14.12.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 420/9


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/2042

annettu 11 päivänä joulukuuta 2020,

täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/464 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse sen soveltamispäivästä ja tietyistä luonnonmukaisesta tuotannosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/848 soveltamisen kannalta merkityksellisistä muista päivämääristä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 kumoamisesta 30 päivänä toukokuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/848 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan 6 kohdan, 14 artiklan 3 kohdan, 15 artiklan 3 kohdan, 16 artiklan 3 kohdan, 17 artiklan 3 kohdan ja 26 artiklan 7 kohdan d alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Covid-19-pandemian puhkeamisen ja siihen liittyvän kansanterveydellisen kriisitilanteen vuoksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2020/1693 (2) lykättiin asetuksen (EU) 2018/848 soveltamispäivää yhdellä vuodella yhdessä muiden asiaan liittyvien asetuksessa (EU) 2018/848 tarkoitettujen päivämäärien kanssa.

(2)

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2020/464 (3) säädettiin tietyistä asetuksen (EU) 2018/848 soveltamissäännöistä erityisesti siirtymäkausien takautuvaan hyväksymiseen tarvittavien asiakirjojen, luonnonmukaisten tuotteiden tuotannon ja jäsenvaltioiden toimittamien tietojen osalta. Oikeusvarmuuden vuoksi kyseisiä sääntöjä olisi sovellettava asetuksen (EU) 2018/848 soveltamispäivästä.

(3)

Sen vuoksi on tarpeen sovittaa yhteen täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/464 soveltamispäivä ja eräät muut siihen sisältyvät päivämäärät asetuksen (EU) 2018/848 soveltamispäivän kanssa.

(4)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) 2020/464 olisi muutettava.

(5)

Koska on tarpeen varmistaa välittömästi luonnonmukaisen tuotannon alan oikeusvarmuus täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/464 soveltamisen alkamispäivän lykkäämisen suhteen, tämän asetuksen olisi tultava voimaan mahdollisimman pian.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat luonnonmukaisen tuotannon komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/464 seuraavasti:

1)

korvataan 25 artiklan 4 kohdan toinen virke seuraavasti:

”Nämä tiedot on toimitettava vuosittain viimeistään 30 päivänä kesäkuuta ja ensimmäisen kerran viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2023 vuoden 2022 osalta.”;

2)

korvataan 26 artiklan 1, 5, 6 ja 7 kohdassa ilmaisu ”viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2029” ilmaisulla ”viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2030”;

3)

korvataan 26 artiklan 2, 3 ja 4 kohdassa ilmaisu ”viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2024” ilmaisulla ”viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2025”;

4)

korvataan 27 artiklan toinen kohta seuraavasti:

”Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2022”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä joulukuuta 2020.

Komission puolesta

Ursula VON DER LEYEN

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 150, 14.6.2018, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2020/1693, annettu 11 päivänä marraskuuta 2020, luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä annetun asetuksen (EU) 2018/848 muuttamisesta asetuksen soveltamisen alkamispäivän ja tiettyjen muiden mainitussa asetuksessa tarkoitettujen päivämäärien osalta (EUVL L 381, 13.11.2020, s. 1).

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/464, annettu 26 päivänä maaliskuuta 2020, tietyistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/848 soveltamissäännöistä siirtymäkausien takautuvaan hyväksymiseen tarvittavien asiakirjojen, luonnonmukaisten tuotteiden tuotannon ja jäsenvaltioiden toimittamien tietojen osalta (EUVL L 98, 31.3.2020, s. 2).