9.11.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 373/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/1646,

annettu 7 päivänä marraskuuta 2020,

tiettyjä Amerikan yhdysvalloista peräisin olevia tuotteita koskevista kauppapoliittisista toimenpiteistä Maailman kauppajärjestön riitojen ratkaisemista koskevaan sopimukseen perustuvan kauppakiistaratkaisun mukaisesti

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon unionin oikeuksien harjoittamisesta kansainvälisten kauppasääntöjen soveltamista ja täytäntöönpanoa varten ja yhteisön menettelyistä yhteisessä kauppapolitiikassa kansainvälisen kaupan säännöissä yhteisölle annettujen, erityisesti Maailman kauppajärjestössä (WTO) käyttöön otettujen oikeuksien käyttämisen varmistamiseksi annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3286/94 muuttamisesta 15 päivänä toukokuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 654/2014 (1), ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Maailman kauppajärjestön, jäljempänä ’WTO’, riitojenratkaisuelin antoi 11 päivänä huhtikuuta 2019 suosituksensa ja päätöksensä riita-asiassa DS353, United States – Measures Affecting Trade in Large Civil Aircraft (Second complaint) – Recourse to Article 21.5 of the DSU by the European Union ja totesi, että Yhdysvallat ei ole saattanut toimenpiteitään, joiden on todettu olevan ristiriidassa tukia ja tasoitustulleja koskevan sopimuksen, jäljempänä ’tukisopimus’, kanssa, yhdenmukaisiksi kyseisen sopimuksen mukaisten velvoitteidensa kanssa. FSC/ETI-verohelpotusten osalta valituselin vahvisti, että Yhdysvallat ei ole peruuttanut tukia ja että alkuperäiset suositukset ja päätökset pysyvät voimassa (2).

(2)

Muiden olennaisten toimenpiteiden osalta Euroopan unioni pyysi riitojen ratkaisemista koskevan sopimuksen 21 ja 22 artiklan ja tukisopimuksen (3) 7 artiklan nojalla Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välillä tämän kiistan osalta sovittujen menettelyjen 8 kohdan mukaisesti, että riitojen ratkaisemista koskevan sopimuksen 22 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu välimies jatkaa työtään. Välimies antoi päätöksensä 13 päivänä lokakuuta 2020 (4).

(3)

Välimiehen päätöksessä todetaan, että Euroopan unioni voi pyytää WTO:n riitojenratkaisuelimeltä lupaa toteuttaa Amerikan yhdysvaltoja, jäljempänä ’Yhdysvallat’, koskevia vastatoimenpiteitä, joiden arvo ei ylitä 3 993 212 564 Yhdysvaltain dollaria vuodessa. Vastatoimenpiteet voidaan toteuttaa a) GATT 1994 -sopimuksen mukaisten tariffimyönnytysten ja muiden vastaavien velvoitteiden keskeyttämisenä, b) tukisopimuksen mukaisten myönnytysten ja muiden velvoitteiden keskeyttämisenä ja c) kaikkien Euroopan unionin palveluja koskevaan luetteloon sisältyvien palvelualaluokitusluettelossa määritettyjen päätoimialojen osalta horisontaalisten ja alakohtaisten sitoumusten soveltamisen keskeyttämisenä.

(4)

Riitojen ratkaisemista koskevan sopimuksen 22 artiklan 7 kohdan mukaisesti osapuolten on hyväksyttävä välimiehen päätös lopullisena. WTO:n riitojenratkaisuelin antoi Euroopan unionille 26 päivänä lokakuuta 2020 luvan toteuttaa välimiehen päätöksen mukaisia Yhdysvaltoja koskevia vastatoimenpiteitä. Vastatoimenpiteet muodostuvat tariffimyönnytysten keskeyttämisestä ja uusien tai korotettujen tullien käyttöön ottamisesta.

(5)

Toimenpiteiden suunnittelussa ja valinnassa komissio on ottanut huomioon kaikki asetuksen (EU) N:o 654/2014 4 artiklan 2 kohdan a alakohdassa ja 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut objektiiviset perusteet ja soveltanut niitä. Komissio antoi asetuksen (EU) N:o 654/2014 9 artiklan mukaisesti sidosryhmille tilaisuuden ilmaista näkemyksensä ja toimittaa tietoja asiaan liittyvistä unionin taloudellisista eduista (5).

(6)

Komissio on varmistanut, että lisätullit eivät ylitä WTO:n riitojenratkaisuelimen hyväksymää tasoa. Tasoa pidetään tällä hetkellä asianmukaisena, sillä se kannustaa tehokkaasti noudattamaan sääntöjä ja helpottaa EU:n talouden toimijoiden toimintaa, koska se mahdollistaa nykyisessä taloustilanteessa yhdysvaltalaisia suuria siviili-ilma-aluksia ja muita sellaisia tuotteita koskevien toimenpiteiden käyttöön ottamisen, jotka katsotaan riittävän samanlaisiksi Yhdysvaltojen käyttöön ottamien vastatoimenpiteiden kannalta.

(7)

Nämä toimenpiteet koskevat sellaisten Yhdysvalloista peräisin olevien tuotteiden tuontia, joiden toimituksista Euroopan unioni ei ole huomattavan riippuvainen. Tällaisella toimintatavalla vältetään mahdollisimman suuressa määrin kielteinen vaikutus unionin markkinoiden eri toimijoihin, myös kuluttajiin.

(8)

Kauppapoliittisia toimenpiteitä, jotka toteutetaan liitteissä I ja II lueteltuja tuotteita koskevan ylimääräisen arvotullin muodossa, olisi sovellettava seuraavasti:

a)

15 prosentin ylimääräinen arvotulli liitteessä I tarkoitetuille tuotteille,

b)

25 prosentin ylimääräinen arvotulli liitteessä II tarkoitetuille tuotteille.

(9)

Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen väliset neuvottelut, joiden tavoitteena on löytää tasapainoinen ratkaisu suuria siviili-ilma-aluksia koskeviin WTO-riitoihin, eivät ole vielä tuottaneet tulosta. Yhdysvallat soveltaa edelleen 7,5 miljardin Yhdysvaltain dollarin suuruisia vastatoimenpiteitä Euroopan unionista peräisin olevien tuotteiden tuontiin. Komissio aikoo muuttaa tätä asetusta ottaakseen huomioon asiassa tapahtuneen kehityksen, mukaan lukien sen, noudattaako Yhdysvallat velvoitteita vai ei Komissio aikoo keskeyttää täytäntöönpanoasetuksen soveltamisen, jos Yhdysvallat keskeyttää Euroopan unionista tulevaa tuontia koskevat vastatoimenpiteensä, tai muuttaa tarvittaessa tullien tasoa Yhdysvaltojen soveltamien vastatoimenpiteiden mukaisiksi.

(10)

Tämän säädöksen olisi tultava voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(11)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/1843 (6) nojalla perustetun kaupan esteitä käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

WTO:n riita-asiassa DS353 United States – Measures Affecting Trade in Large Civil Aircraft saavutetun ratkaisun ja WTO:n riitojenratkaisuelimen myöntämän luvan jälkeen Euroopan unioni keskeyttää GATT 1994 -sopimuksen mukaisten, tämän asetuksen liitteissä I ja II lueteltuja tuotteita koskevien tuontitullimyönnytysten soveltamisen Yhdysvaltojen kanssa käytävässä kaupassa.

2 artikla

Näin ollen unioni soveltaa Yhdysvalloista peräisin olevassa unioniin suuntautuvassa tuonnissa lisätulleja tuotteisiin, jotka on lueteltu tämän asetuksen liitteissä I ja II.

3 artikla

1.   Liitteissä lueteltuihin tuotteisiin, joille on ennen tämän asetuksen voimaantulopäivää myönnetty tuontilisenssi tullittomana tai alennetuin tullein, ei sovelleta lisätullia.

2.   Liitteissä lueteltuihin tuotteisiin, joiden osalta tuojat voivat esittää näyttöä siitä, että ne on viety Yhdysvalloista unioniin ennen päivää, jona lisätullien soveltaminen alkaa kyseisen tuotteen osalta, ei saa soveltaa kyseistä lisätullia.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä marraskuuta 2020.

Komission puolesta

Ursula VON DER LEYEN

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 189, 27.6.2014, s. 50.

(2)  Valituselimen raportti, US – Large Civil Aircraft (2nd Complaint) (Article 21.5 – EU), 5.172 ja 6.4(b) kohta; valituselimen raportti, US – Large Civil Aircraft (2nd Complaint), 1352 kohta ja alaviite 2716; välimiespaneelin raportti, US – FSC (Article 22.6 – US), 8.1 kohta.

(3)  WT/DS353/14.

(4)  WT/DS353/ARB.

(5)  http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=261

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/1843, annettu 6 päivänä lokakuuta 2015, unionin menettelyistä yhteisessä kauppapolitiikassa kansainvälisen kaupan säännöissä unionille annettujen, erityisesti Maailman kauppajärjestössä (WTO) käyttöön otettujen oikeuksien käyttämisen varmistamiseksi (EUVL L 272, 16.10.2015, s. 1).


LIITE I

Tuotteet, joihin sovelletaan lisätulleja

Taric-koodit  (1)  (2)

Lisätulli

8802400013

15 %

8802400015

15 %

8802400017

15 %

8802400019

15 %

8802400021

15 %


(1)  Nimikkeistön koodit ovat yhtenäistariffista, joka perustuu yhdistettyyn nimikkeistöön, sellaisena kuin se on määriteltynä tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 2 artiklassa (EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1).

(2)  Epäselvyyksien välttämiseksi todetaan, että näillä tullinimikkeillä on tarkoitus kattaa määritettyjen painoparametrien puitteissa kaikki Euroopan unioniin tuotavat (vapaaseen liikkeeseen luovutettavat) ilma-alukset, joilla jokin Euroopan unionissa sijaitseva yksikkö aikoo liikennöidä taloudellisesti merkittävän ajanjakson ajan joko Euroopan unionissa tai Euroopan unionin ja jonkin kolmannen maan välillä riippumatta mahdollisista virallisista rahoitusjärjestelyistä (kuten leasingjärjestelyistä) ottaen huomioon muun muassa seuraavat perusteet (joista mikään ei ole ratkaiseva): toiminnanharjoittajan perustamispaikka, toiminnanharjoittajan keskuspaikka ja ilma-aluksen ulkoinen maalaus, sisäinen muotoilu ja konfigurointi toiminnanharjoittajan brändin mukaisesti sekä lippu, joka alla liikennöinnin on tarkoitus tapahtua.


LIITE II

Tuotteet, joihin sovelletaan ylimääräisiä lisätulleja

CN 2020  (1)

Lisätulli

0301 11 00

25 %

0301 19 00

25 %

0303 13 00

25 %

0304 81 00

25 %

0305 41 00

25 %

0307 22 90

25 %

0406 10 50

25 %

0406 90 21

25 %

0406 90 86

25 %

0714 20 10

25 %

0714 20 90

25 %

0802 90 85

25 %

0804 10 00

25 %

0805 40 00

25 %

0810 40 50

25 %

0811 90 50

25 %

0811 90 70

25 %

0905 10 00

25 %

0905 20 00

25 %

1001 99 00

25 %

1202 41 00

25 %

1202 42 00

25 %

1212 29 00

25 %

1302 19 70

25 %

1302 39 00

25 %

1515 90 11

25 %

1515 90 29

25 %

1515 90 39

25 %

1515 90 40

25 %

1515 90 51

25 %

1515 90 59

25 %

1515 90 60

25 %

1515 90 91

25 %

1515 90 99

25 %

1703 10 00

25 %

1806 10 15

25 %

1806 10 20

25 %

1806 10 30

25 %

1806 10 90

25 %

1806 20 10

25 %

1806 20 30

25 %

1806 20 50

25 %

1806 20 80

25 %

1806 20 95

25 %

1806 31 00

25 %

1806 32 10

25 %

1806 32 90

25 %

1806 90 11

25 %

1806 90 19

25 %

2008 19 99

25 %

2008 30 59

25 %

2008 30 90

25 %

2009 11 11

25 %

2009 11 19

25 %

2009 11 91

25 %

2009 11 99

25 %

2009 21 00

25 %

2009 29 19

25 %

2101 11 00

25 %

2103 20 00

25 %

2103 90 90

25 %

2104 10 00

25 %

2106 90 59

25 %

2205 10 10

25 %

2208 20 29

25 %

2208 20 40

25 %

2208 20 89

25 %

2208 40 11

25 %

2208 40 39

25 %

2208 40 51

25 %

2208 40 91

25 %

2208 40 99

25 %

2208 60 11

25 %

2208 60 19

25 %

2208 60 91

25 %

2208 60 99

25 %

2303 20 10

25 %

2401 10 35

25 %

2401 10 60

25 %

2401 10 70

25 %

2401 10 85

25 %

2401 10 95

25 %

2401 20 35

25 %

2401 20 60

25 %

2401 20 70

25 %

2401 20 85

25 %

2401 20 95

25 %

2401 30 00

25 %

3301 19 20

25 %

3301 25 10

25 %

3301 25 90

25 %

3502 90 20

25 %

3502 90 70

25 %

3504 00 10

25 %

3504 00 90

25 %

3904 10 00

25 %

3920 10 23

25 %

3920 10 24

25 %

3920 10 81

25 %

4202 19 10

25 %

4202 19 90

25 %

4202 21 00

25 %

4202 22 10

25 %

4202 22 90

25 %

4202 32 10

25 %

4202 32 90

25 %

4202 91 10

25 %

4202 91 80

25 %

4202 92 11

25 %

4202 92 15

25 %

4202 92 19

25 %

4202 92 91

25 %

5203 00 00

25 %

8429 51 10

25 %

8429 51 91

25 %

8429 51 99

25 %

8701 91 10

25 %

8701 91 90

25 %

8701 92 90

25 %

8701 93 10

25 %

8701 93 90

25 %

8701 94 10

25 %

8701 94 90

25 %

8705 90 80

25 %

8714 91 10

25 %

8714 91 30

25 %

8714 91 90

25 %

9504 20 00

25 %

9504 30 10

25 %

9504 30 20

25 %

9504 30 90

25 %

9504 50 00

25 %

9504 90 10

25 %

9504 90 80

25 %

9506 91 10

25 %

9506 91 90

25 %


(1)  Nimikkeistön koodit ovat yhdistetystä nimikkeistöstä, sellaisena kuin se on määriteltynä tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 1 artiklan 2 kohdassa (EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1) ja sen liitteessä I, jotka ovat voimassa tämän asetuksen julkaisuhetkellä, ja soveltuvin osin sellaisina kuin ne ovat muutettuina myöhemmällä lainsäädännöllä, mukaan lukien viimeisin tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta 9 päivänä lokakuuta 2019 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1776 (EUVL L 280, 31.10.2019, s. 1).