26.8.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 302/11


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2021/1402,

annettu 25 päivänä elokuuta 2021,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/32/EU tueksi laadituista kaasumittareita ja muita mittauslaitteita koskevista yhdenmukaistetuista standardeista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eurooppalaisesta standardoinnista, neuvoston direktiivien 89/686/ETY ja 93/15/ETY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 94/9/EY, 94/25/EY, 95/16/EY, 97/23/EY, 98/34/EY, 2004/22/EY, 2007/23/EY, 2009/23/EY ja 2009/105/EY muuttamisesta ja neuvoston päätöksen 87/95/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1673/2006/EY kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1025/2012 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan 6 kohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/32/EU (2) 14 artiklan mukaan mittauslaitteiden, jotka ovat yhdenmukaistettujen standardien tai niiden osien, joiden viitetiedot on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, mukaisia, katsotaan olevan kyseisten standardien tai niiden osien kattamien, liitteessä I ja asianomaisissa laitekohtaisissa liitteissä säädettyjen olennaisten vaatimusten mukaisia.

(2)

Komissio pyysi 15 päivänä joulukuuta 2015 annetussa komission täytäntöönpanopäätöksessä C(2015) 8558 (3) Euroopan standardointikomiteaa (CEN), Euroopan sähkötekniikan standardointikomiteaa (Cenelec) ja Euroopan telealan standardointilaitosta (ETSI) laatimaan ja tarkistamaan tiettyjä mittauslaitteita koskevia, direktiiviä 2014/32/EU tukevia yhdenmukaistettuja standardeja ja saattamaan niitä koskevan työn päätökseen.

(3)

Täytäntöönpanopäätöksessä C(2015) 8558 esitetyn pyynnön perusteella CEN ja Cenelec ovat tarkistaneet yhdenmukaistettuja standardeja EN 1359, EN 12261, EN 12405-1 ja EN 14236. Tuloksena hyväksyttiin seuraavat yhdenmukaistetut standardit: paljekaasumittareita koskeva standardi EN 1359:2017, turbiinikaasumittareita koskeva standardi EN 12261:2018, kaasumääräkorjaimia koskeva standardi EN 12405-1:2018 ja kotitalouksissa käytettäviä ultraäänikaasumittareita koskeva standardi EN 14236:2018.

(4)

Komissio on yhdessä CENin ja Cenelecin kanssa arvioinut, täyttävätkö standardit EN 1359:2017, EN 12261:2018, EN 12405-1:2018 ja EN 14236:2018 täytäntöönpanopäätöksessä C(2015) 8558 esitetyn pyynnön.

(5)

Standardit EN 1359:2017, EN 12261:2018, EN 12405–1:2018 ja EN 14236:2018 täyttävät vaatimukset, jotka niiden on tarkoitus kattaa ja jotka vahvistetaan direktiivissä 2014/32/EU. Sen vuoksi on aiheellista julkaista kyseisten standardien viitetiedot Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(6)

On kuitenkin tarpeen selventää, mitä standardien EN 1359:2017, EN 12261:2018, EN 12405-1:2018 ja EN 14236:2018 lausekkeessa 2 ”Normative references” (Velvoittavat viittaukset) mainittuja kansainvälisten ja eurooppalaisten standardien versioita on sovellettava vaatimustenmukaisuusolettaman tekemiseksi.

(7)

CENin ja Cenelecin tekemän työn tuloksena on seuraavia Euroopan unionin virallisessa lehdessä (4) julkaistuja yhdenmukaistettuja standardeja tarkistettu: EN 1359:1998/A1:2006, EN 12261:2002/A1:2006, EN 12405-1:2005+A2:2010 ja EN 14236:2007. Sen vuoksi on aiheellista poistaa mainittujen standardien viitetiedot Euroopan unionin virallisesta lehdestä. Jotta valmistajilla olisi riittävästi aikaa valmistautua tarkistettujen tai muutettujen standardien soveltamiseen, on tarpeen lykätä asianomaisten yhdenmukaistettujen standardien viitetietojen poistamista.

(8)

CEN ja Cenelec vetivät pois vesimittareita koskevat yhdenmukaistetut standardit EN 14154-1:2005+A2:2011, EN 14154-2:2005+A2:2011 ja EN 14154-3:2005+A2:2011. Nämä standardit eivät enää vastaa viimeisintä kehitystä, vaan niitä olisi pidettävä vanhentuneina. Sen vuoksi on aiheellista poistaa mainittujen standardien viitetiedot Euroopan unionin virallisesta lehdestä (5). Jotta valmistajilla olisi riittävästi aikaa mukautua, on tarpeen lykätä näiden standardien viitetietojen poistamista kuudella kuukaudella.

(9)

Selkeyden ja oikeusvarmuuden vuoksi olisi julkaistava yhdessä säädöksessä täydellinen luettelo direktiivin 2014/32/EU tueksi laadituista yhdenmukaistetuista standardeista, jotka täyttävät ne olennaiset vaatimukset, jotka niiden on tarkoitus kattaa. Samasta syystä olisi sisällytettävä tähän päätökseen myös niiden muiden standardien viitetiedot, jotka alun perin julkaistiin komission tiedonannossa 2012/C 218/08 (6), joko vahvistamalla niiden voimassaolo tai asettamalla päivämäärä, jolloin ne poistetaan Euroopan unionin virallisesta lehdestä. Kyseinen tiedonanto olisi sen vuoksi kumottava tämän päätöksen voimaantulopäivästä. Sitä olisi kuitenkin edelleen sovellettava tällä päätöksellä poistettujen standardien viitetietojen osalta, koska kyseisten viitetietojen poistamista on tarpeen lykätä.

(10)

Yhdenmukaistetun standardin noudattaminen luo olettamuksen vastaavien unionin yhdenmukaistamislainsäädännössä asetettujen olennaisten vaatimusten täyttymisestä siitä päivästä alkaen, jona tällaisen standardin viitetiedot on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Sen vuoksi tämän päätöksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä direktiivin 2014/32/EU tueksi laadittujen mittauslaitteita koskevien yhdenmukaistettujen standardien viitetiedot, jotka luetellaan tämän päätöksen liitteessä I.

2 artikla

Kumotaan komission tiedonanto 2012/C 218/08. Sitä kuitenkin sovelletaan tämän päätöksen liitteessä II lueteltujen standardien viitetietojen osalta kyseisessä liitteessä vahvistettuihin päivämääriin saakka.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sinä päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 25 päivänä elokuuta 2021.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 316, 14.11.2012, s. 12.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/32/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, mittauslaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (EUVL L 96, 29.3.2014, s. 149).

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus C(2015) 8558 final, annettu 15 päivänä joulukuuta 2015 tiettyjä mittalaitteita koskevan standardointipyynnön esittämisestä Euroopan standardointikomitealle, Euroopan sähkötekniikan standardointikomitealle ja Euroopan telealan standardointilaitokselle Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1025/2012 nojalla.

(4)  Mittauslaitteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/22/EY täytäntöönpanoon liittyvä komission tiedonanto (EUVL C 218, 24.7.2012, s. 7).

(5)  EUVL C 218, 24.7.2012, s. 7.

(6)  EUVL C 218, 24.7.2012, s. 7.


LIITE I

Nro

Standardin viitetiedot

1.

EN 1359:2017

Kaasumittarit. Paljekaasumittarit

Rajoitukset:

a)

Lauseketta ”2 Normative references” (Velvoittavat viittaukset) sovellettaessa sovelletaan seuraavia standardien versioita:

i)

EN ISO 4892–3:2016,

ii)

ISO 7724–3:1984

2.

EN 12261:2018

Kaasumittarit. Turbiinikaasumittarit

Rajoitukset: Lauseketta ”2 Normative references” (Velvoittavat viittaukset) sovellettaessa sovelletaan seuraavia standardien versioita:

i)

EN 10204:2004

ii)

EN 60079–0:2018 sellaisena kuin se on korjattuna standardilla EN 60079–0:2018/AC:2020–02

iii)

EN 60079–11:2012

iv)

EN 60529:1991 sellaisena kuin se on muutettuna ja korjattuna standardilla EN 60529:1991/A2:2013/AC:2019–02

v)

EN 60947–5-6:2000

vi)

EN 62246–1:2015

3.

EN 12405–1:2018

Kaasumittarit. Muuntolaitteet. Osa 1: Kaasumääräkorjaimet

Rajoitukset: Lauseketta ”2 Normative references” (Velvoittavat viittaukset) sovellettaessa sovelletaan seuraavia standardien versioita:

i)

EN 437:2021

ii)

EN 1776:2015

iii)

EN 55011:2016 sellaisena kuin se on muutettuna standardilla EN 55011:2016/A2:2021

iv)

EN 60068–2-1:2007

v)

EN 60068–2-2:2007

vi)

EN 60068–2-30:2005

vii)

EN 60068–2-31:2008

viii)

EN 60068–2-64:2008 sellaisena kuin se on muutettuna standardilla EN 60068–2-64:2008/A1:2019

ix)

EN 60068–2-78:2013

x)

EN 60068–3-1:2011

xi)

EN 60079–0:2018/AC:2020–02

xii)

EN 60079–1:2014/AC:2018–09

xiii)

EN 60079–2:2014/AC:2015

xiv)

EN 60079–5:2015

xv)

EN 60079–6:2015

xvi)

EN 60079–7:2015/A1:2018

xvii)

EN 60079–11:2012

xviii)

EN 60079–25:2010/AC:2013

xix)

EN 60529:1991/A2:2013/AC:2019–02

xx)

EN 60751:2008

xxi)

EN 60950–1:2006/A2:2013

xxii)

EN 61000–4-2:2009

xxiii)

EN 61000–4-3:2006/A2:2010

xxiv)

EN 61000–4-4:2012

xxv)

EN 61000–4-5:2014/A1:2017

xxvi)

EN 61000–4-6:2014/AC:2015

xxvii)

EN 61000–4-8:2010

xxviii)

EN 61000–4-11:2020/AC:2020–06

xxix)

EN 61000–4-29:2000

4.

EN 14236:2018

Kotitalouksissa käytettävät ultraäänikaasumittarit

Rajoitukset:

a)

Lauseketta ”2 Normative references” (Velvoittavat viittaukset) sovellettaessa sovelletaan seuraavia standardien versioita:

i)

EN 55032:2015/A11:2020

ii)

EN 60068–2-5:2018

iii)

EN 60068–2-30:2005

iv)

EN IEC 60079–0:2018/AC:2020–02

v)

EN 60079-10-1:2021

vi)

EN 60079-10-2:2015

vii)

EN 60079–11:2012

viii)

EN IEC 60079–15:2019

ix)

EN IEC 60086–1:2021

x)

EN IEC 60086–4:2019/AC:2020–05

xi)

EN 60529:1991/A2:2013/AC:2019–02

xii)

EN 60695-11-5:2017

xiii)

EN 60695-11-10:2013/AC:2014

xiv)

EN 61000–4-2:2009

xv)

EN IEC 61000–4-3:2020

xvi)

EN 61000–4-8:2010

xvii)

EN 61000–4-9:2016

xviii)

EN IEC 61000–6-1:2019

xix)

EN IEC 61000–6-2:2019

xx)

EN ISO 1518–1:2019

xxi)

EN ISO 1518–2:2019

xxii)

EN ISO 2409:2020

xxiii)

EN ISO 4892–3:2016

xxiv)

EN ISO 6270–1:2018

xxv)

EN ISO 6272–1:2011

xxvi)

EN ISO 9227:2017

xxvii)

ISO 834–1:1999/AMD 1:2012

xxviii)

ISO 7724–3:1984

5.

EN 62058–11:2010

Vaihtosähköenergian mittaus. Vastaanottotarkastukset. Osa 11: Yleiset tarkastusmenetelmät

6.

EN 62058–21:2010

Vaihtosähköenergian mittaus. Vastaanottotarkastukset. Osa 21: Sähkömekaanisten pätöenergiamittareiden erityisvaatimukset (tarkkuusluokat 0,5, 1 ja 2 sekä A ja B)

7.

EN 62058–31:2010

Vaihtosähköenergian mittaus. Vastaanottotarkastukset. Osa 31: Sähkömekaanisten pätöenergiamittareiden erityisvaatimukset (tarkkuusluokat 0,2S, 0,5S, 1 ja 2 sekä A, B ja C)

8.

EN 62059-32-1:2012

Sähköenergian mittauslaitteet. Luotettavuus. Osa 32–1: Kestävyys. Metrologisten ominaisuuksien pysyvyyden testaaminen korkeassa lämpötilassa


LIITE II

Nro

Standardin viitetiedot

Viitetietojen poistamispäivä

1.

EN 1359:1998

Kaasumittarit. Paljekaasumittarit

EN 1359:1998/A1:2006

26. helmikuuta 2023

2.

EN 1434–1:2007

Lämpöenergiamittarit. Osa 1: Yleiset vaatimukset

26. helmikuuta 2023

3.

EN 1434–2:2007

Lämpöenergiamittarit. Osa 2: Rakenteelliset vaatimukset

EN 1434–2:2007/AC:2007

26. helmikuuta 2023

4.

EN 1434–4:2007

Lämpöenergiamittarit. Osa 4: Tyyppihyväksyntätestit

EN 1434–4:2007/AC:2007

26. helmikuuta 2023

5.

EN 1434–5:2007

Lämpöenergiamittarit. Osa 5: Ensivakaustestit

26. helmikuuta 2023

6.

EN 12261:2002

Kaasumittarit. Turbiinikaasumittarit

EN 12261:2002/AC:2003

EN 12261:2002/A1:2006

26. helmikuuta 2023

7.

EN 12405–1:2005+A2:2010

Kaasumittarit. Muuntolaitteet. Osa 1: Kaasumääräkorjaimet

26. helmikuuta 2023

8.

EN 12480:2002

Kiertomäntämittarit kaasulle

EN 12480:2002/A1:2006

26. helmikuuta 2023

9.

EN 14154–1:2005+A2:2011

Vesimittarit. Osa 1: Yleiset vaatimukset

26. helmikuuta 2022

10.

EN 14154–2:2005+A2:2011

Vesimittarit. Osa 2: Asennus ja käyttöolosuhteet

26. helmikuuta 2022

11.

EN 14154–3:2005+A2:2011

Vesimittarit. Osa 3: Testausmenetelmät ja laitteisto

26. helmikuuta 2022

12.

EN 14236:2007

Kotitalouksissa käytettävät ultraäänikaasumittarit

26. helmikuuta 2023

13.

EN 50470–1:2006

Vaihtosähköenergian mittaus. Osa 1: Yleiset vaatimukset, testit ja testausolosuhteet. Mittauslaitteet (luokat A, B ja C)

26. helmikuuta 2023

14.

EN 50470–2:2006

Vaihtosähköenergian mittaus. Osa 2: Sähkömekaanisten pätöenergiamittareiden erityisvaatimukset (luokat A ja B)

26. helmikuuta 2023

15.

EN 50470–3:2006

Vaihtosähköenergian mittaus. Osa 3: Staattisten pätöenergiamittareiden erityisvaatimukset (luokat A, B ja C)

26. helmikuuta 2023