16.12.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 425/10


KOMISSION ASETUS (EU) 2020/2097,

annettu 15 päivänä joulukuuta 2020,

tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta kansainvälisen tilinpäätösstandardin IFRS 4 osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta 19 päivänä heinäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tietyt kansainväliset tilinpäätösstandardit ja tulkinnat, jotka olivat voimassa 15 päivänä lokakuuta 2008, hyväksyttiin komission asetuksella (EY) N:o 1126/2008 (2).

(2)

Kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja antava elin International Accounting Standards Board julkaisi 25 päivänä kesäkuuta 2020 IFRS 9:n soveltamista koskevan väliaikaisen vapautuksen voimassaolon jatkamisen (muutokset kansainväliseen tilinpäätösstandardiin IFRS 4 Vakuutussopimukset).

(3)

Muutoksilla IFRS 4:ään pyritään puuttumaan IFRS 9:n Rahoitusinstrumentit ja IFRS 17:n Vakuutussopimukset eri voimaantulopäivistä aiheutuviin tilapäisiin vaikutuksiin tilinpäätöksen laatimisessa. Erityisesti IFRS 4:n muutoksilla lykätään IFRS 9:n soveltamisesta myönnetyn väliaikaisen vapautuksen voimassaolon päättymispäivää vuoteen 2023, jotta IFRS 9:n voimaantulopäivä olisi uuden IFRS 17:n mukainen.

(4)

Komission asetuksessa (EU) 2017/1988 (3) vahvistetaan IFRS 9:n soveltamisen valinnaisen lykkäämisen päättymispäiväksi 1 päivä tammikuuta 2021 sellaisten yhteisöjen osalta, jotka harjoittavat pääasiallisesti vakuutustoimintaa, mukaan lukien Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/87/EY (4) soveltamisalaan kuuluvan finanssiryhmittymän vakuutusala.

(5)

Kyseisten yhteisöjen olisi voitava lykätä IFRS 9:n käyttöönottoa 1 päivästä tammikuuta 20211 päivään tammikuuta 2023.

(6)

Kuultuaan Euroopan tilinpäätösraportoinnin neuvoa-antavaa ryhmää (European Financial Reporting Advisory Group, EFRAG) komissio katsoo, että muutokset IFRS 4:ään täyttävät asetuksen (EY) N:o 1606/2002 3 artiklan 2 kohdassa säädetyt hyväksymisperusteet.

(7)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1126/2008 olisi muutettava.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tilinpäätöskysymysten sääntelykomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1126/2008 liitteessä kansainvälinen tilinpäätösstandardi IFRS 4 Vakuutussopimukset tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Yritysten ja asetuksen (EU) 2017/1988 2 artiklassa määriteltyjen finanssiryhmittymien on sovellettava tämän asetuksen 1 artiklassa tarkoitettuja muutoksia 1 päivästä tammikuuta 2021 alkaen 1 päivänä tammikuuta 2021 tai sen jälkeen alkaviin tilikausiin.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä joulukuuta 2020.

Komission puolesta

Ursula VON DER LEYEN

Puheenjohtaja


(1)  EYVL L 243, 11.9.2002, s. 1.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 1126/2008, annettu 3 päivänä marraskuuta 2008, tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti (EUVL L 320, 29.11.2008, s. 1).

(3)  Komission asetus (EU) 2017/1988, annettu 3 päivänä marraskuuta 2017, tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta kansainvälisen tilinpäätösstandardin IFRS 4 osalta (EUVL L 291, 9.11.2017, s. 72).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/87/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 2002, finanssiryhmittymään kuuluvien luottolaitosten, vakuutusyritysten ja sijoituspalveluyritysten lisävalvonnasta sekä neuvoston direktiivien 73/239/ETY, 79/267/ETY, 92/49/ETY, 92/96/ETY, 93/6/ETY ja 93/22/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 98/78/EY ja 2000/12/EY muuttamisesta (EUVL L 35, 11.2.2003, s. 1).


LIITE

IFRS 9:n soveltamista koskevan väliaikaisen vapautuksen voimassaolon jatkaminen

Muutokset IFRS 4:ään

Muutokset IFRS 4:ään Vakuutussopimukset

Muutetaan kappaleita 20A, 20J ja 20O.

Väliaikainen vapautus IFRS 9:stä

20A

IFRS 9:ssä käsitellään rahoitusinstrumenttien kirjanpitokäsittelyä, ja sitä sovelletaan 1.1.2018 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. Tässä standardissa kuitenkin myönnetään kappaleessa 20B mainitut kriteerit täyttävälle vakuutuksenantajalle väliaikainen vapautus, jonka mukaan vakuutuksenantajan on sallittua mutta ei vaadittua soveltaa IAS 39:ää Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen IFRS 9:n sijaan tilikausilla, jotka alkavat ennen 1.1.2023. Vakuutuksenantajan, joka soveltaa väliaikaista vapautusta IFRS 9:stä, on:

a)

...

...

20J

Jos yhteisö ei uudelleenarvioinnin seurauksena enää täytä edellytyksiä väliaikaiselle vapautukselle IFRS 9:stä (ks. kappale 20G(a)), niin yhteisön on sallittua edelleen soveltaa väliaikaista vapautusta IFRS 9:stä vain sen tilikauden loppuun asti, joka on alkanut välittömästi kyseisen uudelleenarvioinnin jälkeen. Yhteisön on tästä huolimatta sovellettava IFRS 9:ää 1.1.2023 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. Jos yhteisö esimerkiksi toteaa, ettei se enää täytä edellytyksiä väliaikaiselle vapautukselle IFRS 9:stä sovellettuaan kappaletta 20G(a) 31.12.2018 (tilikauden lopussa), niin yhteisön on sallittua edelleen soveltaa väliaikaista vapautusta IFRS 9:stä vain 31.12.2019 saakka.

...

Väliaikainen vapautus IAS 28:n tietyistä vaatimuksista

20O

IAS 28:n Sijoitukset osakkuus- ja yhteisyrityksiin kappaleiden 35–36 mukaan yhteisön on pääomaosuusmenetelmää käyttäessään sovellettava yhtenäisiä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita. Tästä huolimatta on sallittua mutta ei vaadittavaa, että yhteisö säilyttää ennen 1.1.2023 alkavilla tilikausilla osakkuus- tai yhteisyrityksen soveltamat merkitykselliset tilinpäätöksen laatimisperiaatteet seuraavasti:

a)

...

...