20.11.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 390/1


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2020/1732,

annettu 18 päivänä syyskuuta 2020,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/2402 täydentämisestä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen arvopaperistamisrekistereiltä perimien maksujen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yleisestä arvopaperistamista koskevasta kehyksestä ja erityisestä kehyksestä yksinkertaiselle, läpinäkyvälle ja standardoidulle arvopaperistamiselle sekä direktiivien 2009/65/EY, 2009/138/EY ja 2011/61/EU ja asetusten (EY) N:o 1060/2009 ja (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta 12 päivänä joulukuuta 2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/2402 (1) ja erityisesti sen 16 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen, jäljempänä ’ESMA’, veloittaa arvopaperistamisrekistereiltä maksuja asetuksen (EU) 2017/2402 16 artiklan mukaisesti, ja näillä maksuilla katetaan kokonaan ESMAlle arvopaperistamisrekisterien rekisteröinnistä, tunnustamisesta ja valvonnasta aiheutuvat välttämättömät kustannukset. Sellaisten arvopaperistamisrekisterien, jotka aikovat tarjota oheispalveluja, rekisteröintihakemuksien käsittelemisestä aiheutuu ESMAlle enemmän kustannuksia. Nämä kustannukset ovat kuitenkin pienempiä siinä tapauksessa, että arvopaperistamisrekisteri on jo rekisteröity kauppatietorekisteriksi joko asetuksen (EU) N:o 648/2012 (2) tai asetuksen (EU) 2015/2365 (3) mukaisesti. Rekisteröintiä hakevien yhteisöjen rekisteröintimaksussa olisi sen vuoksi otettava erityisesti huomioon arvopaperistamisrekisterin tarjoamien palvelujen tyyppi ja se, onko arvopaperistamisrekisteri jo rekisteröity kauppatietorekisteriksi. Koska rekisteröintihakemuksen arvioinnista ESMAlle aiheutuvat kustannukset ovat hakijan koosta huolimatta samat, ja ne riippuvat ainoastaan tarjottavien palvelujen tyypistä, on asianmukaista, että rekisteröintimaksu on kiinteä.

(2)

Kun yhteisö, jota ei ole jo rekisteröity kauppatietorekisteriksi, jättää samanaikaisesti rekisteröintihakemukset sekä kauppatietorekisteriksi että arvopaperistamisrekisteriksi, kyseisten hakemusten samanaikaisesta käsittelystä ESMAlle aiheutuvat kustannukset ovat myös alhaisemmat synergiaetujen vuoksi. Kun nämä hakemukset toimitetaan samanaikaisesti, arvopaperistamisrekisterin olisi maksettava kauppatietorekisterin rekisteröinnistä tapauksen mukaan asetuksen (EU) N:o 648/2012 tai asetuksen (EU) 2015/2365 mukainen täysimääräinen maksu, kun taas arvopaperistamisrekisteriksi rekisteröitymisestä olisi maksettava alennettu, rekisteröinnin laajentamisesta perittävä maksu.

(3)

Rekisteröinnin jälkeen oheispalveluja tarjoavan arvopaperistamisrekisterin rekisteröintimaksussa tai rekisteröinnin laajentamisesta perittävässä maksussa olisi otettava huomioon kyseiset oheispalvelut. Sitä vastoin jos arvopaperistamisrekisteri lopettaa rekisteröinnin jälkeen oheispalvelujen tarjoamisen, sen rekisteröintimaksua tai rekisteröinnin laajentamisesta perittävää maksua ei tulisi palauttaa, sillä ESMAlle on jo aiheutunut kustannuksia hakemuksen arvioinnista.

(4)

Jotta vältyttäisiin perusteettomilta hakemuksilta, rekisteröintimaksuja tai rekisteröinnin laajentamisesta perittäviä maksuja ei tulisi maksaa takaisin, jos ESMA epää rekisteröinnin, ja ne tulisi maksaa takaisin vain osittain, jos hakija peruuttaa hakemuksensa rekisteröintiprosessin aikana.

(5)

Jotta varmistettaisiin valvontamaksujen oikeudenmukainen jakautuminen ja se, että määrätyt maksut vastaavat ESMAlle kunkin valvottavan yhteisön osalta aiheutuneita todellisia kustannuksia, vuotuinen valvontamaksu olisi laskettava kunkin arvopaperistamisrekisterin tuottaman liikevaihdon perusteella. Jos rekisteröidyn arvopaperistamisrekisterin aikaisempaa liikevaihtoa koskevia tietoja ei ole saatavilla, vuotuisen valvontamaksun olisi perustuttava arvopaperistamisrekisterin ennakoituun liikevaihtoon.

(6)

Arvopaperistamisrekisteriltä perittävien vuotuisten valvontamaksujen olisi oltava oikeassa suhteessa kyseisen arvopaperistamisrekisterin tiettynä tilivuonna kertyneeseen liikevaihtoon, kun sitä verrataan kaikkien rekisteröityjen ja valvottavien arvopaperistamisrekisterien saman vuoden kokonaisliikevaihtoon. Kullekin arvopaperistamisrekisterille olisi myös asetettava vuotuinen vähimmäismaksu, sillä kaikkien arvopaperistamisrekisterien valvonnasta aiheutuu joitakin kiinteitä hallintokustannuksia kertyneen liikevaihdon määrästä riippumatta.

(7)

Koska arvopaperistamisrekisterin toiminnasta on saatavilla vain vähän tietoja sen rekisteröintiä seuraavana tilivuonna, kyseisen tilivuoden vuotuinen valvontamaksu olisi laskettava rekisteröintimaksun ja niiden valvontatoimien perusteella, jotka ESMA on toteuttanut valvoakseen arvopaperistamisrekisteriä kyseisen vuoden aikana. Ensimmäisinä rekisteröintiä seuraavina kuukausina valvontatyö on samankaltaista kuin hakijan rekisteröinnin arviointi. Sen vuoksi arvopaperistamisrekisterin ensimmäisenä toimintavuonna valvontamaksun olisi perustuttava hakijan maksamaan rekisteröintimaksuun, jota mukautetaan kertoimella.

(8)

ESMAn vuotuisen talousarviomenettelyn ja valvontakustannusten arvioimiseen tarvittavan ajan vuoksi kunkin tilivuoden lokakuun 1 päivänä tai sen jälkeen rekisteröityjä arvopaperistamisrekistereitä ei voida ottaa huomioon laskettaessa seuraavan vuoden vuotuisia kokonaisvalvontakustannuksia. Sen vuoksi arvopaperistamisrekisterin, joka on rekisteröity edellisen vuoden lokakuun 1 päivänä tai sen jälkeen, vuotuisen valvontamaksun olisi oltava yhtä suuri kuin sen rekisteröintimaksun.

(9)

Kansallisille toimivaltaisille viranomaisille aiheutuu kustannuksia asetuksen (EU) 2017/2402 mukaisten tehtävien suorittamisesta ja erityisesti kyseisen asetuksen 14 artiklan 1 kohdan mukaisesti siirrettyjen tehtävien suorittamisesta. Myös nämä kustannukset olisi katettava ESMAn arvopaperistamisrekistereiltä perimillä maksuilla. Jotta vältyttäisiin siltä, että toimivaltaiset viranomaiset kärsivät tappiota tai saavat voittoa niille siirrettyjen tehtävien suorittamisesta tai ESMAn avustamisesta, ESMAn olisi korvattava kansallisille toimivaltaisille viranomaisille ainoastaan tässä suhteessa aiheutuneet todelliset kustannukset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Valvontakustannusten kattaminen kokonaan

Arvopaperistamisrekistereiltä perittävillä maksuilla katetaan

a)

kaikki kustannukset, jotka liittyvät ESMAn asetuksen (EU) 2017/2402 mukaisesti suorittamaan arvopaperistamisrekisterien rekisteröintiin ja valvontaan, mukaan lukien kustannukset, jotka aiheutuvat asetuksen (EU) N:o 648/2012 VI osaston 1 luvun tai asetuksen (EU) 2015/2365 III luvun nojalla jo rekisteröityjen kauppatietorekisterien rekisteröinnin laajentamisesta;

b)

kaikki kustannukset, jotka aiheutuvat korvausten maksamisesta toimivaltaisille viranomaisille niiden asetuksen (EU) 2017/2402 mukaisesti tekemästä työstä tai niille tämän asetuksen 14 artiklan 1 kohdan nojalla siirrettyjen tehtävien hoitamisesta.

2 artikla

Sovellettava liikevaihto

1.   Arvopaperistamisrekisterien, jotka on rekisteröity ainoastaan asetuksen (EU) 2017/2402 mukaisesti, on tämän asetuksen soveltamista varten pidettävä tarkastettua kirjanpitoa, jossa eritellään seuraavista syntyneet tuotot:

a)

komission delegoidun asetuksen (EU) (EU) 2020/1230 (4) 1 artiklan 3 kohdan mukaiset arvopaperistamisen ydinpalvelut;

b)

delegoidun asetuksen (EU) 2020/1230 1 artiklan 4 kohdan mukaiset arvopaperistamisen ydinpalvelut.

c)

muut tarjotut palvelut.

2.   Asetuksen (EU) 2017/2402 mukaisesti rekisteröidyn arvopaperistamisrekisterin, joka on myös rekisteröity kauppatietorekisteriksi joko asetuksen (EU) N:o 648/2012 tai asetuksen (EU) 2015/2365 mukaisesti, on tämän asetuksen soveltamista varten pidettävä tarkastettua kirjanpitoa, jossa eritellään seuraavista syntyneet tuotot:

a)

arvopaperistamisen ydinpalvelujen tarjoaminen;

b)

arvopaperistamisen oheispalvelujen tarjoaminen;

c)

ydintoiminnot, jotka muodostuvat asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaisesta johdannaisia koskevien tietojen keskitetystä keruusta ja ylläpidosta;

d)

sellaisten oheispalvelujen tarjoaminen, jotka liittyvät asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaiseen johdannaisia koskevien tietojen keskitettyyn keruuseen ja ylläpitoon;

e)

ydintoiminnot, jotka muodostuvat asetuksen (EU) 2015/2365 mukaisesta, arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevien tietojen keskitetystä keruusta ja ylläpidosta;

f)

sellaisten oheispalvelujen tarjoaminen, jotka liittyvät suoraan asetuksen (EU) 2015/2365 mukaiseen, arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevien tietojen keskitettyyn keruuseen ja ylläpitoon;

g)

sellaisten yhdistettyjen oheispalvelujen tarjoaminen, jotka liittyvät suoraan

i)

a ja c alakohdassa tarkoitettuihin toimintoihin;

ii)

a ja e alakohdassa tarkoitettuihin toimintoihin;

iii)

c ja e alakohdassa tarkoitettuihin toimintoihin;

h)

muut tarjotut palvelut.

3.   Arvopaperistamisrekisterin sovellettava liikevaihto tiettynä vuonna n on seuraavien erien summa:

a)

vuoden n – 2 tarkastettuihin tilinpäätöksiin perustuvat rekisterin tuotot tai arvioidut tuotot, joihin sovelletaan 5 kohtaa ja jotka ovat syntyneet 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista toiminnoista;

b)

vuoden n – 2 tarkastettuihin tilinpäätöksiin perustuvat rekisterin tuotot tai arvioidut tuotot 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetuista toiminnoista ja sovellettava osuus 2 kohdan g alakohdan i ja ii alakohdassa tarkoitetuista toiminnoista saaduista tuotoista.

4.   3 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sovellettava osuus tuotoista on yhtä suuri kuin 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen toimintojen tuottamien tuottojen määrä jaettuna seuraavissa tarkoitettujen toimintojen tuottamien tuottojen summalla:

a)

2 kohdan a alakohta;

b)

2 kohdan c alakohta;

c)

2 kohdan e alakohta.

5.   Jos vuoden n – 2 tarkastettuja tilinpäätöksiä ei ole saatavilla, ESMA käyttää vuoden n arvioituja tuloja, jotka on esitetty ESMAlle delegoidun asetuksen (EU) 2020/1230 13 artiklan 3 kohdan mukaisesti toimitetussa liiketoimintasuunnitelmassa. Arvioidut tuotot jaetaan seuraaviin osiin:

a)

tuotot, jotka arvioidaan saatavan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista toiminnoista;

b)

tuotot, jotka arvioidaan saatavan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetuista toiminnoista;

c)

tuotot, jotka arvioidaan saatavan 2 kohdan g alakohdan i ja ii alakohdassa tarkoitetuista toiminnoista.

Jos arvopaperistamisrekisteri päättää toimittaa ESMAlle päivitetyt tiedot vuoden n arvioiduista tuloista, sen on toimitettava ne viimeistään 30 päivänä syyskuuta vuonna n – 1.

3 artikla

Rekisteröintimaksu ja rekisteröinnin laajentamisesta perittävä maksu

1.   Jos hakijaa ei ole rekisteröity kauppatietorekisteriksi asetuksen (EU) N:o 648/2012 VI osaston 1 luvun tai asetuksen (EU) 2015/2365 III luvun mukaisesti, rekisteröintimaksu on

a)

100 000 euroa siinä tapauksessa, että rekisteri aikoo tarjota 2 artiklan 2 kohdan b alakohdassa, g alakohdan i alakohdassa tai g alakohdan ii alakohdassa tarkoitettuja oheispalveluja;

b)

65 000 euroa siinä tapauksessa, että a alakohtaa ei sovelleta.

2.   Jos hakija on rekisteröity kauppatietorekisteriksi asetuksen (EU) N:o 648/2012 VI osaston 1 luvun tai asetuksen (EU) 2015/2365 III luvun mukaisesti, rekisteröinnin laajentamisesta perittävä maksu on

a)

50 000 euroa siinä tapauksessa, että rekisteri aikoo tarjota 2 artiklan 2 kohdan b alakohdassa, g alakohdan i alakohdassa tai g alakohdan ii alakohdassa tarkoitettuja oheispalveluja;

b)

32 500 euroa siinä tapauksessa, että a alakohtaa ei sovelleta.

3.   Jos hakijaa ei ole rekisteröity kauppatietorekisteriksi asetuksen (EU) N:o 648/2012 tai asetuksen (EU) 2015/2365 mukaisesti, ja se jättää samanaikaisesti asetuksen (EU) 2017/2402 mukaisen rekisteröintihakemuksen ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaisen rekisteröintihakemuksen tai asetuksen (EU) 2015/2365 mukaisen rekisteröintihakemuksen, hakijan on maksettava tapauksen mukaan joko komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1003/2013 (5) 6 artiklan tai komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/360 (6) 5 artiklan 1 kohdan mukainen täysimääräinen rekisteröintimaksu ja 3 kohdan mukainen rekisteröinnin laajentamisesta perittävä maksu.

4.   Jos hakijaa ei ole rekisteröity kauppatietorekisteriksi asetuksen (EU) N:o 648/2012 tai asetuksen (EU) 2015/2365 mukaisesti, ja se jättää samanaikaisesti sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaisen rekisteröintihakemuksen että asetuksen (EU) 2015/2365 mukaisen rekisteröintihakemuksen ja asetuksen (EU) 2017/2402 mukaisen rekisteröintihakemuksen, hakijan on maksettava delegoidun asetuksen (EU) N:o 1003/2013 6 artiklan mukainen täysimääräinen rekisteröintimaksu, delegoidun asetuksen (EU) 2019/360 5 artiklan 5 kohdan mukainen rekisteröinnin laajentamisesta perittävä maksu ja 3 kohdan mukainen rekisteröinnin laajentamisesta perittävä maksu.

5.   Arvopaperistamisrekisterin, joka tarjoaa oheispalveluja rekisteröinnin jälkeen ja joka näin ollen on velvollinen maksamaan korkeamman rekisteröintimaksun tai korkeamman rekisteröinnin laajentamisesta perittävän maksun kuin alun perin maksettu rekisteröintimaksu tai rekisteröinnin laajentamisesta perittävä maksu, on maksettava alun perin maksetun rekisteröintimaksun tai rekisteröinnin laajentamisesta perittävän maksun ja korkeamman sovellettavan rekisteröintimaksun tai rekisteröinnin laajentamisesta perittävän maksun välinen erotus.

4 artikla

Rekisteröidyiltä arvopaperistamisrekistereiltä ja rekisteröintiään laajentaneilta arvopaperistamisrekistereiltä perittävät vuotuiset valvontamaksut

1.   Kaikista rekisteröidyistä arvopaperistamisrekistereistä vuonna n perittävän vuotuisen valvontamaksun on oltava yhtä suuri kuin kyseisten arvopaperistamisrekisterien toimintojen valvonnan kustannusarvio, joka sisältyy ESMAn kyseisen vuoden talousarvioon.

2.   Arvopaperistamisrekisterin rekisteröintivuodelta maksaman vuotuisen valvontamaksun on oltava yhtä suuri kuin 5 artiklan nojalla maksettava rekisteröintimaksu kerrottuna suhdeluvulla, joka on rekisteröintipäivän ja vuoden lopun välisen jakson työpäivien määrä jaettuna 250:llä.

3.   Edellisen vuoden lokakuun 1 päivänä tai sen jälkeen rekisteröidyn arvopaperistamisrekisterin vuoden n veloitettava vuotuinen valvontamaksu on yhtä suuri kuin 5 artiklan nojalla maksettava rekisteröintimaksu.

4.   Ennen edellisen vuoden lokakuun 1 päivää rekisteröidyn arvopaperistamisrekisterin maksettavaksi tuleva vuoden n vuotuinen valvontamaksu on yhtä suuri kuin 1 kohdassa tarkoitettu vuotuinen valvontamaksu jaettuna kaikkien ennen kyseisen edellisen vuoden lokakuun 1 päivää rekisteröityjen arvopaperistamisrekisterien kesken suhteessa kunkin arvopaperistamisrekisterin 2 artiklan 3 kohdan mukaisesti laskettuun sovellettavaan liikevaihtoon.

5.   Vuotuisen valvontamaksun on oltava vähintään 30 000 euroa lukuun ottamatta 2 kohdan mukaisesti maksettavaa vuotuista valvontamaksua.

5 artikla

Maksamiseen sovellettavat yleiset säännökset

1.   Kaikki maksut on suoritettava euroina. Maksut on suoritettava 6, 7 ja 8 artiklan mukaisesti.

2.   Kaikista myöhästyneistä maksuista veloitetaan viivästyskorko, joka on 0,1 prosenttia maksettavasta määrästä päivää kohden.

6 artikla

Rekisteröintimaksujen ja korvausten maksaminen

1.   Edellä 3 artiklassa tarkoitettu rekisteröintimaksu ja rekisteröinnin laajentamisesta perittävä maksu on maksettava kokonaisuudessaan silloin, kun arvopaperistamisrekisteri jättää rekisteröintihakemuksen.

2.   Puolet arvopaperistamisrekisterin maksamasta rekisteröintimaksusta tai rekisteröinnin laajentamisesta perittävästä maksusta maksetaan takaisin siinä tapauksessa, että arvopaperistamisrekisteri peruuttaa rekisteröintihakemuksensa ennen kuin ESMA on ilmoittanut arvopaperistamisrekisterille, että sen hakemus on asetuksen (EU) 2017/2402 10 artiklan 6 kohdan mukaisesti täydellinen.

3.   Rekisteröintimaksua tai rekisteröinnin laajentamisesta perittävää maksua ei makseta takaisin sen jälkeen, kun ESMA on ilmoittanut arvopaperistamisrekisterille, että sen hakemus on asetuksen (EU) 2017/2402 10 artiklan 6 kohdan mukaisesti täydellinen.

7 artikla

Vuotuisten valvontamaksujen maksaminen

Edellä 4 artiklassa tarkoitettu vuotuinen valvontamaksu maksetaan yhdessä maksuerässä, joka on maksettava viimeistään sen vuoden maaliskuun lopussa, jota se koskee, lukuun ottamatta mainitun artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettua vuotuista valvontamaksua.

ESMA lähettää kaikille rekisteröidyille arvopaperistamisrekistereille laskut, joissa täsmennetään vuotuisen maksun määrä, vähintään 30 kalenteripäivää ennen vuotuisen maksun eräpäivää.

8 artikla

Korvausten maksaminen toimivaltaisille viranomaisille

1.   Ainoastaan ESMA saa periä rekisteröintimaksun, rekisteröinnin laajentamisesta perittävän maksun ja vuotuisen valvontamaksun.

2.   ESMA korvaa toimivaltaiselle viranomaiselle ne todelliset kustannukset, jotka aiheutuvat asetuksen (EU) 2017/2402 mukaisten tehtävien suorittamisesta ja tehtävien siirtämisestä asetuksen (EU) N:o 648/2012 74 artiklan nojalla asetuksen (EU) 2015/2365 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja asetuksen (EU) 2017/2402 14 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

9 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä syyskuuta 2020.

Komission puolesta

Ursula VON DER LEYEN

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 347, 28.12.2017, s. 35.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 648/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä (EUVL L 201, 27.7.2012, s. 1).

(3)  Euroopan parlamentin neuvoston asetus (EU) 2015/2365, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien ja uudelleenkäytön raportoinnista ja läpinäkyvyydestä sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 337, 23.12.2015, s. 1).

(4)  Komission delegoitu asetus (EU) 2020/1230, annettu 29 marraskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/2402 täydentämisestä arvopaperistamisrekisterin rekisteröintihakemuksen ja kauppatietorekisterin rekisteröinnin laajentamista koskevan yksinkertaistetun hakemuksen yksityiskohtia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (EUVL L 289, 3.9.2020, s. 345–363).

(5)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1003/2013, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen kauppatietorekistereiltä kantamien maksujen osalta (EUVL L 279, 19.10.2013, s. 4).

(6)  Komission delegoitu asetus (EU) 2019/360, annettu 13 päivänä joulukuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2365 täydentämisestä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen kauppatietorekistereiltä perimien maksujen osalta (EUVL L 81, 22.3.2019, s. 58).