13.11.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 379/3


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2020/1677,

annettu 31 päivänä elokuuta 2020,

aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 muuttamisesta kiireellisiin terveydenhuollon vastatoimiin liittyvien tietovaatimusten toimivuuden parantamiseksi

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (1) ja erityisesti sen 45 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetusta (EY) N:o 1272/2008 muutettiin komission asetuksella (EU) 2017/542 (2), jotta siihen voitiin lisätä tiettyjä vaatimuksia, jotka koskevat kiireellisiin terveydenhuollon vastatoimiin liittyvien tietojen toimittamista ja ainutkertaisen koostumustunnisteen sisällyttämistä vaarallisten seosten varoitusetiketissä annettaviin täydentäviin tietoihin. Näitä vaatimuksia muutettiin komission delegoidulla asetuksella (EU) 2020/11 (3). Maahantuojien ja jatkokäyttäjien edellytetään alkavan noudattaa vaatimuksia vaiheittain eri noudattamispäivistä alkaen sen mukaan, mitä käyttöä varten seos saatetaan markkinoille.

(2)

Eri toimialat ovat tuoneet esiin huolenaiheita, jotka liittyvät kiireellisiin terveydenhuollon vastatoimiin liittyviä tietoja koskevien vaatimusten toimivuuteen tietyissä tapauksissa, kuten vaikeus saada tietoa seosten tarkasta koostumuksesta, kun seosten valmistuksessa käytetään koostumukseltaan erittäin vaihtelevia tai tuntemattomia raaka-aineita, kun samalla tuotantolinjalla käytetään myrkyllisyydeltään hyvin samankaltaisia ainesosia, joilla on useita eri toimittajia, tai kun kyseessä ovat monimutkaiset toimitusketjut. Huolta on aiheuttanut myös se, että markkinoille saatettavien asiakkaan toiveiden mukaan sekoitettujen maalien koostumusta on mahdotonta tuntea ennalta.

(3)

On tarpeen käsitellä tilannetta, jossa tietyssä seoksessa käytetään erilaisia mutta toksikologisesti hyvin samankaltaisia ainesosia ja jossa ei ole tiedossa, mitä ainesosia jossakin tiettyyn aikaan markkinoille saatetussa seoksessa on. Jotta voidaan varmistaa, että kiireellisiä terveydenhuollon vastatoimia koskevia vaatimuksia voidaan käytännössä noudattaa asianmukaisesti, tuojien ja jatkokäyttäjien olisi voitava ryhmitellä seoksen myrkyllisyydeltään samankaltaiset ainesosat yhdeksi kokonaisuudeksi keskenään vaihdettavien ainesosien ryhmään ja antaa tiedot seokseen sisältyvien tällaisten ainesosien kokonaispitoisuudesta ilman niiden erillisten pitoisuuksien täsmentämistä. Jotta myrkytystietokeskukset voisivat laatia asianmukaisen kiireellisen terveydenhuollon vastatoimen, ainesosat olisi ryhmiteltävä keskenään vaihdettavien ainesosien ryhmään vain, jos niiden terveys- ja fysikaalisten vaikutusten luokitus on sama ja jos vaarojen nimeäminen ja vaaroja koskevat lisätiedot ovat samat kaikkien näitä ainesosia sisältävien lopullisten valmiiden seosten mahdollisten yhdistelmien osalta. Tiettyihin vaaraluokkiin luokitelluilla ainesosilla olisi myös oltava sama tekninen tarkoitus ja samat myrkyllisyysominaisuudet, jotta ne voidaan lukea samaan ryhmään kuuluviksi.

(4)

Jotta voidaan käsitellä kipsi-, valmisbetoni- ja sementtialan erityisvaikeuksia ja jotta ne voivat täyttää kiireellisten terveydenhuollon vastatoimien vaatimukset heikentämättä turvallisuustasoa, tiettyihin näillä kolmella alalla käytettyihin vakiomuotoisiin seoksiin liittyvät kiireellisten terveydenhuollon vastatoimien tiedot olisi voitava toimittaa viittaamalla vakiokoostumukseen. Jotta myrkytystietokeskukset voisivat laatia sopivan kiireellisen terveydenhuollon vastatoimen, tämän vaihtoehdon olisi oltava käytettävissä vain tapauksissa, joissa seoksen luokitus ei muutu seoksen koostumuksen mukaisesti vakiokaavassa täsmennetyllä pitoisuusalueella ja kun tiedot koostumuksesta ovat vähintään yhtä yksityiskohtaisia kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (4) 31 artiklan mukaisesti laaditussa seoksen käyttöturvallisuustiedotteessa, jäljempänä ’käyttöturvallisuustiedote’. Jos käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat yksityiskohtaisempia kuin vakiokaavassa annetut koostumusta koskevat tiedot, olisi vaadittava, että tuojat ja jatkokäyttäjät ilmoittavat sen sijaan käyttöturvallisuustiedotteen tiedot.

(5)

Jotta voidaan puuttua erityisiin vaikeuksiin, joita otaksutaan liittyvän tiettyihin polttoaineisiin, ja kun otetaan huomioon, että markkinoille saatetut polttoaineet ovat yleensä jonkin teknisen standardin mukaisia ja että myrkytystietokeskukset ovat ilmoittaneet vain vähäisestä määrästä myrkytystapauksia, joihin liittyy polttoaineita, olisi oltava mahdollista, kunnes löydetään sopivampi ratkaisu, toimittaa kiireellisiin terveydenhuollon vastatoimiin liittyviä tietoja viittaamalla käyttöturvallisuustiedotteen tietoihin sekä mahdollisiin muihin tiedossa oleviin tietoihin tuotteiden kemiallisesta koostumuksesta.

(6)

Hyvin spesifisiä maalisävyjä koskevan asiakaskysynnän tyydyttämiseksi maalien sekoittajia voidaan pyytää toimittamaan asiakkaan toiveiden mukaan myyntipisteessä sekoitettuja maaleja. Tällaisten asiakkaan toiveiden mukaan sekoitettujen maalien koostumus voi vaihdella lähes rajattomasti. Jos mitään lieventäviä toimenpiteitä ei ole, asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VIII vahvistettujen kiireellisiä terveydenhuollon vastatoimia koskevien vaatimusten noudattaminen edellyttäisi sen vuoksi, että maalien sekoittajat joko toimittavat tietoja ja luovat ainutkertaisen koostumustunnisteen (UFI-tunnisteen) etukäteen erittäin suurelle määrälle kaikkia mahdollisia väriyhdistelmiä, joista monia ei ehkä koskaan toimiteta, tai lykkäävät jokaista toimitusta myyntipisteessä, kunnes tiedot on toimitettu ja UFI-tunniste on luotu. Kumpikin toimintatapa rasittaisi asiakkaiden toiveiden mukaan sekoitettuja maaleja toimittavia yrityksiä, erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä, kohtuuttomasti.

(7)

Myrkytystietokeskukset eivät ole ilmoittaneet merkittävästä määrästä maaleihin liittyviä onnettomuuksia. Koska riskit näyttävät olevan muihin seoksiin verrattuna vähäisemmät, on perustelua hyväksyä joustavampi toimintatapa, sillä näin ei heikennetä nykyistä turvallisuustasoa.

(8)

Tämän vuoksi on aiheellista säätää mahdollisuudesta myöntää poikkeus asiakkaan toiveiden mukaan sekoitetuille maaleille liitteessä VIII vahvistetusta ilmoitusvelvollisuudesta ja UFI-tunnisteen luomista koskevasta velvoitteesta. Jotta myrkytystietokeskukset voivat laatia asianmukaisen kiireellisen terveydenhuollon vastatoimen, asiakkaan toiveiden mukaan sekoitettujen maalien sisältämiin yksittäisiin seoksiin olisi kuitenkin edelleen sovellettava kaikkia kyseisen liitteen vaatimuksia. Tämän asetuksen lisäksi komission delegoidulla asetuksella (EU) 2020/1676 (5) muutetaan asetuksen (EY) N:o 1272/2008 25 artiklaa lisäämällä siihen uusi sääntö, jonka mukaan, kun on kyse asiakkaan toiveiden mukaan sekoitetusta maalista, josta ei ole tehty ilmoitusta liitteen VIII mukaisesti ja jota vastaavaa ainutkertaista koostumustunnistetta (UFI) ei ole luotu, edellytetään, että kaikkien asiakkaan toiveiden mukaan sekoitettuun maaliin sisältyvien seosten ainutkertaiset koostumustunnisteet on sisällytettävä asiakkaan toiveiden mukaan sekoitetun maalin varoitusetiketin täydentäviin tietoihin, yhdessä kunkin sellaisen ainutkertaisella koostumustunnisteella varustetun seoksen täsmennetyn pitoisuuden kanssa, jonka pitoisuus asiakkaan toiveiden mukaan sekoitetussa maalissa on yli 5 prosenttia.

(9)

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteeseen VIII tehtyjen muutosten määrän vuoksi on aiheellista korvata koko liite oikeudellisen selkeyden varmistamiseksi.

(10)

Kun otetaan huomioon, että asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VIII vahvistettu, kuluttajien ja ammattikäyttäjien käyttöön tarkoitettuja seoksia koskevien sääntöjen noudattamispäivä eli 1 päivä tammikuuta 2021 lähestyy ja että tämä asetus mahdollistaa mainitun liitteen noudattamisen kaikilla aloilla, tämän asetuksen olisi tultava voimaan mahdollisimman pian.

(11)

Sen vuoksi asetusta (EU) N:o 1272/2008 olisi muutettava.

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liite VIII tämän asetuksen liitteessä olevalla tekstillä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 31 päivänä elokuuta 2020.

Komission puolesta

Ursula VON DER LEYEN

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1.

(2)  Komission asetus (EU) 2017/542, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2017, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 muuttamisesta lisäämällä siihen kiireellisiin terveydenhuollon vastatoimiin liittyviä yhdenmukaistettuja tietoja koskeva liite (EUVL L 78, 23.3.2017, s. 1).

(3)  Komission delegoitu asetus (EU) 2020/11, annettu 29 päivänä lokakuuta 2019, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 muuttamisesta kiireellisiin terveydenhuollon vastatoimiin liittyvien tietojen osalta (EUVL L 6, 10.1.2020, s. 8).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006 , kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta (EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1).

(5)  Komission delegoitu asetus (EU) 2020/1676, annettu 31 päivänä elokuuta 2020, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 25 artiklan muuttamisesta asiakkaan toiveiden mukaan sekoitettujen maalien osalta (katso tämän virallisen lehden sivu 1).


LIITE

”LIITE VIII

KIIREELLISIIN TERVEYDENHUOLLON VASTATOIMIIN JA ENNALTA EHKÄISEVIIN TOIMENPITEISIIN LIITTYVÄT YHDENMUKAISTETUT TIEDOT

A OSA

YLEISET VAATIMUKSET

1.   SOVELTAMINEN

1.1

Maahantuojien ja jatkokäyttäjien, jotka saattavat markkinoille tämän liitteen A osan 2.4 kohdan mukaisia kulutuskäyttöön tarkoitettuja seoksia, on noudatettava tämän liitteen säännöksiä 1 päivästä tammikuuta 2021.

1.2

Maahantuojien ja jatkokäyttäjien, jotka saattavat markkinoille tämän liitteen A osan 2.4 kohdan mukaisia ammattikäyttöön tarkoitettuja seoksia, on noudatettava tämän liitteen säännöksiä 1 päivästä tammikuuta 2021.

1.3

Maahantuojien ja jatkokäyttäjien, jotka saattavat markkinoille tämän liitteen A osan 2.4 kohdan mukaisia teollisuuskäyttöön tarkoitettuja seoksia tai seoksia, joiden loppukäyttö ei edellytä ilmoitusta, on noudatettava tämän liitteen säännöksiä 1 päivästä tammikuuta 2024.

1.4

Maahantuojien ja jatkokäyttäjien, jotka ovat ilmoittaneet vaarallisesta seoksesta 45 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle nimetylle elimelle ennen 1.1, 1.2 ja 1.3 kohdassa tarkoitettua soveltamisen alkamispäivää tietoja, jotka eivät ole tämän liitteen mukaiset, ei kyseisten seosten osalta tarvitse noudattaa tämän liitteen säännöksiä ennen 1 päivää tammikuuta 2025.

1.5

Jos jokin tämän liitteen B osan 4.1 kohdassa tarkoitetuista muutoksista tapahtuu ennen 1 päivää tammikuuta 2025, maahantuojien ja jatkokäyttäjien on poikkeuksena 1.4 kohdan säännöksistä noudatettava tämän liitteen säännöksiä ennen kyseisen seoksen saattamista muutettuna markkinoille.

2.   KOHDE, SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT

2.1

Tässä liitteessä vahvistetaan vaatimukset, joita maahantuojien ja jatkokäyttäjien, jotka saattavat markkinoille seoksia, jäljempänä ’ilmoittajat’, on noudatettava tietoja ilmoittaessaan, jotta nimetyillä elimillä on käytettävissään tiedot, joita ne tarvitsevat 45 artiklan mukaisten tehtäviensä suorittamista varten.

2.2

Tätä liitettä ei sovelleta seoksiin, jotka on tarkoitettu tieteelliseen tutkimukseen ja kehittämiseen tai asetuksen (EY) N:o 1907/2006 3 artiklan 22 kohdassa tarkoitettuun tuote- ja prosessisuuntautuneeseen tutkimukseen ja kehittämiseen.

Tätä liitettä ei sovelleta seoksiin, jotka on luokiteltu vain yhteen tai useampaan seuraavista vaaraluokista:

1)

paineen alaiset kaasut;

2)

räjähteet (epästabiilit räjähteet ja vaarallisuusluokat 1.1–1.6).

2.2a.

Kun kyseessä ovat asiakkaan toiveiden mukaan sekoitetut maalit, ilmoittajat voivat, sen rajoittamatta, mitä 25 artiklan 8 kohdassa säädetään, jättää tämän liitteen mukaiset tiedot toimittamatta ja ainutkertaisen koostumustunnisteen (UFI) muodostamatta.

2.3

Kun on kyse seoksista, joiden loppukäyttö ei edellytä ilmoitusta, tai seoksista, jotka on saatettu markkinoille vain teollisuuskäyttöä varten, ilmoittajat voivat yleisten ilmoittamisvaatimusten sijasta valita rajoitetun ilmoittamisen B osan 3.1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti sillä edellytyksellä, että tarkempia lisätietoja on nopeasti saatavilla B osan 1.3 kohdan mukaisesti.

2.4

Tässä liitteessä tarkoitetaan:

(1)

’kuluttajakäyttöön tarkoitetulla seoksella’ seosta, joka on tarkoitettu kuluttajien käyttöön joko sellaisenaan tai osana toista seosta ja johon sovelletaan 45 artiklassa säädettyjä tietovaatimuksia;

(2)

’ammattikäyttöön tarkoitetulla seoksella’ seosta, joka on tarkoitettu ammattikäyttäjien käyttöön muualla kuin teollisuuslaitoksissa joko sellaisenaan tai osana toista seosta, joka on tarkoitettu ammattikäyttäjien käyttöön muualla kuin teollisuuslaitoksissa, ja johon sovelletaan 45 artiklassa säädettyjä tietovaatimuksia;

(3)

’teollisuuskäyttöön tarkoitetulla seoksella’ seosta, joka on tarkoitettu käytettäväksi pelkästään teollisuuslaitoksissa.

(4)

’seoksella, jonka loppukäyttö ei edellytä ilmoitusta’ seosta osana toista seosta, kun viimeksi mainittu on tarkoitettu kuluttajien tai ammattikäyttäjien käyttöön, mutta johon ei sovelleta 45 artiklassa säädettyjä tietovaatimuksia;

(5)

’asiakkaan toiveiden mukaan sekoitetulla maalilla’ maalia, jota sekoitetaan pieninä määrinä räätälöidysti yksittäiselle kuluttajalle tai ammattikäyttäjälle myyntipisteessä sävyttämällä tai värejä sekoittamalla.

Jos seoksella on useampia kuin yksi käyttötarkoitus, kaikkia asianomaisia luokkia koskevien vaatimusten on täytyttävä.

3.   ILMOITTAMISTA KOSKEVAT VAATIMUKSET

3.1

Ilmoittajien on ennen sellaisten seosten saattamista markkinoille, jotka on luokiteltu vaarallisiksi niiden terveyteen kohdistuvien tai fysikaalisten vaikutusten perusteella, annettava tiedot kyseisistä seoksista 45 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille nimetyille elimille, jäljempänä ’nimetyt elimet’, siinä jäsenvaltiossa tai niissä jäsenvaltioissa, jossa tai joissa seos saatetaan markkinoille.

Ilmoituksen on sisällettävä B osassa täsmennetyt tiedot. Se on toimitettava sähköisesti XML-muodossa, jonka kemikaalivirasto asettaa maksutta saataville.

3.2

Jos nimetty elin vastaanotettuaan 3.1 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen tekee ilmoittajalle perustellun pyynnön, jonka mukaan kyseinen nimetty elin tarvitsee lisätietoja tai selvennyksiä voidakseen suorittaa 45 artiklan mukaiset tehtävänsä, ilmoittajan on toimitettava pyydetyt tiedot tai selvitykset viipymättä.

3.3

Ilmoitus on tehtävä sen jäsenvaltion (niiden jäsenvaltioiden) virallisella kielellä (virallisilla kielillä), jossa (joissa) seos saatetaan markkinoille, paitsi jos kyseiset jäsenvaltiot määräävät toisin.

3.4

Seoksen aiottu käyttö on kuvailtava käyttäen kemikaaliviraston määrittämää yhdenmukaistettua tuoteluokittelujärjestelmää.

3.5

Ilmoitus on päivitettävä ilman aiheetonta viivytystä, kun B osan 4.1 kohdan mukaiset edellytykset täyttyvät.

4.   RYHMÄILMOITUS

4.1

Useammasta kuin yhdestä seoksesta voidaan tehdä yksi yhteinen ilmoitus, jos kaikkien ryhmään kuuluvien seosten luokitus terveyteen kohdistuvien ja fysikaalisen vaarojen osalta on sama. Tällainen ilmoitus on jäljempänä ’ryhmäilmoitus’.

4.2

Ryhmäilmoitus voidaan tehdä vain jos kaikissa ryhmän seoksissa on samat ainesosat (B osan 3.2 kohdan mukaisesti tunnistettuina) ja kunkin ainesosan ilmoitettu pitoisuuden vaihteluväli on sama kaikissa seoksissa (B osan 3.4 kohdan mukaisesti).

4.3

Ryhmäilmoitus voidaan 4.2 kohdan säännöksistä poiketen sallia myös silloin, kun ryhmän eri seosten koostumuserot johtuvat pelkästään hajusteista sillä edellytyksellä, että eri hajusteiden pitoisuus kussakin seoksessa on enintään 5 prosenttia.

4.4

Ryhmäilmoitusta käytettäessä B osassa vaaditut tiedot on tapauksen mukaan annettava kustakin ryhmän seoksesta.

5.   AINUTKERTAINEN KOOSTUMUSTUNNISTE (UFI)

5.1

Ilmoittajan on muodostettava ainutkertainen koostumustunniste (unique formula identifier), jäljempänä ’UFI-tunniste’, kemikaaliviraston käyttöön asettamalla sähköisellä menettelyllä. UFI-tunniste on alfanumeerinen koodi, joka yksiselitteisesti liittää seoksen tai seosryhmän koostumusta koskevat ilmoitetut tiedot tiettyyn seokseen tai seosryhmään. UFI-tunniste annetaan maksutta.

Uusi UFI-tunniste on luotava, jos seoksen tai seosryhmän koostumus muuttuu tavalla, joka täyttää yhden tai useamman B osan 4.1 kohdan ensimmäisen alakohdan neljännen luetelmakohdan a, b ja c alakohdassa kuvaillun edellytyksen, tai, tapauksen mukaan, yhden tai useamman mainitun kohdan toisessa alakohdassa säädetyistä edellytyksistä.

Tämän kohdan toisen alakohdan säännöksistä poiketen uutta UFI-tunnistetta ei vaadita ryhmäilmoitukseen sisältyville seoksille, jotka sisältävät hajusteita, sillä edellytyksellä, että koostumuksen muutokset koskevat pelkästään kyseisiä hajusteita tai johtuvat uusien hajusteiden lisäämisestä.

Tämän kohdan toisen alakohdan säännöksistä poiketen uutta UFI-tunnistetta ei vaadita, kun B osan 4.1 kohdan ensimmäisen alakohdan neljännen luetelmakohdan a alakohdassa vahvistetut edellytykset täyttävä muutos koskee ainoastaan yhtä tai useampaa sellaista ainesosaa, joka on ryhmitelty B osan 3.5 kohdan mukaiseen keskenään vaihdettavien ainesosien ryhmään ja joka jo sisältyy ilmoitukseen.

5.2

UFI-tunnisteen eteen on merkittävä lyhenne ”UFI” suuraakkosin ja perään kaksoispiste (”UFI:”), ja sen on oltava selvästi näkyvä, helposti luettava ja pysyvä.

5.3

Sen sijaan, että ilmoittaja sisällyttää UFI-tunnisteen varoitusetiketin täydentäviin tietoihin, se voi vaihtoehtoisesti painaa tai liittää tunnisteen sisäpakkaukseen lähelle muita pakkausmerkintöjä.

Jos sisäpakkaus on joko muodoltaan sellainen tai kooltaan niin pieni, että siihen ei voi kiinnittää UFI-tunnistetta, ilmoittaja voi painaa tai liittää lähellä muita pakkausmerkintöjä olevan UFI-tunnisteen ulkopakkaukseen.

Jos seosta ei ole pakattu, UFI-tunniste on tapauksen mukaan ilmoitettava käyttöturvallisuustiedotteessa tai sisällytettävä 29 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun kopioon pakkausmerkinnöistä.

Jos kyseessä ovat teollisuuslaitoksessa käytettäviksi toimitetut pakatut seokset, ilmoittaja voi ilmoittaa UFI-tunnisteen käyttöturvallisuustiedotteessa sen sijaan, että ilmoittaisi sen pakkausmerkinnöissä tai pakkauksessa.

6.   TIETOJEN ILMOITTAMISEN MUOTO JA TEKNINEN TUKI

6.1

Kemikaalivirasto määrittelee UFI-tunnisteen muodostamisessa käytettävän menetelmän, ilmoittamisessa käytettävät XML-formaatit ja yhdenmukaistetun tuoteluokitusjärjestelmän ja ylläpitää ja päivittää niitä sekä asettaa ne maksutta saataville verkkosivustolleen.

6.2

Kemikaalivirasto tarjoaa teknistä ja tieteellistä opastusta, teknistä tukea ja välineitä tietojen ilmoittamisen helpottamiseksi.

B OSA

ILMOITUKSEEN SISÄLTYVÄT TIEDOT

1.   SEOKSEN JA ILMOITTAJAN TUNNISTAMINEN

1.1   Seoksen tuotetunniste

Tuotetunniste on annettava 18 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisesti.

On annettava seosten täydelliset kauppanimet, joihin sisältyvät tapauksen mukaan tuotemerkit sekä tuotteen nimi ja vaihtoehtoiset nimet, sellaisina kuin ne esiintyvät varoitusetiketissä, käyttämättä lyhenteitä ja niin, että tuotteen yksiselitteinen tunnistaminen on mahdollista.

Lisäksi ilmoituksessa on mainittava UFI-tunnisteet.

1.2   Ilmoittajan tiedot ja yhteyspiste

On ilmoitettava ilmoittajan nimi, täydellinen osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä sen yhteyspisteen (jos ei ole sama kuin ilmoittaja) nimi, täydellinen osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, jota on käytettävä kiireellisten terveydenhuollon vastatoimien kannalta merkityksellisten lisätietojen saamiseksi.

1.3   Nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite lisätietojen saamiseksi tuotteesta nopeasti

Jos tehdään A osan 2.3 kohdassa tarkoitettu rajoitettu ilmoitus, on annettava nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, joista kiireellisten terveydenhuollon vastatoimien kannalta merkityksellisiä yksityiskohtaisia lisätietoja tuotteista on saatavilla nopeasti A osan 3.3 kohdassa tarkoitetulla kielellä. Puhelinnumeron on oltava käytettävissä joka päivä ja kaikkina vuorokaudenaikoina.

2.   VAAROJEN TUNNISTAMINEN JA LISÄTIEDOT

Tässä kohdassa vahvistetaan tietovaatimukset, jotka liittyvät seoksen aiheuttamiin terveyteen kohdistuviin ja fysikaalisiin vaaroihin ja näitä vaaroja koskeviin asianmukaisiin varoitustietoihin sekä ilmoitukseen sisällytettäviin lisätietoihin.

2.1   Seoksen luokitus

Seoksen luokitus terveyteen kohdistuvien ja fysikaalisten vaarojen (vaaraluokka, -kategoria ja -lauseke) osalta on ilmoitettava liitteen I luokitusvaatimusten mukaisesti.

2.2   Varoitusetiketin merkinnät

Varoitusetiketissä on oltava tapauksen mukaan seuraavat tiedot 17 artiklan mukaisesti:

varoitusmerkkikoodit (liite V);

huomiosana;

vaaralausekekoodit (liite III, myös täydentävät vaaratiedot);

turvalausekekoodit (liite IV).

2.3   Myrkyllisyyttä koskevat tiedot

Ilmoituksen on sisällettävä seoksen tai sen ainesosien myrkyllisiä vaikutuksia koskevat tiedot, joita edellytetään seoksen käyttöturvallisuustiedotteen kohdassa 11 asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II mukaisesti.

2.4   Lisätiedot

Seuraavat lisätiedot on annettava:

pakkaustyypit ja -koot, joita käytetään saatettaessa seos markkinoille kuluttaja- tai ammattikäyttöön;

toimitetun seoksen värit ja fysikaaliset olomuodot;

seoksen, sellaisena kuin se on toimitettuna, pH, jos saatavilla, tai, jos tuote on kiinteä, vesipitoisen nesteen tai liuoksen pH määrätyssä pitoisuudessa. Testiseoksen pitoisuus vedessä on ilmoitettava. On ilmoitettava syyt, jos pH ei ole saatavilla

tuoteluokka (ks. A osan 3.4 kohta);

käyttö (kuluttaja-, ammatti- tai teollisuuskäyttö tai jokin näiden yhdistelmä).

3.   SEOKSEN AINESOSIA KOSKEVAT TIEDOT

3.1   Yleiset vaatimukset

Seoksen sisältämien ainesosien tunnistus ja pitoisuudet on esitettävä ilmoituksessa 3.2, 3.3 ja 3.4 kohdan mukaisesti.

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, kun tehdään A osan 2.3 kohdassa tarkoitettu rajoitettu ilmoitus, teollisuuskäyttöön tarkoitetun seoksen tai seoksen, jonka loppukäyttö ei edellytä ilmoitusta, koostumuksesta annettavat tiedot voidaan rajata niihin tietoihin, jotka sisältyvät käyttöturvallisuustiedotteeseen asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II mukaisesti, sillä edellytyksellä, että lisätietoja koostumuksesta on hätätapauksessa nopeasti saatavilla 1.3 kohdan mukaisesti.

Ainesosia, joita ei ole seoksessa, ei ilmoiteta. Jos ne kuitenkin ilmoitetaan osana keskenään vaihdettavien ainesosien ryhmää 3.5 kohdan mukaisesti tai niiden pitoisuus on ilmoitettu prosenttiosuuksien vaihteluvälinä 3.6 tai 3.7 kohdan mukaisesti, ne voidaan ilmoittaa, jos niitä varmasti esiintyy seoksessa jonakin ajankohtana.

Poiketen siitä, mitä kolmannessa alakohdassa säädetään, seosten ilmoitettuja hajusteainesosia on oltava ainakin yhdessä seoksista, joista tehdään yhteinen ryhmäilmoitus.

Ryhmäilmoituksissa, joihin sisältyvissä seoksissa on erilaisia hajusteainesosia, on esitettävä luettelo seoksista ja niiden sisältämistä hajusteista sekä niiden luokituksesta.

3.2   Seoksen ainesosien tunnistaminen

Seoksen ainesosa on joko aine tai seokseen sisältyvä seos.

3.2.1   Aine

Ilmoituksessa on mainittava 3.3 kohdassa tarkoitettujen aineiden 18 artiklan 2 kohdan mukainen tuotetunniste. INCI-nimeä, väri-indeksinimeä tai muuta kansainvälistä kemiallista nimeä voidaan kuitenkin myös käyttää, jos se on laajalti tunnettu ja yksilöi aineen yksiselitteisesti. Myös niiden aineiden kemiallinen nimi on ilmoitettava, joiden osalta on 24 artiklan mukaisesti sallittua käyttää vaihtoehtoista kemiallista nimeä.

3.2.2   Seokseen sisältyvä seos

Kun markkinoille saatetun seoksen ainesosana käytetään toista seosta, voidaan puhua seokseen sisältyvästä seoksesta.

Seokseen sisältyvän seoksen ainesosista on annettava tiedot 3.2.1 kohdan perusteiden mukaisesti, paitsi jos ilmoittajalla ei ole käytettävissään täydellisiä tietoja seokseen sisältyvän seoksen koostumuksesta. Jälkimmäisessä tapauksessa,

a)

jos seokseen sisältyvälle seokselle on luotu UFI-tunniste ja nimetty elin on saanut tiedot seokseen sisältyvästä seoksesta aiemmassa ilmoituksessa, seokseen sisältyvä seos on tunnistettava sen tuotetunnisteella 18 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisesti yhdessä sen pitoisuuden ja UFI-tunnisteen kanssa;

b)

jos seokseen sisältyvälle seokselle on luotu UFI-tunniste mutta nimetty elin ei ole saanut tietoja seokseen sisältyvästä seoksesta aiemmassa ilmoituksessa, seokseen sisältyvä seos on tunnistettava sen tuotetunnisteella 18 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisesti yhdessä sen pitoisuuden ja UFI-tunnisteen sekä asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II mukaisesti seokseen sisältyvän seoksen ja mahdollisten muiden tiedossa olevien ainesosien käyttöturvallisuustiedotteeseen sisältyvien koostumustietojen sekä seokseen sisältyvän seoksen toimittajan nimen, sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron kanssa;

c)

jos UFI-tunnistetta ei ole, seokseen sisältyvä seos on tunnistettava sen tuotetunnisteella 18 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisesti yhdessä sen pitoisuuden ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II mukaisesti seokseen sisältyvän seoksen ja mahdollisten muiden tiedossa olevien ainesosien käyttöturvallisuustiedotteeseen sisältyvien koostumustietojen sekä seokseen sisältyvän seoksen toimittajan nimen, sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron kanssa.

3.2.3   Tunnistaminen yleisillä ainesosatunnisteilla

Poikkeuksena 3.2.1 ja 3.2.2 kohdan säännöksistä yleisiä ainesosatunnisteita, kuten ”hajuste” tai ”väriaine” voidaan käyttää sellaisista seoksen ainesosista, joita käytetään pelkästään lisäämään hajustetta tai väriä, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

seoksen ainesosia ei ole luokiteltu terveydelle vaarallisiksi;

yleisellä ainesosatunnisteella tunnistettavien seoksen ainesosien kokonaispitoisuus on enintään seuraava:

a)

hajusteet yhteensä 5 prosenttia; ja

b)

väriaineet yhteensä 25 prosenttia.

3.3   Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvat seosten ainesosat

Seuraavat seosten ainesosat on mainittava:

(1)

seosten ainesosat, jotka luokitellaan vaarallisiksi terveyteen kohdistuvien tai fysikaalisten vaikutusten takia ja

joiden pitoisuus seoksessa on vähintään 0,1 prosenttia;

jotka tunnistetaan, vaikka niiden pitoisuus on alle 0,1 prosenttia, paitsi jos ilmoittaja voi osoittaa, että kyseiset ainesosat ovat merkityksettömiä kiireellisten terveydenhuollon vastatoimien ja ennaltaehkäisevien toimenpiteiden kannalta;

(2)

seosten ainesosat, joita ei luokitella vaarallisiksi terveyteen kohdistuvien tai fysikaalisten vaikutusten takia ja joiden pitoisuus seoksessa on vähintään 1 prosentti.

3.4   Seosten ainesosien pitoisuudet ja pitoisuuksien vaihteluvälit

Ilmoittajien on annettava 3.4.1 ja 3.4.2 kohdan mukaiset tiedot 3.3 kohdan mukaisesti tunnistettavien seoksen ainesosien pitoisuuksista.

3.4.1   Kiireellisten terveydenhuollon vastatoimien ja ennaltaehkäisevien toimenpiteiden kannalta vakavaa huolta aiheuttavat vaaralliset ainesosat

Kun seoksen ainesosat luokitellaan tämän asetuksen mukaisesti vähintään yhteen seuraavassa luetelluista vaarakategorioista, niiden pitoisuus seoksessa on ilmoitettava tarkkana prosenttiosuutena alenevassa järjestyksessä painon tai tilavuuden mukaan:

välitön myrkyllisyys, kategoria 1, 2 tai 3;

elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen, kategoria 1 tai 2;

elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen, kategoria 1 tai 2;

ihosyövyttävyys, kategoria 1, 1A, 1B tai 1C;

vakava silmävaurio, kategoria 1.

Vaihtoehtona tarkan prosenttiosuuden ilmoittamiselle voidaan ilmoittaa prosenttiosuuden vaihteluväli taulukon 1 mukaisesti.

Taulukko 1

Kiireellisten terveydenhuollon vastatoimien kannalta vakavaa huolta aiheuttavien ainesosien ilmoittamiseen sovellettavat pitoisuuden vaihteluvälit

Seokseen sisältyvän vaarallisen ainesosan pitoisuuden vaihteluväli (%)

Ilmoituksessa käytettävän vaihteluvälin enimmäiskoko

≥ 25 – < 100

5 %-yksikköä

≥ 10 – < 25

3 %-yksikköä

≥ 1 – < 10

1 %-yksikköä

≥ 0,1 – < 1

0,3 %-yksikköä

> 0 – < 0,1

0,1 %-yksikköä

3.4.2   Muut vaaralliset ainesosat ja vaaralliseksi luokittelemattomat ainesosat

Niiden seokseen sisältyvien vaarallisten ainesosien, joita ei ole luokiteltu 3.4.1 kohdassa mainittuihin vaarakategorioihin, ja niiden tunnistettujen ainesosien, joita ei ole luokiteltu vaarallisiksi, pitoisuudet on esitettävä prosenttiosuuksien vaihteluväleinä taulukon 2 mukaisesti alenevassa järjestyksessä painon tai tilavuuden mukaan. Vaihtoehtoisesti voidaan ilmoittaa tarkat prosenttiosuudet.

Taulukko 2

Pitoisuuksien vaihteluvälit, joita sovelletaan muihin vaarallisiin ainesosiin ja ainesosiin, joita ei ole luokiteltu vaarallisiksi

Seokseen sisältyvän ainesosan pitoisuuden vaihteluväli (%)

Ilmoituksessa käytettävän vaihteluvälin enimmäiskoko

≥ 25 – < 100

20 %-yksikköä

≥ 10 – < 25

10 %-yksikköä

≥ 1 – < 10

3 %-yksikköä

> 0 – < 1

1 %-yksikköä

Poikkeuksena ensimmäisen kohdan säännöksistä ilmoittajien ei tarvitse ryhmäilmoituksessa ilmoittaa sellaisten hajusteainesosien pitoisuuksia, joita ei ole luokiteltu tai jotka on luokiteltu pelkästään kategorioihin ihon herkistyminen, kategoria 1, 1A tai 1B, tai aspiraatiovaara.

3.5   Ainesosien ryhmittely keskenään vaihdettavien ainesosien ryhmään

Ainesosia voidaan ilmoituksessa ryhmitellä keskenään vaihdettavien ainesosien ryhmään sillä edellytyksellä, että

a)

keskenään vaihdettavien ainesosien ryhmän kaikkien ainesosien osalta

ne tekniset toiminnot, joihin ainesosia käytetään siinä seoksessa, josta ilmoitus tehdään, ovat samat ja

niiden terveyteen kohdistuvien ja fysikaalisten vaarojen (vaaraluokka, -kategoria) luokitus on sama ja

niiden myrkyllisyysominaisuudet, mukaan lukien vähintään myrkylliset vaikutukset ja kohteena olevat elimet, ovat samoja; ja

b)

keskenään vaihdettavien ainesosien ryhmään kuuluviin ainesosiin perustuvien, tuloksena saatavien lopullisten seosten kaikissa mahdollisissa yhdistelmissä B osan 2 kohdassa tarkoitetut vaarojen tunnistetiedot ja lisätiedot ovat samat.

Vaihtoehtoisesti ainesosat, jotka on luokiteltu ainoastaan ihosyövyttävyyden, ihoärsytyksen, silmävaurion, silmä-ärsytyksen, aspiraatiovaaran tai hengitysteiden tai ihon herkistymisen taikka näiden yhdistelmän perusteella, voidaan ryhmitellä keskenään vaihdettavien ainesosien ryhmään sillä edellytyksellä, että

a)

terveyteen kohdistuvien ja fysikaalisten vaarojen (vaaraluokka, -kategoria) luokitus on kaikkien ainesosien kohdalla sama ja

b)

kaikkien ihosyövyttävyyden, ihoärsytyksen, silmävaurion tai silmä-ärsytyksen osalta luokiteltujen ainesosien pH-arvo on soveltuvissa tapauksissa joko hapan, neutraali tai emäksinen ja

c)

keskenään vaihdettavien ainesosien ryhmässä on enintään viisi ainesosaa ja

d)

keskenään vaihdettavien ainesosien ryhmään kuuluviin ainesosiin perustuvien, tuloksena saatavien lopullisten seosten kaikissa mahdollisissa yhdistelmissä B osan 2 kohdassa tarkoitetut vaarojen tunnistetiedot ja lisätiedot ovat samat.

3.5.1   Keskenään vaihdettavien ainesosien ryhmän nimi ja ryhmään kuluvien ainesosien tunnistaminen

Keskenään vaihdettavien ainesosien ryhmälle on annettava nimi, joka vastaa ryhmään kuuluvien ainesosien sellaisia teknisiä tarkoituksia, joiden vuoksi ne on otettu mukaan seokseen.

Kukin keskenään vaihdettavien ainesosien ryhmän ainesosa on tunnistettava tapauksen mukaan 3.2.1 tai 3.2.2 kohdan mukaisesti.

3.5.2   Vaihdettavien ainesosien ryhmän ainesosien pitoisuudet ja pitoisuuksien vaihteluvälit

Poiketen siitä, mitä 3.4 kohdan ensimmäisessä alakohdan säädetään, ilmoittajien on keskenään vaihdettavien ainesosien ryhmään ryhmiteltyjen ainesosien osalta annettava 3.4.1 ja 3.4.2 kohdan mukaiset tiedot kaikkien seokseen sisältyvien ja keskenään vaihdettavien ainesosien ryhmään ryhmiteltyjen ainesosien kokonaispitoisuudesta.

Kun keskenään vaihdettavien ainesosien ryhmään ryhmitellyt seoksen ainesosat luokitellaan tämän asetuksen mukaisesti vähintään yhteen 3.4.1 kohdassa luetelluista vaarakategorioista, seoksessa esiintyvien ja keskenään vaihdettavien ainesosien ryhmään ryhmiteltyjen ainesosien kokonaispitoisuus on ilmoitettava tarkkana prosenttiosuutena alenevassa järjestyksessä painon tai tilavuuden mukaan. Vaihtoehtoisesti voidaan ilmoittaa prosenttiosuuden vaihteluväli mainitussa kohdassa olevan taulukon 1 mukaisesti.

Niiden seokseen sisältyvien ja keskenään vaihdettavien ainesosien ryhmään ryhmiteltyjen vaarallisten ainesosien, joita ei ole luokiteltu 3.4.1 kohdassa mainittuihin vaarakategorioihin, ja niiden seokseen sisältyvien ja keskenään vaihdettavien ainesosien ryhmään ryhmiteltyjen tunnistettujen ainesosien, joita ei ole luokiteltu vaarallisiksi, kokonaispitoisuus on esitettävä prosenttiosuuksien vaihteluväleinä kohdassa 3.4.2 olevan taulukon 2 mukaisesti alenevassa järjestyksessä painon tai tilavuuden mukaan. Vaihtoehtoisesti voidaan ilmoittaa tarkat prosenttiosuudet.

3.6   Vakiokaavan mukaiset seokset

Poiketen siitä, mitä 3.2, 3.3 ja 3.4 kohdassa säädetään, sellaisen seoksen osalta, jonka koostumus on D osassa täsmennetyn vakiokaavan mukainen, kun seoksen luokitus ei muutu ainesosien pitoisuuden mukaan vakiokaavassa täsmennetyillä prosenttimääräisillä vaihteluväleillä:

jos vakiokaavassa annetut koostumusta koskevat tiedot yhdessä 3.2 ja 3.4 kohdan mukaisten vakiokaavassa täsmentämättömien ainesosien tunnistus- ja pitoisuustietojen kanssa, ovat vähintään yhtä yksityiskohtaisia kuin asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II mukaisen käyttöturvallisuustiedotteen tiedot, seoksen yhden tai useamman ainesosan tunnistetiedot ja pitoisuudet voidaan ilmoittaa sellaisina kuin ne on annettu vakiokaavassa kyseisessä kaavassa mainittujen ainesosien osalta ja täsmennetty 3.2–3.4 kohdassa kaikkien muiden ainesosien osalta;

jos edellisessä luetelmakohdassa tarkoitetut tiedot ovat vähemmän yksityiskohtaisia kuin asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II mukaiseen käyttöturvallisuustiedotteeseen sisältyvät tiedot, on seoksen kaikista ainesosista annettava asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II mukaiseen käyttöturvallisuustiedotteeseen sisältyvät tunnistetiedot ja pitoisuudet.

3.7   Polttoaineet

Poiketen siitä, mitä 3.2, 3.3 ja 3.4 kohdassa säädetään, taulukossa 3 lueteltujen polttoaineiden osalta voidaan ilmoittaa asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II mukaisesti käyttöturvallisuustiedotteessa lueteltujen seoksen ainesosien tunnistetiedot ja pitoisuudet. Myös kaikkien muiden tiedossa olevien ainesosien tunnistetiedot ja pitoisuus on ilmoitettava.

Taulukko 3

Polttoaineluettelo

Polttoaine

Tuotteen kuvaus

Bensiini EN228

Ajoneuvojen polttoaine – lyijytön bensiini

Bensiini E85

Ajoneuvojen polttoaine – etanoli (E85) -moottoripolttoneste

Alkylaattibensiini

Moottoripolttoaine – työkoneiden erityisbensiini

Nestekaasu (LPG)

Nestekaasu polttoaineena

Nesteytetty maakaasu (LNG)

Nesteytetty maakaasu polttoaineena

Dieselpolttoaine

Ajoneuvojen polttoaine – dieselmoottorit biopolttoaineen kanssa/ilman biopolttoainetta

Parafiininen dieselöljy (esim. GTL, BTL tai HVO)

Ajoneuvojen polttoaine – synteesistä tai vetykäsittelystä saatu parafiininen dieselöljy

Lämmitysöljy

Nestemäinen kivennäispolttoaine, jolla on kevyen polttoöljyn ominaisuudet

MK 1 diesel

Ajoneuvojen polttoaine – ympäristöluokkiin 1 ja 2 kuuluva dieselpolttoöljy suurinopeuksisiin dieselmoottoreihin

Lentopolttoaine

ATF eli avtur ja AVCAT

Petroli – valopetroli

Valopetroli lamppuöljy tyyppi B ja C

Raskas polttoöljy

Kaikki raskaan polttoöljyn luokat

Meriliikenteen polttoaine

Meriliikenteen polttoaine, myös biodieseliä sisältävä

Rasvahappometyyliesterit (FAME) – Diesel B100

Rasvahappometyyliesterit (FAME), dieselmoottoreissa ja lämmityssovelluksissa käytettävät

3.8   Seoksen ainesosien luokitus

Seokseen sisältyvien ja 3.3 kohdan mukaisesti tunnistettavien aineiden luokitus terveyteen kohdistuvien ja fysikaalisten vaarojen (vaaraluokka, -kategoria ja -lausekkeet) osalta on ilmoitettava. Tämä tarkoittaa ainakin kaikkien niiden aineiden luokitusta, jotka on ilmoitettu asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä II olevan 3.2.1 kohdan mukaisesti seoksen käyttöturvallisuustiedotteessa ja kaikkien seokseen mahdollisesti sisältyvien seosten käyttöturvallisuustiedotteessa. Kun ilmoittajan saatavilla ei ole seokseen sisältyvien seosten täydellistä koostumusta, 3.3 kohdan mukaisesti tunnistettavien seokseen sisältyvien seosten osalta on ilmoitettava lisäksi seokseen sisältyvien seosten terveysteen kohdistuvien ja fysikaalisten vaikutusten luokitus.

4.   ILMOITUKSEN PÄIVITTÄMINEN

4.1   Ilmoituksen päivittämisen edellytykset

Kun yksittäiseen tai ryhmäilmoitukseen kuuluvaan seokseen tehdään jokin seuraavista muutoksista, ilmoittajien on päivitettävä kyseinen ilmoitus ennen kuin seos saatetaan muutettuna markkinoille:

seoksen tuotetunniste tai UFI-tunniste on muuttunut;

seoksen luokitus terveyteen kohdistuvien tai fysikaalisten vaarojen osalta on muuttunut;

saataville tulee uusia käyttöturvallisuustiedotteen kohdassa 11 edellytettäviä toksikologisia tietoja seoksen tai sen ainesosien vaarallisista ominaisuuksista;

seoksen koostumukseen tehty muutos on jokin seuraavista:

a)

yhden tai useamman sellaisen ainesosan lisääminen, korvaaminen tai poistaminen, joka on ilmoitettava 3.3 kohdan mukaisesti;

b)

seoksen ainesosan pitoisuuden muuttuminen siten, että alkuperäisessä ilmoituksessa annettu vaihteluväli ylittyy;

c)

alkuperäisessä ilmoituksessa annettiin ainesosan tarkka pitoisuus 3.4.1 tai 3.4.2 kohdan mukaisesti, ja kyseinen pitoisuus muuttuu niin, että se ylittää taulukossa 4 annetut rajat.

Poiketen siitä, mitä ensimmäisen alakohdan neljännessä luetelmakohdassa säädetään, sovelletaan seuraavaa:

a)

koostumukseltaan jonkin D osassa määritellyn vakiokaavan mukaista seosta koskevan ilmoituksen päivittämistä edellytetään ainoastaan, kun seoksen koostumus muuttuu siten, että seoksen koostumus ei enää ole vakiokaavan mukainen;

b)

seoksista, joiden koostumusta koskevat tiedot annetaan käyttöturvallisuustiedotteessa 3.6 tai 3.7 kohdan mukaisesti, edellytetään ilmoituksen päivittämistä, kun käyttöturvallisuustiedotteen kohta 3 päivitetään.

Taulukko 4

Ainesosien pitoisuuden muutokset, jotka edellyttävät ilmoituksen päivittämistä

Seokseen sisältyvän ainesosan tarkka pitoisuus (%)

Ainesosan alkuperäisen pitoisuuden muutokset (±), jotka edellyttävät ilmoituksen päivittämistä

> 25 – < 100

5 %

> 10 – < 25

10 %

> 2,5 – < 10

20 %

≤ 2,5

30 %

Kun ryhmäilmoituksessa ilmoitetut hajusteainesosat muuttuvat, 3.1 kohdassa tarkoitettu luettelo seoksista ja niiden sisältämistä hajusteista on päivitettävä.

4.2   Ilmoituspäivityksen sisältö

Ilmoituksen päivityksessä on toimitettava edellisestä ilmoituksesta tarkistettu versio, joka sisältää 4.1 kohdassa tarkoitetut uudet tiedot.

C OSA

ILMOITUKSEN MUOTO

1.   ILMOITUKSEN MUOTO

1.1   Ilmoituksen muoto

Nimetyille elimille 45 artiklan mukaisesti tehtävän ilmoituksen on oltava muodossa, jonka määrittelee kemikaalivirasto. Ilmoituksen mallissa on oltava seuraavat osat:

1.2   Seoksen tunnistaminen, ilmoittajan tiedot ja yhteyspiste

Tuotetunniste

täydelliset tuotenimet (ryhmäilmoituksessa kaikki tuotetunnisteet)

muut nimet ja synonyymit

ainutkertaiset koostumustunnisteet (UFI)

muut tunnisteet (lupanumero, yrityksen tuotekoodit)

Ilmoittajan yhteystiedot ja yhteyspiste

nimi

täydellinen osoite

puhelinnumero

sähköpostiosoite

Yhteystiedot lisätietojen saamiseksi tuotteesta nopeasti (käytettävissä joka päivä ja kaikkina vuorokaudenaikoina.) Kun kyseessä on rajoitettu ilmoitus

nimi

puhelinnumero (käytettävissä joka päivä ja kaikkina vuorokaudenaikoina)

sähköpostiosoite

1.3   Seoksen luokitus, varoitusetiketin osat ja myrkyllisyys

Seoksen luokitus ja varoitusetiketin osat

vaaraluokka ja -kategoria

varoitusmerkkikoodit (liite V)

huomiosana

vaaralausekekoodit, myös täydentävät vaaratietokoodit (liite III)

turvalausekekoodit (liite IV)

Myrkyllisyyttä koskevat tiedot

seoksen tai sen ainesosien myrkyllisiä vaikutuksia koskevat tiedot (joita edellytetään käyttöturvallisuustiedotteen kohdassa 11 asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II mukaisesti)

Lisätiedot seoksesta

värit

seoksen, sellaisena kuin se on toimitettuna, pH, jos saatavilla, tai, jos seos on kiinteä, vesipitoisen nesteen tai liuoksen pH määrätyssä pitoisuudessa. Testiseoksen pitoisuus vedessä on ilmoitettava. On ilmoitettava syyt, jos pH ei ole saatavilla.

fysikaaliset olomuodot

pakkaus (tyypit ja koot)

aiottu käyttö (tuoteluokka)

käyttö (kuluttaja-, ammatti-, teollisuuskäyttö)

1.4   Seoksen ainesosia ja keskenään vaihdettavien ainesosien ryhmiä koskevat tiedot

Seoksen ainesosien tunnistaminen

ainesosien kemialliset nimet tai kauppanimet

CAS-numero (tapauksen mukaan)

EY-numero (tapauksen mukaan)

UFI-tunniste (tapauksen mukaan)

Keskenään vaihdettavien ainesosien ryhmien nimet (tarvittaessa)

Seosten ainesosien pitoisuudet ja pitoisuuksien vaihteluvälit

tarkka pitoisuus tai pitoisuuden vaihteluväli

Seoksen ainesosien luokitus

Vaaraluokitus (tapauksen mukaan)

lisätunnisteet (tapauksen ja terveydenhuollon vastatoimiin liittyvän merkityksellisyyden mukaan)

B osan 3.1 kohdan viidennessä alakohdassa tarkoitettu luettelo (tapauksen mukaan).

D OSA

VAKIOKAAVAT

Vakiokaavoihin 1–17 sovelletaan seuraavia edellytyksiä:

Raskasmetallit, hivenaineet: As, Ba, Cd, Cr, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Sn, Te, Tl, V ovat määrältään vähemmän kuin 0,1 painoprosenttia ja Mn, Sr, Zn ovat määrältään vähemmän kuin 1 painoprosentti.

PAH-yhdisteitä ei esiinny.

Vakiokaavoihin 1–17 sovellettava huomautus:

(1) UVCB-aine (koostumukseltaan tuntematon tai vaihteleva aine) koostuu vaihtelevista määristä kalsiittia, trikalsiumsilikaattia, dikalsiumsilikaattia, kalsiumoksidia, kvartsia, kaliumkloridia, kaliumsulfaattia, kalsiumsulfaattia, natriumalumiinisilikaattia, magnesiumalumiinisilikaattia, muskoviittia jne.

1.   SEMENTTI

Sementin vakiokaava – 1

Tuotteen kuvaus

Portlandsementti

yksi pääainesosa: klinkkeri

Ainesosan nimi

EY-numero

Pitoisuus (paino-%)

Portlandsementtiklinkkeri

266-043-4

86,5–100

Kalsiumsulfaatti

231-900-3

0–8

Sementtiuunipöly(1)

270-659-9

0–5

Epäorgaaniset luonnolliset mineraaliainekset

310-127-6

Rauta(II)sulfaatti

231-753-5

0–1

Tina(II)sulfaatti

231-302-2

0–0,1


Sementin vakiokaava – 2

Tuotteen kuvaus

Portlandkuonasementti ja masuunikuonasementti

kaksi pääainesosaa: klinkkeri ja kuona

Ainesosan nimi

EY-numero

Pitoisuus (paino-%)

Portlandsementtiklinkkeri

266-043-4

4,6–94

Granuloitu masuunikuona

266-002-0

5,5–95

Kalsiumsulfaatti

231-900-3

0–8

Sementtiuunipöly(1)

270-659-9

0–5

Epäorgaaniset luonnolliset mineraaliainekset

310-127-6

Rauta(II)sulfaatti

231-753-5

0–1

Tina(II)sulfaatti

231-302-2

0–0,1


Sementin vakiokaava – 3

Tuotteen kuvaus

Portlandsilikasementti

Portlandsementit, joissa on kaksi pääasiallista ainesosaa: klinkkeri ja silikajauhe

Ainesosan nimi

EY-numero

Pitoisuus (paino-%)

Portlandsementtiklinkkeri

266-043-4

82–94

Silikajauhe

273-761-1

5,5–10

Kalsiumsulfaatti

231-900-3

0–8

Sementtiuunipöly(1)

270-659-9

0–5

Epäorgaaniset luonnolliset mineraaliainekset

310-127-6

Rauta(II)sulfaatti

231-753-5

0–1

Tina(II)sulfaatti

231-302-2

0–0,1


Sementin vakiokaava – 4

Tuotteen kuvaus

Portlandpotsolaanisementti, potsolaanisementti

Portlandsementit, joissa on kaksi pääasiallista ainesosaa: klinkkeri ja potsolaani (luonnollinen tai luonnon kalsinoitu potsolaani)

Ainesosan nimi

EY-numero

Pitoisuus (paino-%)

Portlandsementtiklinkkeri

266-043-4

41–94

Luonnon (kalsinoitu) potsolaani

310-127-6

5,5–55

Kalsiumsulfaatti

231-900-3

0–8

Sementtiuunipöly(1)

270-659-9

0–5

Epäorgaaniset luonnolliset mineraaliainekset

310-127-6

Rauta(II)sulfaatti

231-753-5

0–1

Tina(II)sulfaatti

231-303-2

0–0,1


Sementin vakiokaava – 5

Tuotteen kuvaus

Portlandlentotuhkasementti, potsolaanisementti

Portlandsementit, joissa on kaksi pääasiallista ainesosaa: klinkkeri ja lentotuhka (piipitoinen ja kalkkipitoinen lentotuhka)

Ainesosan nimi

EY-numero

Pitoisuus (paino-%)

Portlandsementtiklinkkeri

266-043-4

41–94

Lentotuhka

931-322-8

5,5–55

Kalsiumsulfaatti

231-900-3

0–8

Sementtiuunipöly(1)

270-659-9

0–5

Epäorgaaniset luonnolliset mineraaliainekset

310-127-6

Rauta(II)sulfaatti

231-753-5

0–1

Tina(II)sulfaatti

231-302-2

0–0,1


Sementin vakiokaava – 6

Tuotteen kuvaus

Poltettu portlandsaviliuskesementti

Portlandsementit, joissa on kaksi pääasiallista ainesosaa: klinkkeri ja poltettu saviliuske

Ainesosan nimi

EY-numero

Pitoisuus (paino-%)

Portlandsementtiklinkkeri

266-043-4

59–94

Poltettu saviliuske

297-648-1

5,5–35

Kalsiumsulfaatti

231-900-3

0–8

Sementtiuunipöly(1)

270-659-9

0–5

Epäorgaaniset luonnolliset mineraaliainekset

310-127-6

Rauta(II)sulfaatti

231-753-5

0–1

Tina(II)sulfaatti

231-302-2

0–0,1


Sementin vakiokaava – 7

Tuotteen kuvaus

Portlandkalkkikivisementti

Portlandsementit, joissa on kaksi pääasiallista ainesosaa: klinkkeri ja kalkkikivi

Ainesosan nimi

EY-numero

Pitoisuus (paino-%)

Portlandsementtiklinkkeri

266-043-4

59–94

Kalkkikivi

215-279-6

5,5–35

Kalsiumsulfaatti

231-900-3

0–8

Sementtiuunipöly(1)

270-659-9

0–5

Epäorgaaniset luonnolliset mineraaliainekset

310-127-6

Rauta(II)sulfaatti

231-753-5

0–1

Tina(II)sulfaatti

231-302-2

0–0,1


Sementin vakiokaava – 8

Tuotteen kuvaus

Portlandseossementti, seossementti (kuona – kalkkikivi)

Portlandsementit, joissa on kolme pääasiallista ainesosaa: klinkkeri, kuona ja kalkkikivi

Ainesosan nimi

EY-numero

Pitoisuus (paino-%)

Portlandsementtiklinkkeri

266-043-4

31,9–88

Granuloitu masuunikuona

266-002-0

5,5–59

Kalkkikivi

215-279-6

5,5–29

Kalsiumsulfaatti

231-900-3

0–8

Sementtiuunipöly(1)

270-659-9

0–5

Epäorgaaniset luonnolliset mineraaliainekset

310-127-6

Rauta(II)sulfaatti

231-753-5

0–1

Tina(II)sulfaatti

231-302-2

0–0,1


Sementin vakiokaava – 9

Tuotteen kuvaus

Portlandseossementti, seossementti (kuona – lentotuhka)

Portlandsementit, joissa on kolme pääasiallista ainesosaa: klinkkeri, masuunikuona ja piipitoinen ja kalkkipitoinen lentotuhka

Ainesosan nimi

EY-numero

Pitoisuus (paino-%)

Portlandsementtiklinkkeri

266-043-4

18,2–88

Granuloitu masuunikuona

266-002-0

5,5–59

Lentotuhka

931-322-8

5,5–49

Kalsiumsulfaatti

231-900-3

0–8

Sementtiuunipöly(1)

270-659-9

0–5

Epäorgaaniset luonnolliset mineraaliainekset

310-127-6

Rauta(II)sulfaatti

231-753-5

0–1

Tina(II)sulfaatti

231-302-2

0–0,1


Sementin vakiokaava – 10

Tuotteen kuvaus

Portlandseossementti, seossementti (kuona – potsolaani)

Portlandsementit, joissa on kolme pääasiallista ainesosaa: klinkkeri, masuunikuona ja potsolaani (luonnollinen tai luonnon kalsinoitu potsolaani)

Ainesosan nimi

EY-numero

Pitoisuus (paino-%)

Portlandsementtiklinkkeri

266-043-4

18,2–88

Granuloitu masuunikuona

266-002-0

5,5–49

Luonnon (kalsinoitu) potsolaani

310-127-6

5,5–49

Kalsiumsulfaatti

231-900-3

0–8

Sementtiuunipöly(1)

270-659-9

0–5

Epäorgaaniset luonnolliset mineraaliainekset

310-127-6

Rauta(II)sulfaatti

231-753-5

0–1

Tina(II)sulfaatti

231-302-2

0–0,1


Sementin vakiokaava – 11

Tuotteen kuvaus

Portlandseossementti (kuona – poltettu liuske)

Portlandsementit, joissa on kolme pääasiallista ainesosaa: klinkkeri, masuunikuona ja poltettu saviliuske

Ainesosan nimi

EY-numero

Pitoisuus (paino-%)

Portlandsementtiklinkkeri

266-043-4

59–94

Granuloitu masuunikuona

266-002-0

5,5–29

Poltettu saviliuske

297-648-1

5,5–29

Kalsiumsulfaatti

231-900-3

0–8

Sementtiuunipöly(1)

270-659-9

0–5

Epäorgaaniset luonnolliset mineraaliainekset

310-127-6

Rauta(II)sulfaatti

231-753-5

0–1

Tina(II)sulfaatti

231-302-2

0–0,1


Sementin vakiokaava – 12

Tuotteen kuvaus

Portlandseossementti (kalkkikivi – lentotuhka)

Portlandsementit, joissa on kolme pääasiallista ainesosaa: klinkkeri, kalkkikivi, piipitoinen ja kalkkipitoinen lentotuhka

Ainesosan nimi

EY-numero

Pitoisuus (paino-%)

Portlandsementtiklinkkeri

266-043-4

46–94

Kalkkikivi

215-279-6

5,5–29

Lentotuhka

931-322-8

5,5–44

Kalsiumsulfaatti

231-900-3

0–8

Sementtiuunipöly(1)

270-659-9

0–5

Epäorgaaniset luonnolliset mineraaliainekset

310-127-6

Rauta(II)sulfaatti

231-753-5

0–1

Tina(II)sulfaatti

231-302-2

0–0,1


Sementin vakiokaava – 13

Tuotteen kuvaus

Portlandseossementti (kalkkikivi – potsolaani)

Portlandsementit, joissa on kolme pääasiallista ainesosaa: klinkkeri, kalkkikivi ja luonnollinen tai luonnon kalsinoitu potsolaani

Ainesosan nimi

EY-numero

Pitoisuus (paino-%)

Portlandsementtiklinkkeri

266-043-4

46–94

Kalkkikivi

215-279-6

5,5–29

Luonnon (kalsinoitu) potsolaani

310-127-6

5,5–44

Kalsiumsulfaatti

231-900-3

0–8

Sementtiuunipöly(1)

270-659-9

0–5

Epäorgaaniset luonnolliset mineraaliainekset

310-127-6

Rauta(II)sulfaatti

231-753-5

0–1

Tina(II)sulfaatti

231-302-2

0–0,1


Sementin vakiokaava – 14

Tuotteen kuvaus

Portlandseossementti (kalkkikivi– poltettu liuske)

Portlandsementit, joissa on kolme pääasiallista ainesosaa: klinkkeri, kalkkikivi ja poltettu saviliuske

Ainesosan nimi

EY-numero

Pitoisuus (paino-%)

Portlandsementtiklinkkeri

266-043-4

59–94

Kalkkikivi

215-279-6

5,5–29

Poltettu saviliuske

297-648-1

5,5–29

Kalsiumsulfaatti

231-900-3

0–8

Sementtiuunipöly(1)

270-659-9

0–5

Epäorgaaniset luonnolliset mineraaliainekset

310-127-6

Rauta(II)sulfaatti

231-753-5

0–1

Tina(II)sulfaatti

231-302-2

0–0,1


Sementin vakiokaava – 15

Tuotteen kuvaus

Portlandseossementti, potsolaanisementti (lentotuhka – potsolaani)

Portlandsementit, joissa on kolme pääasiallista ainesosaa: klinkkeri, piipitoinen ja kalkkipitoinen lentotuhka, luonnollinen tai luonnon kalsinoitu potsolaani

Ainesosan nimi

EY-numero

Pitoisuus (paino-%)

Portlandsementtiklinkkeri

266-043-4

41–94

Luonnon (kalsinoitu) potsolaani

310-127-6

5,5–55

Lentotuhka

931-322-8

5,5–55

Kalsiumsulfaatti

231-900-3

0–8

Sementtiuunipöly(1)

270-659-9

0–5

Epäorgaaniset luonnolliset mineraaliainekset

310-127-6

Rauta(II)sulfaatti

231-753-5

0–1

Tina(II)sulfaatti

231-302-2

0–0,1


Sementin vakiokaava – 16

Tuotteen kuvaus

Portlandseossementti

Portlandsementit, joissa on neljä pääasiallista ainesosaa: klinkkeri ja kolme seuraavista ainesosista: masuunikuona, silikajauhe, lentotuhka, potsolaani, poltettu saviliuske, kalkkikivi

Ainesosan nimi

EY-numero

Pitoisuus (paino-%)

Portlandsementtiklinkkeri

266-043-4

59–94

Granuloitu masuunikuona

Luonnon (kalsinoitu) potsolaani

Lentotuhka

Poltettu saviliuske

Kalkkikivi

Silikajauhe

266-002-0

310-127-6

931-322-8

297-648-1

215-279-6

273-761-1

5,5–23

Kalsiumsulfaatti

231-900-3

0–8

Sementtiuunipöly(1)

270-659-9

0–5

Epäorgaaniset luonnolliset mineraaliainekset

310-127-6

Rauta(II)sulfaatti

231-753-5

0–1

Tina(II)sulfaatti

231-302-2

0–0,1


Sementin vakiokaava – 17

Tuotteen kuvaus

Seossementti

Portlandsementit, joissa on neljä pääasiallista ainesosaa: klinkkeri, kuona, piipitoinen lentotuhka ja luonnollinen tai luonnon kalsinoitu potsolaani

Ainesosa

EY-numero

Pitoisuus (paino-%)

Portlandsementtiklinkkeri

266-043-4

18,3–64

Granuloitu masuunikuona

266-002-0

16,5–49

Luonnon (kalsinoitu) potsolaani

310-127-6

5,5–43

Lentotuhka

931-322-8

5,5–43

Kalsiumsulfaatti

231-900-3

0–8

Sementtiuunipöly(1)

270-659-9

0–5

Epäorgaaniset luonnolliset mineraaliainekset

310-127-6

Rauta(II)sulfaatti

231-753-5

0–1

Tina(II)sulfaatti

231-302-2

0–0,1


Sementin vakiokaava – 18

Tuotteen kuvaus

Kalsiumaluminaattisementti

Ainesosa

EY-numero

Pitoisuus (paino-%)

Kalsiumaluminaattisementtiklinkkeri

266-045-5

86,5–100

Jauhinkappaleet

-

0–0,2


Sementin vakiokaava – 19

Tuotteen kuvaus

Muuraussementti – sisältää klinkkeriä ja kalkkia – MC 5, MC 12,5, MC 22,5

Ainesosan nimi

EY-numero

Pitoisuus (paino-%)

Portlandsementtiklinkkeri

266-043-4

25–60

Rakennuskalkki, EN 459:n mukainen

215-138-9

1–75

Sammutettu kalkki, EN 459:n mukainen

215-137-3

Muu, vaaraton epäorgaaninen ainesosa

310-127-6

0–74

Epäorgaaniset pigmentit, EN 12878:n mukaiset

-

0–1


Sementin vakiokaava – 20

Tuotteen kuvaus

Muuraussementti – ilman klinkkeriä ja ilman kalkkia – MC 5, MC 12,5, MC 22,5

Ainesosan nimi

EY-numero

Pitoisuus (paino-%)

Portlandsementtiklinkkeri

266-043-4

25–60

Muu, vaaraton epäorgaaninen ainesosa

310-127-6

40–75

Epäorgaaniset pigmentit, EN 12878:n mukaiset

 

0–1

2.   KIPSIPOHJAINEN SIDEAINE

Kipsipohjaisen sideaineen vakiokaava

Ainesosan nimi

EY-numero

Pitoisuus

(paino-%)

Kalsiumsulfaatti

231-900-3

≥ 50 ja < 100

Kalsiumdihydroksidi

215-137-3

> 0 ja ≤ 5

3.   VALMISBETONI

Valmisbetonin vakiokaava 1

Betonin lujuusluokat C8/10, C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C28/35, C32/40, C35/45, C40/50, C45/55, C50/60

LC8/9, LC12/13, LC16/18, LC20/22, LC25/28, LC30/33, LC35/38, LC40/44, LC45/50, LC50/55, LC55/60

Ainesosan nimi

EY-numero

Pitoisuus (paino-%)

Sementti

270-659-9

3–18

Vesi

231-791-2

5–8

Aggregaatit

273-727-6

70–80

Lisähuokostimet (lisäaine)

-

0–0,08

Notkistimet/tehonotkistimet (lisäaine)

-

0–0,15

Hidastimet (lisäaine)

-

0–0,4

Kiihdyttimet (lisäaine)

-

0–0,2

Vettäkestävä (lisäaine)

-

0–0.25

Lentotuhka

931-322-8

0–8

Silikajauhe

273-761-1

0–3

Jauhettu granuloitu masuunikuona, GGBS

266-002-0

0–6


Valmisbetonin vakiokaava 2

Betonin lujuusluokat C55/67, C60/75, C70/85, C80/95, C90/105, C100/105,

LC 60/66, LC70/77, LC80/88

Ainesosan nimi

EY-numero

Pitoisuus (paino-%)

Sementti

270-659-9

12–25

Vesi

231-791-2

5–8

Aggregaatit

273-727-6

70–80

Lisähuokostimet (lisäaine)

-

0,04–0,08

Notkistimet/tehonotkistimet (lisäaine)

-

0–0,15

Hidastimet (lisäaine)

-

0–0,4

Kiihdyttimet (lisäaine)

-

0–0,2

Vettäkestävä (lisäaine)

-

0–0,25

Lentotuhka

931-322-8

0–8

Silikajauhe

273-761-1

0–3

Jauhettu granuloitu masuunikuona, GGBS

266-002-0

0–6