7.1.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 3/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2021/8,

annettu 23 päivänä joulukuuta 2020,

komission valtuuttamisesta äänestämään Euroopan investointirahaston osakepääoman korottamisen puolesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 173 artiklan 3 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ovat kuulleet Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (1),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan investointirahaston, jäljempänä ’rahasto’, perussäännön 5 artiklan 2 kohdassa määrätään, että rahaston yhtiökokous, jäljempänä ’yhtiökokous’, voi päättää rahaston osakepääoman korottamisesta 85 prosentin enemmistöllä annetuista äänistä.

(2)

Kun otetaan huomioon covid-19-kriisin odotetut vaikutukset ja jotta voidaan myötävaikuttaa unionin ja rahaston pyrkimyksiin vastata kriisiin panemalla täytäntöön ehdotettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus InvestEU-ohjelman perustamisesta osana vuosien 2021–2027 monivuotista rahoituskehystä ja kehittämällä edelleen rahaston asemaa kansallisten ja alueellisten ohjelmien hallinnoinnissa, rahaston osakepääomaa on tarpeen korottaa välittömästi 2 870 000 000 eurolla.

(3)

Rahaston hallitus, jäljempänä ’hallitus’, on päättänyt esittää, että yhtiökokous hyväksyisi pyynnön korottaa rahaston osakepääomaa 2 870 000 000 eurolla laskemalla liikkeeseen 2 870 uutta osaketta sekä järjestelyt, mukaan lukien maksujärjestelyt, tällaista osakepääoman korottamista varten. Jos osakepääoman korotus hyväksytään, kunkin uuden osakkeen nimellisarvo on 1 000 000 euroa ja kunkin merkityn osakkeen nimellisarvosta maksetaan 20 prosenttia. Yhtiökokous voisi vaatia jäljelle jäävän 80 prosentin osuuden maksamista rahaston perussäännön 7 artiklan 3 kohdassa määrätyin edellytyksin. Kaikki olemassa olevat tai äskettäin liikkeeseen lasketut osakkeet ovat samanarvoisia ja tuottavat yhtäläiset oikeudet kaikilta osin.

(4)

Hallitus on ehdottanut, että vastikään hyväksytyt osakkeet ovat merkittävissä yhden merkintäajan aikana, joka alkaa välittömästi sen jälkeen, kun yhtiökokous on hyväksynyt osakepääoman korotuksen, ja päättyy 30 päivänä syyskuuta 2021. Unioni voi osallistua merkintään yhtiökokouksen päätöksessä vahvistetuin edellytyksin heti, kun säädös, jolla hyväksytään unionin osuus osakepääoman korottamisessa, on tullut voimaan.

(5)

Jotta unionin edustaja yhtiökokouksessa voisi äänestää osakepääoman korottamisesta mahdollisimman pian, olisi poikettava Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen, Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimukseen liitetyssä, kansallisten parlamenttien asemasta Euroopan unionissa tehdyssä pöytäkirjassa N:o 1 olevassa 4 artiklassa tarkoitetuista kahdeksan viikon määräajasta ja kymmenen päivän määräajasta. Samasta syystä tämän päätöksen olisi tultava voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Komissio valtuutetaan äänestämään unionin puolesta Euroopan investointirahaston yhtiökokouksessa ehdotetun rahaston osakepääoman 2 870 000 000 euron suuruisen korotuksen puolesta.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 23 päivänä joulukuuta 2020.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

D.M. SASSOLI

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. ROTH


(1)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 15. joulukuuta 2020 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 22. joulukuuta 2020.