13.11.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 381/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2020/1693,

annettu 11 päivänä marraskuuta 2020,

luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä annetun asetuksen (EU) 2018/848 muuttamisesta asetuksen soveltamisen alkamispäivän ja tiettyjen muiden mainitussa asetuksessa tarkoitettujen päivämäärien osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ovat kuulleet Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (1),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2018/848 (2), joka tuli voimaan 17 päivänä kesäkuuta 2018, vahvistetaan luonnonmukaista tuotantoa koskeva uusi sääntelykehys. Jotta siirtyminen vanhasta sääntelykehyksestä uuteen sujuisi kitkattomasti, kyseisessä asetuksessa säädetään, että asetuksen soveltaminen alkaa 1 päivänä tammikuuta 2021.

(2)

Maailman terveysjärjestö julisti covid-19:n leviämisen ”kansainväliseksi kansanterveysuhkaksi”30 päivänä tammikuuta 2020 ja luonnehti sitä pandemiaksi 11 päivänä maaliskuuta 2020. Covid-19-pandemia on saanut aikaan poikkeukselliset olosuhteet, jotka edellyttävät luonnonmukaisen tuotannon alalta tuntuvia toimia, joita ei voitu kohtuudella ennakoida asetuksen (EU) 2018/848 antamisajankohtana.

(3)

Covid-19-pandemia ja siihen liittyvä kansanterveyskriisi ovat ennennäkemätön haaste jäsenvaltioille ja raskas taakka luonnonmukaisen tuotannon toimijoille, jäljempänä ’toimijat’. Toimijat keskittävät siksi ponnistelunsa luonnonmukaisen tuotannon ja kauppavirtojen ylläpitämiseen eivätkä voi samalla valmistautua asetuksen (EU) 2018/848 mukaisen uuden sääntelykehyksen soveltamiseen. Näin ollen on hyvin todennäköistä, että jäsenvaltiot ja toimijat eivät pysty varmistamaan mainitun asetuksen asianmukaista täytäntöönpanoa ja soveltamista 1 päivästä tammikuuta 2021, kuten alun perin suunniteltiin.

(4)

Luonnonmukaisen tuotannon alan moitteettoman toiminnan varmistamiseksi, oikeusvarmuuden takaamiseksi ja mahdollisten markkinahäiriöiden välttämiseksi on tarpeen lykätä asetuksen (EU) 2018/848 soveltamisen alkamispäivää ja tiettyjä muita mainitussa asetuksessa tarkoitettuja, kyseisestä alkamispäivästä johtuvia päivämääriä.

(5)

Kun otetaan huomioon covid-19-pandemian laajuus ja asiaan liittyvä kansanterveyskriisi, pandemian epidemiologinen kehitys sekä jäsenvaltioiden ja toimijoiden tarvitsemat lisäresurssit, on aiheellista lykätä asetuksen (EU) 2018/848 soveltamisen alkamispäivää yhdellä vuodella.

(6)

Useat päivämäärät, jotka liittyvät poikkeuksiin tai kertomuksiin taikka komissiolle myönnettyihin valtuutuksiin lopettaa poikkeukset tai jatkaa niitä, johtuvat suoraan asetuksen (EU) 2018/848 soveltamisen alkamispäivästä. Sen vuoksi on myös aiheellista lykätä kyseisiä päivämääriä yhdellä vuodella. Päivämäärät vahvistettiin ottaen huomioon aika, jonka toimijat tarvitsevat mukautuakseen poikkeusten päättymiseen, tai jotta jäsenvaltiot ja komissio voivat kerätä riittävästi tietoja tiettyjen sellaisten tuotantopanosten saatavuudesta, joiden osalta poikkeuksia myönnettiin, tai jotta komissio voi esittää kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle sekä valmistella lainsäädäntöehdotuksen tai delegoidut säädökset.

(7)

Covid-19-pandemia ja siihen liittyvä kansanterveyskriisi ovat ennennäkemätön haaste myös kolmansille maille ja kolmansiin maihin sijoittautuneille toimijoille. Näin ollen on aiheellista pidentää niiden kolmansien maiden, jotka on tunnustettu vastaaviksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 (3) 33 artiklan 2 kohdan mukaisesti, hyväksynnän voimassaolon päättymispäivää yhdellä vuodella 31 päivään joulukuuta 2026, jotta tällaisilla kolmansilla mailla on riittävästi aikaa muuttaa asemaansa joko tekemällä kauppasopimus unionin kanssa tai siten, että niiden toimijat noudattavat täysimääräisesti asetusta (EU) 2018/848 niin, että luonnonmukaisten tuotteiden kauppaan ei aiheudu tarpeettomia häiriöitä.

(8)

Vastaavasti kolmansien maiden tarkastusviranomaisille ja tarkastuslaitoksille asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan 3 kohdan nojalla myönnetyn hyväksynnän voimassaolon päättymispäivää olisi pidennettävä yhdellä vuodella 31 päivään joulukuuta 2024, jotta kyseisillä tarkastusviranomaisilla ja tarkastuslaitoksilla ja niiden sertifioiduilla toimijoilla kolmansissa maissa olisi riittävästi aikaa selvitä covid-19-pandemian vaikutuksesta ja valmistautua asetuksessa (EU) 2018/848 vahvistettuun uuteen sääntelykehykseen.

(9)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitteita, joita ovat luonnonmukaisen tuotannon alan moitteettoman toiminnan varmistaminen, oikeusvarmuuden takaaminen ja mahdollisten markkinahäiriöiden välttäminen covid-19-pandemian aiheuttamien poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi, vaan ne voidaan toiminnan vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

(10)

Covid-19-pandemian, joka on saanut aikaan välittömiä toimia edellyttävät luonnonmukaisen tuotannon poikkeukselliset olosuhteet, vuoksi katsottiin aiheelliseksi poiketa Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen, Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimukseen liitetyn, kansallisten parlamenttien asemasta Euroopan unionissa tehdyssä pöytäkirjassa N:o 1 olevassa 4 artiklassa tarkoitetusta kahdeksan viikon määräajasta.

(11)

Koska on ehdottoman tärkeää varmistaa välittömästi luonnonmukaisen tuotannon alan oikeusvarmuus nykyisissä olosuhteissa, tämän asetuksen olisi tultava voimaan kiireellisesti sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EU) 2018/848 seuraavasti:

1)

Korvataan 29 artiklan 4 kohdassa päivämäärä ”31 päivänä joulukuuta 2024” päivämäärällä ”31 päivänä joulukuuta 2025”.

2)

Korvataan 48 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa päivämäärä ”31 päivänä joulukuuta 2025” päivämäärällä ”31 päivänä joulukuuta 2026”.

3)

Korvataan 49 artiklassa päivämäärä ”31 päivänä joulukuuta 2021” päivämäärällä ”31 päivänä joulukuuta 2022”.

4)

Muutetaan 53 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1 kohdassa päivämäärä ”31 päivänä joulukuuta 2035” päivämäärällä ”31 päivänä joulukuuta 2036”;

b)

muutetaan 2 kohta seuraavasti:

i)

korvataan johdantokappaleessa päivämäärä ”1 päivästä tammikuuta 2028” päivämäärällä ”1 päivästä tammikuuta 2029”;

ii)

korvataan a alakohdassa päivämäärä ”31 päivää joulukuuta 2035” päivämäärällä ”31 päivää joulukuuta 2036”;

c)

korvataan 3 kohdassa päivämäärä ”1 päivästä tammikuuta 2026” päivämäärällä ”1 päivästä tammikuuta 2027”;

d)

korvataan 4 kohdassa päivämäärä ”1 päivästä tammikuuta 2025” päivämäärällä ”1 päivästä tammikuuta 2026” ja päivämäärä ”31 päivää joulukuuta 2025” päivämäärällä ”31 päivää joulukuuta 2026”;

e)

korvataan 7 kohdan ensimmäisen alakohdan johdantokappaleessa päivämäärä ”31 päivänä joulukuuta 2025” päivämäärällä ”31 päivänä joulukuuta 2026”.

5)

Korvataan 57 artiklan 1 kohdassa päivämäärä ”31 päivänä joulukuuta 2023” päivämäärällä ”31 päivänä joulukuuta 2024”.

6)

Korvataan 60 artiklassa päivämäärä ”1 päivää tammikuuta 2021” päivämäärällä ”1 päivää tammikuuta 2022”.

7)

Korvataan 61 artiklan toinen kohta seuraavasti:

”Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2022.”

8)

Muutetaan liite II seuraavasti:

a)

muutetaan I osassa 1.5 kohta seuraavasti:

i)

korvataan toisessa kohdassa päivämäärä ”31 päivänä joulukuuta 2030” päivämäärällä ”31 päivänä joulukuuta 2031”;

ii)

korvataan kolmannessa kohdassa päivämäärä ”31 päivään joulukuuta 2025” päivämäärällä ”31 päivään joulukuuta 2026”;

b)

muutetaan II osa seuraavasti:

i)

korvataan 1.9.1.1 kohdan a alakohdassa päivämäärä ”1 päivästä tammikuuta 2023” päivämäärällä ”1 päivästä tammikuuta 2024”;

ii)

korvataan 1.9.2.1 kohdan a alakohdassa päivämäärä ”1 päivästä tammikuuta 2023” päivämäärällä ”1 päivästä tammikuuta 2024”;

iii)

korvataan 1.9.3.1 kohdan c alakohdan johdantokappaleessa päivämäärä ”31 päivään joulukuuta 2025” päivämäärällä ”31 päivään joulukuuta 2026”;

iv)

korvataan 1.9.4.2 kohdan c alakohdan johdantokappaleessa päivämäärä ”31 päivään joulukuuta 2025” päivämäärällä ”31 päivään joulukuuta 2026”;

c)

korvataan III osassa 3.1.2.1 kohdan toisessa kohdassa päivämäärä ”1 päivänä tammikuuta 2021” päivämäärällä ”1 päivänä tammikuuta 2022”;

d)

korvataan VII osassa 1.1 kohdassa päivämäärä ”31 päivään joulukuuta 2023” päivämäärällä ”31 päivään joulukuuta 2024”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä marraskuuta 2020.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

D. M. SASSOLI

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. ROTH


(1)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 8. lokakuuta 2020 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 19. lokakuuta 2020.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/848, annettu 30 päivänä toukokuuta 2018, luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 kumoamisesta (EUVL L 150, 14.6.2018, s. 1).

(3)  Neuvoston asetus (EY) N:o 834/2007, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2007, luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 2092/91 kumoamisesta (EUVL L 189, 20.7.2007, s. 1).