29.12.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 439/32


Oikaisu komission delegoituun asetukseen (EU) 2020/1794, annettu 16 päivänä syyskuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/848 liitteessä II olevan I osan muuttamisesta siltä osin kuin on kyse siirtymävaiheen ja muun kuin luonnonmukaisen kasvien lisäysaineiston käytöstä

( Euroopan unionin virallinen lehti L 402, 1. joulukuuta 2020 )

Sivulla 24, 2 artiklan toisessa kohdassa:

on:

”1 päivästä tammikuuta 2021”

pitää olla:

”1 päivästä tammikuuta 2022”