3.12.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 406/12


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2020/1817,

annettu 17 päivänä heinäkuuta 2020,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä selostuksen vähimmäissisällön osalta ilmoitettaessa, miten ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät otetaan huomioon vertailuarvojen menetelmissä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rahoitusvälineissä ja rahoitussopimuksissa vertailuarvoina tai sijoitusrahastojen arvonkehityksen mittaamisessa käytettävistä indekseistä ja direktiivien 2008/48/EY ja 2014/17/EU sekä asetuksen (EU) N:o 596/2014 muuttamisesta 8 päivänä kesäkuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 2 a kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutoksen puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen, jäljempänä ’Pariisin sopimus’, jonka unioni hyväksyi (2)5 päivänä lokakuuta 2016, tavoitteena on torjua ilmastonmuutosta entistä tehokkaammin muun muassa varmistamalla, että investointivirrat tukevat vähän kasvihuonekaasupäästöjä tuottavaa ja ilmastonmuutoksen kestävää kehitystä.

(2)

Komissio antoi 11 päivänä joulukuuta 2019 Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa koskevan tiedonantonsa (3) Euroopan parlamentille, Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle. Euroopan vihreän kehityksen ohjelma on uusi kasvustrategia, jonka tavoitteena on tehdä unionista oikeudenmukainen ja vauras yhteiskunta, jonka talous on moderni, resurssitehokas ja kilpailukykyinen, jossa kasvihuonekaasujen nettopäästöistä pyritään eroon vuoteen 2050 mennessä ja jossa kasvuun pyritään lisäämättä resurssien käyttöä. Euroopan vihreän kehityksen ohjelman täytäntöönpano edellyttää, että sijoittajille annetaan selkeitä pitkän aikavälin signaaleja hukkainvestointien välttämiseksi ja kestävän rahoituksen saamiseksi.

(3)

Asetuksessa (EU) 2016/1011 vertailuarvojen hallinnoijia vaaditaan selostamaan kunkin tarjotun ja julkaistun vertailuarvon osalta, miten ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaanliittyvät tekijät, jäljempänä ’ESG-tekijät’, otetaan huomioon vertailuarvojen menetelmien keskeisissä osissa.

(4)

Jos kunkin vertailuarvon tai vertailuarvoryhmän osalta selostettaisiin eri tavalla, miten ESG-tekijät otetaan huomioon vertailuarvon menetelmien keskeisissä osissa, johtaisi tämä siihen, että vertailuarvot eivät olisi keskenään vertailukelpoisia ja ESG-tekijöiden laajuus ja tavoitteet jäisivät epäselväksi. Siksi on tarpeen vahvistaa tällaisten selostusten vähimmäissisältö sekä tätä varten käytettävä malli.

(5)

Jotta tiedot voitaisiin mukauttaa paremmin sijoittajien tarpeisiin, vaatimuksessa selostaa, miten ESG-tekijät otetaan huomioon vertailuarvojen menetelmien keskeisissä osissa kunkin tarjotun ja julkaistun vertailuarvon tai vertailuarvoryhmän osalta, olisi otettava huomioon kohde-etuutena olevat omaisuuserät, joihin vertailuarvot perustuvat. Tätä asetusta ei pidä soveltaa vertailuarvoihin, kuten korkokantojen ja ulkomaan valuutan vertailuarvoihin, joihin ei liity ilmastonmuutokseen vaikuttavia kohde-etuutena olevia omaisuuseriä. Asetuksen (EU) 2016/1011 19 artiklan mukaisesti tätä asetusta ei pidä soveltaa hyödykkeiden vertailuarvoihin.

(6)

Selostettaessa, miten ESG-tekijät otetaan huomioon vertailuarvojen menetelmien keskeisissä osissa, tiedot olisi annettava yhteenlaskettuna painotettuna keskiarvona, eikä näitä tietoja anneta erikseen vertailuarvon kunkin osatekijän osalta. Vertailuarvojen hallinnoijien olisi voitava antaa myös muita ESG-tekijöihin liittyviä tietoja, jos tämä on tarpeen ja asianmukaista.

(7)

Jotta vertailuarvojen käyttäjille voitaisiin tarjota tarkkoja ja ajantasaisia tietoja, vertailuarvojen hallinnoijien olisi päivitettävä mallin sisältämät tiedot aina, kun menetelmään tehdään muutoksia, ja ilmoitettava päivitysten syyt ja päivämäärät.

(8)

Jotta tiedot olisivat sijoittajille mahdollisimman avoimia, vertailuarvojen hallinnoijien olisi kerrottava selkeästi, pyrkivätkö ne ESG-tavoitteisiin,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Selostus siitä, miten ESG-tekijät otetaan huomioon vertailuarvojen menetelmissä

1.   Vertailuarvojen hallinnoijien on selostettava, mitä komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/1816 (4) liitteessä II tarkoitettuja ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviä tekijöitä, jäljempänä ’ESG-tekijät’, ne ovat ottaneet huomioon vertailuarvon menetelmiä suunnitellessaan, käyttäen tätä varten tämän asetuksen liitteenä olevaa mallia. Niiden on myös selostettava, miten nämä tekijät on otettu huomioon kyseisten menetelmien keskeisissä osissa, mukaan lukien kohde-etuutena olevien omaisuuserien, painotustekijöiden, parametrien ja indikaattoreiden valinnassa.

Edellä 1 kohdassa säädetty vaatimus ei koske hyödykkeiden vertailuarvoja.

2.   Yksittäisten vertailuarvojen osalta vertailuarvojen hallinnoijat voivat kaikkien tämän asetuksen liitteenä olevassa mallissa vaadittujen tietojen antamisen sijaan korvata nämä tiedot sisällyttämällä antamaansa selostukseen linkin verkkosivustolle, joka sisältää kaikki kyseiset tiedot.

3.   Jos vertailuarvo on sekoitus erityyppisiä kohde-etuutena olevia omaisuuseriä, vertailuarvon hallinnoijan on selostettava, miten ESG-tekijät otetaan huomioon kussakin asiaankuuluvassa kohde-etuutena olevassa omaisuuserässä.

4.   Vertailuarvojen hallinnoijat voivat sisällyttää antamaansa selostukseen myös muita ESG-tekijöitä ja niihin liittyvät tiedot.

5.   Vertailuarvojen hallinnoijien on kerrottava selkeästi antamassaan selostuksessa, pyrkivätkö ne ESG-tavoitteisiin.

6.   Vertailuarvojen hallinnoijien on antamissaan selostuksissa mainittava käytettyjen tietolähteiden ja standardien viitetiedot kaikkien tiedoissa annettujen ESG-tekijöiden osalta.

2 artikla

Annetun selostuksen päivittäminen

Vertailuarvojen hallinnoijien on päivitettävä antamansa selvitys aina, kun vertailuarvon menetelmiin tehdään muutoksia, ja muussa tapauksessa vuosittain. Lisäksi niiden on ilmoitettava päivityksen syyt.

3 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä heinäkuuta 2020.

Komission puolesta

Ursula VON DER LEYEN

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 171, 29.6.2016, s. 1.

(2)  Neuvoston päätös (EU) 2016/1841, annettu 5 päivänä lokakuuta 2016, ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (EUVL L 282, 19.10.2016, s. 1).

(3)  COM(2019) 640 final.

(4)  Komission delegoitu asetus (EU) 2020/1816, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä vertailuarvoselvityksessä annettavan selostuksen osalta ilmoitettaessa, miten ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät otetaan huomioon kussakin tarjotussa ja julkaistussa vertailuarvossa (katso tämän virallisen lehden sivu 1).


LIITE

MALLIPOHJA SEN SELOSTAMISEKSI, MITEN YMPÄRISTÖÖN, YHTEISKUNTAAN JA HYVÄÄN HALLINTOTAPAAN (ESG) LIITTYVÄT TEKIJÄT OTETAAN HUOMIOON VERTAILUARVON MENETELMIEN KESKEISISSÄ OSISSA

SELOSTUS SIITÄ, MITEN ESG-TEKIJÄT OTETAAN HUOMIOON VERTAILUARVON MENETELMIEN KESKEISISSÄ OSISSA

Kohta 1. Vertailuarvon hallinnoijan nimi

 

Kohta 2. Vertailuarvotyyppi tai -ryhmä

Valitse komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/1816 liitteessä II esitetystä luettelosta asiaankuuluva kohde-etuutena oleva omaisuuserä.

 

Kohta 3. Vertailuarvon tai vertailuarvoryhmän nimi

 

Kohta 4. Otetaanko vertailuarvon tai vertailuarvoryhmän menetelmissä huomioon ESG-tekijöitä?

☐Kyllä ☐ Ei

Kohta 5. Jos vastasit ”Kyllä ”kohdassa 4, luettele seuraavaksi kunkin vertailuarvoryhmän osalta ne delegoidun asetuksen (EU) 2020/1816 liitteessä II luetellut ESG-tekijät, jotka otetaan huomioon vertailuarvon menetelmissä.

Selosta, miten näitä ESG-tekijöitä käytetään kohde-etuutena olevien omaisuuserien valintaan, painotukseen tai poissulkemiseen.

Tiedot ESG-tekijöistä on annettava painotettuna keskiarvona kootusti vertailuarvoryhmän tasolla.

a)

Huomioon otetut ympäristöön liittyvät tekijät:

Valinta, painotus tai poissulkeminen:

b)

Huomioon otetut yhteiskuntaan liittyvät tekijät:

Valinta, painotus tai poissulkeminen:

c)

Huomioon otetut hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät:

Valinta, painotus tai poissulkeminen:

Kohta 6. Jos vastasit ”Kyllä ”kohdassa 4, luettele seuraavaksi kunkin vertailuarvon osalta ne delegoidun asetuksen (EU) 2020/1816 liitteessä II luetellut ESG-tekijät, jotka otetaan huomioon vertailuarvon menetelmissä, riippuen asiaankuuluvasta kohde-etuutena olevasta omaisuuserästä.

Selosta, miten näitä ESG-tekijöitä käytetään kohde-etuutena olevien omaisuuserien valintaan, painotukseen tai poissulkemiseen.

ESG-tekijöitä ei ilmoiteta yksitellen vertailuarvon kunkin osatekijän osalta vaan kootusti painotettuna keskiarvona vertailuarvon osalta.

Vaihtoehtoisesti kaikki nämä tiedot voi antaa myös sisällyttämällä vertailuarvoselvitykseen linkin vertailuarvon hallinnoijan verkkosivustolle. Verkkosivustolla annettujen tietojen on oltava helposti saatavilla ja käytettävissä. Vertailuarvojen hallinnoijien on varmistettava, että niiden verkkosivustolla julkaistut tiedot ovat saatavilla vähintään viiden vuoden ajan.

a)

Huomioon otetut ympäristöön liittyvät tekijät:

Valinta, painotus tai poissulkeminen:

b)

Huomioon otetut yhteiskuntaan liittyvät tekijät:

Valinta, painotus tai poissulkeminen:

c)

Huomioon otetut hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät:

Valinta, painotus tai poissulkeminen:

Linkki, joka sisältää tiedot ESG-tekijöistä kunkin vertailuarvon osalta:

 

Kohta 7. Käytetyt tiedot ja standardit

a)

Tietojen syöttäminen

i)

Selosta, ovatko tiedot ilmoitettuja, mallinnettuja vai peräisin sisäiseltä tai ulkoiselta toimittajalta.

ii)

Jos tiedot ovat ilmoitettuja, mallinnettuja tai peräisin ulkoiselta toimittajalta, ilmoita tiedot toimittaneen kolmannen osapuolen nimi.

 

b)

Tietojen todentaminen ja laatu

Selosta, miten tiedot on todennettu ja niiden laatu varmistettu.

 

c)

Vertailustandardit

Kuvaile vertailuarvon menetelmissä käytettyjä kansainvälisiä standardeja.

 

Päivämäärä, jona tiedot on viimeksi päivitetty, ja päivittämisen syy: