa nopeasti yhteisen lähestymistavan mahdollistamiseksi.

(10)

Arvioitaessa jonkin kolmannen maan epidemiologista tilannetta olisi otettava huomioon edistyminen sen väestön rokottamisessa virusta vastaan.

(11)

Digitaalista vihreää todistusta koskevien asetusten hyväksyminen tarjoaa komission täytäntöönpanosäädöksen myötä perustan, jonka nojalla kolmansien maiden rokotustodistuksia voidaan kohdella kuten digitaalista vihreää todistusta tai jonka nojalla tällainen todistus voidaan myöntää niille, jotka ovat saaneet rokotuksen kolmansissa maissa. Jotta voidaan varmistaa jäsenvaltioiden koordinoitu lähestymistapa ja helpottaa kolmansista maista tulevien matkustajien matkustamista EU+ -alueella, olisi toteutettava toimenpiteitä näiden säännösten soveltamisen helpottamiseksi. Jäsenvaltiot voisivat harkita tätä varten sellaisen portaalin perustamista, jossa EU+ -alueen ulkopuolella asuvat henkilöt voisivat hakea kolmannen maan myöntämän rokotustodistuksensa tunnustamista luotettavaksi todisteeksi rokottamisesta ja/tai digitaalisen vihreän todistuksen myöntämistä.

(12)

Jos jäsenvaltiot hyväksyvät todisteen rokottamisesta ja luopuvat sen perusteella covid-19-viruksen leviämisen rajoittamiseksi unionin lainsäädännön mukaisesti käyttöön otetuista rajoituksista, kuten karanteenia / omaehtoista eristäytymistä tai testausta SARS-CoV-2-tartunnan varalta koskevista vaatimuksista, niiden olisi periaatteessa luovuttava näistä vaatimuksista sellaisten kolmansissa maissa asuvien matkustajien osalta, jotka ovat viimeistään 14 päivää ennen EU+ -alueelle saapumista saaneet viimeisen suositellun annoksen EU:ssa asetuksen (EY) N:o 726/2004 nojalla hyväksytystä covid-19-rokotteesta. Jäsenvaltiot voisivat myös päättää luopua rajoituksista sellaisten matkustajien osalta, jotka on rokotettu muulla WHO:n hätätilannekäyttöön hyväksymällä covid-19-rokotteella. Kumpaakaan ei kuitenkaan pitäisi soveltaa, jos jäsenvaltio on käyttänyt hätäjarrua. Siihen asti, kun digitaalista vihreää todistusta koskevat asetukset on hyväksytty ja niitä aletaan soveltaa ja kunnes komissio on antanut täytäntöönpanosäädöksen, jonka nojalla kolmansien maiden rokotustodistuksia voidaan kohdella samoin kuin digitaalisia vihreitä todistuksia, jäsenvaltioiden olisi voitava hyväksyä kolmannen maan antamat todistukset, jotka sisältävät vähintään kansalliseen lainsäädäntöön perustuvat vähimmäistiedot, ottaen huomioon mahdollisuus tarkistaa todistuksen aitous, voimassaolo ja eheys ja se, onko siinä kaikki asiaankuuluvat tiedot.

(13)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, Tanskan asemasta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 22 olevien 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän suosituksen hyväksymiseen, suositus ei sido Tanskaa eikä sitä sovelleta Tanskaan. Koska tällä suosituksella kehitetään Schengenin säännöstöä, Tanska päättää mainitun pöytäkirjan 4 artiklan mukaisesti kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun neuvosto on hyväksynyt tämän suosituksen, paneeko se suosituksen täytäntöön.

(14)

Tällä suosituksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joihin Irlanti ei osallistu neuvoston päätöksen 2002/192/EY (6) mukaisesti; Irlanti ei sen vuoksi osallistu tämän suosituksen hyväksymiseen, suositus ei sido Irlantia eikä sitä sovelleta Irlantiin.

(15)

Islannin ja Norjan osalta tällä suosituksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin neuvoston sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välisessä sopimuksessa viimeksi mainittujen osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen ja jotka kuuluvat neuvoston päätöksen 1999/437/EY (7) 1 artiklan A kohdassa tarkoitettuun alaan.

(16)

Sveitsin osalta tällä suosituksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisessä sopimuksessa Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen ja jotka kuuluvat päätöksen 1999/437/EY (8) 1 artiklan A kohdassa, luettuna yhdessä neuvoston päätöksen 2008/146/EY (9) 3 artiklan kanssa, tarkoitettuun alaan.

(17)

Liechtensteinin osalta tällä suosituksella kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välisessä pöytäkirjassa Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen ja jotka kuuluvat päätöksen 1999/437/EY (10) 1 artiklan A kohdassa, tarkasteltuna yhdessä päätöksen 2011/350/EU (11) 3 artiklan kanssa, tarkoitettuun alaan.

(18)

Tämän suosituksen oikeudellinen asema, sellaisena kuin se palautetaan mieleen johdanto-osan 13–17 kappaleessa, ei vaikuta siihen, että kaikkien jäsenvaltioiden on Schengen-alueen moitteettoman toiminnan varmistamiseksi päätettävä EU:hun suuntautuvaa muuta kuin välttämätöntä matkustamista koskevan rajoituksen poistamisesta koordinoidulla tavalla,

ON ANTANUT TÄMÄN SUOSITUKSEN:

Muutetaan suositus (EU) 2020/912 seuraavasti:

1)

Korvataan 2 kohdan ensimmäisen kohdan viides luetelmakohta seuraavasti:

” –

maassa esiintyvän viruksen luonne, erityisesti se, onko havaittu seurantaa edellyttäviä tai huolta aiheuttavia viruksen muunnoksia. Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus (ECDC) arvioi muunnokset seurantaa edellyttäviksi tai huolta aiheuttaviksi viruksen keskeisten ominaisuuksien perusteella, kuten tarttuminen, vakavuus ja kyky välttää immuunivaste.”

2)

Korvataan 2 kohdan toisessa kohdassa luku ”25” luvulla ”75”.

Korvataan 2 kohdan kolmas kohta seuraavasti:

”Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen (ECDC) olisi toimitettava ”testien määrää”, ”positiivisten testitulosten osuutta” sekä ”huolta aiheuttavaa ja seurantaa edellyttävää muunnosta” koskevat tiedot sille toimitettujen tietojen perusteella. Näitä tietoja voitaisiin täydentää EU:n edustustojen, WHO:n ja muiden tautienvalvontakeskusten toimittamilla tiedoilla, jos ne ovat saatavilla, ja myös tiedoilla, jotka toimitetaan 11 päivänä kesäkuuta 2020 annetun tiedonannon liitteenä olevan tarkistuslistan perusteella.”

Lisätään 2 kohtaan uusi neljäs kohta seuraavasti:

”Edellä 2 kohdan ensimmäisessä kohdassa tarkoitettujen tietojen lisäksi ECDC:n olisi julkaistava kartta, jossa esitetään tilanne kolmansissa maissa huolta aiheuttavien ja seurantaa edellyttävien muunnosten osalta, ja päivitettävä sitä säännöllisesti.”

3)

Muutetaan 6 kohta seuraavasti:

a)

Lisätään ensimmäisen kohdan jälkeen virke seuraavasti:

”Lisäksi välttämätön matkustaminen olisi sallittava tietyille liitteessä II tarkoitetuille matkustajaryhmille, joilla on välttämätön tehtävä tai tarve.”

b)

Poistetaan entinen 3 kohta.

4)

Lisätään 6 kohdan jälkeen uusi 6 a kohta seuraavasti:

”6 a.

Jos jäsenvaltiot hyväksyvät todisteen rokotuksesta perusteeksi luopua covid-19-viruksen leviämisen rajoittamista koskevista matkustusrajoituksista, jäsenvaltioiden olisi periaatteessa poistettava muuta kuin välttämätöntä matkustamista EU:hun koskevat väliaikaiset rajoitukset myös sellaisten kolmansista maista tulevien matkustajien osalta, jotka ovat saaneet viimeisen suositellun annoksen jostakin EU:ssa asetuksen (EY) N:o 726/2004 nojalla hyväksytystä covid-19-rokotteesta viimeistään 14 päivää ennen EU+ -alueelle saapumistaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 6 kohdan a ja b alakohdan soveltamista.

Jäsenvaltiot voisivat poistaa muuta kuin välttämätöntä matkustamista EU:hun koskevat väliaikaiset rajoitukset myös sellaisten matkustajien osalta, jotka ovat saaneet viimeisen suositellun annoksen jostakin WHO:n hätätilannekäyttöön hyväksymästä covid-19-rokotteesta viimeistään 14 päivää ennen EU+ -alueelle saapumistaan.

Tätä varten matkustajilla, jotka haluavat matkustaa jäsenvaltioon muusta kuin välttämättömästä syystä, olisi oltava pätevä todiste covid-19-rokotuksesta. Jäsenvaltiot voisivat hyväksyä kolmansien maiden myöntämät rokotustodistukset, jotka sisältävät vähintään vähimmäistiedot, kuten henkilön tunnistetiedot, rokotetyypin ja rokotuspäivämäärän, kansallisen lainsäädännön mukaisesti, ottaen huomioon mahdollisuuden tarkistaa todistuksen aitous, voimassaolo ja eheys ja se, onko siinä kaikki asiaankuuluvat tiedot.

Jos jäsenvaltiot päättävät poistaa rajoituksia sellaisten matkustajien osalta, joilla on pätevä todiste covid-19-rokotuksesta, jäsenvaltioiden olisi otettava tapauskohtaisesti huomioon EU+ -alueelle myönnetty vastavuoroisuus.”

5)

Lisätään 7 kohdan ensimmäisen virkkeen loppuun sanat ”sanotun kuitenkaan rajoittamatta 6 a kohdan soveltamista.”

Lisätään 7 kohdan kolmannen kohdan jälkeen seuraavat uudet kohdat, joista tulee uusi 7 a kohta:

”Jos kolmannen maan tai alueen epidemiologinen tilanne huononee nopeasti ja etenkin jos on havaittu huolta aiheuttava tai seurantaa edellyttävä virusmuunnos, jäsenvaltioiden olisi poikkeuksellisesti hyväksyttävä kiireellinen, väliaikainen rajoitus, joka koskee kaikkea matkustamista EU:hun kyseisessä kolmannessa maassa asuvien kolmansien maiden kansalaisten osalta. Tätä matkustusrajoitusta ei pitäisi soveltaa 6 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettuihin henkilöihin eikä liitteessä II olevassa i ja iv–ix kohdassa lueteltuihin matkustajiin. Näiltä matkustajilta olisi kuitenkin vaadittava asianmukaista ja säännöllistä testausta ja omaehtoista eristäytymistä / karanteenia, myös ennen matkaan lähtöä 7 kohdan mukaisesti, vaikka he olisivat saaneet viimeisen suositellun annoksen EU:ssa asetuksen (EY) N:o 726/2004 nojalla hyväksytystä covid-19-rokotteesta tai muusta sellaisesta covid-19-rokotteesta, jonka WHO on hyväksynyt hätätilannekäyttöön, viimeistään 14 päivää ennen EU+ -alueelle saapumistaan.

Kun jokin jäsenvaltio soveltaa tällaisia rajoituksia, neuvoston eri rakenteissa kokoontuvien jäsenvaltioiden olisi kiireellisesti tarkasteltava tilannetta koordinoidusti ja tiiviissä yhteistyössä komission kanssa. Tällaisia rajoituksia olisi tarkasteltava uudelleen vähintään kahden viikon välein epidemiologisen tilanteen kehitys huomioon ottaen.”

Siirretään 7 kohdan neljäs ja viides kohta 7 a kohdan jälkeen, jolloin niistä tulee uuden 7 b kohdan ensimmäinen ja toinen kohta.

Tehty Brysselissä 20 päivänä toukokuuta 2021.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. SANTOS SILVA


(1)  Neuvoston suositus (EU) 2020/912, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2020, EU:hun suuntautuvaa muuta kuin välttämätöntä matkustamista koskevasta väliaikaisesta rajoituksesta ja sen mahdollisesta poistamisesta (EUVL L 208 I, 1.7.2020, s. 1).

(2)  Neuvoston suositus (EU) 2021/132, annettu 2 päivänä helmikuuta 2021, EU:hun suuntautuvaa muuta kuin välttämätöntä matkustamista koskevasta väliaikaisesta rajoituksesta ja sen mahdollisesta poistamisesta annetun suosituksen (EU) 2020/912 muuttamisesta (EUVL L 41, 4.2.2021, s. 1).

(3)  ”EU+ -alueeseen” katsotaan kuuluviksi kaikki Schengen-jäsenvaltiot (myös Bulgaria, Kroatia, Kypros ja Romania) sekä Schengenin säännöstöön osallistuvat neljä maata. Myös Irlanti voi kuulua siihen, jos se päättää soveltaa rajoituksia.

(4)  Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteentoimivien rokotus-, testaus- ja parantumistodistusten myöntämistä, todentamista ja hyväksymistä koskevasta kehyksestä vapaan liikkuvuuden helpottamiseksi covid-19-pandemian aikana (digitaalinen vihreä todistus), COM(2021) 130 final, ja ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteentoimivien rokotus-, testaus- ja parantumistodistusten myöntämistä, todentamista ja hyväksymistä koskevasta kehyksestä covid-19-pandemian aikana jäsenvaltioiden alueella laillisesti oleskelevien tai asuvien kolmansien maiden kansalaisten osalta (digitaalinen vihreä todistus), COM(2021) 140 final.

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 726/2004, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista unionin lupa- ja valvontamenettelyistä ja Euroopan lääkeviraston perustamisesta (EUVL L 136, 30.4.2004, s. 1).

(6)  Neuvoston päätös 2002/192/EY, tehty 28 päivänä helmikuuta 2002, Irlannin pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin (EYVL L 64, 7.3.2002, s. 20).

(7)  EYVL L 176, 10.7.1999, s. 36.

(8)  EUVL L 53, 27.2.2008, s. 52.

(9)  Neuvoston päätös 2008/146/EY, tehty 28 päivänä tammikuuta 2008, Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen, Sveitsin valaliiton osallistumista Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (EUVL L 53, 27.2.2008, s. 1).

(10)  EUVL L 160, 18.6.2011, s. 21.

(11)  Neuvoston päätös 2011/350/EU, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2011, Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen, joka koskee Sveitsin valaliiton osallistumista Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen, Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välillä tehtävän pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta, siltä osin kuin kyse on tarkastusten poistamisesta sisärajoilta ja henkilöiden liikkumisesta rajojen yli (EUVL L 160, 18.6.2011, s. 19).