28.12.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 437/102


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2020/2227,

annettu 23 päivänä joulukuuta 2020,

asetuksen (EU) 2017/2403 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse unionin kalastusaluksille Yhdistyneen kuningaskunnan vesillä myönnettävistä kalastusluvista ja Yhdistyneen kuningaskunnan kalastusalusten kalastustoimista unionin vesillä

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ovat kuulleet Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (1),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti 29 päivänä maaliskuuta 2017 aikomuksestaan erota unionista Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan nojalla.

(2)

Sopimus Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä (2), jäljempänä 'erosopimus', sisältää järjestelyjä unionin oikeuden määräysten ja säännösten soveltamiseksi Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa sen päivän jälkeen, jona perussopimuksia lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Yhteistä kalastuspolitiikkaa (YKP) sovelletaan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa siirtymäkauden aikana erosopimuksen mukaisesti, ja sen soveltaminen lakkaa 31 päivänä joulukuuta 2020.

(3)

Kun YKP:aa lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Yhdistyneen kuningaskunnan vedet (aluemeri ja siihen rajoittuva yksinomainen talousvyöhyke) eivät enää kuulu unionin vesiin. Koska unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä ei ole tehty kalastusta koskevia määräyksiä sisältävää sopimusta, vaarana on, että unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan kalastusaluksilla ei tämän seurauksena ole mahdollisuutta käyttää kaikkia vuonna 2021 mahdollisesti käytettävissä olevia kalastusmahdollisuuksia.

(4)

Kalastuksen kestävyyden varmistamiseksi ja ottaen huomioon kalastuksen merkitys monien yhteisöjen taloudellisena elinkeinona unionissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa olisi säilytettävä mahdollisuus toteuttaa järjestelyjä, joilla jatketaan unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan kalastusalusten vastavuoroista pääsyä toistensa vesille 31 päivän joulukuuta 2020 jälkeen. Tämän asetuksen tavoitteena on luoda asianmukainen oikeudellinen kehys tällaista vastavuoroista pääsyä varten.

(5)

Tämän asetuksen alueellinen soveltamisala ja viittaukset Yhdistyneeseen kuningaskuntaan eivät kata Gibraltaria.

(6)

Unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan on määrä vahvistaa vuoden 2021 kalastusmahdollisuudet noudattaen kaikilta osin Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen (3) 61 ja 62 artiklassa määrättyjä vaatimuksia. Jotta varmistetaan meren elollisten luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen ja vakaus unionin vesillä ja Yhdistyneen kuningaskunnan vesillä, jäsenvaltioiden kiintiöt ja osuudet olisi vahvistettava sovellettavan unionin oikeuden mukaisesti ja Yhdistyneen kuningaskunnan kiintiöt ja osuudet sovellettavan Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädännön mukaisesti.

(7)

Kun otetaan huomioon, että Yhdistyneen kuningaskunnan kalastusaluksilla on pitkään ollut perinteenä kalastaa unionin vesillä ja päinvastoin, ja jotta näille vesille olisi vastavuoroinen pääsy, unionin olisi säädettävä Yhdistyneen kuningaskunnan kalastusalusten pääsyä unionin vesille koskevasta järjestelystä, jonka turvin kalastusalukset voivat lupien nojalla kalastaa Yhdistyneelle kuningaskunnalle myönnettävät kiintiöosuudet samoin edellytyksin kuin unionin kalastusalukset. Tällaiset kalastusluvat olisi myönnettävä ainoastaan, jos ja siltä osin kuin Yhdistynyt kuningaskunta edelleen myöntää unionin kalastusaluksille lupia jatkaa kalastusta Yhdistyneen kuningaskunnan vesillä.

(8)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2017/2403 (4) vahvistetaan säännöt, jotka koskevat kalastuslupien myöntämistä ja hallinnointia kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä kalastavien kalastusalusten osalta sekä unionin vesillä kalastustoimia harjoittavien kolmansien maiden kalastusalusten osalta.

(9)

Asetuksessa (EU) 2017/2403 vahvistetaan säännöt, jotka koskevat unionin kalastusalusten kolmannen maan vesillä sopimuskehyksen ulkopuolella harjoittamia kalastustoimia, ja säädetään, että lippujäsenvaltio voi myöntää suoria lupia, ja vahvistetaan tällaisten lupien myöntämistä koskevat edellytykset ja menettelyt. Kun otetaan huomioon niiden unionin kalastusalusten lukumäärä, jotka harjoittavat kalastustoimintaa Yhdistyneen kuningaskunnan vesillä, kyseiset edellytykset ja menettelyt johtaisivat huomattaviin viivästyksiin ja lisäisivät hallinnollista rasitetta, jos unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välistä kalastusta koskevia määräyksiä sisältävää sopimusta ei tehdä. Sen vuoksi on tarpeen vahvistaa erityiset edellytykset ja menettelyt, joilla helpotetaan sitä, että Yhdistynyt kuningaskunta myöntää unionin kalastusaluksille luvat harjoittaa kalastustoimintaa Yhdistyneen kuningaskunnan vesillä.

(10)

On tarpeen poiketa kolmansien maiden kalastusaluksiin sovellettavista säännöistä ja säätää erityisistä edellytyksistä ja menettelyistä, joiden nojalla unioni voi myöntää Yhdistyneen kuningaskunnan kalastusaluksille lupia harjoittaa kalastustoimintaa unionin vesillä.

(11)

Asetus (EU) 2017/2403 olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.

(12)

Erosopimuksessa määrätty siirtymäkausi päättyy 31 päivänä joulukuuta 2020. Koska unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä ei ole tehty kalastusta koskevia määräyksiä sisältävää sopimusta, tämän asetuksen olisi tultava voimaan kiireellisesti sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja sitä olisi sovellettava sitä päivää seuraavasta päivästä, jona unionin oikeutta lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa erosopimuksen 126 ja 127 artiklan nojalla. Varotoimenpiteenä sitä olisi sovellettava siihen päivämäärään asti, joka on aiempi seuraavista kahdesta päivämäärästä: 31 päivä joulukuuta 2021 tai päivä, jona unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välinen kalastusta koskevia määräyksiä sisältävä sopimus tulee voimaan tai sen väliaikainen soveltaminen alkaa.

(13)

Koska tämä asetus on tarpeen hyväksyä ennen sitä päivää, jona unionin oikeutta lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa erosopimuksen 126 ja 127 artiklan nojalla, ja koska on tarpeen säätää menettelyistä, joilla sallitaan viimeistään kyseisenä päivänä kestävät kalastustoimet Yhdistyneen kuningaskunnan vesillä ja unionin vesillä vastavuoroisuuden pohjalta, jotta vältetään kalastustoimien äkillinen loppuminen, olisi poikettava Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen, Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimukseen liitetyssä, kansallisten parlamenttien asemasta Euroopan unionissa tehdyssä pöytäkirjassa N:o 1 olevassa 4 artiklassa tarkoitetusta kahdeksan viikon määräajasta.

(14)

Jotta sekä unionin että Yhdistyneen kuningaskunnan toimijat voisivat jatkaa kalastusta, unionin vesillä harjoitettavaa kalastustoimintaa koskevat kalastusluvat olisi myönnettävä Yhdistyneen kuningaskunnan kalastusaluksille ainoastaan, jos ja siltä osin kuin komissio varmistuu siitä, että Yhdistynyt kuningaskunta myöntää unionin kalastusaluksille vastavuoroisuuden pohjalta oikeuden harjoittaa kalastustoimia Yhdistyneen kuningaskunnan vesillä,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EU) 2017/2403 muuttaminen

Muutetaan asetus (EU) 2017/2403 seuraavasti:

1)

lisätään II osaston II lukuun jakso seuraavasti:

4 jakso

Unionin kalastusalusten kalastustoimet Yhdistyneen kuningaskunnan vesillä

18 a artikla

Soveltamisala

Poiketen siitä, mitä 3 jaksossa säädetään, tätä jaksoa sovelletaan unionin kalastusalusten Yhdistyneen kuningaskunnan vesillä harjoittamiin kalastustoimiin.

18 b artikla

Määritelmä

Tässä jaksossa ilmaisulla 'Yhdistyneen kuningaskunnan vedet' tarkoitetaan kansainvälisen oikeuden mukaisesti määriteltyjä Yhdistyneen kuningaskunnan suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kuuluvia vesiä.

18 c artikla

Menettely Yhdistyneen kuningaskunnan kalastusluvan saamiseksi

1.   Lippujäsenvaltion, joka on todentanut 5 artiklassa esitettyjen edellytysten noudattamisen, on lähetettävä komissiolle vastaava hakemus tai luettelo hakemuksista Yhdistyneen kuningaskunnan kalastusluvan saamiseksi.

2.   Kussakin hakemuksessa tai luettelossa hakemuksista on oltava tiedot, jotka Yhdistynyt kuningaskunta on pyytänyt kalastusluvan myöntämiseksi, vaaditussa esitysmuodossa, sellaisena kuin Yhdistynyt kuningaskunta on ilmoittanut sen komissiolle.

3.   Komissio toimittaa jäsenvaltioille 2 kohdassa tarkoitetut tiedot ja esitysmuodon. Komissio voi pyytää lippujäsenvaltiolta mitä tahansa lisätietoja, jotka ovat tarpeen 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen edellytysten noudattamisen todentamiseksi.

4.   Jos komissio toteaa hakemuksen tai 3 kohdan nojalla pyydetyt lisätiedot saatuaan, että 1 ja 2 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät, se toimittaa hakemuksen viipymättä edelleen Yhdistyneelle kuningaskunnalle.

5.   Heti kun Yhdistynyt kuningaskunta ilmoittaa komissiolle, että se on päättänyt myöntää kalastusluvan jollekin unionin kalastusalukselle tai evätä luvan joltakin unionin kalastusalukselta, komissio ilmoittaa siitä välittömästi lippujäsenvaltiolle.

6.   Lippujäsenvaltio voi myöntää kalastusluvan kalastustoimiin Yhdistyneen kuningaskunnan vesillä ainoastaan sen jälkeen, kun sille on ilmoitettu, että Yhdistynyt kuningaskunta on päättänyt myöntää luvan asiaankuuluvalle unionin kalastusalukselle.

7.   Kalastustoimia ei saa aloittaa ennen kuin sekä lippujäsenvaltio että Yhdistynyt kuningaskunta ovat myöntäneet kalastusluvan.

8.   Jos Yhdistynyt kuningaskunta ilmoittaa komissiolle, että se on päättänyt keskeyttää tai peruuttaa jollekin unionin kalastusalukselle myönnetyn kalastusluvan, komissio ilmoittaa siitä välittömästi lippujäsenvaltiolle. Kyseisen jäsenvaltion on keskeytettävä tai peruutettava Yhdistyneen kuningaskunnan vesillä harjoitettavia kalastustoimia varten myöntämänsä kalastusluvat vastaavasti.

9.   Jos Yhdistynyt kuningaskunta ilmoittaa lippujäsenvaltiolle suoraan, että se on päättänyt myöntää kalastusluvan jollekin unionin kalastusalukselle tai evätä, keskeyttää tai peruuttaa unionin kalastusalukselle myönnetyn luvan, lippujäsenvaltion on ilmoitettava siitä välittömästi komissiolle. Kyseisen jäsenvaltion on keskeytettävä tai peruutettava Yhdistyneen kuningaskunnan vesillä harjoitettavia kalastustoimia varten myöntämänsä kalastusluvat vastaavasti.

18 d artikla

Seuranta

Komissio seuraa unionin kalastusalusten Yhdistyneen kuningaskunnan vesillä harjoittamiin kalastustoimiin tarkoitettujen kalastuslupien myöntämistä Yhdistyneessä kuningaskunnassa.”

2)

lisätään osasto seuraavasti:

”III a OSASTO

YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN KALASTUSALUSTEN KALASTUSTOIMET UNIONIN VESILLÄ

38 a artikla

Soveltamisala

Poiketen siitä, mitä III osastossa säädetään, tätä osastoa sovelletaan Yhdistyneen kuningaskunnan kalastusalusten unionin vesillä harjoittamiin kalastustoimiin.

38 b artikla

Yhdistyneen kuningaskunnan kalastusalusten kalastustoimet

Yhdistyneen kuningaskunnan kalastusalukset voivat harjoittaa unionin vesillä kalastustoimia sovellettavassa unionin oikeudessa vahvistettujen edellytysten mukaisesti, edellyttäen että unionin aluksille myönnetään vastavuoroisuuden pohjalta pääsy harjoittamaan kalastustoimia Yhdistyneen kuningaskunnan vesillä.

38 c artikla

Yleiset periaatteet

1.   Yhdistyneen kuningaskunnan kalastusalus ei saa harjoittaa kalastustoimia unionin vesillä, paitsi jos komissio on myöntänyt sille kalastusluvan. Sille myönnetään tällainen lupa vain, jos 2 kohdassa säädetyt kelpoisuusehdot täyttyvät.

2.   Komissio voi myöntää kalastusluvan Yhdistyneen kuningaskunnan kalastusalukselle, jos

a)

kalastusaluksella on Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltaisen viranomaisen myöntämä voimassa oleva kalastuslisenssi;

b)

Yhdistynyt kuningaskunta on merkinnyt kalastusaluksen komission käytettävissä olevaan alusrekisteriin;

c)

kalastusalukseen ja kaikkiin siihen liittyviin tukialuksiin sovelletaan IMO:n tunnistenumerojärjestelmää, jos unionin oikeudessa sitä edellytetään;

d)

kalastusalus ei sisälly LIS-alusten luetteloon, jonka alueellinen kalastuksenhoitojärjestö ja/tai unioni on LIS-asetuksen nojalla hyväksynyt;

e)

Yhdistynyttä kuningaskuntaa ei ole merkitty yhteistyöhön osallistumattomien maiden luetteloon LIS-asetuksen nojalla tai kestämättömät kalastusmahdollisuudet sallivien maiden luetteloon asetuksen (EU) N:o 1026/2012 nojalla; ja

f)

kalastusmahdollisuudet ovat Yhdistyneen kuningaskunnan käytettävissä.

3.   Luvan kalastustoimien harjoittamiseen unionin vesillä saaneen Yhdistyneen kuningaskunnan kalastusaluksen on noudatettava sääntöjä, joilla säännellään unionin kalastusalusten kalastustoimia sillä kalastusalueella, jolla kyseinen kalastusalus toimii.

38 d artikla

Menettely kalastuslupien saamista varten

1.   Yhdistyneen kuningaskunnan on toimitettava komissiolle kalastusalustensa lupia koskeva hakemus tai luettelo hakemuksista.

2.   Komissio voi pyytää Yhdistyneeltä kuningaskunnalta tarpeellisia lisätietoja todentaakseen, että 38 c artiklan 2 kohdassa säädetyt edellytykset ovat täyttyneet.

3.   Kun on todettu, että 38 b artiklassa ja 38 c artiklan 2 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät, komissio voi myöntää kalastusluvan ja se ilmoittaa siitä viipymättä Yhdistyneelle kuningaskunnalle ja asianomaisille jäsenvaltioille.

38 e artikla

Kalastuslupien hallinnointi

1.   Jos jokin 38 b artiklassa ja 38 c artiklan 2 kohdassa esitetty edellytys ei enää täyty, komissio ryhtyy asianmukaisiin toimiin, mukaan lukien luvan muuttaminen tai sen peruuttaminen, ja ilmoittaa asiasta Yhdistyneelle kuningaskunnalle ja asianomaisille jäsenvaltioille.

2.   Komissio voi kieltäytyä myöntämästä lupaa Yhdistyneen kuningaskunnan kalastusalukselle taikka peruuttaa tai keskeyttää tälle myönnetyn luvan seuraavissa tapauksissa:

a)

olosuhteissa on tapahtunut perustavanlaatuinen muutos, joka koskee erityisesti unionin kalastusalusten vastavuoroista pääsyä Yhdistyneen kuningaskunnan vesille;

b)

meren elollisten luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen, hoitoon ja säilyttämiseen kohdistuu vakava uhka;

c)

se on olennaisen tärkeää LIS-kalastuksen ehkäisemiseksi tai torjumiseksi;

d)

komissio katsoo sen asianmukaiseksi 18 d artiklan mukaisten seurantatoimien tulosten perusteella;

e)

Yhdistynyt kuningaskunta perusteettomasti epää, keskeyttää tai peruuttaa unionin kalastusaluksille Yhdistyneen kuningaskunnan vesille myönnetyn luvan harjoittaa kalastustoimia.

3.   Komissio ilmoittaa välittömästi Yhdistyneelle kuningaskunnalle, jos se epää, keskeyttää tai peruuttaa luvan 2 kohdan mukaisesti.

38 f artikla

Kalastustoimien lopettaminen

1.   Jos Yhdistyneelle kuningaskunnalle myönnetyt kalastusmahdollisuudet katsotaan kokonaan käytetyiksi, komissio ilmoittaa siitä viipymättä Yhdistyneelle kuningaskunnalle ja jäsenvaltioiden toimivaltaisille valvontaviranomaisille. Jotta voidaan varmistaa käyttämättöminä olevia kalastusmahdollisuuksia hyödyntävien kalastustoimien jatkuminen, mikä saattaa vaikuttaa myös kokonaan käytettyihin kalastusmahdollisuuksiin, komissio pyytää Yhdistynyttä kuningaskuntaa ilmoittamaan sille teknisistä toimenpiteistä, joilla estetään kielteiset vaikutukset jo kokonaan käytettyihin kalastusmahdollisuuksiin.

2.   Yhdistyneen kuningaskunnan lipun alla purjehtiville kalastusaluksille myönnetyt kalastusluvat katsotaan keskeytetyiksi kyseessä olevien kalastustoimien osalta 1 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen päivämäärästä lähtien, eivätkä kalastusalukset saa enää harjoittaa kyseisiä kalastustoimia.

3.   Kalastusluvat on katsottava peruutetuiksi, jos 2 kohdan mukainen kalastuslupien keskeytys koskee kaikkia kalastustoimia, joita varten luvat on myönnetty.

38 g artikla

Kiintiöiden ylittäminen unionin vesillä

Jos komissio toteaa Yhdistyneen kuningaskunnan ylittäneen kiintiön, joka sille on myönnetty tietyn kalakannan tai kalakantaryhmän osalta, komissio vähentää Yhdistyneelle kuningaskunnalle myönnettyjä muita kiintiöitä. Komissio pyrkii varmistamaan, että vähennyksen määrä on yhdenmukainen jäsenvaltioille vastaavissa olosuhteissa määrättävien vähennysten kanssa.

38 h artikla

Valvonta ja noudattamisen valvonta

1.   Luvan kalastustoimien harjoittamiseen unionin vesillä saaneen Yhdistyneen kuningaskunnan kalastusaluksen on noudatettava samoja valvontasääntöjä, joilla säännellään unionin kalastusalusten kalastustoimia sillä kalastusalueella, jolla kyseinen kalastusalus toimii.

2.   Luvan kalastustoimien harjoittamiseen unionin vesillä saaneen Yhdistyneen kuningaskunnan kalastusaluksen on toimitettava komissiolle tai sen nimeämälle elimelle ja tapauksen mukaan rantajäsenvaltiolle tiedot, jotka unionin kalastusalusten edellytetään lähettävän lippujäsenvaltiolle valvonta-asetuksen nojalla.

3.   Komissio tai sen nimeämä elin lähettää 2 kohdan mukaisesti vastaanotetut tiedot rantajäsenvaltiolle.

4.   Luvan kalastustoimien harjoittamiseen unionin vesillä saaneen Yhdistyneen kuningaskunnan kalastusaluksen on toimitettava pyynnöstä komissiolle tai sen nimeämälle elimelle sovellettavien tarkkailijaohjelmien puitteissa laaditut tarkkailuraportit.

5.   Rantajäsenvaltion on kirjattava Yhdistyneen kuningaskunnan kalastusalusten tekemät mahdolliset rikkomukset ja niihin liittyvät seuraamukset kansalliseen rekisteriin, josta säädetään valvonta-asetuksen 93 artiklassa.”

2 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

1.   Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.   Sitä sovelletaan sitä päivää seuraavasta päivästä, jona unionin oikeutta lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa erosopimuksen 126 ja 127 artiklan nojalla siihen päivämäärään asti, joka on aiempi seuraavista kahdesta päivämäärästä:

a)

31 päivä joulukuuta 2021;

b)

päivä, jona unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välinen kalastusta koskevia määräyksiä sisältävä sopimus tulee voimaan tai sen väliaikainen soveltaminen alkaa.

3.   Tätä asetusta ei kuitenkaan sovelleta, jos 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sopimus tulee voimaan tai sen väliaikainen soveltaminen alkaa tämän asetuksen voimaantulopäivään mennessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä joulukuuta 2020.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

D. M. SASSOLI

Neuvoston puolesta

Puhemies

M. ROTH


(1)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 18. joulukuuta 2020 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 22. joulukuuta 2020.

(2)  EUVL L 29, 31.1.2020, s. 7.

(3)  Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimus ja sen XI osan täytäntöönpanosta 28 päivänä heinäkuuta 1994 tehty sopimus (EYVL L 179, 23.6.1998, s. 3).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/2403, annettu 12 päivänä joulukuuta 2017, ulkoisten kalastuslaivastojen kestävästä hallinnoinnista ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1006/2008 kumoamisesta (EUVL L 347, 28.12.2017, s. 81).