21.12.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 431/55


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/2163,

annettu 18 päivänä joulukuuta 2020,

unionin etuuskohtelujärjestelyissä vahvistettujen alkuperäsääntöjen täytäntöönpanosta Yhdistyneessä kuningaskunnassa Pohjois-Irlannin osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon unionin tullikoodeksista 9 päivänä lokakuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 (1) ja erityisesti sen 66 artiklan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimus Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä, jäljempänä ’erosopimus’, tehtiin unionin puolesta neuvoston päätöksellä (EU) 2020/135 (2), ja se tuli voimaan 1 päivänä helmikuuta 2020.

(2)

Erosopimukseen liitetyn Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan, jäljempänä ’pöytäkirja’, 4 artiklassa toistetaan, että Pohjois-Irlanti on osa Yhdistyneen kuningaskunnan tullialuetta ja että mikään pöytäkirjassa ei estä Yhdistynyttä kuningaskuntaa sisällyttämästä Pohjois-Irlantia tullitariffeja ja kauppaa koskevan vuoden 1994 yleissopimuksen, jäljempänä ’GATT 1994 -sopimus’, liitteenä olevan myönnytysluettelonsa alueelliseen soveltamisalaan. Sen vuoksi kolmannet maat tai kolmansien maiden ryhmät, joiden kanssa unionilla on tällaisia etuuskohtelujärjestelyjä, eivät etuuskohtelujärjestelyjä sovellettaessa voi pitää Pohjois-Irlantia unionin osana. Erityisesti kumulaatiomääräyksiä sovellettaessa Pohjois-Irlannin alkuperätuotteita ei tulisi katsoa unionin alkuperätuotteiksi eikä Pohjois-Irlannissa tehtyä jalostusta unionissa tehdyksi jalostukseksi.

(3)

Pöytäkirjan 13 artiklan 1 kohdassa määrätään, että unionin tullialuetta koskevat viittaukset, jotka ovat pöytäkirjassa ja pöytäkirjan nojalla Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa Pohjois-Irlannin osalta sovellettavaksi tulevissa unionin oikeuden säännöksissä, kattavat myös Pohjois-Irlannin maa-alueen. Pöytäkirjan 5 artiklan mukaisesti asetusta (EU) N:o 952/2013 sekä niitä velvoitteita, jotka johtuvat unionin tekemistä kansainvälisistä sopimuksista tai sen jäsenvaltioiden yhdessä tekemistä kansainvälisistä sopimuksista, sovelletaan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa Pohjois-Irlannin osalta siltä osin kuin ne liittyvät unionin ja kolmansien maiden väliseen tavarakauppaan.

(4)

Pöytäkirjan mukaiset unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan kahdenväliset järjestelyt eivät luo oikeuksia ja velvollisuuksia muille kolmansille maille.

(5)

Asetuksen (EU) N:o 952/2013 5 artiklan 2 kohdan ja 56 artiklan 2 kohdan d ja e alakohdan nojalla unionin tullilainsäädäntö sisältää tullietuudet, jotka perustuvat sopimuksiin, jotka unioni on tehnyt tiettyjen tullialueensa ulkopuolisten maiden tai alueiden taikka tällaisten maiden tai alueiden ryhmien kanssa tai hyväksynyt yksipuolisesti tällaisten maiden, alueiden tai ryhmien osalta.

(6)

Asetuksen (EU) N:o 952/2013 64 artiklan 1 kohdassa säädetään, että tavaroille voidaan myöntää mainitun asetuksen 56 artiklan 2 kohdan d tai e alakohdassa tarkoitetut tullietuudet, jos ne ovat 64 artiklan 2–5 kohdassa tarkoitettujen etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää koskevien sääntöjen mukaisia. Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2015/2447 (3) vahvistetaan koodeksin 64 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut menettelysäännöt, joilla helpotetaan tavaroiden etuuskohteluun oikeuttavan alkuperän määrittämistä unionissa.

(7)

Kun otetaan huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan erityinen tullitilanne Pohjois-Irlannin osalta ja jotta tullietuuksia voidaan soveltaa ja asiaankuuluvien alkuperäsääntöjen noudattaminen varmistaa erosopimuksessa määrätyn siirtymäkauden päätyttyä, on tarpeen hyväksyä erityisiä menettelysääntöjä, joilla helpotetaan tavaroiden etuuskohteluun oikeuttavan alkuperän määrittämistä Pohjois-Irlannissa.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet liittyvät Yhdistyneeseen kuningaskuntaan Pohjois-Irlannin osalta tuotavia tavaroita koskeviin etuuskohteluun oikeuttaviin alkuperäselvityksiin, tällaisten tavaroiden etuuskohteluun oikeuttavan alkuperän tarkastamiseen sekä tullietuuksien myöntämistä ja keskeyttämistä koskeviin edellytyksiin.

(9)

Koska erosopimuksessa määrätty siirtymäkausi päättyy 31 päivänä joulukuuta 2020, tämän asetuksen olisi tultava voimaan kiireellisesti ja sitä olisi sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2021.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan Pohjois-Irlannin osalta tuotaviin tavaroihin silloin, kun asetuksen (EU) N:o 952/2013 56 artiklan 2 kohdan d alakohdassa ja e alakohdassa tarkoitettuja tullietuuksia sovelletaan.

2 artikla

Etuuskohteluun oikeuttavien alkuperäsääntöjen soveltaminen Yhdistyneessä kuningaskunnassa Pohjois-Irlannin osalta

1.   Tämän asetuksen 1 artiklassa tarkoitettujen tullietuuksien soveltamiseksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa Pohjois-Irlannin osalta asetuksen (EU) N:o 952/2013 64 artiklan 1 kohdassa säädettyjä etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää koskevia sääntöjä sovelletaan soveltuvin osin Yhdistyneessä kuningaskunnassa Pohjois-Irlannin osalta.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa säännöissä olevien viittausten unioniin tai jäsenvaltioihin katsotaan kattavan Yhdistyneen kuningaskunnan Pohjois-Irlannin osalta. Sellaiset kolmannet maat tai kolmansien maiden ryhmät, joiden kanssa unionilla on etuuskohtelujärjestelyjä, eivät kuitenkaan katso Pohjois-Irlannin alueen olevan osa unionia, kun kyseisissä säännöissä olevia määräyksiä unionin alkuperätuotteiden kanssa tapahtuvasta kumulaatiosta tai unionissa tehtyä jalostusta koskevasta kumulaatiosta sovelletaan viennissä, joka suuntautuu Yhdistyneeseen kuningaskuntaan Pohjois-Irlannin osalta.

3 artikla

Unionin yksipuolisesti hyväksymien etuuskohtelujärjestelyjen mukaisiin alkuperäselvityksiin liittyvät velvoitteet

Yhdistyneeseen kuningaskuntaan Pohjois-Irlannin osalta tuotaville tuotteille on annettava tai laadittava alkuperäselvitykset niissä kolmansissa maissa tai kolmansien maiden ryhmissä, joihin sovelletaan asetuksen (EU) N:o 952/2013 56 artiklan 2 kohdan e alakohdassa tarkoitettuja tullietuuksia, noudattaen niitä edellytyksiä, jotka vahvistetaan kyseisten etuuksien soveltamista tällaisten tuotteiden unioniin suuntautuvassa tuonnissa koskevissa alkuperäsäännöissä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän asetuksen 4 artiklan soveltamista.

4 artikla

Alkuperäselvitykset

Alkuperäselvityksissä, jotka on annettu tai laadittu sellaisissa kolmansissa maissa tai kolmansien maiden ryhmissä, joihin sovelletaan 1 artiklassa tarkoitettuja tullietuuksia, on Yhdistyneeseen kuningaskuntaan Pohjois-Irlannin osalta tuotavien tuotteiden osalta oltava merkintä ”Yhdistynyt kuningaskunta Pohjois-Irlannin osalta” kyseiset etuudet sisältävien etuuskohtelujärjestelyjen mukaisesti.

5 artikla

Unionin yksipuolisesti hyväksymien etuuskohtelujärjestelyjen mukainen tarkastus

Sellaisten Yhdistyneeseen kuningaskuntaan Pohjois-Irlannin osalta tuotavien tuotteiden alkuperä, joihin sovelletaan asetuksen (EU) N:o 952/2013 56 artiklan 2 kohdan e alakohdassa tarkoitettuja tullietuuksia, on tarkastettava asianomaisissa kolmansissa maissa tai kolmansien maiden ryhmissä Pohjois-Irlannin osalta toimivien Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltaisten tulliviranomaisten esittämästä pyynnöstä noudattaen niitä edellytyksiä, jotka vahvistetaan kyseisten etuuksien myöntämistä tällaisten tuotteiden unioniin suuntautuvassa tuonnissa koskevissa alkuperäsäännöissä.

6 artikla

Etuuksien myöntäminen etuuskohtelujärjestelyissä

1.   Edellä 1 artiklassa tarkoitettuja tullietuuksia ei myönnetä Yhdistyneelle kuningaskunnalle Pohjois-Irlannin osalta, elleivät ne kolmannet maat tai kolmansien maiden ryhmät, joihin sovelletaan 1 artiklassa tarkoitettuja tullietuuksia, ole toteuttaneet toimenpiteitä varmistaakseen, että Yhdistyneeseen kuningaskuntaan Pohjois-Irlannin osalta suuntautuvassa viennissä noudatetaan seuraavia sääntöjä ja edellytyksiä ja siitä ilmoitetaan komissiolle:

a)

kyseisiä tuotteita koskevat etuuskohteluun oikeuttavat alkuperäsäännöt;

b)

alkuperäselvitysten antamista tai laatimista koskevat säännöt;

c)

tuotteiden etuuskohteluun oikeuttavan alkuperän tarkastamista koskevat säännöt;

d)

muut asiaankuuluvissa etuuskohtelujärjestelyissä vahvistetut edellytykset.

2.   Edellä olevan 1 kohdan soveltamiseksi komissio julkaisee verkkosivustollaan päivämäärän, jona kolmansien maiden tai kolmansien maiden ryhmän katsotaan toteuttaneen toimenpiteitä vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi.

7 artikla

Etuuksien keskeyttäminen etuuskohtelujärjestelyjen mukaisesti

1.   Edellä 1 artiklassa tarkoitettuja tullietuuksia ei myönnetä Yhdistyneessä kuningaskunnassa Pohjois-Irlannin osalta, jos 2 ja 3 kohdan mukaisesti on todettu petoksia, sääntöjenvastaisuuksia tai tapauksia, joissa tuotteiden etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää koskevien sääntöjen noudattaminen taikka kyseisten sääntöjen tai niihin liittyvien menettelyjen noudattamisen varmistaminen on järjestelmällisesti lyöty laimin.

2.   Jos on perusteltua syytä epäillä 1 kohdassa tarkoitettujen petosten, sääntöjenvastaisuuksien tai järjestelmällisen laiminlyönnin olemassaoloa, komissio julkaisee Euroopan unionin virallisessa lehdessä ilmoituksen, jossa esitetään epäilyihin johtaneet syyt.

3.   Jos havaittuun petokseen, sääntöjenvastaisuuteen tai järjestelmälliseen laiminlyöntiin ei puututa 6 kuukauden kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta, tullietuuksia ei saa soveltaa Yhdistyneessä kuningaskunnassa Pohjois-Irlannin osalta. Komissio julkaisee verkkosivustollaan päivämäärän, josta alkaen tullietuuksia ei enää sovelleta Yhdistyneessä kuningaskunnassa Pohjois-Irlannin osalta.

4.   Yhdistyneen kuningaskunnan on Pohjois-Irlannin osalta ilmoitettava komissiolle kaikki tämän artiklan soveltamisen kannalta merkitykselliset tiedot.

5.   Tullietuuksien soveltaminen voidaan aloittaa uudelleen, jos asianomaisten kolmansien maiden tai kolmansien maiden ryhmän katsotaan toteuttaneen 6 artiklan mukaiset toimenpiteet vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi.

8 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2021.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä joulukuuta 2020.

Komission puolesta

Ursula VON DER LEYEN

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Neuvoston päätös (EU) 2020/135, annettu 30 päivänä tammikuuta 2020, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä koskevan sopimuksen tekemisestä (EUVL L 29, 31.1.2020, s. 1).

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2447, annettu 24 päivänä marraskuuta 2015, unionin tullikoodeksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 tiettyjen säännösten täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 343, 29.12.2015, s. 558).