5.6.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 176/13


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/746,

annettu 4 päivänä kesäkuuta 2020,

täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/947 muuttamisesta tiettyjen toimenpiteiden soveltamispäivien lykkäämiseksi covid-19-pandemian yhteydessä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston perustamisesta, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 2111/2005, (EY) N:o 1008/2008, (EU) N:o 996/2010, (EU) N:o 376/2014 ja direktiivien 2014/30/EU ja 2014/53/EU muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 552/2004, (EY) N:o 216/2008 ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3922/91 kumoamisesta 4 päivänä heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1139 (1) ja erityisesti sen 57 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Covid-19-pandemian hillitsemiseksi käyttöön otetut toimenpiteet heikentävät vakavasti jäsenvaltioiden ja ilmailualan kykyä valmistautua useiden hiljattain hyväksyttyjen lentoturvallisuutta koskevien täytäntöönpanoasetusten soveltamiseen.

(2)

Eristystoimet, muutokset työntekijöiden työolosuhteissa ja saatavuudessa ja lisätyömäärä, joka tarvitaan covid-19-pandemian kaikkien sidosryhmien kannalta merkittävien kielteisten seurausten hallitsemiseen, haittaavat näiden täytäntöönpanoasetusten soveltamisen valmistelua.

(3)

Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/947 (2) asianmukaisen ja oikea-aikaisen täytäntöönpanon edellyttämien eri tehtävien suorittaminen, erityisesti digitaalisten ja yhteentoimivien rekisteröintijärjestelmien perustaminen sekä kansallisen lainsäädännön perusteella annettujen lupien, ilmoitusten ja todistusten mukauttaminen, on väistämättä viivästynyt covid-19-pandemian seurauksena.

(4)

Standardointiprosessi ja muut teollisuuden ja standardointielinten johtamat asiaan liittyvät toimet, kuten testausmenetelmien valmistelu tai etätunnistuksen kaltaisten teknisten ominaisuuksien testaus, ovat viivästyneet. Tämä puolestaan vaikuttaa kielteisesti valmistajien kykyyn saattaa markkinoille miehittämättömiä ilma-alusjärjestelmiä, jotka täyttävät uudet standardoidut vaatimukset komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/945 (3) mukaisesti.

(5)

Toimintaa kaikilla miehittämättömillä ilma-alusjärjestelmätyypeillä olisi näin ollen sallittava jatkettavan nykyisten ehtojen mukaisesti vielä 6 kuukauden ajan. Sen vuoksi täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/947 soveltamispäiviä olisi lykättävä vastaavasti, jotta miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien käyttäjät voisivat käyttää vielä 6 kuukauden ajan miehittämättömiä ilma-alusjärjestelmiä, jotka eivät täytä delegoidun asetuksen (EU) 2019/945 vaatimuksia.

(6)

Euroopan unionin lentoturvallisuusvirasto vahvisti komissiolle, että johdanto-osan 3 kappaleessa tarkoitettujen säännösten soveltamisen lykkääminen on mahdollista ilman, että sillä olisi haitallista vaikutusta lentoturvallisuuteen, koska se kestää hyvin rajoitetun ajan, lentoliikenne todennäköisesti palautuu hitaasti covid-19-pandemiasta toipumisen yhteydessä, mikä vähentää altistumista riskeille, ja kansallista lainsäädäntöä sovelletaan edelleen niissä jäsenvaltioissa, joissa miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien käyttö on sallittua.

(7)

Jotta kansallisten viranomaisten ja kaikkien sidosryhmien tilanteeseen saataisiin välitöntä helpotusta covid-19-pandemian aikana ja jotta niille annettaisiin mahdollisuus mukauttaa suunnitelmiaan kyseisten säännösten soveltamisen lykkäämiseen valmistautumiseksi, tämän asetuksen olisi tultava voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EU) 2018/1139 127 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/947 seuraavasti:

1)

Korvataan 20 artiklassa ilmaisu ”1 päivää heinäkuuta 2022” ilmaisulla ”1 päivää tammikuuta 2023”.

2)

Muutetaan 21 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohdassa ilmaisu ”1 päivään heinäkuuta 2021” ilmaisulla ”1 päivään tammikuuta 2022”.

b)

Korvataan 2 kohdassa ilmaisu ”1 päivänä heinäkuuta 2021” ilmaisulla ”1 päivänä tammikuuta 2022”.

c)

Korvataan 3 kohdassa ilmaisu ”1 päivään heinäkuuta 2022” ilmaisulla ”1 päivään tammikuuta 2023”.

3)

Korvataan 22 artiklassa ilmaisu ”kaksivuotisen” ilmaisulla ”30 kuukauden”.

4)

Muutetaan 23 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Sitä sovelletaan 31 päivästä joulukuuta 2020.”

b)

Korvataan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Asetuksen 15 artiklan 3 kohtaa sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2022.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 4 päivänä kesäkuuta 2020.

Komission puolesta

Ursula VON DER LEYEN

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 212, 22.8.2018, s. 1.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/947, annettu 24 päivänä toukokuuta 2019, säännöistä ja menetelmistä miehittämättömien ilma-alusten käytössä (EUVL L 152, 11.6.2019, s. 45).

(3)  Komission delegoitu asetus (EU) 2019/945, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2019, miehittämättömistä ilma-alusjärjestelmistä ja kolmansien maiden miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien käyttäjistä (EUVL L 152, 11.6.2019, s. 1).