18.10.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 368/5


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2021/1818,

annettu 15 päivänä lokakuuta 2021,

Mosambikissa toteutettavan Euroopan unionin sotilaskoulutusoperaation (EUTM Mozambique) aloittamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 42 artiklan 4 kohdan ja 43 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Mosambikissa toteutettavasta Euroopan unionin sotilaskoulutusoperaatiosta (EUTM Mozambique) 12 päivänä heinäkuuta 2021 annetun neuvoston päätöksen (YUTP) 2021/1143 (1),

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 12 päivänä heinäkuuta 2021 päätöksen (YUTP) 2021/1143 Mosambikissa toteutettavasta Euroopan unionin sotilaskoulutusoperaatiosta (EUTM Mozambique).

(2)

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea sopi 28 päivänä syyskuuta 2021, että EUTM Mozambiquen operaatiosuunnitelma, mukaan lukien voimankäyttösäännöt, olisi hyväksyttävä.

(3)

Operaation komentajan suosituksen mukaisesti EUTM Mozambique olisi aloitettava 15 päivänä lokakuuta 2021.

(4)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, Tanskan asemasta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 22 olevan 5 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu niiden Euroopan unionin päätösten ja toimien valmisteluun ja täytäntöönpanoon, joilla on merkitystä puolustuksen alalla. Näin ollen Tanska ei osallistu tämän päätöksen hyväksymiseen, tämä päätös ei sido Tanskaa eikä sitä sovelleta Tanskaan, eikä Tanska osallistu EUTM Mozambiquen rahoittamiseen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään EUTM Mozambiquen operaatiosuunnitelma, mukaan lukien voimankäyttösäännöt.

2 artikla

EUTM Mozambique aloitetaan 15 päivänä lokakuuta 2021.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Luxemburgissa 15 päivänä lokakuuta 2021.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. CIGLER KRALJ


(1)  EUVL L 247, 13.7.2021, s. 93.