7.1.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 4/1


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2021/3,

annettu 23 päivänä marraskuuta 2020,

huumausainetoimikunnan uudelleen koolle kutsutussa 63. istunnossa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta, joka koskee kannabiksen ja kannabikseen liittyvien aineiden listaamista vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 1972 pöytäkirjalla, ja psykotrooppisia aineita koskevan vuoden 1971 yleissopimuksen mukaisesti

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 83 artiklan 1 kohdan yhdessä sen 218 artiklan 9 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Vuonna 1961 tehty Yhdistyneiden kansakuntien (YK) huumausaineyleissopimus, sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 1972 pöytäkirjalla, jäljempänä ’huumausaineyleissopimus’, tuli voimaan 8 päivänä elokuuta 1975.

(2)

Huumausaineyleissopimuksen 3 artiklan nojalla huumausainetoimikunta (CND) voi päättää aineiden lisäämisestä kyseisen yleissopimuksen listoihin. Huumausainetoimikunta voi tehdä muutoksia listoihin vain Maailman terveysjärjestön (WHO) suositusten mukaisesti, mutta se voi myös päättää, että se ei tee WHO:n suosittamia muutoksia.

(3)

Psykotrooppisia aineita koskeva vuoden 1971 YK:n yleissopimus, jäljempänä ’psykotrooppisia aineita koskeva yleissopimus’, tuli voimaan 16 päivänä elokuuta 1976.

(4)

Psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen 2 artiklan nojalla huumausainetoimikunta voi WHO:n suositusten perusteella päättää lisätä aineita kyseisen yleissopimuksen listoihin tai poistaa niitä listoista. Huumausainetoimikunnalla on laaja harkintavalta ottaa huomioon taloudellisia, sosiaalisia, oikeudellisia, hallinnollisia ja muita tekijöitä, mutta se ei saa toimia mielivaltaisesti.

(5)

Huumausaineyleissopimuksen ja psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen listoihin tehtävät muutokset vaikuttavat suoraan unionin oikeuden soveltamisalaan huumausaineiden valvonnan alalla. Neuvoston puitepäätöstä 2004/757/YOS (1) sovelletaan kyseisten yleissopimusten listoissa lueteltuihin aineisiin. Näin ollen kaikki kyseisten yleissopimusten listoihin tehtävät muutokset sisällytetään suoraan unionin yhteisiin sääntöihin.

(6)

Huumausainetoimikunnan on määrä hyväksyä uudelleen koolle kutsutussa, Wienissä 2–4 päivänä joulukuuta 2020 pidettäväksi suunnitellussa 63. istunnossaan päätöksiä kannabiksesta ja kannabikseen liittyvistä aineista, joita jo valvotaan huumausaineyleissopimuksen tai psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen nojalla.

(7)

Unioni ei ole huumausaineyleissopimuksen eikä psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen osapuoli. Sillä on tarkkailijan asema huumausainetoimikunnassa, jonka äänioikeutettuina jäseninä sen uudelleen koolle kutsutussa 63. istunnossa on 12 jäsenvaltiota. Neuvoston on sen vuoksi valtuutettava kyseiset jäsenvaltiot esittämään unionin kanta, joka koskee aineiden listaamista huumausaineyleissopimuksen ja psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen mukaisesti, koska päätökset aineiden kansainvälisestä listaamisesta kyseisten yleissopimusten mukaisesti kuuluvat unionin toimivaltaan.

(8)

WHO antoi 24 päivänä tammikuuta 2019 kuusi suositusta huumeriippuvuutta käsittelevän asiantuntijakomiteansa, jäljempänä ’WHO:n asiantuntijakomitea’, 41. kokouksessa tehdyn kannabista ja kannabikseen liittyviä aineita koskevan kriittisen tarkastelun perusteella. Kyseisillä suosituksilla ei pyritä antamaan hyväksyntää kannabiksen tai kannabikseen liittyvien aineiden viihdekäytölle.

(9)

WHO:n asiantuntijakomitean arvion mukaan kannabis ja kannabishartsi eivät erityisen todennäköisesti aiheuta vastaavia haittavaikutuksia kuin muut huumausaineyleissopimuksen listaan IV kuuluvat aineet. Lisäksi suun kautta otettavat kannabisvalmisteet ovat osoittaneet terapeuttista potentiaalia kivun hoidossa ja muiden lääketieteellisten tilojen, kuten epilepsian ja multippeliskleroosiin liittyvän spastisuuden, hoidossa.

(10)

WHO katsoi, että kannabis ja kannabishartsi olisi lisättävä listalle sellaiselle valvontatasolle, joka ehkäisee kannabiksen käytön aiheuttamia haittoja, mutta ei kuitenkaan toimi esteenä sille, että kannabikseen liittyviä valmisteita käytetään sekä tutkitaan ja kehitetään lääketieteellisiin tarkoituksiin. Tämän vuoksi WHO totesi, ettei kannabiksen ja kannabishartsin sisällyttäminen huumausaineyleissopimuksen listaan IV vastaa kriteereitä, joiden mukaisesti huumausaine sisällytetään kyseiseen listaan.

(11)

Kyseisellä suosituksella ei muuteta kannabiksen ja kannabishartsin kansainvälisen valvonnan tasoa. Siinä otetaan asianmukaisesti huomioon alan tieteellinen kehitys sen jälkeen, kun kannabis ja kannabishartsi on ensimmäisen kerran sisällytetty huumausaineyleissopimukseen. Kannabiksen ja kannabishartsin poistaminen huumausaineyleissopimuksen listasta IV voisi hyödyttää yhteisen tietämyksen lisäämistä kannabiksen terapeuttisesta käytöstä ja siihen liittyvistä haitoista.

(12)

Tämän vuoksi unionin kantana olisi oltava, että kannabis ja kannabishartsi poistetaan huumausaineyleissopimuksen listasta IV.

(13)

WHO:n asiantuntijakomitean arvion mukaan delta-9-tetrahydrokannabinoli ja sen aktiivinen stereoisomeeri dronabinoli, erityisesti sen erittäin puhtaat laittomat johdannaiset, voivat aiheuttaa vähintään kannabiksen veroisia haittavaikutuksia, riippuvuutta ja potentiaalia väärinkäyttöön, ja kannabis sisältyy huumausaineyleissopimuksen listaan I. Jos ainetta voidaan samalla tavoin väärinkäyttää ja se aiheuttaa samanlaisia haittavaikutuksia kuin aine, joka on jo listattu huumausaineyleissopimukseen, se listattaisiin tavallisesti samalla tavalla kuin kyseinen aine. Koska delta-9-tetrahydrokannabinolia voidaan väärinkäyttää samalla tavoin kuin kannabista ja sillä on samanlaisia haittavaikutuksia, se täyttää huumausaineyleissopimuksen listaan I sisällyttämisen kriteerit.

(14)

WHO katsoi, että delta-9-tetrahydrokannabinolin sisällyttäminen samaan yleissopimukseen ja samaan listaan kuin kannabis eli huumausaineyleissopimuksen listaan I helpottaisi merkittävästi huumausaineyleissopimuksen ja psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen valvontatoimenpiteiden toteuttamista jäsenvaltioissa. Tämän vuoksi WHO suositteli, että delta-9-tetrahydrokannabinoli ja sen aktiivinen stereoisomeeri dronabinoli sisällytetään huumausaineyleissopimuksen listaan I ja, jos kyseinen suositus hyväksytään, poistetaan psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen listasta II.

(15)

Kyseisellä suosituksella ei muuteta delta-9-tetrahydrokannabinolin ja sen aktiivisen stereoisomeerin dronabinolin kansainvälisen valvonnan tasoa. Se voisi myös helpottaa valvontatoimenpiteiden toteuttamista jäsenvaltioissa.

(16)

Tämän vuoksi unionin kantana olisi oltava, että delta-9-tetrahydrokannabinoli ja sen aktiivinen stereoisomeeri dronabinoli lisätään huumausaineyleissopimuksen listaan I ja, jos kyseinen suositus hyväksytään, ne poistetaan psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen listasta II.

(17)

WHO:n asiantuntijakomitean arvion mukaan tetrahydrokannabinolilla (delta-9-tetrahydrokannabinolin isomeereillä), joka sisältyy psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen listaan I, ei ole samanlaisia väärinkäyttöön johtavia ja haitallisia vaikutuksia kuin delta-9-tetrahydrokannabinolilla, mutta koska delta-9-tetrahydrokannabinolin kaikki kuusi isomeeriä ovat kemiallisesti samankaltaisia, kyseisiä isomeerejä on hyvin vaikeaa erottaa delta-9-tetrahydrokannabinolista tavanomaisilla kemiallisen analyysin menetelmillä. Lisäksi kyseisten kuuden isomeerin sisällyttäminen samaan yleissopimukseen ja samaan listaan delta-9-tetrahydrokannabinolin kanssa eli huumausaineyleissopimuksen listaan I helpottaisi delta-9-tetrahydrokannabinolin kansainvälisen valvonnan toteuttamista ja helpottaisi jäsenvaltioiden valvontatoimenpiteiden toteuttamista kansallisella tasolla. Tämän vuoksi WHO suositteli, että tetrahydrokannabinoli (delta-9-tetrahydrokannabinolin isomeerit) lisätään huumausaineyleissopimuksen listaan I, mikäli huumausainetoimikunta hyväksyy suosituksen dronabinolin ja sen stereoisomeerien (delta-9-tetrahydrokannabinoli) lisäämisestä huumausaineyleissopimuksen listaan I, ja jos kyseinen suositus hyväksytään, poistetaan psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen listasta I.

(18)

Kyseisellä suosituksella ei muuteta tetrahydrokannabinolin (delta-9-tetrahydrokannabinolin isomeerit) kansainvälisen valvonnan tasoa. Suositus on paremman sääntelyn periaatteiden mukainen, ja sillä voitaisiin helpottaa valvontatoimenpiteiden toteuttamista jäsenvaltioissa.

(19)

Tämän vuoksi unionin kantana olisi oltava, että tetrahydrokannabinoli (delta-9-tetrahydrokannabinolin isomeerit) lisätään huumausaineyleissopimuksen listaan I, mikäli huumausainetoimikunta hyväksyy suosituksen dronabinolin ja sen stereoisomeerien (delta-9-tetrahydrokannabinoli) lisäämisestä huumausaineyleissopimuksen listaan I ja, jos kyseinen suositus hyväksytään, ne poistetaan psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen listasta I.

(20)

Jotta voidaan varmistaa delta-9-tetrahydrokannabinolin ja sen aktiivisen stereoisomeerin dronabinolin sekä tetrahydrokannabinolin (delta-9-tetrahydrokannabinolin isomeerien) listaamisen johdonmukaisuus ja estää riski siitä, että jokin kyseisistä aineista sisältyy huumausaineyleissopimuksen ja psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen listaan, huumausainetoimikunnan jäseninä olevien jäsenvaltioiden olisi voitava ilmaista unionin kanta kyseisten aineiden listaamiseen äänestämällä yhtenä ryhmänä.

(21)

WHO:n asiantuntijakomitean arvion mukaan kannabisuutteiden ja -tinktuuroiden, sellaisina kuin niistä on määrätty huumausaineyleissopimuksessa, psykoaktiivisten ominaisuuksien vaihtelu johtuu pääasiassa kyseisiin uutteisiin ja tinktuuroihin sisältyvän delta-9-tetrahydrokannabinolin vaihtelevista pitoisuuksista. Joillakin kannabisuutteilla ja -tinktuuroilla, joilla ei ole psykoaktiivisia ominaisuuksia ja jotka sisältävät pääasiassa kannabidiolia, on lupaavia terapeuttisia käyttötarkoituksia. Eri maissa valvontatoimenpiteitä toteuttavien vastuuviranomaisten kannalta on haasteellista, että eri valmisteita, joissa on eri pitoisuus delta-9-tetrahydrokannabinolia, valvotaan osana samaa kohtaa (”Uutteet ja tinktuurat”) ja että ne sisältyvät samaan listaan. Lisäksi huumausaineyleissopimuksen mukainen valmisteiden määritelmä saattaa kattaa kaikki tuotteet, jotka ovat kannabiksen uutteita ja tinktuuroita, kannabiksen ”valmisteina”, ja myös, jos noudatetaan WHO:n asiantuntijakomitean suositusta siirtää dronabinoli huumausaineyleissopimuksen listaan I, dronabinolin ja sen stereoisomeerien ”valmisteina”. Näin ollen WHO suositteli, että kannabisuutteet ja -tinktuurat poistetaan huumausaineyleissopimuksen listasta I.

(22)

WHO:n kyseisen suosituksen jälkeen antamissa tiedoissa ja kansainvälisen huumausaineiden valvontalautakunnan (INCB) analyysissa kyseisen suosituksen vaikutuksista selvennetään, että kyseisellä suosituksella ei muuteta kannabisuutteiden ja -tinktuuroiden kansainvälisen valvonnan tasoa eikä kyseisellä suosituksella odoteta olevan vaikutuksia jäsenvaltioiden valvonta- tai raportointivelvoitteisiin. Lisäksi kannabisuutteiden ja -tinktuuroiden poistaminen huumausaineyleissopimuksen listasta I lisäisi varmuutta sellaisten tuotteiden valvonnassa, jotka on johdettu ilman liuotinta ja käyttämällä lämpöä ja painetta.

(23)

Tämän vuoksi unionin kantana olisi oltava, että äänestyksessä kannatetaan suositusta poistaa kannabisuutteet ja -tinktuurat huumausaineyleissopimuksen listasta I.

(24)

WHO:n asiantuntijakomitean arvion mukaan kannabidiolia on kannabiksessa ja kannabishartsissa, mutta sillä ei ole psykoaktiivisia ominaisuuksia eikä potentiaalia väärinkäyttöön tai riippuvuuden aiheuttamiseen. Sillä ei ole merkittäviä haittavaikutuksia. Lisäksi kannabidiolin on osoitettu olevan tehokas tiettyjen hoitoon vastaamattomien, lapsuudessa puhjenneiden epilepsiaoireyhtymien hallinnassa.

(25)

WHO totesi, että kannabiskasvin valmisteina tuotetut lääkkeet, joilla ei ole psykoaktiivisia vaikutuksia, sisältävät hyvin pieniä määriä delta-9-tetrahydrokannabinolia ja että tarkka kemiallinen analyysi, jossa havaitaan delta-9-tetrahydrokannabinolin jopa 0,15-prosenttinen pitoisuus, voi olla joillekin jäsenvaltioille vaikea tehdä. Tämän vuoksi WHO suositteli, että huumausaineyleissopimuksen listaan I lisätään alaviite kannabista ja kannabishartsia koskevaan kohtaan seuraavasti: ”Valmisteet, jotka sisältävät pääasiassa kannabidiolia ja enintään 0,2 prosenttia delta-9-tetrahydrokannabinolia, eivät kuulu kansainvälisen valvonnan alaisuuteen.”

(26)

Kyseinen suositus kuitenkin alentaisi kyseisten valmisteiden nykyistä valvontatasoa. Lisäksi kyseisen delta-9-tetrahydrokannabinolin raja-arvon vahvistamiselle 0,2 prosenttiin ei ole riittävästi tieteellistä näyttöä, kyseisen suosituksen sanamuoto ei sulje pois mahdollisia eriäviä tulkintoja kyseisen delta-9-tetrahydrokannabinolin 0,2 prosentin raja-arvon laskutavasta ja kyseisen suosituksen tekninen toteuttaminen on vaikeaa teknisiin ja hallinnollisiin valmiuksiin liittyvistä syistä. Kannabidiolin kohtelu muista kannabinoideista poikkeavalla tavalla ei ole huumausaineyleissopimuksen ja psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen listoissa käytössä olevan rakenteen mukaista. Kyseinen suositus, sellaisena kuin se on laadittu, ei tarjoa riittävää oikeusvarmuutta.

(27)

Tämän vuoksi unionin kantana olisi oltava, että äänestetään sitä suositusta vastaan, jonka mukaan alaviite ”valmisteet, jotka sisältävät pääasiassa kannabidiolia ja enintään 0,2 prosenttia delta-9-tetrahydrokannabinolia” lisätään kannabista ja kannabishartsia koskevaan kohtaan huumausaineyleissopimuksen listassa I.

(28)

Unioni kannattaisi kuitenkin kaikkien asianomaisten sidosryhmien kuulemista suosituksesta sellaisten kannabisvalmisteiden kansainvälisen valvonnan asianmukaisesta tasosta, joiden delta-9-tetrahydrokannabinoli-pitoisuus on alhainen, samalla kun varmistetaan kansanterveyden ja hyvinvoinnin suojelu, ottaen huomioon kannabista koskevan kansainvälisen huumausainevalvontajärjestelmän nykyinen rakenne sekä tällaisen suosituksen täytäntöönpanon edellyttämät tekniset ja hallinnolliset valmiudet.

(29)

WHO:n asiantuntijakomitean arvion mukaan delta-9-tetrahydrokannabinolia sisältäviä lääkkeitä ei ole yhdistetty väärinkäyttö- tai riippuvuusongelmiin eikä niitä ohjata muuhun kuin lääketieteelliseen käyttöön. Lisäksi WHO totesi, että tällaiset valmisteet on laadittu siten, ettei niitä todennäköisesti käytetä väärin, eikä niiden tosiasiallisesta väärinkäytöstä tai haittavaikutuksista ole näyttöä siinä määrin, että olisi perusteltua pitää yllä nykyistä valvonnan tasoa, joka liittyy huumausaineyleissopimuksen listaan I tai valvonnan tasoa, joka liittyy psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen listaan II. WHO suositteli tämän vuoksi, että valmisteet, jotka on valmistettu joko kemiallisen synteesin avulla tai kannabisvalmisteena ja jotka on yhdistetty yhden tai useamman muun ainesosan kanssa lääkevalmisteiksi sellaisella tavalla, että delta-9-tetrahydrokannabinolia ei ole mahdollista ottaa talteen saatavilla olevin keinoin tai sellaisina määrinä, että siitä aiheutuisi kansanterveydellinen riski, lisätään huumausaineyleissopimuksen listaan III.

(30)

Suosituksen sanamuoto, joka koskee lääkevalmisteita, ei kuitenkaan perustu mihinkään huumausaineyleissopimuksessa määriteltyyn termiin. Lisäksi suosituksesta saattaisi aiheutua jäsenvaltioille ylimääräistä sääntelytaakkaa, sillä niiden olisi määriteltävä kyseisessä suosituksessa käytetyt käsitteet suosituksen yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi ja vahvistettava, täyttyykö edellytys, jonka mukaan ainetta ei ole mahdollista ottaa talteen saatavilla olevin keinoin, kunkin tuotteen osalta.

(31)

Tämän vuoksi unionin kantana olisi oltava, että äänestetään sitä suositusta vastaan, jonka mukaan valmisteet, jotka on valmistettu joko kemiallisen synteesin avulla tai kannabisvalmisteena ja jotka on yhdistetty yhden tai useamman muun ainesosan kanssa lääkevalmisteiksi sellaisella tavalla, ettei delta-9-tetrahydrokannabinolia (dronabinolia) voida ottaa talteen saatavilla olevin keinoin tai sellaisina määrinä, että siitä aiheutuisi kansanterveydellinen riski, lisätään huumausaineyleissopimuksen listaan III.

(32)

On aiheellista määrittää kanta, joka otetaan unionin puolesta huumausainetoimikunnassa kannabiksen ja kannabikseen liittyvien aineiden listaamista koskeviin muutoksiin, koska edellä mainittujen kannabiksen ja kannabikseen liittyvien aineiden listaamista koskevat päätökset vaikuttavat suoraan unionin oikeuden sisältöön, erityisesti puitepäätökseen 2004/757/YOS.

(33)

Unionin kannan esittävät ne jäsenvaltiot, jotka ovat huumausainetoimikunnan jäseniä, toimien yhdessä unionin edun mukaisesti.

(34)

Puitepäätös 2004/757/YOS sitoo Tanskaa, ja sen vuoksi Tanska osallistuu tämän päätöksen hyväksymiseen ja soveltamiseen.

(35)

Puitepäätös 2004/757/YOS sitoo Irlantia, ja sen vuoksi Irlanti osallistuu tämän päätöksen hyväksymiseen ja soveltamiseen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kanta, jonka jäsenvaltiot ottavat unionin puolesta huumausainetoimikunnan uudelleen koolle kutsutussa, 2–4 päivänä joulukuuta 2020 pidettäväksi suunnitellussa 63. istunnossa, kun kyseisen elimen on määrä hyväksyä päätöksiä aineiden lisäämisestä Yhdistyneiden kansakuntien vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksessa, sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 1972 pöytäkirjalla, ja psykotrooppisia aineita koskevassa Yhdistyneiden kansakuntien vuoden 1971 yleissopimuksessa oleviin listoihin tai niiden poistamisesta kyseisistä listoista, on tämän päätöksen liitteessä esitetyn mukainen.

2 artikla

Edellä 1 artiklassa tarkoitetun kannan esittävät ne jäsenvaltiot, jotka ovat huumausainetoimikunnan jäseniä, toimien yhdessä unionin edun mukaisesti.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu jäsenvaltioille perussopimusten mukaisesti.

Tehty Brysselissä 23 päivänä marraskuuta 2020.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. ROTH


(1)  Neuvoston puitepäätös 2004/757/YOS, tehty 25 päivänä lokakuuta 2004, laittoman huumausainekaupan rikostunnusmerkistöjä ja seuraamuksia koskevien vähimmäissääntöjen vahvistamisesta (EUVL L 335, 11.11.2004, s. 8).


LIITE

Kanta, jonka huumausainetoimikunnan (CND) jäseninä olevat jäsenvaltiot ottavat toimien yhdessä unionin edun mukaisesti huumausainetoimikunnan uudelleen koolle kutsutussa, 2–4 päivänä joulukuuta 2020 pidettäväksi suunnitellussa 63. istunnossa:

1)

kannabis ja kannabishartsi poistetaan huumausaineyleissopimuksen listasta IV (1);

2)

dronabinoli ja sen stereoisomeerit (delta-9-tetrahydrokannabinoli) lisätään huumausaineyleissopimuksen listaan I ja, jos kyseinen suositus hyväksytään, poistetaan psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen listasta II;

3)

tetrahydrokannabinoli (delta-9-tetrahydrokannabinolin isomeerit) lisätään huumausaineyleissopimuksen listaan I, mikäli huumausainetoimikunta hyväksyy suosituksen dronabinolin ja sen stereoisomeerien (delta-9-tetrahydrokannabinoli) lisäämisestä huumausaineyleissopimuksen listaan I ja, jos kyseinen suositus hyväksytään, poistetaan psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen listasta I;

4)

ilmaisu ”uutteet ja tinktuurat” poistetaan huumausaineyleissopimuksen listasta I;

5)

alaviitettä valmisteet, jotka sisältävät pääasiassa kannabidiolia ja enintään 0,2 prosenttia delta-9-tetrahydrokannabinolia, eivät kuulu kansainvälisen valvonnan alaisuuteen” ei lisätä kannabista ja kannabishartsia koskevaan kohtaan huumausaineyleissopimuksen listassa I;

6)

joko kemiallisella synteesillä tai kannabisvalmisteena tuotettuja valmisteita, jotka on yhdistetty lääkevalmisteiksi yhden tai useamman muun ainesosan kanssa siten, ettei delta-9-tetrahydrokannabinolia (dronabinolia) voida ottaa talteen saatavilla olevin keinoin tai sellaisina määrinä, että siitä aiheutuisi kansanterveydellinen riski, ei lisätä huumausaineyleissopimuksen listaan III.

Jotta voidaan varmistaa listaamisen johdonmukaisuus ja välttää riski siitä, että aine sisältyy huumausaineyleissopimuksen ja psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen listaan, jäsenvaltiot, jotka ovat huumausainetoimikunnan jäseniä, voivat päättää äänestää asianomaisista suosituksista yhtenä ryhmänä.


(1)  Ne luetellaan edelleen kyseisen yleissopimuksen listassa I.