13.4.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 125/58


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2021/595,

annettu 12 päivänä huhtikuuta 2021,

Iranin tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2011/235/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 12 päivänä huhtikuuta 2011 päätöksen 2011/235/YUTP (1).

(2)

Päätöksen 2011/235/YUTP uudelleentarkastelun perusteella neuvosto katsoo, että kyseisessä päätöksessä vahvistettuja rajoittavia toimenpiteitä olisi jatkettava 13 päivään huhtikuuta 2022.

(3)

Yksi päätöksen 2011/235/YUTP liitteessä nimetty henkilö on kuollut ja häntä koskeva merkintä olisi poistettava kyseisestä liitteestä. Neuvosto on myös todennut, että päätöksen 2011/235/YUTP liitteeseen sisältyvät 34:ää henkilöä ja yhtä yhteisöä koskevat merkinnät olisi saatettava ajan tasalle.

(4)

Päätös 2011/235/YUTP olisi näin ollen muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2011/235/YUTP seuraavasti:

1)

Korvataan 6 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Tätä päätöstä sovelletaan 13 päivään huhtikuuta 2022. Sitä tarkastellaan jatkuvasti uudelleen. Sen voimassaoloa jatketaan tai sitä muutetaan tarvittaessa, jos neuvosto katsoo, että sen tavoitteita ei ole saavutettu.”

2)

Muutetaan liite tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sinä päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 12 päivänä huhtikuuta 2021.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. P. ZACARIAS


(1)  Neuvoston päätös 2011/235/YUTP, annettu 12 päivänä huhtikuuta 2011, Iranin tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä (EUVL L 100, 14.4.2011, s. 51).


LIITE

Muutetaan päätöksen 2011/235/YUTP liite (”Luettelo 1 ja 2 artiklassa tarkoitetuista henkilöistä ja yhteisöistä”) seuraavasti:

1)

Poistetaan ”Henkilöt”-kohdan luettelosta merkintä nro 16 (HADDAD Hassan (alias Hassan ZAREH DEHNAVI)).

2)

Korvataan seuraavia 34:ää henkilöä ja yhtä yhteisöä koskevat merkinnät seuraavasti:

Henkilöt

 

Nimi

Tunnistetiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

”1.

AHMADI- MOQADDAM Esmail

Syntymäpaikka: Teheran (Iran)

Syntymäaika: 1961

Sukupuoli: mies

Entinen asevoimien yleisesikunnan päällikön vanhempi turvallisuusasioiden neuvonantaja. Iranin kansallisen poliisin päällikkö vuodesta 2005 alkuvuoteen 2015. Myös Iranin kyberpoliisin (luettelossa) päällikkö tammikuusta 2011 alkuvuoteen 2015. Joukot hänen alaisuudessaan tekivät raakoja iskuja rauhanomaisia mielenosoituksia vastaan ja hyökkäsivät 15. kesäkuuta 2009 yöllä väkivaltaisesti Teheranin yliopiston asuntoloihin. Entinen Jemenin kansaa tukevan Iranin sotilasesikunnan johtaja.

12.4.2011

4.

FAZLI Ali

Sukupuoli: mies

Asema: prikaatikenraali

Imam Hossein -kadettikoulun entinen päällikkö (vuodesta 2018 kesäkuuhun 2020). Basij-joukkojen entinen apulaiskomentaja (2009–2018), IRGC:n Seyyed al-Shohada -joukkojen päällikkö, Teheranin maakunta (helmikuuhun 2010 saakka). Seyyed al-Shohada -joukot vastaavat Teheranin maakunnan turvallisuudesta, ja niillä oli keskeinen asema mielenosoittajiin vuonna 2009 kohdistuneissa raaoissa tukahduttamistoimissa.

12.4.2011

8.

MOTLAGH Bahram Hosseini

Sukupuoli: mies

Imam Hossein -yliopiston opetushenkilöstön jäsen (Iranin vallankumouskaarti). Armeijan komentokeskuksen ja yleisesikunnan korkeakoulun (DAFOOS) entinen johtaja. IRGC:n Seyyed al-Shohada -joukkojen entinen päällikkö, Teheranin maakunta. Seyyed al-Shohada -joukoilla oli vuonna 2009 keskeinen asema mielenosoitusten tukahduttamisen organisoinnissa.

12.4.2011

11.

RAJABZADEH Azizollah

Sukupuoli: mies

Kaupunkien järjestyksestä vastaavan esikunnan komentaja vuodesta 2014. Teheranin suuronnettomuuksien vaikutusten lieventämisestä vastaavan järjestön entinen johtaja (2010–2013). Teheranin poliisin päällikkönä tammikuuhun 2010 asti hän oli vastuussa poliisin väkivaltaisista hyökkäyksistä mielenosoittajia ja opiskelijoita vastaan. Suur-Teheranin lainvalvontajoukkojen komentajana hän oli korkea-arvoisin henkilö, jota syytetään Kahrizakin pidätyskeskukseen liittyvistä väärinkäytöksistä joulukuussa 2009.

12.4.2011

15.

DORRI-NADJAFABADI Ghorban-Ali

Syntymäpaikka: Najafabad (Iran)

Syntymäaika: 3.12.1950

Sukupuoli: mies

Asiantuntijaneuvoston jäsen ja korkeimman johtajan edustaja Markazin (”keskisessä”) maakunnassa ja korkeimman hallinto-oikeuden presidentti. Iranin valtakunnansyyttäjä syyskuuhun 2009 saakka ja entinen Khatamin presidenttikauden aikainen tiedusteluasioiden ministeri. Iranin valtakunnansyyttäjänä hän määräsi ja valvoi vaalien jälkeisten ensimmäisten mielenosoitusten jälkeen järjestettyjä näytösoikeudenkäyntejä, joissa ei kunnioitettu syytettyjen oikeuksia eikä heille myönnetty asianajajia.

12.4.2011

19.

JAFARI- DOLATABADI Abbas

Syntymäpaikka: Yazd (Iran)

Syntymäaika: 1953

Sukupuoli: mies

Tuomareiden ylimmän kurinpitotuomioistuimen neuvonantaja 29. huhtikuuta 2019 alkaen. Teheranin entinen yleinen syyttäjä (elokuu 2009–huhtikuu 2019). Dolatabadin virasto asetti syytteeseen suuren määrän mielenosoittajia, joihin kuului myös joulukuussa 2009 ashura-päivän mielenosoituksiin osallistuneita. Hän antoi määräyksen Karroubin toimiston sulkemisesta syyskuussa 2009 ja useiden reformistipolitiikkojen pidätyksestä sekä kielsi kaksi reformistipuoluetta kesäkuussa 2010. Hänen virastonsa syytti mielenosoittajia ”muharebeh”-rikoksista tai ”jumalanvastaisista” rikoksista, joista seuraa kuolemantuomio, ja epäsi oikeuden asianmukaiseen oikeudenkäyntiin niiltä, joita uhkaa kuolemantuomio. Hänen toimistonsa hyökkäsi myös reformisteja, ihmisoikeusaktivisteja ja tiedotusvälineiden edustajia vastaan ja pidätti heitä osana poliittiseen oppositioon kohdistuvia laajoja vaientamistoimia.

Lokakuussa 2018 hän ilmoitti tiedotusvälineille, että neljää pidätettyä iranilaista ympäristöaktivistia aiottiin syyttää ”korruption kylvämisestä maan päällä”, josta seuraa kuolemantuomio.

12.4.2011

21.

MOHSENI-EJEI Gholam-Hossein

Syntymäpaikka: Ejiyeh (Iran)

Syntymäaika: noin 1956

Sukupuoli: mies

Sovitteluneuvoston jäsen. Iranin valtakunnansyyttäjä syyskuusta 2009 vuoteen 2014. Entinen oikeuslaitoksen apulaisjohtaja ja tiedottaja. Entinen tiedusteluministeri vuoden 2009 vaalien aikana. Hänen toimiessaan tiedusteluministerinä vuoden 2009 vaalien aikana hänen alaisuudessaan olleet tiedusteluvirkamiehet vastasivat pidätyksistä, kidutuksista ja väärien tunnustusten hankkimisesta painostuksen avulla sadoilta aktivisteilta, toimittajilta, toisinajattelijoilta ja reformistipoliitikoilta. Lisäksi poliittisia vaikuttajia pakotettiin antamaan vääriä tunnustuksia sietämättömissä kuulusteluissa, joihin sisältyi kidutusta, pahoinpitelyä, kiristystä ja perheenjäsenten uhkailua.

12.4.2011

22.

MORTAZAVI Said

Syntymäpaikka: Meybod, Yazd (Iran)

Syntymäaika: 1967

Sukupuoli: mies

Sosiaalihuoltojärjestelmän johtaja vuosina 2011–2013. Teheranin yleinen syyttäjä elokuuhun 2009. Teheranin yleisenä syyttäjänä antoi yleismääräyksen satojen aktivistien, toimittajien ja opiskelijoiden pidättämiseksi. Tammikuussa 2010 hänen katsottiin parlamentaarisessa tutkinnassa olleen suoraan vastuussa kolmen henkilön pidätyksestä, jotka sittemmin kuolivat ollessaan pidätettyinä. Hänet pidätettiin virasta elokuussa 2010 Iranin oikeuslaitoksen tutkittua hänen osuuttaan vaalien jälkeen hänen määräyksestään pidätettyjen kolmen miehen kuolemaan.

Marraskuussa 2014 Iranin viranomaiset tunnustivat virallisesti hänen osallisuutensa pidätettyjen kuolemiin. Iranilainen tuomioistuin vapautti hänet 19. elokuuta 2015 syytteistä, jotka liittyivät kolmen nuoren miehen kidutukseen ja kuolemaan Kahrizakin pidätyskeskuksessa vuonna 2009. Tuomittiin vankeuteen vuonna 2017 ja vapautettiin syyskuussa 2019.

12.4.2011

27.

ZARGAR Ahmad

Sukupuoli: mies

Korkeimman oikeuden tuomari ja Teheranin vallankumoustuomioistuimen johtaja. Moraalin ylläpitämisestä vastaavan järjestön johtaja. Taloudellisen korruption erityistuomioistuimen 2. jaoston entinen tuomari. Teheranin muutoksenhakutuomioistuimen 36. jaoston entinen tuomari.

Hän vahvisti pitkiä vankeustuomioita sekä kuolemantuomioita mielenosoittajille.

12.4.2011

33.

ABBASZADEH- MESHKINI Mahmoud

Sukupuoli: mies

Parlamentin jäsen helmikuusta 2020 alkaen. Entinen Iranin korkeimman ihmisoikeusneuvoston neuvonantaja (vuoteen 2019 asti). Entinen korkeimman ihmisoikeusneuvoston sihteeri. Entinen Ilamin maakunnan kuvernööri. Entinen sisäministeriön poliittinen johtaja. Hän vastasi poliittisia puolueita ja ryhmiä koskevan lain 10 artiklan mukaisen komitean päällikkönä mielenosoitusten ja muiden julkisten tapahtumien sallimisesta ja poliittisten puolueiden rekisteröinnistä.

Hän keskeytti vuonna 2010 kahden Mousaviin liittyvän reformistisen poliittisen puolueen toiminnan – Islamic Iran Participation Front ja Islamic Revolution Mujahedeen Organization. Hän on kieltänyt vuodesta 2009 johdonmukaisesti ja jatkuvasti kaikki hallituksen vastaiset kokoontumiset ja näin evännyt perustuslaillisen oikeuden osoittaa mieltä, mikä on johtanut siihen, että rauhanomaisia mielenosoittajia on pidätetty kokoontumisvapaudetta koskevan oikeuden vastaisesti.

Hän myös kielsi vuonna 2009 oppositiolta luvan järjestää tilaisuuden niiden henkilöiden muistoksi, jotka saivat surmansa presidentinvaaleihin liittyvissä mielenosoituksissa.

10.10.2011

34.

AKBARSHAHI Ali-Reza

Sukupuoli: mies

Iranin huumausaineiden torjunnan keskusyksikön (huumausaineiden vastaisen keskusyksikön) entinen pääjohtaja. Teheranin poliisin entinen päällikkö. Hänen päällikkökaudellaan poliisijoukot syyllistyivät laittomaan voimankäyttöön pidätettyjä ja oikeudenkäyntiä odottavia kohtaan. Teheranin poliisi osallistui myös vuonna 2009 Teheranin yliopiston opiskelija-asuntoloihin tehtyihin iskuihin, joissa iranilaisen Majlis-komission mukaan poliisi ja Basij-joukot haavoittivat yli sataa opiskelijaa. Rautatiepoliisin päällikkö vuoteen 2018 asti.

10.10.2011

36.

AVAEE Seyyed Ali-Reza (alias AVAEE Seyyed Alireza, AVAIE Alireza)

Syntymäpaikka: Dezful (Iran)

Syntymäaika: 20.5.1956

Sukupuoli: mies

Oikeusministeri. Entinen erityistutkintaviraston johtaja. Heinäkuuhun 2016 saakka apulaissisäministeri ja julkisen rekisterin päällikkö. Tuomareiden kurinpitotuomioistuimen neuvonantaja huhtikuusta 2014. Teheranin tuomioistuimen entinen presidentti. Teheranin tuomioistuimen presidenttinä hän on syyllistynyt ihmisoikeusloukkauksiin, mielivaltaisiin pidätyksiin, vankien oikeuksien epäämiseen ja suureen määrään teloituksia.

10.10.2011

39.

GANJI Mostafa Barzegar

Sukupuoli: mies

Tuomioistuimien tarkastus- ja valvontatoimien sekä tuloksellisuuden arviointien pääjohtaja kesäkuusta 2020. Entinen Qomin yleinen syyttäjä (2008–2017) ja entinen vankiloiden pääosaston johtaja. Hän oli vastuussa lukuisten rikoksesta epäiltyjen mielivaltaisesta pidättämisestä ja pahoinpitelystä Qomissa. Hän oli osallisena oikeusturvan vakavaan loukkaukseen, mikä on edistänyt kuolemanrangaistuksen ylenmääräistä ja kasvavaa käyttöä ja teloitusten määrän jyrkkää kasvua vuosina 2009 ja 2010.

10.10.2011

40.

HABIBI Mohammad Reza

Sukupuoli: mies

Isfahanin ylituomari. Entinen Isfahanin yleinen syyttäjä. Entinen oikeusministeriön päällikkö Yazdissa. Entinen Isfahanin apulaissyyttäjä. Osallisena oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin epäämiseen syytetyiltä; esimerkiksi Abdollah Fathi teloitettiin toukokuussa 2011, koska Habibi ei välittänyt hänen oikeudestaan tulla kuulluksi ja mielenterveysongelmistaan maaliskuussa 2010 käydyn oikeudenkäynnin aikana. Hän oli näin ollen osallisena oikeusturvan vakavaan loukkaamiseen, mikä on edistänyt teloitusten määrän jyrkkää kasvua vuonna 2011.

10.10.2011

41.

HEJAZI Mohammad

Syntymäpaikka: Isfahan (Iran)

Syntymäaika: 1956

Sukupuoli: mies

IRGC:n Quds-erikoisjoukkojen apulaiskomentaja vuodesta 2020 alkaen, kun komentoketjua järjesteltiin uudelleen kenraali Qasem Suleimanin kuoleman vuoksi. IRGC:n kenraalina hän on ollut keskeisessä asemassa Iranin ”vihollisten” pelottelussa ja uhkailemisessa. IRGC:n Sarollah-joukkojen entinen päällikkö Teheranissa ja entinen Basij-joukkojen päällikkö; hän oli keskeisessä asemassa vaalien jälkeisissä mielenosoittajien vaientamistoimissa vuonna 2009.

10.10.2011

44.

JAZAYERI Massoud

Sukupuoli: mies

Asema: Prikaatikenraali

Iranin asevoimien yhteisen esikuntapäällikön kulttuuriasioista vastaava neuvonantaja huhtikuusta 2018. Iranin asevoimien yhteisessä sotilasesikunnassa prikaatikenraali Massoud Jazayeri oli kulttuuri- ja media-asioista vastaava apulaisesikuntapäällikkö (myös valtiollisen puolustustiedottamisen päämajana tunnetussa organisaatiossa). Hän osallistui apulaisesikuntapäällikkönä aktiivisesti vuoden 2009 mielenosoitusten tukahduttamistoimiin. Hän varoitti Kayhanin haastattelussa, että useat mielenosoittajat Iranissa ja sen ulkopuolella on tunnistettu ja joutuvat aikanaan vastuuseen.

Hän on kehottanut avoimesti ulkomaalaisten joukkotiedotusvälineiden ja Iranin opposition tukahduttamiseen. Hän pyysi vuonna 2010 hallitusta tiukentamaan lakeja, jotka koskevat ulkomaisten tiedotusvälineiden kanssa yhteistyötä tekeviä iranilaisia.

10.10.2011

45.

JOKAR Mohammad Saleh

Syntymäpaikka: Yazd (Iran)

Syntymäaika: 1957

Sukupuoli: mies

Yazdin maakuntaa edustava parlamentin jäsen. Entinen vallankumouskaartin parlamentaaristen asioiden edustaja. Yazdin maakunnan parlamentaarinen edustaja vuodesta 2011 vuoteen 2016 ja kansallisen turvallisuuden ja ulkopolitiikan parlamentaarisen valiokunnan jäsen. Basijin opiskelijajoukkojen entinen komentaja. Tässä tehtävässään hän osallistui aktiivisesti mielenosoitusten tukahduttamistoimiin sekä lasten ja nuorten asenteenmuokkaukseen sananvapauden ja toisinajattelun tukahduttamisen jatkamiseksi. Kansallisen turvallisuuden ja ulkopolitiikan parlamentaarisen valiokunnan jäsenenä hän tuki julkisesti hallituksen vastustuksen tukahduttamista.

10.10.2011

46.

KAMALIAN Behrouz (alias Hackers Brain, Behrooz_Ice)

Syntymäpaikka: Teheran (Iran)

Syntymäaika: 1983

Sukupuoli: mies

Iranin hallintoon sidoksissa olevan ”Ashiyaneh”-kyberryhmän johtaja. Behrouz Kamalianin perustama ”Ashiyaneh” Digital Security on vastuussa sekä kotimaisiin hallituksen vastustajiin ja uudistusmielisiin että ulkomaisiin instituutioihin kohdistetuista laajamittaisista tietoverkkohyökkäyksistä. Kamalianin ”Ashiyaneh”-organisaation työ on auttanut hallintoa tukahduttamaan oppositiota, mihin liittyi vuonna 2009 lukuisia vakavia ihmisoikeusloukkauksia. Sekä Kamalian että ”Ashiyaneh”-kyberryhmä ovat jatkaneet toimintaansa ainakin tammikuuhun 2020 asti.

10.10.2011

47.

KHALILOLLAHI Moussa (alias KHALILOLLAHI Mousa, ELAHI Mousa Khalil)

Syntymäpaikka: Tabriz (Iran)

Syntymäaika: 1963

Sukupuoli: mies

Tabrizin syyttäjä vuosina 2010–2019. Hän oli osallisena Sakineh Mohammadi-Ashtianin tapauksessa ja on osallistunut oikeusturvan vakaviin loukkauksiin.

10.10.2011

48.

MAHSOULI Sadeq (alias MAHSULI Sadeq)

Syntymäpaikka: Oroumieh (Iran)

Syntymäaika: 1959/1960

Sukupuoli: mies

Paydari Front -rintaman (Front of Islamic Stability) apulaispääsihteeri. Entisen presidentin Mahmoud Ahmadinejadin entinen neuvonantaja, entinen sovitteluneuvoston jäsen ja entinen Perseverance Front –periaatteellisrintaman apulaiskomentaja. Hyvinvointi- ja sosiaaliturvaministeri vuosina 2009–2011. Sisäministeri elokuuhun 2009. Sisäministerinä Mahsoulin alaisia olivat kaikki poliisivoimat, sisäministeriön turvallisuushenkilöstö sekä siviilipukuinen poliisi. Hänen komentamansa joukot olivat vastuussa Teheranin yliopiston opiskelija-asuntoloihin 14. kesäkuuta 2009 tehdyistä iskuista ja opiskelijoiden kiduttamisesta ministeriön kellarissa (pahamaineinen kellarikerros 4). Muita mielenosoittajia pahoinpideltiin vakavasti Kahrizakin pidätyskeskuksessa, joka toimi Mahsoulin valvonnassa olevan poliisin alaisuudessa.

10.10.2011

53.

TALA Hossein (alias TALA Hosseyn)

Syntymäpaikka: Teheran (Iran)

Syntymäaika: 1969

Sukupuoli: mies

Eslamshahrin pormestari. Entinen Iranin parlamentin jäsen. Teheranin maakunnan entinen kenraalikuvernööri (”Farmandar”) syyskuuhun 2010 saakka; hän oli vastuussa poliisivoimien väliintulosta ja näin ollen myös mielenosoitusten tukahduttamisesta. Hänet palkittiin joulukuussa 2010 osallisuudestaan vaalien jälkeisiin tukahduttamistoimiin.

10.10.2011

54.

TAMADDON Morteza (alias TAMADON Morteza)

Syntymäpaikka: Shahr Kord-Isfahan (Iran)

Syntymäaika: 1959

Sukupuoli: mies

Teheranin maakunnan yleisen turvallisuuden neuvoston entinen johtaja. Entinen IRGC:n Teheranin maakunnan kenraalikuvernööri. Hän oli kuvernöörin ja Teheranin maakunnan yleisen turvallisuuden neuvoston johtajan ominaisuudessa kokonaisvastuussa kaikista IRGC:n sortotoimista Teheranin maakunnassa, myös poliittisten mielenosoitusten tukahduttamisesta kesäkuusta 2009 lähtien. Nykyisin Khajeh Nasireddin Tusi -teknologiayliopiston johtokunnan jäsen.

10.10.2011

60.

HOSSEINI Dr Mohammad (alias HOSSEYNI Dr Seyyed Mohammad; Seyed, Sayyed ja Sayyid)

Syntymäpaikka: Rafsanjan, Kerman (Iran)

Syntymäaika: 23.7.1961

Sukupuoli: mies

Entisen presidentin Mahmoud Ahmadinejadin neuvonantaja ja kovan linjan poliittisen ryhmän YEKTAn tiedottaja. Kulttuuriministeri ja islamilaisen opastuksen ministeri (2009–2013). Entisenä IRGC:n jäsenenä hän osallistui toimittajiin kohdistuneisiin tukahduttamistoimiin.

10.10.2011

63.

TAGHIPOUR Reza

Syntymäpaikka: Maragheh (Iran)

Syntymäaika: 1957

Sukupuoli: mies

Iranin 11. parlamentin jäsen (Teheranin vaalipiiri). Ylimmän kyberavaruusneuvoston jäsen. Entinen Teheranin kaupunginvaltuuston jäsen. Entinen tiedotus- ja viestintäministeri (2009–2012).

Tiedotusministerinä hän oli yksi internetin käytön ja myös kaikenlaisen viestinnän (erityisesti matkapuhelinten) sensuurista ja valvonnasta vastaavista korkeista viranomaisista. Kuulustelijat käyttävät poliittisten vankien henkilötietoja, postia ja viestejä heitä kuulustellessaan. Useaan otteeseen vuoden 2009 presidentinvaalien jälkeen ja katumielenosoitusten aikana matkapuhelin- ja tekstiviestiyhteydet katkaistiin, satelliittitelevisiokanavia häirittiin ja internetyhteydet katkaistiin paikallisesti tai ainakin niitä hidastettiin.

23.3.2012

65.

LARIJANI Sadeq

Syntymäpaikka: Najaf (Irak)

Syntymäaika: 1960 tai elokuu 1961

Sukupuoli: mies

Nimitetty sovintoneuvoston johtajaksi 29. joulukuuta 2018. Oikeuslaitoksen entinen johtaja (vuosina 2009–2019). Oikeuslaitoksen johtajan on annettava suostumuksensa ja hyväksyttävä allekirjoituksellaan jokainen rangaistus, jonka perusteena on qisas (hyvitys), hodoud (rikos Jumalaa vastaan) ja ta’zirat (rikos valtiota vastaan). Tämä sisältää kuolemanrangaistukseen, raipparangaistukseen ja amputoimiseen johtavat tuomiot. Tältä osin hän on henkilökohtaisesti hyväksynyt allekirjoituksellaan monia kuolemanrangaistuksia, jotka ovat kansainvälisten normien kanssa ristiriidassa, mukaan lukien kivitykset, hirttoteloitukset, alaikäisten teloitukset ja julkiset teloitukset esimerkiksi niin, että vankeja on hirtetty sillalta tuhansien katsojien edessä. Näin ollen hän on vaikuttanut teloitusten suureen määrään. Hän on myös sallinut ruumiillisen rangaistuksen käsittävät tuomiot kuten amputaatiot ja hapon tiputtamisen tuomitun silmiin. Sen jälkeen kun Sadeq Larijani aloitti tehtävässään, poliittisten vankien, ihmisoikeuksien puolustajien ja vähemmistöihin kuuluvien mielivaltaiset pidätykset ovat lisääntyneet selvästi. Sadeq Larijani on myös vastuussa siitä, että oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin laiminlyödään systemaattisesti Iranin oikeusprosessissa.

23.3.2012

66.

MIRHEJAZI Ali

Sukupuoli: mies

Kuuluu korkeimman johtajan sisäpiiriin, osavastuussa vuodesta 2009 lähtien harjoitetun mielenosoitusten tukahduttamisen suunnittelusta ja lähellä niitä tahoja, jotka ovat vastuussa mielenosoitusten tukahduttamisesta.

Hän oli myös vastuussa yleisten levottomuuksien tukahduttamisen suunnittelusta joulukuussa 2017/2018 ja marraskuussa 2019.

23.3.2012

67.

SAEEDI Ali

Sukupuoli: mies

Korkeimman johtajan poliittisen ideologian toimiston johtaja. Pasdaranin entisen korkeimman johtajan edustaja (1995–2020) oltuaan koko sitä edeltäneen uransa sotalaitoksen palveluksessa, tarkemmin sanoen Pasdaranin tiedustelupalvelussa. Tässä virallisessa tehtävässä hän oli korkeimman johtajan toimistosta tulevien, Pasdaranin sortokoneistolle osoitettujen määräysten keskeinen välittäjä.

23.3.2012

69.

MORTAZAVI Seyyed Solat

Syntymäpaikka: Farsan, Tchar Mahal-o-Bakhtiari (etelä) – (Iran)

Syntymäaika: 1967

Sukupuoli: mies

Suoraan korkeimman johtajan Khamenein alaisuudessa olevan Mostazafan Foundationin kiinteistöosaston johtaja 16. syyskuuta 2019 lähtien. Marraskuuhun 2019 asti Astan Qods Razavi -säätiön Teheranin toimipisteen johtaja. Iranin toiseksi suurimman kaupungin Mashhadin entinen pormestari; kaupungissa järjestetään säännöllisesti julkisia teloituksia. Entinen poliittisten asioiden apulaissisäministeri, nimitetty vuonna 2009. Tässä ominaisuudessa hän oli vastuussa laillisten oikeuksiensa, sananvapaus mukaan lukien, puolesta puhuneisiin henkilöihin kohdistettujen tukahduttamistoimien johtamisesta. Nimitettiin myöhemmin Iranin vuoden 2012 parlamenttivaalien ja vuoden 2013 presidentinvaalien vaalilautakunnan johtajaksi.

23.3.2012

73.

FARHADI Ali

Sukupuoli: mies

Oikeudellisten asioiden tarkastuslaitoksen ja Teheranin oikeusministeriön julkisen tarkastusosaston apulaispäällikkö. Entinen Karajin syyttäjä. Vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista, mukaan lukien toimiminen syyttäjänä oikeudenkäynneissä, joissa määrättiin kuolemanrangaistuksia. Hänen toimiessaan syyttäjänä Karajin alueella pantiin täytäntöön suuri määrä teloituksia.

23.3.2012

79.

RASHIDI AGHDAM Ali Ashraf

Sukupuoli: mies

Evinin vankilan entinen johtaja (2012–2015). Toimiessaan vankilan johtajana vankilaolot heikentyivät, ja raporteissa viitattiin vankien kaltoinkohtelun lisääntymiseen. Lokakuussa 2012 yhdeksän naispuolista vankia ryhtyi nälkälakkoon vastalauseena sille, että vanginvartijat rikkoivat heidän oikeuksiaan ja kohtelivat heitä väkivaltaisesti.

12.3.2013

82.

SARAFRAZ, Mohammad (Dr) (alias Haj-agha Sarafraz)

Syntymäpaikka: Teheran (Iran)

Syntymäaika: noin 1963

Asuinpaikka: Teheran

Sukupuoli: mies

Ylimmän kyberavaruusneuvoston entinen jäsen. Iranin islamilaisen tasavallan yleisradioyhtiön (IRIB) entinen johtaja (2014–2016). IRIBin kansainvälisen osaston (World Service and Press TV) entisenä johtajana vastasi kaikista ohjelmia koskevista päätöksistä. Läheiset yhteydet valtion turvallisuusviranomaisiin. Hänen johdollaan Press TV on IRIBin rinnalla tehnyt yhteistyötä Iranin turvallisuuspalvelun ja syyttäjien kanssa ja lähettänyt vangituilta, mukaan lukien iranilais-kanadalaiselta toimittajalta ja elokuvantekijältä Maziar Baharilta, pakottamalla saatuja tunnustuksia viikko-ohjelmassa ”Iran Today”. Ison-Britannian riippumaton radio- ja tv-alan sääntelyviranomainen OFCOM antoi Press TV:lle 100 000 punnan sakon Baharin tunnustuksen lähettämisestä vuonna 2011; tunnustus oli kuvattu vankilassa Baharin ollessa pakon alaisena. Sarafraz on näin ollen osallistunut oikeudenmukaista ja puolueetonta oikeudenkäyntiä koskevan oikeuden loukkaamiseen.

12.3.2013

84.

EMADI Hamid Reza (alias Hamidreza Emadi)

Syntymäpaikka: Hamedan (Iran)

Syntymäaika: noin 1973

Asuinpaikka: Teheran

Työpaikka: Press TV:n päätoimipaikka, Teheran

Sukupuoli: mies

Press TV:n uutishuoneen johtaja. Entinen Press TV:n vanhempi tuottaja.

Vastuussa vangeilta pakotettujen tunnustusten tuottamisesta ja lähettämisestä; vankeina on ollut toimittajia, poliittisia aktivisteja sekä kurdi- ja arabivähemmistöihin kuuluvia henkilöitä; loukannut kansainvälisesti tunnustettuja oikeuksia oikeudenmukaiseen ja puolueettomaan oikeudenkäyntiin. Ison-Britannian riippumaton radio- ja tv-alan sääntelyviranomainen OFCOM antoi Press TV:lle 100 000 punnan sakon iranilais-kanadalaisen toimittajan ja elokuvantekijän Maziar Baharin pakotetun tunnustuksen lähettämisestä vuonna 2011; tunnustus oli kuvattu vankilassa Baharin ollessa pakon alaisena. Kansalaisjärjestöt ovat raportoineet muistakin pakotettujen tunnustusten televisioinneista Press TV:n toimesta. Emadi on siten osallistunut oikeudenmukaista ja puolueetonta oikeudenkäyntiä koskevan oikeuden loukkaamiseen.

12.3.2013

86.

MUSAVI-TABAR Seyyed Reza

Syntymäpaikka: Jahrom (Iran)

Syntymäaika: 1964

Sukupuoli: mies

Shirazin vallankumouksellisen syyttäjälaitoksen entinen johtaja. Vastuussa poliittisten aktivistien, toimittajien, ihmisoikeuksien puolustajien, bahaiden ja mielipidevankien laittomista pidätyksistä ja pahoinpitelystä; heitä on ahdisteltu, kidutettu ja kuulusteltu, eikä heille ole myönnetty asianajajaa eikä asianmukaista oikeudenkäyntiä. Musavi-Tabar allekirjoitti oikeuden päätöksiä pahamaineisessa pidätyskeskuksessa nro 100 (miesvankila), mukaan lukien määräys pitää naispuolinen bahai-vanki Raha Sabet kolmen vuoden ajan eristyssellissä.

12.3.2013

87.

KHORAMABADI Abdolsamad

Sukupuoli: mies

Oikeudellisen valvonnan apulaisjohtaja (13. lokakuuta 2018 alkaen). ”Rikollisen sisällön määrittämisen komission” entinen päällikkö; tämä hallituksen järjestö vastaa verkkosensuurista ja tietoverkkorikollisuudesta. Hänen johdollaan komissio määritteli ”tietoverkkorikollisuuden” niin väljästi, että hallituksen sopimattomaksi katsoman sisällön luominen ja julkaiseminen on kriminalisoitu. Hän oli vastuussa lukuisten opposition sivustojen, sähköisten sanomalehtien, blogien, ihmisoikeuksia puolustavien kansalaisjärjestöjen verkkosivujen sekä Googlen ja Gmailin sorrosta ja sulkemisesta syyskuun 2012 jälkeen. Hän ja komissio vaikuttivat aktiivisesti bloggaaja Sattar Beheshtin kuolemaan vankilassa marraskuussa 2012. Siten hänen johtamansa komissio oli suoraan vastuussa ihmisoikeuksien järjestelmällisestä loukkaamisesta, erityisesti yleisölle tarkoitettujen verkkosivustojen sulkemisesta ja suodattamisesta ja välillä myös internetyhteyden sulkemisesta kokonaan.

12.3.2013”

Yhteisöt

 

Nimi

Tunnistetiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

”1.

Kyberpoliisi (Cyber Police)

Sijainti: Teheran (Iran)

Verkkosivusto:http://www. cyberpolice.ir

Tammikuussa 2011 perustettu Iranin kyberpoliisi on Iranin islamilaisen tasavallan poliisin yksikkö, jota johtaa Vahid Majid. Sitä johti sen perustamisesta aina vuoden 2015 alkupuolelle Esmail Ahmadi-Moqaddam (luettelossa). Ahmadi-Moqaddam korosti, että kyberpoliisi ryhtyy toimiin niitä vastavallankumouksellisia ja toisinajattelevia ryhmiä vastaan, jotka vuonna 2009 käyttivät internetiin perustuvaa sosiaalista mediaa protestien nostamiseksi presidentti Mahmoud Ahmadinejadin uudelleenvalintaa vastaan. Tammikuussa 2012 kyberpoliisi antoi internetkahviloille uudet ohjeet, joissa vaaditaan käyttäjiä antamaan henkilötietonsa kahvilan omistajalle, jonka on säilytettävä tiedot kuuden kuukauden ajan samoin kuin luettelo verkkosivuista, joilla asiakas on käynyt. Säännöt edellyttävät kahvilan omistajien myös asentavan valvontakamerat ja säilyttämään tallenteet kuuden kuukauden ajan. Näiden uusien sääntöjen avulla voidaan muodostaa lokikirja, jota viranomaiset voivat käyttää jäljittääkseen aktivisteja tai muita henkilöitä, joita pidetään vaarana kansalliselle turvallisuudelle.

Kesäkuussa 2012 Iranin tiedotusvälineet kertoivat, että kyberpoliisi suunnittelee hyökkäystä virtuaalisia yksityisverkkoja vastaan. Kyberpoliisi pidätti 30. lokakuuta 2012 ilman pidätysmääräystä bloggaaja Sattar Beheshtin ”toimista kansallista turvallisuutta vastaan sosiaalisessa mediassa ja Facebookissa”. Beheshti oli arvostellut Iranin hallitusta blogissaan. Beheshti löytyi kuolleena vankisellistään 3. marraskuuta 2012, ja kyberpoliisin uskotaan kiduttaneen hänet kuoliaaksi. Kyberpoliisi on vastuussa useiden Telegram-ryhmien ylläpitäjien pidätyksistä maanlaajuisten protestien yhteydessä marraskuussa 2019.

12.3.2013”