15.10.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 338/4


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2020/1477,

annettu 14 päivänä lokakuuta 2020,

neuvoston asetuksen (ETY) N:o 95/93 muuttamisesta poikkeuksellisten toimenpiteiden tilapäisen jatkamisen osalta covid-19-pandemian seurausten huomioon ottamiseksi

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevista yhteisistä säännöistä 18 päivänä tammikuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 95/93 (1) ja erityisesti sen 10 a artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Lentoliikenne on covid-19-pandemian vuoksi vähentynyt jyrkästi kysynnän merkittävän heikkenemisen ja niiden suorien toimenpiteiden seurauksena, joita jäsenvaltiot ja kolmannet maat ovat toteuttaneet pandemian hillitsemiseksi.

(2)

Nämä olosuhteet eivät ole lentoliikenteen harjoittajien hallittavissa, ja niistä johtuva lentoliikenteen harjoittajien toteuttama vapaaehtoinen tai pakollinen lentoliikenteen peruuttaminen on välttämätön tai oikeutettu reaktio kyseisiin olosuhteisiin.

(3)

Asetusta (ETY) N:o 95/93 muutettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2020/459 (2), jotta voitiin suojata lentoliikenteen harjoittajien taloudellista vakautta ja välttää sellaisten tyhjien tai lähes tyhjien lentojen negatiiviset ympäristövaikutukset, jotka lennetään pelkästään niihin liittyvien lähtö- ja saapumisaikojen säilyttämiseksi. Muutoksen mukaan lähtö- ja saapumisaikojen koordinaattorien on katsottava, että 1 päivän maaliskuuta 2020 ja 24 päivän lokakuuta 2020 väliseksi ajaksi jaetut lähtö- ja saapumisajat ovat sen lentoliikenteen harjoittajan käyttämiä, jolle ne alun perin jaettiin.

(4)

Asetuksella (EU) 2020/459 annetaan myös komissiolle valta muuttaa asetuksen (ETY) N:o 95/93 10 a artiklassa määritettyä ajanjaksoa, jos se toteaa Eurocontrolin, joka on verkon hallinnoija yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan ilmaliikenteen hallintaverkon toiminnoissa, julkaisemien lukujen perusteella, että lentoliikenteen määrä pysyy edellisen vuoden tasoon verrattuna alhaisena eikä näytä jatkossakaan kasvavan, ja jos se toteaa myös, että tämä tilanne johtuu parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten tietojen perusteella covid‐19-pandemian vaikutuksista.

(5)

Komissio esitti asetuksen (ETY) N:o 95/93 10 a artiklan 5 kohdan mukaisesti 15 päivään syyskuuta 2020 mennessä Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhteenvetokertomuksen, jossa todettiin, että 10 a artiklan 4 kohdassa luetellut edellytykset saman artiklan ensimmäisessä kohdassa määritetyn ajanjakson muuttamiseksi täyttyvät.

(6)

Vaikka lentoliikenteen määrä on vähitellen kasvanut, se on edelleen alhainen verrattuna samaan ajanjaksoon vuonna 2019, sillä Eurocontrolin tietojen perusteella lentoliikenteen määrä oli vuoden 2020 elokuussa edelleen 47 prosenttia vähäisempi kuin vuoden 2019 elokuussa. Huolimatta vaikeuksista ennustaa tarkasti, milloin lentoliikenteen määrä elpyy, on perusteltua olettaa, että tilanne säilyy tällaisena lähitulevaisuudessa. Eurocontrolin koordinoidun lähestymistavan skenaariossa (jossa oletetaan, että operatiivisten menettelyjen käyttöönottoon ja kansallisten rajoitusten poistamiseen sovelletaan yhteistä lähestymistapaa) lentoliikenteen odotetaan vuoden 2021 helmikuussa olevan 15 prosenttia vähäisempää kuin vuoden 2020 helmikuussa. Koordinoimattoman lähestymistavan skenaariossa (ei yhteistä lähestymistapaa toimintamenettelyjen käyttöönottoon ja kansallisten rajoitusten poistamiseen) lentoliikenteen määrän odotetaan samalla ajanjaksolla olevan 25 prosenttia vähäisempää.

(7)

Lentoliikenteen pysyvästi vähäisempi määrä johtuu covid-19-pandemian vaikutuksesta. Saatavilla olevat tiedot kuluttajien luottamuksesta covid-19-pandemian alussa osoittavat, että vuoden 2020 huhtikuussa noin 60 prosenttia vastaajista ilmoitti todennäköisesti jatkavansa lentomatkailua muutaman kuukauden kuluessa pandemian heikennyttyä, mutta vuoden 2020 kesäkuussa tällaisten vastaajien osuus putosi 45 prosenttiin. Saatavilla olevat tiedot osoittavat yhteyden covid-19-pandemian ja lentoliikenteen kuluttajakysynnän välillä.

(8)

Maailman terveysjärjestön tiedot osoittavat, että päivittäin kirjattujen tautitapausten määrä Euroopassa oli huipussaan 1 päivänä huhtikuuta 2020, jolloin uusia tapauksia oli 43 326. Vuoden 2020 toukokuun ja heinäkuun puolivälin välisenä aikana määrä väheni niin, että useimpina päivinä kirjattiin alle 20 000 uutta tapausta. Vuoden 2020 elokuun lopulla määrä on kuitenkin jälleen kasvanut, ja useina päivinä on kirjattu yli 30 000 uutta tapausta.

(9)

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen (ECDC) viikoittaisesta seurantaraportista käy ilmi, että 26 päivänä elokuuta 2020 EU:n/ETA:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan 14 vuorokauden aikana 100 000:ta asukasta kohti ilmoittamien tautitapausten määrä oli 46 (maakohtainen vaihteluväli: 2–176). Määrä on noussut 38 päivän ajan. Covid-19:n vuoksi sairaalassa ja/tai tehohoidossa olevien ja/tai sinne päätyvien määrät ovat viime aikoina kasvaneet Bulgariassa, Tšekissä, Kreikassa, Puolassa, Romaniassa ja Slovakiassa.

(10)

ECDC arvioi vuoden 2020 syyskuussa, että covid-19:n leviämisen riski kaikissa EU- tai ETA-maissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa on kohtalainen (maissa, jotka jatkavat useiden toimenpiteiden, mukaan lukien lähikontaktien välttäminen, täytäntöönpanoa ja täytäntöönpanon valvontaa ja joissa on riittävät kontaktien jäljitys- ja testausvalmiudet) tai erittäin suuri (maissa, jotka eivät pane täytäntöön monenlaisia toimenpiteitä, mukaan lukien lähikontaktien välttäminen, tai eivät valvo niiden täytäntöönpanoa ja joissa on riittämätön kontaktien jäljitys- ja testauskapasiteetti).

(11)

Joidenkin jäsenvaltioiden covid-19:ään liittyvien kansanterveys- ja terveystoimenpiteiden seurauksena käyttöön ottamat lentorajoitukset vaikuttavat myös kuluttajien luottamukseen ja lentoliikenteen kysyntään. Vaikka tällaisten lentorajoitusten määrä väheni vuoden 2020 alkukesästä, jotkin jäsenvaltiot ottivat käyttöön uusia lentorajoituksia vuoden 2020 syyskuusta alkaen, mikä osuu ajallisesti yksiin covid-19-tapausten lisääntymisen kanssa useissa jäsenvaltioissa.

(12)

Kun otetaan huomioon tehdyt lentovaraukset ja epidemiologiset ennusteet, voidaan kohtuudella odottaa, että tulevalla talviaikataulukaudella, joka alkaa 25 päivänä lokakuuta 2020 ja päättyy 27 päivänä maaliskuuta 2021, tapahtuu merkittävä määrä covid-19-pandemiasta johtuvia peruutuksia. Tälle ajanjaksolle jaettujen lähtö- ja saapumisaikojen käyttämättä jättämisen ei pitäisi johtaa siihen, että lentoliikenteen harjoittajat menettävät mahdollisuudet, jotka niillä muutoin asetuksen (ETY) N:o 95/93 8 artiklan 2 kohdan ja 10 artiklan 2 kohdan mukaan olisi.

(13)

Sen vuoksi on tarpeen jatkaa poikkeusta mainittuihin säännöksiin sisältyvästä vaatimuksesta, joka koskee kyseisten lähtö- ja saapumisaikojen sarjan käyttöä tietyssä määrin, vuoden 2020 kesäaikataulukauden jälkeen koko talviaikataulukaudeksi 2020/2021 eli 25 päivän lokakuuta 2020 ja 27 päivän maaliskuuta 2021 väliseksi ajaksi.

(14)

Tämän delegoidun asetuksen on määrä tulla voimaan asetuksen (ETY) N:o 95/93 10 a artiklan 1 kohdassa tarkoitetun ajanjakson päätyttyä. Jotta voidaan välttää oikeudellinen epävarmuus erityisesti lähtö- ja saapumisaikojen koordinaattoreiden ja lentoliikenteen harjoittajien osalta, tämä asetus olisi hyväksyttävä lähtö- ja saapumisaikoja koskevan asetuksen 12 b artiklan mukaista kiireellistä menettelyä noudattaen, ja sen olisi tultava voimaan kiireellisesti sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 95/93 10 a artiklan 1 kohta korvataan seuraavasti:

”1.

Sovellettaessa 8 artiklan 2 kohtaa ja 10 artiklan 2 kohtaa koordinaattorien on katsottava, että 1 päivän maaliskuuta 2020 ja 27 päivän maaliskuuta 2021 väliseksi ajaksi jaetut lähtö- ja saapumisajat ovat sen lentoliikenteen harjoittajan käyttämiä, jolle ne alun perin jaettiin.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä lokakuuta 2020.

Komission puolesta

Ursula VON DER LEYEN

Puheenjohtaja


(1)  EYVL L 14, 22.1.1993, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2020/459, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2020, lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevista yhteisistä säännöistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 95/93 muuttamisesta (EUVL L 99, 31.3.2020, s. 1).