26.2.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 69/9


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2021/360,

annettu 19 päivänä helmikuuta 2021,

eräiden eurooppalaisten kansalaisaloitteiden tuenilmausten keräämisen määräaikojen pidentämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1042 nojalla

(tiedoksiannettu numerolla C(2021) 1121)

(Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta annetussa asetuksessa (EU) 2019/788 säädettyjen keruu-, tarkastus- ja tutkintavaiheiden määräaikoja koskevista väliaikaisista toimenpiteistä covid-19:n leviämisen vuoksi 15 päivänä heinäkuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1042 (1) ja erityisesti sen 2 artiklan 2 kohdan,

on kuullut Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/788 (2) 22 artiklalla perustettua eurooppalaista kansalaisaloitetta käsittelevää komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EU) 2020/1042 säädetään eurooppalaiseen kansalaisaloitteeseen liittyvistä väliaikaisista toimenpiteistä niiden haasteiden ratkaisemiseksi, joita kansalaisaloitteiden järjestäjät, kansalliset viranomaiset ja unionin toimielimet kohtasivat sen jälkeen, kun Maailman terveysjärjestö ilmoitti maaliskuussa 2020, että covid-19-epidemiasta oli tullut maailmanlaajuinen pandemia. Ilmoituksen tekemistä seuranneiden kuukausien aikana jäsenvaltiot ottivat käyttöön rajoittavia toimenpiteitä kansanterveyskriisin torjumiseksi. Tämän seurauksena julkinen elämä pysähtyi lähes kaikissa jäsenvaltioissa. Asetuksella (EU) 2020/1042 pidennettiin sen vuoksi tiettyjä asetuksessa (EU) 2019/788 säädettyjä määräaikoja.

(2)

Lisäksi asetuksella (EU) 2020/1042 valtuutetaan komissio pidentämään tietyissä olosuhteissa keruuaikoja kolmella kuukaudella sellaisten aloitteiden osalta, joiden keruuaika on edelleen käynnissä covid-19:n uuden leviämisen aikana. Keruuaikojen jatkamisen edellytykset ovat samanlaiset kuin ne, jotka johtivat keruuaikojen ensimmäiseen jatkamiseen covid-19 pandemian johdosta maaliskuussa 2020. Edellytyksenä on, että vähintään neljäsosa jäsenvaltioista tai useat jäsenvaltiot, jotka edustavat yli 35:tä prosenttia unionin väestöstä, soveltavat covid-19-pandemian johdosta toimenpiteitä, jotka haittaavat merkittävästi järjestäjien mahdollisuuksia kerätä tuenilmauksia paperimuodossa ja tiedottaa yleisölle käynnissä olevista aloitteista.

(3)

Asetus (EU) 2020/1042 hyväksyttiin heinäkuussa 2020, ja komissio on sen jälkeen seurannut tiiviisti tilannetta jäsenvaltioissa.

(4)

Komissio myönsi 17 päivänä joulukuuta 2020 kolmen kuukauden lisäajan aloitteille, joiden osalta tuenilmausten keruuaika oli käynnissä 1 päivänä marraskuuta 2020 (3). Komissio katsoi arviossaan, että edellytykset tällaisen pidennyksen myöntämiseksi asetuksen (EU) 2020/1042 mukaisesti täyttyivät. Aloitteille, joiden keruuaika käynnistyi 1 päiväna marraskuuta ja 17 päivän joulukuuta 2020 välisenä aikana, myönnettiin pidennys suhteutetusti.

(5)

Covid-19-viruksen aiheuttama pandemiatilanne ei useissa jäsenvaltioissa ole muuttunut merkittävästi 1 päivän marraskuuta 2020 jälkeen. Tammikuun 2021 lopussa monissa jäsenvaltioissa oli edelleen käytössä toimenpiteitä, joilla rajoitetaan kansalaisten vapaata liikkuvuutta niiden alueella covid-19:n leviämisen pysäyttämiseksi tai hidastamiseksi. Viisi jäsenvaltiota ilmoitti soveltavansa 1 päivänä helmikuuta 2021 kansallisia liikkumisrajoituksia, joilla kielletään kansalaisten vapaus liikkua vapaasti niiden alueella tai rajoitetaan sitä merkittävästi, ja yksitoista jäsenvaltiota ilmoitti soveltavansa paikallisia liikkumisrajoituksia. Rajoituksiin liittyy lisätoimenpiteitä, joilla on vastaavia rajoittavia vaikutuksia julkiseen elämään niiden alueella tai ainakin merkittävällä osaan siitä. Niihin kuuluvat julkisten tilojen rajoitukset, kauppojen, ravintoloiden ja pubien sulkeminen tai aukioloaikojen rajoittaminen, tiukat rajoitukset julkisille ja yksityisille kokoontumisille ja tapaamisille sekä ulkonaliikkumiskiellot. Yhdessä nämä toimenpiteet vaikuttavat merkittävästi järjestäjien mahdollisuuksiin kerätä tuenilmauksia paperimuodossa ja tiedottaa yleisölle käynnissä olevista aloitteista. Tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen perusteella kyseiset toimenpiteet tai vaikutukseltaan samanlaiset toimenpiteet pysyvät todennäköisesti käytössä vähintään kolmen kuukauden ajan.

(6)

Asianomaiset jäsenvaltiot edustavat vähintään neljäsosaa jäsenvaltioista ja yli 35:tä prosenttia unionin väestöstä.

(7)

Näistä syistä voidaan päätellä, että edellytykset keruuaikojen jatkamiselle täyttyvät niiden aloitteiden osalta, joiden keruuaika oli käynnissä 1 päivänä helmikuuta 2021. Niiden keruuaikoja olisi sen vuoksi pidennettävä kolmella kuukaudella.

(8)

Niiden aloitteiden osalta, joiden keruuaika alkoi 1 päivän helmikuuta 2021 ja tämän päätöksen hyväksymispäivän välisenä aikana, keruuaikaa olisi jatkettava 1 päivään toukokuuta 2022.

(9)

Tätä päätöstä olisi sovellettava taannehtivasti niiden aloitteiden osalta, joiden keruuaika päättyi 1 päivän helmikuuta 2021 ja tämän päätöksen hyväksymispäivän välisenä aikana,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Tuenilmausten keruun enimmäisaikaa eurooppalaiselle kansalaisaloitteelle, jonka tuenilmausten keruu oli käynnissä 1 päivänä helmikuuta 2021, pidennetään kyseisen aloitteen osalta kolmella kuukaudella.

2.   Jos tuenilmausten keruu aloitteelle alkoi 1 päivän helmikuuta 2021 ja tämän päätöksen hyväksymispäivän välisenä aikana, keruun enimmäisaikaa pidennetään kyseisen aloitteen osalta 1 päivään toukokuuta 2022.

2 artikla

Seuraavien aloitteiden tuenilmausten keruuaikojen uudet päättymispäivät ovat seuraavat:

aloite ”Nopea, oikeudenmukainen ja tehokas ratkaisu ilmastonmuutokseen”: 6. toukokuuta 2021;

aloite ”Koheesiopolitiikka alueiden yhdenvertaisuuden ja alueellisten kulttuurien säilymisen varmistamiseksi”: 7. toukokuuta 2021;

aloite ”Lentopolttoaineen verovapautuksen lopettaminen Euroopassa”: 10. toukokuuta 2021;

aloite ”Hiilelle hinta ilmastonmuutoksen torjumiseksi”: 22. heinäkuuta 2021;

aloite ”Viljellään tiedettä edistyksellisesti: viljelylajikkeilla on merkitystä!”: 25. heinäkuuta 2021;

aloite ”Pysäytetään korruptio Euroopassa sen alkulähteellä katkaisemalla tietyn määräajan jälkeen rahoitus mailta, joissa on tehoton oikeuslaitos”: 12. syyskuuta 2021;

aloite ”Ilmastokriisitoimet”: 23. syyskuuta 2021;

aloite ”Pelastakaa mehiläiset ja maanviljelijät! Maatalous mehiläisille suotuisaksi terveen ympäristön puolesta”: 30. syyskuuta 2021;

aloite ”Lopettakaa eväpyynti – lopettakaa kauppa”: 31. tammikuuta 2022;

aloite ”ÄÄNESTÄJÄT ILMAN RAJOJA, täydet poliittiset oikeudet EU:n kansalaisille”: 11. maaliskuuta 2022;

aloite ”Otetaan käyttöön vastikkeeton perustulo koko EU:ssa”: 25. maaliskuuta 2022;

aloite ”Jakamisvapaus” (”Libertà di condividere”): 1. toukokuuta 2022;

aloite ”Oikeus hoitoon”: 1. toukokuuta 2022;

aloite ”Biometristen tietojen avulla tapahtuvan joukkovalvonnan kieltäminen”: 1. toukokuuta 2022.

3 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan taannehtivasti niiden aloitteiden osalta, joiden keruuaika päättyi 1 päivän helmikuuta 2021 ja tämän päätöksen hyväksymispäivän välisenä aikana.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu seuraaville yrityksille:

kansalaisaloitteen ”Nopea, oikeudenmukainen ja tehokas ratkaisu ilmastonmuutokseen” järjestäjäryhmä;

kansalaisaloitteen ”Koheesiopolitiikka alueiden yhdenvertaisuuden ja alueellisten kulttuurien säilymisen varmistamiseksi” järjestäjäryhmä;

kansalaisaloitteen ”Lentopolttoaineen verovapautuksen lopettaminen Euroopassa” järjestäjäryhmä;

kansalaisaloitteen ”Hiilelle hinta ilmastonmuutoksen torjumiseksi” järjestäjäryhmä;

kansalaisaloitteen ”Viljellään tiedettä edistyksellisesti: viljelylajikkeilla on merkitystä!” järjestäjäryhmä;

kansalaisaloitteen ”Pysäytetään korruptio Euroopassa sen alkulähteellä katkaisemalla tietyn määräajan jälkeen rahoitus mailta, joissa on tehoton oikeuslaitos” järjestäjäryhmä;

kansalaisaloitteen ”Ilmastokriisitoimet” järjestäjäryhmä;

kansalaisaloitteen ”Pelastakaa mehiläiset ja maanviljelijät! Maatalous mehiläisille suotuisaksi terveen ympäristön puolesta” järjestäjäryhmä;

kansalaisaloitteen ”Lopettakaa eväpyynti – lopettakaa kauppa” järjestäjäryhmä;

kansalaisaloitteen ”ÄÄNESTÄJÄT ILMAN RAJOJA, täydet poliittiset oikeudet EU:n kansalaisille” järjestäjäryhmä;

kansalaisaloitteen ”Otetaan käyttöön vastikkeeton perustulo koko EU:ssa” järjestäjäryhmä;

kansalaisaloitteen ”Jakamisvapaus” (”Libertà di condividere”) järjestäjäryhmä;

kansalaisaloitteen ”Oikeus hoitoon” järjestäjäryhmä;

kansalaisaloitteen ”Biometristen tietojen avulla tapahtuvan joukkovalvonnan kieltäminen” järjestäjäryhmä.

Tehty Brysselissä 19 päivänä helmikuuta 2021.

Komission puolesta

Věra JOUROVÁ

Varapuheenjohtaja


(1)  EUVL L 231, 17.7.2020, s. 7.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/788, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2019, eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta (EUVL L 130, 17.5.2019, s. 55).

(3)  Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2020/2200, annettu 17 päivänä joulukuuta 2020, eräiden eurooppalaisten kansalaisaloitteiden tuenilmausten keräämisen määräaikojen pidentämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1042 nojalla (EUVL L 434, 23.12.2020, s. 56).