11.8.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 261/2


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2020/1182,

annettu 19 päivänä toukokuuta 2020,

aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevan 3 osan muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehitykseen

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (1) ja erityisesti sen 37 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevan 3 osan taulukossa 3 luetellaan vaarallisten aineiden yhdenmukaistetut luokitukset ja merkinnät, jotka perustuvat kyseisen asetuksen liitteessä I olevassa 2–5 osassa vahvistettuihin kriteereihin.

(2)

Euroopan kemikaalivirastolle, jäljempänä ’kemikaalivirasto’, on esitetty asetuksen (EY) N:o 1272/2008 37 artiklan nojalla ehdotuksia tiettyjen aineiden luokitusten ja merkintöjen käyttöön ottamiseksi sekä tiettyjen muiden aineiden yhdenmukaistettujen luokitusten ja merkintöjen päivittämiseksi tai poistamiseksi. Kemikaaliviraston riskinarviointikomitean näistä ehdotuksista antamien lausuntojen (2) sekä asianomaisilta osapuolilta saatujen huomautusten perusteella on aiheellista ottaa käyttöön, päivittää tai poistaa tiettyjen aineiden yhdenmukaistetut luokitukset ja merkinnät. Kyseiset kemikaaliviraston riskinarviointikomitean antamat lausunnot ovat seuraavat:

8 päivänä kesäkuuta 2018 annettu lausunto typpihaposta, ... % [C ≤ 70 %];

9 päivänä maaliskuuta 2018 annettu lausunto piikarbidikuiduista (halkaisija < 3 μm, pituus > 5 μm ja sivusuhde ≥ 3:1);

8 päivänä kesäkuuta 2018 annettu lausunto trimetoksivinyylisilaanista eli trimetoksi(vinyyli)silaanista;

8 päivänä kesäkuuta 2018 annettu lausunto tris(2-metoksietoksi)vinyylisilaanista eli 6-(2-metoksietoksi)-6-vinyyli-2,5,7,10-tetraoksa-6-silaunidekaanista;

8 päivänä kesäkuuta 2018 annettu lausunto dimetyylidisulfidista;

8 päivänä kesäkuuta 2018 annettu lausunto granuloidusta kuparista;

30 päivänä marraskuuta 2018 annettu lausunto bis(N-hydroksi-N-nitrososykloheksyyliaminato-O,O’)-kuparista eli bis-(N-sykloheksyylidiatseniumdioksi)kuparista [Cu-HDO];

14 päivänä syyskuuta 2018 annettu lausunto dioktyylitinadilauraatista; [1] stannaani, dioktyyli-, bis(kookosasyloksi)johdoksista [2];

30 päivänä marraskuuta 2018 annettu lausunto dibentso[def,b]kryseenistä eli dibentso[a,l]pyreenistä;

9 päivänä maaliskuuta 2018 annettu lausunto ipkonatsolista (ISO) eli (1RS,2SR,5RS;1RS,2SR,5SR)-2-(4-klooribentsyyli)-5-isopropyyli-1-(1H-1,2,4-triatsol-1-yylimetyyli)syklopentanolista;

8 päivänä kesäkuuta 2018 annettu lausunto bis(2-(2-metoksietoksi)etyyli)eetteristä eli tetraglyymistä;

8 päivänä kesäkuuta 2018 annettu lausunto paklobutratsolista (ISO) eli (2RS,3RS)-1-(4-kloorifenyyli)-4,4-dimetyyli-2-(1H-1,2,4-triatsol-1-yyli)pentan-3-olista;

8 päivänä kesäkuuta 2018 annettu lausunto 2,2-bis(bromimetyyli)propaani-1,3-diolista;

14 päivänä syyskuuta 2018 annettu lausunto geraniolista eli (2E)-3,7-dimetyyliokta-2,6-dien-1-olista;

28 päivänä tammikuuta 2019 annettu lausunto 2-(4-tert-butyylibentsyyli)propionialdehydistä;

9 päivänä maaliskuuta 2018 annettu lausunto MCPA-tioetyylistä (ISO) eli S-etyyli-(4-kloori-2-metyylifenoksi)etaanidioaatista eli S-etyyli-4-kloori-o-tolyylioksitioasetaatista;

9 päivänä maaliskuuta 2018 annettu lausunto di-iso-oktyyliftalaatista;

14 päivänä syyskuuta 2018 annettu lausunto 4-{[(6-klooripyridin-3-yyli)metyyli](2,2-difluorietyyli)amino}furaani-2(5H)-onista eli flupyradifuronista;

30 päivänä marraskuuta 2018 annettu lausunto tieenikarbatsonimetyylistä (ISO) eli metyyli-4-[(4,5-dihydro-3-metoksi-4-metyyli-5-okso-1H-1,2,4-triatsol-1-yyli)karbonyylisulfamyyli]-5-metyylitiofeeni-3-karboksylaatista;

9 päivänä maaliskuuta 2018 annettu lausunto L-(+)-maitohaposta eli (2S)-2-hydroksipropaanihaposta;

9 päivänä maaliskuuta 2018 annettu lausunto 2-metoksietyyliakrylaatista;

8 päivänä kesäkuuta 2018 annettu lausunto glyoksaalihaposta, …%;

14 päivänä syyskuuta 2018 annettu lausunto natrium-N-(hydroksimetyyli)glysinaatista [natrium-N-(hydroksimetyyli)glysinaatista vapautunut formaldehydi];

30 päivänä marraskuuta 2018 annettu lausunto kalium(oksidi-NNO-atsoksi)sykloheksaanista eli sykloheksyylihydroksidiatseeni-1-oksidista ja kaliumsuolasta [K-HDO];

14 päivänä syyskuuta 2018 annettu lausunto meketroniumetilsulfaatista eli N-etyyli-N,N-dimetyyliheksadekaani-1-aminiumetyylisulfaatista eli meketroniumetyylisulfaatista [MES];

9 päivänä maaliskuuta 2018 annettu lausunto (2RS)-2-[4-(4-kloorifenoksi)-2-(trifluorimetyyli)fenyyli]-1-(1H-1,2,4-triatsol-1-yyli)propan-2-olista eli mefentriflukonatsolista;

30 päivänä marraskuuta 2018 annettu lausunto oksatiapiproliinista (ISO) eli 1-(4-{4-[5-(2,6-difluorifenyyli)-4,5-dihydro-1,2-oksatsol-3-yyli]-1,3-tiatsol-2-yyli}piperidin-1-yyli)-2-[5-metyyli-3-(trifluorimetyyli)-1H-pyratsol-1-yyli]etanonista;

14 päivänä syyskuuta 2018 annettu lausunto pyritionisinkistä eli (T-4)-bis[1-(hydroksi-.kappa.O) pyridiini-2(1H)-tionaatti-.kappa.S]sinkistä;

30 päivänä marraskuuta 2018 annettu lausunto 3-kloori-4-(kloorimetyyli)-1-[3-(trifluorimetyyli)fenyyli]pyrrolidin-2-onista eli flurokloridonista (ISO);

30 päivänä marraskuuta 2018 annettu lausunto 4,5-dikloori-2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-onista [DCOIT];

8 päivänä kesäkuuta 2018 annettu lausunto 2-metyyli-1,2-bentsotiatsol-3(2H)-onista [MBIT];

30 päivänä marraskuuta 2018 annettu lausunto 3-(difluorimetyyli)-1-metyyli-N-(3′,4′,5′-trifluoribifenyl-2-yyli)pyratsoli-4-karboksamidista eli fluksapyroksadista;

8 päivänä kesäkuuta 2018 annettu lausunto N-(hydroksimetyyli)akryyliamidista eli metyloliakryyliamidista [NMA];

15 päivänä lokakuuta 2018 annettu lausunto 5-fluori-1,3-dimetyyli-N-[2-(4-metyylipentan-2-yyli)fenyyli]-1H-pyratsoli-4-karboksamidista eli 2’-[(RS)-1,3-dimetyylibutyyli]-5-fluori-1,3-dimetyylipyratsoli-4-karboksanilidista eli penflufeenista;

30 päivänä marraskuuta 2018 annettu lausunto iprovalikarbista (ISO) eli isopropyyli-[(2S)-3-metyyli-1-{[1-(4-metyylifenyyli)etyyli]amino}-1-oksobutan-2-yyli]karbamaatista;

30 päivänä marraskuuta 2018 annettu lausunto siltiofamista (ISO) eli N-allyyli-4,5-dimetyyli-2-(trimetyylisilyyli)tiofeeni-3-karboksamidista;

9 päivänä maaliskuuta 2018 annettu lausunto Margosa-uutteesta [Azadirachta indican (neempuu) kuorettomista siemenistä kylmäpuristetusta öljystä ylikriittisellä hiilidioksidilla uutettu];

8 päivänä kesäkuuta 2018 annettu lausunto typpihaposta, ... % [C > 70 %];

9 päivänä maaliskuuta 2018 annettu lausunto oktametyylisyklotetrasiloksaanista [D4];

30 päivänä marraskuuta 2018 annettu lausunto pirimifossi-metyylistä (ISO) eli O-[2-(dietyyliamino)-6-metyylipyrimidin-4-yyli]-O,O-dimetyylifosforotioaatista;

30 päivänä marraskuuta 2018 annettu lausunto fosfiinista;

14 päivänä syyskuuta 2018 annettu lausunto diklooridioktyylistannaanista;

30 päivänä marraskuuta 2018 annettu lausunto 2-etyyliheksyyli-10-etyyli-4,4-dioktyyli-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-tinatetradekanoaatista [DOTE];

30 päivänä marraskuuta 2018 annettu lausunto lyijystä;

14 päivänä syyskuuta 2018 annettu lausunto 2-butoksietanolista eli etyleeniglykolin monobutyylieetteristä;

30 päivänä marraskuuta 2018 annettu lausunto m-bis(2,3-epoksipropoksi)bentseenistä eli resorsinolidiglysidyylieetteristä;

14 päivänä syyskuuta 2018 annettu lausunto tribenuronimetyylistä (ISO) eli metyyli-2-[N-(4-metoksi-6-metyyli-1,3,5,-triatsiini-2-yyli)-N-metyylikarbamoyylisulfamoyyli)bentsoaatista;

8 päivänä kesäkuuta 2018 annettu lausunto atsoksistrobiinista (ISO) eli metyyli(E)-2-{2-[6-(2-syanofenoksi)pyrimidin-4-yylioksi]fenyyli}-3-metoksiakrylaatista;

9 päivänä maaliskuuta 2018 annettu lausunto etofumesaatista (ISO) eli (RS)-2-etoksi-2,3-dihydro-3,3-dimetyylibentsofuran-5-yylimetaanisulfonaatista;

30 päivänä marraskuuta 2018 annettu lausunto 2,4-dinitrofenolista;

14 päivänä syyskuuta 2018 annettu lausunto mesotrionista (ISO) eli 2-[4-(metyylisulfonyyli)-2-nitrobentsoyyli)-1,3-sykloheksaanidionista;

30 päivänä marraskuuta 2018 annettu lausunto oktilinonista (ISO) eli 2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-onista [OIT];

14 päivänä syyskuuta 2018 annettu lausunto hymeksatsolista (ISO) eli 3-hydroksi-5-metyyli-isoksatsolista;

30 päivänä marraskuuta 2018 annettu lausunto heksytiatsoksista (ISO) eli trans-5-(4-kloorifenyyli)-N-sykloheksyyli-4-metyyli-2-okso-3-tiatsolidiini-karboksamidista;

9 päivänä maaliskuuta 2018 annettu lausunto pymetrotsiinista (ISO) eli (E)-4,5-dihydro-6-metyyli-4-(3-pyridyylimetyleeniamino)-1,2,4-triatsin-3(2H)-onista;

9 päivänä maaliskuuta 2018 annettu lausunto imiprotriinista (ISO), joka on seuraavien reaktiomassa: [2,4-diokso-(2-propyn-1-yyli)imidatsolidin-3-yyli]metyyli(1R)-cis-krysantemaatti ja [2,4-diokso-(2-propyn-1-yyli)imidatsolidin-3-yyli]metyyli(1R)-trans-krysantemaatti;

14 päivänä syyskuuta 2018 annettu lausunto butanonioksiimista eli etyylimetyyliketoksiimista eli etyylimetyyliketonioksiimista;

8 päivänä kesäkuuta 2018 annettu lausunto bis(α,α-dimetyylibentsyyli)peroksidista;

9 päivänä maaliskuuta 2018 annettu lausunto haaraketjuisesta heksatriakontaanista;

30 päivänä marraskuuta 2018 annettu lausunto heksyyli-2-(1-(dietyyliaminohydroksifenyyli)metanyyli)bentsoaatista eli heksyyli-2-[4-(dietyyliamino)-2-hydroksibentsoyyli]bentsoaatista.

(3)

Aineen lyijy (CAS-numero 7439-92-1 ja indeksinumerot 082-013-00–1 (lyijyjauhe [hiukkasten halkaisija < 1 mm]) ja 082-014-00–7 (lyijy massiivimuodossa [hiukkasten halkaisija ≥ 1 mm])) osalta riskinarviointikomitea ehdotti 30 päivänä marraskuuta 2018 antamassaan lausunnossa, että massiivimuodossa olevaan lyijyyn ja lyijyjauheeseen sovelletaan samaa ympäristöluokitusta. Kun kuitenkin otetaan huomioon massiivimuodossa olevan lyijyn alhaisempi liukenemisnopeus, lyijyn muokattavissa oleva rakenne, jauheen tarkoituksellinen tuotanto ja massiivimuodon ja jauhemuodon erilainen ympäristöluokitus liitteen VI nykyisissä nimikkeissä muiden metallien osalta, riskinarviointikomitean on tehtävä lisäarviointi siitä, sovelletaanko massiivimuodossa olevaan lyijyyn samaa ympäristöluokitusta kuin lyijyjauheeseen. Lisäksi on saatu uutta tieteellistä tietoa, jonka mukaan riskinarviointikomitean lausunnossa suositeltu massiivimuodon ympäristöluokitus ei ehkä ole asianmukainen. Sen vuoksi massiivimuodon ympäristöluokitusta ei sisällytetä asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteeseen VI ennen kuin riskinarviointikomitealla on ollut mahdollisuus antaa tarkistettu lausunto.

(4)

Aineen 2-butoksietanoli eli etyleeniglykolin monobutyylieetteri osalta (CAS-numero 111-76-2) osalta vaaraluokasta ”välitön myrkyllisyys (hengitysteiden kautta)” on asetettu saataville uutta tieteellistä tietoa, mikä on osoitus siitä, että tämän vaaraluokan luokitus, joka on vanhempiin tietoihin perustuvan riskinarviointikomitean suosituksen mukainen, ei välttämättä ole asianmukainen. Tämän vuoksi tätä vaaraluokkaa ei pitäisi muuttaa asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI ennen kuin riskinarviointikomitealla on ollut mahdollisuus antaa uusien tietojen perusteella tarkistettu lausunto, kun taas kaikki muut riskinarviointikomitean lausunnon kattamat vaaraluokat olisi sisällytettävä mainittuun liitteeseen.

(5)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1272/2008 olisi muutettava.

(6)

Uusien tai ajan tasalle saatettujen yhdenmukaistettujen luokitusten noudattamista ei tulisi vaatia heti, vaan on tarpeen antaa toimittajille aikaa muuttaa aineiden ja seosten merkinnät ja pakkaukset uusien tai tarkistettujen luokitusten mukaisiksi ja myydä nykyiset varastonsa, joihin sovelletaan olemassa olevia sääntelyvaatimuksia. Tämä aika on tarpeen myös siksi, että toimittajille jää riittävästi aikaa toteuttaa tarvittavat toimet sen varmistamiseksi, että muita lakisääteisiä vaatimuksia noudatetaan jatkuvasti tämän asetuksen nojalla tehtyjen muutosten jälkeen. Tällaisiin vaatimuksiin voivat kuulua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (3) 22 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tai Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 (4) 50 artiklassa vahvistetut vaatimukset.

(7)

Toimittajilla olisi kuitenkin oltava mahdollisuus soveltaa uusia luokitus-, merkintä- ja pakkaussäännöksiä vapaaehtoisesti jo ennen tämän asetuksen soveltamispäivää. Tämä on sopusoinnussa asetuksen (EY) N:o 1272/2008 61 artiklan 2 kohdassa noudatetun lähestymistavan kanssa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 muuttaminen

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevan 3 osan taulukko 3 tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä maaliskuuta 2022.

Poiketen siitä, mitä tämän artiklan toisessa kohdassa säädetään, ennen 1 päivää maaliskuuta 2022 aineet ja seokset voidaan luokitella, merkitä ja pakata asetuksen (EY) N:o 1272/2008, sellaisena kuin se on muutettuna tällä asetuksella, mukaisesti.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä toukokuuta 2020.

Komission puolesta

Ursula VON DER LEYEN

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1.

(2)  Lausunnot ovat saatavilla seuraavalla verkkosivustolla: https://echa.europa.eu/registry-of-clh-intentions-until-outcome/-/dislist/name/-/ecNumber/-/casNumber/-/dte_receiptFrom/-/dte_receiptTo/-/prc_public_status/Opinion+Adopted/dte_withdrawnFrom/-/dte_withdrawnTo/-/sbm_expected_submissionFrom/-/sbm_expected_submissionTo/-/dte_finalise_deadlineFrom/-/dte_finalise_deadlineTo/-/haz_addional_hazard/-/lec_submitter/-/dte_assessmentFrom/-/dte_assessmentTo/-/prc_regulatory_programme/-/

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006

, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta (EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 528/2012, annettu 22 päivänä toukokuuta 2012, biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä (EUVL L 167, 27.6.2012, s. 1).


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevassa 3 osan taulukko 3 seuraavasti:

1)

Lisätään seuraavat kohdat:

Indeksinumero

Kemiallinen nimi

EY-numero

CAS-numero

Luokitus

Merkinnät

Erityiset pitoisuus–rajat, M-kertoimet ja ATE-arvot

Huomautukset

Vaaraluokka- ja kategoriakoodi(t)

Vaaralause–kekoodi(t)

Varoitus–merkki, huomiosana–koodi(t)

Vaaralause–kekoodi(t)

Täyden–tävät vaaralau–sekekoo–di(t)

”007-030-00–3

typpihappo, ...% [C ≤ 70 %]

231-714-2

7697-37-2

Ox. Liq. 3

Acute Tox. 3

Skin Corr. 1A

H272

H331

H314

GHS03

GHS06

GHS05

Dgr

H272

H331

H314

EUH071

Ox. Liq. 3; H272: C ≥ 65 %

hengitysteitse: ATE = 2.65 mg/L (höyryt)

Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 20 %

Skin Corr. 1B; H314: 5 % ≤ C < 20 %

B”

”014-048-00–5

piikarbidikuidut (halkaisija < 3 μm, pituus > 5 μm ja sivusuhde ≥ 3:1)

206-991-8

409-21-2

308076-74-6

Carc. 1B

H350i

GHS08

Dgr

H350i”

 

 

 

”014-049-00–0

trimetoksivinyylisilaani; trimetoksi(vinyyli)silaani

220-449-8

2768-02-7

Skin Sens. 1B

H317

GHS07

Wng

H317”

 

 

 

”014-050-00–6

tris(2-metoksietoksi)vinyylisilaani;

6-(2-metoksietoksi)-6-vinyyli-2,5,7,10-tetraoksa-6-silaunidekaani

213-934-0

1067-53-4

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD”

 

 

 

”016-098-00–3

dimetyylidisulfidi

210-871-0

624-92-0

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

STOT SE 3

STOT SE 1

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H225

H331

H301

H336

H370 (ylähengitystiet, hengitysteitse)

H319

H317

H400

H410

GHS02

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H225

H331

H301

H336

H370 (ylähengitystiet, hengitysteitse)

H319

H317

H410

 

hengitysteitse: ATE = 5 mg/L (höyryt)

suun kautta: ATE = 190 mg/kg bw

M = 1

M = 10”

 

”029-024-00-X

granuloitu kupari

[hiukkasten pituus: 0,9–6,0 mm; hiukkasten leveys: 0,494–0,949 mm]

231-159-6

7440-50-8

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411”

 

 

 

”029-025-00–5

bis(N-hydroksi-N-nitrososykloheksyyliaminato-O,O’)-kupari;

bis-(N-sykloheksyylidiatseniumdioksi)kupari;

[Cu-HDO]

239-703-4

312600-89-8

15627-09-5

Flam. Sol. 1

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H228

H302

H373 (maksa)

H318

H400

H410

GHS02

GHS07

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H228

H302

H373 (maksa)

H318

H410

 

suun kautta: ATE = 360 mg/kg bw

M = 1

M = 1”

 

”050-031-00–9

dioktyylitinadilauraatti; [1]

stannaani, dioktyyli-, bis(kookosasyloksi)johdokset [2]

222-883-3 [1] 293-901-5 [2]

3648-18-8 [1] 91648-39-4 [2]

Repr. 1B

STOT RE 1

H360D

H372 (immuunijärjestelmä)

GHS08

Dgr

H360D

H372 (immuunijärjestelmä)”

 

 

 

”601-092-00–0

dibentso[def,b]kryseeni;

dibentso[a,l]pyreeni

205-886-4

191-30-0

Carc. 1B

Muta. 2

H350

H341

GHS08

Dgr

H350

H341

 

Carc. 1B; H350: C ≥ 0,001 %”

 

”603-237-00–3

ipkonatsoli (ISO);

(1RS,2SR,5RS;1RS,2SR,5SR)-2-(4-klooribentsyyli)-5-isopropyyli-1-(1H-1,2,4-triatsol-1-yylimetyyli)syklopentanoli

-

125225-28-7

115850-69-6

115937-89-8

Repr. 1B

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Aquatic Chronic 1

H360D

H302

H373 (silmät, iho, maksa)

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H360D

H302

H373 (silmät, iho, maksa)

H410

 

suun kautta: ATE = 500 mg/kg bw

M = 100”

 

”603-238-00–9

bis(2-(2-metoksietoksi)etyyli)eetteri; tetraglyymi

205-594-7

143-24-8

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD”

 

 

 

”603-239-00–4

paklobutratsoli (ISO);

(2RS,3RS)-1-(4-kloorifenyyli)-4,4-dimetyyli-2-(1H-1,2,4-triatsol-1-yyli)pentan-3-oli

-

76738-62-0

Repr. 2

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Eye Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H332

H302

H319

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361d

H332

H302

H319

H410

 

hengitysteitse: ATE = 3.13 mg/L (pölyt tai sumut)

suun kautta: ATE = 490 mg/kg bw

M = 10

M = 10”

 

”603-240-00-X

2,2-bis(bromimetyyli)propaani-1,3-dioli

221-967-7

3296-90-0

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340”

 

 

 

”603-241-00–5

geranioli;

(2E)-3,7-dimetyyliokta-2,6-dien-1-oli

203-377-1

106-24-1

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317”

 

 

 

”605-041-00–3

2-(4-tert-butyylibentsyyli)propionialdehydi

201-289-8

80-54-6

Repr. 1B

H360Fd

GHS08

Dgr

H360Fd”

 

 

 

”607-738-00–8

MCPA-tioetyyli (ISO);

S-etyyli-(4-kloori-2-metyylifenoksi)etaanidioaatti; S-etyyli-4-kloori-o-tolyylioksitioasetaatti

246-831-4

25319-90-8

Acute Tox. 4

STOT RE. 2

Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1

H302

H373 (maksa)

H400

H410

GHS07

GHS08

GHS09

Wng

H302

H373 (maksa)

H410

 

suun kautta: ATE = 450 mg/kg bw

M = 10

M = 10”

 

”607-740-00–9

di-iso-oktyyliftalaatti

248-523-5

27554-26-3

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD”

 

 

 

”607-741-00–4

4-{[(6-klooripyridin-3-yyli)metyyli](2,2-difluorietyyli)amino}furaani-2(5H)-oni; flupyradifuroni

-

951659-40-8

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H373 (lihakset)

H400

H410

GHS07

GHS08

GHS09

Wng

H302

H373 (lihakset)

H410

 

suun kautta: ATE = 500 mg/kg bw

M = 10

M = 10”

 

”607-742-00-X

tieenikarbatsonimetyyli (ISO);

metyyli-4-[(4,5-dihydro-3-metoksi-4-metyyli-5-okso-1H-1,2,4-triatsol-1-yyli)karbonyylisulfamyyli]-5-metyylitiofeeni-3-karboksylaatti

-

317815-83-1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1000

M = 1000”

 

”607-743-00–5

L-(+)-maitohappo;

(2S)-2-hydroksipropaanihappo

201-196-2

79-33-4

Skin Corr. 1C

Eye Dam. 1

H314

H318

GHS05

Dgr

H314

EUH071”

 

 

”607-744-00–0

2-metoksietyyliakrylaatti

221-499-3

3121-61-7

Flam. Liq. 3

Muta. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

Skin Corr. 1C

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

H226

H341

H360FD

H331

H302

H314

H318

H317

GHS02

GHS05

GHS06

GHS08

Dgr

H226

H341

H360FD

H331

H302

H314

H317

EUH071

hengitysteitse: ATE = 2.7 mg/L (höyryt)

suun kautta: ATE = 404 mg/kg bw”

 

”607-745-00–6

glyoksyylihappo, …%

206-058-5

298-12-4

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1B

H318

H317

GHS05

GHS07

Dgr

H318

H317

 

 

B”

”607-746-00–1

natrium-N-(hydroksimetyyli)glysinaatti;

[natrium-N-(hydroksimetyyli)glysinaatista vapautunut formaldehydi]

274-357-8

70161-44-3

Carc. 1B

Muta. 2

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

H350

H341

H332

H302

H335

H315

H319

H317

GHS08

GHS07

Dgr

H350

H341

H332

H302

H335

H315

H319

H317

 

hengitysteitse: ATE = 3 mg/L (pölyt tai sumut)

suun kautta: ATE = 1100 mg/kg bw

8

9”

”611-181-00–6

kalium(oksidi-NNO-atsoksi)sykloheksaani;

sykloheksyylihydroksidiatseeni-1-oksidi, kaliumsuola;

[K-HDO]

-

66603-10-9

Flam. Sol. 1

Acute Tox. 3

STOT RE 2

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 2

H228

H301

H373 (maksa)

H315

H318

H411

GHS02

GHS06

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H228

H301

H373 (maksa)

H315

H318

H411

 

suun kautta: ATE = 136 mg/kg bw”

 

”612-294-00–3

meketroniumetilsulfaatti;

N-etyyli-N,N-dimetyyliheksadekaani-1-aminiumetyylisulfaatti;

meketroniumetyylisulfaatti;

[MES]

221-106-5

3006-10-8

Skin Corr. 1

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H314

H318

H400

H410

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H410

EUH071

M = 100

M = 1000”

 

”613-331-00–6

(2RS)-2-[4-(4-kloorifenoksi)-2-(trifluorimetyyli)fenyyli]-1- (1H-1,2,4-triatsol-1-yyli) propan-2-oli;

mefentriflukonatsoli

-

1417782-03-6

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H317

H410

 

M = 1

M = 1”

 

”613-332-00–1

oksatiapiproliini (ISO);

1-(4-{4-[5-(2,6-difluorifenyyli)-4,5-dihydro-1,2-oksatsol-3-yyli]-1,3-tiatsol-2-yyli}piperidin-1-yyli)-2-[5-metyyli-3-(trifluorimetyyli)-1H-pyratsol-1-yyli]etanoni

-

1003318-67-9

Aquatic Chronic 1

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1”

 

”613-333-00–7

pyritionisinkki; (T-4)-bis[1-(hydroksi-.kappa.O)pyridiini-2(1H)-tionaatti-.kappa.S]sinkki

236-671-3

13463-41-7

Repr. 1B

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

STOT RE 1

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H330

H301

H372

H318

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H360D

H330

H301

H372

H318

H410

 

hengitysteitse: ATE = 0,14 mg/L (pölyt tai sumut)

suun kautta: ATE = 221 mg/kg bw

M = 1000

M = 10”

 

”613-334-00–2

flurokloridoni (ISO);

3-kloori-4-(kloorimetyyli)-1-[3-(trifluorimetyyli)fenyyli]pyrrolidin-2-oni

262-661-3

61213-25-0

Repr. 1B

Acute Tox. 4

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360FD

H302

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H360FD

H302

H317

H410

 

suun kautta: ATE = 500 mg/kg bw

M = 100

M = 100”

 

”613-335-00–8

4,5-dikloori-2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-oni; [DCOIT]

264-843-8

64359-81-5

Acute Tox. 2

Acute Tox. 4

Skin Corr. 1

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1A

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H302

H314

H318

H317

H400

H410

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H330

H302

H314

H317

H410

EUH071

hengitysteitse: ATE = 0,16 mg/L (pölyt tai sumut)

suun kautta: ATE = 567 mg/kg bw

Skin Irrit. 2; H315: 0,025 % ≤ C < 5 %

Eye Irrit. 2; H319: 0,025 % ≤ C < 3 %

Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 %

M = 100

M = 100”

 

”613-336-00–3

2-metyyli-1,2-bentsotiatsol-3(2H)-oni;

[MBIT]

-

2527-66-4

Acute Tox. 4

Acute Tox. 3

Skin Corr. 1C

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1A

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 2

H312

H301

H314

H318

H317

H400

H411

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H312

H301

H314

H317

H410

EUH071

ihon kautta: ATE = 1100 mg/kg bw

suun kautta: ATE = 175 mg/kg bw

Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 %

M = 1”

 

”616-228-00–4

3-(difluorimetyyli)-1-metyyli-N-(3′,4′,5′-trifluoribifenyl-2-yyli)pyratsoli-4-karboksamidi;

fluksapyroksadi

-

907204-31-3

Lact.

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H362

H400

H410

GHS09

Wng

H362

H410

 

M = 1

M = 1”

 

”616-230-00–5

N-(hydroksimetyyli)akryyliamidi; metyloliakryyliamidi; [NMA]

213-103-2

924-42-5

Carc. 1B

Muta. 1B

STOT RE 1

H350

H340

H372 (ääreishermosto)

GHS08

Dgr

H350

H340

H372 (ääreishermosto)”

 

 

 

”616-231-00–0

5-fluori-1,3-dimetyyli-N-[2-(4-metyylipentan-2-yyli)fenyyli]-1H-pyratsoli-4-karboksamidi; 2’-[(RS)-1,3-dimetyylibutyyli]-5-fluori-1,3-dimetyylipyratsoli-4-karboksanilidi;

penflufeeni

-

494793-67-8

Carc. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H410

 

M = 1

M = 1”

 

”616-232-00–6

iprovalikarbi (ISO);

isopropyyli-[(2S)-3-metyyli-1-{[1-(4-metyylifenyyli)etyyli]amino}-1-oksobutan-2-yyli]karbamaatti

-

140923-17-7

Carc. 2

H351

GHS08

Wng

H351”

 

 

 

”616-233-00–1

siltiofami (ISO);

N-allyyli-4,5-dimetyyli-2-(trimetyylisilyyli)tiofeeni-3-karboksamidi

-

175217-20-6

STOT RE 2

Aquatic Chronic 2

H373

H411

GHS08

GHS09

Wng

H373

H411”

 

 

 

”650-057-00–6

Margosa-uute [Azadirachta indican (neempuu) kuorettomista siemenistä kylmäpuristetusta öljystä ylikriittisellä hiilidioksidilla uutettu]

283-644-7

84696-25-3

Aquatic Chronic 3

H412

 

H412”

 

 

 

2)

Korvataan indeksinumeroita 007-004-00–1; 014-018-00–1; 015-134-00–5; 015-181-00–1; 050-021-00–4; 050-027-00–7; 082-013-00–1; 603-014-00–0; 603-065-00–9; 605-019-00–3; 607-177-00–9; 607-256-00–8; 607-314-00–2; 609-041-00–4; 609-064-00-X; 613-112-00–5; 613-115-00–1; 613-125-00–6; 613-202-00–4; 613-259-00–5; 616-014-00–0 ja 617-006-00-X koskevat kohdat seuraavilla kohdilla:

Indeksinumero

Kemiallinen nimi

EY-numero

CAS-numero

Luokitus

Merkinnät

Erityiset pitoisuus–rajat, M-kertoimet ja ATE-arvot

Huomautukset

Vaaraluokka- ja kategoriakoodi(t)

Vaaralause–kekoodi(t)

Varoitus–merkki, huomiosana–koodi(t)

Vaaralau–sekekoodi(t)

Täyden–tävät vaara–lauseke–koodi(t)

”007-004-00–1

typpihappo, ...% [C > 70 %]

231-714-2

7697-37-2

Ox. Liq. 2

Acute Tox. 1

Skin Corr. 1A

H272

H330

H314

GHS03

GHS06

GHS05

Dgr

H272

H330

H314

EUH071

Ox. Liq. 2; H272: C ≥ 99 %

Ox. Liq. 3; H272: 70 % ≤ C < 99 %

B”

”014-018-00–1

oktametyylisyklotetrasiloksaani;

[D4]

209-136-7

556-67-2

Repr. 2

Aquatic Chronic 1

H361f ***

H410

GHS08

GHS09

Wng

H361f ***

H410

 

M = 10”

 

”015-134-00–5

pirimifossi-metyyli (ISO);

O-(2-dietyyliamino-6-metyylipyrimidin-4-yyli)-O,O-dimetyylifosforotioaatti

249-528-5

29232-93-7

Acute Tox. 4

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H372 (hermosto)

H400

H410

GHS07

GHS08

GHS09

Dgr

H302

H372 (hermosto)

H410

 

suun kautta: ATE = 1414 mg/kg bw

M = 1000

M = 1000”

 

”015-181-00–1

fosfiini

232-260-8

7803-51-2

Flam. Gas 1

Press. Gas

Acute Tox. 1

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H220

H330

H314

H400

GHS02

GHS04

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H220

H330

H314

H400

 

hengitysteitse:

ATE = 10 ppmV (kaasut)

U”

”050-021-00–4

diklooridioktyylistannaani

222-583-2

3542-36-7

Repr. 1B

Acute Tox. 2

STOT RE 1

Aquatic Chronic 3

H360D

H330

H372 **

H412

GHS08

GHS06

Dgr

H360D

H330

H372 **

H412

 

Repr. 1B; H360 D: C ≥ 0,03 %

hengitysteitse: ATE = 0,098 mg/L (pölyt tai sumut)”

 

”050-027-00–7

2-etyyliheksyyli-10-etyyli-4,4-dioktyyli-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-tinatetradekanoaatti; [DOTE]

239-622-4

15571-58-1

Repr. 1B

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H372 (immuunijärjestelmä)

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H360D

H372 (immuunijärjestelmä)

H410”

 

 

 

”082-013-00–1

lyijyjauhe; [hiukkasten halkaisija < 1 mm]

231-100-4

7439-92-1

Repr. 1A

Lact.

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360FD

H362

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H360FD H362

H410

 

Repr. 1A; H360D: C ≥ 0,03 %

M = 1

M = 10”

 

”603-014-00–0

2-butoksietanoli;

etyleeniglykolin monobutyylieetteri

203-905-0

111-76-2

Acute Tox. 4*

Acute Tox. 4

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

H332

H302

H315

H319

GHS07

Wng

H332

H302

H315

H319

 

suun kautta: ATE = 1200 mg/kg bw”

 

”603-065-00–9

m-bis(2,3-epoksipropoksi)bentseeni;

resorsinolidiglysidyylieetteri

202-987-5

101-90-6

Carc. 1B

Muta. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H350

H341

H311

H302

H315

H319

H317

H412

GHS08

GHS06

Dgr

H350

H341

H311

H302

H315

H319

H317

H412

 

ihon kautta: ATE = 300 mg/kg bw suun kautta: ATE = 500 mg/kg bw”

 

”607-177-00–9

tribenuronimetyyli (ISO);

metyyli-2-[N-(4-metoksi-6-metyyli-1,3,5,-triatsiini-2-yyli)-N-metyylikarbamoyylisulfamoyyli)bentsoaatti

401-190-1

101200-48-0

STOT RE 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H373

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H373

H317

H410

 

M = 100

M = 100”

 

”607-256-00–8

atsoksistrobiini (ISO);

metyyli(E)-2-{2-[6-(2-syanofenoksi)pyrimidin-4-yylioksi]fenyyli}-3-metoksiakrylaatti

-

131860-33-8

Acute Tox. 3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H410

 

hengitysteitse:

ATE = 0,7 mg/L (pölyt tai sumut)

M = 10

M = 10”

 

”607-314-00–2

etofumesaatti (ISO);

(RS)-2-etoksi-2,3-dihydro-3,3-dimetyylibentsofuran-5-yylimetaanisulfonaatti

247-525-3

26225-79-6

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1

M = 1”

 

”609-041-00–4

2,4-dinitrofenoli

200-087-7

51-28-5

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3

Acute Tox. 2

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

H331

H311

H300

H372

H400

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H331

H311

H300

H372

H400

 

ihon kautta: ATE = 300 mg/kg bw suun kautta: ATE = 30 mg/kg bw”

 

”609-064-00-X

mesotrioni (ISO);

2-[4-(metyylisulfonyyli)-2-nitrobentsoyyli)-1,3-sykloheksaanidioni

-

104206-82-8

Repr. 2

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H373 (silmät, hermosto)

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H361d

H373 (silmät, hermosto)

H410

 

M = 10

M = 10”

 

”613-112-00–5

oktilinoni (ISO);

2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-oni; [OIT]

247-761-7

26530-20-1

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

Skin Corr. 1

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1A

Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1

H330

H311

H301

H314

H318

H317

H400

H410

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H330

H311

H301

H314

H317

H410

EUH071

hengitysteitse: ATE = 0,27 mg/L (pölyt tai sumut)

ihon kautta: ATE = 311 mg/kg bw suun kautta: ATE = 125 mg/kg bw

Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 %

M = 100

M = 100”

 

”613-115-00–1

hymeksatsoli (ISO);

3-hydroksi-5-metyyli-isoksatsoli

233-000-6

10004-44-1

Repr. 2

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H361d

H302

H318

H317

H411

GHS08

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H361d

H302

H318

H317

H411

 

suun kautta: ATE = 1600 mg/kg bw”

 

”613-125-00–6

heksytiatsoksi (ISO);

trans-5-(4-kloorifenyyli)-N-sykloheksyyli-4-metyyli-2-okso-3-tiatsolidiini-karboksamidi

-

78587-05-0

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1

M = 1”

 

”613-202-00–4

pymetrotsiini (ISO);

(E)-4,5-dihydro-6-metyyli-4-(3-pyridyylimetyleeniamino)-1,2,4-triatsin-3(2H)-oni

-

123312-89-0

Carc. 2

Repr. 2

Aquatic Chronic 1

H351

H361fd

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H361fd

H410

 

M = 1”

 

”613-259-00–5

imiprotriini (ISO);

seuraavien reaktiomassa: [2,4-diokso-(2-propyn-1-yyli)imidatsolidin-3-yyli]metyyli(1R)-cis-krysantemaatti; [2,4-diokso-(2-propyn-1-yyli)imidatsolidin-3-yyli]metyyli(1R)-trans-krysantemaatti

428-790-6

72963-72-5

Carc. 2

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

STOT SE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H332

H302

H371 (hermosto; suun kautta, hengitysteitse)

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H332

H302

H371 (hermosto; suun kautta, hengitysteitse)

H410

 

hengitysteitse: ATE = 1,4 mg/L (pölyt tai sumut)

suun kautta: ATE = 550 mg/kg bw

M = 10

M = 10”

 

”616-014-00–0

butanonioksiimi; etyylimetyyliketoksiimi; etyylimetyyliketonioksiimi

202-496-6

96-29-7

Carc. 1B

Acute Tox. 4

Acute Tox. 3

STOT SE 3

STOT SE 1

STOT RE 2

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

H350

H312

H301

H336

H370 (ylähengitystiet)

H373 (verenkierto)

H315

H318

H317

GHS08

GHS06

GHS05

Dgr

H350

H312

H301

H336

H370 (ylähengitystiet)

H373 (verenkierto)

H315

H318

H317

 

ihon kautta: ATE = 1100 mg/kg bw suun kautta: ATE = 100 mg/kg bw”

 

”617-006-00-X

bis(α,α-dimetyylibentsyyli)peroksidi

201-279-3

80-43-3

Org. Perox. F

Repr. 1B

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

Aquatic Chronic 2

H242

H360D

H315

H319

H411

GHS02

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H242

H360D

H315

H319

H411”

 

 

 

3)

poistetaan indeksinumeroita 601-064-00–8 ja 607-693-00–4 koskevat kohdat.