1.12.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 429/152


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2021/2113,

annettu 30 päivänä marraskuuta 2021,

El Salvadorin tasavallan antamien koronatodistusten ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/953 mukaisesti annettujen todistusten vastaavuuden vahvistamisesta vapaata liikkuvuutta koskevan oikeuden käyttämisen helpottamiseksi unionissa

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kehyksestä covid-19-tautiin liittyvien yhteentoimivien rokotusta, testausta ja taudista parantumista koskevien todistusten (EU:n digitaalinen koronatodistus) myöntämiseksi, todentamiseksi ja hyväksymiseksi helpottamaan henkilöiden vapaata liikkuvuutta covid-19-pandemian aikana 14 päivänä kesäkuuta 2021 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/953 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EU) 2021/953 vahvistetaan kehys covid-19-tautiin liittyvien yhteentoimivien rokotusta, testausta ja taudista parantumista koskevien todistusten (EU:n digitaalinen koronatodistus) antamiseksi, todentamiseksi ja hyväksymiseksi, jotta todistusten haltijoiden olisi helpompi käyttää oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen covid-19-pandemian aikana. Sillä myös osaltaan helpotetaan SARS-CoV-2:n leviämisen rajoittamiseksi unionin oikeuden vaatimuksia noudattaen käyttöön otettujen vapaata liikkuvuutta koskevien jäsenvaltioiden rajoitusten vähittäistä purkamista koordinoidulla tavalla.

(2)

Asetuksen (EU) 2021/953 mukaan kolmansien maiden unionin kansalaisille ja heidän perheenjäsenilleen antamat koronatodistukset voidaan hyväksyä, jos komissio katsoo, että kyseiset todistukset annetaan asetuksen nojalla vahvistettuja vaatimuksia vastaaviksi katsottavien vaatimusten mukaisesti. Lisäksi jäsenvaltioiden on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/954 (2) mukaisesti sovellettava asetuksessa (EU) 2021/953 vahvistettuja sääntöjä myös niihin kolmansien maiden kansalaisiin, jotka eivät kuulu mainitun asetuksen soveltamisalaan, edellyttäen, että he oleskelevat tai asuvat laillisesti jonkin jäsenvaltion alueella ja että heillä on oikeus matkustaa muihin jäsenvaltioihin unionin oikeuden mukaisesti. Sen vuoksi tässä päätöksessä säädettyjä vastaavuushavaintoja olisi sovellettava covid-19-rokotusta, -testausta ja -taudista parantumista koskeviin todistuksiin, joita El Salvadorin tasavalta antaa unionin kansalaisille ja heidän perheenjäsenilleen. Tällaisia vastaavuushavaintoja olisi asetuksen (EU) 2021/954 perusteella sovellettava vastaavasti myös covid-19-rokotusta, testausta ja taudista parantumista koskeviin todistuksiin, joita El Salvadorin tasavalta mainitussa asetuksessa vahvistetuin edellytyksin antaa jäsenvaltioiden alueella laillisesti oleskeleville tai asuville kolmansien maiden kansalaisille.

(3)

El Salvadorin tasavalta toimitti komissiolle 29 päivänä elokuuta 2021 yksityiskohtaiset tiedot covid-19-rokotusta, testausta ja taudista parantumista koskevien yhteentoimivien todistusten antamisesta ”Comprobante electrónico de vacunación” -järjestelmän mukaisesti. El Salvadorin tasavalta ilmoitti komissiolle katsovansa, että sen koronatodistukset annetaan sellaisen standardin ja sellaisen teknologisen järjestelmän mukaisesti, jotka ovat yhteentoimivia asetuksella (EU) 2021/953 perustetun luottamuskehyksen kanssa, niin että todistusten aitous, pätevyys ja eheys voidaan todentaa. El Salvadorin tasavalta ilmoitti komissiolle tältä osin, että El Salvadorin tasavallan ”Comprobante electrónico de vacunación” -järjestelmän mukaisesti antamat rokotusta, testausta ja taudista parantumista koskevat todistukset sisältävät asetuksen (EU) 2021/953 liitteessä tarkoitetut tiedot.

(4)

El Salvadorin tasavalta ilmoitti komissiolle myös hyväksyvänsä rokotusta, testausta ja taudista parantumista koskevat todistukset, joita jäsenvaltiot ja ETA-maat antavat asetuksen (EU) 2021/953 mukaisesti.

(5)

Komissio suoritti 4 päivänä marraskuuta 2021 El Salvadorin tasavallan pyynnöstä teknisiä testejä, jotka osoittivat, että covid-19-rokotusta, testausta ja taudista parantumista koskevat todistukset, joita El Salvadorin tasavalta antaa ”Comprobante electrónico de vacunación”-järjestelmän mukaisesti, ovat yhteentoimivia asetuksella (EU) 2021/953 perustetun luottamuskehyksen kanssa, niin että todistusten aitous, pätevyys ja eheys voidaan todentaa. Komissio vahvisti myös, että El Salvadorin tasavallan ”Comprobante electrónico de vacunación” -järjestelmänsä mukaisesti antamat covid-19-rokotusta, testausta ja taudista parantumista koskevat todistukset sisältävät tarvittavat tiedot.

(6)

Lisäksi El Salvadorin tasavalta ilmoitti komissiolle, että se antaa yhteentoimivia rokotustodistuksia covid-19-rokotteiden perusteella. Toistaiseksi todistuksia annetaan koronarokotteiden Comirnaty, Spikevax ja CoronaVac perusteella.

(7)

Lisäksi El Salvadorin tasavalta ilmoitti komissiolle antavansa yhteentoimivia testaustodistuksia nukleiinihappotesteistä, mutta ei pika-antigeenitesteistä.

(8)

El Salvadorin tasavalta ilmoitti komissiolle myös, että se antaa yhteentoimivia taudista parantumista koskevia todistuksia. Nämä todistukset ovat voimassa enintään 180 päivää ensimmäisen positiivisen testin päivämäärästä.

(9)

Lisäksi El Salvadorin tasavalta ilmoitti komissiolle, että kun todistuksia todennetaan El Salvadorissa, niihin sisältyviä henkilötietoja käsitellään ainoastaan sen todentamiseksi ja vahvistamiseksi, että todistuksen haltijalla on rokotus tai testitulos tai että hän on parantunut taudista, eikä niitä säilytetä jälkikäteen.

(10)

Näin ollen tarvittavat edellytykset sen vahvistamiseksi, että El Salvadorin tasavallan ”Comprobante electrónico de vacunación” -järjestelmän mukaisesti antamat covid-19-rokotusta, testausta ja taudista parantumista koskevat todistukset voidaan katsoa asetuksen (EU) 2021/953 mukaisesti annettuja todistuksia vastaaviksi, täyttyvät.

(11)

Sen vuoksi covid-19-rokotusta, testausta ja taudista parantumista koskevat todistukset, jotka El Salvadorin tasavalta antaa ”Comprobante electrónico de vacunación” -järjestelmän mukaisesti, olisi hyväksyttävä asetuksen (EU) 2021/953 5 artiklan 5 kohdassa, 6 artiklan 5 kohdassa ja 7 artiklan 8 kohdassa tarkoitetuin edellytyksin.

(12)

Tämän päätöksen soveltamiseksi El Salvadorin tasavalta olisi liitettävä asetuksella (EU) 2021/953 perustettuun EU:n digitaalisen koronatodistuksen luottamuskehykseen.

(13)

Unionin etujen suojaamiseksi erityisesti kansanterveyden alalla komissio voi käyttää valtuuksiaan keskeyttääkseen tämän päätöksen soveltamisen tai kumotakseen sen, jos asetuksen (EU) 2021/953 8 artiklan 2 kohdan edellytykset eivät enää täyty.

(14)

El Salvadorin tasavallan liittämiseksi asetuksella (EU) 2021/953 perustettuun EU:n digitaalisen koronatodistuksen luottamuskehykseen mahdollisimman nopeasti, tämän päätöksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(15)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EU) 2021/953 14 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Covid-19-rokotusta, testausta ja taudista parantumista koskevat todistukset, joita El Salvadorin tasavalta antaa ”Comprobante electrónico de vacunación” -järjestelmänsä mukaisesti, katsotaan asetuksen (EU) 2021/953 mukaisesti myönnettyjä todistuksia vastaaviksi vapaata liikkuvuutta koskevan oikeuden käyttämisen helpottamiseksi unionissa.

2 artikla

El Salvadorin tasavalta liitetään asetuksella (EU) 2021/953 perustettuun EU:n digitaalisen koronatodistuksen luottamuskehykseen.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sinä päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 30 päivänä marraskuuta 2021.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 211, 15.6.2021, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/954, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2021, kehyksestä covid-19-tautiin liittyvien yhteentoimivien rokotusta, testausta ja taudista parantumista koskevien todistusten (EU:n digitaalinen koronatodistus) myöntämiseksi jäsenvaltioiden alueella laillisesti oleskeleville tai asuville kolmansien maiden kansalaisille covid-19-pandemian aikana sekä kyseisten todistusten todentamiseksi ja hyväksymiseksi (EUVL L 211, 15.6.2021, s. 24).