9.6.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 203/14


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2021/927,

annettu 31 päivänä toukokuuta 2021,

yhdenmukaisen monialaisen korjauskertoimen määrittämisestä maksutta jaettavien päästöoikeuksien määrän mukauttamiseksi kautta 2021–2025 varten

(tiedoksiannettu numerolla C(2021) 3745)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon päästöoikeuksien yhdenmukaistettua maksutta tapahtuvaa jakoa koskevien unionin laajuisten siirtymäsäännösten määrittämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan mukaisesti 19 päivänä joulukuuta 2018 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/331 (1) ja erityisesti sen 14 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY (2) 10 a artiklan 5 kohdassa, 10 a artiklan 5 a kohdassa ja 10 a artiklan 8 kohdassa säädetään päästöoikeuksien vuosittaisesta enimmäismäärästä, jota käytetään laskettaessa maksutta jaettavia päästöoikeuksia laitoksille, jotka eivät kuulu mainitun direktiivin 10 a artiklan 3 kohdan soveltamisalaan.

(2)

Direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan 5 kohdassa säädettyä maksutta jaettavien päästöoikeuksien enimmäismäärää, josta on vähennetty 10 a artiklan 8 kohdassa tarkoitettu määrä ja jossa otetaan tarvittaessa huomioon mainitun direktiivin 10 a artiklan 5 a kohdassa tarkoitettu käytettävissä oleva lisämäärä, ei saisi ylittää, jotta noudatetaan direktiivin 2003/87/EY 10 artiklassa tarkoitettua huutokaupattavaa osuutta. Jotta varmistettaisiin, ettei tätä päästöoikeuksien vuosittaista enimmäismäärää ylitetä, olisi tarvittaessa sovellettava vuosittaista monialaista korjauskerrointa, jolla vähennetään yhtenäisellä tavalla kullekin sellaiselle laitokselle maksutta jaettavia päästöoikeuksia, joka täyttää edellytykset saada maksutta jaettavia päästöoikeuksia.

(3)

Delegoidun asetuksen (EU) 2019/331 14 artiklan 6 kohdan mukaan komissio määrittää monialaisen korjauskertoimen asianomaisen jakokauden kullekin vuodelle, kun kyseisen kauden maksutta jaettavien päästöoikeuksien alustavat vuosittaiset määrät on ilmoitettu.

(4)

Monialainen korjauskerroin, jota sovelletaan jakokauden 2021–2025 kunakin vuonna laitoksiin, joita ei ole määritelty sähköntuottajiksi ja jotka eivät ole uusia osallistujia, olisi määritettävä jakokaudella maksutta jaettavien päästöoikeuksien alustavan vuosittaisen määrän perusteella siten, että huomioon ei oteta maksutta jaettavia päästöoikeuksia laitoksille, jotka jäsenvaltiot ovat jättäneet unionin päästökauppajärjestelmän ulkopuolelle direktiivin 2003/87/EY 27 tai 27 a artiklan mukaisesti, mutta huomioon otetaan maksutta jaettavat päästöoikeudet laitoksille, jotka jäsenvaltiot sisällyttävät päästökauppajärjestelmään mainitun direktiivin 24 artiklan mukaisesti.

(5)

Direktiivin 2003/87/EY 9 artiklassa tarkoitettu päästöoikeuksien lukumäärä koko unionissa vuonna 2021 on 1 571 583 007, kuten komission päätöksen (EU) 2020/1722 (3) 1 artiklassa vahvistetaan. Direktiivin 2003/87/EY 10 artiklan 1 kohdan ensimmäisen ja toisen alakohdan mukaisesti mainitun direktiivin 10 a artiklan 5 kohdassa tarkoitettu (vuosittainen) enimmäismäärä on 43 prosenttia määrästä 1 571 583 007 eli 675 780 693. Tästä määrästä 675 780 693 olisi vähennettävä vuosittain 32 500 000 päästöoikeutta direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan 8 kohdan mukaisesti, ja näin ollen vuoden 2021 enimmäismäärä on 643 280 693. Direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan 5 a kohdan mukaisesti lisämäärä, joka on enintään kolme prosenttia päästöoikeuksien kokonaismäärästä ja joka on 413 420 157 kymmenvuotiskaudella 2021–2030, käytettäisiin saatavilla olevan enimmäismäärän nostamiseen, jos jäsenvaltioiden ja ETA:n EFTA-valtioiden toimittamat maksutta jaettavien päästöoikeuksien alustavat vuotuiset määrät laitosta kohti, kun sovelletaan delegoidun asetuksen (EU) 2019/331 liitteessä V määritettyä asiaankuuluvaa kerrointa, ylittävät direktiivin 10 a artiklan 5 kohdassa tarkoitetun enimmäismäärän. Näin ei kuitenkaan ollut. Sen vuoksi vuosittaisen monialaisen korjauskertoimen olisi oltava 100 prosenttia.

(6)

Vuoden 2021 enimmäismääristä käyttämättä jääneet päästöoikeudet olisi asetettava saataville seuraavana vuonna eli vuonna 2022. Tätä periaatetta olisi edelleen sovellettava myöhempiin vuosiin delegoidun asetuksen (EU) 2019/331 2 artiklan 15 kohdassa tarkoitetulla jakokaudella 2021–2025.

(7)

ETA:n EFTA-valtioissa on sovellettava direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan 5 kohdassa, 10 a artiklan 5 a kohdassa ja 10 a artiklan 8 kohdassa tarkoitettuja enimmäismääriä sekä yhdenmukaistettuja jakosääntöjä ja monialaista korjauskerrointa (4). Tämän vuoksi on tarpeen ottaa huomioon vuosina 2021–2025 maksutta jaettavien päästöoikeuksien alustavat vuosittaiset määrät, jotka perustuvat EFTAn valvontaviranomaisen hyväksymiin tietoihin Islannin, Norjan ja Liechtensteinin osalta. Johdanto-osan 5 kappaleessa tarkoitetuissa laskelmissa otetaan tämä huomioon,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Yhdenmukainen monialainen korjauskerroin maksutta jaettavien päästöoikeuksien mukauttamiseksi direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan 5 kohdan ja 10 a artiklan 5 a kohdan mukaisesti on jakokauden 2021–2025 kunkin vuoden osalta 100 prosenttia.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 31 päivänä toukokuuta 2021.

Komission puolesta

Frans TIMMERMANS

Johtava varapuheenjohtaja


(1)  EUVL L 59, 27.2.2019, s. 8.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/87/EY, annettu 13 päivänä lokakuuta 2003, kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta unionissa ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta (EUVL L 275, 25.10.2003, s. 32).

(3)  Komission päätös (EU) 2020/1722, annettu 16 päivänä marraskuuta 2020, EU:n päästökauppajärjestelmässä koko unionille vuotta 2021 varten myönnettävien päästöoikeuksien lukumäärästä (EUVL L 386, 18.11.2020, s. 26).

(4)  ETA:n sekakomitean päätös N:o 112/2020, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2020, ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).