28.12.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 438/4


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/2203,

annettu 22 päivänä joulukuuta 2020,

täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/659 liitteen I muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja sen kruunun alaisuuteen kuuluvia alueita koskevista kohdista niiden kolmansien maiden ja kolmansien maiden alueiden osien luettelossa, joista hevoseläinten ja niiden siemennesteen, munasolujen ja alkioiden lähetysten saapuminen unioniin on sallittu

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa, siltä osin kuin niitä eivät koske direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I jaksossa mainittujen erityisten yhteisön säädösten eläinten terveyttä koskevat vaatimukset, 13 päivänä heinäkuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/65/ETY (1) ja erityisesti sen 17 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista elävien hevoseläinten liikkuvuuden ja kolmansista maista tapahtuvan tuonnin osalta 30 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston direktiivin 2009/156/EY (2) ja erityisesti sen 2 artiklan i alakohdan, 12 artiklan 1, 4 ja 5 kohdan, 13 artiklan 2 kohdan sekä 15, 16, 17 ja 19 artiklan,

ottaa huomioon virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta 15 päivänä maaliskuuta 2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 (3) (virallista valvontaa koskeva asetus) ja erityisesti sen 52 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2018/659 (4) vahvistetaan elävien hevoseläinten sekä hevoseläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden lähetysten unioniin saapumista koskevat edellytykset. Lisäksi kyseisen täytäntöönpanoasetuksen liitteessä I esitetään luettelo niistä kolmansista maista ja kolmansien maiden alueiden osista, joista hevoseläinten ja niiden siemennesteen, munasolujen ja alkioiden lähetysten saapuminen unioniin on sallittu.

(2)

Yhdistynyt kuningaskunta on antanut täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/659 edellyttämät takeet, jotta Yhdistynyt kuningaskunta sekä sen kruunun alaisuuteen kuuluvat Guernseyn, Mansaaren ja Jerseyn alueet voidaan sisällyttää kyseisen täytäntöönpanoasetuksen liitteeseen I sen jälkeen, kun Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyssä sopimuksessa, jäljempänä ’erosopimus’, määrätty siirtymäkausi on päättynyt, sanotun kuitenkaan rajoittamatta unionin oikeuden soveltamista Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa Pohjois-Irlannin osalta erosopimuksen Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 5 artiklan 4 kohdan sekä kyseisen pöytäkirjan liitteen 2 mukaisesti. Kun otetaan huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan antamat takeet, kyseinen kolmas maa ja sen kruunun alaisuuteen kuuluvat alueet olisi sisällytettävä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/659 liitteeseen I.

(3)

Yhdistynyt kuningaskunta ja sen kruunun alaisuuteen kuuluvat alueet olisi hevoseläinten terveydentilan osalta osoitettava terveysluokitusryhmään A, ja olisi sallittava kaikentyyppinen saapuminen ja kaikkien hevoseläinluokkien saapuminen.

(4)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/659 liitettä I olisi muutettava.

(5)

Koska erosopimuksessa määrätty siirtymäkausi päättyy 31 päivänä joulukuuta 2020, tätä asetusta olisi sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2021.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/659 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2021.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä joulukuuta 2020.

Komission puolesta

Ursula VON DER LEYEN

Puheenjohtaja


(1)  EYVL L 268, 14.9.1992, s. 54.

(2)  EUVL L 192, 23.7.2010, s. 1.

(3)  EUVL L 95, 7.4.2017, s. 1.

(4)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/659, annettu 12 päivänä huhtikuuta 2018, elävien hevoseläinten sekä hevoseläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden unioniin saapumista koskevista edellytyksistä (EUVL L 110, 30.4.2018, s. 1).


LIITE

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/659 liite I seuraavasti:

1)

Lisätään Falklandinsaaria koskevan kohdan jälkeen kohdat seuraavasti:

”GB

Yhdistynyt kuningaskunta (*1)

GB-0

Koko maa

A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

GG

Guernsey

GG-0

Koko maa

A

X

X

X

 

X

 

 

 

 

X

 

2)

Lisätään Israelia koskevan kohdan jälkeen kohta seuraavasti:

”IM

Mansaari

IM-0

Koko maa

A

X

X

X

 

X

 

 

 

 

X”

 

3)

Lisätään Islantia koskevan kohdan jälkeen kohta seuraavasti:

”JE

Jersey

JE-0

Koko maa

A

X

X

X

 

X

 

 

 

 

X”