10.2.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 46/34


KOMISSION PÄÄTÖS (EU) 2021/156,

annettu 9 päivänä helmikuuta 2021,

luonnontieteiden ja uusien teknologioiden etiikkaa käsittelevän eurooppalaisen työryhmän toimikauden jatkamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklaan on kirjattu unionin perustana olevat arvot. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklassa perusoikeuskirjalle taataan sama oikeudellinen arvo kuin perussopimuksille ja todetaan, että perusoikeudet, sellaisina kuin ne taataan ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyssä yleissopimuksessa ja sellaisina kuin ne ilmenevät jäsenvaltioiden yhteisessä valtiosääntöperinteessä, ovat yleisinä periaatteina osa unionin oikeutta.

(2)

Komissio päätti 20 päivänä marraskuuta 1991 sisällyttää etiikan yhteisön tutkimuksen ja teknologian kehittämispolitiikkojen päätöksentekoprosessiin perustamalla bioteknologian eettisiä näkökohtia käsittelevän eurooppalaisen neuvonantajaryhmän (GAEIB).

(3)

Komissio päätti 16 päivänä joulukuuta 1997 korvata GAEIB:n luonnontieteiden ja uusien teknologioiden etiikkaa käsittelevällä eurooppalaisella työryhmällä (EGE), jäljempänä ’työryhmä’, ja laajentaa sen toimeksiannon kattamaan kaikki tieteen ja teknologian soveltamisalat. Työryhmän toimikautta on sittemmin jatkettu, viimeksi komission päätöksellä (EU) 2016/835 (1), 5 vuoden ajaksi 28 päivään toukokuuta 2021.

(4)

On aiheellista jatkaa työryhmän toimikautta kyseisen päivämäärän jälkeen määrittelemättömäksi ajaksi ja nimittää uudet jäsenet komission asiantuntijaryhmien perustamista ja toimintaa koskevien horisontaalisten sääntöjen vahvistamisesta 30 päivänä toukokuuta 2016 annetun komission päätöksen C(2016) 3301 final, jäljempänä ’horisontaaliset säännöt’, mukaisesti.

(5)

Työryhmän olisi edelleen annettava komissiolle riippumattomia kattavia neuvoja, joko komission pyynnöstä tai omasta aloitteestaan ja yhteisymmärryksessä komission kanssa, kaikista unionin politiikoista ja lainsäädännöstä, joissa eettiset, yhteiskunnalliset ja perusoikeuksiin liittyvät näkökohdat ovat yhteydessä tieteen ja uusien teknologioiden kehitykseen. Komissio voi kiinnittää työryhmän huomion eettisiin kysymyksiin, joita Euroopan parlamentti ja neuvosto pitävät huomattavan tärkeinä.

(6)

Työryhmän tehtävät ovat olennaisen tärkeitä perusoikeuksien ja -arvojen sisällyttämiseksi unionin politiikkoihin kaikilla tieteellisen ja teknologisen innovoinnin aloilla. Tätä varten työryhmän olisi laadittava merkittäviin eettisiin haasteisiin paneutuvia perusteellisia analyyseja ja erityisiä suosituksia, jotka se esittää lausuntoina ja kannanottoina.

(7)

Työryhmän olisi koostuttava erittäin pätevistä ja riippumattomista asiantuntijoista, jotka nimitetään yksityishenkilöinä ja jotka toimivat riippumattomasti ja yleisen edun mukaisesti. Riippumattoman valintalautakunnan olisi avustettava komissiota asiantuntijoiden valinnassa. Valinta olisi tehtävä objektiivisin perustein avoimen hakumenettelyn perusteella.

(8)

Olisi vahvistettava säännöt, joiden mukaisesti työryhmän jäsenet saavat antaa tietoja.

(9)

Henkilötietojen käsittelyssä olisi noudatettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2018/1725 (2).

(10)

Selkeyden ja oikeusvarmuuden vuoksi päätös (EU) 2016/835 olisi kumottava muodollisesti 28 päivästä toukokuuta 2021. Kun otetaan huomioon tarve tarkistaa valintamenettelyä ja kokouskuluja koskevia säännöksiä ennen päätöksellä (EU) 2016/835 asetetun toimikauden päättymistä, asiaa koskevia säännöksiä olisi sovellettava tämän päätöksen hyväksymispäivästä,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Kohde

Perustetaan luonnontieteiden ja uusien teknologioiden etiikkaa käsittelevä eurooppalainen työryhmä (EGE), jäljempänä ’työryhmä’.

2 artikla

Tehtävä

Työryhmän tehtävänä on antaa komissiolle riippumatonta neuvontaa kysymyksissä, joissa eettiset, yhteiskunnalliset ja perusoikeuksiin liittyvät näkökohdat ovat yhteydessä tieteen ja uuden teknologian kehitykseen, joko komission pyynnöstä tai omasta aloitteestaan, puheenjohtajan välityksellä ja asiasta vastaavan komission yksikön suostumuksella.

Erityisesti työryhmä

a)

muotoilee, määrittelee ja tarkastelee eettisiä kysymyksiä, joita tieteen ja teknologioiden kehitys herättää;

b)

antaa unionin politiikan ja lainsäädännön kehittämisen, täytäntöönpanon ja seurannan kannalta oleellisia neuvoja esittämällä lausunnoissa ja kannanotoissa analyysejä ja suosituksia, joiden tavoitteena on unionin eettisen päätöksenteon edistäminen Euroopan unionin perusoikeuskirjan mukaisesti.

3 artikla

Kuuleminen

Komissio voi kuulla työryhmää mistä tahansa 2 artiklassa esitettyihin tehtäviin kuuluvasta kysymyksestä. Komissio voi työryhmää kuullessaan kiinnittää sen huomion kysymyksiin, joita Euroopan parlamentti ja neuvosto pitävät eettisesti huomattavan tärkeinä. Komission perustamat muut asiantuntijaelimet kuulevat työryhmää tarvittaessa 2 artiklassa esitettyihin tehtäviin liittyvissä asioissa.

4 artikla

Jäsenet

1.   Ryhmässä saa olla enintään 15 jäsentä.

2.   Jäsenillä on 2 artiklassa esitettyjen tehtävien mukainen toimivalta.

3.   Jäsenet nimitetään yksityishenkilöinä.

4.   Jäsenten on toimittava riippumattomasti ja yleisen edun mukaisesti. Jäsenten on ilmoitettava tutkimuksen ja innovoinnin pääosastossa toimivalle asiasta vastaavalle komission yksikölle hyvissä ajoin kaikista eturistiriidoista, jotka voivat vaarantaa heidän riippumattomuutensa.

5.   Jäseniä, jotka eivät enää pysty osallistumaan tehokkaasti työryhmän toimintaan tai jotka eivät asiasta vastaavan komission yksikön mielestä täytä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 339 artiklassa asetettuja edellytyksiä tai jotka eroavat, ei enää kutsuta työryhmän kokouksiin, ja heidät voidaan korvata jäljellä olevan toimikautensa ajaksi toisella henkilöllä, jonka komission puheenjohtaja nimeää tehtävään 5 artiklan 7 kohdassa tarkoitetusta varallaololuettelosta.

5 artikla

Valintamenettely

1.   Työryhmän jäsenet valitaan julkisella hakuilmoituksella, joka julkaistaan komission asiantuntijaryhmien ja muiden vastaavanlaisten elinten rekisterissä, jäljempänä ’asiantuntijaryhmien rekisteri’. Hakuilmoitus voidaan lisäksi julkaista muilla keinoin, kuten erityisellä verkkosivustolla. Hakuilmoituksessa on selvästi ilmoitettava valintaperusteet, mukaan lukien suoritettavassa työssä vaadittava asiantuntemus. Vähimmäismääräaika hakemusten jättämiselle on neljä viikkoa.

2.   Hakijoiden on ilmoitettava kaikki olosuhteet, joista voi syntyä eturistiriita. Asiasta vastaava komission yksikkö edellyttää, että tällaisten henkilöiden on osana hakemustaan toimitettava sidonnaisuuksia koskeva ilmoituslomake asiantuntijaryhmiä koskevan vakiomuotoisen sidonnaisuuksia koskevan ilmoituslomakkeen pohjalta sekä ajan tasalle saatettu ansioluettelo. Asianmukaisesti täytetyn sidonnaisuuksia koskevan ilmoituslomakkeen toimittaminen on tarpeen, jotta henkilö voidaan nimittää jäseneksi yksityishenkilönä. Eturistiriitojen arvioinnissa on noudatettava horisontaalisia sääntöjä.

3.   Komission puheenjohtaja nimittää työryhmän jäsenet työryhmän sihteeristönä toimivasta komission yksiköstä vastaavan komission jäsenen ehdotuksesta niiden asiantuntijoiden joukosta, joilla on asiantuntemusta 2 artiklassa tarkoitetuilta aloilta ja jotka ovat vastanneet hakuilmoitukseen.

4.   Valintamenettelyä valvoo valintalautakunta. Valintalautakunta avustaa komissiota erityisesti yksilöimään ja valitsemaan työryhmän mahdolliset jäsenet sekä arvioimaan ovatko he käytettävissä ja halukkaita toimimaan ryhmän jäseninä. Valintalautakunnassa on kolme jäsentä, jotka nimittää työryhmän sihteeristönä toimivasta komission yksiköstä vastaava komission jäsen ja joita avustaa sihteeristö, jonka tarjoaa asiasta vastaava komission yksikkö. Valintalautakunta arvioi osallistumiskelpoiset hakijat luettelosta, jonka asiasta vastaava komission yksikkö laatii tehtyään valintaperusteiden pohjalta alustavan arvioinnin kaikista hakemuksista. Valintalautakunta toimittaa suosituksensa työryhmän sihteeristönä toimivasta komission yksiköstä vastaavalle komission jäsenelle.

5.   Valitessaan työryhmän jäseniä asiasta vastaava komission yksikkö pyrkii mahdollisuuksien rajoissa varmistamaan asiantuntemuksen ja moniarvoisuuden korkean tason, tasaisen maantieteellisen jakauman ja sukupuolijakauman sekä asiaankuuluvan osaamisen ja kiinnostuksenkohteiden tasapainoisen edustuksen ottaen huomioon 2 artiklassa säädetyt työryhmän tehtävät, vaaditun asiantuntemuksen ja hakuilmoitukseen saadut vastaukset.

6.   Jäsenet nimitetään enintään 3 vuodeksi. He toimivat tehtävässään, kunnes heidän tilalleen nimitetään toinen jäsen, tai toimikautensa päättymiseen asti. Sama henkilö voidaan nimittää uudelleen. Työryhmän jäsenyys on rajattu kolmeen toimikauteen.

7.   Asiasta vastaava komission yksikkö laatii varallaololuettelon soveltuvista ehdokkaista, joiden joukosta sijaiset voidaan nimittää. Asiasta vastaava komission yksikkö pyytää hakijoilta suostumusta ennen kuin heidän nimensä merkitään varallaololuetteloon.

6 artikla

Puheenjohtaja

Työryhmän jäsenet valitsevat keskuudestaan yksinkertaisella enemmistöllä puheenjohtajan ja enintään kaksi varapuheenjohtajaa toimikautensa ajaksi.

7 artikla

Toiminta

1.   Asiasta vastaava komission yksikkö vastaa työryhmän työn koordinoinnista ja organisoinnista ja sen sihteeristöstä tiiviissä yhteistyössä työryhmän puheenjohtajan kanssa.

2.   Komission muiden osastojen virkamiehiä, joita asia koskee, voidaan kutsua työryhmän ja sen alaryhmien kokouksiin.

3.   Asiasta vastaava komission yksikkö hyväksyy työryhmän työohjelman ja työryhmän omasta aloitteestaan laatimat eettiset analyysit. Kuhunkin pyyntöön laatia eettinen analyysi on sisällyttävä analyysin parametrit. Komissio asettaa työryhmältä neuvoa pyytäessään määräajan, jossa analyysi on laadittava.

4.   Työryhmän lausuntoihin on sisällyttävä suosituksia. Niiden on perustuttava asianomaisten tieteenalojen ja teknologioiden tasosta laadittuun katsaukseen ja perusteelliseen analyysiin käsiteltävänä olevista eettisistä kysymyksistä. Työryhmän suositukset annetaan tiedoksi komission asiaankuuluville yksiköille.

5.   Työryhmä toimii kollegiaalisesti. Työjärjestykseen perustuvilla työskentelymenetelmillä pyritään varmistamaan, että kaikki jäsenet voivat osallistua aktiivisesti työryhmän toimintaan. Periaatteessa ryhmä antaa lausuntonsa ja kannanottonsa yksimielisesti. Äänestyksissä äänestyksen tulos määräytyy jäsenten yksinkertaisella enemmistöllä. Enemmistön näkemystä vastaan äänestäneillä tai äänestämättä jättäneillä jäsenillä on oikeus siihen, että lausuntoon tai kannanottoon liitetään yhteenveto niiden kannan perusteista (vähemmistöön jääneenä mielipiteenä) sekä eriävän mielipiteen ilmaisseen jäsenen tai jäsenten nimet.

6.   Lausunnot toimitetaan komission puheenjohtajalle tai hänen nimeämälleen edustajalle. Lausunnot julkaistaan viipymättä ja asetetaan saataville työryhmän verkkosivustolla ja toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle sen jälkeen, kun työryhmä on ne hyväksynyt.

7.   Työryhmän kokoukset pidetään lähtökohtaisesti komission tiloissa asiasta vastaavan komission yksikön vahvistamien sääntöjen ja aikataulun mukaisesti. Työryhmän on kokoonnuttava vähintään kuusi kertaa 12 kuukauden aikana, mikä tarkoittaa noin 12:ta työpäivää vuodessa. Ylimääräisiä kokouksia voidaan järjestää tarvittaessa asiasta vastaavan komission yksikön suostumuksella.

8.   Työryhmän analyysien valmistelemiseksi ja käytettävissä olevien resurssien puitteissa asiasta vastaava komission yksikkö voi käynnistää tutkimuksia kaiken tarvittavan tieteellisen ja teknisen tiedon keräämiseksi ja tiiviin yhteyden luomiseksi jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden eri eettisten elinten edustajiin.

9.   Asiasta vastaava komission yksikkö järjestää jokaisesta työryhmän lausunnosta pyöreän pöydän julkisen keskustelun vuoropuhelun edistämiseksi ja avoimuuden lisäämiseksi. Työryhmä luo tiiviit yhteydet niihin komission yksiköihin, joiden työ liittyy työryhmän käsittelemiin asioihin.

10.   Jos tietystä aiheesta on toiminnallisista syistä annettava neuvoja nopeammin kuin mitä lausunnon antaminen kestää, voidaan antaa lyhyt lausunto tai muunmuotoinen analyysi, jota täydennetään tarvittaessa myöhemmin lausunnon muodossa annettavalla yksityiskohtaisemmalla analyysillä ja huolehditaan samalla avoimuudesta samoin kuin kaikkien muidenkin lausuntojen kohdalla. Lausunnot julkaistaan, ja niihin voi tutustua työryhmän verkkosivuilla. Työryhmä voi osana työohjelmaansa ja asiasta vastaavan komission yksikön suostumuksella päivittää lausuntoa, jos se katsoo sen tarpeelliseksi.

11.   Keskustelut työryhmässä ovat luottamuksellisia. Työryhmä voi jäsentensä yksinkertaisella enemmistöllä ja asiasta vastaavan komission yksikön suostumuksella päättää tehdä asian käsittelystä julkista.

12.   Esityslistan kustakin kohdasta käyty keskustelu ja työryhmän antamat lausunnot on merkittävä pöytäkirjaan täsmällisesti ja kattavasti. Sihteeristö laatii pöytäkirjan puheenjohtajan alaisuudessa.

8 artikla

Alaryhmät

1.   Asiasta vastaava komission yksikkö voi perustaa alaryhmiä käsittelemään erityisiä kysymyksiä asiasta vastaavan komission yksikön määrittelemän toimeksiannon perusteella. Alaryhmät noudattavat toiminnassaan horisontaalisia sääntöjä ja raportoivat työryhmälle. Ne lakkautetaan heti, kun ne ovat suorittaneet toimeksiantonsa.

2.   Ne alaryhmien jäsenet, jotka eivät ole työryhmän jäseniä, valitaan julkisella hakuilmoituksella 5 artiklan ja horisontaalisten sääntöjen mukaisesti (3).

9 artikla

Kutsutut asiantuntijat

1.   Asiasta vastaava komission yksikkö voi kutsua tapauskohtaisesti asiantuntijoita ja asiaankuuluvien organisaatioiden edustajia, joilla on erityisasiantuntemusta tai erityisiä näkökulmia, osallistumaan tilapäisesti työryhmän tai sen alaryhmien työskentelyyn esityslistalla olevaa aihetta koskevaa keskustelua varten.

2.   Asiasta vastaava komission yksikkö voi myös pyytää ulkopuolisia asiantuntijoita osallistumaan työryhmän työhön tapauskohtaisesti, jos sitä pidetään tarpeellisena tieteen ja uusien teknologioiden saavutuksiin liittyvien eettisten kysymysten laajan kirjon kattamiseksi;

10 artikla

Työjärjestys

Työryhmä vahvistaa työjärjestyksensä jäsentensä yksinkertaisella enemmistöllä asiasta vastaavan komission yksikön ehdotuksesta ja sen suostumuksella asiantuntijaryhmien työjärjestysmallia ja horisontaalisia sääntöjä noudattaen.

11 artikla

Salassapitovelvollisuus ja turvallisuusluokiteltujen tietojen käsittely

Työryhmän ja alaryhmien jäsenten sekä kutsuttujen asiantuntijoiden ja valintalautakunnan jäsenten on noudatettava salassapitovelvollisuutta, jota perussopimusten ja niiden täytäntöönpanosääntöjen nojalla sovelletaan kaikkiin toimielinten jäseniin ja niiden henkilöstöön, sekä unionin turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamista koskevia komission sääntöjä, jotka on vahvistettu komission päätöksissä (EU, Euratom) 2015/443 (4) ja (EU, Euratom) 2015/444 (5). Komissio voi toteuttaa kaikki aiheelliset toimenpiteet, jos kyseiset henkilöt eivät noudata näitä velvollisuuksia.

12 artikla

Avoimuus

1.   Työryhmä ja sen alaryhmät rekisteröidään ja jäsenten nimet julkaistaan asiantuntijaryhmien rekisterissä.

2.   Kaikki asiaankuuluvat asiakirjat, kuten kokousten esityslistat, pöytäkirjat ja osallistujien kannanotot, on asetettava saataville joko asiantuntijaryhmien rekisterissä tai erityisellä verkkosivustolla, johon on linkki rekisteristä. Pääsy tällaiselle verkkosivustolle ei saa edellyttää käyttäjän rekisteröitymistä, eikä sitä saa rajoittaa millään muullakaan tavalla. Varsinkin esityslista ja muut olennaiset tausta-asiakirjat on julkaistava hyvissä ajoin ennen kokousta ja pöytäkirja pian kokouksen jälkeen. Julkaisemisesta voi poiketa vain silloin kun katsotaan, että asiakirjan sisältämien tietojen ilmaiseminen vaarantaisi julkisen tai yksityisen edun suojan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/2001 (6) 4 artiklassa määritellyllä tavalla.

13 artikla

Kokouskulut

1.   Työryhmän ja sen alaryhmien toimintaan osallistuvat henkilöt eivät saa palkkiota tarjoamistaan palveluista.

2.   Komissio korvaa työryhmän ja sen alaryhmien toimintaan osallistuvien henkilöiden sekä valintalautakunnan jäsenten matka- ja oleskelukulut. Kulut korvataan voimassa olevien komission säännösten mukaisesti ja vuosittaisessa määrärahojen kohdentamista koskevassa menettelyssä komission yksiköille myönnettyjen käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.

14 artikla

Kumoaminen

Kumotaan päätös (EU) 2016/835 28 päivästä toukokuuta 2021.

15 artikla

Soveltaminen

Tätä päätöstä sovelletaan 5 ja 13 artiklaa lukuun ottamatta 28 päivästä toukokuuta 2021.

Tehty Brysselissä 9 päivän helmikuuta 2021.

Komission puolesta

Ursula VON DER LEYEN

Puheenjohtaja


(1)  Komission päätös (EU) 2016/835, annettu 25 päivänä toukokuuta 2016, luonnontieteiden ja uusien teknologioiden etiikkaa käsittelevän eurooppalaisen työryhmän toimikauden jatkamisesta (EUVL L 140, 27.5.2016, s. 21).

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39).

(3)  Katso horisontaalisten sääntöjen 10 artikla ja 14 artiklan 2 kohta.

(4)  Komission päätös (EU, Euratom) 2015/443, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2015, turvallisuudesta komissiossa (EUVL L 72, 17.3.2015, s. 41).

(5)  Komission päätös (EU, Euratom) 2015/444, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2015, EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamista koskevista säännöistä (EUVL L 72, 17.3.2015, s. 53).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1049/2001, annettu 30 päivänä toukokuuta 2001, Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43). Näiden poikkeusten tarkoituksena on suojella yleistä turvallisuutta, sotilasasioita, kansainvälisiä suhteita, finanssi-, raha- ja talouspolitiikkaa, yksityiselämää ja yksilön koskemattomuutta, kaupallisia etuja, tuomioistuinkäsittelyä ja oikeudellista neuvontaa, tutkimuksia, tarkastuksia ja toimielimen päätöksentekomenettelyä.