3.6.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 174/379


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2020/692,

annettu 30 päivänä tammikuuta 2020,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä tiettyjen eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden lähetysten unioniin saapumista ja saapumisen jälkeisiä siirtoja ja käsittelyä koskevien sääntöjen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta (”eläinterveyssäännöstö”) 9 päivänä maaliskuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 (1) ja erityisesti sen 234 artiklan 2 kohdan, 237 artiklan 4 kohdan ja 239 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Eläinterveyttä koskevaa unionin lainsäädäntöä päivitettiin hiljattain antamalla ”eläinterveyssäännöstö”. Kyseisellä asetuksella, joka tuli voimaan 20 päivänä huhtikuuta 2016 ja jota sovelletaan 21 päivästä huhtikuuta 2021, kumottiin ja korvattiin noin 40 perussäädöstä. Siinä edellytetään myös monien sellaisten komission delegoitujen asetusten ja täytäntöönpanoasetusten antamista, joilla kumotaan ja korvataan noin 400 eläinterveyttä koskevaa komission säädöstä, jotka olivat jo olemassa ennen eläinterveyssäännöstöllä vahvistettua uutta oikeudellista kehystä.

(2)

Kaupankäynnin edellytykset ovat kehittyneet sen jälkeen, kun ensimmäiset eläinterveyssäännöt annettiin unionin tasolla, ja eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden kauppa on lisääntymässä merkittävästi sekä unionin sisällä että kolmansien maiden kanssa. Saman ajanjakson aikana tietyt taudit on hävitetty unionista ja muita tauteja on ehkäisty tai torjuttu monissa jäsenvaltioissa unionin eläinterveyspolitiikkojen ja -sääntöjen ansiosta. Uudet taudit ovat kuitenkin monissa yhteyksissä aiheuttaneet uusia haasteita unionin eläinterveystilanteelle, kaupalle ja paikalliselle taloudelle näiden tautien esiintymisalueilla.

(3)

Tässä säädöksessä vahvistetuilla säännöillä täydennetään eläinterveyssäännöstössä jo vahvistettuja sääntöjä. Niiden olisi tarjottava tarvittavat takeet siitä, että unioniin saapuvat eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden lähetykset eivät aiheuta pidettäviin ja luonnonvaraisiin eläimiin kohdistuvaa merkittävää eläinterveysriskiä, joka voisi vaarantaa unionin terveystilanteen eläintautien osalta ja jolla olisi haitallisia taloudellisia vaikutuksia asianomaisiin aloihin.

(4)

Eläinterveyssäännöstön 234 artiklassa säädetään, että siihen asti, kun hyväksytään delegoidut säädökset, joissa vahvistetaan eläinterveysvaatimukset tiettyyn lajiin ja luokkaan kuuluvien eläinten, sukusolujen ja alkioiden tai eläinperäisten tuotteiden osalta, jäsenvaltiot voivat asiaankuuluvien riskien arvioinnin jälkeen soveltaa kansallisia sääntöjä edellyttäen, että ne noudattavat tiettyjä vaatimuksia, jotka vahvistetaan kyseisessä asetuksessa. Sen vuoksi jäsenvaltiot voivat soveltaa kansallisia sääntöjä sellaisiin lajeihin ja luokkiin kuuluvien eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden unioniin saapumiseen, jotka eivät kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan.

(5)

Voimassa olevat eläinterveyssäännöt, jotka on vahvistettu eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden unioniin saapumista koskevissa aiemmissa komission säädöksissä, ovat osoittautuneet tehokkaiksi, minkä vuoksi näiden voimassa olevien sääntöjen tavoite ja sisältö olisi säilytettävä tässä asetuksessa mutta niitä olisi kuitenkin päivitettävä, jotta voidaan ottaa huomioon parempaa sääntelyä koskevat säännöt, eläinterveyssäännöstössä vahvistettu uusi eläinterveyskehys, uusi tieteellinen tietämys, kansainväliset standardit ja aiempien unionin säädösten soveltamisesta saadut kokemukset.

(6)

Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien lähetysten unioniin saapumista koskevilla eläinterveysvaatimuksilla olisi varmistettava sujuva siirtyminen aiemmissa unioin säädöksissä vahvistetuista vaatimuksista, jotta vältetään tarpeettomat kaupan häiriöt.

(7)

Eläinterveyssäännöstössä vahvistetaan eläimiin tai ihmisiin tarttuvien eläintautien ehkäisemistä ja torjuntaa koskevat säännöt. Kyseisen asetuksen V osan 1 luvussa, jossa vahvistetaan eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden lähetysten unioniin saapumista koskevat eläinterveysvaatimukset, säädetään erityisesti, että komissio antaa delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään asetuksessa jo vahvistettuja eläinterveysvaatimuksia.

(8)

Eläinterveyssäännöstön 229 artiklan 1 kohdassa vahvistetaan vaatimukset, joiden mukaisesti jäsenvaltioiden on sallittava eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden lähetysten saapuminen unioniin. Vaatimukset koskevat alkuperäpaikkana olevaa kolmatta maata tai aluetta, alkuperäistä pitopaikkaa, eläinterveysvaatimuksia, jotka lähetysten on täytettävä, sekä eläinterveystodistusta, ilmoituksia tai muita asiakirjoja, joiden täytyisi olla lähetysten mukana.

(9)

Lisäksi eläinterveyssäännöstön 234 artiklan 1 kohdassa säädetään, että eläinterveysvaatimusten, jotka koskevat eri lajeihin ja luokkiin kuuluvien eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden lähetysten saapumista unioniin kolmansista maista tai alueilta, on oltava vähintään yhtä tiukkoja kuin kyseisessä asetuksessa ja sen nojalla hyväksytyissä delegoiduissa säädöksissä vahvistetut vaatimukset, joita sovelletaan kyseisiin lajeihin ja luokkiin kuuluvien hyödykkeiden siirtoihin unionissa. Jos vaatimukset eivät ole yhtä tiukkoja kuin asetuksessa vahvistetut vaatimukset, niiden on annettava vastaavat takeet kuin asetuksen IV osassa säädetyt eläinterveysvaatimukset.

(10)

Eläinterveyssäännöstön 234 artiklan 2 kohdassa säädetään delegoiduista säädöksistä, jotka annetaan kyseisessä asetuksessa vahvistettujen sääntöjen täydentämiseksi eläinterveysvaatimuksilla, jotka koskevat eri lajeihin ja luokkiin kuuluvien eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden saapumista unioniin kolmansista maista ja alueilta ja näiden hyödykkeiden siirtoja unionissa ja niiden käsittelyä niiden unioniin saapumisen jälkeen, jotta voidaan vähentää niihin mahdollisesti liittyviä riskejä.

(11)

Eläinterveyssäännöstön 237 artiklan 1 kohdassa säädetään, että jäsenvaltiot voivat sallia eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden lähetysten saapumisen unioniin vain, jos tällaisten lähetysten mukana on eläinterveystodistukset ja ilmoitukset tai muut kyseisen asetuksen nojalla vaaditut asiakirjat. Asetuksen 237 artiklan 2 kohdassa edellytetään, että eläinterveystodistuksen on todentanut ja allekirjoittanut alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen virkaeläinlääkäri. Tässä yhteydessä eläinterveyssäännöstön 237 artiklan 4 kohdassa säädetään, että komissio antaa delegoituja säädöksiä, jotka koskevat poikkeuksia kyseisen asetuksen 237 artiklan 1 ja 2 kohdassa vahvistetuista eläinterveystodistusta koskevista vaatimuksista, ja vahvistaa säännöt, joissa edellytetään, että tällaisten lähetysten mukana on ilmoitukset tai muut asiakirjat.

(12)

Eläinterveyssäännöstön 239 artiklan 2 kohdassa säädetään, että komissio antaa delegoituja säädöksiä erityissäännöistä ja lisävaatimuksista, jotka koskevat eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden lähetysten tietyntyyppisiä unioniin saapumisia, ja säädetään niitä eläinterveysvaatimuksia koskevista poikkeuksista, jotka vahvistetaan asetuksen 229 artiklan 1 kohdassa ja 237 artiklan 1 kohdassa ja täydentävissä säännöissä, jotka vahvistetaan asetuksen 234 artiklan 2 kohdan ja 237 artiklan 4 kohdan nojalla annettavissa delegoiduissa säädöksissä.

(13)

Täydentävät säännöt, jotka vahvistetaan tässä asetuksessa eläinterveyssäännöstön 234 artiklan 2 kohdan ja 239 artiklan 2 kohdan nojalla, liittyvät toisiinsa. Mainitun asetuksen 234 artiklan 2 kohdan mukaan komissio vahvistaa yleiset vaatimukset, jotka koskevat eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden lähetysten saapumista unioniin, kun taas 239 artiklan 2 kohdan mukaan komissio vahvistaa erityissäännöt ja lisävaatimukset, jotka koskevat poikkeuksia näistä yleisistä vaatimuksista.

(14)

Eläinterveyssäännöstön 237 artiklassa vahvistetut eläinterveystodistuksia koskevat vaatimukset ovat osa eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden lähetysten unioniin saapumista koskevaa sääntökehystä. Komissiolle kyseisen asetuksen 237 artiklan 4 kohdan mukaisesti siirretty valta myöntää poikkeuksia eläinterveysvaatimuksista kuuluu tähän yleiseen sääntökehykseen.

(15)

Eläinterveyssäännöstössä annetaan jo useita määritelmiä. Niiden lisäksi tässä asetuksessa olisi otettava huomioon myös unionin säädöksissä asiaankuuluvilla elintarvikehygienian ja virallisen valvonnan aloilla säädetyt määritelmät, kuten Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 853/2004 (2) säädetyt määritelmät. Eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden unioniin saapumista koskevien eläinterveysvaatimusten vahvistamiseksi on kuitenkin asianmukaista sisällyttää tähän asetukseen erityisiä määritelmiä, mukaan lukien eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden tiettyjä luokkia koskevat määritelmät. Näitä määritelmiä tarvitaan selventämään, mitkä eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden luokat aiheuttavat eläinterveysriskin ja kuuluvat sen vuoksi unioniin saapumista koskevien eläinterveysvaatimusten soveltamisalaan.

(16)

Unionin lainsäädännön johdonmukaisuuden vuoksi ja tuoreen lihan aiheuttaman eläinterveysriskin perusteella ’tuoreen lihan’ määritelmään olisi tässä asetuksessa sisällytettävä asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I vahvistetut ’tuoreen lihan’, ’jauhelihan’ ja ’raakalihavalmisteiden’ määritelmät.

(17)

Lisäksi ’lihavalmisteiden’ määritelmään olisi tässä asetuksessa sisällytettävä asetuksessa (EY) N:o 853/2004 säädetyt ’lihavalmisteiden’, ’käsiteltyjen mahojen’, ’rakkojen’, ’suolten’, ’renderöityjen rasvojen’ ja ’lihauutteiden’ määritelmät. Tämä johtuu siitä, että kaikki nämä hyödykkeet aiheuttavat eläinterveyden kannalta katsottuna saman eläinterveysriskin ja niihin olisi sovellettava samoja riskinvähentämistoimenpiteitä.

(18)

Asetuksessa (EY) N:o 853/2004 säädettyä ’ruhon’ määritelmää olisi mukautettava, jotta voidaan määritellä ’sorkka- ja kavioeläimen ruho’ sen erottamiseksi ’muista eläimenosista’. Tämä johtuu siitä, että nämä kaksi hyödykettä aiheuttavat erilaiset eläinterveysriskit, ja niistä ’muiden eläimenosien’ aiheuttama riski on suurempi.

(19)

Tässä asetuksessa olisi määriteltävä ’kuivatut tai suolatut rakot ja suolet’, ja määritelmässä olisi otettava huomioon Maailman eläintautijärjestön (OIE) julkaiseman maaeläinten terveyttä koskevan säännöstön sanastoon sisältyvää määritelmää. Määritelmässä olisi selvennettävä, mitkä eläinperäiset tuotteet on katsottava kuivatuiksi tai suolatuiksi rakoiksi ja suoliksi, jolloin niille on tehtävä tässä asetuksessa säädetyt erityiset riskinvähentämiskäsittelyt.

(20)

Eläinterveyssäännöstön 229 artiklan 1 kohdassa säädetään, että eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden lähetysten saapuminen unioniin sallitaan vain, jos kolmannet maat tai alueet, josta tai jolta ne tulevat, on merkitty luetteloon kolmansista maista ja alueista, joista tai joilta kyseiseen lajiin ja luokkaan kuuluvien eläinten, sukusolujen ja alkioiden tai eläinperäisten tuotteiden saapuminen unioniin on sallittua 230 artiklan 1 kohdassa säädettyjen kriteerien mukaisesti, ja jos lähetykset täyttävät 234 artiklassa ja myöhemmissä delegoiduissa säädöksissä vahvistetut eläinterveysvaatimukset. Tässä asetuksessa olisi annettava toimivaltaisen viranomaisen tehtäväksi varmistaa, että unioniin saapuvat lähetykset täyttävät kyseiset vaatimukset.

(21)

Eläinterveyssäännöstön 237 artiklan 1 kohdassa säädetään, että eri lajeihin ja luokkiin kuuluvien eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden lähetysten saapuminen unioniin kolmansista maista tai alueilta sallitaan vain, jos lähetysten mukana on kolmannen maan tai alueen toimivaltaisen viranomaisen antama eläinterveystodistus tai ilmoitukset tai muut asiakirjat taikka kaikki nämä asiakirjat. Sen vuoksi tässä asetuksessa olisi täsmennettävä, mitkä asiakirjat missäkin tapauksessa vaaditaan, ja annettava toimivaltaisen viranomaisen tehtäväksi varmistaa, että unioniin saapuvat lähetykset ovat tämän yleisen vaatimuksen mukaisia.

(22)

Tietojen, jotka sisällytetään eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden lähetysten mukana oleviin terveystodistuksiin, ilmoituksiin ja muihin asiakirjoihin, on annettava tarkka kuva siitä, ovatko lähetykset eläinterveyssäännöstössä säädettyjen yleisten vaatimusten ja tässä asetuksessa vahvistettujen asiaankuuluvien vaatimusten mukaisia. Sen vuoksi tässä asetuksessa olisi vahvistettava lähetysten unioniin saapumisesta vastaavien toimijoiden ja sen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten velvoitteet, jossa lähetykset saapuvat unioniin, sen osalta, ovatko lähetysten mukana olevat asiakirjat päteviä ja ovatko lähetykset kelvollisia saapumaan unioniin.

(23)

Jotta voidaan ottaa huomioon eläinterveysriskit, kuten tautien itämisajat, ja välttää eläinterveystodistusten väärinkäyttö, on tarpeen vahvistaa näiden todistusten voimassaoloaika mutta pelkästään eläinten ja siitosmunien osalta. Tämä johtuu siitä, että nämä aiheuttavat suuremman eläinterveysriskin kuin eläinperäiset tuotteet, joille on voitu tehdä riskinvähentämistoimenpiteitä, sekä sukusolut ja alkiot, jotka kuljetetaan jäädytettyinä suljetuissa ja sinetöidyissä kuljetuspäällyksissä. Elävien eläinten ja siitosmunien merikuljetukset voivat kuitenkin kestää kauan, minkä vuoksi todistuksen voimassaoloaikaa olisi tässä tapauksessa jatkettava edellyttäen, että on toteutettu tiettyjä riskinvähentämistoimenpiteitä.

(24)

Eläinterveysvaatimukset, jotka on täytettävä, ja takeet, jotka kolmansien maiden ja alueiden on annettava, jotta eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden lähetykset voivat saapua unioniin, ovat riippuvaisia eläinterveyssäännöstön 5 artiklassa ja liitteessä II luetelluista taudeista ja niiden luokittelusta kyseisen asetuksen 9 artiklan 1 kohdan ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1882 (3) liitteen mukaisesti. Kyseisessä asetuksessa vahvistetaan luokkien A, B, C, D ja E tautien määritelmät ja todetaan, että asetuksen (EU) 2016/429 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja luetteloituja tauteja koskevia taudinehkäisy- ja taudintorjuntasääntöjä sovelletaan kyseisen asetuksen liitteessä tarkoitettuihin luetteloituiin lajeihin ja luetteloitujen lajien ryhmiin.

(25)

Eläinterveyssäännöstön II osan 1 luvussa vahvistetaan taudeista ilmoittamista ja raportointia koskevat säännöt tautien varhaisen havaitsemisen ja tehokkaan torjunnan varmistamiseksi unionissa. Tässä asetuksessa olisi täsmennettävä kolmansissa maissa tai alueilla käytössä olevia ilmoitus- ja raportointijärjestelmiä koskevat yksityiskohdat sen varmistamiseksi, että nämä järjestelmät vastaavat unionissa toteutettuja järjestelmiä, mukaan lukien taudit, jotka olisi ilmoitettava ja raportoitava. Vaikka elävät eläimet, jotka kuuluvat tiettyjen tautien osalta johonkin täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2018/1882 luetteloituun lajiin, voivat levittää kyseisiä tauteja, kaikki näistä eläimistä saatavat eläinperäiset tuotteet ja sukusolut ja alkiot eivät voi levittää kaikkia näitä tauteja. Tässä asetuksessa olisi täsmennettävä, mitkä ovat huolta aiheuttavat eläintaudit, jotka olisi sen vuoksi ilmoitettava ja raportoitava kunkin sellaisten eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden lajin ja luokan osalta, joiden on tarkoitus saapua unioniin.

(26)

Tässä asetuksessa vahvistettujen eläinterveysvaatimusten olisi perustuttava eläinterveysriskeiltä suojaamisen eri tasoihin. Vaatimukset vaihtelevat sen mukaan, liittyvätkö ne alkuperäpaikkana olevaan kolmanteen maahan tai alueeseen tai jommankumman vyöhykkeeseen, kyseisen kolmannen maan tai alueen lokeroon vesiviljelyeläinten tapauksessa, eläinten tai eläinperäisten tuotteiden alkuperäiseen pitopaikkaan tai sukusolujen ja alkioiden pitopaikkaan tai keräysasemaan.

(27)

Tautien seuranta ja jäljitettävyys pitopaikoissa ovat unionin taudintorjuntapolitiikan keskeisiä osatekijöitä. Tämän asetuksen olisi sisällettävä tietyt perusvaatimukset, jotka koskevat jäljitettävyyttä ja eläinterveyskäyntejä unioniin saapuviksi tarkoitettujen eläinten ja sellaisten eläinten alkuperäisissä pitopaikoissa, joista unioniin saapuviksi tarkoitetut sukusolut ja alkiot ovat peräisin. Näiden vaatimusten olisi vastattava asetuksessa (EU) 2016/429 ja sen nojalla annetuissa delegoiduissa säädöksissä ja täytäntöönpanosäädöksissä vahvistettuja vaatimuksia.

(28)

Lisäksi, jos tietyntyyppinen kolmannessa maassa tai alueella sijaitseva eläinten tai sukusolujen ja alkioiden pitopaikka aiheuttaa erityisen eläinterveysriskin, sen olisi saatava kyseisen kolmannen maan tai alueen toimivaltaiselta viranomaiselta unioniin vientiä varten erityinen hyväksyntä, jossa annetaan vastaavat takeet kuin tiettyjä unionissa olevia pitopaikkoja koskevat takeet, joista säädetään asetuksen (EU) 2016/429 92–100 artiklassa.

(29)

Unioniin saapuviksi tarkoitettujen eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden lähetysten ei pitäisi katsoa aiheuttavan eläinterveysriskiä alkuperäpaikkanaan olevassa maassa tai olevalla alueella, eikä niihin pitäisi soveltaa kansallisia hävittämisohjelmia tai muita eläinterveyttä koskeviin huolenaiheisiin perustuvia kansallisia rajoituksia.

(30)

Eläinterveysvaatimusten, jotka koskevat eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden lähetysten saapumista unioniin, on tarjottava tehokas suoja tarttuvien eläintautien unioniin kulkeutumista ja unionissa leviämistä vastaan. Ei pitäisi sallia, että tällaisia lähetyksiä saapuu unioniin kolmansista maista tai alueilta tai niiden vyöhykkeiltä tai vesiviljelyeläinten tapauksessa niiden lokeroista, joissa tai joilla esiintyy sellaisten tiettyjen luetteloitujen tautien tartuntoja, joiden osalta unionilla on taudista vapaa asema ja jotka sen vuoksi aiheuttavat unionissa vakavan eläinterveysriskin.

(31)

Unionin tehtävänä on arvioida, onko alkuperäpaikkana oleva kolmas maa, alue tai vyöhyke tai vesiviljelyeläinten tapauksessa lokero vapaa tietystä taudista. Unionin tekemän arvioinnin olisi perustuttava kolmannen maan tai alueen toimivaltaisen viranomaisen toimittamiin taudin seurantaa koskeviin tietoihin, ja arvioinnissa olisi otettava huomioon eläinterveyssäännöstön II osassa ja komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2020/689 (4) vahvistetut unionin eläinterveyssäännöt. Tiettyjä tauteja ja olosuhteita koskevia erityisedellytyksiä voidaan vaatia täydentävinä riskinvähentämistoimenpiteinä.

(32)

Sen seikan, että kolmas maa tai alue tai jommankumman vyöhyke on vapaa tietystä taudista, on perustuttava kansainvälisesti tunnustettuihin diagnostisiin testeihin ja diagnoosimenetelmiin, joita käytetään samojen standardien ja menettelyjen mukaisesti kuin unionissa.

(33)

On tarpeen varmistaa, että unioniin saapuviksi tarkoitettujen eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden terveystilanne on alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan, alueen tai vyöhykkeen antamien takeiden mukainen. Sen vuoksi tässä asetuksessa olisi säädettävä, mikä on eläinten pitoajan vähimmäiskesto alkuperäpaikkana olevassa kolmannessa maassa tai olevalla alueella tai vyöhykkeellä tai alkuperäisessä pitopaikassa ja kuinka kauan eläinten on vähintään oltava erillään terveystilanteeltaan heikommista hyödykkeistä ennen kuin ne lähetetään unioniin. Määritettäessä pitoajan vähimmäiskestoa olisi otettava huomioon merkityksellisten tautien itämisaika sekä eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden suunniteltu määräpaikka ja käyttö.

(34)

Pitoaikaa ei kuitenkaan tarvita koiria, kissoja ja frettejä varten, koska ne on kaikissa tapauksissa rokotettava raivotautia vastaan, joka on näiden lajien osalta eniten huolta aiheuttava tauti. Tiettyjä pitoaikavaatimuksia ei pitäisi myöskään soveltaa kilpailuihin, kilpa-ajoihin ja hevoskulttuuritapahtumiin tarkoitettuihin rekisteröityihin hevosiin, jos ne ovat lisätakeiden mukaisia. Tämä poikkeus perustuu siihen oletukseen, että tällaiset hevoset ovat hyvin terveitä.

(35)

Unioniin saapuviksi tarkoitettujen eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden terveystilanne saattaa vaarantua, kun niitä kuljetetaan alkuperäpaikasta unionissa sijaitsevaan saapumispaikkaan, jos ne joutuvat kosketuksiin sellaisten eläinten tai tuotteiden kanssa, jotka eivät täytä samoja vaatimuksia, tai jos ne kuljetetaan sellaisten kolmansien maiden, alueiden tai vyöhykkeiden kautta, joissa tai joilla terveystilanne on heikompi kuin alkuperämaassa tai -alueella tai jommankumman vyöhykkeellä. Sen vuoksi olisi sovellettava tiettyjä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä niiden terveystilanteen säilyttämiseksi.

(36)

Sen varmistamiseksi, että unioniin lähetetään ainoastaan terveitä eläimiä, virkaeläinlääkärin olisi tehtävä lähetyksiin kuuluville eläimille kliininen tarkastus ennen niiden lähettämistä. Tarkastuksen toteuttamisaikataulua olisi mukautettava tiettyjen lajien ja niiden luontaisen riskin suhteen.

(37)

Unioniin saapuviksi tarkoitettuja maaeläimiä, siitosmunia ja vesieläimiä olisi kuljetettava ainoastaan sellaisten kolmansien maiden, alueiden tai vyöhykkeiden kautta ja niitä sisältävät kuormat olisi purettava ainoastaan sellaisissa kolmansissa maissa tai sellaisilla alueilla tai vyöhykkeillä, jotka on luetteloitu samojen lajien ja luokkien eläinten ja siitosmunien unioniin saapumista varten. Kyseisten maiden, alueiden ja vyöhykkeiden sisällyttäminen luetteloon osoittaa, että ne antavat vastaavat eläinterveystakeet kuin alkuperäpaikkana oleva kolmas maa tai alue tai jommankumman vyöhyke.

(38)

Ilma- tai vesialuksella tapahtuvaan maaeläinten ja siitosmunien kuljetukseen voi liittyä odottamattomia tapahtumia, kuten kuljetusvälineen mekaanisia ongelmia, lakkoja lentoasemilla ja satamissa tai odottamattomia viipeitä. Sen vuoksi on asianmukaista säätää poikkeuksista tällaisissa tapauksissa, joissa voidaan antaa takeet. Tämä antaa mahdollisuuden jatkaa maaeläinten ja siitosmunien kuljetuksia unioniin ja samalla varmistaa näiden hyödykkeiden terveystilanne ja estää eläinterveyteen kohdistuvat lisäriskit.

(39)

Koska hevoseläinten kuljetuksissa on normaalia tehdä uudelleenlastauksia ja välilaskuja luetteloimattomissa maissa, nämä olisi sallittava sillä edellytyksellä, että toteutetaan tiettyjä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä.

(40)

Kuljetusvälineiden puhdistus ja desinfiointi ovat keskeisiä toimia, joilla torjutaan eläintautien leviämisriskiä. Jos kuljetettavien elävien eläinten lähetysten määräpaikkana on unioni, kuljetusvälineen puhdistus ja desinfiointi olisi suoritettava välittömästi ennen eläinten lastaamista unioniin lähetettäviksi.

(41)

Eläinten kokoamiset alkuperäpaikkana olevissa kolmansissa maissa tai olevilla alueilla voivat aiheuttaa lisäriskin unioniin saapuviksi tarkoitettujen eläinten terveystilanteelle, koska nämä eläimet sekoittuvat eri alkuperää olevien eläinten kanssa ja joutuvat kosketuksiin niiden kanssa. Sen vuoksi tällaisten kokoamisten lukumäärä ja kesto sekä lajit, joihin niitä voidaan soveltaa, olisi rajoitettava minimiin ja niihin lajeihin, joita varten on luotettavat jäljitettävyysjärjestelmät.

(42)

Yleisten eläinterveysvaatimusten lisäksi on tarpeen vahvistaa erityisvaatimukset, joissa otetaan huomioon tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluviin eri maaeläinlajeihin ja -luokkiin liittyvät eläinterveysriskit.

(43)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2018/1882 luetellaan eläinterveyssäännöstössä määritellyt sorkka- ja kavioeläinlajit, jotka ovat alttiita erilaisille luetteloiduille taudeille. Lisäksi luetteloidut taudit jaetaan samassa asetuksessa eri sorkka- ja kavioeläinlajien osalta eri luokkiin. Sen vuoksi tässä asetuksessa olisi selkeästi vahvistettava erityisvaatimukset ja -takeet, jotka koskevat eri sorkka- ja kavioeläinlajien ja -luokkien osalta luetteloituja tauteja.

(44)

Jotta estettäisiin sellaisten luokan A tautien esiintyminen, joista unionin katsotaan olevan vapaa, sorkka- ja kavioeläinten alkuperäpaikkana olevaa kolmatta maata tai aluetta tai jommankumman vyöhykettä koskevana yleisenä vaatimuksena täytyisi olla vastaava vapaus taudista sellaisen ajanjakson ajan, joka takaa, ettei eläinten saapuminen kyseisestä kolmannesta maasta tai kyseiseltä alueelta tai vyöhykkeeltä vaaranna unionin tautivapautta. Lisäksi tässä asetuksessa olisi säädettävä riskinvähentämistoimenpiteistä sellaisten luokan B tautien varalta, joita varten unionilla on pakollisia hävittämisohjelmia mutta joista alkuperäpaikkana oleva kolmas maa tai alue ei ole täysin vapaa.

(45)

Jos sorkka- ja kavioeläinten lähetysten on tarkoitus saapua jäsenvaltioihin, jotka ovat virallisesti tautivapaita tai joilla on hyväksytty hävittämisohjelma naudan tarttuvaa rinotrakeiittia / tarttuvaa pustulaarista vulvovaginiittia, naudan virusripulia tai Aujeszkyn tautiviruksen aiheuttamaa tartuntaa varten, kyseisten lähetysten olisi oltava lisävaatimusten mukaisia sen varmistamiseksi, etteivät eläimet vaaranna asianomaisten jäsenvaltioiden terveystilannetta näiden tautien osalta.

(46)

Jos sorkka- ja kavioeläimet ovat peräisin suljetusta pitopaikasta ja niiden on tarkoitus saapua unionissa sijaitsevaan suljettuun pitopaikkaan, olisi sovellettava alkuperäpaikkana olevaa kolmatta maata tai aluetta koskevia erityissääntöjä ja eläinterveyttä koskevia lisävaatimuksia. Erityissäännöissä olisi otettava huomioon näiden suljettujen pitopaikkojen erityispiirteet sekä erityisedellytykset, jotka niiden on täytettävä, jotta alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen ja määräpaikkana olevan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen ne hyväksyisi.

(47)

Alkuperäinen suljettu pitopaikka saattaa sijaita kolmannessa maassa tai alueella, jota ei ole luetteloitu tiettyjen lajien sorkka- ja kavioeläinten unioniin saapumista varten. Tällöin edellytetään kuitenkin, että kolmannen maan tai alueen kansallinen lainsäädäntö ja eläinlääkintäpalvelut on arvioitu. Lisäksi alkuperäisen pitopaikan olisi täytettävä lisävaatimukset, jotka koskevat tautien seurantaa, eläinlääkinnällistä valvontaa, tietojen kirjaamista ja säilyttämistä sekä toimintaa. Sen varmistamiseksi, että nämä takeet voidaan antaa, tässä asetuksessa olisi säädettävä erityisedellytyksistä, joiden perusteella kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen hyväksyy tällaiset suljetut pitopaikat. Määräpaikkana olevan jäsenvaltion olisi laadittava luettelo tällaisista suljetuista pitopaikoista sen jälkeen, kun on saatu toivottu tulos riskinarvioinnista, jonka kyseisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on tehnyt kaikista pitopaikan toimittamista merkityksellisistä tiedoista, jotka koskevat asiaan liittyviä eläinterveysriskejä.

(48)

Siipikarjan ja vankeudessa pidettävien lintujen unioniin saapumiseen olisi sovellettava erityisiä eläinterveysvaatimuksia, jotta voidaan puuttua näiden eläinten osalta merkittävien luetteloitujen tautien aiheuttamiin erityisriskeihin. Näissä vaatimuksissa olisi otettava huomioon siipikarjan ja vankeudessa pidettävien lintujen luokka, laji ja käyttötarkoitus, ja niiden olisi tarjottava tehokas suoja unioniin kolmansista maista tai alueilta leviäviä huolta aiheuttavia tauteja vastaan.

(49)

Jotta olisi helpompi käydä kauppaa pieniä siipikarjamääriä sisältävillä lähetyksillä, olisi vahvistettava sellaisia lähetyksiä koskevat erityisvaatimukset ja -poikkeukset, joissa muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen yksilömäärä on alle 20.

(50)

Ottaen huomioon vankeudessa pidettäviin lintuihin liittyvä toiminta ja eläinterveysriskit näiden eläinten lähetysten saapuminen unioniin olisi sallittava vain, jos ne tulevat kyseisten vankeudessa pidettävien lintujen alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen tai jommankumman vyöhykkeen toimivaltaisten viranomaisten hyväksymistä pitopaikoista. Vankeudessa pidettäviä lintuja olisi pidettävä karanteenissa niiden saapuessa unioniin, jotta voidaan vahvistaa, ettei niissä ole huolta aiheuttavia tauteja.

(51)

Lisäksi, jos lintujen ja siitosmunien lähetykset on tarkoitettu jäsenvaltioihin, joilla on Newcastlen tautiviruksen aiheuttamasta tartunnasta vapaa asema ilman rokotuksia, näiden lähetysten olisi oltava lisävaatimusten mukaisia sen varmistamiseksi, etteivät ne vaaranna asianomaisten jäsenvaltioiden terveystilannetta kyseisen taudin osalta.

(52)

Pienen pesäkuoriaisen (Aethina tumida) esiintyminen on yksi suurimmista huolta aiheuttavista taudeista mehiläisten osalta. Sitä ei yleensä esiinny unionissa, mutta se on levinnyt maailmanlaajuisesti viime vuosikymmenten aikana ja aiheuttanut vakavia ongelmia mehiläistuotannolle ja saattaa vaikuttaa myös kimalaisiin. Tropilaelaps-punkit (Tropilaelaps spp.) ovat taudinaiheuttajia, joilla saattaa olla tuhoisia vaikutuksia tarhamehiläisiin. Niitä ei myöskään esiinny unionissa. Näitä tauteja vastaan ei ole toistaiseksi saatavissa tehokkaita ja turvallisia hoitokeinoja. Jos ne leviäisivät unioniin saapuvien lähetysten mukana, ne aiheuttaisivat riskin mehiläishoidon kestävyydelle ja laajemminkin ja saattaisivat vaikuttaa maatalouteen ja ympäristöön, jota tarhamehiläisten ja luonnonvaraisten mehiläisten suorittama pölytys hyödyttää.

(53)

Esikotelomätää esiintyy ajoittain unionissa, mutta sitä torjutaan tarhamehiläisten kaupan yhteydessä, kun taas tietyt unionin alueet on tunnustettu vapaiksi Varroa-punkeista ja niitä suojellaan kauppaa koskevilla lisätakeilla, joiden tavoitteena on pitää unionissa sijaitsevat määräpaikat turvallisina. Unionin tason säännöt ovat olleet ja ovat edelleen keskeinen keino vähentää sitä riskiä, että edellä mainittuja taudinaiheuttajia pääsee unioniin tarhamehiläisten ja kimalaisten lähetysten mukana. Sen vuoksi tässä asetuksessa olisi vahvistettava tällaiset säännöt.

(54)

Ainoastaan erillisissä kuningatarhäkeissä olevat tarhamehiläiskuningattaret, joiden mukana ei ole sikiötä mutta on pieni määrä seuramehiläisiä, voidaan tarkastaa helposti pienten pesäkuoriaisten tai Tropilaelaps-punkkien esiintymisen varalta, minkä vuoksi tarhamehiläisten saapuminen unioniin olisi rajoitettava tällaisiin lähetyksiin.

(55)

Tarhamehiläisyhdyskuntia, joita tuotetaan ja kasvatetaan ympäristöstään eristetyissä tuotantolaitoksissa, myydään usein puutarha-alalle. Ottaen huomioon yhdyskuntien toimittamisessa yleisesti käytetyt tilat, menettelyt ja suljetut kuljetuspäällykset, kimalaisten (Bombus spp.) saapuminen unioniin olisi sallittava ainoastaan sellaisten yhdyskuntien osalta, jotka tuotetaan, kasvatetaan ja pakataan yksinomaan valvotuissa ympäristöolosuhteissa tuotantolaitoksissa ja jotka voidaan tarkastaa sen varmistamiseksi, ettei niissä ole pieniä pesäkuoriaisia.

(56)

Koska raivotauti saattaa vaikuttaa ihmisiin ja eläimiin, se on unionissa eniten huolta aiheuttava luetteloitu koiriin, kissoihin ja fretteihin vaikuttava tauti. Sen vuoksi jäsenvaltioita vaaditaan toteuttamaan pakollinen hävittämisohjelma raivotautitartuntaa vastaan delegoidun asetuksen (EU) 2020/689 mukaisesti. Jotta raivotautia ei pääsisi mitenkään unioniin, vaatimuksena täytyisi olla, että kaikkiin unioniin saapuviin koirien, kissojen ja frettien lähetyksiin kuuluvat eläimet on rokotettu, ottaen huomioon olemassa olevien raivotautirokotteiden saatavuus ja tehokkuus.

(57)

Koirien, joiden on tarkoitus saapua sellaiseen jäsenvaltioon, jolla on taudista vapaa asema Echinococcus multilocularis -loisen osalta tai hyväksytty hävittämisohjelma sitä varten, olisi täytettävä lisävaatimukset taudista vapaan aseman suojaamiseksi kyseisessä jäsenvaltiossa. Tältä osin koirille olisi annettava ennaltaehkäisevä käsittely ennen niiden saapumista unioniin. Jos koirat, kissat ja fretit on tarkoitettu unionissa sijaitsevaan suljettuun pitopaikkaan, olisi kuitenkin sovellettava raivotautia ja Echinococcus multilocularis -loisen esiintymistä koskevia erityissääntöjä ja eläinterveyttä koskevia lisävaatimuksia ottaen huomioon tällaisten pitopaikkojen toiminnan erityispiirteet ja erityisolosuhteet, joissa eläimiä niissä pidetään.

(58)

Sukusoluihin ja alkioihin voi liittyä merkittävä eläintautien leviämisriski. Tämä koskee erityisesti siemennestettä, mutta vähemmässä määrin myös munasoluja ja alkioita. Koska niiden keräämisessä tai tuottamisessa käytetään rajallista määrää luovuttajia mutta niitä käytetään laajalti koko eläinkannassa, ne voivat toimia tautien lähteenä monille eläimille, jos niitä ei käsitellä asianmukaisesti tai jos niiden terveystilannetta ei luokitella oikein. Tällaisia tapauksia on esiintynyt aiemmin, ja niistä on aiheutunut huomattavia taloudellisia menetyksiä. Sen vuoksi on tarpeen ottaa käyttöön eläinterveysvaatimukset, jotka koskevat tiettyjen pidettävien maaeläinten sukusolujen ja alkioiden saapumista unioniin.

(59)

Sorkka- ja kavioeläinten sukusolujen ja alkioiden unioniin saapumista koskevien vaatimusten olisi perustuttava elävien eläinten unioniin saapumista koskeviin vaatimuksiin.

(60)

Sellaisia sukusolujen ja alkioiden pitopaikkoja koskevien erityisvaatimusten, joissa kerätään, tuotetaan, käsitellään ja varastoidaan sorkka- ja kavioeläinten sukusoluja ja alkioita, jotka ovat kelvollisia saapumaan unioniin, olisi vastattava unionin sisäisiä siirtoja koskevia vaatimuksia. Samaa lähestymistapaa sovelletaan sukusolujen ja alkioiden jäljitettävyyttä ja eläinterveyttä koskeviin vaatimuksiin.

(61)

Koska sukusoluja ja alkioita on siirrettävä kolmansissa maissa sijaitsevista suljetuista pitopaikoista unionissa sijaitseviin suljettuihin pitopaikkoihin, tässä asetuksessa olisi vahvistettava erityiset jäljitettävyys- ja eläinterveysvaatimukset niiden unioniin saapumista varten.

(62)

Siitosmunien unioniin saapumista koskevissa eläinterveysvaatimuksissa olisi puututtava sellaisiin luetteloituihin tauteihin liittyviin riskeihin, joita voi kulkeutua unioniin eri siitosmunaluokkien mukana. Sen vuoksi näiden vaatimusten olisi vastattava kyseisten lintulajien tai -luokkien unioniin saapumista koskevia vaatimuksia.

(63)

Jos siipikarjan siitosmunien on tarkoitus saapua jäsenvaltioihin, joilla on Newcastlen tautiviruksen aiheuttamasta tartunnasta vapaa asema ilman rokotuksia, munien olisi oltava lisävaatimusten mukaisia sen varmistamiseksi, etteivät ne vaaranna asianomaisten jäsenvaltioiden terveystilannetta.

(64)

Eläinperäiset tuotteet voivat levittää taudinaiheuttajia eläimiin ja tuotteisiin. Tuoreisiin ja raakoihin eläinperäisiin tuotteisiin liittyy luonnollisesti suurempi eläinterveysriski kuin jalostettuihin ja käsiteltyihin eläinperäisiin tuotteisiin. Sen vuoksi tuoreen lihan, raakamaidon, ternimaidon ja ternimaitotuotteiden alkuperäpaikkana olevaa kolmatta maata tai aluetta koskevien eläinterveysvaatimusten pitäisi olla tiukempia kuin lihavalmisteita ja maitotuotteita koskevien vaatimusten. Näitä käsiteltyjä tuotteita on kuitenkin käsiteltävä tehokkaalla tavalla, jotta voidaan vähentää niiden aiheuttamaa riskiä tuotteen alkuperälajin ja alkuperäpaikkana olevan maan tai alueen mukaan.

(65)

Riskinvähentämiskäsittelyt, joita sovelletaan sellaisilta rajoitusvyöhykkeiltä peräisin oleviin eläinperäisiin tuotteisiin, jotka on perustettu, kun unionissa on vahvistettu esiintyvän luokan A tauteja, vahvistetaan saatavilla olevan tieteellisen tietämyksen ja aiemman lainsäädännön soveltamisesta saatujen kokemusten pohjalta komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2020/687 (5). Sen vuoksi samoja riskinvähentämiskäsittelyjä olisi sovellettava kolmansista maista, alueilta tai niiden vyöhykkeiltä peräisin oleviin tuotteisiin, jotka aiheuttavat vastaavan eläinterveysriskin.

(66)

Unioniin saapuvaan tuoreeseen lihaan liittyviä riskejä olisi vähennettävä vaatimuksilla, jotka koskevat alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen tautivapautta, sekä eläintauteja koskevilla vaatimuksilla, joita sovelletaan niihin eläviin eläimiin, joista liha saadaan, ja vaatimuksilla, jotka koskevat pidettävien eläinten lähettämistä teurastettaviksi, teurastus- ja lopettamistoimia sekä käsittely- ja valmistustoimia.

(67)

Maaeläinten tuoretta lihaa voidaan saada pidettävistä eläimistä, mukaan lukien asetuksessa (EY) N:o 853/2004 määritelty tarhattu riista, ja luonnonvaraisista eläimistä. Unionissa edellytetään kuitenkin, että liha, joka saadaan tuotantoeläiminä pidettävistä eläimistä, erityisesti lajeihin Bos taurus, Capra hirchus, Ovis aries ja Sus scrofa kuuluvista eläimistä, saadaan teurastamosta. Sen vuoksi on riittävien ja vastaavien takeiden antamiseksi asianmukaista, ettei näitä lajeja ole mahdollista luokitella tarhatuksi riistaksi tai luonnonvaraisiksi eläimiksi, jos unioniin saapuvaksi tarkoitettu liha on niistä peräisin.

(68)

Jos kolmannessa maassa tai alueella esiintyy merkityksellisen eläintaudin taudinpurkaus, pidettävien eläinten teurastuspäivä ja -paikka tai luonnonvaraisten eläinten tai tarhatun riistan lopettamispäivä ovat olennaisen tärkeitä kyseisiin eläimiin ja niistä saataviin eläinperäisiin tuotteisiin mahdollisesti liittyvien eläinterveysriskien määrittämiseksi. Sen vuoksi on vahvistettava teurastus- tai lopettamispäivä sen varmistamiseksi, että eläimet on teurastettu tai lopetettu aikana, jona ei ole esiintynyt taudinpurkauksia ja jona kolmas maa tai alue on luetteloitu sellaisena maana tai alueena, jolla on lupa tuoda tuoretta lihaa unioniin.

(69)

Eläinperäisten tuotteiden käsittelyn olisi oltava tyypiltään tuotetta valmistavan kolmannen maan tai alueen tai jommankumman vyöhykkeen aiheuttaman riskin mukainen. Sellaisten jalostettujen eläinperäisten tuotteiden saapuminen unioniin, joille on tehty käsittelyjä, joiden ei ole osoitettu poistavan tehokkaasti kyseisen eläinperäisen tuotteen luokan osalta huolta aiheuttaviin luetteloituihin tauteihin liittyviä riskejä, olisi sallittava ainoastaan kolmansista maista tai alueilta tai niiden vyöhykkeiltä, jotka antavat kaikki takeet siitä, että ne ovat vapaita kyseisistä taudeista. Jos kolmannet maat tai alueet tai niiden vyöhykkeet eivät anna kaikkia näitä takeita, eläinperäisten tuotteiden saapuminen unioniin näistä maista tai näiltä alueilta tai vyöhykkeiltä olisi sallittava vain, jos tuotteille on tehty erityiskäsittely.

(70)

Joissakin tapauksissa kolmas maa tai alue tai jommankumman vyöhyke hankkii lihavalmisteiden tuotantoa varten raakalihaa kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä, joka on luetteloitu kyseisestä lajista tuotettujen lihavalmisteiden unioniin saapumista varten sillä edellytyksellä, että valmisteille tehdään erityiskäsittely. Tällaisissa tapauksissa lihavalmisteelle olisi aina tehtävä kaikkein ankarin erityiskäsittely kaikkien mahdollisten eläinterveysriskien vähentämiseksi.

(71)

Jos kolmannessa maassa tai alueella tai jommankumman vyöhykkeellä on esiintynyt korkeapatogeenisen lintuinfluenssan tai Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan taudinpurkaus, tällaisesta maasta tai tällaiselta alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä peräisin olevaa siipikarjanlihaa sisältäville lihavalmisteille olisi tehtävä käsittely, jolla vähennetään tehokkaasti riskiä kolmannessa maassa tai alueella tai jommankumman vyöhykkeellä, joka on luetteloitu lihavalmisteiden unioniin saapumista varten. Tällä tavoin kaupan voidaan antaa jatkua ennen torjuntatoimenpiteiden, kuten aluejaon, toteuttamista. Riskinvähentämiskäsittely välittömästi taudinpurkauksen jälkeen vähentää eläinterveysriskejä ja samalla myös kauppaan kohdistuvia vaikutuksia.

(72)

Jos lihavalmisteita tuotetaan eri lajeista saatavasta tuoreesta lihasta, käsittelyllä olisi poistettava mahdolliset eläinterveysriskit. Sen vuoksi, jos käsittely tehdään ennen sekoittamista, erityyppiselle tuoreelle lihalle olisi tehtävä sille lajille määrätty käsittely, josta tuore liha on saatu. Jos käsittely kuitenkin tehdään sekoittamisen jälkeen, lopulliselle lihavalmisteelle olisi tehtävä sama käsittely, joka on määrätty sille tuoreen lihan ainesosalle, johon liittyy suurin eläinterveysriski.

(73)

Käsittelyjä, joilla vähennetään kuivattuihin tai suolattuihin rakkoihin ja suoliin liittyviä eläinterveysriskejä, olisi tarkistettava ja päivitettävä ottaen huomioon päätelmät ja suositukset, jotka on annettu Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen, jäljempänä ’EFSA’, alaisen eläinten terveyttä ja hyvinvointia käsittelevän lautakunnan (6) arvioiman uusimman tieteellisen näytön perusteella.

(74)

Raakamaidon, maitotuotteiden, ternimaidon ja ternimaitotuotteiden unioniin saapumista koskevat edellytykset perustuvat näistä tuotteista aiheutuviin eläinterveysriskeihin. Riskit liittyvät alkuperäpaikkana olevaan maahan tai alueeseen tai jommankumman vyöhykkeeseen sekä eläinlajeihin, joista tuotteet on saatu. Kaksi maidon ja ternimaidon osalta huolta herättävää tautia ovat suu- ja sorkkatauti ja karjaruttoviruksen aiheuttama tartunta, minkä vuoksi raakamaitoa ja ternimaitoa olisi tuotava pelkästään kolmansista maista tai alueilta tai niiden vyöhykkeiltä, jotka ovat vapaita näistä taudeista. Myös ternimaitotuotteiden olisi oltava peräisin ainoastaan tällaisista maista tai tällaisilta alueilta tai vyöhykkeiltä, koska ei ole olemassa tiedepohjaisia riskinvähentämiskäsittelyjä, joilla varmistettaisiin taudinaiheuttajien tuhoutuminen tässä tuoteluokassa.

(75)

Lajeista Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalis ja Camelus dromedarius saatavaan maitoon liittyvää suu- ja sorkkatautiriskiä voidaan vähentää erityisillä tunnetuilla riskinvähentämiskäsittelyillä. Tiettyjen käsittelyjen osalta ei kuitenkaan voida varmistaa, että ne tehoaisivat muista eläinlajeista kuin lajeista Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalis ja Camelus dromedarius saataviin maitotuotteisiin, minkä vuoksi näille tuotteille olisi tehtävä kaikkein ankarin riskinvähentämiskäsittely.

(76)

Eläinperäisten tuotteiden käsittelyt olisi aina tehtävä alkuperäpaikkana olevassa kolmannessa maassa tai olevalla alueella tai jommankumman vyöhykkeellä, joka on luetteloitu näiden tuotteiden unioniin saapumista varten.

(77)

Luetteloitujen lajien vesieläimiä kuljetetaan joskus meritse aluksilla, mukaan lukien sumppualukset, jotka voivat vaihtaa vettä matkan aikana. Tällaisissa tapauksissa eläinten mukana pitäisi olla terveystodistuksen lisäksi aluksen päällikön allekirjoittama ilmoitus, jossa annetaan tarkat tiedot lähtö- ja määräsatamista ja muista satamista, joissa on käyty matkan aikana. Ilmoituksessa olisi vahvistettava, että aluksella olevat luetteloitujen lajien eläimet eivät ole altistuneet olosuhteille, jotka olisivat voineet muuttaa niiden terveystilannetta lopulliseen määräpaikkaan suuntautuneen matkan aikana.

(78)

Vesieläimet voivat saapua unioniin monia eri tarkoituksia varten. Elävien eläinten siirtoihin liittyvän tautiriskin vuoksi tällaisia unioniin saapuvia ihmisravinnoksi tarkoitettuja eläimiä olisi käsiteltävä samalla tavalla kuin jos ne saapuisivat unioniin muita tarkoituksia, kuten viljelyä tai luontoon vapauttamista varten. Muista vesieläimistä kuin elävistä vesieläimistä saataviin eläinperäisiin tuotteisiin liittyy pienempi riski kuin vesieläimiin, minkä vuoksi toimenpiteet, jotka toteutetaan tällaisten jatkojalostusta varten unioniin saapuvien tuotteiden osalta, ovat vähemmän tiukkoja kuin eläviin eläimiin sovellettavat toimenpiteet.

(79)

Vesieläinten vapauttaminen luonnonvesiin on hyvin riskialtista, jos vesieläimet ovat saaneet jonkin luetteloidun taudin tartunnan. Sen vuoksi olisi alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen tai jommankumman vyöhykkeen tai lokeron oltava vapaa erityisesti luokan A ja B taudeista, jos vesieläimet aiotaan vapauttaa unionissa luonnonvesiin. Lisäksi sellaisten unioniin tuotavien vesieläinten, jotka on tarkoitus vapauttaa luonnonvesiin, olisi kaikissa tapauksissa oltava peräisin kolmannesta maasta, alueelta, vyöhykkeeltä tai lokerosta, jonka on vahvistettu olevan vapaa luokan C taudista, eli myös siinä tapauksessa, että määräpaikkana oleva jäsenvaltio, vyöhyke tai lokero ei ole vapaa kyseisestä taudista.

(80)

Jäsenvaltiot voivat toteuttaa eläinterveyssäännöstön 226 artiklan nojalla kansallisia toimenpiteitä vesieläinten tautien osalta muiden kuin luetteloitujen tautien vaikutusten rajoittamiseksi omalla alueellaan. Tällaisissa tapauksissa on sellaisille taudeille alttiiden lajien lähetysten, joihin näitä kansallisia toimenpiteitä sovelletaan, myös oltava peräisin kolmansista maista tai alueilta tai niiden vyöhykkeiltä tai lokeroista, jotka ovat vapaita kyseisistä taudeista.

(81)

Eläinterveyssäännöstön 226 artikla ilmentää samaa tarkoitusta kuin neuvoston direktiivin 2006/88/EY (7) 43 artikla, koska siinä annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus toteuttaa kansallisia toimenpiteitä luetteloimattomien tautien torjumiseksi. Sen vuoksi on aiheellista tunnustaa edelleen luettelo taudeista ja asianomaisista lajeista, joiden osalta kyseiset toimenpiteet on otettu käyttöön. Nämä yksityiskohdat olisi vahvistettava tässä asetuksessa.

(82)

Unionissa sovelletaan tiettyjä sääntöjä, jotka koskevat vesiviljelypitopaikkojen rekisteröintiä ja hyväksymistä. Se, voidaanko pitopaikka rekisteröidä vai pitäisikö se hyväksyä, riippuu pitopaikan aiheuttamasta taudin tartunta- tai leviämisriskistä. Sen vuoksi on tärkeää, että vesiviljelyeläimet, jotka saapuvat unioniin kolmannessa maassa tai alueella tai jommankumman vyöhykkeellä tai lokerossa sijaitsevista vesiviljelypitopaikoista, ovat peräisin vesiviljelypitopaikoista, jotka arvioidaan samalla tavalla. Tässä yhteydessä tällaisten pitopaikkojen olisi noudatettava rekisteröinti- tai hyväksymisvaatimuksia, jotka ovat vähintään yhtä tiukkoja kuin tällaisille laitoksille unionissa asetetut vaatimukset.

(83)

Kaikissa tilanteissa ei ole pakollista soveltaa vaatimusta, jonka mukaan luetteloitujen lajien vesieläinten ja niistä saatavien eläinperäisten tuotteiden on oltava peräisin kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä tai lokerosta, joka on vapaa taudeista. Muunlaista alkuperää olevien vesieläinten ja niistä saatavien eläinperäisten tuotteiden saapumista unioniin voidaan helpottaa toteuttamalla tiettyjä riskinvähentämistoimenpiteitä. On hyväksyttävää soveltaa tiettyjä riskinvähentämistoimenpiteitä luetteloitujen lajien vesieläimiin ja toisia, vähemmän ankaria riskinvähentämistoimenpiteitä muista vesieläimistä kuin elävistä vesieläimistä saataviin eläinperäisiin tuotteisiin, koska jälkimmäisten siirtoihin liittyy pienempi riski.

(84)

Vesieläimiin sovellettaviin riskinvähentämistoimenpiteisiin kuuluu se, että vesieläimet lähetetään vesieläinten taudintorjuntaan soveltuvaan elintarvikelaitokseen, suljettuun pitopaikkaan tai hyväksyttyyn karanteenipitopaikkaan niiden saavuttua unioniin. Joitakin muita riskinvähentämistoimenpiteitä sovelletaan ennen jalostusta sellaisiin luetteloitujen lajien nilviäisiin ja äyriäisiin, jotka saapuvat unioniin elävinä ja asetuksen (EY) N:o 853/2004 mukaisesti mutta joihin liittyvä riski voidaan hyväksyä sen perusteella, miten ne on käsitelty tai pakattu ennen lähettämistä, tai siitä syystä, ettei niitä ole tarkoitus varastoida unionissa.

(85)

On mahdollista poiketa vaatimuksista, joiden mukaan muista vesieläimistä kuin elävistä vesieläimistä saatavien tiettyjen eläinperäisten tuotteiden on oltava peräisin kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä tai lokerosta, joka on vapaa merkityksellisistä luetteloiduista taudeista. Riskinvähentämistoimenpiteinä, jotka mahdollistavat tällaisen kaupan, voi olla eläinperäisten tuotteiden lähettäminen vesieläinten taudintorjuntaan soveltuvaan elintarvikelaitokseen unionissa jatkokäsittelyä varten tai sen varmistaminen, että eläinperäiset tuotteet koostuvat kaloista, jotka on teurastettu ja joista on poistettu sisälmykset ennen niiden lähettämistä unioniin. Kummassakin tapauksessa eläinperäisten tuotteiden aiheuttaman riskin arvioidaan olevan mitätön.

(86)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2018/1882 vahvistetaan luettelo vesieläinlajeista ja vesieläinlajiryhmistä, jotka aiheuttavat huomattavan leviämisriskin eläinterveyssäännöstön 5 artiklassa ja liitteessä II luetteloitujen tautien osalta. Luettelossa on myös tartunnanlevittäjälajeista laadittu luettelo, joka esitetään kyseisen asetuksen liitteessä olevan taulukon sarakkeessa 4. Monet näistä lajeista eivät kuitenkaan toimi tartunnanlevittäjinä kaikissa olosuhteissa. Yksityiskohtaiset tiedot siirtoihin liittyvistä olosuhteista, joissa kyseisiä lajeja pidetään luetteloitujen tautien tartunnanlevittäjiä, esitetään tämän asetuksen liitteessä XXX. Luetteloitujen lajien vesieläimet eivät kuulu tässä asetuksessa vahvistettujen sääntöjen soveltamisalaan olosuhteissa, joissa ne eivät täytä tartunnanlevittäjille vahvistettuja kriteerejä. Ottaen lisäksi huomioon, että muista vesieläimistä kuin elävistä vesieläimistä saataviin eläinperäisiin tuotteisiin liittyy pienempi riski, tässä asetuksessa säädettyjä toimenpiteitä, jotka koskevat tällaisia tuotteita, ei sovelleta täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1882 liitteessä olevan taulukon sarakkeessa 4 lueteltuihin lajeihin.

(87)

Kaikkia tässä asetuksessa säädettyjä poikkeuksia ja käsittelyvaatimuksia, jotka koskevat luetteloitujen lajien vesieläimiä sekä eläinperäisiä tuotteita, jotka saadaan luetteloituihin lajeihin kuuluvista muista vesieläimistä kuin elävistä vesieläimistä, olisi sovellettava myös täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1882 liitteessä olevan taulukon sarakkeessa 4 lueteltuihin lajeihin, joiden osalta jäsenvaltiot ovat toteuttaneet kansallisia toimenpiteitä eläinterveyssäännöstön 226 artiklan nojalla. Vastaavasti kyseisiä poikkeuksia ja käsittelyvaatimuksia olisi sovellettava myös tiettyihin taudeille alttiisiin lajeihin.

(88)

On tärkeää, että luetteloitujen lajien vesieläimiä ja niiden kuljetusvettä käsitellään asianmukaisesti unioniin saapumisen jälkeen sen varmistamiseksi, etteivät ne aiheuta tautiriskiä. Asianmukaiseen käsittelyyn kuuluu varmistaa, että eläimet kuljetetaan suoraan määräpaikkaan eikä niitä vapauteta tai upoteta muulla tavoin unionin luonnonvesiin, joissa ne voisivat aiheuttaa tautiriskin.

(89)

Tietyissä tapauksissa määräpaikan toimivaltainen viranomainen voi kuitenkin sallia tällaisten eläinten vapauttamisen luonnonvesiin. Kaikissa tällaisissa tapauksissa toimivaltaisen viranomaisen olisi varmistettava, ettei vapauttaminen tai upottaminen vaaranna vapauttamispaikan terveystilannetta. Vaikka eläimet vapautettaisiinkin vesiin, jotka eivät ole vapaita tietystä luokan C taudista, vapautettavien eläinten olisi kuitenkin oltava tautivapaita sen varmistamiseksi, että unionin luonnonvesien luonnonvaraisten populaatioiden yleinen terveystilanne on mahdollisimman hyvä.

(90)

Eläinterveysriskin osalta kaikki unionin kautta kulkevat siirrot olisi katsottava unioniin saapuviksi siirroiksi, koska niihin liittyy samantasoinen riski. Kauttakulkuna tapahtuvien siirtojen olisi sen vuoksi täytettävä kaikki asiaankuuluvat unioniin saapumista koskevat vaatimukset. Olisi kuitenkin vahvistettava kauttakulkua koskevat poikkeukset ja erityissäännöt, joihin sovelletaan alkuperäpaikkaan liittyviä erityisiä riskinvähentämisedellytyksiä. Poikkeuksilla ja erityissäännöillä pyritään kattamaan tilanteet, joissa unioni ei ole eläinten ja niistä saatavien tuotteiden lopullinen määräpaikka, ja ottamaan huomioon maantieteelliset rajoitukset ja geopoliittiset tekijät.

(91)

Lisäksi olisi vahvistettava poikkeuksia ja erityissääntöjä, jotka koskevat eläinlähetysten ja eläimistä saatavien tuotteiden kuljettamista jäsenvaltioiden välisen kolmannen maan tai alueen kautta. Näin pyritään kattamaan tilanteet, joissa jokin jäsenvaltio vaatii tämäntyyppistä saapumista unioniin.

(92)

Joissakin tapauksissa kolmannen maan tai alueen toimivaltaiset viranomaiset epäävät unionista peräisin olevien hyödykkeiden pääsyn maansa tai alueensa rajalla tehtyjen tarkastusten jälkeen. Jotta tällaiset hyödykkeet voitaisiin palauttaa sillä perusteella, että ne on tuotettu unionin eläinterveyslainsäädännön mukaisesti, tätä varten olisi annettava erityissääntöjä eläinterveyssäännöstön 239 artiklan nojalla.

(93)

Erityissääntöjä tarvitaan myös sellaisten rekisteröityjen hevosten palauttamiseksi unioniin, jotka on viety väliaikaisesti kolmansiin maihin kilpailuihin, kilpa-ajoihin ja hevoskulttuuritapahtumiin osallistumista varten.

(94)

Jotta eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden unioniin saapumista koskevaa unionin lainsäädäntöä sovellettaisiin yhdenmukaisesti ja jotta varmistettaisiin lainsäädännön selkeys ja avoimuus, tällä asetuksella olisi kumottava komission asetus (EU) N:o 206/2010 (8), komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 139/2013 (9), komission asetus (EU) N:o 605/2010 (10), komission asetus (EY) N:o 798/2008 (11), komission päätös 2007/777/EY (12), komission asetus (EY) N:o 119/2009 (13), komission asetus (EU) N:o 28/2012 (14) ja komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/759 (15).

(95)

Tämä asetuksen sisältämät säännöt liittyvät 21 päivästä huhtikuuta 2021 sovellettavan eläinterveyssäännöstön sääntöihin ja täydentävät niitä. Sen vuoksi ja eläinterveyttä koskevan uuden oikeudellisen kehyksen soveltamisen helpottamiseksi myös tätä asetusta olisi sovellettava 21 päivästä huhtikuuta 2021,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

I OSA

YLEISET SÄÄNNÖT

1 OSASTO

KOHDE, SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.   Tässä asetuksessa vahvistetaan täydentävät eläinterveyssäännöt, jotka koskevat tiettyihin lajeihin ja luokkiin kuuluvien eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden lähetysten saapumista unioniin kolmansista maista tai alueilta tai niiden vyöhykkeiltä tai vesiviljelyeläinten tapauksessa lokeroista. Lisäksi siinä vahvistetaan säännöt, jotka koskevat näiden lähetysten siirtoja ja käsittelyä niiden unioniin saapumisen jälkeen.

2.   I osassa vahvistetaan

a)

jäsenvaltioiden toimivaltaisen viranomaisen velvollisuudet, jotka koskevat II–VI osan soveltamisalaan kuuluvien eläinlajien ja -luokkien eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden lähetysten saapumista unioniin (3 ja 4 artikla);

b)

toimijoiden velvollisuudet, jotka koskevat II–VI osan soveltamisalaan kuuluvien eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden lähetysten saapumista unioniin ja niiden saapumisen jälkeisiä siirtoja ja käsittelyä (5 artikla);

c)

kaikkiin II–VI osan soveltamisalaan kuuluvien lajien ja luokkien eläimiin, sukusoluihin ja alkioihin ja eläinperäisiin tuotteisiin sovellettavat yleiset eläinterveysvaatimukset, jotka koskevat a ja b alakohdassa tarkoitettujen lähetysten saapumista unioniin ja niiden saapumisen jälkeisiä siirtoja ja käsittelyä, sekä poikkeukset näistä yleisistä vaatimuksista (6–10 artikla).

3.   II osassa vahvistetaan tiettyihin maaeläimiin sovellettavat yleiset eläinterveysvaatimukset, jotka koskevat unioniin saapumista ja saapumisen jälkeisiä siirtoja ja käsittelyä, sekä poikkeukset näistä vaatimuksista (1 osasto).

Lisäksi siinä vahvistetaan erityiset eläinterveysvaatimukset, joita sovelletaan myös kuhunkin kyseisistä maaeläinlajeista ja -luokista, erityisesti seuraaviin:

a)

luetteloituihin lajeihin kuuluvat pidettävät sorkka- ja kavioeläimet (2 osasto);

b)

siipikarja ja vankeudessa pidettävät linnut, lukuun ottamatta vankeudessa pidettäviä lintuja, jotka tuodaan määräpaikkana olevan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen hyväksymiä suojeluohjelmia varten (3 osasto);

c)

tarhamehiläiset (Apis mellifera) ja kimalaiset (Bombus spp.) (4 osasto);

d)

koirat, kissat ja fretit (5 osasto).

4.   III osassa vahvistetaan seuraaviin lajeihin ja luokkiin kuuluvien pidettävien maaeläinten sukusoluihin ja alkioihin sovellettavat yleiset eläinterveysvaatimukset, jotka koskevat unioniin saapumista ja saapumisen jälkeisiä siirtoja ja käsittelyä, sekä poikkeukset näistä vaatimuksista:

a)

nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläimet (1 osasto);

b)

siipikarja ja vankeudessa pidettävät linnut (2 osasto);

c)

muut kuin a ja b alakohdassa luetellut eläimet (3 osasto).

5.   IV osassa vahvistetaan seuraaviin lajeihin ja luokkiin kuuluvista maaeläimistä saataviin eläinperäisiin tuotteisiin sovellettavat yleiset eläinterveysvaatimukset, jotka koskevat unioniin saapumista ja saapumisen jälkeisiä siirtoja ja käsittelyä, sekä poikkeukset näistä vaatimuksista:

a)

luetteloituihin lajeihin kuuluvat pidettävät ja luonnonvaraiset sorkka- ja kavioeläimet;

b)

siipikarja;

c)

riistalinnut.

6.   V osassa vahvistetaan unioniin saapumista ja saapumisen jälkeisiä siirtoja ja käsittelyä koskevat eläinterveysvaatimukset ja niitä koskevat poikkeukset, joita sovelletaan seuraaviin lajeihin kuuluviin vesieläimiin niiden kaikissa kehitysvaiheissa sekä niistä saataviin eläinperäisiin tuotteisiin, lukuun ottamatta kuitenkaan sellaisia luonnonvaraisia vesieläimiä ja niistä saatavia eläinperäisiä tuotteita, jotka tuodaan maihin kalastusaluksista suoraan ihmisravinnoksi:

a)

luetteloituihin lajeihin kuuluvat kalat, jotka kuuluvat yläluokkaan Agnatha sekä luokkiin Chondrichthyes, Sarcopterygii ja Actinopterygii;

b)

luetteloituihin lajeihin kuuluvat vesinilviäiset, jotka kuuluvat pääjaksoon Mollusca;

c)

luetteloituihin lajeihin kuuluvat vesiäyriäiset, jotka kuuluvat alajaksoon Crustacea;

d)

liitteessä XXIX luetteloituihin lajeihin kuuluvat vesieläimet, jotka ovat alttiita sellaisille vesieläinten taudeille, joiden varalta tietyillä jäsenvaltioilla on asetuksen (EU) 2016/429 226 artiklan mukaisia kansallisia toimenpiteitä muiden tautien kuin luetteloitujen tautien vaikutusten rajoittamiseksi.

7.   VI osassa vahvistetaan yleiset säännöt, tietyt poikkeukset ja lisävaatimukset, jotka koskevat tiettyjen lajien ja luokkien eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden kuljetusta unionin kautta ja takaisintuontia unioniin.

8.   VII osassa vahvistetaan loppusäännökset.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa sovelletaan täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2018/1882 ja asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I vahvistettuja määritelmiä, paitsi jos niissä määritellään tämän artiklan toisessa kohdassa määriteltyjä käsitteitä.

Lisäksi tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1)

’luetteloidulla kolmannella maalla, alueella tai jommankumman vyöhykkeellä’ kolmatta maata, aluetta tai jommankumman vyöhykettä, joka sisältyy luetteloon kolmansista maista, alueista tai niiden vyöhykkeistä tai vesiviljelyeläinten tapauksessa lokeroista, joista tai joilta tietyn lajin ja luokan eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden saapuminen unioniin sallitaan asetuksen (EU) 2016/429 230 artiklan 1 kohdan nojalla annettujen täytäntöönpanosäädösten mukaisesti;

2)

’luettelolla’ luetteloa kolmansista maista, alueista tai niiden vyöhykkeistä tai vesiviljelyeläinten tapauksessa lokeroista, joista tai joilta tietyn lajin ja luokan eläinten, sukusolujen ja alkioiden tai eläinperäisten tuotteiden saapuminen unioniin sallitaan asetuksen (EU) 2016/429 230 artiklan 1 kohdan nojalla annettujen täytäntöönpanosäädösten mukaisesti;

3)

’kuljetusvälineellä’ maantieajoneuvoa tai raideliikennevälinettä, vesialusta ja ilma-alusta;

4)

’kuljetuspäällyksellä’ kehikkoa, laatikkoa, säilytysastiaa tai muuta tukevaa rakennetta, jota käytetään eläinten, sukusolujen ja alkioiden tai eläinperäisten tuotteiden kuljetukseen mutta joka ei ole kuljetusväline;

5)

’nautaeläimellä’ eläintä, joka kuuluu johonkin sukuihin Bison, Bos (mukaan lukien alasuvut Bos, Bibos, Novibos, Poephagus) ja Bubalus (mukaan lukien alasuku Anoa) kuuluvista sorkka- ja kavioeläinten lajeista, sekä näiden lajien risteytyksenä syntynyttä jälkeläistä;

6)

’lammaseläimellä’ eläintä, joka kuuluu johonkin sukuun Ovis kuuluvista sorkka- ja kavioeläinten lajeista, sekä näiden lajien risteytyksenä syntynyttä jälkeläistä;

7)

’vuohieläimellä’ eläintä, joka kuuluu johonkin sukuun Capra kuuluvista sorkka- ja kavioeläinten lajeista, sekä näiden lajien risteytyksenä syntynyttä jälkeläistä;

8)

’sikaeläimellä’ eläintä, joka kuuluu johonkin asetuksen (EU) 2016/429 liitteessä III luetelluista heimoon Suidae kuuluvista sorkka- ja kavioeläinten lajeista;

9)

’hevoseläimellä’ eläintä, joka kuuluu johonkin sukuun Equus kuuluvista kavioeläinten lajeista (hevoset, aasit ja seeprat mukaan lukien), sekä näiden lajien risteytyksenä syntynyttä jälkeläistä;

10)

’kamelieläimellä’ eläintä, joka kuuluu johonkin asetuksen (EU) 2016/429 liitteessä III luetelluista heimoon Camelidae kuuluvista sorkka- ja kavioeläinten lajeista;

11)

’hirvieläimellä’ eläintä, joka kuuluu johonkin asetuksen (EU) 2016/429 liitteessä III luetelluista heimoon Cervidae kuuluvista sorkka- ja kavioeläinten lajeista;

12)

’rekisteröidyllä hevoseläimellä’

a)

lajien Equus caballus ja Equus asinus puhdasrotuista jalostuseläintä, joka on merkitty tai merkittävissä asetuksen (EU) 2016/1012 4 tai 34 artiklan mukaisesti tunnustetun jalostusjärjestön tai jalostuselimen perustaman kantakirjan pääosastoon;

b)

lajin Equus caballus pidettävää eläintä, jonka kansainvälinen kilpailu- tai urheiluhevosia hallinnoiva yhdistys tai järjestö on rekisteröinyt suoraan tai kansallisen liittonsa tai kansallisten sivutoimipaikkojensa välityksellä, jäljempänä ’rekisteröity hevonen’;

13)

’teurastettaviksi tarkoitetuilla eläimillä’ pidettäviä maaeläimiä, jotka on määrä kuljettaa teurastamoon joko suoraan tai kokoamisen jälkeen;

14)

ilmaisulla ’ ”tautia” ei ole raportoitu’ sitä, että yhtään pitopaikassa pidettävää asiaankuuluviin lajeihin kuuluvaa eläintä tai eläinryhmää ei ole luokiteltu kyseisen taudin vahvistetuksi tapaukseksi ja että kaikki kyseisen taudin tautiepäilyt on suljettu pois;

15)

’terveysluokitusryhmällä’ luetteloitujen kolmansien maiden ryhmää, jossa yleiset eläinterveysriskit vaativat hevoseläinten luetteloitujen tautien osalta erityisiä riskinvähentämistoimenpiteitä ja terveystakeita hevoseläinten saapuessa unioniin;

16)

’parvella’ kaikkea siipikarjaa, jonka yksilöillä on sama terveystilanne ja jota pidetään samoissa tiloissa tai samassa tarhassa ja joka muodostaa yhden ainoan epidemiologisen yksikön, tai kaikkia tällaisia vankeudessa pidettäviä lintuja; sisätiloissa pidettävän siipikarjan osalta tähän käsitteeseen sisältyvät kaikki linnut, jotka jakavat saman ilmatilan;

17)

’siitossiipikarjalla’ vähintään 72 tunnin ikäistä siipikarjaa, joka on tarkoitettu siitosmunien tuotantoon;

18)

’tuotantosiipikarjalla’ vähintään 72 tunnin ikäistä siipikarjaa, jota kasvatetaan lihan, kulutukseen tarkoitettujen munien tai muiden tuotteiden tuottamiseksi taikka riistalintujen luontoon istuttamista varten;

19)

’untuvikoilla’ kaikkea alle 72 tunnin ikäistä siipikarjaa;

20)

’tarhamehiläisellä’ Apis mellifera -lajin eläintä;

21)

’kimalaisella’ Bombus-suvun lajeihin kuuluvaa eläintä;

22)

’koiralla’ Canis lupus -lajin pidettävää eläintä;

23)

’kissalla’ Felis silvestris -lajin pidettävää eläintä;

24)

’fretillä’ Mustela putorius furo -lajin pidettävää eläintä;

25)

’yksilöllisellä hyväksyntänumerolla’ toimivaltaisen viranomaisen antamaa numeroa;

26)

’erikseen määritellyistä taudinaiheuttajista vapailla munilla’ siitosmunia, jotka on saatu ’erikseen määritellyistä taudinaiheuttajista vapaista siipikarjaparvista’, sellaisina kuin ne on kuvattu Euroopan farmakopeassa, ja jotka on tarkoitettu yksinomaan diagnostiseen tai farmaseuttiseen käyttöön tai tutkimuskäyttöön;

27)

’siemennesteen, munasolujen tai alkioiden lähetyksellä’ tai ’sukusolujen ja alkioiden lähetyksellä’ siemennesteen, munasolujen, in vivo -tuotettujen alkioiden tai in vitro -tuotettujen alkioiden määrää, joka lähetetään yhdestä sukusolujen ja alkioiden hyväksytystä pitopaikasta ja josta on annettu yksi ainoa eläinterveystodistus;

28)

’siemennesteellä’ eläimen tai eläinten käsittelemätöntä, käsiteltyä tai laimennettua siemennestettä;

29)

’munasoluilla’ oogeneesin sellaisia kehitysvaiheita, joissa soluissa on haploidi (yksinkertainen) peruskromosomisto, mukaan lukien sekundaariset oosyytit ja munasolut;

30)

’alkiolla’ kehityksensä alkuvaiheessa olevan eläimen alkiota, joka on siirrettävissä vastaanottajaeläimeen;

31)

’sukusolujen ja alkioiden hyväksytyllä pitopaikalla’ siemennesteen keräysasemaa, alkionkeruuryhmää, alkiontuotantoryhmää, sukusolujen ja alkioiden käsittelypaikkaa tai sukusolujen ja alkioiden varastointiasemaa;

32)

’asemaeläinlääkärillä’ eläinlääkäriä, joka vastaa siemennesteen keräysasemalla, sukusolujen ja alkioiden käsittelypaikassa tai sukusolujen ja alkioiden varastointiasemalla harjoitettavasta toiminnasta tämän asetuksen mukaisesti;

33)

’ryhmän eläinlääkärillä’ eläinlääkäriä, joka vastaa alkionkeruuryhmän tai alkiontuotantoryhmän harjoittamasta toiminnasta tämän asetuksen mukaisesti;

34)

’karanteenitiloilla’ laitosta, jonka toimivaltainen viranomainen on valtuuttanut eristämään nauta-, sika-, lammas- tai vuohieläimiä vähintään 28 päivän ajaksi ennen niiden ottamista siemennesteen keräysasemalle;

35)

’siemennesteen keräysasemalla’ sukusolujen ja alkioiden pitopaikkaa, jonka toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt keräämään, käsittelemään, varastoimaan ja kuljettamaan nauta-, sika-, lammas-, vuohi- tai hevoseläinten siemennestettä, jonka on tarkoitus saapua unioniin;

36)

’alkionkeruuryhmällä’ sukusolujen ja alkioiden pitopaikkaa, jonka muodostaa ammattilaisista koostuva ryhmä tai rakenne ja jonka toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt keräämään, käsittelemään, varastoimaan ja kuljettamaan in vivo -tuotettuja alkioita, joiden on tarkoitus saapua unioniin;

37)

’alkiontuotantoryhmällä’ sukusolujen ja alkioiden pitopaikkaa, jonka muodostaa ammattilaisista koostuva ryhmä tai rakenne ja jonka toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt keräämään, käsittelemään, varastoimaan ja kuljettamaan munasoluja, joiden on tarkoitus saapua unioniin, sekä tuottamaan in vitro, tarvittaessa varastoidun siemennesteen avulla, ja käsittelemään, varastoimaan ja kuljettamaan alkioita, joiden on kummassakin tapauksessa tarkoitus saapua unioniin;

38)

’sukusolujen ja alkioiden käsittelypaikalla’ sukusolujen ja alkioiden pitopaikkaa, jonka toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt käsittelemään, tarvittaessa siemennesteen sukupuolilajittelu mukaan lukien, ja varastoimaan unioniin saapuviksi tarkoitettuja yhden tai useamman lajin siemennestettä, munasoluja tai alkioita tai mitä tahansa sukusolu- ja alkiotyyppiyhdistelmää tai lajiyhdistelmää;

39)

’sukusolujen ja alkioiden varastointiasemalla’ sukusolujen ja alkioiden pitopaikkaa, jonka toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt varastoimaan unioniin saapuviksi tarkoitettuja yhden tai useamman lajin siemennestettä, munasoluja tai alkioita tai mitä tahansa sukusolu- ja alkiotyyppiyhdistelmää tai lajiyhdistelmää;

40)

’lihalla’ sorkka- ja kavioeläinten, siipikarjan ja riistalintujen kaikkia ihmisravinnoksi soveltuvia osia, veri mukaan lukien;

41)

’tuoreella lihalla’ lihaa, jauhelihaa ja raakalihavalmisteita, tyhjiökääritty tai suojakaasupakkaukseen kääritty liha mukaan lukien, jolle tai joille ei ole tehty muita säilöntäkäsittelyjä kuin jäähdytys, jäädytys tai pakastaminen;

42)

’sorkka- ja kavioeläimen ruholla’ teurastetun tai tapetun sorkka- ja kavioeläimen koko ruumiista seuraavien käsittelyjen jälkeen:

a)

verenlasku teurastettujen eläinten tapauksessa;

b)

sisäelinten poistaminen;

c)

raajojen poistaminen etupolven ja kinnernivelen kohdalta;

d)

hännän, utareiden, pään ja nahan poistaminen, lukuun ottamatta niiden poistamista sikaeläimiltä;

43)

’muilla eläimenosilla’ muuta tuoretta lihaa kuin sorkka- ja kavioeläimen ruhon lihaa, vaikka se jäisikin luonnollisesti kiinni ruhoon;

44)

’lihavalmisteilla’ jalostettuja tuotteita, mukaan lukien käsitellyt mahat, rakot, suolet, renderöidyt eläinrasvat ja lihauutteet, jotka syntyvät lihan jalostuksen tai jalostettujen tuotteiden jatkokäsittelyn tuloksena siten, että leikkuupinnan perusteella voidaan todeta, että tuoreen lihan ominaisuudet ovat kadonneet;

45)

’kuivatuilla tai suolatuilla rakoilla ja suolilla’ rakkoja ja suolia, jotka on puhdistamisen jälkeen käsitelty siten, että niistä on kaavittu kudokset ja poistettu rasva ja ne on pesty, ja jotka on käsitelty suolalla tai kuivattu;

46)

’ternimaidolla’ nestettä, joka tuotetaan pidettävien eläinten maitorauhasia lypsämällä 3–5 päivää poikimisen jälkeen ja jossa on runsaasti vasta-aineita ja mineraaleja ja joka edeltää raakamaidon tuotantoa;

47)

’ternimaitotuotteilla’ ternimaidon jalostuksen tai jalostettujen tuotteiden jatkokäsittelyn tuloksena syntyneitä jalostettuja tuotteita;

48)

’sumppualuksella’ vesiviljelyalalla käytössä olevaa alusta, jossa on sumppu tai säiliö elävien kalojen säilyttämiseksi ja kuljettamiseksi vedessä;

49)

’IMSOC:lla’ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 (16) 131 artiklassa säädettyä virallisen valvonnan tiedonhallintajärjestelmää.

2 OSASTO

YLEISET ELÄINTERVEYSVAATIMUKSET, JOTKA KOSKEVAT ELÄINTEN, SUKUSOLUJEN JA ALKIOIDEN JA ELÄINPERÄISTEN TUOTTEIDEN LÄHETYSTEN SAAPUMISTA UNIONIIN JA SAAPUMISEN JÄLKEISIÄ SIIRTOJA JA KÄSITTELYÄ

3 artikla

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten velvollisuudet

Toimivaltaisen viranomaisen on sallittava II–VI osan soveltamisalaan kuuluvien lajien ja luokkien eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden sellaisten lähetysten saapuminen unioniin, jotka esitetään asetuksen (EU) 2017/625 47 artiklan 1 kohdassa säädettyä virallista valvontaa varten, edellyttäen, että

a)

lähetykset tulevat

i)

maaeläinten tapauksessa eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden kyseisen lajin ja luokan osalta luetteloidusta kolmannesta maasta tai luetteloidulta alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä;

ii)

vesieläinten tapauksessa eläinten ja eläinperäisten tuotteiden kyseistä lajia ja luokkaa varten luetteloidusta kolmannesta maasta tai luetteloidulta alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä ja vesiviljelyeläinten tapauksessa tätä tarkoitusta varten luetteloidusta kolmannesta maasta tai luetteloidulta alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä tai lokerosta;

b)

alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on todistanut, että lähetykset täyttävät seuraavat vaatimukset:

i)

tässä artiklassa, 4 artiklassa ja 6–10 artiklassa vahvistetut eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden unioniin saapumista koskevat yleiset eläinterveysvaatimukset;

ii)

II–VI osassa vahvistetut eläinterveysvaatimukset, joita sovelletaan eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden kyseiseen lajiin ja luokkaan ja käyttötarkoitukseen;

c)

lähetysten mukana ovat seuraavat asiakirjat, joilla alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on antanut tarvittavat takeet b alakohdassa tarkoitettujen eläinterveysvaatimusten noudattamisesta:

i)

alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen virkaeläinlääkärin antama eläinterveystodistus, joka koskee eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden kyseistä lajia ja luokkaa ja niiden käyttötarkoitusta;

ii)

ilmoitus ja muut asiakirjat, kun niitä tässä asetuksessa edellytetään.

Jos on kyse eläinten ja siitosmunien lähetyksistä, vaatimuksena on, että c alakohdan i alakohdassa tarkoitettu eläinterveystodistus on annettu 10 päivän kuluessa ennen päivää, jona lähetys saapuu rajatarkastusasemalle; jos on kuitenkin kyse merikuljetuksesta, tätä ajanjaksoa voidaan pidentää merimatkan kestoa vastaavalla lisäjaksolla.

4 artikla

Lähetysten sertifiointipäivä

1.   Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien lajien ja luokkien eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetykset on sertifioitu unioniin lähetettäviksi aikaisintaan sinä päivänä, jona alkuperäpaikkana oleva kolmas maa tai alue tai jommankumman vyöhyke taikka vesiviljelyeläinten tapauksessa lokero on luetteloitu kyseisen lajin ja kyseisen luokan eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden unioniin saapumista varten.

2.   Kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä tai vesiviljelyeläinten tapauksessa lokerosta peräisin olevien eläinten, siitosmunien ja eläinperäisten tuotteiden lähetykset eivät saa saapua unioniin siitä päivästä alkaen, jona asianomainen maa, alue, vyöhyke tai lokero ei enää täytä kyseisen lajin ja kyseisen luokan eläinten, siitosmunien tai eläinperäisten tuotteiden unioniin saapumista koskevia eläinterveysvaatimuksia, paitsi jos unioni on asettanut asianomaisessa luettelossa erityisedellytyksiä, jotka koskevat asianomaista luetteloitua kolmatta maata tai aluetta tai jommankumman vyöhykettä taikka kyseisten luokkien ja lajien eläimiä, siitosmunia tai eläinperäisiä tuotteita.

5 artikla

Toimijoiden velvollisuudet

1.   Toimijoiden, jotka vastaavat tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien lajien ja luokkien eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden saapumisesta unioniin, on asetuksen (EU) 2017/625 47 artiklan 1 kohdan mukaisesti esitettävä tällaiset lähetykset toimivaltaiselle viranomaiselle unionissa virallista valvontaa varten ja varmistettava, että kyseiset lähetykset täyttävät seuraavat vaatimukset:

a)

3 ja 4 artiklassa ja 6–10 artiklassa vahvistetut eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden unioniin saapumista koskevat yleiset eläinterveysvaatimukset;

b)

II–VI osassa vahvistetut eläinterveysvaatimukset, joita sovelletaan lähetyksen eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden lajiin ja luokkaan ja käyttötarkoitukseen.

2.   Toimijoiden, jotka vastaavat tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien lajien ja luokkien eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden lähetysten siirroista niiden saapumispaikasta unionissa niiden määräpaikkaan saakka, ja toimijoiden, jotka vastaavat tällaisten lähetysten käsittelystä niiden unioniin saapumisen jälkeen, on varmistettava, että

a)

toimivaltainen viranomainen sallii lähetysten saapumisen unioniin 3 artiklan mukaisesti;

b)

lähetykset täyttävät II–VI osassa vahvistetut eläinterveysvaatimukset, jotka koskevat kyseisten lajien ja luokkien eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden lähetysten siirtoja ja käsittelyä niiden unioniin saapumisen jälkeen;

c)

lähetyksiä ei ohjata muihin käyttötarkoituksiin kuin niihin, joita varten alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on ne sertifioinut.

6 artikla

Alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen kansallinen lainsäädäntö ja eläinterveysjärjestelmät

1.   Eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden lähetysten sallitaan saapua unioniin vain sellaisesta kolmannesta maasta tai sellaiselta alueelta, joka täyttää seuraavat vaatimukset:

a)

kaikista epäilyistä ja vahvistetuista tapauksista, joissa on kyse jostakin liitteessä I tarkoitetusta luetteloidusta taudista, joka on merkityksellinen unioniin saapuvaksi hyväksyttyyn lähetykseen kuuluvien luetteloitujen eläinlajien osalta tai sellaisten luetteloitujen eläinlajien osalta, joista unioniin saapuvaksi hyväksytyn lähetyksen sisältämät sukusolut ja alkiot tai eläinperäiset tuotteet on saatu, on lain mukaan ilmoitettava ja raportoitava toimivaltaiselle viranomaiselle;

b)

käytössä on järjestelmät uusien tautien havaitsemiseksi;

c)

käytössä on järjestelmät, joilla varmistetaan, ettei ruokajätteen syöttäminen ole liitteessä I tarkoitettujen luetteloitujen tautien lähde seuraavien osalta:

i)

unioniin saapuviksi tarkoitetut eläimet;

tai

ii)

eläimet, joista unioniin saapuviksi tarkoitetut sukusolut ja alkiot on saatu;

tai

iii)

eläimet, joista unioniin saapuviksi tarkoitetut eläinperäiset tuotteet on saatu.

2.   Unioniin saapuviksi tarkoitettujen eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden lähetysten sallitaan saapua unioniin kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä vain, jos tällaiset lähetykset voidaan saattaa laillisesti kyseisen alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen tai jommankumman vyöhykkeen markkinoille ja niillä voidaan käydä siellä kauppaa.

7 artikla

Eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden terveystilannetta koskevat yleiset vaatimukset

1.   Eläinlähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen eläimet täyttävät seuraavat vaatimukset:

a)

ne eivät ole eläimiä, jotka on tarkoitus lopettaa alkuperäpaikkana olevassa kolmannessa maassa tai olevalla alueella toteutettavan kansallisen tautien hävittämisohjelman mukaisesti, mukaan lukien liitteessä I tarkoitetut merkitykselliset luetteloidut taudit ja uudet taudit;

b)

niissä ei ollut tartuntatautien oireita, kun ne lastattiin unioniin lähetettäviksi;

c)

ne ovat peräisin pitopaikasta, johon ei sovellettu ajankohtana, jona ne lähetettiin pitopaikasta unioniin, kansallisia rajoitustoimenpiteitä

i)

eläinterveyssyistä;

ii)

vesiviljelyeläinten tapauksessa eläinterveyssyistä tai ylikuolleisuuden vuoksi, jota on esiintynyt määrittämättömästä syystä.

2.   Sukusolujen ja alkioiden lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos ne on saatu sellaisista eläimistä, jotka täyttivät keräysajankohtana seuraavat vaatimukset:

a)

niissä ei ollut tartuntatautien oireita;

b)

niitä pidettiin pitopaikassa, johon ei sovellettu kansallisia rajoitustoimenpiteitä eläinterveyssyistä, liitteessä I tarkoitettuihin merkityksellisiin luetteloituihin tauteihin ja uusiin tauteihin liittyvät rajoitukset mukaan lukien.

3.   Eläinperäisten tuotteiden lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos ne on saatu seuraavien vaatimusten mukaisista eläimistä:

a)

maaeläinten tapauksessa niissä ei ollut tartuntatautien oireita

i)

ajankohtana, jona ne lopetettiin tai teurastettiin tuoreen lihan ja lihavalmisteiden tuotantoa varten;

tai

ii)

maidon tai munien keräysajankohtana;

b)

vesieläinten tapauksessa niissä ei ollut tartuntatautien oireita ajankohtana, jona ne teurastettiin tai kerättiin eläinperäisten tuotteiden valmistusta varten;

c)

niitä ei lopetettu, teurastettu tai nilviäisten ja elävien äyriäisten tapauksessa poistettu vedestä kansallisen tautien hävittämisohjelman vuoksi;

d)

niitä pidettiin pitopaikassa, johon ei sovellettu kansallisia rajoitustoimenpiteitä eläinterveyssyistä, tarvittaessa mukaan lukien liitteessä I tarkoitetut luetteloidut taudit ja uudet taudit,

i)

ajankohtana, jona ne lopetettiin tai teurastettiin tuoreen lihan ja lihavalmisteiden tuotantoa tai vesieläimistä saatavien eläinperäisten tuotteiden valmistusta varten; tai

ii)

maidon ja munien keräysajankohtana.

8 artikla

Eläinten alkuperäistä pitopaikkaa koskevat yleiset vaatimukset

II–V osassa vahvistettujen erityisvaatimusten lisäksi eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos pidettävien eläinten alkuperäinen pitopaikka tai niiden pidettävien eläinten alkuperäinen pitopaikka, joista sukusolut ja alkiot tai eläinperäiset tuotteet on saatu, täyttää seuraavat vaatimukset:

a)

alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on sen rekisteröinyt, ja sille on annettu yksilöllinen rekisterinumero;

b)

alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt sen tässä asetuksessa säädetyillä edellytyksillä, jos tällaista hyväksyntää edellytetään tässä asetuksessa, ja sille on annettu yksilöllinen hyväksyntänumero;

c)

se on alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltaisen viranomaisen valvonnassa;

d)

sillä on käytössään järjestelmä, jolla kirjataan ja säilytetään vähintään kolmen vuoden ajan ajantasaiset tiedot ainakin seuraavista:

i)

pitopaikassa olevien eläinten lajit, luokat, lukumäärä ja tarvittaessa tunnistetiedot;

ii)

eläinten siirrot pitopaikkaan ja pitopaikasta;

iii)

kuolleisuus pitopaikassa;

e)

eläinlääkäri tekee sinne säännöllisiä eläinterveyskäyntejä, joiden tavoitteena on havaita tautien esiintymiseen viittaavat merkit ja saada niistä tietoa, mukaan lukien liitteessä I tarkoitetut luetteloidut taudit, jotka ovat merkityksellisiä kyseisen lajin ja luokan eläinten, sukusolujen ja alkioiden tai eläinperäisten tuotteiden osalta, sekä uudet taudit.

Tällaisten eläinterveyskäyntien on oltava tiheydeltään oikeasuhteista kyseisen pitopaikan aiheuttamaan riskiin nähden.

9 artikla

Näytteenotto, laboratoriotestit ja muut testit

Eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos näytteenotto, laboratoriotestit ja muut tässä asetuksessa edellytetyt testit on suoritettu seuraavasti:

a)

näytteet on ottanut sellainen viranomainen tai ne on otettu sellaisen viranomaisen valvonnassa, joka on toimivaltainen

i)

alkuperäpaikkana olevassa kolmannessa maassa tai olevalla alueella, kun näytteenotto ja testaus on suoritettava ennen unioniin saapumista;

tai

ii)

määräpaikkana olevassa jäsenvaltiossa, kun näytteenotto ja testaus on suoritettava unioniin saapumisen jälkeen;

b)

noudattamalla

i)

asiaankuuluvia menettelyjä ja menetelmiä, jotka vahvistetaan delegoidussa asetuksessa (EU) 2020/689 ja komission delegoidussa asetuksessa 2020/688 (17);

tai

ii)

menettelyjä ja menetelmiä, jotka vahvistetaan komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/686 (18) liitteessä II, kun on kyse nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläinten sukusolujen ja alkioiden saapumisesta unioniin;

tai

iii)

tässä asetuksessa kuvattuja menettelyjä, kun sitä nimenomaisesti edellytetään;

c)

asetuksen (EU) 2017/625 37 artiklan mukaisesti nimetyssä virallisessa laboratoriossa.

10 artikla

Alkuperäpaikan vapaus taudeista ja erityisedellytykset

1.   Eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on osoittanut kyseisen maan tai alueen tai jommankumman vyöhykkeen tai eläinten, sukusolujen ja alkioiden alkuperäisen pitopaikan olevan vapaa tietyistä taudeista, kuten tässä asetuksessa edellytetään, seuraavasti:

a)

noudattamalla delegoitua asetusta (EU) 2020/689;

tai

b)

jos taudit eivät kuulu delegoidun asetuksen (EU) 2020/689 soveltamisalaan, noudattamalla erityissääntöjä, jos sellaisia on vahvistettu tässä asetuksessa, sekä alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toteuttamaa taudinseurantaohjelmaa, joka täyttää seuraavat vaatimukset:

i)

se on toimitettu komissiolle arvioitavaksi ja sisältää ainakin liitteessä II tarkoitetut tiedot;

ii)

komissio on arvioinut sen antavan tarvittavat takeet tautivapaudesta seuraavilla perusteilla:

asetuksen (EU) 2016/429 24, 25, 26 ja 27 artiklassa vahvistetut tautien seurantaa koskevat säännöt;

seurannan suunnittelua koskevat täydentävät säännöt ja tautien vahvistamista ja tapausmäärittelyä koskevat säännöt, jotka vahvistetaan delegoidun asetuksen (EU) 2020/689 II osan 1 luvun 1 ja 2 jaksossa ja 10 artiklassa;

iii)

se on ollut käytössä riittävän kauan, jotta on mahdollista toteuttaa se kokonaan ja valvoa sitä asianmukaisesti.

2.   Jos on kyse vesiviljelyeläimistä ja niistä saatavista eläinperäisistä tuotteista, joiden alkuperäpaikkana olevan lokeron edellytetään olevan vapaa tietyistä taudeista, kyseisten hyödykkeiden lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan toimivaltainen viranomainen on osoittanut tautivapauden 1 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti.

3.   Jos tässä asetuksessa asetetaan eritysedellytyksiä, jotka koskevat alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen tai jommankumman vyöhykkeen vapautta tietyistä taudeista,

a)

alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltaisen viranomaisen on täytynyt taata aiemmin niiden noudattaminen;

b)

unioni on nimenomaan asettanut kyseiset erityisedellytykset luettelossa luetteloidulle kolmannelle maalle tai alueelle tai jommankumman vyöhykkeelle tai lokerolle sekä eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden kyseiselle lajille ja luokalle.

II OSA

EDELLÄ 3 JA 5 ARTIKLASSA TARKOITETUT PIDETTÄVIEN MAAELÄINTEN UNIONIIN SAAPUMISTA KOSKEVAT ELÄINTERVEYSVAATIMUKSET

1 OSASTO

PIDETTÄVIÄ MAAELÄIMIÄ KOSKEVAT YLEISET ELÄINTERVEYSVAATIMUKSET

11 artikla

Pidettävien maaeläinten osalta vaadittu pitoaika

Muiden pidettävien maaeläinten kuin koirien, kissojen ja frettien lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos noudatetaan seuraavia vaatimuksia:

a)

eläimiä oli pidetty yhtäjaksoisesti seuraavissa liitteen III taulukoissa vahvistetun pitoajan välittömästi ennen päivää, jona ne lähetettiin unioniin:

i)

taulukko 1, kun on kyse sorkka- ja kavioeläimistä, tarhamehiläisistä ja kimalaisista;

ii)

taulukko 2, kun on kyse siipikarjasta ja vankeudessa pidettävistä linnuista;

b)

eläimet

i)

olivat yhtäjaksoisesti alkuperäpaikkana olevassa kolmannessa maassa tai olevalla alueella tai jommankumman vyöhykkeellä liitteessä III olevan taulukon 1 toisessa sarakkeessa ja taulukon 2 kolmannessa sarakkeessa ilmoitetun ajan;

ii)

olivat yhtäjaksoisesti alkuperäisessä pitopaikassa liitteessä III olevan taulukon 1 kolmannessa sarakkeessa ja taulukon 2 neljännessä sarakkeessa ilmoitetun ajan, eikä pitopaikkaan tuotu eläimiä kyseisenä aikana;

iii)

eivät olleet kosketuksissa terveystilanteeltaan heikompien eläinten kanssa liitteessä III olevan taulukon 1 neljännessä sarakkeessa ja taulukon 2 viidennessä sarakkeessa ilmoitettuna aikana.

12 artikla

Kilpailuihin, kilpa-ajoihin ja kulttuuritapahtumiin osallistuvien rekisteröityjen hevosten pitoaikaa koskevat poikkeukset

1.   Poiketen siitä, mitä 11 artiklan b alakohdan i alakohdassa säädetään, muiden hevoseläinten kuin teurastettaviksi tarkoitettujen hevoseläinten katsotaan täyttävän liitteessä III olevassa taulukossa 1 vahvistetun pitoaikavaatimuksen, jos niitä on pidetty ennen niiden lähettämistä unioniin liitteessä III olevan taulukon 1 toisessa sarakkeessa ilmoitetun ajan alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen tai jommankumman vyöhykkeen lisäksi

a)

jäsenvaltiossa;

tai,

b)

jos on kyse rekisteröidyistä hevosista, väliaikaisena pitopaikkana olleessa luetteloidussa kolmannessa maassa tai olleella luetteloidulla alueella tai jommankumman vyöhykkeellä, josta tai jolta rekisteröityjen hevosten saapuminen unioniin sallitaan tätä tarkoitusta varten, edellyttäen, että ne on tuotu alkuperäpaikkana olevaan kolmanteen maahan tai olevalle alueelle tai jommankumman vyöhykkeelle sellaisten eläinterveysvaatimusten mukaisesti, joissa asetetaan vähintään yhtä tiukat eläinterveystakeet kuin ne, joita sovelletaan, kun rekisteröidyt hevoset saapuvat suoraan unioniin kyseisestä väliaikaisena pitopaikkana olevasta kolmannesta maasta tai olevalta alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä kilpailuja ja kilpa-ajoja varten.

2.   Poiketen siitä, mitä 11 artiklan b alakohdan ii alakohdassa säädetään, kilpailuihin, kilpa-ajoihin ja hevoskulttuuritapahtumiin osallistuvien rekisteröityjen hevosten katsotaan täyttävän liitteessä III olevan taulukon 1 kolmannessa sarakkeessa vahvistetun pitoaikavaatimuksen, jos niitä on pidetty alkuperäpaikkana olevassa kolmannessa maassa tai väliaikaisena pitopaikkana olevassa kolmannessa maassa muissa pitopaikoissa kuin alkuperäisessä pitopaikassa ja kyseiset muut pitopaikat täyttävät seuraavat vaatimukset:

a)

ne ovat olleet virkaeläinlääkärin valvonnassa kolmannessa maassa tai alueella;

b)

niihin ei ole sovellettu kansallisia rajoitustoimenpiteitä eläinterveyssyistä, liitteessä I tarkoitettuihin merkityksellisiin luetteloituihin tauteihin ja merkityksellisiin uusiin tauteihin liittyvät rajoitukset mukaan lukien;

c)

ne täyttävät 1 artiklan 23 kohdassa vahvistetut eläinterveysvaatimukset.

3.   Myös poiketen siitä, mitä 11 artiklan b alakohdan ii alakohdassa säädetään, kilpailuihin, kilpa-ajoihin ja hevoskulttuuritapahtumiin osallistuvien rekisteröityjen hevosten, jotka ovat olleet kosketuksissa sellaisten hevoseläinten kanssa, jotka on tuotu kolmanteen maahan tai alueelle tai jommankumman vyöhykkeelle muusta kolmannesta maasta tai muulta alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä tai alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen muulta vyöhykkeeltä, sallitaan saapua unioniin edellyttäen, että

a)

kyseiset hevoseläimet tuotiin kyseiseen kolmanteen maahan tai kyseiselle alueelle tai jommankumman vyöhykkeelle sellaisten eläinterveysvaatimusten mukaisesti, jotka ovat vähintään yhtä tiukat kuin ne, joita sovelletaan hevoseläinten saapuessa suoraan unioniin;

b)

mahdollisuus suoraan kosketukseen muiden eläinten kanssa rajoittuu kilpailun, kilpa-ajojen tai hevoskulttuuritapahtumien ajankohtaan ja niihin liittyvään harjoitteluun, lämmittelyyn ja kilpailuja edeltävään esittelyyn.

13 artikla

Maaeläinten tarkastaminen ennen niiden lähettämistä unioniin

1.   Maaeläinten lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos virkaeläinlääkäri on tehnyt lähetyksen eläimille kliinisen tarkastuksen alkuperäpaikkana olevassa kolmannessa maassa tai olevalla alueella tai jommankumman vyöhykkeellä 24 tunnin kuluessa ennen ajankohtaa, jona ne lastataan unioniin lähetettäviksi, jotta voidaan havaita tautien esiintymiseen viittaavat merkit, mukaan lukien liitteessä I tarkoitetut merkitykselliset luetteloidut taudit ja uudet taudit.

Siipikarjan ja vankeudessa pidettävien lintujen osalta on tarkastettava sekä unioniin lähetettäviksi tarkoitetut eläimet että alkuperäparvi.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, kyseisessä alakohdassa tarkoitettu tarkastus voidaan tehdä rekisteröidyille hevoseläimille 48 tunnin kuluessa ennen ajankohtaa, jona ne lastataan unioniin lähetettäviksi, tai viimeisenä työpäivänä ennen niiden lähettämistä unioniin.

3.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, kyseisessä alakohdassa tarkoitettu tarkastus voidaan tehdä koirille, kissoille ja freteille 48 tunnin kuluessa ennen ajankohtaa, jona ne lastataan unioniin lähetettäviksi.

14 artikla

Yleiset säännöt maaeläinten lähettämisestä unioniin

1.   Maaeläinten lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen eläimet eivät ole siitä alkaen, kun ne lastataan alkuperäisessä pitopaikassa unioniin lähetettäviksi, siihen saakka, kun ne saapuvat unioniin, olleet kosketuksissa muihin maaeläimiin,

a)

jotka ovat samaa lajia ja joiden ei ole tarkoitus saapua unioniin;

b)

jotka ovat muuta samojen tautien osalta luetteloitua lajia ja joiden ei ole tarkoitus saapua unioniin;

c)

joilla on heikompi terveystilanne.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen lähetysten sallitaan saapua unioniin ilmateitse, meritse, rautateitse, maanteitse tai jalkaisin kuljetettuina vain, jos niitä ei ole kuljetettu sellaisen kolmannen maan tai alueen tai jommankumman vyöhykkeen kautta tai niitä ei ole purettu tai lastattu uudelleen sellaisessa kolmannessa maassa tai sellaisella alueella tai jommankumman vyöhykkeellä, jota ei ole luetteloitu kyseisen lajin ja luokan eläinten unioniin saapumista eikä unionissa sovellettavaa käyttötarkoitusta varten.

3.   Kun 1 kohdassa tarkoitetut lähetykset kuljetetaan meritse vaikka vain osan matkaa, niiden sallitaan saapua unioniin vain, jos niiden mukana on niiden saapuessa unioniin eläinten mukana olevaan eläinterveystodistukseen liitetty ja aluksen päällikön allekirjoittama ilmoitus, joka sisältää seuraavat tiedot:

a)

lähtösatama alkuperäpaikkana olevassa kolmannessa maassa tai olevalla alueella tai jommankumman vyöhykkeellä;

b)

tulosatama unionissa;

c)

käyntisatamat, jos alus on käynyt satamissa eläinten alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen tai jommankumman vyöhykkeen ulkopuolella;

d)

vahvistus seuraavien vaatimusten noudattamisesta unioniin suuntautuneen matkan aikana:

i)

eläimet ovat pysyneet aluksella;

ii)

eläimet eivät ole olleet aluksella kosketuksissa terveystilanteeltaan heikompien eläinten kanssa.

15 artikla

Poikkeus, joka koskee muiden maaeläinten kuin hevoseläinten uudelleenlastausta luetteloimattomissa kolmansissa maissa tai luetteloimattomilla alueilla teknisen ongelman tai muun odottamattoman tapahtuman yhteydessä

1.   Poiketen siitä, mitä 14 artiklan 2 kohdassa säädetään, toimivaltaisen viranomaisen on sallittava sellaisten muiden maaeläinten kuin hevoseläinten lähetysten saapuminen unioniin, jotka on lastattu uudelleen lähetyksen alkuperäisestä kuljetusvälineestä toiseen kuljetusvälineeseen jatkokuljetusta varten kolmannessa maassa tai alueella tai jommankumman vyöhykkeellä, joka ei ole kyseisen lajin ja luokan eläinten unioniin saapumista varten luetteloitu kolmas maa, alue tai jommankumman vyöhyke, vain, jos uudelleenlastaus on tehty lähetyksen kuljettamiseksi meritse tai ilmateitse unionissa sijaitsevaan saapumispaikkaan sellaisen teknisen ongelman tai muun odottamattoman tapahtuman vuoksi, joka aiheuttaa logistisia ongelmia, kun eläimiä kuljetetaan meritse tai ilmateitse unioniin, edellyttäen, että

a)

määräpaikkana olevan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen ja soveltuvissa tapauksissa kaikki kauttakulkujäsenvaltiot sallivat sen, että lähetyksen eläimet saapuvat unioniin ja ne kuljetetaan unionissa määräpaikkaansa;

b)

virkaeläinlääkäri on valvonut uudelleenlastausta kolmannessa maassa tai alueella koko operaation ajan sen varmistamiseksi, että

i)

merkityksellisten eläintautien tartunnanlevittäjien varalta on otettu käyttöön tehokkaita suojatoimenpiteitä;

ii)

tehokkaita toimenpiteitä on otettu käyttöön sen estämiseksi, että unioniin saapuviksi tarkoitetut eläimet joutuvat välittömästi tai välillisesti kosketuksiin muiden eläinten kanssa;

iii)

kuljetusvälineeseen ei ole lisätty unioniin suuntautuvaa jatkokuljetusta varten sellaisesta kolmannesta maasta tai sellaiselta alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä peräisin olevaa vettä, rehua tai kuivikkeita, joka ei ole kyseisen lajin ja luokan eläinten unioniin saapumista varten luetteloitu kolmas maa tai alue tai jommankumman vyöhyke;

iv)

lähetyksen eläimet on siirretty unioniin suuntautuvaa jatkokuljetusta varten suoraan ja mahdollisimman nopeasti 17 artiklan vaatimusten mukaiseen alukseen tai ilma-alukseen ylittämättä sataman tai lentoaseman rajoja;

c)

eläinlähetyksen mukana on siirron tapahtumapaikkana olleen kolmannen maan tai alueen toimivaltaisen viranomaisen antama ilmoitus, jossa esitetään tiedot siirto-operaatiosta ja todistetaan, että käyttöön oli otettu asianmukaiset toimenpiteet b alakohdassa vahvistettujen vaatimusten noudattamiseksi.

2.   Edellä 1 kohdassa säädettyä poikkeusta ei sovelleta tarhamehiläisten ja kimalaisten lähetyksiin.

16 artikla

Poikkeus, joka koskee hevoseläinten uudelleenlastausta luetteloimattomissa kolmansissa maissa tai luetteloimattomilla alueilla

Poiketen siitä, mitä 14 artiklan 2 kohdassa säädetään, sellaisten hevoseläinten lähetysten saapuminen unioniin, jotka on lastattu uudelleen toiseen kuljetusvälineeseen eläinten unioniin suuntautuneen kuljetuksen aikana kolmannessa maassa tai alueella tai jommankumman vyöhykkeellä, joka ei ole kyseisen luokan hevosten saapumista varten luetteloitu kolmas maa tai alue tai jommankumman vyöhyke, sallitaan vain, jos lähetykset täyttävät seuraavat vaatimukset:

a)

lähetyksen eläimet on kuljetettu unioniin meritse tai ilmateitse;

b)

lähetyksen eläimet on lastattu uudelleen lähetyksen alkuperäisestä kuljetusvälineestä suoraan toiseen kuljetusvälineeseen jatkokuljetusta varten;

c)

uudelleenlastauksen aikana

i)

merkityksellisten eläintautien tartunnanlevittäjiä vastaan on toteutettu tehokkaita suojatoimenpiteitä eivätkä hevoseläimet ole joutuneet kosketuksiin terveystilanteeltaan heikompien eläinten kanssa;

ii)

lähetyksen eläimet on virkaeläinlääkärin välittömässä valvonnassa siirretty unioniin suuntautuvaa jatkokuljetusta varten 17 artiklan vaatimusten mukaiseen alukseen tai ilma-alukseen suoraan ja mahdollisimman nopeasti ylittämättä sataman tai lentoaseman rajoja;

d)

virkaeläinlääkäri on todistanut, että lähetys täyttää a, b ja c alakohdassa vahvistetut vaatimukset.

17 artikla

Maaeläinten kuljetusvälineitä koskevat yleiset vaatimukset

1.   Pidettävien maaeläinten lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos niiden kuljetuksessa käytettävät kuljetusvälineet

a)

ovat rakenteeltaan sellaisia, että

i)

eläimet eivät pääse karkaamaan tai putoamaan niistä;

ii)

tila, jossa eläimiä pidetään, voidaan tarkastaa silmämääräisesti;

iii)

eläinten ulosteiden, kuivikkeiden tai rehun valuminen ulkopuolelle on estetty tai minimoitu;

iv)

sulkien ja höyhenten putoaminen ulkopuolelle on estetty tai minimoitu, kun on kyse siipikarjasta tai vankeudessa pidettävistä linnuista;

b)

puhdistetaan ja desinfioidaan lähetyspaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltaisen viranomaisen hyväksymällä desinfiointiaineella ja ne kuivataan tai niiden annetaan kuivua juuri ennen jokaista unioniin saapuviksi tarkoitettujen eläinten lastausta.

2.   Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta unioniin saapuviksi tarkoitettujen tarhamehiläisten ja kimalaisten lähetysten kuljettamiseen.

18 artikla

Unioniin suuntautuvissa maaeläinten kuljetuksissa käytettäviä kuljetuspäällyksiä koskevat vaatimukset

Pidettävien maaeläinten lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos kuljetuspäällykset, joissa pidettäviä maaeläimiä kuljetetaan unioniin kuljetusvälineessä,

a)

täyttävät 17 artiklan 1 kohdan a alakohdan vaatimukset;

b)

sisältävät ainoastaan samasta pitopaikasta tulevia saman lajin ja luokan eläimiä;

c)

ovat joko

i)

käyttämättömiä ja tähän tarkoitukseen suunniteltuja kertakäyttöisiä kuljetuspäällyksiä, jotka hävitetään ensimmäisen käyttökerran jälkeen;

tai

ii)

kuljetuspäällyksiä, jotka puhdistetaan ja desinfioidaan ja jotka kuivataan tai joiden annetaan kuivua ennen unioniin saapuviksi tarkoitettujen eläinten lastausta.

19 artikla

Maaeläinten saapumisen jälkeiset siirrot ja käsittely

1.   Maaeläinten lähetysten saavuttua unioniin ne on viipymättä kuljetettava suoraan

a)

niiden unionissa määränpäänä olevaan pitopaikkaan, johon niiden on jäätävä vähintään asiaa koskevissa II–V osan artikloissa vaadituksi ajaksi;

b)

unionissa määränpäänä olevaan teurastamoon, jos ne on tarkoitettu teurastettaviksi, jolloin ne on teurastettava viiden päivän kuluessa päivästä, jona ne saapuvat unioniin.

2.   Jos kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä saapuvien maaeläinten lähetysten määränpäänä on unionissa sijaitseva teurastamo, hyväksytty karanteenipitopaikka tai suljettu pitopaikka, lähetyksen kuljetusta ja saapumista sen määräpaikkaan on seurattava komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/1666 (19) 2 ja 3 artiklan mukaisesti.

3.   Edellä olevia 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta rekisteröityjen hevoseläinten saapumiseen kolmansista maista unioniin eikä rekisteröityjen hevosten takaisinsaapumiseen tilapäisen viennin jälkeen.

2 OSASTO

SORKKA- JA KAVIOELÄIMIÄ KOSKEVAT ELÄINTERVEYSVAATIMUKSET

1 LUKU

Sorkka- ja kavioeläimiä koskevat erityiset eläinterveysvaatimukset

20 artikla

Sorkka- ja kavioeläinten lähettäminen unioniin

1.   Sorkka- ja kavioeläinten lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos ne on lähetetty alkuperäisestä pitopaikasta unioniin siten, etteivät ne kulje minkään muun pitopaikan kautta.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, voidaan sallia, että useammasta kuin yhdestä alkuperäisestä pitopaikasta tulevat sorkka- ja kavioeläinten lähetykset saapuvat unioniin, jos lähetyksen eläimille on tehty yksi kokoaminen alkuperäpaikkana olevassa kolmannessa maassa tai olevalla alueella tai jommankumman vyöhykkeellä ja seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

sorkka- ja kavioeläimet kuuluvat johonkin seuraavista lajeista ja luokista:

i)

Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus tai Sus scrofa;

tai

ii)

teurastettaviksi tarkoitetut Equidae-heimon eläimet;

b)

kokoaminen on tapahtunut pitopaikassa,

i)

jolle kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on antanut luvan toteuttaa sorkka- ja kavioeläinten kokoamisia vähintään yhtä tiukkojen vaatimusten mukaisesti kuin komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/2035 (20) 5 artiklassa vahvistetut vaatimukset;

ii)

jonka lähetyspaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on luetteloinut tätä tarkoitusta varten, mukaan lukien delegoidun asetuksen (EU) 2019/2035 21 artiklassa säädetyt tiedot;

iii)

jossa seuraavat tiedot kirjataan ja säilytetään ajantasaisina vähintään kolmen vuoden ajan:

eläinten alkuperä;

keräyskeskukseen saapumisen ja keräyskeskuksesta lähettämisen päivämäärät;

eläinten tunnistuskoodi;

eläinten alkuperäisen pitopaikan rekisterinumero;

niiden kuljettajien ja kuljetusvälineiden rekisterinumero, jotka toimittavat tai keräävät sorkka- ja kavioeläinten lähetyksen keräyskeskukseen ja keräyskeskuksesta;

iv)

joka täyttää 8 artiklassa ja 23 artiklan 1 kohdassa vahvistetut vaatimukset;

c)

kokoaminen keräyskeskuksessa on kestänyt enintään kuusi päivää; tämä ajanjakso katsotaan osaksi ajanjaksoa, jonka kuluessa on otettava näytteet testausta varten ennen eläinten lähettämistä unioniin, jos tässä asetuksessa edellytetään tällaista näytteenottoa;

d)

sorkka- ja kavioeläinten on täytynyt saapua unioniin 10 päivän kuluessa päivästä, jona ne on lähetetty alkuperäisestä pitopaikasta.

21 artikla

Sorkka- ja kavioeläinten tunnistaminen

1.   Muiden sorkka- ja kavioeläinten kuin hevoseläinten lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen eläimet on merkitty yksilöllisesti ennen niiden lähettämistä alkuperäisestä pitopaikasta fyysisellä tunnistimella, jossa on pysyvästi näkyvissä ja helposti luettavissa

a)

eläimen tunnistuskoodi, jolla luodaan yksiselitteinen yhteys eläimen ja sen mukana olevan eläinterveystodistuksen välille;

b)

viejämaan koodi ISO-standardin 3166 mukaisesti kaksikirjaimisen koodin muodossa.

2.   Hevoseläinten lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen eläimet on merkitty yksilöllisesti ennen niiden lähettämistä alkuperäisestä pitopaikasta vähintään yhdellä seuraavista menetelmistä:

a)

injektoitava transponderi tai korvamerkki, jossa on pysyvästi näkyvissä ja helposti luettavissa

i)

eläimen tunnistuskoodi, jolla luodaan yksiselitteinen yhteys eläimen ja sen mukana olevan eläinterveystodistuksen välille;

ii)

ISO-standardin 3166 mukainen viejämaan kaksikirjaiminen tai kolminumeroinen maakoodi;

b)

jos on kyse muista kuin teurastettaviksi tarkoitetuista hevoseläimistä, tunnistusasiakirja, joka on annettu viimeistään unioniin saapumista varten annetun todistuksen antamisajankohtana ja

i)

jossa eläin kuvataan, vaihtoehtoiset tunnistusmenetelmät mukaan lukien, yksiselitteisen yhteyden luomiseksi eläimen ja sen mukana olevan tunnistusasiakirjan välille;

ii)

joka sisältää tiedot injektoitavan transponderin näyttämästä yksilöllisestä koodista, jos kyseinen koodi ei ole a alakohdassa esitettyjen eritelmien mukainen.

3.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, voidaan sallia, että suljettuihin pitopaikkoihin tarkoitettujen sorkka- ja kavioeläinten lähetykset saapuvat unioniin, jos kyseiset eläimet on merkitty yksilöllisesti injektoitavalla transponderilla tai vaihtoehtoisella tunnistusmenetelmällä, jolla varmistetaan yksiselitteinen yhteys eläimen ja sen mukana olevien saapumisasiakirjojen välillä.

4.   Jos sorkka- ja kavioeläimet on merkitty elektronisella tunnistimella, joka ei ole ISO-standardien 11784 ja 11785 mukainen, sorkka- ja kavioeläinten lähetysten unioniin saapumisesta vastaavan toimijan on toimitettava lukulaite, jonka avulla eläimen tunnistaminen voidaan todentaa milloin tahansa.

22 artikla

Sorkka- ja kavioeläinten alkuperäpaikkana oleva kolmas maa tai alue tai jommankumman vyöhyke

1.   Muiden sorkka- ja kavioeläinten kuin hevoseläinten lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen eläimet ovat peräisin kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä, joka on ollut vapaa liitteessä IV olevan A osan 1 kohdassa esitetyssä taulukossa tarkoitetuista luokan A taudeista taulukossa tarkoitetun ajanjakson ajan.

2.   Hevoseläinten lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen eläimet ovat peräisin kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä,

a)

joka on ollut vapaa liitteessä IV olevan A osan 2 kohdassa esitetyssä taulukossa tarkoitetuista luetteloiduista taudeista taulukossa tarkoitetun ajanjakson ajan;

b)

jossa tai jolla ei ole raportoitu liitteessä IV olevan A osan 3 kohdassa esitetyssä taulukossa tarkoitettuja luetteloituja tauteja taulukossa tarkoitetun ajanjakson aikana.

3.   Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja ajanjaksoja voidaan lyhentää liitteessä IV olevassa B osassa mainittujen tautien osalta kyseisessä osassa tarkoitettujen erityisedellytysten mukaisesti.

4.   Sorkka- ja kavioeläinten lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen eläimet ovat peräisin kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä, jossa tai jolla ei ole rokotettu liitteessä IV olevassa C osassa tarkoitettuja luokan A tauteja vastaan niiden yksityiskohtaisten säännösten mukaisesti, jotka vahvistetaan

a)

kyseisen liitteen 1 kohdassa muiden sorkka- ja kavioeläinten kuin hevoseläinten osalta;

b)

kyseisen liitteen 2 kohdassa hevoseläinten osalta.

5.   Kun on kyse Mycobacterium tuberculosis complex (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis) -tartunnasta, nautaeläinten lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen eläimet

a)

ovat peräisin kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä, joka on vapaa kyseisestä taudista ilman rokotuksia;

tai

b)

ovat liitteessä V olevassa 1 kohdassa vahvistettujen vaatimusten mukaisia.

6.   Kun on kyse Brucella abortus-, B. melitensis- ja B. suis -tartunnasta, nauta-, lammas- ja vuohieläinten lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen eläimet

a)

ovat peräisin kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä, joka on vapaa kyseisestä taudista ilman rokotuksia;

tai

b)

ovat liitteessä V olevassa 2 kohdassa vahvistettujen vaatimusten mukaisia.

7.   Kun on kyse sinikieliviruksen aiheuttamasta tartunnasta (serotyypit 1–24), luetteloitujen sorkka- ja kavioeläinlajien lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen eläimet

a)

ovat peräisin kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä, joka on ollut vapaa kyseisestä taudista kahden vuoden ajan ennen päivää, jona ne lähetetään unioniin; tai

b)

ovat jonkin liitteessä VI olevassa A osassa vahvistetun erityisedellytyksen mukaisia.

8.   Kun on kyse nautojen tarttuvasta leukoosista, nautaeläinten lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos eläimet

a)

ovat peräisin kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä, joka on vapaa kyseisestä taudista;

tai

b)

ovat liitteessä VI olevassa B osassa vahvistettujen erityisedellytysten mukaisia.

9.   Sorkka- ja kavioeläinten lähetysten, joiden on tarkoitus saapua sellaisiin jäsenvaltioihin tai sellaisille jäsenvaltioiden vyöhykkeille, joilla on taudista vapaa asema tai niiden liitteessä VII tarkoitettujen luokan C tautien hyväksytty hävittämisohjelma, joiden osalta sorkka- ja kavioeläinten lajit on luetteloitu, sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen eläimet

a)

ovat peräisin kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä, joka on vapaa kyseisistä taudeista asianomaisten lajien osalta;

tai

b)

ovat kyseisessä liitteessä vahvistettujen lisävaatimusten mukaisia.

23 artikla

Sorkka- ja kavioeläinten alkuperäinen pitopaikka

1.   Sorkka- ja kavioeläinten lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos

a)

eläimet tulevat pitopaikasta, jossa ja jonka lähistöllä, mukaan lukien tarvittaessa naapurimaan alue, ei ole raportoitu liitteessä VIII tarkoitettuja luetteloituja tauteja, joiden osalta unioniin saapuviksi tarkoitetut sorkka- ja kavioeläinten lajit on luetteloitu, sellaisella alueella ja sellaisena ajanjaksona, jotka vahvistetaan taulukoissa

i)

kyseisen liitteen 1 ja 2 kohdassa muiden sorkka- ja kavioeläinten kuin hevoseläinten osalta;

tai

ii)

kyseisen liitteen 3 ja 4 kohdassa hevoseläinten osalta;

b)

sorkka- ja kavioeläimet eivät ole a alakohdassa mainittuna ajanjaksona joutuneet kosketuksiin terveystilanteeltaan heikompien eläinten kanssa.

2.   Kun on kyse Mycobacterium tuberculosis complex (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis) -tartunnasta, nauta-, lammas-, vuohi-, kameli- ja hirvieläinten lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen eläinten alkuperäinen pitopaikka täyttää liitteessä IX olevassa 1 kohdassa vahvistetut asiaankuuluvat vaatimukset.

3.   Kun on kyse Brucella abortus-, B. melitensis- ja B. suis -tartunnasta, nauta-, lammas-, vuohi-, sika-, kameli- ja hirvieläinten lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen eläinten alkuperäinen pitopaikka täyttää liitteessä IX olevassa 2 kohdassa vahvistetut asiaankuuluvat vaatimukset.

24 artikla

Lähetyksen sorkka- ja kavioeläimet

1.   Sorkka- ja kavioeläinten lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen eläimet täyttävät seuraavat vaatimukset:

a)

niitä ei ole rokotettu luokan A tauteja vastaan, jotka luetellaan taulukoissa

i)

liitteessä IV olevan C osan 1 kohdassa muiden sorkka- ja kavioeläinten kuin hevoseläinten osalta;

tai

ii)

liitteessä IV olevan C osan 2 kohdassa hevoseläinten osalta;

b)

ajanjaksona, joka ulottuu eläinten lähettämisestä niiden alkuperäisestä pitopaikasta eläinten saapumiseen unioniin, eläimiä ei ole purettu kuormasta sellaisissa paikoissa, jotka eivät täytä vaatimuksia, jotka vahvistetaan taulukoissa

i)

liitteessä VIII olevissa 1 ja 2 kohdassa muiden sorkka- ja kavioeläinten kuin hevoseläinten osalta;

tai

ii)

liitteessä VIII olevissa 3 ja 4 kohdassa hevoseläinten osalta.

2.   Kun on kyse Mycobacterium tuberculosis complex (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis) -tartunnasta ja Brucella abortus-, B. melitensis- ja B. suis -tartunnasta, luetteloituihin lajeihin kuuluvien sorkka- ja kavioeläinten lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen eläimiä ei ole rokotettu kyseisiä tauteja vastaan.

3.   Kun on kyse sinikieliviruksen aiheuttamasta tartunnasta (serotyypit 1–24), luetteloituihin lajeihin kuuluvien sorkka- ja kavioeläinten lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen eläimiä ei ole rokotettu elävällä rokotteella kyseistä tautia vastaan siirtopäivää edeltäneiden 60 päivän aikana.

4.   Sorkka- ja kavioeläinten lähetysten, joiden on tarkoitus saapua sellaisiin jäsenvaltioihin tai sellaisille jäsenvaltioiden vyöhykkeille, joilla on taudista vapaa asema tai niiden liitteessä VII tarkoitettujen luokan C tautien hyväksytty hävittämisohjelma, joiden osalta sorkka- ja kavioeläinten lajit on luetteloitu, sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen eläimiä ei ole rokotettu kyseisiä tauteja vastaan.

5.   Kuohitsemattomien urospuolisten lammaseläinten ja Tayassuidae-heimon sorkka- ja kavioeläinten lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen eläimet täyttävät 1 kohdassa vahvistettujen vaatimusten lisäksi liitteessä X vahvistetut Brucella-tartuntaa koskevat erityisvaatimukset.

6.   Hevoseläinten lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen eläimet täyttävät 1 kohdassa vahvistettujen vaatimusten lisäksi liitteessä XI olevassa 2 kohdassa vahvistetut erityisedellytykset sen mukaan, mihin liitteessä XI olevan 1 kohdan mukaisesti määritettyyn terveysluokitusryhmään kolmas maa tai alue tai jommankumman vyöhyke on luettelossa merkitty.

25 artikla

Teurastettavien sorkka- ja kavioeläinten unioniin saapumista koskevat poikkeukset ja lisävaatimukset

Poiketen 22 artiklan 5 ja 6 kohdassa vahvistetuista vaatimuksista näissä kohdissa tarkoitettuihin lajeihin kuuluvien sorkka- ja kavioeläinten lähetysten, jotka eivät täytä kyseisiä vaatimuksia, sallitaan saapua unioniin edellyttäen, että lähetyksen eläimet on ainoastaan tarkoitettu teurastettaviksi.

26 artikla

Sorkka- ja kavioeläinten siirrot ja käsittely niiden unioniin saapumisen jälkeen

Lukuun ottamatta kilpailuja, kilpa-ajoja ja hevoskulttuuritapahtumia varten unioniin saapuvia hevoseläimiä sorkka- ja kavioeläimiä on pidettävä niiden unioniin saapumisen jälkeen niiden määränpäänä olevassa pitopaikassa vähintään 30 päivän ajan siitä, kun ne ovat saapuneet kyseiseen pitopaikkaan.

2 LUKU

Suljettuihin pitopaikkoihin tarkoitettujen sorkka- ja kavioeläinten unioniin saapumista koskevat erityissäännöt

27 artikla

Eläinterveysvaatimukset, joita ei sovelleta suljettuihin pitopaikkoihin tarkoitettuihin sorkka- ja kavioeläimiin

Edellä olevia 11, 22, 23, 24 ja 26 artiklaa ei sovelleta sellaisten sorkka- ja kavioeläinten lähetyksiin hevoseläimiä lukuun ottamatta, jotka saapuvat unioniin 28–34 artiklassa säädettyjen edellytysten mukaisesti.

28 artikla

Suljettuihin pitopaikkoihin tarkoitettujen sorkka- ja kavioeläinten saapumista koskevat erityissäännöt

1.   Suljettuihin pitopaikkoihin tarkoitettujen sorkka- ja kavioeläinten lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen eläimet täyttävät seuraavat vaatimukset:

a)

ne tulevat suljetusta pitopaikasta, joka on merkitty 29 artiklan mukaisesti laadittuun luetteloon suljetuista pitopaikoista, joista sorkka- ja kavioeläinten sallitaan saapua unioniin;

b)

ne on lähetetty alkuperäisestä suljetusta pitopaikasta suoraan unionissa sijaitsevaan suljettuun pitopaikkaan.

2.   Määräpaikkana olevan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on annettava erityinen lupa kunkin 1 kohdassa tarkoitetun sorkka- ja kavioeläinten lähetyksen saapumiseen, jos arvioinnissa, joka on tehty unionille lähetyksen saapumisesta mahdollisesti aiheutuvista riskeistä, on saatu toivottu tulos.

3.   Kunkin 1 kohdassa tarkoitetun sorkka- ja kavioeläinten lähetyksen saapuminen unioniin ja siirrot muiden jäsenvaltioiden kuin määräpaikkana olevan jäsenvaltion kautta sallitaan vain, jos kauttakulkujäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset antavat siihen luvan.

Lupa annetaan ainoastaan sellaisesta riskinarvioinnista saadun toivotun tuloksen perusteella, jonka kauttakulkujäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ovat tehneet unionissa sijaitsevana määräpaikkana olevan jäsenvaltion niille toimittamien tietojen pohjalta.

4.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen lähetysten määräpaikkana olevan jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean puitteissa ja suoraan unionissa sijaitsevalle sorkka- ja kavioeläinten saapumispaikalle 1 ja 2 kohdan nojalla annetuista luvista ennen sorkka- ja kavioeläinten mahdollista siirtoa muiden jäsenvaltioiden kautta ja ennen eläinten saapumista niiden alueelle.

29 artikla

Sorkka- ja kavioeläinten kolmansissa maissa ja alueilla sijaitsevien alkuperäisten suljettujen pitopaikkojen luetteloiminen

1.   Jäsenvaltiot voivat laatia luettelon kolmansissa maissa ja alueilla sijaitsevista suljetuista pitopaikoista, joista sorkka- ja kavioeläinten sallitaan saapua niiden alueelle.

Luettelossa on yksilöitävä sorkka- ja kavioeläinlajit, joiden sallitaan saapua jäsenvaltion alueelle kustakin kolmannessa maassa tai alueella sijaitsevasta suljetusta pitopaikasta.

2.   Jäsenvaltiot voivat sisällyttää 1 kohdassa säädettyyn suljettuja pitopaikkoja koskevaan luetteloon suljettuja pitopaikkoja, jotka on jo sisällytetty muiden jäsenvaltioiden vastaaviin luetteloihin.

Jollei ensimmäisessä alakohdassa toisin säädetä, jäsenvaltiot saavat sisällyttää kolmannessa maassa tai alueella sijaitsevan suljetun pitopaikan 1 kohdassa säädettyyn suljettuja pitopaikkoja koskevaan luetteloon vasta sen jälkeen, kun seuraaviin seikkoihin perustuvasta arvioinnista on saatu toivottu tulos:

a)

noudattaako suljettu pitopaikka 30 artiklassa vahvistettua vaatimusta, jonka mukaan suljetun pitopaikan on saatava alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltaisen viranomaisen hyväksyntä;

b)

onko alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen toimittanut riittävät tiedot sen varmistamiseksi, että suljettu pitopaikka noudattaa 30 artiklassa vahvistettuja suljettujen pitopaikkojen hyväksyntää koskevia vaatimuksia.

3.   Jäsenvaltioiden on pidettävä 1 kohdassa säädetyt suljettuja pitopaikkoja koskevat luettelot ajan tasalla ja otettava erityisesti huomioon 30 artiklassa tarkoitetun, alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltaisen viranomaisen tai toisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen myöntämän hyväksynnän väliaikainen peruuttaminen tai peruuttaminen kokonaan.

4.   Jäsenvaltioiden on julkistettava 1 kohdassa säädetyt luettelot verkkosivustoillaan.

30 artikla

Kolmansissa maissa ja alueilla sijaitsevia sorkka- ja kavioeläinten alkuperäisiä suljettuja pitopaikkoja koskevat edellytykset 29 artiklaa sovellettaessa

Jäsenvaltiot saavat sisällyttää kolmannessa maassa tai alueella sijaitsevan suljetun pitopaikan 29 artiklassa säädettyyn suljettuja pitopaikkoja koskevaan luetteloon vain, jos kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt kyseisen pitopaikan ja se täyttää seuraavat edellytykset:

a)

sen on oltava selkeästi rajattu, ja eläinten ja ihmisten pääsyä eläintiloihin on valvottava;

b)

sillä on oltava käytössään riittävät keinot eläinten kiinniottoa, telkeämistä ja eristämistä varten sekä riittävät karanteenitilat ja hyväksytyt vakiotoimintamenettelyt pitopaikkaan tulevia uusia eläimiä varten;

c)

eläintilojen on oltava tasoltaan sopivia ja rakenteeltaan sellaisia, että

i)

estetään kosketus suljetun pitopaikan ulkopuolisiin eläimiin ja tarkastukset ja tarvittavat hoitotoimet voidaan suorittaa helposti;

ii)

lattiat, seinät ja kaikki muut materiaalit tai välineet voidaan puhdistaa ja desinfioida helposti;

d)

taudinseuranta- ja taudintorjuntatoimenpiteiden osalta

i)

sen on toteutettava asianmukainen taudinseurantaohjelma, johon on sisällyttävä torjuntatoimenpiteet zoonooseja vastaan, ja päivitettävä sitä suljetussa pitopaikassa olevien eläinten lukumäärän ja lajin sekä suljetussa pitopaikassa ja sen ympäristössä vallitsevan luetteloitujen ja uusien tautien epidemiologisen tilanteen mukaan;

ii)

sen on tehtävä kliinisiä tutkimuksia, laboratoriotestejä tai post mortem -tutkimuksia sorkka- ja kavioeläimille, joiden epäillään saaneen luetteloitujen tai uusien taudinaiheuttajien aiheuttaman tartunnan tai olevan niiden saastuttamia;

iii)

sen on tarvittaessa rokotettava ja hoidettava tarttuville taudeille alttiit sorkka- ja kavioeläimet;

e)

sen on kirjattava ja säilytettävä vähintään kolmen vuoden ajan ajantasaiset tiedot, joissa ilmoitetaan

i)

kuhunkin suljetussa pitopaikassa olevaan lajiin kuuluvien sorkka- ja kavioeläinten lukumäärä ja tunnistetiedot (eli arvioitu ikä, sukupuoli, laji ja tarvittaessa yksilölliset tunnistusmerkinnät);

ii)

suljettuun pitopaikkaan saapuvien tai sieltä poistuvien sorkka- ja kavioeläinten lukumäärä ja tunnistetiedot (eli arvioitu ikä, sukupuoli, laji ja tarvittaessa yksilöllinen tunnistuskoodi) sekä tiedot kyseisten eläinten alkuperä- tai määräpaikasta, kuljetusvälineestä ja terveystilanteesta;

iii)

yksityiskohtaiset tiedot d alakohdan i alakohdassa säädetyn taudinseuranta- ja taudintorjuntaohjelman täytäntöönpanosta ja tuloksista;

iv)

d alakohdan ii alakohdassa säädettyjen kliinisten tutkimusten, laboratoriotestien ja post mortem -tutkimusten tulokset;

v)

yksityiskohtaiset tiedot d alakohdan iii alakohdassa säädetyistä rokotuksista ja hoitotoimista;

vi)

alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltaisen viranomaisen mahdolliset ohjeet eristys- tai karanteeniaikana tehdyistä havainnoista;

f)

sen on varmistettava tautiin kuolleiden tai lopetettujen sorkka- ja kavioeläinten ruhojen hävittäminen;

g)

sen on varmistettava seuraavista tehtävistä vastaavan pitopaikan eläinlääkärin palvelut sopimuksella tai muulla oikeudellisella välineellä:

i)

pitopaikan toiminnan ja tässä artiklassa vahvistettujen hyväksyntäedellytysten noudattamisen valvonta;

ii)

d alakohdan i alakohdassa tarkoitetun taudinseurantaohjelman uudelleentarkastelu vähintään kerran vuodessa;

h)

poiketen siitä, mitä 9 artiklan c alakohdassa säädetään, sillä on oltava

i)

sopimus kolmannen maan tai alueen toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän laboratorion kanssa post mortem -tutkimusten suorittamiseksi;

tai

ii)

yksi tai useampi asianmukainen tila, jossa post mortem -tutkimuksia voidaan tehdä pitopaikan eläinlääkärin alaisuudessa.

31 artikla

Poikkeus kolmannen maan tai alueen luetteloimista ja sorkka- ja kavioeläinten alkuperäisen suljetun pitopaikan luetteloimista koskevasta vaatimuksesta

1.   Poiketen 3 artiklan 1 kohdassa ja 28 artiklan 1 kohdassa vahvistetuista vaatimuksista kolmansissa maissa tai alueilla sijaitsevista pitopaikoista saapuvien sorkka- ja kavioeläinten lähetysten, jotka eivät täytä kyseisiä vaatimuksia, sallitaan saapua unioniin, jos ne on tarkoitettu suljettuun laitokseen ja

a)

vaatimusten noudattaminen on mahdotonta poikkeuksellisten odottamattomien olosuhteiden vuoksi;

b)

kyseiset lähetykset täyttävät 32 artiklassa vahvistetut edellytykset.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetun lähetyksen määräpaikkana olevan jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle ja jäsenvaltioille pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean puitteissa ja suoraan unionissa sijaitsevalle sorkka- ja kavioeläinten saapumispaikalle 1 kohdan nojalla annetuista luvista ennen sorkka- ja kavioeläinten mahdollista siirtoa muiden jäsenvaltioiden kautta ja ennen tällaisten eläinten saapumista niiden alueelle.

32 artikla

Lisävaatimukset, jotka suljettuun pitopaikkaan tarkoitettujen sorkka- ja kavioeläinten alkuperäisten pitopaikkojen on täytettävä 31 artiklassa säädetyn poikkeuksen mukaisesti

Määräpaikkana olevan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen saa hyväksyä 31 artiklassa säädetyt sorkka- ja kavioeläinten lähetyksiä koskevat poikkeukset vain, jos lähetykset täyttävät seuraavat lisäedellytykset:

a)

omistaja tai omistajaa edustava luonnollinen henkilö on jättänyt määräpaikkana olevan jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle 31 artiklassa säädettyä erityistä poikkeusta koskevan ennakkohakemuksen, ja määräpaikkana oleva jäsenvaltio on antanut luvan poikkeukseen tehtyään riskinarvioinnin, joka on osoittanut, että tällaisen sorkka- ja kavioeläinten lähetyksen tuominen ei aiheuta eläinterveysriskiä unionille;

b)

33 ja 34 artiklassa vahvistettujen eläinterveyttä koskevien erityisvaatimusten noudattamiseksi sorkka- ja kavioeläimiä on pidetty tarvittavan, niiden osalta vaaditun ajan karanteenissa alkuperäpaikkana olevassa kolmannessa maassa tai olevalla alueella toimivaltaisen viranomaisen valvonnassa

i)

sorkka- ja kavioeläinten alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltaisen viranomaisen hyväksymässä paikassa;

ii)

a alakohdassa tarkoitetussa luvassa täsmennettyjen järjestelyjen mukaisesti, joiden on annettava vähintään samat takeet kuin ne, joista säädetään 28 artiklan 2–4 kohdassa sekä 33 ja 34 artiklassa;

c)

sorkka- ja kavioeläimiä pidetään karanteenissa määränpäänä olevassa pitopaikassa vähintään kuuden kuukauden ajan siitä päivästä, jona ne saapuvat unioniin, ja määräpaikkana olevan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi kyseisenä aikana toteuttaa asetuksen (EU) 2017/625 138 artiklan 2 kohdassa ja erityisesti sen a, d ja k alakohdassa säädetyt toimet.

33 artikla

Sorkka- ja kavioeläinten alkuperäistä suljettua pitopaikkaa koskevat eläinterveysvaatimukset, jotka liittyvät luetteloituihin tauteihin

Unionissa sijaitsevaan suljettuun pitopaikkaan tarkoitettujen sorkka- ja kavioeläinten lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos alkuperäinen suljettu pitopaikka noudattaa seuraavia luetteloituihin tauteihin liittyviä vaatimuksia:

a)

sorkka- ja kavioeläinten alkuperäisen suljetun pitopaikan osalta ei ole raportoitu liitteessä XII olevassa A osassa esitetyssä taulukossa mainittuja luetteloituja tauteja ajanjaksoina, jotka ilmoitetaan kyseisessä taulukossa näiden luetteloitujen tautien osalta;

b)

suljetun pitopaikan alueen ja sitä ympäröivän alueen osalta ei ole raportoitu liitteessä XII olevassa B osassa esitetyssä taulukossa mainittuja luetteloituja tauteja ajanjaksoina, jotka ilmoitetaan kyseisessä taulukossa näiden luetteloitujen tautien osalta.

34 artikla

Lähetyksen sorkka- ja kavioeläimiä koskevat eläinterveysvaatimukset, jotka liittyvät luetteloituihin tauteihin

Unionissa sijaitsevaan suljettuun pitopaikkaan tarkoitettujen sorkka- ja kavioeläinten lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen eläimet täyttävät seuraavat eläinterveyttä koskevat lisävaatimukset:

a)

niitä on pidetty alkuperäisessä suljetussa pitopaikassa yhtäjaksoisesti kuuden kuukauden ajan tai syntymästään lähtien, jos ne ovat alle kuuden kuukauden ikäisiä;

b)

ne eivät ole olleet kosketuksissa terveystilanteeltaan heikompien eläinten kanssa

i)

30 päivän aikana ennen päivää, jona ne on lähetetty unioniin, tai syntymästään lähtien, jos eläimet ovat alle 30 päivän ikäisiä;

ii)

kun niitä on kuljetettu hyväksytystä alkuperäisestä suljetusta pitopaikasta paikkaan, josta ne on lähetetty unioniin;

c)

kun on kyse liitteessä XII olevassa C osassa olevassa taulukossa mainituista taudeista,

i)

ne ovat peräisin kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä, joka noudattaa taulukossa vahvistettuja ajanjaksoja, joiden ajan asianomaisen maan, alueen tai vyöhykkeen on oltava vapaa kyseisistä taudeista;

tai

ii)

ne täyttävät liitteessä XII olevassa D osassa vahvistetut asiaankuuluvat lisävaatimukset;

d)

niitä ei ole rokotettu, kuten liitteessä XII olevan E osan taulukossa tarkoitetaan;

e)

jos ne on rokotettu pernaruttoa ja raivotautia vastaan, alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on toimittanut tiedot rokotuspäivästä, käytetystä rokotteesta ja mahdollisesta testistä, joka on tehty suojaavan immuunivasteen osoittamiseksi;

f)

ne ovat saaneet vähintään kaksi käsittelyä sisäisiä ja ulkoisia loisia vastaan unioniin lähettämistä edeltäneiden 40 päivän aikana.

Jos c alakohdan ii alakohdassa tarkoitettuihin lisävaatimuksiin sisältyy karanteeniaika tartunnanlevittäjiltä suojatuissa suljetun pitopaikan tiloissa, näiden tilojen on täytettävä liitteessä XII olevassa F osassa vahvistetut vaatimukset.

35 artikla

Suljettuihin pitopaikkoihin tarkoitettujen sorkka- ja kavioeläinten siirrot ja käsittely saapumisen jälkeen

Kun 27 artiklassa tarkoitetut kolmannessa maassa tai alueella sijaitsevasta suljetusta pitopaikasta peräisin olevat sorkka- ja kavioeläimet ovat saapuneet unioniin, niitä on pidettävä määränpäänä olevassa suljetussa pitopaikassa vähintään kuuden kuukauden ajan ennen päivää, jona ne siirretään toiseen suljettuun pitopaikkaan unionissa, paitsi jos eläimet viedään unionista tai siirretään teurastettaviksi.

3 OSASTO

SIIPIKARJAA JA VANKEUDESSA PIDETTÄVIÄ LINTUJA KOSKEVAT ELÄINTERVEYSVAATIMUKSET

1 LUKU

Siipikarjaa koskevat erityiset eläinterveysvaatimukset

1 JAKSO

KAIKKIA SIIPIKARJALAJEJA JA -LUOKKIA KOSKEVAT ELÄINTERVEYSVAATIMUKSET

36 artikla

Siipikarja, joka on tuotu alkuperäpaikkana olevaan kolmanteen maahan tai olevalle alueelle tai jommankumman vyöhykkeelle ennen unioniin saapumista

1.   Seuraavien lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on antanut takeet 2 kohdan mukaisesti:

a)

siipikarja, joka on tuotu alkuperäpaikkana olevaan kolmanteen maahaan tai olevalle alueelle tai jommankumman vyöhykkeelle jostain muusta kolmannesta maasta tai muulta alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä;

b)

sellaisista vanhempaisparvista peräisin olevat untuvikot, jotka on tuotu alkuperäpaikkana olevaan kolmanteen maahaan tai olevalle alueelle tai jommankumman vyöhykkeelle jostain muusta kolmannesta maasta tai muulta alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos siipikarjan alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on antanut takeet siitä, että

a)

kyseisessä kohdassa tarkoitetut siipikarja ja vanhempaisparvet on tuotu kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä, joka on luetteloitu tällaisten lähetysten unioniin saapumista varten;

b)

1 kohdassa tarkoitetut siipikarja ja vanhempaisparvet on tuotu kyseiseen kolmanteen maahan tai kyseiselle alueelle tai jommankumman vyöhykkeelle sellaisten eläinterveysvaatimusten mukaisesti, jotka ovat vähintään yhtä tiukat kuin ne, joita sovelletaan suoraan unioniin saapuviin kyseisten eläinten lähetyksiin.

37 artikla

Siipikarjan alkuperäpaikkana olevaa kolmatta maata tai aluetta tai jommankumman vyöhykettä koskevat vaatimukset

Siipikarjan lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos ne ovat peräisin kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä, joka täyttää seuraavat vaatimukset:

a)

sillä on ollut käytössään korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinseurantaohjelma vähintään kuuden kuukauden ajan ennen päivää, jona lähetys lähetetään unioniin, ja kyseinen seurantaohjelma täyttää vaatimukset, jotka vahvistetaan

i)

tämän asetuksen liitteessä II;

tai

ii)

Maailman eläintautijärjestön (OIE) julkaiseman maaeläinten terveyttä koskevan säännöstön asiaankuuluvassa luvussa;

b)

sen katsotaan olevan 38 artiklan mukaisesti vapaa korkeapatogeenisesta lintuinfluenssasta;

c)

jos alkuperäpaikkana olevassa kolmannessa maassa tai olevalla alueella rokotetaan korkeapatogeenista lintuinfluenssaa vastaan, kyseisen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on antanut takeet siitä, että

i)

rokotusohjelma täyttää liitteessä XIII vahvistetut vaatimukset;

ii)

tämän artiklan a alakohdassa tarkoitettu seurantaohjelma täyttää liitteessä II vahvistettujen vaatimusten lisäksi liitteessä XIII olevassa 2 kohdassa vahvistetut vaatimukset;

iii)

se on sitoutunut ilmoittamaan komissiolle kaikista kyseisen kolmannen maan tai alueen tai jommankumman vyöhykkeen rokotusohjelman muutoksista;

d)

sen

i)

katsotaan olevan vapaa Newcastlen tautiviruksen aiheuttamasta tartunnasta 39 artiklan mukaisesti, kun on kyse muusta siipikarjasta kuin sileälastaisista linnuista;

ii)

kun on kyse sileälastaisista linnuista,

katsotaan olevan vapaa Newcastlen tautiviruksen aiheuttamasta tartunnasta 39 artiklan mukaisesti;

tai

ei katsota olevan 39 artiklan mukaisesti vapaa Newcastlen tautiviruksen aiheuttamasta tartunnasta, mutta alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on antanut takeet siitä, että Newcastlen tautiviruksen aiheuttamaa tartuntaa koskevat vaatimukset täyttyvät eristyksen, seurannan ja testauksen osalta liitteen XIV mukaisesti;

e)

jos Newcastlen tautiviruksen aiheuttamaa tartuntaa vastaan annetaan rokotuksia, kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on antanut takeet siitä, että

i)

käytettävät rokotteet ovat liitteessä XV olevassa 1 kohdassa Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan vastaisille rokotteille vahvistettujen yleisten ja erityisten kriteerien mukaisia;

tai

ii)

käytettävät rokotteet ovat liitteessä XV olevassa 1 kohdassa Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan vastaisille rokotteille vahvistettujen yleisten kriteerien mukaisia ja siipikarja täyttää liitteessä XV olevassa 2 kohdassa vahvistetut eläinterveysvaatimukset, jotka koskevat sellaisesta kolmannesta maasta tai sellaiselta alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä peräisin olevia siipikarjaa ja siitosmunia, jossa tai jolla käytettävät Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan vastaiset rokotteet eivät täytä liitteessä XV olevassa 1 kohdassa vahvistettuja erityisiä kriteerejä;

f)

se on sitoutunut toimittamaan komissiolle seuraavat tiedot korkeapatogeenisen lintuinfluenssan tai Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan taudinpurkauksen yhteydessä:

i)

tiedot tautitilanteesta 24 tunnin kuluessa siitä, kun korkeapatogeenisen lintuinfluenssan tai Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan alkuperäinen taudinpurkaus on vahvistettu;

ii)

säännölliset päivitykset tautitilanteesta;

g)

se on sitoutunut toimittamaan virusisolaatteja korkeapatogeenisen lintuinfluenssan tai Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan alkuperäisistä taudinpurkauksista Euroopan unionin vertailulaboratoriolle lintuinfluenssaa ja Newcastlen tautia varten.

38 artikla

Alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen tai jommankumman vyöhykkeen vapaus korkeapatogeenisesta lintuinfluenssasta

1.   Kolmannen maan tai alueen tai jommankumman vyöhykkeen katsotaan olevan vapaa korkeapatogeenisesta lintuinfluenssasta, kun se on antanut komissiolle seuraavat takeet:

a)

37 artiklan a alakohdan mukaista korkeapatogeenisen lintuinfluenssan seurantaohjelmaa on toteutettu vähintään kuuden kuukauden ajan ennen päivää, jona virkaeläinlääkäri antaa todistuksen lähetyksen unioniin lähettämistä varten;

b)

kyseisessä kolmannessa maassa tai kyseisellä alueella tai jommankumman vyöhykkeellä ei ole esiintynyt korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkauksia siipikarjassa vähintään 12 kuukauteen ennen päivää, jona virkaeläinlääkäri antaa todistuksen lähetyksen unioniin lähettämistä varten.

2.   Sen jälkeen, kun kolmannessa maassa tai alueella tai jommankumman vyöhykkeellä, jonka katsottiin aiemmin olevan vapaa korkeapatogeenisesta lintuinfluenssasta 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla, on tapahtunut tämän taudin taudinpurkaus, kyseisen maan tai alueen tai vyöhykkeen katsotaan jälleen olevan vapaa korkeapatogeenisesta lintuinfluenssasta, kun seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

korkeapatogeenisen lintuinfluenssan torjumiseksi on toteutettu hävittämistoimenpiteitä;

b)

kaikissa pitopaikoissa, joissa on aiemmin esiintynyt tartuntaa, on toteutettu riittävä puhdistus ja desinfiointi;

c)

kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on toteuttanut vähintään kolmen kuukauden ajan a ja b alakohdassa tarkoitettujen hävittämistoimenpiteiden ja puhdistuksen ja desinfioinnin päättymisen jälkeen seurantaohjelmaa, joka on ainakin riskipopulaatioista poimitun edustavan satunnaisotoksen negatiivisten tulosten perusteella antanut varmuuden siitä, ettei tartuntaa esiinny, ottaen huomioon esiintyneisiin taudinpurkauksiin liittyneet epidemiologiset erityisolosuhteet.

39 artikla

Alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen tai jommankumman vyöhykkeen vapaus Newcastlen tautiviruksen aiheuttamasta tartunnasta

1.   Kolmannen maan tai alueen tai jommankumman vyöhykkeen katsotaan olevan vapaa Newcastlen tautiviruksen aiheuttamasta tartunnasta, kun kyseisessä maassa tai kyseisellä alueella tai vyöhykkeellä ei ole esiintynyt Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan taudinpurkausta vähintään 12 kuukauteen ennen päivää, jona virkaeläinlääkäri antaa todistuksen lähetyksen unioniin lähettämistä varten.

2.   Kun kolmannessa maassa tai alueella tai jommankumman vyöhykkeellä, joka oli aiemmin vapaa Newcastlen tautiviruksen aiheuttamasta tartunnasta 1 kohdassa tarkoitetun mukaisesti, tapahtuu tämän tartunnan taudinpurkaus, kyseisen maan tai alueen tai vyöhykkeen katsotaan jälleen olevan vapaa Newcastlen tautiviruksen aiheuttamasta tartunnasta, kun seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

taudin torjumiseksi on toteutettu hävittämistoimenpiteitä;

b)

kaikissa pitopaikoissa, joissa on aiemmin esiintynyt tartuntaa, on toteutettu riittävä puhdistus ja desinfiointi;

c)

vähintään kolmen kuukauden kuluessa a ja b alakohdassa tarkoitettujen hävittämistoimenpiteiden ja puhdistuksen ja desinfioinnin päättymisen jälkeen kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on osoittanut tehostetuilla tutkimuksilla, joihin on kuulunut taudinpurkaukseen liittyvä laboratoriotestaus, että kyseistä tautia ei esiinny kyseisessä maassa tai kyseisellä alueella tai jommankumman vyöhykkeellä.

40 artikla

Siipikarjan alkuperäinen pitopaikka

1.   Siitossiipikarjan ja tuotantosiipikarjan lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen eläimet tulevat sellaisista pitopaikoista, jotka alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt vähintään yhtä tiukkojen vaatimusten mukaisesti kuin vaatimukset, jotka vahvistetaan delegoidun asetuksen (EU) 2019/2035 8 artiklassa, ja

a)

joiden hyväksyntää ei ole peruutettu väliaikaisesti tai kokonaan;

b)

joiden ympäristössä ei ole esiintynyt 10 kilometrin säteellä, mukaan lukien tarvittaessa naapurimaan alue, korkeapatogeenisen lintuinfluenssan tai Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan taudinpurkauksia vähintään 30 päivän aikana ennen unioniin tarkoitetun lähetyksen lastauspäivää;

c)

joissa ei ole raportoitu vahvistettuja matalapatogeenisten lintuinfluenssavirusten aiheuttamia tartuntatapauksia vähintään 21 päivän aikana ennen unioniin tarkoitetun lähetyksen lastauspäivää.

2.   Teurastettavaksi tarkoitetun siipikarjan lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen eläimet tulevat pitopaikoista,

a)

joiden ympäristössä ei ole esiintynyt 10 kilometrin säteellä, mukaan lukien tarvittaessa naapurimaan alue, korkeapatogeenisen lintuinfluenssan tai Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan taudinpurkauksia vähintään 30 päivän aikana ennen unioniin tarkoitetun lähetyksen lastauspäivää;

b)

joissa ei ole raportoitu vahvistettuja matalapatogeenisten lintuinfluenssavirusten aiheuttamia tartuntatapauksia vähintään 21 päivän aikana ennen unioniin tarkoitetun lähetyksen lastauspäivää.

3.   Untuvikkojen lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen eläimet

a)

on haudottu sellaisissa pitopaikoissa, jotka alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt vähintään yhtä tiukkojen vaatimusten mukaisesti kuin delegoidun asetuksen (EU) 2019/2035 7 artiklassa vahvistetut vaatimukset; ja

i)

pitopaikkojen hyväksyntää ei ole peruutettu väliaikaisesti tai kokonaan;

ii)

pitopaikkojen ympäristössä ei ole esiintynyt 10 kilometrin säteellä, mukaan lukien tarvittaessa naapurimaan alue, korkeapatogeenisen lintuinfluenssan tai Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan taudinpurkauksia vähintään 30 päivän aikana ennen päivää, jona lähetys lähetetään unioniin;

b)

tulevat sellaisissa pitopaikoissa pidetyistä parvista, jotka alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt vähintään yhtä tiukkojen vaatimusten mukaisesti kuin delegoidun asetuksen (EU) 2019/2035 8 artiklassa vahvistetut vaatimukset, ja

i)

pitopaikkojen hyväksyntää ei ollut peruutettu väliaikaisesti tai kokonaan ajankohtana, jona siitosmunat, joista untuvikot on haudottu, lähetettiin hautomoon;

ii)

pitopaikassa ei ole raportoitu vahvistettuja matalapatogeenisten lintuinfluenssavirusten aiheuttamia tartuntatapauksia vähintään 21 päivän aikana ennen niiden siitosmunien keräyspäivää, joista untuvikot on haudottu.

41 artikla

Siipikarjan kuljetuksessa käytettäviä kuljetuspäällyksiä koskevat erityiset ennaltaehkäisevät toimenpiteet

Siipikarjan lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetykset on kuljetettu kuljetuspäällyksissä, jotka täyttävät 18 artiklan vaatimusten lisäksi seuraavat vaatimukset:

a)

ne on suljettu alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltaisen viranomaisen ohjeiden mukaisesti siten, ettei sisällön vaihtaminen ole mahdollista;

b)

niissä on liitteessä XVI vahvistetut tiedot kyseisestä siipikarjalajista ja -luokasta;

c)

untuvikkojen tapauksessa ne ovat kertakäyttöisiä, puhtaita ja ensimmäistä kertaa käytössä.

42 artikla

Siipikarjan saapuminen jäsenvaltioihin, joilla on Newcastlen tautiviruksen aiheuttamasta tartunnasta vapaa asema ilman rokotuksia

1.   Sellaiseen jäsenvaltioon tarkoitettujen siitossiipikarjan ja tuotantosiipikarjan lähetysten, jolla on Newcastlen tautiviruksen aiheuttamasta tartunnasta vapaa asema ilman rokotuksia, sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen eläimet täyttävät seuraavat vaatimukset:

a)

siipikarjaa ei ole rokotettu Newcastlen tautiviruksen aiheuttamaa tartuntaa vastaan;

b)

siipikarjaa on pidetty vähintään 14 päivän ajan ennen unioniin tarkoitetun lähetyksen lastauspäivää eristyksissä virkaeläinlääkärin valvonnassa alkuperäisessä pitopaikassa tai karanteenipitopaikassa, jossa

i)

mitään siipikarjaa ei ole rokotettu Newcastlen tautiviruksen aiheuttamaa tartuntaa vastaan vähintään 21 päivään ennen lähetyksen lastauspäivää;

ii)

pitopaikkaan ei ole saapunut yhtään lähetykseen kuulumatonta lintua i alakohdassa tarkoitettuna aikana;

iii)

ei ole annettu rokotuksia;

c)

serologisista testeistä, jotka on tehty siipikarjalle verinäytteistä Newcastlen tautivirukseen kohdistuvien vasta-aineiden osoittamiseksi tasolla, jolla voidaan 95 prosentin varmuudella osoittaa tartunnan 5 prosentin esiintyvyys, on saatu negatiiviset tulokset vähintään 14 päivän aikana ennen unioniin tarkoitetun lähetyksen lastauspäivää.

2.   Sellaiseen jäsenvaltioon teurastettavaksi tarkoitetun siipikarjan lähetysten, jolla on Newcastlen tautiviruksen aiheuttamasta tartunnasta vapaa asema ilman rokotuksia, sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen eläimet ovat peräisin parvista,

a)

joita ei ole rokotettu Newcastlen tautiviruksen aiheuttama tartuntaa vastaan ja joista on saatu negatiiviset tulokset serologisissa testeissä, jotka on tehty verinäytteistä Newcastlen tautivirukseen kohdistuvien vasta-aineiden osoittamiseksi tasolla, jolla voidaan 95 prosentin varmuudella osoittaa tartunnan 5 prosentin esiintyvyys, vähintään 14 päivään ennen päivää, jona lähetys on lastattu unioniin lähetettäväksi;

tai

b)

jotka on rokotettu Newcastlen tautiviruksen aiheuttamaa tartuntaa vastaan, mutta ei elävällä rokotteella, vähintään 30 päivää ennen unioniin tarkoitetun lähetyksen lastauspäivää ja joille on tehty enintään 14 päivää ennen kyseistä päivää Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan varalta negatiivisin tuloksin viruseristystesti, joka perustuu sattumanvaraisesti valittujen vähintään 60 linnun yhteissuolesta otettuihin pyyhkäisynäytteisiin tai ulostenäytteisiin.

3.   Sellaiseen jäsenvaltioon tarkoitettujen untuvikkojen lähetysten, jolla on Newcastlen tautiviruksen aiheuttamasta tartunnasta vapaa asema ilman rokotuksia, sallitaan saapua unioniin vain, jos

a)

lähetyksen eläimiä ei ole rokotettu Newcastlen tautiviruksen aiheuttamaa tartuntaa vastaan;

b)

ne on saatu siitosmunista, jotka ovat peräisin sellaisista parvista, jotka täyttävät jonkin seuraavista vaatimuksista:

i)

niitä ei ole rokotettu Newcastlen tautiviruksen aiheuttamaa tartuntaa vastaan;

tai

ii)

ne on rokotettu inaktivoidulla rokotteella Newcastlen tautiviruksen aiheuttamaa tartuntaa vastaan;

tai

iii)

ne on rokotettu elävällä rokotteella Newcastlen tautiviruksen aiheuttamaa tartuntaa vastaan viimeistään 60 päivää ennen munien keräyspäivää;

c)

ne tulevat hautomosta, joka toimii siten, että munat, joista unioniin saapuviksi tarkoitetut untuvikot saadaan, haudotaan täysin eri aikaan ja eri tiloissa kuin munat, jotka eivät täytä b alakohdassa vahvistettuja vaatimuksia.

2 JAKSO

SIITOS- JA TUOTANTOSIIPIKARJAA KOSKEVAT ERITYISET ELÄINTERVEYSVAATIMUKSET

43 artikla

Jalostukseen tarkoitettujen sileälastaisten lintujen ja tuotantoon tarkoitettujen sileälastaisten lintujen merkitseminen tunnistimella

Jalostukseen tarkoitettujen sileälastaisten lintujen ja tuotantoon tarkoitettujen sileälastaisten lintujen lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen eläimet on merkitty yksilöllisesti kaulamerkeillä tai injektoitavalla transponderilla,

a)

joissa on alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen koodi ISO-standardin 3166 mukaisesti kaksikirjaimisessa muodossa;

b)

jotka ovat ISO-standardien 11784 ja 11785 mukaisia.

44 artikla

Siitos- ja tuotantosiipikarjan lähetyksiin sovellettavat alkuperäparvea koskevat erityiset eläinterveysvaatimukset

Siitossiipikarjan ja tuotantosiipikarjan lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen eläimet ovat peräisin parvista, jotka täyttävät seuraavat vaatimukset:

a)

parvia ei ole rokotettu korkeapatogeenista lintuinfluenssaa vastaan;

b)

jos parvet on rokotettu Newcastlen tautiviruksen aiheuttamaa tartuntaa vastaan,

i)

alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltaiset viranomaiset ovat antaneet takeet siitä, että käytetyt rokotteet täyttävät seuraavat vaatimukset:

Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan vastaisia rokotteita koskevat yleiset ja erityiset kriteerit, jotka vahvistetaan liitteessä XV olevassa 1 kohdassa;

tai

Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan vastaisia rokotteita koskevat yleiset kriteerit, jotka vahvistetaan liitteessä XV olevassa 1 kohdassa, ja siipikarja täyttää liitteessä XV olevassa 2 kohdassa vahvistetut sellaisesta kolmannesta maasta tai sellaiselta alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä peräisin olevia siipikarjaa ja siitosmunia koskevat eläinterveysvaatimukset, jossa tai jolla käytettävät Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan vastaiset rokotteet eivät täytä liitteessä XV olevassa 1 kohdassa vahvistettuja erityisiä kriteerejä;

ii)

lähetyksestä annetaan liitteessä XV olevassa 4 kohdassa edellytetyt tiedot;

c)

parviin on sovellettu taudinseurantaohjelmaa, joka täyttää delegoidun asetuksen (EU) 2019/2035 liitteessä II vahvistetut vaatimukset, eikä parvissa ole havaittu seuraavien taudinaiheuttajien aiheuttamia tartuntoja tai syitä epäillä tällaisia tartuntoja:

i)

Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum ja Mycoplasma gallisepticum, kun on kyse lajista Gallus gallus;

ii)

Salmonella arizonae (seroryhmä O:18(k)), Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum, Mycoplasma meleagridis ja Mycoplasma gallisepticum, kun on kyse lajista Meleagris gallopavo;

iii)

Salmonella pullorum ja Salmonella gallinarum, kun on kyse lajeista Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix ja Anas spp.;

d)

parvia pidetään pitopaikoissa, jotka ovat toteuttaneet seuraavat toimenpiteet, jos sitä päivää edeltäneiden 12 kuukauden aikana, jona lähetys lastataan unionin lähetettäväksi, on vahvistettu Salmonella pullorum-, S. gallinarum- ja S. arizonae -tartunta:

i)

tartunnan saanut parvi on teurastettu tai lopetettu ja hävitetty;

ii)

pitopaikka on puhdistettu ja desinfioitu sen jälkeen, kun i alakohdassa tarkoitettu tartunnan saanut parvi on teurastettu tai lopetettu;

iii)

edellä ii alakohdassa tarkoitetun puhdistuksen ja desinfioinnin jälkeen kaikki pitopaikan parvet on testattu negatiivisin tuloksin Salmonella pullorum-, S. gallinarum- ja S. arizonae -tartunnan varalta kahdella vähintään 21 päivän välein tehdyllä testillä c alakohdassa tarkoitetun taudinseurantaohjelman mukaisesti;

e)

parvia pidetään pitopaikoissa, jotka ovat toteuttaneet seuraavat toimenpiteet, jos sitä päivää edeltäneiden 12 kuukauden aikana, jona lähetys lastataan unioniin lähetettäväksi, on vahvistettu lintujen mykoplasmoosi (Mycoplasma gallisepticum ja M. meleagridis):

joko

i)

tartunnan saanut parvi on testattu negatiivisin tuloksin lintujen mykoplasmoosin (Mycoplasma gallisepticum ja M. meleagridis) varalta kahdella testillä, jotka on tehty koko parvelle vähintään 60 päivän välein c alakohdassa tarkoitetun taudinseurantaohjelman mukaisesti;

tai

ii)

tartunnan saanut parvi on teurastettu tai lopetettu ja hävitetty, pitopaikka on puhdistettu ja desinfioitu, ja puhdistuksen ja desinfioinnin jälkeen kaikki pitopaikan parvet on testattu negatiivisin tuloksin lintujen mykoplasmoosin (Mycoplasma gallisepticum ja M. meleagridis) varalta kahdella vähintään 21 päivän välein tehdyllä testillä c alakohdassa tarkoitetun taudinseurantaohjelman mukaisesti.

3 JAKSO

TEURASTETTAVAKSI TARKOITETTUA SIIPIKARJAA KOSKEVAT ERITYISET ELÄINTERVEYSVAATIMUKSET

45 artikla

Teurastettavaksi tarkoitetun siipikarjan lähetyksiin sovellettavat alkuperäparvea koskevat erityiset eläinterveysvaatimukset

Teurastettavaksi tarkoitetun siipikarjan lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen eläimet ovat peräisin parvista, jotka täyttävät seuraavat vaatimukset:

a)

niitä ei ole rokotettu korkeapatogeenista lintuinfluenssaa vastaan;

b)

jos ne on rokotettu Newcastlen tautiviruksen aiheuttamaa tartuntaa vastaan,

i)

alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on antanut takeet siitä, että

käytetyt rokotteet ovat liitteessä XV olevassa 1 kohdassa Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan vastaisille rokotteille vahvistettujen yleisten ja erityisten kriteerien mukaisia;

tai

käytetyt rokotteet ovat liitteessä XV olevassa 1 kohdassa Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan vastaisille rokotteille vahvistettujen yleisten kriteerien mukaisia ja siipikarja täyttää liitteessä XV olevassa 2 kohdassa vahvistetut eläinterveysvaatimukset, jotka koskevat sellaisesta kolmannesta maasta tai sellaiselta alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä peräisin olevia siipikarjaa ja siitosmunia, jossa tai jolla käytettävät Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan vastaiset rokotteet eivät täytä liitteessä XV olevassa 1 kohdassa vahvistettuja erityisiä kriteerejä;

ii)

jokaisesta lähetyksestä annetaan liitteessä XV olevassa 4 kohdassa edellytetyt tiedot.

4 JAKSO

UNTUVIKKOJA KOSKEVAT ERITYISET ELÄINTERVEYSVAATIMUKSET

46 artikla

Untuvikkojen lähetyksiin sovellettavat alkuperäparvea koskevat erityiset eläinterveysvaatimukset

Untuvikkojen lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen eläimet ovat peräisin parvista, jotka täyttävät seuraavat vaatimukset:

a)

jos parvet on rokotettu korkeapatogeenista lintuinfluenssaa vastaan, alkuperäpaikkana oleva kolmas maa tai alue on antanut takeet liitteessä XIII vahvistettujen rokotusohjelmia ja lisäseurantaa koskevien vähimmäisvaatimusten noudattamisesta;

b)

jos parvet on rokotettu Newcastlen tautiviruksen aiheuttamaa tartuntaa vastaan,

i)

alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on antanut takeet siitä, että käytetyt rokotteet täyttävät

Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan vastaisia rokotteita koskevat yleiset ja erityiset kriteerit, jotka vahvistetaan liitteessä XV olevassa 1 kohdassa;

tai

Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan vastaisia tunnustettuja rokotteita koskevat yleiset kriteerit, jotka vahvistetaan liitteessä XV olevassa 1 kohdassa, ja siipikarja ja siitosmunat, joista untuvikot ovat peräisin, täyttävät liitteessä XV olevassa 2 kohdassa vahvistetut sellaisesta kolmannesta maasta tai sellaiselta alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä peräisin olevia siipikarjaa ja siitosmunia koskevat eläinterveysvaatimukset, jossa tai jolla käytettävät Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan vastaiset rokotteet eivät täytä liitteessä XV olevassa 1 kohdassa vahvistettuja erityisiä kriteerejä;

ii)

jokaisesta lähetyksestä annetaan liitteessä XV olevassa 4 kohdassa edellytetyt tiedot;

c)

parviin on sovellettu taudinseurantaohjelmaa, joka täyttää delegoidun asetuksen (EU) 2019/2035 liitteessä II vahvistetut vaatimukset, eikä parvissa ole havaittu seuraavien taudinaiheuttajien aiheuttamia tartuntoja tai syitä epäillä tällaisia tartuntoja:

i)

Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum ja Mycoplasma gallisepticum, kun on kyse lajista Gallus gallus;

ii)

Salmonella arizonae (seroryhmä O:18(k)), Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum, Mycoplasma meleagridis ja Mycoplasma gallisepticum, kun on kyse lajista Meleagris gallopavo;

iii)

Salmonella pullorum ja Salmonella gallinarum, kun on kyse lajeista Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix ja Anas spp.;

d)

parvia pidetään pitopaikoissa, jotka ovat toteuttaneet seuraavat toimenpiteet, jos sitä päivää edeltäneiden 12 kuukauden aikana, jona lähetys on lastattu unioniin lähetettäväksi, on vahvistettu Salmonella pullorum-, S. gallinarum- ja S. arizonae -tartunta:

i)

tartunnan saanut parvi on teurastettu tai lopetettu ja hävitetty;

ii)

pitopaikka on puhdistettu ja desinfioitu i alakohdassa tarkoitetun tartunnan saaneen parven teurastamisen tai lopettamisen jälkeen;

iii)

edellä ii alakohdassa tarkoitetun puhdistuksen ja desinfioinnin jälkeen kaikki pitopaikan parvet on testattu negatiivisin tuloksin Salmonella pullorum-, S. gallinarum- ja S. arizonae -tartunnan varalta kahdella vähintään 21 päivän välein tehdyllä testillä c alakohdassa tarkoitetun taudinseurantaohjelman mukaisesti;

e)

parvia pidetään pitopaikoissa, jotka ovat toteuttaneet seuraavat toimenpiteet, jos sitä päivää edeltäneiden 12 kuukauden aikana, jona lähetys on lastattu unioniin lähetettäväksi, on vahvistettu lintujen mykoplasmoosi (Mycoplasma gallisepticum ja M. meleagridis):

joko

i)

tartunnan saanut parvi on testattu negatiivisin tuloksin lintujen mykoplasmoosin (Mycoplasma gallisepticum ja M. meleagridis) varalta kahdella testillä, jotka on tehty koko parvelle vähintään 60 päivän välein c alakohdassa tarkoitetun taudinseurantaohjelman mukaisesti;

tai

ii)

tartunnan saanut parvi on teurastettu tai lopetettu ja hävitetty, pitopaikka on puhdistettu ja desinfioitu, ja puhdistuksen ja desinfioinnin jälkeen kaikki pitopaikan parvet on testattu negatiivisin tuloksin lintujen mykoplasmoosin (Mycoplasma gallisepticum ja M. meleagridis) varalta kahdella vähintään 21 päivän välein tehdyllä testillä c alakohdassa tarkoitetun taudinseurantaohjelman mukaisesti.

47 artikla

Untuvikkojen lähetyksiä koskevat erityiset eläinterveysvaatimukset, jotka liittyvät siitosmuniin, joista untuvikot on saatu

Untuvikkojen lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen eläimet ovat peräisin siitosmunista, jotka

a)

täyttivät III osan 2 osastossa vahvistetut unioniin saapumista koskevat eläinterveysvaatimukset;

b)

oli merkitty toimivaltaisen viranomaisen ohjeiden mukaisesti ennen hautomoon lähettämistä;

c)

oli desinfioitu toimivaltaisen viranomaisen ohjeiden mukaisesti;

d)

eivät olleet kosketuksissa terveystilanteeltaan heikomman siipikarjan tai heikompien siitosmunien kanssa tai vankeudessa pidettävien lintujen tai luonnonvaraisten lintujen kanssa joko hautomoon kuljetuksen aikana tai hautomossa.

48 artikla

Untuvikkoja koskevat erityiset eläinterveysvaatimukset

Untuvikkojen lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen eläimiä ei ole rokotettu lintuinfluenssaa vastaan.

5 JAKSO

ALLE 20 YKSILÖSTÄ KOOSTUVAA SIIPIKARJAA KOSKEVAT ERITYISET ELÄINTERVEYSVAATIMUKSET

49 artikla

Sellaisia lähetyksiä koskevat poikkeukset ja erityisvaatimukset, jotka koostuvat alle 20 yksilöstä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

Poiketen siitä, mitä 14 artiklan 3 kohdassa, 17, 18, 40 ja 41 artiklassa sekä 43–48 artiklassa säädetään, lähetysten, jotka koostuvat alle 20 yksilöstä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja, sallitaan saapua unioniin, jos ne täyttävät seuraavat vaatimukset:

a)

siipikarja tulee pitopaikoista, jotka täyttävät seuraavat vaatimukset:

i)

niissä ei ole raportoitu vahvistettuja matalapatogeenisten lintuinfluenssavirusten aiheuttamia tartuntatapauksia vähintään 21 päivän aikana ennen unioniin tarkoitetun lähetyksen lastauspäivä tai niiden siitosmunien keräyspäivää, joista untuvikot on haudottu;

ii)

niiden ympäristössä ei ole esiintynyt 10 kilometrin säteellä, mukaan lukien tarvittaessa naapurimaan alue, korkeapatogeenisen lintuinfluenssan tai Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan taudinpurkauksia vähintään 30 päivän aikana ennen unioniin tarkoitetun lähetyksen lastauspäivää;

b)

siipikarja tai untuvikkojen tapauksessa untuvikkojen alkuperäparvi on eristetty alkuperäisessä pitopaikassa vähintään 21 päivän ajan ennen unioniin tarkoitetun lähetyksen lastauspäivää;

c)

korkeapatogeenisen lintuinfluenssan vastaisten rokotusten osalta:

i)

siipikarjaa ei ole rokotettu korkeapatogeenista lintuinfluenssaa vastaan;

ii)

jos untuvikkojen vanhempaisparvet on rokotettu korkeapatogeenista lintuinfluenssaa vastaan, alkuperäpaikkana oleva kolmas maa tai alue on antanut takeet liitteessä XIII vahvistettujen rokotusohjelmia ja lisäseurantaa koskevien vähimmäisvaatimusten noudattamisesta;

d)

jos siipikarja tai untuvikkojen vanhempaisparvi on rokotettu Newcastlen tautiviruksen aiheuttamaa tartuntaa vastaan,

i)

alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on antanut takeet siitä, että käytetyt rokotteet täyttävät

Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan vastaisia rokotteita koskevat yleiset ja erityiset kriteerit, jotka vahvistetaan liitteessä XV olevassa 1 kohdassa;

tai

Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan vastaisia rokotteita koskevat yleiset kriteerit, jotka vahvistetaan liitteessä XV olevassa 1 kohdassa, ja siipikarja täyttää liitteessä XV olevassa 2 kohdassa vahvistetut sellaisesta kolmannesta maasta tai sellaiselta alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä peräisin olevia siipikarjaa ja siitosmunia koskevat eläinterveysvaatimukset, jossa tai jolla käytettävät Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan vastaiset rokotteet eivät täytä liitteessä XV olevassa 1 kohdassa vahvistettuja erityisiä kriteerejä;

ii)

jokaisesta lähetyksestä annetaan liitteessä XV olevassa 4 kohdassa edellytetyt tiedot;

e)

siipikarjassa tai untuvikkojen tapauksessa untuvikkojen alkuperäparvessa ei ole havaittu seuraavien taudinaiheuttajien aiheuttamia tartuntoja tai syitä epäillä tällaisia tartuntoja testeissä, jotka on tehty sellaisten lähetysten testaamista koskevien vaatimusten mukaisesti, jotka koostuvat alle 20 yksilöstä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja tai alle 20:stä tällaisen siipikarjan siitosmunista, ennen unioniin saapumista liitteen XVII mukaisesti:

i)

Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum ja Mycoplasma gallisepticum, kun on kyse lajista Gallus gallus;

ii)

Salmonella arizonae (seroryhmä O:18(k)), Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum, Mycoplasma meleagridis ja Mycoplasma gallisepticum, kun on kyse lajista Meleagris gallopavo;

iii)

Salmonella pullorum ja Salmonella gallinarum, kun on kyse lajeista Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix ja Anas spp.

6 JAKSO

ERITYISET ELÄINTERVEYSVAATIMUKSET, JOTKA KOSKEVAT SIIPIKARJAN SIIRTOJA JA KÄSITTELYÄ UNIONIIN SAAPUMISEN JÄLKEEN

50 artikla

Määränpäänä olevan pitopaikan toimijoiden velvollisuudet siipikarjan lähetysten unioniin saapumisen jälkeen

1.   Määränpäänä olevan pitopaikan toimijoiden on pidettävä siitossiipikarjaa, tuotantosiipikarjaa, lukuun ottamatta riistalintujen luontoon istuttamiseen tarkoitettua tuotantosiipikarjaa, ja untuvikkoja, jotka ovat saapuneet unioniin kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä, määränpäänä olevissa pitopaikoissa niiden saapumispäivästä alkaen yhtäjaksoisesti vähintään

a)

kuuden viikon ajan;

tai

b)

teurastuspäivään saakka, jos eläimet teurastetaan kuuden viikon kuluessa saapumispäivästä.

2.   Edellä 1 kohdan a alakohdassa säädetty kuuden viikon ajanjakso voidaan muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen tapauksessa lyhentää kolmeen viikkoon edellyttäen, että 51 artiklan b alakohdan mukainen näytteenotto ja testaus on suoritettu toimijan pyynnöstä ja niistä on saatu toivotut tulokset.

3.   Määränpäänä olevan pitopaikan toimijoiden on varmistettava, että virkaeläinlääkäri tekee määränpäänä olevassa pitopaikassa kliinisen tarkastuksen 1 kohdassa tarkoitetulle siipikarjalle viimeistään kyseisessä kohdassa säädettyjen ajanjaksojen päättymispäivänä.

4.   Toimijoiden on pidettävä kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä saapunut siipikarja erillään muista siipikarjaparvista 1 kohdassa tarkoitettuina ajanjaksoina.

5.   Jos 1 kohdassa tarkoitettu siipikarja sijoitetaan samaan parveen kuin muu määränpäänä olevassa pitopaikassa oleva siipikarja, 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut ajanjaksot alkavat siitä päivästä, jona viimeinen lintu tuodaan määränpäänä olevaan pitopaikkaan, eikä pitopaikassa olevaa siipikarjaa saa siirtää parvesta ennen kyseisten ajanjaksojen päättymistä.

51 artikla

Toimivaltaisten viranomaisten velvollisuus, joka koskee siipikarjan lähetyksille unioniin saapumisen jälkeen suoritettavia näytteenottoa ja testausta

Määräpaikkana olevan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että

a)

virkaeläinlääkäri tekee 50 artiklan 1 kohdassa säädettyinä ajanjaksoina siitossiipikarjalle, tuotantosiipikarjalle, lukuun ottamatta riistalintujen luontoon istuttamiseen tarkoitettua tuotantosiipikarjaa, ja untuvikoille, jotka ovat saapuneet unioniin kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä, määränpäänä olevassa pitopaikassa kliinisen tarkastuksen viimeistään kyseisessä artiklassa säädettyjen asiaankuuluvien ajanjaksojen päättymispäivänä ja ottaa kyseisistä eläimistä tarvittaessa näytteet testausta varten niiden terveystilanteen seuraamiseksi;

b)

muulle siipikarjalle kuin sileälastaisille linnuille suoritetaan toimijan pyynnöstä näytteenotto ja testaus 50 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla liitteen XVIII mukaisesti.

52 artikla

Toimivaltaisten viranomaisten velvollisuus, joka koskee näytteenottoa ja testausta sellaisesta kolmannesta maasta tai sellaiselta alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä peräisin olevien sileälastaisten lintujen lähetysten unioniin saapumisen jälkeen, joka ei ole vapaa Newcastlen tautiviruksen aiheuttamasta tartunnasta

Määräpaikkana olevan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että jalostukseen tarkoitetuille sileälastaisille linnuille, tuotantoon tarkoitetuille sileälastaisille linnuille ja sileälastaisten lintujen untuvikoille, jotka tulevat kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä, joka ei ole vapaa Newcastlen tautiviruksen aiheuttamasta tartunnasta, tehdään seuraavat toimenpiteet 50 artiklan 1 kohdassa säädettyinä ajanjaksoina:

a)

toimivaltainen viranomainen tekee niille Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan varalta viruksen osoittamistestin kultakin sileälastaiselta linnulta yhteissuolesta otetusta pyyhkäisynäytteestä tai kunkin sileälastaisen linnun ulostenäytteestä;

b)

a alakohdassa tarkoitettujen vaatimusten lisäksi toimivaltainen viranomainen tekee kullekin sileälastaiselle linnulle serologisen testin Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan varalta, jos sileälastaisten lintujen lähetysten määräpaikkana olevalla jäsenvaltiolla on Newcastlen tautiviruksen aiheuttamasta tartunnasta vapaa asema ilman rokotuksia ja lähetykset saapuvat kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä, joka ei ole vapaa Newcastlen tautiviruksen aiheuttamasta tartunnasta;

c)

kaikki sileälastaiset linnut ovat saaneet negatiivisen tuloksen a ja b alakohdassa säädetyissä testeissä ennen kuin ne vapautetaan eristyksestä.

2 LUKU

Vankeudessa pidettäviä lintuja koskevat erityiset eläinterveysvaatimukset

1 JAKSO

VANKEUDESSA PIDETTÄVIÄ LINTUJA KOSKEVAT ELÄINTERVEYSVAATIMUKSET

53 artikla

Vankeudessa pidettävien lintujen tunnistamista koskevat vaatimukset

Vankeudessa pidettävien lintujen lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen eläimillä on yksilöllinen tunnistenumero, joka on merkitty yksilöllisesti numeroituun suljettuun jalkarenkaaseen tai injektoitavaan transponderiin, joka sisältää ainakin seuraavat tiedot:

a)

alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen koodi ISO-standardin 3166 mukaisesti kaksikirjaimisessa muodossa;

b)

yksilöllinen sarjanumero.

54 artikla

Vankeudessa pidettävien lintujen kuljetuksessa käytettäviä kuljetuspäällyksiä koskevat erityiset ennaltaehkäisevät toimenpiteet

Vankeudessa pidettävien lintujen lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetykset on kuljetettu kuljetuspäällyksissä, jotka täyttävät 18 artiklassa vahvistettujen kuljetuspäällyksiä koskevien vaatimusten lisäksi seuraavat vaatimukset:

a)

ne on suljettu alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltaisen viranomaisen ohjeiden mukaisesti siten, että sisällön vaihtaminen ei ole mahdollista;

b)

niissä on liitteessä XVI vahvistetut tiedot kyseisestä lintulajista ja -luokasta;

c)

niitä käytetään ensimmäistä kertaa.

55 artikla

Lähetykseen kuuluvien vankeudessa pidettävien lintujen alkuperäistä pitopaikkaa koskevat vaatimukset

Vankeudessa pidettävien lintujen lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen eläimet tulevat pitopaikasta, joka täyttää seuraavat vaatimukset:

a)

alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on antanut sille hyväksynnän, jonka mukaan se täyttää 56 artiklassa vahvistetut erityiset eläinterveysvaatimukset, eikä hyväksyntää ole peruutettu väliaikaisesti tai kokonaan;

b)

alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on antanut sille yksilöllisen hyväksyntänumeron, joka on ilmoitettu komissiolle;

c)

alkuperäisen pitopaikan nimi ja hyväksyntänumero sisältyvät komission laatimaan ja julkistamaan pitopaikkaluetteloon;

d)

pitopaikan ympäristössä ei ole esiintynyt 10 kilometrin säteellä, mukaan lukien tarvittaessa naapurimaan alue, korkeapatogeenisen lintuinfluenssan tai Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan taudinpurkauksia vähintään 30 päivän aikana ennen unioniin tarkoitetun lähetyksen lastauspäivää;

e)

papukaijojen tapauksessa

i)

pitopaikassa ei ole diagnosoitu klamydioosia vähintään 60 päivään ennen unioniin tarkoitetun lähetyksen lastauspäivää, ja jos klamydioosi on vahvistettu pitopaikassa unioniin tarkoitetun lähetyksen lastauspäivä edeltäneiden kuuden kuukauden aikana, on toteutettu seuraavat toimenpiteet:

tartunnan saaneet ja todennäköisesti tartunnan saaneet linnut ovat saaneet hoitoa;

hoidon päätyttyä niille on tehty klamydioosin laboratoriotestaus negatiivisin tuloksin;

hoidon päätyttyä pitopaikka on puhdistettu ja desinfioitu;

kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitettujen puhdistuksen ja desinfioinnin päätökseen saattamisesta on kulunut vähintään 60 päivää;

tai

ii)

eläimet on pidetty eläinlääkinnällisessä valvonnassa unioniin tarkoitetun lähetyksen lastauspäivää edeltäneiden 45 päivän ajan, ja ne ovat saaneet hoitoa klamydioosia vastaan.

56 artikla

Erityiset eläinterveysvaatimukset, jotka koskevat lähetykseen kuuluvien vankeudessa pidettävien lintujen alkuperäisen pitopaikan hyväksyntää ja hyväksynnän säilyttämistä, väliaikaista peruuttamista, kokonaan peruuttamista tai uudelleen myöntämistä

1.   Vankeudessa pidettävien lintujen lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen eläimet tulevat 55 artiklassa tarkoitetuista alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltaisen viranomaisen hyväksymistä pitopaikoista, jotka täyttävät seuraavat liitteessä XIX vahvistetut vaatimukset:

a)

1 kohta bioturvaamistoimenpiteiden osalta;

b)

2 kohta tilojen ja välineiden osalta;

c)

3 kohta tietojen kirjaamisen ja säilyttämisen osalta;

d)

4 kohta henkilöstön osalta;

e)

5 kohta terveystilanteen osalta.

2.   Vankeudessa pidettävien lintujen lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen eläimet tulevat pitopaikoista, jotka ovat kolmannen maan tai alueen toimivaltaisen viranomaisen virkaeläinlääkärin valvonnassa, ja virkaeläinlääkäri

a)

varmistaa, että tässä asetuksessa säädetyt edellytykset täyttyvät;

b)

käy pitopaikan tiloissa vähintään kerran vuodessa;

c)

tarkastaa pitopaikan eläinlääkärin toiminnan ja vuotuisen taudinseurantaohjelman toteuttamisen;

d)

todentaa, että eläimille tehtyjen kliinisten, post mortem- ja laboratoriotestien tulokset osoittavat, ettei eläimillä esiinny korkeapatogeenista lintuinfluenssaa, Newcastlen tautiviruksen aiheuttamaa tartuntaa tai klamydioosia.

3.   Vankeudessa pidettävien lintujen pitopaikan hyväksyntä on peruutettava väliaikaisesti tai kokonaan, jos pitopaikka ei enää täytä 1 ja 2 kohdassa säädettyjä edellytyksiä tai pitopaikan käyttöä on muutettu siten, ettei siellä pidetä enää yksinomaan vankeudessa pidettäviä lintuja.

4.   Vankeudessa pidettävien lintujen pitopaikan hyväksyntä on peruutettava väliaikaisesti, jos kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on saanut ilmoituksen siitä, että pitopaikassa epäillään esiintyvän korkeapatogeenista lintuinfluenssaa, Newcastlen tautiviruksen aiheuttama tartuntaa tai klamydioosia, siihen asti, kun epäily voidaan virallisesti sulkea pois. Kun epäilystä on ilmoitettu, on toteutettava tarvittavat toimenpiteet delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 vaatimusten mukaisesti epäilyksen vahvistamiseksi tai poissulkemiseksi ja taudin leviämisen estämiseksi.

5.   Kun pitopaikan hyväksyntä on peruutettu väliaikaisesti tai kokonaan, pitopaikka on hyväksyttävä uudelleen, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

tauti ja tartunnan lähde on hävitetty;

b)

kaikissa pitopaikoissa, joissa on aiemmin esiintynyt tartuntaa, on toteutettu riittävä puhdistus ja desinfiointi;

c)

pitopaikka täyttää 1 kohdassa säädetyt edellytykset.

6.   Vankeudessa pidettävien lintujen lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos alkuperäpaikkana oleva kolmas maa tai alue on sitoutunut ilmoittamaan komissiolle minkä tahansa pitopaikan saaman hyväksynnän väliaikaista peruuttamisesta, kokonaan peruuttamisesta tai uudelleen myöntämisestä.

57 artikla

Vankeudessa pidettäviä lintuja koskevat erityiset eläinterveysvaatimukset

Vankeudessa pidettävien lintujen lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen eläimet täyttävä seuraavat vaatimukset:

a)

niitä ei ole rokotettu korkeapatogeenista lintuinfluenssaa vastaan;

b)

ne on rokotettu Newcastlen tautiviruksen aiheuttamaa tartuntaa vastaan ja alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on antanut takeet siitä, että käytetyt rokotteet ovat liitteessä XV olevassa 1 kohdassa Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan vastaisille rokotteille vahvistettujen yleisten ja erityisten kriteerien mukaisia;

c)

niille on tehty korkeapatogeenisen lintuinfluenssan ja Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan varalta viruksen osoittamistesti negatiivisin tuloksin 7–14 päivää ennen unioniin tarkoitetun lähetyksen lastauspäivää.

58 artikla

Vaatimukset, jotka koskevat vankeudessa pidettävien lintujen saapumista jäsenvaltioihin, joilla on Newcastlen tautiviruksen aiheuttamasta tartunnasta vapaa asema ilman rokotuksia

Jos kanalintulajeihin kuuluvia vankeudessa pidettäviä lintuja aiotaan lähettää jäsenvaltioon, jolla on Newcastlen tautiviruksen aiheuttamasta tartunnasta vapaa asema ilman rokotuksia, lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen eläimet täyttävät seuraavat vaatimukset:

a)

niitä ei ole rokotettu Newcastlen tautiviruksen aiheuttamaa tartuntaa vastaan;

b)

niitä on pidetty alkuperäpaikkana olevassa kolmannessa maassa tai olevalla alueella vähintään 14 päivän ajan ennen unioniin tarkoitetun lähetyksen lastauspäivää eristyksissä virkaeläinlääkärin valvonnassa sellaisessa alkuperäisessä pitopaikassa tai karanteenipitopaikassa,

i)

jossa yhtään lintua ei ole rokotettu Newcastlen tautiviruksen aiheuttamaa tartuntaa vastaan vähintään 21 päivän aikana ennen lähetyksen lähetyspäivää;

ii)

johon ei ole tuotu kyseisenä aikana yhtään lintua, jota ei ole tarkoitettu mukaan lähetykseen;

iii)

jossa ei ole annettu rokotuksia;

c)

serologisista testeistä, jotka on tehty eläimille verinäytteistä Newcastlen tautivirukseen kohdistuvien vasta-aineiden osoittamiseksi tasolla, jolla voidaan 95 prosentin varmuudella osoittaa tartunnan 5 prosentin esiintyvyys, on saatu negatiiviset tulokset 14 päivän aikana ennen unioniin tarkoitetun lähetyksen lastauspäivää.

2 JAKSO

ERITYISET ELÄINTERVEYSVAATIMUKSET, JOTKA KOSKEVAT VANKEUDESSA PIDETTÄVIEN LINTUJEN SIIRTOJA JA KÄSITTELYÄ NIIDEN UNIONIIN SAAPUMISEN JÄLKEEN

59 artikla

Vaatimukset, jotka koskevat vankeudessa pidettävien lintujen siirtoja unioniin saapumisen jälkeen

Vankeudessa pidettävien lintujen lähetykset on niiden unioniin saapumisen jälkeen kuljetettava viipymättä ja suoraan karanteenipitopaikkaan, joka on hyväksytty delegoidun asetuksen (EU) 2019/2035 14 artiklan mukaisesti, seuraavasti:

a)

koko matka paikasta, jossa lähetys saapuu unioniin, karanteenipitopaikkaan saa kestään enintään yhdeksän tuntia;

b)

toimivaltaisen viranomaisen on sinetöitävä ajoneuvot, joilla lähetykset kuljetetaan karanteenipitopaikkaan, siten, että sisällön vaihtaminen ei ole mahdollista.

60 artikla

Määränpäänä olevan pitopaikan toimijoiden velvollisuudet vankeudessa pidettävien lintujen lähetysten unioniin saapumisen jälkeen

Edellä 59 artiklassa tarkoitettujen vankeudessa pidettävien lintujen karanteenipitopaikkojen toimijoiden on

a)

pidettävä vankeudessa pidettävät linnut karanteenissa vähintään 30 päivän ajan;

b)

jos tutkimus-, näytteenotto- ja testausmenettelyissä käytetään sentinellilintuja, varmistettava, että

i)

kussakin karanteenipitopaikan yksikössä käytetään vähintään kymmentä sentinellilintua;

ii)

ne ovat vähintään kolmen viikon ikäisiä ja niitä käytetään vain kerran näihin tarkoituksiin;

iii)

ne on merkitty tunnistamista varten jalkarenkaalla tai muulla tunnistimella, jota ei voi poistaa;

iv)

niitä ei ole rokotettu ja niiden on todettu olevan seronegatiivisia korkeapatogeenisen lintuinfluenssan ja Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan suhteen 14 päivän aikana ennen karanteenin alkamista;

v)

ne sijoitetaan hyväksyttyyn karanteenipitopaikkaan ennen vankeudessa pidettävien lintujen saapumista yhteiseen ilmatilaan ja ne sijoitetaan mahdollisimman lähelle vankeudessa pidettäviä lintuja siten, että varmistetaan sentinellilintujen tiivis kosketus karanteenilintujen ulosteisiin;

vi)

vankeudessa pidettävät linnut vapautetaan karanteenista ainoastaan virkaeläinlääkärin kirjallisella luvalla.

61 artikla

Toimivaltaisten viranomaisten velvollisuudet vankeudessa pidettävien lintujen lähetysten unioniin saapumisen jälkeen

Vankeudessa pidettävien lintujen saavuttua 59 artiklassa tarkoitettuun karanteenipitopaikkaan toimivaltaisen viranomaisen on

a)

tarkastettava karanteeniolosuhteet, mukaan lukien kuolleisuutta koskevan kirjaamisjärjestelmän tarkastus ja vankeudessa pidettävien lintujen kliininen tarkastus, ainakin karanteeniajan alussa ja lopussa;

b)

testattava vankeudessa pidettävät linnut korkeapatogeenisen lintuinfluenssan ja Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan varalta liitteessä XX vahvistettujen tutkimus-, näytteenotto- ja testausmenettelyjen mukaisesti.

3 JAKSO

ELÄINTERVEYSVAATIMUKSIIN LIITTYVÄT POIKKEUKSET, JOTKA KOSKEVAT VANKEUDESSA PIDETTÄVIEN LINTUJEN SAAPUMISTA UNIONIIN JA KYSEISTEN LINTUJEN SIIRTOJA JA KÄSITTELYÄ NIIDEN UNIONIIN SAAPUMISEN JÄLKEEN

62 artikla

Eläinterveysvaatimuksiin liittyvät poikkeukset, jotka koskevat tietyistä kolmansista maista tai tietyiltä alueilta peräisin olevia vankeudessa pidettäviä lintuja

Poiketen vaatimuksista, jotka vahvistetaan I osan 3–10 artiklassa, lukuun ottamatta 3 artiklan a alakohdan i alakohtaa, sekä 11–19 ja 53–61 artiklaa, vankeudessa pidettävien lintujen lähetysten, jotka eivät täytä kyseisiä vaatimuksia, sallitaan saapua unioniin, jos ne ovat peräisin kolmansista maista tai alueilta, jotka on nimenomaan luetteloitu vankeudessa pidettävien lintujen unioniin saapumista varten vastaavien takeiden perusteella.

4 OSASTO

TARHAMEHILÄISIÄ JA KIMALAISIA KOSKEVAT ELÄINTERVEYSVAATIMUKSET

1 LUKU

Tarhamehiläisiä ja kimalaisia koskevat yleiset eläinterveysvaatimukset

63 artikla

Sallitut mehiläisluokat

Ainoastaan seuraaviin luokkiin kuuluvien mehiläisten lähetysten sallitaan saapua unioniin:

a)

tarhamehiläiskuningattaret;

b)

kimalaiset.

64 artikla

Tarhamehiläisten ja kimalaisten lähettäminen unioniin

Tarhamehiläiskuningattarien ja kimalaisten lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos ne täyttävät seuraavat vaatimukset:

a)

pakkausmateriaali ja kuningatarhäkit, joita käytetään lähetettäessä tarhamehiläisiä ja kimalaisia unioniin, täyttävät seuraavat vaatimukset:

i)

ne ovat uusia;

ii)

ne eivät ole olleet kosketuksissa mehiläisten ja sikiökakkujen kanssa;

iii)

niihin on sovellettu kaikkia varotoimia sen ehkäisemiseksi, että ne joutuvat tarhamehiläisille ja kimalaisille tauteja aiheuttavien patogeenien saastuttamiksi;

b)

tarhamehiläisten ja kimalaisten mukana olevan ravinnon on oltava vapaa niille tauteja aiheuttavista patogeeneista;

c)

pakkausmateriaalille ja mukana oleville tuotteille on ennen niiden lähettämistä unioniin tehty silmämääräinen tarkastus sen varmistamiseksi, etteivät ne aiheuta eläinterveysriskiä eivätkä sisällä

i)

tarhamehiläisten tapauksessa missään kehitysvaiheessa olevia pieniä pesäkuoriaisia (Aethina tumida) ja Tropilaelaps-punkkeja;

ii)

kimalaisten tapauksessa missään kehitysvaiheessa olevia pieniä pesäkuoriaisia (Aethina tumida).

2 LUKU

Tarhamehiläiskuningattaria koskevat erityiset eläinterveysvaatimukset

65 artikla

Tarhamehiläiskuningattarien alkuperäinen mehiläistarha

Tarhamehiläiskuningattarien lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen tarhamehiläiset ovat peräisin mehiläistarhasta, joka sijaitsee seuraavat vaatimukset täyttävällä alueella:

a)

alueen ympäristössä vähintään 100 kilometrin säteellä, mukaan lukien tarvittaessa naapurimaana olevan kolmannen maan alue,

i)

ei ole raportoitu pienen pesäkuoriaisen (Aethina tumida) tai Tropilaelaps-punkin (Tropilaelaps spp.) esiintymistä;

ii)

ei ole käytössä rajoituksia i alakohdassa tarkoitettuihin tauteihin liittyvän epäilyn, tautitapauksen tai taudinpurkauksen vuoksi;

b)

alueen ympäristössä vähintään kolmen kilometrin säteellä, mukaan lukien tarvittaessa naapurimaana olevan kolmannen maan alue,

i)

ei ole raportoitu esikotelomätää vähintään 30 päivän aikana ennen unioniin tarkoitetun lähetyksen lastauspäivää;

ii)

ei ole käytössä rajoituksia esikotelomätään liittyvän epäilyn tai vahvistetun tautitapauksen vuoksi i alakohdassa tarkoitettuna aikana;

iii)

jos aiemmin ennen i alakohdassa tarkoitettua ajanjaksoa oli vahvistettu esikotelomätätapaus, alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on sen jälkeen tarkastanut kaikki pesät, ja kaikki tartunnan saaneet pesät on käsitelty ja sen jälkeen tarkastettu toivotuin tuloksin 30 päivän kuluessa kyseisen taudin viimeisestä todetusta tapauksesta.

66 artikla

Tarhamehiläiskuningattarien alkuperäinen pesä

Tarhamehiläiskuningattarien lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen tarhamehiläiset ovat peräisin pesistä, joiden kennokakuista otetut näytteet on testattu esikotelomädän varalta negatiivisin tuloksin 30 päivän kuluessa ennen unioniin tarkoitetun lähetyksen lastauspäivää.

67 artikla

Tarhamehiläiskuningattarien lähetykset

Tarhamehiläiskuningattarien lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetykset ovat suljetuissa häkeissä, joista jokainen sisältää yhden tarhamehiläiskuningattaren ja enintään 20 seuramehiläistä.

68 artikla

Tiettyihin jäsenvaltioihin tai tietyille vyöhykkeille tarkoitettuja tarhamehiläiskuningattaria koskevat lisätakeet, jotka liittyvät Varroa spp. -punkin esiintymiseen (varroatoosi)

Sellaiseen jäsenvaltioon tai sellaiselle vyöhykkeelle tarkoitettujen tarhamehiläiskuningattarien lähetysten, jolla on taudista vapaa asema Varroa spp. -punkin (varroosi) esiintymisen osalta, sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetykset täyttävät seuraavat vaatimukset:

a)

lähetyksen tarhamehiläiset ovat peräisin kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä, joka on vapaa Varroa spp. -punkin (varroosi) esiintymisestä;

b)

alkuperäpaikkana olevassa kolmannessa maassa tai olevalla alueella tai jommankumman vyöhykkeellä ei ole raportoitu Varroa spp. -punkin (varroosi) esiintymistä 30 päivän aikana ennen unioniin tarkoitetun lähetyksen lastauspäivää;

c)

on toteutettu kaikki varotoimenpiteet sen estämiseksi, että lähetys joutuu Varroa spp. -punkin saastuttamaksi sinä aikana, jona se lastataan ja lähetetään unioniin.

3 LUKU

Kimalaisia koskevat erityiset eläinterveysvaatimukset

69 artikla

Kimalaisten alkuperäinen pitopaikka

Kimalaisten lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos

a)

lähetyksen kimalaiset on kasvatettu ja pidetty ympäristöstään eristetyssä kimalaisten tuotantolaitoksessa, joka täyttää seuraavat vaatimukset:

i)

sillä on tilat, joilla varmistetaan, että kimalaiset tuotetaan lentäviltä hyönteisiltä suojatussa rakennuksessa;

ii)

sillä on tilat ja välineet, joilla varmistetaan, että kimalaiset eristetään myös erillisiin epidemiologisiin yksiköihin ja kukin yhdyskunta suljettuihin kuljetuspäällyksiin rakennuksen sisällä koko tuotannon ajan;

iii)

siitepölyn varastointi ja käsittely tiloissa eristetään kimalaisista koko tuotannon ajan, kunnes siitepöly on annettu niille ravinnoksi;

iv)

sillä on vakiotoimintamenettelyt, joilla estetään pienten pesäkuoriaisten pääsy pitopaikkaan ja tutkitaan säännöllisesti pienten pesäkuoriaisten esiintymistä pitopaikassa;

b)

edellä olevassa a alakohdassa tarkoitetussa pitopaikassa kimalaiset ovat peräisin epidemiologisesta yksiköstä, jossa ei ole havaittu pienen pesäkuoriaisen (Aethina tumida) esiintymistä.

70 artikla

Kimalaisten lähetys

Kimalaisten lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetys on lähetetty unioniin suljetuissa kuljetuspäällyksissä, joista kukin sisältää enintään 200 täysikasvuisen kimalaisen suuruisen yhdyskunnan ja mahdollisesti kuningattaren.

4 LUKU

Erityiset eläinterveysvaatimukset, jotka koskevat tarhamehiläiskuningattarien ja kimalaisten käsittelyä unioniin saapumisen jälkeen

71 artikla

Tarhamehiläiskuningattarien ja kimalaisten käsittely unioniin saapumisen jälkeen

1.   Kun tarhamehiläiskuningattaret ovat saapuneet unioniin, niitä ei saa sijoittaa paikallisiin yhdyskuntiin, paitsi jos ne siirretään 2 kohdan mukaisesti kuljetushäkistä uusiin häkkeihin toimivaltaisen viranomaisen luvalla ja tarvittaessa sen välittömässä valvonnassa.

2.   Kun tarhamehiläiskuningattaret on siirretty 1 kohdassa tarkoitettuihin uusiin häkkeihin, kuljetushäkit, seuramehiläiset ja muu materiaali, jotka ovat seuranneet tarhamehiläiskuningatarten mukana alkuperäpaikkana olevasta kolmannesta maasta, on toimitettava viralliseen laboratorioon tutkittaviksi, jotta voidaan sulkea pois pienen pesäkuoriaisen (Aethina tumida) esiintyminen, munat ja toukat mukaan lukien, ja kaikki merkit Tropilaelaps-punkista.

3.   Kimalaisia vastaanottavien toimijoiden on tuhottava kuljetuspäällys ja pakkausmateriaali, jotka ovat seuranneet kimalaisten mukana alkuperäpaikkana olevasta kolmannesta maasta tai olevalta alueelta, mutta ne voivat pitää niitä kuljetuspäällyksessä, jossa ne saapuivat unioniin, yhdyskunnan elinkaaren loppuun asti.

72 artikla

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten erityiset velvollisuudet

Tarhamehiläisten tai kimalaisten lähetysten määräpaikkana olevan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on

a)

valvottava 71 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua siirtoa kuljetushäkistä uusiin häkkeihin;

b)

varmistettava, että toimija toimittaa 71 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut materiaalit;

c)

varmistettava, että 71 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla virallisella laboratoriolla on käytössään järjestelyt häkkien, seuramehiläisten ja materiaalin tuhoamiseksi kyseisessä säännöksessä säädetyn laboratoriotutkimuksen jälkeen.

5 OSASTO

KOIRIEN, KISSOJEN JA FRETTIEN UNIONIIN SAAPUMISTA KOSKEVAT ELÄINTERVEYSVAATIMUKSET

73 artikla

Koirien, kissojen ja frettien lähettäminen unioniin

1.   Koirien, kissojen ja frettien lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos ne on lähetetty alkuperäisestä pitopaikastaan unioniin siten, ettei niitä kuljeteta minkään muun pitopaikan kautta.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, voidaan sallia, että useammasta kuin yhdestä alkuperäisestä pitopaikasta tulevat koirien, kissojen ja frettien lähetykset saapuvat unioniin, jos lähetyksen eläimille on tehty yksi kokoaminen alkuperäpaikkana olevassa kolmannessa maassa tai olevalla alueella tai jommankumman vyöhykkeellä ja seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

kokoaminen on tapahtunut pitopaikassa,

i)

jolle kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on antanut luvan toteuttaa koirien, kissojen ja frettien kokoamisia vähintään yhtä tiukkojen vaatimusten mukaisesti kuin elegoidun asetuksen (EU) 2019/2035 10 artiklassa vahvistetut vaatimukset;

ii)

jolla on kolmannen maan tai alueen toimivaltaisen viranomaisen antama yksilöllinen hyväksyntänumero;

iii)

jonka lähetyspaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on luetteloinut tätä tarkoitusta varten, mukaan lukien delegoidun asetuksen (EU) 2019/2035 21 artiklassa säädetyt tiedot;

iv)

jossa seuraavat tiedot kirjataan ja säilytetään ajantasaisina vähintään kolmen vuoden ajan:

eläinten alkuperä;

keräyskeskukseen saapumisen ja keräyskeskuksesta lähettämisen päivämäärät;

eläinten tunnistuskoodi;

eläinten alkuperäisen pitopaikan rekisterinumero;

niiden kuljettajien ja kuljetusvälineiden rekisterinumero, jotka toimittavat tai keräävät koirien, kissojen ja frettien lähetyksen keräyskeskukseen ja keräyskeskuksesta;

b)

kokoaminen keräyskeskuksessa on kestänyt enintään kuusi päivää; tämä ajanjakso katsotaan osaksi ajanjaksoa, jonka kuluessa on otettava näytteet testausta varten ennen eläinten lähettämistä unioniin, jos tässä asetuksessa edellytetään tällaista näytteenottoa;

c)

eläinten on täytynyt saapua unioniin 10 päivän kuluessa päivästä, jona ne on lähetetty alkuperäisestä pitopaikasta.

74 artikla

Koirien, kissojen ja frettien tunnistaminen

1.   Koirien, kissojen ja frettien lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen eläimet on merkitty yksilöllisesti eläinlääkärin implantoimalla injektoitavalla transponderilla, joka täyttää asetuksen (EU) 2016/429 120 artiklan nojalla hyväksytyissä täytäntöönpanosäädöksissä vahvistetut eläinten tunnistimia koskevat tekniset vaatimukset.

2.   Jos 1 kohdassa tarkoitettu implantoitu injektoitava transponderi ei täytä kyseisessä kohdassa tarkoitettuja teknisiä eritelmiä, lähetyksen unioniin saapumisesta vastaavan toimijan on toimitettava lukulaite, jonka avulla eläimen tunnistetiedot voidaan todentaa milloin tahansa.

75 artikla

Koirien, kissojen ja frettien alkuperäpaikkana oleva kolmas maa tai alue tai jommankumman vyöhyke

Koirien, kissojen ja frettien lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen eläimet ovat peräisin kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä, jossa tai jolla ovat voimassa raivotautiviruksen aiheuttaman tartunnan ehkäisemistä ja torjuntaa koskevat säännöt, jotka pannaan tehokkaasti täytäntöön koirien, kissojen ja frettien tartuntariskin minimoimiseksi, mukaan lukien säännöt, jotka koskevat kyseisten lajien tuontia muista kolmansista maista tai muilta alueilta.

76 artikla

Koirat, kissat ja fretit

1.   Koirien, kissojen ja frettien lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen eläimet täyttävät seuraavat vaatimukset:

a)

eläimet on rokotettu raivotautiviruksen aiheuttamaa tartuntaa vastaan seuraavien edellytysten mukaisesti:

i)

eläimet ovat vähintään 12 viikon ikäisiä, kun ne rokotetaan;

ii)

rokote täyttää Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 576/2013 (21) liitteessä III vahvistetut vaatimukset;

iii)

päivänä, jona eläimet lähetetään unioniin, on kulunut vähintään 21 päivää siitä, kun ensimmäinen raivotautiviruksen aiheuttaman tartunnan vastainen rokotus annettiin;

iv)

3 artiklan 1 kohdan c alakohdan i alakohdassa tarkoitettuun eläinterveystodistukseen on liitetty oikeaksi todistettu jäljennös rokotustiedoista;

b)

eläimille on tehty validi raivotaudin vasta-ainetutkimus liitteessä XXI olevan 1 kohdan mukaisesti.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdan b alakohdassa säädetään, koirien, kissojen ja frettien, jotka ovat peräisin komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 577/2013 (22) vahvistettuun luetteloon sisältyvistä kolmansista maista tai siihen sisältyviltä alueita tai niiden vyöhykkeiltä, sallitaan saapua unioniin ilman niille tehtyä raivotaudin vasta-ainetutkimusta.

3.   Koirien lähetysten sallitaan saapua jäsenvaltioon, jolla on taudista vapaa asema Echinococcus multilocularis -loisen osalta tai hyväksytty hävittämisohjelma kyseisen taudin esiintymistä vastaan, jos lähetyksen eläimet ovat saaneet käsittelyn tätä tautia vastaan liitteessä XXI olevan 2 osan mukaisesti.

77 artikla

Poikkeus, joka koskee suljettuun tai karanteenipitopaikkaan tarkoitettuja koiria, kissoja ja frettejä

Poiketen siitä, mitä 76 artiklassa säädetään, koirien, kissojen ja frettien lähetysten, jotka eivät täytä raivotautirokotusta koskevia vaatimuksia eivätkä Echinococcus multilocularis -loisen esiintymistä koskevia vaatimuksia, sallitaan saapua unioniin, jos lähetysten on tarkoitus saapua suoraan

a)

suljettuun pitopaikkaan;

tai

b)

hyväksyttyyn karanteenipitopaikkaan määräpaikkana olevassa jäsenvaltiossa.

78 artikla

Suljettuun tai karanteenipitopaikkaan tarkoitettujen koirien, kissojen ja frettien siirrot ja käsittely unioniin saapumisen jälkeen

1.   Unionissa sijaitsevaan suljettuun pitopaikkaan tarkoitettujen koirien, kissojen ja frettien lähetyksiä on pidettävä määränpäänä olevassa suljetussa pitopaikassa vähintään 60 päivän ajan siitä päivästä, jona ne saapuvat unioniin.

2.   Sellaisten koirien, kissojen ja frettien lähetyksiä, joiden on tarkoitus saapua suoraan 77 artiklan b alakohdassa tarkoitettuun hyväksyttyyn karanteenipitopaikkaan, on pidettävä kyseisessä pitopaikassa

a)

vähintään kuusi kuukautta niiden saapumispäivästä, jos 76 artiklan 1 kohdassa säädetyt raivotautiviruksen aiheuttaman tartunnan vastaista rokotusta koskevat vaatimukset eivät täyty;

tai

b)

jos on kyse koirista, jotka eivät täytä 76 artiklan 3 kohdassa säädettyjä Echinococcus multilocularis -loisen esiintymistä koskevia vaatimuksia, 24 tuntia kyseisen loisen esiintymistä vastaan liitteessä XXI olevan 2 kohdan mukaisesti annetun käsittelyn jälkeen.

III OSA

EDELLÄ 3 JA 5 ARTIKLASSA TARKOITETUT SUKUSOLUJEN JA ALKIOIDEN UNIONIIN SAAPUMISTA KOSKEVAT ELÄINTERVEYSVAATIMUKSET

1 OSASTO

SORKKA- JA KAVIOELÄINTEN SUKUSOLUJA JA ALKIOITA KOSKEVAT ELÄINTERVEYSVAATIMUKSET

1 LUKU

Sorkka- ja kavioeläinten sukusoluja ja alkioita koskevat yleiset eläinterveysvaatimukset

79 artikla

Alkuperäpaikkana oleva kolmas maa tai alue tai jommankumman vyöhyke

Nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos ne on kerätty sellaisista kolmansista maista tai sellaisilta alueilta, jotka täyttävät 22 artiklassa vahvistetut eläinterveysvaatimukset.

80 artikla

Luovuttajaeläinten pitoaika

Nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos ne on kerätty eläimistä, jotka täyttävät seuraavat vaatimukset:

a)

niitä pidettiin vähintään kuuden kuukauden ajan ennen keräyspäivää kolmannessa maassa tai alueella tai jommankumman vyöhykkeellä, joka on luetteloitu kyseisen lajin ja luokan sukusolujen ja alkioiden unioniin saapumista varten;

b)

vähintään 30 päivän aikana ennen sukusolujen ja alkioiden ensimmäistä keräyspäivää sekä keräysjakson aikana

i)

niitä pidettiin pitopaikoissa, jotka eivät sijaitse sellaisella rajoitusvyöhykkeellä, joka on perustettu nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläimissä esiintyneen, kyseisten eläinten osalta merkittävän, luokan A taudin tai uuden taudin esiintymisen vuoksi;

ii)

niitä pidettiin yhdessä pitopaikassa, jossa ei ollut raportoitu nauta-, sika-, lammas-, vuohi- tai hevoseläinten osalta merkityksellisiä luokan D tauteja;

iii)

ne eivät olleet kosketuksissa i alakohdassa tarkoitetulla rajoitusvyöhykkeellä sijaitsevien pitopaikkojen tai ii alakohdassa tarkoitettujen pitopaikkojen eläinten kanssa;

iv)

niitä ei käytetty luonnolliseen siitokseen.

81 artikla

Luovuttajaeläinten tunnistaminen

Nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos ne on kerätty eläimistä, jotka on tunnistettu 21 artiklan mukaisesti.

82 artikla

Sukusolujen ja alkioiden pitopaikat

1.   Nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos ne on lähetetty sukusolujen ja alkioiden hyväksytyistä pitopaikoista, jotka luetteloitujen kolmansien maiden tai alueiden tai niiden vyöhykkeiden toimivaltaiset viranomaiset ovat luetteloineet.

2.   Sukusolujen ja alkioiden lähetysten sallitaan saapua unioniin vain sellaisista 1 kohdassa tarkoitetuista sukusolujen ja alkioiden hyväksytyistä pitopaikoista, jotka täyttävät seuraavat delegoidun asetuksen (EU) 2020/686 liitteessä I vahvistetut vaatimukset:

a)

kyseisen liitteen 1 osa keinosiemennysaseman osalta;

b)

kyseisen liitteen 2 osa alkionsiirtoryhmän osalta;

c)

kyseisen liitteen 3 osa alkiontuotantoryhmän osalta;

d)

kyseisen liitteen 4 osa sukusolujen ja alkioiden käsittelypaikan osalta;

e)

kyseisen liitteen 5 osa sukusolujen ja alkioiden varastointiaseman osalta.

83 artikla

Sukusolut ja alkiot

Nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos kyseiset sukusolut ja alkiot täyttävät seuraavat vaatimukset:

a)

ne on merkitty siten, että seuraavat tiedot ovat helposti todettavissa:

i)

sukusolujen ja alkioiden keräys- tai tuotantopäivä;

ii)

luovuttajaeläimen (-eläinten) laji ja tunnistetiedot;

iii)

yksilöllinen hyväksyntänumero, johon on sisällyttävä sen maan ISO 3166-1 alpha-2 -koodi, jossa hyväksyntä on myönnetty;

iv)

muut merkitykselliset tiedot;

b)

ne täyttävät keräämistä, tuotantoa, käsittelyä ja varastointia koskevat eläinterveysvaatimukset, jotka vahvistetaan delegoidun asetuksen (EU) 2020/686 liitteessä III.

84 artikla

Sukusolujen ja alkioiden kuljetus

1.   Nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos

a)

ne on sijoitettu kuljetuspäällykseen, joka täyttää seuraavat vaatimukset:

i)

se on sinetöity ja numeroitu asemaeläinlääkärin tai ryhmän eläinlääkärin vastuulla tai virkaeläinlääkärin toimesta ennen sen lähettämistä sukusolujen ja alkioiden hyväksytystä pitopaikasta;

ii)

se on puhdistettu ja desinfioitu tai steriloitu ennen käyttöä tai on uusi kertakäyttöinen kuljetuspäällys;

iii)

se on täytetty jäädytysaineella, jolla ei ole aiemmin käsitelty muita tuotteita;

b)

edellä a alakohdassa tarkoitettuun kuljetuspäällykseen on sijoitettu vain yhden lajin yhden tyyppisiä sukusoluja ja alkioita.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdan b alakohdassa säädetään, toimijat voivat sijoittaa yhteen kuljetuspäällykseen saman lajin siemennestettä, munasoluja ja alkioita edellyttäen, että

a)

oljet tai muut pakkaukset, joihin sukusolut ja alkiot sijoitetaan, suljetaan turvallisesti ja ilmatiiviisti;

b)

erityyppiset sukusolut ja alkiot erotetaan toisistaan fyysisiin osastoihin tai sijoitetaan sekundaarisiin suojapusseihin.

3.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdan b alakohdassa säädetään, toimijat voivat sijoittaa yhteen kuljetuspäällykseen lammas- ja vuohieläinten siemennestettä, munasoluja ja alkioita.

85 artikla

Siemennesteen kuljetusta koskevat lisävaatimukset

Nauta-, sika-, lammas- ja vuohieläinten siemennesteen lähetysten, joissa siemenneste on kerätty useammalta kuin yhdeltä luovuttajaeläimeltä ja sijoitettu yhteen olkeen tai muuhun pakkaukseen unioniin saapumista varten, sallitaan saapua unioniin vain, jos

a)

siemenneste on kerätty yhdellä siemennesteen keräysasemalla ja lähetetty samalta keräysasemalta;

b)

siemennesteen käsittelyä varten on ollut käytössä menettelyjä sen varmistamiseksi, että siemenneste täyttää 83 artiklan a alakohdassa säädetyt merkintävaatimukset.

2 LUKU

Sorkka- ja kavioeläinten sukusoluja ja alkioita koskevat erityiset eläinterveysvaatimukset

86 artikla

Luovuttajana toimivien nautaeläinten alkuperäinen pitopaikka

Nautaeläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos siemenneste, munasolut ja alkiot on kerätty eläimistä, jotka tulivat seuraavien vaatimusten mukaisista pitopaikoista, ja kyseisiä eläimiä ei ole koskaan aiemmin pidetty terveystilanteeltaan heikommissa pitopaikoissa:

a)

pitopaikat täyttävät 23 artiklan vaatimukset;

b)

pitopaikat olivat siemennesteen luovuttajaeläinten tapauksessa ennen niiden ottamista karanteenitiloihin vapaita seuraavista taudeista:

i)

Mycobacterium tuberculosis complex (M. bovis, M. caprae ja M. tuberculosis) -tartunta;

ii)

Brucella abortus-, B. melitensis- ja B. suis -tartunta;

iii)

nautojen tarttuva leukoosi;

iv)

naudan tarttuva rinotrakeiitti / tarttuva pustulaarinen vulvovaginiitti.

87 artikla

Poikkeukset luovuttajana toimivien nautaeläinten alkuperäisiä pitopaikkoja koskevista vaatimuksista

1.   Poiketen siitä, mitä 86 artiklan b alakohdan iii alakohdassa säädetään, nautaeläinten siemennesteen lähetysten sallitaan saapua unioniin, jos luovuttajaeläin tulee pitopaikasta, joka ei ole vapaa nautojen tarttuvasta leukoosista, ja

a)

on alle kahden vuoden ikäinen ja syntynyt emolle, jolle on tehty nautojen tarttuvan leukoosin varalta serologinen testi negatiivisin tuloksin sen jälkeen, kun kyseinen eläin on viety pois emoltaan;

tai

b)

on saavuttanut kahden vuoden iän ja sille on tehty nautojen tarttuvan leukoosin varalta serologinen testi negatiivisin tuloksin.

2.   Poiketen siitä, mitä 86 artiklan b alakohdan iii alakohdassa säädetään, nautaeläinten munasolujen ja alkioiden lähetysten sallitaan saapua unioniin, jos luovuttajaeläin tulee pitopaikasta, joka ei ole vapaa nautojen tarttuvasta leukoosista, ja on alle kahden vuoden ikäinen ja jos alkuperäisestä pitopaikasta vastaava virkaeläinlääkäri on todistanut, ettei pitopaikassa ole ollut yhtään kliinistä tapausta, jossa olisi ollut kyse nautojen tarttuvasta leukoosista, vähintään kolmen edeltävän vuoden aikana.

3.   Poiketen siitä, mitä 86 kohdan b alakohdan iv alakohdassa säädetään, nautaeläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden lähetysten sallitaan saapua unioniin, jos luovuttajaeläin tulee pitopaikasta, joka ei ole vapaa naudan tarttuvasta rinotrakeiittista / tarttuvasta pustulaarisesta vulvovaginiitista, ja seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

jos on kyse siemennesteestä, eläimelle on tehty delegoidun asetuksen (EU) 2020/686 liitteessä II olevan 1 osan I luvun 1 kohdan b alakohdan iv alakohdassa vaadittu testi negatiivisin tuloksin;

b)

jos on kyse munasoluista tai alkioista, alkuperäisestä pitopaikasta vastaava virkaeläinlääkäri on todistanut, ettei pitopaikassa ole ollut vähintään 12 edeltävän kuukauden aikana yhtään naudan tarttuvan rinotrakeiitin / tarttuvan pustulaarisen vulvovaginiitin kliinistä tapausta.

88 artikla

Luovuttajana toimivia nautaeläimiä koskevat erityiset eläinterveysvaatimukset

Siemennesteen, munasolujen ja alkioiden lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos siemenneste, munasolut ja alkiot on kerätty luovuttajana toimivista nautaeläimistä, jotka täyttävät delegoidun asetuksen (EU) 2020/686 liitteessä II olevassa 1 osassa ja 5 osan I, II ja III luvussa vahvistetut eläinterveysvaatimukset.

3 LUKU

Sikaeläinten sukusoluja ja alkioita koskevat erityiset eläinterveysvaatimukset

89 artikla

Luovuttajana toimivien sikaeläinten alkuperäinen pitopaikka

1.   Sikaeläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos siemenneste, munasolut ja alkiot on kerätty sellaisista pitopaikoista tulleista eläimistä,

a)

jotka täyttävät 23 artiklassa vahvistetut vaatimukset;

b)

joissa, kun on kyse siemennesteen luovuttajaeläimistä ennen niiden ottamista karanteenitiloihin, ei ollut tehty kliinisiä, serologisia, virologisia tai patologisia havaintoja Aujeszkyn tautiviruksen aiheuttamasta tartunnasta vähintään 12 edeltävän kuukauden aikana.

2.   Sikaeläinten siemennesteen lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos siemenneste on kerätty seuraavien vaatimusten mukaisista eläimistä:

a)

ne tulivat ennen niiden ottamista karanteenitiloihin pitopaikoista, jotka olivat vapaita Brucella abortus-, B. melitensis- ja B. suis -tartunnasta delegoidun asetuksen (EU) 2020/686 liitteessä II olevan 5 osan IV luvussa vahvistettujen vaatimusten mukaisesti;

b)

niitä pidettiin karanteenitiloissa, jotka olivat karanteenitiloihin ottamispäivänä olleet vapaita Brucella abortus-, B. melitensis- ja B. suis -tartunnasta vähintään kolmen edeltävän kuukauden ajan;

c)

niitä pidettiin siemennesteen keräysasemalla, jossa ei ollut raportoitu Aujeszkyn tautiviruksen aiheuttamaa tartuntaa koskevista kliinisistä, serologisista, virologisista tai patologisista havainnoista vähintään 30 päivän aikana ennen asemalle ottamispäivää ja vähintään 30 päivän aikana välittömästi ennen keräyspäivää;

d)

niitä oli pidetty syntymästään lähtien tai vähintään kolmen kuukauden ajan ennen karanteenitiloihin tulopäivää pitopaikassa, jossa ei kyseisenä aikana rokotettu yhtään eläintä sikojen lisääntymishäiriö- ja keuhkotulehdusoireyhtymä -viruksen aiheuttamaa tartuntaa vastaan eikä havaittu yhtään tällaista tartuntaa.

90 artikla

Luovuttajana toimivia sikaeläimiä koskevat erityiset eläinterveysvaatimukset

Sikaeläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos siemenneste, munasolut ja alkiot on kerätty luovuttajana toimivista sikaeläimistä,

a)

jotka täyttävät delegoidun asetuksen (EU) 2020/686 liitteessä II olevassa 2 osassa ja 5 osan I, II ja III luvussa vahvistetut erityiset eläinterveysvaatimukset;

b)

joita ei ole rokotettu sikojen lisääntymishäiriö- ja keuhkotulehdusoireyhtymä -viruksen aiheuttamaa tartuntaa vastaan.

4 LUKU

Lammas- ja vuohieläinten sukusoluja ja alkioita koskevat erityiset eläinterveysvaatimukset

91 artikla

Luovuttajana toimivien lammas- ja vuohieläinten alkuperäinen pitopaikka

Lammas- ja vuohieläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos siemenneste, munasolut ja alkiot on kerätty luovuttajaeläimistä, jotka täyttävät seuraavat vaatimukset:

a)

ne eivät ole tulleet sellaisesta pitopaikasta eivätkä ole olleet kosketuksissa sellaisesta pitopaikasta tulleiden eläinten kanssa, siemennesteen luovuttajana toimivan pidettävän eläimen tapauksessa ennen sen ottamista karanteenitiloihin, johon on sovellettu siirtorajoituksia Brucella abortus-, B. melitensis- ja B. suis -tartunnan varalta. Pitopaikkaa koskevat siirtorajoitukset poistetaan vähintään 42 päivän kuluttua viimeisen kyseiseen tautiin sairastuneen tai kyseiselle taudille alttiin eläimen teurastus- ja hävittämispäivästä;

b)

ne tulevat pitopaikasta, joka oli vapaa Brucella abortus-, B. melitensis- ja B. suis -tartunnasta, eikä niitä ole koskaan aiemmin pidetty terveystilanteeltaan heikommassa pitopaikassa.

92 artikla

Luovuttajan toimivia lammas- ja vuohieläimiä koskevat erityiset eläinterveysvaatimukset

Lammas- ja vuohieläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos siemenneste, munasolut ja alkiot on kerätty luovuttajaeläimistä, jotka täyttävät delegoidun asetuksen (EU) 2020/686 liitteessä II olevassa 3 osassa ja 5 osan I, II ja III luvussa vahvistetut erityiset eläinterveysvaatimukset.

5 LUKU

Hevoseläinten sukusoluja ja alkioita koskevat erityiset eläinterveysvaatimukset

93 artikla

Luovuttajana toimivien hevoseläinten alkuperäinen pitopaikka

Hevoseläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos siemenneste, munasolut ja alkiot on kerätty sellaisista pitopaikoista tulevista luovuttajaeläimistä, jotka täyttävät 23 artiklassa vahvistetut vaatimukset.

94 artikla

Luovuttajana toimivia hevoseläimiä koskevat erityiset eläinterveysvaatimukset

Hevoseläinten siemennesteen, munasolujen tai alkioiden lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos kyseisten sukusolujen ja alkioiden luovuttajaeläimet täyttävät tämän asetuksen 24 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii alakohdassa ja b alakohdan ii alakohdassa ja 6 kohdassa vahvistetut vaatimukset sekä delegoidun asetuksen (EU) 2020/686 liitteessä II olevassa 4 osassa vahvistetut eläinterveyttä koskevat erityiset lisävaatimukset.

6 LUKU

Suljettuihin pitopaikkoihin tarkoitettuja sorkka- ja kavioeläinten sukusoluja ja alkioita koskevat erityissäännöt

95 artikla

Unionissa sijaitseviin suljettuihin pitopaikkoihin tarkoitetut sukusolut ja alkiot

Nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden lähetysten, jotka on lähetetty 29 artiklan mukaisesti luetteloiduista kolmansissa maissa tai alueilla sijaitsevista suljetuista pitopaikoista, sallitaan saapua unioniin vain, jos ne lähetetään unionissa sijaitsevaan suljettuun pitopaikkaan ja seuraavat vaatimukset täyttyvät:

a)

määräpaikkana olevan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on tehnyt arvioinnin kyseisten sukusolujen ja alkioiden unioniin saapumiseen liittyvistä riskeistä;

b)

kyseisten sukusolujen ja alkioiden luovuttajaeläimet ovat peräisin alkuperäpaikkana olevassa kolmannessa maassa tai olevalla alueella tai jommankumman vyöhykkeellä sijaitsevasta suljetusta laitoksesta, joka sisältyy 29 artiklan mukaisesti laadittuun luetteloon suljetuista laitoksista, joista sorkka- ja kavioeläinten saapuminen unioniin voidaan sallia;

c)

sukusolut ja alkiot on tarkoitettu unionissa sijaitsevaan suljettuun pitopaikkaan, joka on hyväksytty asetuksen (EU) 2016/429 95 artiklan mukaisesti;

d)

sukusolut ja alkiot kuljetetaan suoraan c alakohdassa tarkoitettuun suljettuun pitopaikkaan.

96 artikla

Suljetussa pitopaikassa pidettäviä luovuttajaeläimiä koskevat erityiset eläinterveysvaatimukset

Edellä 95 artiklassa tarkoitettujen sukusolujen ja alkioiden lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos sukusolut ja alkiot on kerätty luovuttajaeläimistä, jotka täyttävät seuraavat vaatimukset:

a)

luovuttajaeläimet eivät ole tulleet sellaisella rajoitusvyöhykkeellä sijaitsevasta pitopaikasta, joka on perustettu nauta-, sika-, lammas-, vuohi- tai hevoseläinten osalta merkittävän luokan A taudin tai uuden taudin esiintymisen vuoksi, eivätkä ole olleet kosketuksissa tällaisen pitopaikan eläinten kanssa;

b)

luovuttajaeläimet ovat tulleet pitopaikasta, jossa ei ole raportoitu nauta-, sika-, lammas-, vuohi- tai hevoseläinten osalta merkityksellisiä luokan D tauteja vähintään 30 päivän aikana ennen siemennesteen, munasolujen tai alkioiden keräyspäivää;

c)

luovuttajaeläimiä on pidetty yhdessä alkuperäisessä suljetussa pitopaikassa vähintään 30 päivän ajan ennen unioniin saapuvaksi tarkoitetun siemennesteen tai saapuviksi tarkoitettujen munasolujen tai alkioiden keräyspäivää ja kyseisen keräysjakson aikana;

d)

suljetussa pitopaikassa harjoitettavasta toiminnasta vastaava pitopaikan eläinlääkäri on tehnyt luovuttajaeläimille kliinisen tutkimuksen, eikä niissä ole ilmennyt siemennesteen, munasolujen tai alkioiden keräyspäivänä taudinoireita;

e)

luovuttajaeläimiä ei ole käytetty luonnolliseen siitokseen vähintään 30 päivän aikana ennen unioniin saapuvaksi tarkoitetun siemennesteen tai saapuviksi tarkoitettujen sukusolujen tai alkioiden ensimmäistä keräyspäivää eikä keräysjakson aikana;

f)

luovuttajaeläimet on tunnistettu 21 artiklan mukaisesti.

97 artikla

Suljetuissa pitopaikoissa saatuja sukusoluja ja alkioita koskevat vaatimukset

Edellä 95 artiklassa tarkoitettujen sukusolujen ja alkioiden lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos ne

a)

on merkitty 83 artiklan a alakohdassa säädettyjen tietovaatimusten mukaisesti;

b)

kuljetetaan 84 ja 85 artiklan mukaisesti.

2 OSASTO

SIIPIKARJAN JA VANKEUDESSA PIDETTÄVIEN LINTUJEN SIITOSMUNIA KOSKEVAT ELÄINTERVEYSVAATIMUKSET

1 LUKU

Siitosmunia koskevat eläinterveysvaatimukset

98 artikla

Pitoaika

Siitosmunien lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos välittömästi ennen unioniin lähetettäviksi tarkoitettujen siitosmunien lastauspäivää siitosmunien alkuperäparvi on yhtäjaksoisesti täyttänyt liitteessä XXII vahvistetut pitoaikavaatimukset ja kyseisenä aikana alkuperäparvi

a)

on pysynyt alkuperäpaikkana olevassa kolmannessa maassa tai olevalla alueella tai jommankumman vyöhykkeellä;

b)

on pysynyt alkuperäisessä pitopaikassa, johon ei ole tuotu eläimiä kyseisenä aikana ennen lastausta;

c)

ei ole ollut kosketuksissa terveystilanteeltaan heikomman siipikarjan tai heikompien siitosmunien taikka vankeudessa pidettävien lintujen tai luonnonvaraisten lintujen kanssa.

99 artikla

Siitosmunien käsittely unioniin kuljetuksen aikana

Siitosmunien lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen siitosmunat täyttävät seuraavat vaatimukset:

a)

unioniin saapuviksi tarkoitetut siitosmunat eivät ole joutuneet kosketuksiin sellaisen siipikarjan tai sellaisten vankeudessa pidettävien lintujen tai siitosmunien kanssa, joiden ei ole tarkoitus saapua unioniin tai jotka ovat terveystilanteeltaan heikompia, siitä ajankohdasta, jona siitosmunat on lastattu alkuperäisessä pitopaikassa unioniin lähetettäviksi, siihen ajankohtaan, jona ne saapuvat unioniin;

b)

siitosmunien lähetystä ei ole kuljetettu toisella kuljetusvälineellä tai purettu kuormasta tai siirretty toiseen kuljetusvälineeseen, kun sitä on kuljetettu maanteitse, meritse tai ilmateitse sellaisen kolmannen maan tai alueen tai jommankumman vyöhykkeen kautta, jota ei ole luetteloitu kyseisen lajin ja luokan siitosmunien unioniin saapumista varten.

100 artikla

Poikkeus ja lisävaatimukset, jotka koskevat kuljetusvälineessä ilma- tai vesikuljetuksen aikana sattuneesta tapahtumasta johtuvaa siitosmunien uudelleenlastausta

Poiketen siitä, mitä 99 artiklan b alakohdassa säädetään, siitosmunien lähetysten, jotka on lastattu uudelleen lähetyksen alkuperäisestä kuljetusvälineestä toiseen kuljetusvälineeseen jatkokuljetusta varten kolmannessa maassa tai alueella tai jommankumman vyöhykkeellä, jota ei ole luetteloitu siitosmunien unioniin saapumista varten, sallitaan saapua unioniin lähetyksen kuljettamiseksi unionissa sijaitsevaan saapumispaikkaan vain, jos uudelleenlastaus on tehty sellaisen teknisen ongelman tai muun odottamattoman tapahtuman vuoksi, joka on aiheuttanut logistisia ongelmia kuljetettaessa siitosmunia meritse tai ilmateitse unioniin, ja seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

määräpaikkana olevan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen ja soveltuvissa tapauksissa kauttakulkujäsenvaltiot sallivat sen, että siitosmunat saapuvat unioniin ja ne kuljetetaan unionissa määräpaikkaansa;

b)

virkaeläinlääkäri tai vastuussa oleva tullivirkailija on valvonut uudelleenlastausta ja seuraavat vaatimukset ovat täyttyneet koko operaation ajan:

i)

on otettu käyttöön tehokkaita toimenpiteitä sen estämiseksi, että unioniin saapuviksi tarkoitetut siitosmunat joutuvat välittömästi tai välillisesti kosketuksiin muiden siitosmunien tai eläinten kanssa;

ii)

siitosmunat on siirretty unioniin suuntautuvaa jatkokuljetusta varten suoraan ja mahdollisimman nopeasti 17 artiklan vaatimusten mukaiseen alukseen tai ilma-alukseen ylittämättä sataman tai lentoaseman rajoja;

c)

siitosmunien mukana on siirron tapahtumapaikkana olleen kolmannen maan tai alueen toimivaltaisen viranomaisen antama ilmoitus, jossa esitetään tarvittavat tiedot siirto-operaatiosta ja todistetaan, että käyttöön oli otettu asianmukaiset toimenpiteet b alakohdassa vahvistettujen vaatimusten noudattamiseksi.

101 artikla

Siitosmunien kuljetus aluksella

1.   Siitosmunien lähetysten, jotka kuljetetaan aluksella vaikka vain osan matkaa, sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen siitosmunat täyttävät seuraavat vaatimukset:

a)

siitosmunat;

i)

ovat olleet aluksella koko kuljetuksen ajan;

ii)

eivät ole olleet aluksella kosketuksissa terveystilanteeltaan heikompien lintujen tai muiden siitosmunien kanssa;

b)

edellä olevan a alakohdan mukaisesti kuljetettujen siitosmunien mukana on ilmoitus, joka sisältää seuraavat tiedot:

i)

lähtösatama alkuperäpaikkana olevassa kolmannessa maassa tai olevalla alueella tai jommankumman vyöhykkeellä;

ii)

tulosatama unionissa;

iii)

käyntisatamat, jos alus on käynyt satamissa lähetyksen alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen tai jommankumman vyöhykkeen ulkopuolella;

iv)

tieto siitä, että siitosmunat ovat täyttäneet kuljetuksen aikana a alakohdassa ja tämän alakohdan i, ii ja iii alakohdassa vahvistetut vaatimukset.

2.   Siitosmunien lähetyksestä vastaavan toimijan on varmistettava, että 1 kohdassa säädetty ilmoitus liitetään eläinten terveystodistukseen ja aluksen päällikkö allekirjoittaa sen tulosatamassa aluksen saapumispäivänä.

102 artikla

Siitosmunien kuljetusvälineitä ja kuljetuspäällyksiä koskevat ennaltaehkäisevät toimenpiteet

Siitosmunien lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen siitosmunat täyttävät seuraavat vaatimukset:

a)

siitosmunat on kuljetettu ajoneuvoissa, jotka on

i)

rakennettu siten, että siitosmunat eivät voi pudota niistä;

ii)

suunniteltu siten, että ne voidaan puhdistaa ja desinfioida;

iii)

puhdistettu ja desinfioitu alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltaisen viranomaisen hyväksymällä desinfiointiaineella, ja ajoneuvot on kuivattu tai niiden on annettu kuivua juuri ennen jokaista unioniin saapuviksi tarkoitettujen siitosmunien lastausta;

b)

siitosmunat on kuljetettu kuljetuspäällyksissä, jotka täyttävät seuraavat vaatimukset:

i)

edellä olevan a alakohdan vaatimukset;

ii)

ne sisältävät ainoastaan samasta pitopaikasta tulevia, samaa lajia, tyyppiä ja luokkaa olevia siitosmunia;

iii)

ne on suljettu alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltaisen viranomaisen ohjeiden mukaisesti siten, ettei sisällön vaihtaminen ole mahdollista;

iv)

ne

on puhdistettu ja desinfioitu ennen lastausta alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltaisen viranomaisen ohjeiden mukaisesti;

tai

ovat kertakäyttöisiä, puhtaita ja ensimmäistä kertaa käytössä;

v)

niissä on liitteessä XVI määritetyt tiedot kyseisestä siitosmunien lajista ja luokasta.

103 artikla

Siitosmunien siirrot ja käsittely saapumisen jälkeen

Toimijoiden, kuljettajat mukaan lukien, on varmistettava siitosmunien lähetysten unioniin saapumisen jälkeen, että lähetykset

a)

kuljetetaan unionissa suoraan saapumispaikasta määräpaikkaan;

b)

täyttävät unionissa tapahtuvia siirtoja ja unioniin saapumisen jälkeistä käsittelyä koskevat vaatimukset, jotka vahvistetaan kyseisen siitosmunien lajin ja luokan osalta tämän osaston 5 ja 7 luvussa.

2 LUKU

Siipikarjan siitosmunia koskevat erityiset eläinterveysvaatimukset

104 artikla

Kolmanteen maahan tai alueelle tai jommankumman vyöhykkeelle tuodusta siipikarjasta peräisin olevat siitosmunat

Sellaisista parvista peräisin olevan siipikarjan siitosmunien lähetysten, jotka on tuotu alkuperäpaikkana olevaan kolmanteen maahan tai olevalle alueelle tai jommankumman vyöhykkeelle toisesta kolmannesta maasta tai toiselta alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä, sallitaan saapua unioniin vain, jos siitosmunien alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on antanut takeet siitä, että

a)

siitosmunien alkuperäparvet on tuotu kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä, joka on luetteloitu tällaisten parvien unioniin saapumista varten;

b)

siitosmunien alkuperäparvet on tuotu kyseiseen kolmanteen maahan tai kyseiselle alueelle tai jommankumman vyöhykkeelle sellaisten eläinterveysvaatimusten mukaisesti, jotka ovat vähintään yhtä tiukat kuin jos ne olisivat saapuneet suoraan unioniin.

105 artikla

Siitosmunien alkuperäpaikkana oleva kolmas maa tai alue tai jommankumman vyöhyke

Siipikarjan siitosmunien lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos ne ovat peräisin kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä, joka täyttää seuraavat vaatimukset:

a)

sillä on ollut käytössään korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinseurantaohjelma vähintään kuuden kuukauden ajan ennen päivää, jona lähetys lähetetään unioniin, ja kyseinen seurantaohjelma täyttää vaatimukset, jotka vahvistetaan

i)

tämän asetuksen liitteessä II;

tai

ii)

Maailman eläintautijärjestön (OIE) julkaiseman maaeläinten terveyttä koskevan säännöstön asiaankuuluvassa luvussa;

b)

sen katsotaan olevan 38 artiklan mukaisesti vapaa korkeapatogeenisesta lintuinfluenssasta;

c)

jos alkuperäpaikkana olevassa kolmannessa maassa tai olevalla alueella rokotetaan korkeapatogeenista lintuinfluenssaa vastaan, kyseisen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on antanut takeet siitä, että

i)

rokotusohjelma täyttää liitteessä XIII vahvistetut vaatimukset;

ii)

tämän artiklan a alakohdassa tarkoitettu seurantaohjelma täyttää liitteessä II vahvistettujen vaatimusten lisäksi liitteessä XIII olevassa 2 kohdassa vahvistetut vaatimukset;

iii)

se on sitoutunut ilmoittamaan komissiolle kaikista kyseisen kolmannen maan tai alueen tai jommankumman vyöhykkeen rokotusohjelman muutoksista;

d)

sen

i)

katsotaan olevan, kun on kyse muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunista, vapaa Newcastlen tautiviruksen aiheuttamasta tartunnasta 39 artiklan mukaisesti;

ii)

sileälastaisten lintujen siitosmunien tapauksessa

katsotaan olevan vapaa Newcastlen tautiviruksen aiheuttamasta tartunnasta 39 artiklan mukaisesti;

tai

ei katsota olevan 39 artiklan mukaisesti vapaa Newcastlen tautiviruksen aiheuttamasta tartunnasta, mutta alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on antanut takeet siitä, että Newcastlen tautiviruksen aiheuttamaa tartuntaa koskevat vaatimukset täyttyvät eristyksen, seurannan ja testauksen osalta liitteen XIV mukaisesti;

e)

jos Newcastlen tautiviruksen aiheuttamaa tartuntaa vastaan annetaan rokotuksia, kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on antanut takeet siitä, että

i)

käytettävät rokotteet ovat liitteessä XV olevassa 1 kohdassa Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan vastaisille rokotteille vahvistettujen yleisten ja erityisten kriteerien mukaisia;

tai

ii)

käytettävät rokotteet ovat liitteessä XV olevassa 1 kohdassa Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan vastaisille rokotteille vahvistettujen yleisten kriteerien mukaisia ja siipikarja täyttää liitteessä XV olevassa 2 kohdassa vahvistetut eläinterveysvaatimukset, jotka koskevat sellaisesta kolmannesta maasta tai sellaiselta alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä peräisin olevia siipikarjaa ja siitosmunia, jossa tai jolla käytettävät Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan vastaiset rokotteet eivät täytä liitteessä XV olevassa 1 kohdassa vahvistettuja erityisiä kriteerejä;

f)

se on sitoutunut toimittamaan komissiolle seuraavat tiedot korkeapatogeenisen lintuinfluenssan tai Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan taudinpurkauksen yhteydessä:

i)

tiedot tautitilanteesta 24 tunnin kuluessa siitä, kun korkeapatogeenisen lintuinfluenssan tai Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan alkuperäinen taudinpurkaus on vahvistettu;

ii)

säännölliset päivitykset tautitilanteesta;

g)

se on sitoutunut toimittamaan virusisolaatteja korkeapatogeenisen lintuinfluenssan tai Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan alkuperäisistä taudinpurkauksista Euroopan unionin vertailulaboratoriolle lintuinfluenssaa ja Newcastlen tautia varten.

106 artikla

Siitosmunien alkuperäinen pitopaikka

Siipikarjan siitosmunien lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos siitosmunat ovat peräisin

a)

hautomoista, jotka alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt vähintään yhtä tiukkojen vaatimusten mukaisesti kuin delegoidun asetuksen (EU) 2019/2035 7 artiklassa vahvistetut vaatimukset; ja

i)

hautomojen hyväksyntää ei ole peruutettu väliaikaisesti tai kokonaan;

ii)

hautomojen ympäristössä ei ole esiintynyt 10 kilometrin säteellä, mukaan lukien tarvittaessa naapurimaan alue, korkeapatogeenisen lintuinfluenssan tai Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan taudinpurkauksia vähintään 30 päivän aikana ennen unioniin lähetettäviksi tarkoitettujen siitosmunien lastausajankohtaa;

iii)

hautomoilla on alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltaisen viranomaisen antama yksilöllinen hyväksyntänumero;

b)

sellaisissa pitopaikoissa pidetyistä parvista, jotka alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt vähintään yhtä tiukkojen vaatimusten mukaisesti kuin delegoidun asetuksen (EU) 2019/2035 8 artiklassa vahvistetut vaatimukset; ja

i)

pitopaikkojen hyväksyntää ei ole peruutettu väliaikaisesti tai kokonaan;

ii)

pitopaikkojen ympäristössä ei ole esiintynyt 10 kilometrin säteellä, mukaan lukien tarvittaessa naapurimaan alue, korkeapatogeenisen lintuinfluenssan tai Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan taudinpurkauksia vähintään 30 päivän aikana ennen unioniin lähetettäviksi tarkoitettujen siitosmunien keräyspäivää;

iii)

pitopaikoissa ei ole raportoitu vahvistettuja matalapatogeenisten lintuinfluenssavirusten aiheuttamia tartuntatapauksia vähintään 21 päivän aikana ennen unioniin lähetettäviksi tarkoitettujen munien keräyspäivää.

107 artikla

Siitosmunien alkuperäparvi

Siipikarjan siitosmunien lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos siitosmunat ovat peräisin parvista, jotka täyttävät seuraavat vaatimukset:

a)

jos parvet on rokotettu korkeapatogeenista lintuinfluenssaa vastaan, alkuperäpaikkana oleva kolmas maa tai alue on antanut takeet liitteessä XIII vahvistettujen rokotusohjelmia ja lisäseurantaa koskevien vähimmäisvaatimusten noudattamisesta;

b)

jos parvet on rokotettu Newcastlen tautiviruksen aiheuttamaa tartuntaa vastaan,

i)

alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on antanut takeet siitä, että käytetyt rokotteet täyttävät

Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan vastaisia rokotteita koskevat yleiset ja erityiset kriteerit, jotka vahvistetaan liitteessä XV olevassa 1 kohdassa; tai

Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan vastaisia tunnustettuja rokotteita koskevat yleiset kriteerit, jotka vahvistetaan liitteessä XV olevassa 1 kohdassa, ja siipikarja ja siitosmunat, joista untuvikot ovat peräisin, täyttävät liitteessä XV olevassa 2 kohdassa vahvistetut sellaisesta kolmannesta maasta tai sellaiselta alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä peräisin olevia siipikarjaa ja siitosmunia koskevat eläinterveysvaatimukset, jossa tai jolla käytettävät Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan vastaiset rokotteet eivät täytä liitteessä XV olevassa 1 kohdassa vahvistettuja erityisiä kriteerejä;

ii)

jokaisesta lähetyksestä annetaan liitteessä XV olevassa 4 kohdassa edellytetyt tiedot;

c)

parviin on sovellettu taudinseurantaohjelmaa, joka täyttää delegoidun asetuksen (EU) 2019/2035 liitteessä II vahvistetun vaatimuksen, eikä parvissa ole havaittu seuraavien taudinaiheuttajien aiheuttamia tartuntoja tai syitä epäillä tällaisia tartuntoja:

i)

Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum ja Mycoplasma gallisepticum, kun on kyse lajista Gallus gallus;

ii)

Salmonella arizonae (seroryhmä O:18(k)), Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum, Mycoplasma meleagridis ja Mycoplasma gallisepticum, kun on kyse lajista Meleagris gallopavo;

iii)

Salmonella pullorum ja Salmonella gallinarum, kun on kyse lajeista Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix ja Anas spp.;

d)

parvia on pidetty pitopaikoissa, jotka ovat toteuttaneet seuraavat toimenpiteet, jos sitä päivää edeltäneiden 12 kuukauden aikana, jona munat on kerätty unioniin lähetettäväksi, on vahvistettu Salmonella pullorum-, S. gallinarum- ja S. arizonae -tartunta;

i)

tartunnan saanut parvi on teurastettu tai lopetettu ja hävitetty;

ii)

pitopaikka on puhdistettu ja desinfioitu i alakohdassa tarkoitetun tartunnan saaneen parven teurastamisen tai lopettamisen jälkeen;

iii)

edellä ii alakohdassa tarkoitetun puhdistuksen ja desinfioinnin jälkeen kaikki pitopaikan parvet on testattu negatiivisin tuloksin Salmonella pullorum-, S. gallinarum- ja S. arizonae -tartunnan varalta kahdella vähintään 21 päivän välein tehdyllä testillä c alakohdassa tarkoitetun taudinseurantaohjelman mukaisesti;

e)

parvia on pidetty pitopaikoissa, jotka ovat toteuttaneet seuraavat toimenpiteet, jos sitä päivää edeltäneiden 12 kuukauden aikana, jona munat on kerätty unioniin lähetettäväksi, on vahvistettu lintujen mykoplasmoosi (Mycoplasma gallisepticum ja M. meleagridis):

joko

i)

tartunnan saanut parvi on testattu negatiivisin tuloksin lintujen mykoplasmoosin (Mycoplasma gallisepticum ja M. meleagridis) varalta kahdella testillä, jotka on tehty koko parvelle vähintään 60 päivän välein c alakohdassa tarkoitetun taudinseurantaohjelman mukaisesti;

tai

ii)

tartunnan saanut parvi on teurastettu tai lopetettu ja hävitetty, pitopaikka on puhdistettu ja desinfioitu, ja puhdistuksen ja desinfioinnin jälkeen kaikki pitopaikan parvet on testattu negatiivisin tuloksin lintujen mykoplasmoosin (Mycoplasma gallisepticum ja M. meleagridis) varalta kahdella vähintään 21 päivän välein tehdyllä testillä c alakohdassa tarkoitetun taudinseurantaohjelman mukaisesti;

f)

virkaeläinlääkäri on tehnyt niille kliinisen tarkastuksen alkuperäpaikkana olevassa kolmannessa maassa tai olevalla alueella tai jommankumman vyöhykkeellä 24 tunnin kuluessa ennen unioniin lähetettäväksi tarkoitetun siitosmunien lähetyksen lastausajankohtaa, jotta voidaan havaita tautien esiintymiseen viittaavat merkit, mukaan lukien liitteessä I tarkoitetut merkitykselliset luetteloidut taudit ja uudet taudit, eikä parvissa ole ilmennyt taudinoireita tai syitä epäillä niiden esiintymistä.

108 artikla

Lähetyksen siitosmunat

Siipikarjan siitosmunien lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos ne täyttävät seuraavat vaatimukset:

a)

jos siitosmunat on rokotettu korkeapatogeenista lintuinfluenssaa vastaan, alkuperäpaikkana oleva kolmas maa tai alue on antanut takeet liitteessä XIII vahvistettujen rokotusohjelmia ja lisäseurantaa koskevien vähimmäisvaatimusten noudattamisesta;

b)

jos siitosmunat on rokotettu Newcastlen tautiviruksen aiheuttamaa tartuntaa vastaan,

i)

alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on antanut takeet siitä, että käytetyt rokotteet ovat liitteessä XV olevassa 1 kohdassa Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan vastaisille rokotteille vahvistettujen yleisten ja erityisten kriteerien mukaisia;

ii)

lähetyksestä annetaan liitteessä XV olevassa 4 kohdassa edellytetyt tiedot;

c)

siitosmunat on merkitty

i)

värillisellä musteella,

ii)

muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunien tapauksessa leimalla, josta käy ilmi 106 artiklassa tarkoitetun alkuperäisen pitopaikan yksilöllinen hyväksyntänumero;

iii)

sileälastaisten lintujen siitosmunien tapauksessa leimalla, josta käy ilmi alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen ISO-koodi ja 106 artiklassa tarkoitetun alkuperäisen pitopaikan yksilöllinen hyväksyntänumero;

d)

siitosmunat on desinfioitu alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltaisen viranomaisen ohjeiden mukaisesti.

109 artikla

Siitosmunien saapuminen jäsenvaltioihin, joilla on Newcastlen tautiviruksen aiheuttamasta tartunnasta vapaa asema ilman rokotuksia

Sellaiseen jäsenvaltioon tarkoitettujen siitosmunien lähetysten, jolla on Newcastlen tautiviruksen aiheuttamasta tartunnasta vapaa asema ilman rokotuksia, sallitaan saapua unioniin vain, jos

a)

niitä ei ole rokotettu Newcastlen tautiviruksen aiheuttamaa tartuntaa vastaan;

b)

ne ovat peräisin parvista, jotka täyttävät jossakin seuraavista alakohdista vahvistetut vaatimukset:

i)

niitä ei ole rokotettu Newcastlen tautiviruksen aiheuttamaa tartuntaa vastaan;

tai

ii)

ne on rokotettu inaktivoidulla rokotteella Newcastlen tautiviruksen aiheuttamaa tartuntaa vastaan;

tai

iii)

ne on rokotettu elävällä rokotteella Newcastlen tautiviruksen aiheuttamaa tartuntaa vastaan viimeistään 60 päivää ennen munien keräyspäivää.

3 LUKU

Sellaisia lähetyksiä koskevat erityiset eläinterveysvaatimukset, jotka koostuvat alle 20:stä muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunasta

110 artikla

Sellaisia lähetyksiä koskevat poikkeukset ja erityisvaatimukset, jotka koostuvat alle 20:stä muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunasta

Poiketen siitä, mitä 101, 102, 106, 107 ja 108 artiklassa säädetään, lähetysten, jotka koostuvat alle 20:stä muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunasta, sallitaan saapua unioniin vain, jos siitosmunat täyttävät seuraavat vaatimukset:

a)

ne tulevat pitopaikoista,

i)

jotka alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on rekisteröinyt;

ii)

joissa ei ole raportoitu vahvistettuja matalapatogeenisten lintuinfluenssavirusten aiheuttamia tartuntatapauksia 21 päivän aikana ennen siitosmunien keräyspäivää;

iii)

joiden ympäristössä ei ole esiintynyt 10 kilometrin säteellä, mukaan lukien tarvittaessa naapurimaan alue, korkeapatogeenisen lintuinfluenssan tai Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan taudinpurkauksia vähintään 30 päivän aikana ennen siitosmunien keräyspäivää;

b)

korkeapatogeenisen lintuinfluenssan vastaisten rokotusten osalta:

i)

siitosmunia ei ole rokotettu korkeapatogeenista lintuinfluenssaa vastaan;

ii)

jos alkuperäparvet on rokotettu korkeapatogeenista lintuinfluenssaa vastaan, alkuperäpaikkana oleva kolmas maa tai alue on antanut takeet liitteessä XIII vahvistettujen rokotusohjelmia ja lisäseurantaa koskevien vähimmäisvaatimusten noudattamisesta;

c)

siitosmunia ei ole rokotettu Newcastlen tautiviruksen aiheuttamaa tartuntaa vastaan, ja jos niiden alkuperäparvi on rokotettu kyseistä tartuntaa vastaan,

i)

alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on antanut takeet siitä, että käytetyt rokotteet täyttävät

Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan vastaisia rokotteita koskevat yleiset ja erityiset kriteerit, jotka vahvistetaan liitteessä XV olevassa 1 kohdassa;

tai

Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan vastaisia rokotteita koskevat yleiset kriteerit, jotka vahvistetaan liitteessä XV olevassa 1 kohdassa, ja siitosmunat täyttävät liitteessä XV olevassa 2 kohdassa vahvistetut sellaisesta kolmannesta maasta tai sellaiselta alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä peräisin olevia siipikarjaa ja siitosmunia koskevat eläinterveysvaatimukset, jossa tai jolla käytettävät Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan vastaiset rokotteet eivät täytä liitteessä XV olevassa 1 kohdassa vahvistettuja erityisiä kriteerejä;

ii)

lähetyksestä annetaan liitteessä XV olevassa 4 kohdassa edellytetyt tiedot;

d)

ne tulevat parvista, joille virkaeläinlääkäri on tehnyt kliinisen tarkastuksen alkuperäpaikkana olevassa kolmannessa maassa tai olevalla alueella tai jommankumman vyöhykkeellä 24 tunnin kuluessa ennen unioniin lähetettäviksi tarkoitettujen siitosmunien lähetysten lastausajankohtaa, jotta voidaan havaita tautien esiintymiseen viittaavat merkit, mukaan lukien liitteessä I tarkoitetut merkitykselliset luetteloidut taudit ja uudet taudit, eikä parvissa ole ilmennyt taudinoireita tai syitä epäillä kyseisten tautien esiintymistä;

e)

ne tulevat parvista,

i)

jotka ovat olleet eristettyinä alkuperäisessä pitopaikassa vähintään 21 päivän ajan ennen munien keräämistä;

ii)

joissa ei ole havaittu seuraavien taudinaiheuttajien aiheuttamia tartuntoja tai syitä epäillä tällaisia tartuntoja testeissä, joka on tehty sellaisten lähetysten testaamista koskevien vaatimusten mukaisesti, jotka koostuvat alle 20 yksilöstä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja ja alle 20:stä tällaisen siipikarjan siitosmunasta, ennen unioniin saapumista liitteen XVII mukaisesti:

Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum ja Mycoplasma gallisepticum, kun on kyse lajista Gallus gallus;

Salmonella arizonae (seroryhmä O:18(k)), Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum, Mycoplasma meleagridis ja Mycoplasma gallisepticum, kun on kyse lajista Meleagris gallopavo;

Salmonella pullorum ja Salmonella gallinarum, kun on kyse lajeista Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix ja Anas spp.

4 LUKU

Erikseen määritellyistä taudinaiheuttajista vapaita munia koskevat erityiset eläinterveysvaatimukset

111 artikla

Poikkeus ja erityisvaatimukset, jotka koskevat erikseen määritellyistä taudinaiheuttajista vapaita munia

Poiketen 98 artiklassa vahvistetuista pitoaikavaatimuksista ja 105–110 artiklassa ja 112–114 artiklassa vahvistetuista erityisistä eläinterveysvaatimuksista erikseen määritellyistä taudinaiheuttajista vapaiden munien lähetysten, jotka eivät täytä kyseisissä säännöksissä vahvistettuja eläinterveysvaatimuksia, sallitaan saapua unioniin, jos munat täyttävät kyseisten vaatimusten sijasta seuraavat eläinterveysvaatimukset:

a)

ne ovat peräisin parvista,

i)

jotka ovat vapaita erikseen määritellyistä taudinaiheuttajista siten kuin Euroopan farmakopeassa kuvataan, ja kaikista tämän erityisaseman saamiseksi vaadituista testeistä ja kliinisistä tutkimuksista on saatu toivotut tulokset, mukaan lukien negatiiviset tulokset korkeapatogeenisen lintuinfluenssan, Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan ja matalapatogeenisen lintuinfluenssaviruksen aiheuttaman tartunnan varalta tehdyistä testeistä, jotka on tehty 30 päivän kuluessa ennen unioniin lähetettäviksi tarkoitettujen munien keräyspäivää;

ii)

jotka on tutkittu kliinisesti vähintään kerran viikossa siten kuin Euroopan farmakopeassa kuvataan, eikä niissä ole havaittu taudinoireita tai syitä epäillä minkään taudin esiintymistä;

iii)

joita on pidetty vähintään kuuden viikon ajan ennen unioniin lähetettäviksi tarkoitettujen munien keräyspäivää pitopaikoissa, jotka täyttävät Euroopan farmakopeassa kuvatut edellytykset;

iv)

jotka eivät ole olleet kosketuksissa sellaisen siipikarjan kanssa, joka ei täytä tämän artiklan vaatimuksia, tai luonnonvaraisten lintujen kanssa vähintään kuuden viikon aikana ennen unioniin lähetettäviksi tarkoitettujen munien keräyspäivää;

b)

ne on merkitty värillistä mustetta käyttämällä leimalla, josta käy ilmi alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen ISO-koodi ja alkuperäisen pitopaikan hyväksyntänumero;

c)

ne on desinfioitu alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltaisen viranomaisen ohjeiden mukaisesti.

5 LUKU

Erityiset eläinterveysvaatimukset, jotka koskevat siipikarjan siitosmunien siirtoja ja käsittelyä unioniin saapumisen jälkeen ja kyseisistä munista haudotun siipikarjan siirtoja ja käsittelyä

112 artikla

Toimijoiden velvollisuudet, jotka koskevat siitosmunien käsittelyä niiden unioniin saapumisen jälkeen ja niistä haudotun siipikarjan käsittelyä

1.   Määränpäänä olevan pitopaikan toimijoiden on sijoitettava kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä unioniin saapuneet siipikarjan siitosmunat

a)

muista siitosmunista erillään oleviin hautomakoneisiin, erillään olevat kuorijakoneet mukaan lukien;

tai

b)

sellaisiin hautomakoneisiin, kuorijakoneet mukaan lukien, joissa on jo muita siitosmunia.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen toimijoiden on varmistettava, että siitossiipikarjaa ja tuotantosiipikarjaa, jotka on haudottu kyseisessä kohdassa tarkoitetuista siitosmunista, pidetään yhtäjaksoisesti

a)

hautomossa vähintään kolmen viikon ajan kuoriutumispäivästä laskettuna;

tai

b)

samassa tai toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevissa pitopaikoissa, joihin siipikarja on lähetetty kuoriutumisen jälkeen, vähintään kolmen viikon ajan kuoriutumispäivästä laskettuna.

3.   Edellä 2 kohdassa tarkoitettuina ajanjaksoina toimijoiden on pidettävä unioniin saapuneista siitosmunista haudottu siipikarja erillään muista siipikarjaparvista.

4.   Jos siitossiipikarja ja tuotantosiipikarja, jotka on haudottu unioniin kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä saapuneista siitosmunista, on tuotu tiloihin tai tarhoihin, joissa on muuta siipikarjaa, 2 kohdassa säädetyt ajanjaksot alkavat viimeisen linnun tuontipäivästä, eikä siipikarjaa saa siirtää tiloista tai tarhoista ennen kyseisten ajanjaksojen päättymistä.

5.   Jos siipikarjan siitosmunia, jotka ovat saapuneet unioniin kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä, on sijoitettu hautomakoneisiin, kuorijakoneet mukaan lukien, joissa oli jo muita siitosmunia,

a)

2–4 kohdan säännöksiä sovelletaan kaikkeen siipikarjaan, joka on kuoriutunut sellaisista siitosmunista, jotka ovat olleet samassa hautomakoneessa, kuorijakone mukaan lukien, kuin unioniin kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä saapuneet siitosmunat;

b)

2 kohdassa tarkoitetut ajanjaksot alkavat päivästä, jona viimeinen unioniin kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä saapunut siitosmuna kuoriutuu.

113 artikla

Näytteenotto ja testaus unioniin saapumisen jälkeen

Määräpaikkana olevan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että virkaeläinlääkäri tekee määränpäänä olevassa pitopaikassa kliinisen tutkimuksen siitossiipikarjalle ja tuotantosiipikarjalle, jotka on haudottu unioniin kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä saapuneista siitosmunista, viimeistään 112 artiklan 2 kohdassa säädettyjen ajanjaksojen päättymispäivänä, ja kyseisistä siipikarjoista otetaan tarvittaessa näytteitä testausta varten niiden terveydentilan tarkkailemiseksi.

114 artikla

Toimivaltaisten viranomaisten velvollisuus, joka koskee näytteiden ottamista sileälastaisista linnuista, jotka on haudottu sellaisesta kolmannesta maasta tai sellaiselta alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä peräisin olevista siitosmunista, joka ei ole vapaa Newcastlen tautiviruksen aiheuttamasta tartunnasta, sekä kyseisten lintujen testaamista

Määräpaikkana olevan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että sileälastaisille linnuille, jotka on haudottu sellaisesta kolmannesta maasta tai sellaiselta alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä peräisin olevista siitosmunista, joka ei ole vapaa Newcastlen tautiviruksen aiheuttamasta tartunnasta, tehdään seuraavat toimenpiteet 112 artiklan 2 kohdassa säädettyinä ajanjaksoina:

a)

toimivaltainen viranomainen tekee niille Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan varalta viruksen osoittamistestin kultakin sileälastaiselta linnulta yhteissuolesta otetusta pyyhkäisynäytteestä tai kunkin sileälastaisen linnun ulostenäytteestä;

b)

edellä a alakohdassa tarkoitettujen vaatimusten lisäksi toimivaltainen viranomainen tekee kullekin sileälastaiselle linnulle serologisen testin Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan varalta, jos sileälastaisten lintujen määräpaikkana olevalla jäsenvaltiolla on Newcastlen tautiviruksen aiheuttamasta tartunnasta vapaa asema ilman rokotuksia;

c)

kaikki sileälastaiset linnut on testattu negatiivisin tuloksin a ja b alakohdassa säädetyissä testeissä ennen kuin ne vapautetaan eristyksestä.

6 LUKU

Vankeudessa pidettävien lintujen siitosmunia koskevat erityiset eläinterveysvaatimukset

115 artikla

Lähetyksen siitosmunat

Vankeudessa pidettävien lintujen siitosmunien lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos siitosmunat on saatu vankeudessa pidettävistä linnuista, jotka täyttävät 55–58 artiklassa vahvistetut unioniin saapumista koskevat vaatimukset.

7 LUKU

Erityiset eläinterveysvaatimukset, jotka koskevat vankeudessa pidettävien lintujen siitosmunien siirtoja ja käsittelyä unioniin saapumisen jälkeen ja kyseisistä munista haudottujen vankeudessa pidettävien lintujen siirtoja ja käsittelyä

116 artikla

Vankeudessa pidettävien lintujen siitosmunien käsittely niiden unioniin saapumisen jälkeen ja kyseisistä siitosmunista haudottujen vankeudessa pidettävien lintujen käsittely

Määränpäänä olevan pitopaikan toimijoiden on

a)

sijoitettava vankeudessa pidettävien lintujen siitosmunat, jotka ovat saapuneet unioniin kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä, eri hautomakoneisiin, kuorijakoneet mukaan lukien, kuin muut siitosmunat;

b)

varmistettava, että vankeudessa pidettäviä lintuja, jotka on haudottu 115 artiklassa tarkoitetuista vankeudessa pidettävien lintujen siitosmunista, pidetään hyväksytyssä karanteenipitopaikassa 59–61 artiklan vaatimusten mukaisesti.

3 OSASTO

SELLAISIA SULJETTUIHIN PITOPAIKKOIHIN TARKOITETTUJA MUIDEN ELÄINTEN KUIN SORKKA- JA KAVIOELÄINTEN SUKUSOLUJA JA ALKIOITA KOSKEVAT ELÄINTERVEYSVAATIMUKSET, JOTKA EIVÄT OLE SIIPIKARJAN TAI VANKEUDESSA PIDETTÄVIEN LINTUJEN SIITOSMUNIA

117 artikla

Vaatimukset, jotka koskevat suljetuista pitopaikoista lähetettyjen, muiden kuin 1 artiklan 4 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen eläinten sukusolujen ja alkioiden lähetysten saapumista unioniin

Edellä olevan 29 artiklan mukaisesti luetteloiduista suljetuista pitopaikoista lähetettyjen, muiden kuin 1 artiklan 4 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen eläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos ne lähetetään unionissa sijaitsevaan suljettuun pitopaikkaan ja seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

määräpaikkana olevan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on tehnyt arvion riskeistä, joita kyseisten sukusolujen ja alkioiden saapuminen voi aiheuttaa unionille;

b)

kyseisten sukusolujen ja alkioiden luovuttajaeläimet ovat peräisin kolmannesta maasta, alueelta tai vyöhykkeeltä, josta tai jolta asianomaisen lajin ja luokan eläinten sallitaan saapua unioniin;

c)

kyseisten sukusolujen ja alkioiden luovuttajaeläimet ovat peräisin alkuperäpaikkana olevassa kolmannessa maassa tai olevalla alueella tai jommankumman vyöhykkeellä sijaitsevasta suljetusta laitoksesta, joka sisältyy 29 artiklan mukaisesti laadittuun luetteloon suljetuista laitoksista, joista asianomaisen lajin eläinten saapuminen unioniin voidaan sallia;

d)

sukusolut ja alkiot on tarkoitettu unionissa sijaitsevaan suljettuun pitopaikkaan, joka on hyväksytty asetuksen (EU) 2016/429 95 artiklan mukaisesti;

e)

sukusolut ja alkiot kuljetetaan suoraan d alakohdassa tarkoitettuun suljettuun pitopaikkaan.

118 artikla

Luovuttajaeläimiä koskevat erityiset eläinterveysvaatimukset

Edellä 117 artiklassa tarkoitettujen siemennesteen, munasolujen ja alkioiden lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos siemenneste, munasolut ja alkiot on kerätty luovuttajaeläimistä, jotka täyttävät seuraavat vaatimukset:

a)

ne eivät tule sellaisella rajoitusvyöhykkeellä sijaitsevasta pitopaikasta, joka on perustettu kyseisten pidettävien maaeläinten lajien osalta merkityksellisen luokan A taudin tai uuden taudin esiintymisen vuoksi, eivätkä ole olleet kosketuksissa tällaisesta pitopaikasta olevien eläinten kanssa;

b)

ne tulevat pitopaikasta, jossa ei ole raportoitu kyseisten pidettävien maaeläinten lajien osalta merkityksellisiä luokan D tauteja vähintään edeltävien 30 päivän aikana;

c)

niitä on pidetty yhdessä alkuperäisessä suljetussa pitopaikassa vähintään 30 päivän ajan ennen unioniin saapuvaksi tarkoitetun siemennesteen tai saapuviksi tarkoitettujen munasolujen tai alkioiden keräämistä;

d)

suljetussa pitopaikassa harjoitettavasta toiminnasta vastaava pitopaikan eläinlääkäri on tehnyt luovuttajaeläimille kliinisen tutkimuksen, eikä niissä ole ilmennyt siemennesteen, munasolujen tai alkioiden keräyspäivänä taudinoireita;

e)

sikäli kuin on mahdollista, niitä ei ole käytetty luonnolliseen siitokseen vähintään 30 päivään ennen unioniin saapuvaksi tarkoitetun siemennesteen tai saapuviksi tarkoitettujen munasolujen tai alkioiden ensimmäistä keräyspäivää;

f)

ne tunnistetaan ja rekisteröidään kyseisen suljetun pitopaikan sääntöjen mukaisesti.

119 artikla

Sukusoluja ja alkioita koskevat vaatimukset

Edellä 117 artiklassa tarkoitettujen siemennesteen, munasolujen ja alkioiden lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos ne täyttävät seuraavat vaatimukset:

a)

ne on merkitty siten, että seuraavat tiedot ovat helposti todettavissa:

i)

sukusolujen ja alkioiden keräys- tai tuotantopäivä;

ii)

luovuttajaeläimen (-eläinten) laji, tarvittaessa alalaji, ja tunnistetiedot;

iii)

suljetun pitopaikan yksilöllinen hyväksyntänumero, johon on sisällyttävä sen maan ISO 3166-1 alpha-2 -koodi, jossa hyväksyntä on myönnetty;

iv)

muut merkitykselliset tiedot;

b)

ne kuljetetaan kuljetuspäällyksessä,

i)

jonka suljetun pitopaikan toiminnasta vastaava pitopaikan eläinlääkäri on sinetöinyt ja numeroinut ennen sen lähettämistä kyseisestä suljetusta pitopaikasta;

ii)

joka on puhdistettu ja desinfioitu tai steriloitu ennen käyttöä tai on uusi kertakäyttöinen kuljetuspäällys;

iii)

joka on täytetty jäädytysaineella, jolla ei ole aiemmin käsitelty muita tuotteita.

IV OSA

EDELLÄ 3 JA 5 ARTIKLASSA TARKOITETUT ELÄINPERÄISTEN TUOTTEIDEN UNIONIIN SAAPUMISTA KOSKEVAT ELÄINTERVEYSVAATIMUKSET

1 OSASTO

ELÄINPERÄISTEN TUOTTEIDEN UNIONIIN SAAPUMISTA KOSKEVAT YLEISET ELÄINTERVEYSVAATIMUKSET

120 artikla

Tuotantopäivää koskevat aikarajoitukset

Eläinperäisten tuotteiden lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen tuotteita ei ole saatu ajanjaksona, jona

a)

unioni on toteuttanut eläinterveyteen liittyviä rajoitustoimenpiteitä, jotka koskevat tällaisten tuotteiden saapumista alkuperäpaikkana olevasta kolmannesta maasta tai olevalta alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä;

b)

lupa, joka koskee tällaisten tuotteiden saapumista unioniin alkuperäpaikkana olevasta maasta tai olevalta alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä, on peruutettu väliaikaisesti.

121 artikla

Eläinperäisiä tuotteita koskevat käsittelyvaatimukset

1.   Muiden kuin tuoreiden tai raakojen eläinperäisten tuotteiden lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen tuotteet on käsitelty tämän osan 3–6 osaston mukaisesti.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun käsittelyn on oltava seuraavien vaatimusten mukainen:

a)

unioni on nimenomaan määrännyt luettelossa kyseisen käsittelyn alkuperäpaikkana olevalle kolmannelle maalle tai alueelle tai jommankumman vyöhykkeelle ja eläinperäisen tuotteen alkuperälajille;

b)

käsittelyä on sovellettu kolmannessa maassa tai alueella tai jommankumman vyöhykkeellä, joka on luetteloitu tietyn lajin ja luokan eläinperäisten tuotteiden unioniin saapumista varten;

c)

käsittelyssä on noudatettu seuraavia vaatimuksia:

i)

lihavalmisteiden riskinvähentämiskäsittelyä koskevat vaatimukset, jotka vahvistetaan liitteessä XXVI;

ii)

maitotuotteiden riskinvähentämiskäsittelyä koskevat vaatimukset, jotka vahvistetaan liitteessä XXVII;

iii)

munatuotteiden riskinvähentämiskäsittelyä koskevat vaatimukset, jotka vahvistetaan liitteessä XXVIII.

2.   Edellä 1 kohdassa säädetyn käsittelyn päätyttyä eläinperäisiä tuotteita on käsiteltävä niiden pakkaamiseen asti siten, että vältetään ristisaastuminen, joka voi aiheuttaa eläinterveysriskin.

122 artikla

Eläinperäisten tuotteiden kuljetusvälinettä koskevat vaatimukset

Eläinperäisten tuotteiden lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetykset on kuljetettu kuljetusvälineessä, joka on suunniteltu ja rakennettu ja jota on huollettu siten, että eläinperäisten tuotteiden terveystilanne ei ole vaarantunut, kun ne on kuljetettu alkuperäpaikastaan unioniin.

123 artikla

Eläinperäisten tuotteiden lähettäminen unioniin

Eläinperäisten tuotteiden lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos ne on lähetetty unionissa sijaitsevaan määräpaikkaansa erillään sellaisista eläimistä ja eläinperäisistä tuotteista, jotka eivät täytä tässä asetuksessa vahvistettuja asiaankuuluvia unioniin saapumista koskevia eläinterveysvaatimuksia.

2 OSASTO

TUOREEN LIHAN UNIONIIN SAAPUMISTA KOSKEVAT ELÄINTERVEYSVAATIMUKSET

1 LUKU

Tuoretta lihaa koskevat yleiset eläinterveysvaatimukset

124 artikla

Sellaisten pidettävien eläinten lähettäminen teurastamoon, josta tuore liha saadaan

Pidettävien eläinten tuoreen lihaan lähetysten, lukuun ottamatta tarhattuna riistana pidettäviä eläimiä, jotka on lopetettu paikalla, sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen tuore liha on saatu seuraavien vaatimusten mukaisista pidettävistä eläimistä:

a)

eläinten alkuperäinen pitopaikka sijaitsee

i)

samassa kolmannessa maasta tai samalla alueella tai jommankumman vyöhykkeellä kuin teurastamo, josta tuore liha on saatu;

tai

ii)

kolmannessa maassa tai alueella tai jommankumman vyöhykkeellä, joka sai sinä ajankohtana, jona eläimet lähetettiin teurastamoon, luvan viedä kyseisen lajin eläinten tuoretta lihaa unioniin;

b)

pidettävät eläimet on lähetetty niiden alkuperäisestä pitopaikasta suoraan teurastamoon;

c)

a alakohdassa tarkoitettuun teurastamoon suoritetun kuljetuksen aikana

i)

pidettäviä eläimiä ei kuljetettu sellaisen kolmannen maan tai alueen tai jommankumman vyöhykkeen kautta, jota ei ollut luetteloitu kyseisen lajin ja luokan tuoreen lihan unioniin saapumista varten;

ii)

pidettävät eläimet eivät joutuneet kosketuksiin terveystilanteeltaan heikompien eläinten kanssa;

d)

kuljetusvälineet ja kuljetuspäällykset, joita käytettiin pidettävien eläinten kuljetuksessa a alakohdassa tarkoitettuun teurastamoon, täyttivät 17 ja 18 artiklassa vahvistetut vaatimukset.

125 artikla

Luonnonvaraisten eläinten tai tarhattuna riistana pidettävien, paikalla lopetettujen eläinten ruhojen lähettäminen

Luonnonvaraisten eläinten tai tarhattuna riistana pidettävien, paikalla lopetettujen eläinten tuoreen lihan lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen tuore liha on saatu seuraavien vaatimusten mukaisista ruhoista:

a)

ruhot lähetettiin suoraan eläinten lopetuspaikasta samassa luetteloidussa kolmannessa maassa tai samalla luetteloidulla alueella tai vyöhykkeellä sijaitsevaan riistankäsittelylaitokseen;

b)

a alakohdassa tarkoitettuun riistankäsittelylaitokseen suoritetun kuljetuksen aikana

i)

ruhoja ei kuljetettu sellaisen kolmannen maan tai alueen tai jommankumman vyöhykkeen kautta, jota ei ollut luetteloitu kyseisen lajin ja luokan tuoreen lihan unioniin saapumista varten;

ii)

ruhot eivät joutuneet kosketuksiin terveystilanteeltaan heikompien eläinten tai ruhojen kanssa;

c)

ruhot kuljetettiin a alakohdassa tarkoitettuun riistankäsittelylaitokseen kuljetusvälineissä ja kuljetuspäällyksissä, jotka täyttivät seuraavat vaatimukset:

i)

ne puhdistettiin ja desinfioitiin alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltaisen viranomaisen hyväksymällä desinfiointiaineella ennen ruhojen lastaamista unioniin lähetettäviksi;

ii)

ne olivat rakenteeltaan sellaisia, että ruhojen terveystilanne ei vaarantunut kuljetuksen aikana.

126 artikla

Ante mortem- ja post mortem -tarkastukset

Pidettävien ja luonnonvaraisten eläinten tuoreen lihan lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen tuore liha on saatu eläimistä, joille on tehty seuraavat tarkastukset:

a)

pidettävien eläinten tapauksessa

i)

ante mortem -tarkastus 24 tunnin kuluessa ennen teurastusta;

ii)

post mortem -tarkastus viipymättä eläinten lopettamisen tai teurastuksen jälkeen;

b)

luonnonvaraisten eläinten tapauksessa post mortem -tarkastus viipymättä niiden lopettamisen jälkeen.

Virkaeläinlääkärin on täytynyt suorittaa ensimmäisessä kohdassa tarkoitetut tarkastukset alkuperäpaikkana olevassa kolmannessa maassa tai olevalla alueella tai jommankumman vyöhykkeellä, jotta voidaan sulkea pois liitteessä I tarkoitettujen merkityksellisten tautien ja uusien tautien esiintyminen.

127 artikla

Sellaisten eläinten käsittely lopettamisen tai teurastuksen aikana, joista tuore liha on saatu

Tuoreen lihan lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen tuore liha on peräisin eläimistä, jotka eivät olleet kosketuksissa eläinterveystilanteeltaan heikompien eläinten kanssa lopettamisensa tai teurastuksensa aikana.

128 artikla

Tuoreen lihan käsittely ja valmistus sen alkuperäisessä pitopaikassa

Lähetysten sisältämä tuore liha on pidettävä koko teurastuksen ja leikkaamisen ajan tiukasti erillään tuoreesta lihasta, joka ei täytä 124–146 artiklassa vahvistettuja asiaankuuluvia tuoreen lihan unioniin saapumista koskevia eläinterveysvaatimuksia, siihen asti, kun

a)

tuore liha on pakattu myöhempää varastointia tai unioniin lähettämistä varten;

tai

b)

tuore liha on saapunut unioniin, jos on kyse pakkaamattomasta tuoreesta lihasta.

2 LUKU

Sorkka- ja kavioeläinten tuoretta lihaa koskevat eläinterveysvaatimukset

1 JAKSO

PIDETTÄVIEN JA LUONNONVARAISTEN SORKKA- JA KAVIOELÄINTEN TUORETTA LIHAA KOSKEVAT YLEISET ELÄINTERVEYSVAATIMUKSET

129 artikla

Eläinlajit, joista sorkka- ja kavioeläinten tuore liha on saatu

Sorkka- ja kavioeläinten tuoreen lihan lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen tuore liha on saatu seuraavista lajeista:

a)

pidettävien sorkka- ja kavioeläinten tapauksessa kaikista sorkka- ja kavioeläinlajeista;

b)

luonnonvaraisten sorkka- ja kavioeläinten ja tarhattuna riistana pidettävien sorkka- ja kavioeläinten tapauksessa kaikista muista sorkka- ja kavioeläinlajeista kuin nautaeläimistä, lammaseläimistä, vuohieläimistä ja sikaeläinten maatiaisroduista.

130 artikla

Tuoreen veren saapumista koskeva kielto

Ihmisravinnoksi tarkoitetun sorkka- ja kavioeläinten tuoreen veren lähetysten ei sallita saapua unioniin.

2 JAKSO

PIDETTÄVIEN SORKKA- JA KAVIOELÄINTEN TUORETTA LIHAA KOSKEVAT ERITYISET ELÄINTERVEYSVAATIMUKSET

131 artikla

Sellaisten pidettävien sorkka- ja kavioeläinten pitoaika ennen teurastusta tai lopettamista, joista tuore liha on saatu

1.   Pidettävien sorkka- ja kavioeläinten, joista unioniin saapuvaksi tarkoitettu tuore liha saadaan, ei tarvitse täyttää pitoaikavaatimusta ennen teurastus- tai lopettamispäivää, jos ne on tuotu kolmanteen maahan tai alueelle tai jommankumman vyöhykkeelle

a)

toisesta kolmannesta maasta tai toiselta alueelta tai vyöhykkeeltä, joka on luetteloitu saman sorkka- ja kavioeläinlajin tuoreen lihan unioniin saapumista varten, ja kyseiset pidettävät sorkka-ja kavioeläimet ovat olleet siellä vähintään kolme kuukautta ennen teurastusta;

tai

b)

jäsenvaltiosta.

2.   Sellaisten muiden kuin 1 kohdassa tarkoitettujen pidettävien sorkka- ja kavioeläinten, joista unioniin saapuvaksi tarkoitettu tuore liha saadaan, on täytynyt täyttää pitoaikavaatimus välittömästi ennen teurastus- tai lopettamispäivää yhtäjaksoisen ajan liitteen XXIII mukaisesti, jos

a)

ne ovat pysyneet alkuperäpaikkana olevassa kolmannessa maassa tai olevalla alueella tai jommankumman vyöhykkeellä;

b)

ne ovat pysyneet alkuperäisessä pitopaikassa;

c)

ne eivät ole olleet kosketuksissa terveystilanteeltaan heikompien sorkka- ja kavioeläinten kanssa.

132 artikla

Poikkeus, joka koskee sellaisten pidettävien eläinten lähettämistä suoraan teurastamoon, joista tuore liha saadaan

Poiketen siitä, mitä 124 artiklan b alakohdassa säädetään, pidettävien sorkka- ja kavioeläinten tuoreen lihan lähetysten, jotka eivät ole kyseisten vaatimusten mukaisia, sallitaan saapua unioniin, jos lähetyksen tuore liha on saatu nautaeläimistä, lammaseläimistä tai vuohieläimistä ja

a)

kyseiset sorkka- ja kavioeläimet kulkivat yhden ainoan kokoamisia toteuttavan pitopaikan kautta, joka täyttää 20 artiklan b alakohdassa vahvistetut vaatimukset, sen jälkeen, kun ne lähtivät alkuperäisestä pitopaikastaan, ja ennen niiden saapumista teurastamoon;

b)

alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on antanut lisätakeet sen varmistamiseksi, että sorkka- ja kavioeläinten eläinterveystilanne ei vaarantunut sinä aikana, kun eläimet siirtyivät alkuperäisestä pitopaikastaan teurastamoon;

c)

b alakohdassa tarkoitettu kolmas maa, alue tai jommankumman vyöhyke on hyväksytty tällaisia poikkeuksia koskevassa luettelossa.

133 artikla

Pidettävien sorkka- ja kavioeläinten tuoreen lihan alkuperäpaikkana oleva kolmas maa tai alue tai jommankumman vyöhyke

1.   Pidettävien sorkka- ja kavioeläinten tuoreen lihan lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen tuore liha on peräisin kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä, joka täyttää liitteessä XXIV olevan A osan taulukossa esitetyt tautivapauden vähimmäisajat niiden mainittujen luetteloitujen tautien suhteen, joiden osalta sorkka- ja kavioeläinlajit, joista tuore liha on saatu, on luetteloitu.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja vähimmäisaikoja voidaan lyhentää liitteessä XXIV olevassa B osassa lueteltujen tautien osalta kyseisessä osassa säädetyillä erityisedellytyksillä; unionin on nimenomaan asetettava luettelossa nämä erityisedellytykset kyseiselle kolmannelle maalle tai alueelle tai jommankumman vyöhykkeelle sekä lajille, josta tuore liha saadaan.

2.   Sorkka- ja kavioeläinten tuoreen lihan lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen tuore liha on peräisin kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä, jossa tai jolla ei ole rokotettu 1 kohdassa tarkoitettuja luetteloituja tauteja vastaan liitteessä XXV olevassa A osassa olevan taulukon mukaisesti.

3.   Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa säädetään, suu- ja sorkkatautia vastaan on voitu rokottaa toimivaltaisen viranomaisen määräämien liitteessä XXV olevan B osan 1 kohdan b alakohdassa tai 3.1 kohdan a alakohdassa vahvistettujen erityisedellytysten mukaisesti, jotka unionin on nimenomaan asetettava luettelossa kyseiselle kolmannelle maalle tai alueelle tai jommankumman vyöhykkeelle sekä lajille, josta tuore liha saadaan.

134 artikla

Sellaisten pidettävien sorkka- ja kavioeläinten alkuperäinen pitopaikka, joista tuore liha on saatu

1.   Pidettävien sorkka- ja kavioeläinten tuoreen lihan lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen tuore liha on saatu sorkka- ja kavioeläimistä, jotka ovat tulleet sellaisesta pitopaikasta,

a)

jossa ja jonka lähistöllä, mukaan lukien tarvittaessa naapurimaan alue, ei ole raportoitu liitteessä XXIV olevassa A osassa tarkoitettuja luetteloituja tauteja, joiden osalta on luetteloitu sorkka- ja kavioeläinlajit, joista unioniin saapuvaksi tarkoitettu tuore liha on saatu, säteeltään 10 kilometrin suuruisella alueella ja 30 päivän aikana ennen teurastuspäivää; tai

b)

joka täyttää liitteessä XXV olevan B osan 1 kohdan b alakohdassa ja 3.1 kohdan a alakohdassa vahvistetut erityisedellytykset, jotka toimivaltaisten viranomaisten on määrättävä, kun kyseisessä kolmannessa maassa tai kyseisellä alueella tai jommankumman vyöhykkeellä on rokotettu suu- ja sorkkatautia vastaan alle 12 kuukautta ennen teurastuspäivää, ja jotka komission on täytynyt nimenomaisesti asettaa luettelossa kyseiselle kolmannelle maalle tai alueelle tai jommankumman vyöhykkeelle, josta sorkka- ja kavioeläinten tuoreen lihan on sallittua saapua unioniin, sekä lajille, josta tuore liha saadaan.

2.   Pidettävien sorkka- ja kavioeläinten tuoreen lihan lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen tuore liha on saatu sorkka- ja kavioeläimistä, jotka ovat tulleet sellaisesta pitopaikasta,

a)

jossa mitään eläimiä ei ole rokotettu liitteessä XXV olevan A osan mukaisesti; tai

b)

joka sijaitsee kolmannessa maassa tai alueella tai jommankumman vyöhykkeellä, joka täyttää liitteessä XXIV olevan B osan 1 kohdassa vahvistetut erityisedellytykset; komission on täytynyt nimenomaisesti asettaa nämä edellytykset luettelossa kyseiselle kolmannelle maalle tai alueelle tai jommankumman vyöhykkeelle, joka on luetteloitu sorkka- ja kavioeläinten tuoreen lihan unioniin saapumista varten, sekä lajille, josta tuore liha saadaan.

135 artikla

Lajiin Sus scrofa kuuluvista pidettävistä sorkka- ja kavioeläimistä saatua tuoretta lihaa koskeva erityisvaatimus

Lajiin Sus scrofa kuuluvien pidettävien sorkka- ja kavioeläinten tuoreen lihan lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen tuore liha on peräisin eläimistä, joita on pidetty syntymästään lähtien erillään luonnonvaraisista sorkka- ja kavioeläimistä.

136 artikla

Pidettävien sorkka ja kavioeläinten tuoreen lihan alkuperäinen pitopaikka

Pidettävien sorkka- ja kavioeläinten tuoreen lihan lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen tuore liha on saatu teurastamosta tai riistankäsittelylaitoksesta, jossa ja jonka lähistöllä ei ole raportoitu liitteessä XXIV olevassa A osassa tarkoitettuja luetteloituja tauteja säteeltään 10 kilometrin suuruisella alueella, mukaan lukien tarvittaessa naapurimaan alue, 30 päivän aikana ennen teurastuspäivää tai lopettamispäivää.

3 JAKSO

LUONNONVARAISTEN SORKKA- JA KAVIOELÄINTEN TUORETTA LIHAA KOSKEVAT ERITYISET ELÄINTERVEYSVAATIMUKSET

137 artikla

Luonnonvaraisten sorkka- ja kavioeläinten tuoreen lihan alkuperäpaikkana oleva kolmas maa tai alue tai jommankumman vyöhyke

Luonnonvaraisten sorkka- ja kavioeläinten tuoreen lihan lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen tuore liha peräisin kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä, joka täyttää 133 artiklassa vahvistetut eläinterveysvaatimukset.

138 artikla

Luonnonvaraiset sorkka- ja kavioeläimet, joista tuore liha on saatu

Luonnonvaraisten sorkka- ja kavioeläinten tuoreen lihan lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen tuore liha on saatu eläimistä, jotka täyttävät seuraavat vaatimukset:

a)

ne lopetettiin yli 20 kilometrin etäisyydellä sellaisen kolmannen maan tai alueen tai jommankumman vyöhykkeen rajalta, jota ei ollut kyseisenä ajankohtana luetteloitu luonnonvaraisten sorkka- ja kavioeläinten lajien tuoreen lihan unioniin saapumista varten;

b)

ne lopetettiin säteeltään 20 kilometrin suuruisella alueella, jolla ei ollut raportoitu liitteessä XXIV olevassa A osassa tarkoitettuja tauteja lopettamista edeltäneiden 60 päivän aikana.

139 artikla

Luonnonvaraisten sorkka- ja kavioeläinten tuoreen lihan alkuperäinen riistankäsittelylaitos

Luonnonvaraisten sorkka- ja kavioeläinten tuoreen lihan lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen tuore liha on saatu riistankäsittelylaitoksesta, jossa ja jonka lähistöllä ei ole raportoitu liitteessä XXIV olevassa A osassa tarkoitettuja luetteloituja tauteja säteeltään 10 kilometrin suuruisella alueella, mukaan lukien tarvittaessa naapurimaan alue, 30 päivän aikana ennen eläinten lopettamispäivää.

3 LUKU

Siipikarjan ja riistalintujen tuoretta lihaa koskevat eläinterveysvaatimukset

1 JAKSO

SIIPIKARJAN TUORETTA LIHAA KOSKEVAT ERITYISET ELÄINTERVEYSVAATIMUKSET

140 artikla

Siipikarjan pitoaika

Siipikarjan tuoreen lihan lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen tuore liha on saatu siipikarjasta,

a)

jota on pidetty kuoriutumisesta lähtien ja teurastuspäivään asti tuoreen lihan alkuperäpaikkana olevassa kolmannessa maassa tai olevalla alueella tai jommankumman vyöhykkeellä;

tai

b)

joka on tuotu untuvikkoina, siitossiipikarjana, tuotantosiipikarjana tai teurastettavaksi tarkoitettuna siipikarjana kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä, joka on luetteloitu kyseisten hyödykkeiden unioniin saapumista varten, tai jäsenvaltiosta, ja tuonti on tapahtunut sellaisten eläinterveysvaatimusten mukaisesti, jotka ovat vähintään yhtä tiukat kuin tämän asetuksen asiaankuuluvat vaatimukset.

141 artikla

Siipikarjan tuoreen lihan alkuperäpaikkana oleva kolmas maa tai alue tai jommankumman vyöhyke

Siipikarjan tuoreen lihan lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen tuore liha on peräisin kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä, joka täyttää seuraavat vaatimukset:

a)

sillä on ollut käytössään korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinseurantaohjelma vähintään kuuden kuukauden ajan ennen unioniin tarkoitetun lähetyksen lähetyspäivää ja kyseinen seurantaohjelma täyttää vaatimukset, jotka vahvistetaan

i)

tämän asetuksen liitteessä II;

tai

ii)

Maailman eläintautijärjestön (OIE) julkaiseman maaeläinten terveyttä koskevan säännöstön asiaankuuluvassa luvussa;

b)

sen katsotaan olevan 38 artiklan mukaisesti vapaa korkeapatogeenisesta lintuinfluenssasta;

c)

jos alkuperäpaikkana olevassa kolmannessa maassa tai olevalla alueella rokotetaan korkeapatogeenista lintuinfluenssaa vastaan, kyseisen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on antanut takeet siitä, että

i)

rokotusohjelma täyttää liitteessä XIII vahvistetut vaatimukset;

ii)

tämän artiklan a alakohdassa tarkoitettu seurantaohjelma täyttää liitteessä II vahvistettujen vaatimusten lisäksi liitteessä XIII olevassa 2 kohdassa vahvistetut vaatimukset;

iii)

se on sitoutunut ilmoittamaan komissiolle kaikista kyseisen kolmannen maan tai alueen tai jommankumman vyöhykkeen rokotusohjelman muutoksista;

d)

sen

i)

katsotaan olevan, kun on kyse muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen tuoreesta lihasta, vapaa Newcastlen tautiviruksen aiheuttamasta tartunnasta 39 artiklan mukaisesti;

ii)

sileälastaisten lintujen tuoreen lihan tapauksessa

katsotaan olevan vapaa Newcastlen tautiviruksen aiheuttamasta tartunnasta 39 artiklan mukaisesti;

tai

ei katsota olevan 39 artiklan mukaisesti vapaa Newcastlen tautiviruksen aiheuttamasta tartunnasta, mutta alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on antanut takeet siitä, että Newcastlen tautiviruksen aiheuttamaa tartuntaa koskevat vaatimukset täyttyvät eristyksen, seurannan ja testauksen osalta liitteen XIV mukaisesti;

e)

jos Newcastlen tautiviruksen aiheuttamaa tartuntaa vastaan annetaan rokotuksia, kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on antanut takeet siitä, että

i)

käytettävät rokotteet ovat liitteessä XV olevassa 1 kohdassa Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan vastaisille rokotteille vahvistettujen yleisten ja erityisten kriteerien mukaisia; tai

ii)

käytettävät rokotteet ovat liitteessä XV olevassa 1 kohdassa Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan vastaisille rokotteille vahvistettujen yleisten kriteerien mukaisia ja siipikarja, josta tuore liha on saatu, täyttää liitteessä XV olevassa 3 kohdassa vahvistetut eläinterveysvaatimukset, jotka koskevat sellaisesta kolmannesta maasta tai sellaiselta alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä peräisin olevaa siipikarjan tuoretta lihaa, jossa tai jolla käytettävät Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan vastaiset rokotteet eivät täytä liitteessä XV olevassa 1 kohdassa vahvistettuja erityisiä kriteerejä;

f)

se on sitoutunut toimittamaan komissiolle seuraavat tiedot korkeapatogeenisen lintuinfluenssan tai Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan taudinpurkauksen yhteydessä:

i)

tiedot tautitilanteesta 24 tunnin kuluessa siitä, kun korkeapatogeenisen lintuinfluenssan tai Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan alkuperäinen taudinpurkaus on vahvistettu;

ii)

säännölliset päivitykset tautitilanteesta;

g)

se on sitoutunut toimittamaan virusisolaatteja korkeapatogeenisen lintuinfluenssan tai Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan alkuperäisistä taudinpurkauksista Euroopan unionin vertailulaboratoriolle lintuinfluenssaa ja Newcastlen tautia varten.

142 artikla

Siipikarjan alkuperäinen pitopaikka

Siipikarjan tuoreen lihan lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen tuore liha on saatu siipikarjasta, joka on tullut sellaisesta pitopaikasta,

a)

jossa ja jonka ympäristössä ei ole 10 kilometrin säteellä, mukaan lukien tarvittaessa naapurimaan alue, esiintynyt korkeapatogeenisen lintuinfluenssan tai Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan taudinpurkauksia vähintään 30 päivän aikana ennen teurastuspäivää;

b)

joka, kun on kyse sellaisesta kolmannesta maasta tai sellaiselta alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä peräisin olevien sileälastaisten lintujen tuoreesta lihasta, joka ei ole vapaa Newcastlen tautiviruksen aiheuttamasta tartunnasta, täyttää liitteessä XIV olevan 3 kohdan b ja c alakohdassa vahvistetut eläinterveysvaatimukset, jotka koskevat sellaisesta kolmannesta maasta tai sellaiselta alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä peräisin olevia sileälastaisia lintuja ja niiden siitosmunia ja tuoretta lihaa, joka ei ole vapaa Newcastlen tautiviruksen aiheuttamasta tartunnasta.

143 artikla

Siipikarja, josta tuore liha on saatu

1.   Siipikarjan tuoreen lihan lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen tuore liha on saatu siipikarjasta, jota ei ole rokotettu korkeapatogeenista lintuinfluenssaa tai Newcastlen tautiviruksen aiheuttamaa tartuntaa vastaan, tai jos se täyttää seuraavat vaatimukset:

a)

jos siipikarja on rokotettu korkeapatogeenista lintuinfluenssaa vastaan, alkuperäpaikkana oleva kolmas maa tai alue on antanut takeet liitteessä XIII vahvistettujen rokotusohjelmia ja lisäseurantaa koskevien vähimmäisvaatimusten noudattamisesta;

b)

jos siipikarja on rokotettu Newcastlen tautiviruksen aiheuttamaa tartuntaa vastaan,

i)

alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on antanut takeet siitä, että käytetyt rokotteet täyttävät

Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan vastaisia rokotteita koskevat yleiset ja erityiset kriteerit, jotka vahvistetaan liitteessä XV olevassa 1 kohdassa; tai

Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan vastaisia rokotteita koskevat yleiset kriteerit, jotka vahvistetaan liitteessä XV olevassa 1 kohdassa, ja siipikarja, josta tuore liha on saatu, täyttää liitteessä XV olevassa 3 kohdassa vahvistetut sellaisesta kolmannesta maasta tai sellaiselta alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä peräisin olevan siipikarjan tuoretta lihaa koskevat eläinterveysvaatimukset, jossa tai jolla käytettävät Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan vastaiset rokotteet eivät täytä liitteessä XV olevassa 1 kohdassa vahvistettuja erityisiä kriteerejä;

ii)

lähetyksestä annetaan liitteessä XV olevassa 4 kohdassa edellytetyt tiedot;

2.   Siipikarjan sellaisen tuoreen lihan lähetysten, joka on tarkoitettu jäsenvaltioon tai alueelle, jolla on Newcastlen tautiviruksen aiheuttamasta tartunnasta vapaa asema ilman rokotuksia, sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen tuore liha on peräisin siipikarjasta, jota ei ole rokotettu Newcastlen tautia vastaan elävällä rokotteella 30 päivän aikana ennen teurastuspäivää.

144 artikla

Siipikarjan tuoreen lihan alkuperäinen pitopaikka

Siipikarjan tuoreen lihan lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen tuore liha on peräisin teurastamosta,

a)

johon ei teurastuksen aikana sovellettu rajoituksia korkeapatogeenisen lintuinfluenssan tai Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan taudinpurkauksen vuoksi tai kansallisen lainsäädännön mukaisia virallisia rajoituksia eläinterveyssyistä;

b)

jonka ympäristössä ei ole esiintynyt 10 kilometrin säteellä, mukaan lukien tarvittaessa naapurimaan alue, korkeapatogeenisen lintuinfluenssan tai Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan taudinpurkauksia vähintään 30 päivän aikana ennen teurastuspäivää.

2 JAKSO

RIISTALINTUJEN TUORETTA LIHAA KOSKEVAT ERITYISET ELÄINTERVEYSVAATIMUKSET

145 artikla

Riistalintujen tuoreen lihan alkuperäpaikkana oleva kolmas maa tai alue tai jommankumman vyöhyke

Riistalintujen tuoreen lihan lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen tuore liha on peräisin kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä, joka täyttää seuraavat vaatimukset:

a)

sillä on ollut käytössään korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinseurantaohjelma vähintään kuuden kuukauden ajan ennen päivää, jona lähetys lähetetään unioniin, ja kyseinen seurantaohjelma täyttää vaatimukset, jotka vahvistetaan

i)

tämän asetuksen liitteessä II;

tai

ii)

Maailman eläintautijärjestön (OIE) julkaiseman maaeläinten terveyttä koskevan säännöstön asiaankuuluvassa luvussa;

b)

siellä ei ole ollut eläinterveyteen liittyviä rajoituksia korkeapatogeenisen lintuinfluenssan tai Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan taudinpurkauksen vuoksi vähintään 30 päivän aikana ennen eläinten lopettamisajankohtaa.

146 artikla

Riistalintujen tuoreen lihan alkuperäinen pitopaikka

Riistalintujen tuoreen lihan lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen tuore liha on peräisin riistankäsittelylaitoksesta,

a)

johon ei käsittelyn aikana sovellettu rajoituksia korkeapatogeenisen lintuinfluenssan tai Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan taudinpurkauksen vuoksi tai virallisia rajoituksia eläinterveyssyistä;

b)

jonka ympäristössä ei ole esiintynyt 10 kilometrin säteellä, mukaan lukien tarvittaessa naapurimaan alue, korkeapatogeenisen lintuinfluenssan tai Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan taudinpurkauksia vähintään 30 päivään ennen ruhojen vastaanottopäivää.

3 OSASTO

LIHAVALMISTEIDEN JA KUIVATTUJEN TAI SUOLATTUJEN RAKKOJEN JA SUOLTEN UNIONIIN SAAPUMISTA KOSKEVAT ELÄINTERVEYSVAATIMUKSET

147 artikla

Lihavalmisteiden käsittely

Lihavalmisteiden lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen lihavalmisteet on käsitelty 121 artiklan mukaisesti, kuten 148 tai 149 artiklassa edellytetään.

148 artikla

Lihavalmisteet, joille ei tehdä riskinvähentämiskäsittelyä

Lihavalmisteiden lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen lihavalmisteille ei ole tehty liitteen XXVI mukaista riskinvähentämiskäsittelyä ja

a)

alkuperäpaikkana oleva kolmas maa tai alue tai jommankumman vyöhyke on luetteloitu kyseisen lajin tuoreen lihan unioniin saapumista varten eikä tällaisen tuoreen lihan unioniin saapumiseen vaadita liitteessä IV olevan 1 osaston 1 ja 2 luvun mukaisten erityisedellytysten täyttymistä;

b)

lihavalmisteiden valmistuksessa käytetty tuore liha on täyttänyt kaikki tuoreen lihan unioniin saapumista koskevat vaatimukset, minkä vuoksi se on ollut kelvollista saapumaan unioniin, ja se on ollut peräisin

i)

kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä, jossa tai jolla lihavalmiste on valmistettu;

ii)

kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä, joka on luetteloitu kyseisten lajien tuoreen lihan unioniin saapumista varten;

iii)

jäsenvaltiosta.

149 artikla

Lihavalmisteet, joille tehdään riskinvähentämiskäsittely

1.   Lihavalmisteiden lähetysten, jotka eivät täytä 148 artiklassa säädettyjä vaatimuksia, sallitaan saapua unioniin vain, jos niille on tehty ainakin liitteessä XXVI vahvistettu riskinvähentämiskäsittely, jonka unioni on nimenomaisesti määrännyt luettelossa lihavalmisteen alkuperäpaikkana olevalle kolmannelle maalle tai alueelle tai jommankumman vyöhykkeelle 121 artiklan mukaisesti, ja lihavalmisteiden valmistuksessa käytetty tuore liha on peräisin

a)

kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä, jossa tai jolla lihavalmiste on valmistettu;

b)

luetteloidusta kolmannesta maasta tai luetteloidulta alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä, josta tai jolta kyseisten lajien tuoreen lihan on sallittua saapua unioniin;

c)

jäsenvaltiosta.

2.   Lihavalmisteiden lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos niille on tehty ainakin riskinvähentämiskäsittely ”B” liitteen XXVI mukaisesti ja lihavalmisteiden valmistuksessa käytetty tuore liha on peräisin kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä, joka

a)

on muu kuin kolmas maa tai alue tai jommankumman vyöhyke, josta tai jolta lihavalmiste saadaan;

b)

on myös luetteloitu kyseisistä lajeista valmistettujen lihavalmisteiden unioniin saapumista varten edellyttäen kuitenkin riskinvähentämiskäsittelyä, jonka unioni on nimenomaan määrännyt kyseiselle kolmannelle maalle tai alueelle tai jommankumman vyöhykkeelle ja kyseisille lajeille 121 artiklan mukaisesti.

3.   Tuoreesta lihasta valmistettujen lihavalmisteiden lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos niille on tehty ainakin riskinvähentämiskäsittely ”D” liitteen XXVI mukaisesti ja lihavalmisteiden valmistuksessa käytetty tuore liha on peräisin kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä,

a)

joka on luetteloitu siipikarjan tuoreen lihan unioniin saapumista varten;

b)

jossa tai jolla on esiintynyt korkeapatogeenisen lintuinfluenssan tai Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan tapaus tai taudinpurkaus.

4.   Sellaisten lihavalmisteiden lähetysten, jotka on valmistettu useamman kuin yhden eläinlajin tuoreesta lihasta, joka on peräisin kolmannesta maata tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä, jossa tai jolla lihavalmiste on valmistettu, sallitaan saapua unioniin vain, jos ne täyttävät seuraavat vaatimukset:

a)

lihavalmisteille on tehty ankarin käsittely niistä riskinvähentämiskäsittelyistä, jotka kyseiselle maalle tai alueelle tai jommankumman vyöhykkeelle on määrätty luettelossa 121 artiklan mukaisesti kutakin eläinlajia varten, josta liha on saatu, jos tuore liha sekoitetaan ennen lihavalmisteen lopullista valmistusta; tai

b)

lihavalmisteille on tehty riskinvähentämiskäsittelyt, jotka kyseiselle maalle tai alueelle tai jommankumman vyöhykkeelle on määrätty luettelossa 121 artiklan mukaisesti kutakin eläinlajia varten, josta liha on saatu, jos lihavalmisteet on sekoitettu lihavalmisteen kunkin ainesosan valmistuksen jälkeen.

5.   Sellaisten lihavalmisteiden lähetysten, jotka on valmistettu useamman kuin yhden eläinlajin tuoreesta lihasta, joka on peräisin kolmannesta maata tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä, joka ei ole sama kolmas maa, alue tai jommankumman vyöhyke, jossa tai jolla lihavalmiste on valmistettu, sallitaan saapua unioniin vain, jos lihavalmisteille on tehty riskinvähentämiskäsittely 1 ja 2 kohdan mukaisesti.

150 artikla

Sellaisten eläinten alkuperäinen pitopaikka, joista tuore liha on saatu

Lihavalmisteiden lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos ne on valmistettu tuoreesta lihasta, joka on peräisin eläimistä, jotka ovat tulleet pitopaikasta tai luonnonvaraisten eläinten tapauksessa paikasta, jossa ja jonka ympäristössä ei ole raportoitu säteeltään 10 kilometrin suuruisella alueella, mukaan lukien tarvittaessa naapurimaan alue, luetteloituja tauteja, jotka ovat liitteen I mukaisesti merkityksellisiä niiden lajien osalta, joista kyseiset lihavalmisteet on saatu, 30 päivän aikana ennen unioniin tarkoitetun lähetyksen lähetyspäivää.

151 artikla

Saapuminen jäsenvaltioihin, joilla on Newcastlen tautiviruksen aiheuttamasta tartunnasta vapaa asema ilman rokotuksia

Siipikarjasta valmistettujen lihavalmisteiden lähetysten, jotka on tarkoitettu jäsenvaltioon tai alueelle, jolla on Newcastlen tautiviruksen aiheuttamasta tartunnasta vapaa asema ilman rokotuksia, sallitaan saapua unioniin vain, jos lihavalmisteet on saatu siipikarjasta, jota ei ole rokotettu Newcastlen tautiviruksen aiheuttamaa tartuntaa vastaan elävällä rokotteella 30 päivän aikana ennen teurastuspäivää.

152 artikla

Kuivattujen tai suolattujen rakkojen ja suolten unioniin saapumista koskevat erityisvaatimukset

Kuivattujen tai suolattujen rakkojen ja suolten lähetysten, jotka eivät täytä 148 artiklassa vahvistettuja vaatimuksia, sallitaan saapua unioniin vain, jos niille on tehty seuraavat liitteessä XXVI olevassa 2 osassa vahvistetut riskinvähentämiskäsittelyt:

a)

käsittelyt ”kuivatut tai suolatut rakot ja suolet 1” tai ”kuivatut tai suolatut rakot ja suolet 2”, jos kuivattujen tai suolattujen rakkojen ja suolten valmistukseen käytetyt rakot ja suolet ovat peräisin nautaeläimistä, lammaseläimistä, vuohieläimistä tai pidettävistä sikaeläimistä;

b)

käsittelyt ”kuivatut tai suolatut rakot ja suolet 3”, ”kuivatut tai suolatut rakot ja suolet 4” tai ”kuivatut tai suolatut rakot ja suolet 5”, jos kuivattujen tai suolattujen rakkojen ja suolten valmistukseen käytetyt rakot ja suolet ovat peräisin muista kuin a alakohdassa mainituista eläinlajeista.

4 OSASTO

MAIDON, MAITOTUOTTEIDEN, TERNIMAIDON JA TERNIMAITOTUOTTEIDEN UNIONIIN SAAPUMISTA KOSKEVAT ELÄINTERVEYSVAATIMUKSET

1 LUKU

Raakamaitoa, ternimaitoa ja ternimaitotuotteita koskevat erityiset eläinterveysvaatimukset

153 artikla

Raakamaidon, ternimaidon ja ternimaitotuotteiden alkuperämaa

Raakamaidon, ternimaidon tai ternimaitotuotteiden lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen raakamaito, ternimaito tai ternimaitotuotteet ovat peräisin kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä, joka on ollut vapaa suu- ja sorkkataudista ja karjaruttoviruksen aiheuttamasta tartunnasta vähintään 12 kuukauden ajan ennen lypsypäivää ja tänä ajanjaksona ei ole rokotettu kyseisiä tauteja vastaan.

154 artikla

Eläimet, joista raakamaito, ternimaito ja ternimaitotuotteet on saatu

1.   Raakamaidon, ternimaidon tai ternimaitotuotteiden lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen raakamaito, ternimaito tai ternimaitotuotteet on saatu lajin Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalis tai Camelus dromedarius eläimistä.

2.   Raakamaidon, ternimaidon ja ternimaitotuotteiden lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen raakamaito, ternimaito tai ternimaitotuotteet on saatu eläimistä, jotka täyttivät vähintään kolmen kuukauden yhtäjaksoista pitoaikaa koskevan vaatimuksen ennen lypsypäivää kolmannessa maassa tai alueella tai jommankumman vyöhykkeellä, jossa tai jolla ne lypsettiin.

2 LUKU

Maitotuotteita koskevat erityiset eläinterveysvaatimukset

155 artikla

Maitotuotteiden käsittely

Maitotuotteiden lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen maitotuotteet on käsitelty 156 tai 157 artiklan mukaisesti.

156 artikla

Maitotuotteet, joille ei tehdä riskinvähentämiskäsittelyä

Sellaisesta kolmannesta maasta tai sellaiselta alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä peräisin olevien maitotuotteiden lähetysten, joka on luetteloitu raakamaidon unioniin saapumista varten, sallitaan saapua unioniin ilman lähetyksen maitotuotteille tehtyä riskinvähentämiskäsittelyä, jos kyseiset maitotuotteet täyttävät seuraavat vaatimukset:

a)

raakamaito, josta ne on valmistettu, on saatu lajien Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalis ja Camelus dromedarius eläimistä;

b)

maitotuotteiden valmistukseen käytetty raakamaito täytti 3–10 artiklassa vahvistetut asiaankuuluvat unioniin saapumista koskevat yleiset vaatimukset ja 153 ja 154 artiklassa vahvistetut raakamaidon unioniin saapumista koskevat erityiset vaatimukset, minkä vuoksi se oli kelvollista saapumaan unioniin, ja se oli peräisin jostakin seuraavista:

i)

luetteloitu kolmas maa tai alue tai jommankumman vyöhyke, jossa tai jolla maitotuotteet on valmistettu;

ii)

kolmas maa tai alue tai jommankumman vyöhyke, joka on muu kuin se, jossa tai jolla maitotuotteet on valmistettu, ja josta tai jolta maitotuotteiden on sallittua saapua unioniin; tai

iii)

jäsenvaltio.

157 artikla

Maitotuotteet, joille tehdään riskinvähentämiskäsittely

1.   Sellaisten maitotuotteiden lähetysten, jotka eivät täytä 156 artiklassa vahvistettuja vaatimuksia, sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen maitotuotteille on tehty ainakin yksi liitteen XXVII sarakkeessa A vahvistetuista riskinvähentämiskäsittelyistä ja

a)

ne on valmistettu lajin Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalis tai Camelus dromedarius eläimistä saadusta maidosta;

b)

alkuperäpaikkana oleva kolmas maa tai alue tai jommankumman vyöhyke ei ole ollut vapaa suu- ja sorkkataudista eikä karjaruttoviruksen aiheuttamasta tartunnasta vähintään 12 kuukauden ajan ennen lypsypäivää tai tänä ajanjaksona on rokotettu kyseisiä tauteja vastaan.

2.   Maitotuotteiden lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen maitotuotteille on tehty ainakin yksi liitteen XXVII sarakkeessa B vahvistetuista riskinvähentämiskäsittelyistä ja ne on valmistettu muiden kuin 1 kohdan a alakohdassa mainittujen lajien eläimistä saadusta maidosta.

3.   Sellaisten maitotuotteiden lähetysten, jotka on valmistettu useamman kuin yhden lajin eläimistä saadusta raakamaidosta tai saaduista maitotuotteista, sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen maitotuotteille on tehty

a)

ainakin kaikkein ankarin käsittely niistä riskinvähentämiskäsittelyistä, jotka on määrätty kullekin eläinlajille, joista tuotteet on saatu, kun raakamaito tai maitotuotteet sekoitetaan ennen tuotteen lopullista valmistusta; tai

b)

riskinvähentämiskäsittely, joka on määrätty kullekin eläinlajille, joista tuotteet on saatu, kun tuotteet sekoitetaan maitotuotteen kunkin aineosan valmistuksen jälkeen.

5 OSASTO

MUNIEN JA MUNATUOTTEIDEN UNIONIIN SAAPUMISTA KOSKEVAT ELÄINTERVEYSVAATIMUKSET

1 LUKU

Munia koskevat erityiset eläinterveysvaatimukset

158 artikla

Munien alkuperäpaikkana oleva kolmas maa tai alue tai jommankumman vyöhyke

Munien lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen munat ovat peräisin kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä, joka soveltaa korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinseurantaohjelmaa, joka täyttää vaatimukset, jotka vahvistetaan

a)

tämän asetuksen liitteessä II;

tai

b)

Maailman eläintautijärjestön (OIE) julkaiseman maaeläinten terveyttä koskevan säännöstön asiaankuuluvassa luvussa.

159 artikla

Munien alkuperäinen pitopaikka

Munien lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen munat ovat peräisin pitopaikasta, joka täyttää seuraavat vaatimukset:

a)

korkeapatogeenisen lintuinfluenssan tai Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan taudinpurkauksia ei ole esiintynyt munien keräyspäivää edeltäneiden 30 päivän aikana unioniin saapumiseen tarvittavan todistuksen antamispäivään saakka; ja

b)

pitopaikan ympäristössä ei ole esiintynyt 10 kilometrin säteellä, mukaan lukien tarvittaessa naapurimaan alue, korkeapatogeenisen lintuinfluenssan tai Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan taudinpurkauksia ajanjaksona, joka alkaa vähintään 30 päivää ennen munien keräyspäivää ja ulottuu unioniin saapumiseen tarvittavan todistuksen antamispäivään saakka.

2 LUKU

Munatuotteita koskevat erityiset eläinterveysvaatimukset

160 artikla

Munatuotteiden alkuperäpaikkana oleva kolmas maa tai alue tai jommankumman vyöhyke

Munatuotteiden lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen munatuotteet ovat peräisin kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä, joka soveltaa korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinseurantaohjelmaa, joka täyttää vaatimukset, jotka vahvistetaan

a)

tämän asetuksen liitteessä II;

tai

b)

Maailman eläintautijärjestön (OIE) julkaiseman maaeläinten terveyttä koskevan säännöstön asiaankuuluvassa luvussa.

161 artikla

Munien alkuperäinen pitopaikka

Munatuotteiden lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen munatuotteet on valmistettu sellaisesta pitopaikasta peräisin olevista munista,

a)

jossa ei ole esiintynyt korkeapatogeenisen lintuinfluenssan ja Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan taudinpurkauksia 30 päivän aikana ennen munien keräyspäivää;

b)

jonka ympäristössä 10 kilometrin säteellä, mukaan lukien tarvittaessa naapurimaan alue,

i)

ei ole esiintynyt korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkauksia vähintään 30 päivän aikana ennen munien keräyspäivää; tai

ii)

on esiintynyt korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkaus 30 päivän aikana ennen munien keräyspäivää ja munatuotteelle on tehty yksi liitteessä XXVIII olevassa 1 kohdassa vahvistetuista munatuotteiden riskinvähentämiskäsittelyistä;

c)

jonka ympäristössä 10 kilometrin säteellä, mukaan lukien tarvittaessa naapurimaan alue,

i)

ei ole esiintynyt Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan taudinpurkauksia vähintään 30 päivän aikana ennen munien keräyspäivää; tai

ii)

on esiintynyt Newcastlen tautiviruksen aiheuttaman tartunnan taudinpurkaus 30 päivän aikana ennen munien keräyspäivää ja munatuotteelle on tehty yksi liitteessä XXVIII olevassa 2 kohdassa vahvistetuista munatuotteiden riskinvähentämiskäsittelyistä.

6 OSASTO

ELINTARVIKESEKOITUSTEN SISÄLTÄMIEN JALOSTETTUJEN ELÄINPERÄISTEN TUOTTEIDEN UNIONIIN SAAPUMISTA KOSKEVAT ELÄINTERVEYSVAATIMUKSET

162 artikla

Lihavalmisteita sisältävät elintarvikesekoitukset ja pitkään säilyvät maito- ja/tai munatuotteita sisältävät elintarvikesekoitukset

1.   Seuraavien elintarvikesekoitusten lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen elintarvikesekoitukset tulevat kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä, joka on luetteloitu kyseisten elintarvikesekoitusten sisältämän tietyn eläinperäisen tuotteen unioniin saapumista varten:

a)

lihavalmisteita sisältävät elintarvikesekoitukset;

b)

maitotuotteita tai munatuotteita sisältävät elintarvikesekoitukset, joita ei ole jalostettu pitkään säilyviksi.

2.   Elintarvikesekoitusten lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos 1 kohdassa tarkoitettujen elintarvikesekoitusten sisältämät jalostetut eläinperäiset tuotteet

a)

täyttävät

i)

eläinperäisten tuotteiden unioniin saapumista koskevat asiaankuuluvat yleiset eläinterveysvaatimukset, jotka vahvistetaan tämän asetuksen 1 osassa;

ii)

kyseisen eläinperäisen tuotteen unioniin saapumista koskevat eläinterveysvaatimukset, jotka vahvistetaan tämän osan 3–5 osastossa;

b)

on saatu

i)

samasta luetteloidusta elintarvikesekoituksen alkuperäpaikkana olevasta kolmannesta maasta tai olevalta alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä;

ii)

unionista; tai

iii)

kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä, joka on luetteloitu 148 ja 156 artiklan mukaisesti näiden tuotteiden ilman erityistä riskinvähentämiskäsittelyä tapahtuvaa unioniin saapumista varten, jos kolmas maa tai alue tai jommankumman vyöhyke, jossa tai jolla elintarvikesekoitus on valmistettu, on myös luetteloitu kyseisten tuotteiden ilman erityistä riskinvähentämiskäsittelyä tapahtuvaa unioniin saapumista varten.

163 artikla

Maito- ja/tai munatuotteita sisältävät pitkään säilyvät elintarvikesekoitukset

Ainoastaan maito- tai munatuotteita sisältävien elintarvikesekoitusten lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos elintarvikesekoitusten sisältämät maitotuotteet ja munatuotteet on käsitelty siten, että ne säilyvät pitkään huoneenlämmössä ja

a)

niille on tehty ainakin seuraavia käsittelyjä vastaava käsittely:

i)

liitteen XXVII sarakkeessa B vahvistetut maitotuotteiden riskinvähentämiskäsittelyt;

ii)

liitteessä XXVIII vahvistetut munatuotteiden riskinvähentämiskäsittelyt;

b)

niiden mukana on poiketen siitä, mitä 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan i alakohdassa säädetään, elintarvikesekoitusten alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimijan ilmoitus, jossa todistetaan, että elintarvikesekoitusten sisältämille maitotuotteille ja munatuotteille on tehty ainakin a alakohdassa säädetty riskinvähentämiskäsittely.

7 OSASTO

HENKILÖKOHTAISEEN KÄYTTÖÖN TARKOITETTUJEN ELÄINPERÄISTEN TUOTTEIDEN UNIONIIN SAAPUMISTA KOSKEVAT ERITYISSÄÄNNÖT

164 artikla

Eläinterveysvaatimuksia koskeva poikkeus ja lisävaatimukset, joita sovelletaan henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettujen äidinmaidonkorvikkeen, pikkulasten ruuan ja erityiselintarvikkeiden saapumiseen

Poiketen I osan 3–10 artiklassa ja 120–163 artiklassa vahvistetuista vaatimuksista sellaisten jauhemaisen äidinmaidonkorvikkeen, pikkulasten ruuan ja lääketieteellisistä syistä tarvittavien erityiselintarvikkeiden lähetykset, joiden sisältämät eläinperäiset tuotteet eivät täytä kyseisiä vaatimuksia, sallitaan saapua unioniin vain, jos kyseiset tuotteet täyttävät seuraavat vaatimukset:

a)

ne on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön;

b)

niiden yhteenlaskettu määrä on enintään 2 kilogrammaa henkilöä kohden;

c)

ne eivät vaadi jäähdytystä ennen avaamista;

d)

ne ovat suoraan loppukuluttajalle myytäviksi tarkoitettuja pakattuja merkkivalmisteita;

e)

niiden pakkaus on ehjä, paitsi jos ne ovat parhaillaan käytössä.

165 artikla

Tietyistä kolmansista maista tai tietyiltä alueilta tai niiden vyöhykkeiltä peräisin olevia henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettuja eläinperäisiä tuotteita koskevat poikkeukset eläinterveysvaatimuksista

1.   Poiketen I osan 3–10 artiklassa, lukuun ottamatta 3 artiklan a alakohdan i alakohtaa, ja 120–163 artiklassa vahvistetuista vaatimuksista sellaisten eläinperäisten tuotteiden lähetysten, jotka eivät täytä kyseisiä vaatimuksia, sallitaan saapua unioniin vain, jos ne on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön ja ovat peräisin kolmansista maista tai alueilta, jotka on luetteloitu henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tarkkojen määrien unioniin saapumista varten maataloustuotteiden kaupasta unionin kanssa tehtyjen erityissopimusten perusteella.

2.   Yhteenlaskettu tarkka määrä, jonka sallitaan saapua unioniin henkilön mukana, ei saa ylittää luettelossa kolmannelle maalle tai alueelle vahvistettua enimmäismäärää.

V OSA

EDELLÄ 3 JA 5 ARTIKLASSA TARKOITETUT UNIONIIN SAAPUMISTA KOSKEVAT ELÄINTERVEYSVAATIMUKSET, JOITA SOVELLETAAN LUETTELOITUJEN LAJIEN VESIELÄIMIIN JA NIISTÄ SAATAVIIN ELÄINPERÄISIIN TUOTTEISIIN SEKÄ NIIDEN SAAPUMISEN JÄLKEISIIN SIIRTOIHIN JA KÄSITTELYYN

1 OSASTO

EDELLÄ 1 ARTIKLAN 6 KOHDASSA TARKOITETTUJEN VESIELÄINTEN JA NIISTÄ SAATAVIEN TUOTTEIDEN UNIONIIN SAAPUMISTA KOSKEVAT YLEISET ELÄINTERVEYSVAATIMUKSET

166 artikla

Vesieläinten tarkastaminen ennen niiden lähettämistä unioniin

Muiden kuin 172 artiklan d, e ja f alakohdassa tarkoitettujen vesieläinten lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos virkaeläinlääkäri on tehnyt kyseisille vesieläimille tautioireiden ja ylikuolleisuuksien havaitsemiseksi kliinisen tarkastuksen kolmannessa maassa tai alueella tai jommankumman vyöhykkeellä tai lokerossa, joka toimii viejänä, 72 tunnin kuluessa ennen lähetyksen lastaamista unioniin lähetettäväksi.

167 artikla

Vesieläinten lähettäminen unioniin

Vesieläinten lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen vesieläimet täyttävät seuraavat vaatimukset:

a)

ne on lähetetty suoraan niiden alkuperäisestä pitopaikasta unioniin;

b)

lähetyksiä ei ole purettu kuormasta, siirretty toiseen kuljetusvälineeseen tai purettu vesieläinten kuljetuspäällyksestä, kun niitä on kuljetettu ilmateitse, meritse, rautateitse tai maanteitse, eikä vesieläinten kuljetusvettä ole vaihdettu kolmannessa maassa tai alueella, vyöhykkeellä tai lokerossa, jota ei ole luetteloitu kyseisen lajin ja luokan vesieläinten unioniin saapumista varten;

c)

vesieläimiä ei ole kuljetettu olosuhteissa, jotka olisivat vaarantaneet niiden terveystilanteen, ottaen erityisesti huomioon seuraavat vaatimukset:

i)

vesieläimet on tarvittaessa lastattu veteen ja kuljetettu vedessä, joka ei ole muuttanut niiden terveystilannetta;

ii)

kuljetusväline ja kuljetuspäällykset ovat rakenteeltaan sellaisia, ettei vesieläinten terveystilanne ole vaarantunut kuljetuksen aikana;

iii)

kuljetuspäällys tai sumppualus on puhdistettu ja desinfioitu menetelmällä ja tuotteilla, jotka alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt, ennen vesieläinten lastaamista unioniin lähetettäviksi, millä varmistetaan, ettei vesieläinten terveystilanne vaarannu kuljetuksen aikana;

d)

vesieläimiä ei ole kuljetettu samassa vedessä, kuljetuspäällyksessä tai sumppualuksessa terveystilanteeltaan heikompien vesieläinten kanssa siitä ajankohdasta, jona ne lastattiin alkuperäisessä pitopaikassa, siihen ajankohtaan, jona ne saapuivat unioniin;

e)

jos vesi on tarpeen vaihtaa kolmannessa maassa, alueella, vyöhykkeellä tai lokerossa, joka on luetteloitu kyseisen lajin ja luokan vesieläinten unioniin saapumista varten, se ei ole vaarantanut kuljetettavien eläinten terveystilannetta ja vesi on vaihdettu,

i)

jos on kyse maakuljetuksesta, sen kolmannen maan tai alueen toimivaltaisen viranomaisen hyväksymissä vedenvaihtopaikoissa, jossa tai jolla veden vaihto on tapahtunut;

ii)

jos on kyse sumppualuskuljetuksesta, vähintään 10 kilometrin etäisyydellä kaikista vesiviljelypitopaikoista, jotka sijaitsevat alkuperäpaikan ja unionissa sijaitsevan määräpaikan välisen matkan varrella.

168 artikla

Vesieläinten kuljetus aluksella

Jos unioniin tarkoitetut vesieläinten lähetykset kuljetetaan ainakin osan matkaa sumppu- tai muulla aluksella, 167 artiklan mukaisesti kuljetettujen vesieläinten lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos niiden mukana on eläinterveystodistukseen liitetty ilmoitus, jonka aluksen päällikkö on allekirjoittanut päivänä, jona alus on saapunut määräsatamaansa, ja joka sisältää seuraavat tiedot:

a)

lähtösatama kolmannessa maassa tai alueella;

b)

tulosatama unionissa;

c)

käyntisatamat, jos alus on käynyt satamissa alkuperäpaikkana olevan kolmannen maan tai alueen tai jommankumman vyöhykkeen ulkopuolella;

d)

vahvistus siitä, että vesieläinten lähetys on 167 artiklassa vahvistettujen asiaankuuluvien vaatimusten mukainen koko matkan ajan kolmannessa maassa tai alueella sijaitsevasta lähtösatamasta unionissa sijaitsevaan tulosatamaan saakka.

169 artikla

Erityiset kuljetus- ja merkintävaatimukset

1.   Vesieläinten lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetys on merkitty luettavissa olevalla etiketillä, joka kiinnitetään vesieläinten kuljetuspäällyksen ulkopuolelle, tai, jos lähetys kuljetetaan sumppualuksella, aluksen lastiluetteloon tehdään merkintä, jossa viitataan kyseistä lähetystä varten annettuun eläinterveystodistukseen.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa luettavissa olevassa etiketissä on oltava myös ainakin seuraavat tiedot:

a)

lähetykseen kuuluvien kuljetuspäällysten lukumäärä;

b)

kussakin kuljetuspäällyksessä olevien lajien nimet;

c)

kussakin kuljetuspäällyksessä olevien eläinten lukumäärä jokaisen mukana olevan lajin osalta;

d)

eläinten käyttötarkoitus.

3.   Unioniin saapuviksi tarkoitettujen muista vesieläimistä kuin elävistä vesieläimistä saatavien eläinperäisten tuotteiden on täytettävä seuraavat vaatimukset:

a)

ne merkitään luettavissa olevalla etiketillä, joka kiinnitetään kuljetuspäällyksen ulkopuolelle ja jossa viitataan kyseistä lähetystä varten annettuun eläinterveystodistukseen;

b)

a alakohdassa tarkoitetussa luettavissa olevassa etiketissä on tarvittaessa myös seuraavat maininnat:

i)

Euroopan unionissa ihmisravinnoksi tarkoitettuja kaloja;

ii)

Euroopan unionissa ihmisravinnoksi tarkoitettuja nilviäisiä;

iii)

Euroopan unionissa ihmisravinnoksi tarkoitettuja äyriäisiä.

170 artikla

Alkuperäpaikkana olevaa kolmatta maata tai aluetta tai jommankumman vyöhykettä tai lokeroa sekä alkuperäistä pitopaikkaa koskevat vaatimukset

1.   Vesieläinten ja muista vesieläimistä kuin elävistä vesieläimistä saatavien eläinperäisten tuotteiden lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen vesieläimet ja eläinperäiset tuotteet tulevat kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä tai lokerosta, joka täyttää seuraavat vaatimukset:

a)

se on vapaa seuraavista luetteloiduista taudeista:

i)

luokan A ja luokan B vesieläintaudit;

ii)

merkitykselliset luokan C taudit, jos vesieläimet tai eläinperäiset tuotteet on tarkoitettu jäsenvaltioihin, vyöhykkeille tai lokeroihin, joilla on taudista vapaa asema tai hyväksytty hävittämisohjelma kyseisten tautien osalta;

iii)

luokan C taudit kaikissa tapauksissa, joissa vesieläimet on tarkoitus vapauttaa luontoon;

iv)

jos määräpaikkana oleva jäsenvaltio on toteuttanut tämän asetuksen 176 artiklassa tarkoitettuja kansallisia toimenpiteitä, liitteessä XXIX lueteltuihin lajeihin kuuluvien vesieläinten on myös oltava peräisin kolmansista maista, alueilta, vyöhykkeiltä tai lokeroista, jotka ovat vapaita kyseisessä liitteessä mainituista taudeista;

b)

kaikki luetteloitujen lajien vesieläimet, jotka saapuvat kolmanteen maahan tai alueelle tai jommankumman vyöhykkeelle tai lokeroon, joka vie niitä unioniin, ovat peräisin toisesta kolmannesta maasta tai toiselta alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä tai lokerosta, joka on vapaa a alakohdassa tarkoitetuista taudeista;

c)

luetteloitujen lajien vesieläimiä ei ole rokotettu alkuperäpaikkana olevassa kolmannessa maassa tai olevalla alueella luokan A, luokan B tai tarvittaessa luokan C tauteja vastaan.

2.   Vesiviljelyeläinten ja muista vesiviljelyeläimistä kuin elävistä vesiviljelyeläimistä saatavien eläinperäisten tuotteiden lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetyksen vesiviljelyeläimet ja eläinperäiset tuotteet tulevat pitopaikasta, joka on

a)

hyväksytty vähintään yhtä tiukkojen vaatimusten mukaisesti kuin asetuksen (EU) 2016/429 IV osan II osaston 1 luvun 1 jaksossa vahvistetut vaatimukset;

tai

b)

hyväksytty vähintään yhtä tiukkojen vaatimusten mukaisesti kuin asetuksen (EU) 2016/429 IV osan II osaston 1 luvun 1 jaksossa ja komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/691 (23) II osan I osassa vahvistetut vaatimukset.

171 artikla

Tartunnanlevittäjälajit

1.   Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1882 liitteessä olevan taulukon sarakkeessa 4 luetteloitujen lajien vesieläimiä pidetään kyseisten tautien tartunnanlevittäjinä ainoastaan liitteessä XXX vahvistetuilla edellytyksillä.

2.   Eläinperäisiä tuotteita, jotka saadaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1882 liitteessä olevan taulukon sarakkeessa 4 lueteltuihin lajeihin kuuluvista muista vesieläimistä kuin elävistä vesieläimistä, ei pidetä kyseisessä liitteessä lueteltujen tautien tartunnanlevittäjinä, kun ne tulevat unioniin.

172 artikla

Luetteloituihin lajeihin kuuluvien vesieläinten tiettyjä luokkia koskevat poikkeukset

Poiketen siitä, mitä 170 artiklassa säädetään, kyseisessä artiklassa vahvistettuja vaatimuksia ei sovelleta seuraaviin vesieläinten luokkiin:

a)

vesieläimet, joiden määränpäänä on vesieläinten taudintorjuntaan soveltuva elintarvikelaitos, jossa ne on tarkoitus jalostaa ihmisravinnoksi;

b)

tutkimuskäyttöön tarkoitetut vesieläimet, joiden määränpäänä ovat sellaiset suljetut pitopaikat, jotka määräpaikkana olevan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt tähän tarkoitukseen;

c)

muut kuin tämän artiklan b alakohdassa tarkoitetut luonnonvaraiset vesieläimet, jos ne ovat olleet karanteenissa sellaisessa karanteenipitopaikassa, jonka toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt tähän tarkoitukseen

i)

alkuperäpaikkana olevassa kolmannessa maassa; tai

ii)

unionissa;

d)

nilviäiset tai äyriäiset, jotka on pakattu ja merkitty ihmisravinnoksi asetuksen (EY) N:o 853/2004 mukaisesti ja jotka eivät enää kykene selviytymään elävinä eläiminä, jos ne palautetaan vesiympäristöön;

e)

nilviäiset tai äyriäiset, jotka on pakattu ja merkitty ihmisravinnoksi asetuksen (EY) N:o 853/2004 mukaisesti ja jotka on tarkoitettu jatkojalostukseen ilman väliaikaista varastointia jalostuspaikassa;

f)

elävät simpukat tai äyriäiset, jotka on tarkoitettu ihmisravinnoksi ilman jatkojalostusta, edellyttäen, että ne on pakattu vähittäismyyntiä varten asetuksen (EY) N:o 853/2004 säännösten mukaisesti.

173 artikla

Muista vesieläimistä kuin elävistä vesieläimistä saatavia tiettyjä eläinperäisiä tuotteita koskevat poikkeukset

Poiketen siitä, mitä 170 artiklan 1 kohdassa säädetään, kyseisessä artiklassa vahvistettuja vaatimuksia ei sovelleta seuraaviin muista vesieläimistä kuin elävistä vesieläimistä saataviin eläinperäisiin tuotteisiin:

a)

muista vesieläimistä kuin elävistä vesieläimistä saatavat eläinperäiset tuotteet, joiden määränpäänä on vesieläinten taudintorjuntaan soveltuva elintarvikelaitos, jossa ne jalostetaan ihmisravinnoksi;

b)

ihmisravinnoksi tarkoitetut kalat, jotka on teurastettu ja joista on poistettu sisälmykset ennen unioniin lähettämistä.

174 artikla

Vesieläinten ja muista vesieläimistä kuin elävistä vesieläimistä saatavien eläinperäisten tuotteiden käsittely unioniin saapumisen jälkeen

1.   Kun vesieläinten ja muista vesieläimistä kuin elävistä vesieläimistä saatavien eläinperäisten tuotteiden lähetykset ovat saapuneet unioniin, ne on

a)

kuljetettava suoraan unionissa sijaitsevaan määräpaikkaan;

b)

käsiteltävä asianmukaisesti sen varmistamiseksi, etteivät luonnonvedet saastu.

2.   Toimija ei saa vapauttaa unioniin saapuneita vesieläimiä ja muista vesieläimistä kuin elävistä vesieläimistä saatavia eläinperäisiä tuotteita unionin luonnonvesiin eikä niitä saa upottaa muulla tavoin unionin luonnonvesiin, jollei sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, jossa vapauttaminen tai upottaminen tapahtuu, ole antanut siihen lupaa.

3.   Jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi antaa tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetun luvan vain, jos vapauttaminen tai upottaminen luonnonvesiin ei vaaranna vesieläinten terveystilannetta vapauttamispaikassa, ja luontoon vapauttamisen on oltava kaikissa tapauksissa 170 artiklan a alakohdan iii alakohdan mukaista.

4.   Toimijan on käsiteltävä vesieläinten lähetyksistä peräisin oleva kuljetusvesi asianmukaisesti unionin luonnonvesien saastumisen ehkäisemiseksi.

2 OSASTO

ELÄINTERVEYSVAATIMUKSET TIETTYJEN LUETTELOIMATTOMIEN TAUTIEN VAIKUTUSTEN RAJOITTAMISEKSI

175 artikla

Eläinterveyttä koskevat lisävaatimukset sellaisten luetteloimattomien tautien vaikutusten rajoittamiseksi, joiden varalta jäsenvaltioilla on kansallisia toimenpiteitä

1.   Niiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten, jotka ovat asetuksen (EU) 2016/429 226 artiklan mukaisesti toteuttaneet kansallisia toimenpiteitä muiden tautien kuin luetteloitujen tautien varalta, on toteutettava toimenpiteitä ehkäistäkseen kyseisten luetteloimattomien tautien kulkeutumisen soveltamalla eläinterveyttä koskevia lisävaatimuksia vesieläinten ja muista vesieläimistä kuin elävistä vesieläimistä saatavien eläinperäisten tuotteiden saapumiseen kyseisiin unionin jäsenvaltioihin, vyöhykkeisiin tai lokeroihin.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen voi sallia kyseisessä kohdassa tarkoitetuille taudeille alttiisiin lajeihin kuuluvien vesieläinten lähetysten saapumisen asianomaiseen jäsenvaltioon vain, jos alkuperäpaikkana olevassa kolmannessa maassa tai olevalla alueella ei ole rokotettu näitä tauteja vastaan.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että 2 kohdassa tarkoitettuihin lajeihin kuuluvat vesieläimet, jotka tuodaan alkuperäpaikkana olevaan kolmanteen maahan tai olevalle alueelle tai jommankumman vyöhykkeelle tai lokeroon, ovat peräisin toisesta kolmannesta maasta, toiselta vyöhykkeeltä tai toisesta lokerosta, joka on myös vapaa kyseisestä taudista.

4.   Edellä 172 ja 173 artiklassa säädettyjä poikkeuksia sovelletaan 2 artiklassa tarkoitettuihin vesieläimiin ja vesieläimistä saataviin eläinperäisiin tuotteisiin, jotka on tarkoitettu jäsenvaltioihin, joilla on kansallisia toimenpiteitä tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tautien varalta.

5.   Tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen vesieläinten ja kyseisistä eläimistä saatavien eläinperäisten tuotteiden unioniin saapumisen jälkeisen käsittelyn on täytettävä 174 artiklassa säädetyt edellytykset.

VI OSA

ERITYISSÄÄNNÖT, JOTKA KOSKEVAT TIETTYJEN SELLAISTEN 3 JA 5 ARTIKLASSA TARKOITETTUJEN HYÖDYKKEIDEN SAAPUMISTA UNIONIIN, JOIDEN LOPULLINEN MÄÄRÄPAIKKA EI OLE UNIONI, JA TIETTYJEN UNIONISTA PERÄISIN OLEVIEN JA UNIONIIN PALAAVIEN HYÖDYKKEIDEN SAAPUMISTA

176 artikla

Unionin kautta tapahtuvaa kuljetusta koskevat vaatimukset

1.   Sellaisten tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden lähetysten, jotka eivät ole peräisin unionista mutta kuljetetaan sen kautta ja jotka on tarkoitettu unionin ulkopuolella sijaitsevaan määräpaikkaan, sallitaan kulkea unionin kautta vain, jos

a)

ne täyttävät kaikki kyseiseen lajiin ja luokkaan kuuluvien eläinten, sukusolujen ja alkioiden tai eläinperäisten tuotteiden unioniin saapumista koskevat asiaankuuluvat vaatimukset, jotka vahvistetaan I–V osassa; tai

b)

ne kuuluvat niiden erityisedellytysten soveltamisalaan, jotka unioni on nimenomaan asettanut luettelossa luetteloidulle alkuperäpaikkana olevalle kolmannelle maalle tai alueelle tai jommankumman vyöhykkeelle sekä eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden kyseiselle lajille ja luokalle tällaisiin siirtoihin mahdollisesti liittyvien eläinterveysriskien vähentämiseksi.

2.   Sellaisten tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden lähetysten, jotka ovat peräisin unionista ja palaavat unioniin sen jälkeen, kun ne on kuljetettu kolmannen maan tai alueen tai jommankumman vyöhykkeen kautta, sallitaan saapua uudelleen unioniin vain, jos ne täyttävät kaikki I–V osassa vahvistetut asiaankuuluvat vaatimukset, jotka koskevat kyseiseen luokkaan kuuluvien eläinten, sukusolujen ja alkioiden tai eläinperäisen tuotteiden saapumista unioniin, paitsi jos niihin sovelletaan

a)

177–182 artiklassa vahvistettuja lisävaatimuksia;

tai

b)

erityisedellytyksiä, jotka unioni on nimenomaan asettanut luettelossa luetteloidulle kauttakulkupaikkana olevalle kolmannelle maalle tai alueelle tai jommankumman vyöhykkeelle sekä eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden kyseiselle lajille ja luokalle tällaisiin siirtoihin mahdollisesti liittyvien eläinterveysriskien vähentämiseksi.

3.   Edellä 1 kohdan b alakohdassa ja 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetut erityisedellytykset vahvistetaan ja asetetaan kyseiselle kolmannelle maalle tai alueelle tai jommankumman vyöhykkeelle riskinarvioinnin perusteella ottaen huomioon seuraavat seikat:

a)

asetuksen (EU) 2016/429 230 artiklassa säädetyt kriteerit;

b)

tiettyyn lajiin ja luokkaan kuuluvat kauttakulkuun tarkoitetut eläimet, sukusolut ja alkiot ja eläinperäiset tuotteet ja niihin liittyvät eläinterveysriskit;

c)

maantieteelliset rajoitukset;

d)

vakiintuneet kauppareitit;

e)

muut merkitykselliset tekijät.

177 artikla

Lisävaatimukset, jotka koskevat unionista peräisin olevien ja unioniin palaavien rekisteröityjen hevosten saapumista sen jälkeen, kun ne on väliaikaisesti viety kolmanteen maahan tai alueelle tai jommankumman vyöhykkeelle kilpailuihin, kilpa-ajoihin tai hevoskulttuuritapahtumiin osallistumista varten

1.   Sellaisten rekisteröityjen hevosten lähetysten, jotka viedään tilapäisesti jäsenvaltiosta kolmansiin maihin tai alueille tai jommankumman vyöhykkeille, jotka on luetteloitu hevoseläinten unioniin saapumista varten, sallitaan saapua unioniin, jos ne täyttävät seuraavat lisävaatimukset:

a)

ne ovat olleet unionin ulkopuolella komission eri tarkoituksia varten määrittämän ajan, joka on enintään 90 päivää;

b)

ne on pidetty eristyksissä kyseisessä kolmannessa maassa tai kyseisellä alueella tai jommankumman vyöhykkeellä paitsi kilpa-ajojen, kilpailujen tai kulttuuritapahtumien ja niihin liittyvän toiminnan (mukaan lukien harjoittelu, lämmittely ja esittely) aikana;

c)

niitä on pidetty liitteessä XI olevan B osan erityisvaatimusten mukaisesti ainoastaan sellaisissa kolmansissa maissa tai sellaisilla alueilla tai niiden vyöhykkeillä, jotka kuuluvat samaan terveysluokitusryhmään, johon unioniin lähettävä kolmas maa tai alue on sijoitettu, ja ne on siirretty kolmanteen maahan tai alueelle tai suoraan lähetysvyöhykkeelle vähintään yhtä tiukoilla edellytyksillä kuin jos ne olisi siirretty suoraan unioniin.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdan c alakohdassa säädetään, rekisteröityjen hevosten sallitaan saapua unioniin sen jälkeen, kun ne on viety väliaikaisesti kolmansiin maihin tai alueille tai niiden vyöhykkeille, jotka kuuluvat useampaan kuin yhteen terveysluokitusryhmään, jos hevoset ovat osallistuneet yksinomaan tiettyihin korkean tason kilpailuihin tai kilpa-ajoihin.

178 artikla

Sellaisten sorkka- ja kavioeläinten, siipikarjan ja vesieläinten saapumista koskevat erityisvaatimukset, jotka ovat peräisin unionista ja palaavat unioniin kolmannen maan evättyä niiden saapumisen

1.   Sellaisten sorkka- ja kavioeläinten, siipikarjan ja vesieläinten lähetysten, jotka ovat peräisin unionista ja palaavat unioniin sen jälkeen, kun kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on evännyt niiden saapumisen, sallitaan saapua uudelleen unioniin vain, jos seuraavat vaatimukset täyttyvät:

a)

epäävä kolmas maa tai alue on kolmas maa tai alue tai jommankumman vyöhyke, joka on luetteloitu kyseisten palaavien eläinten lajin ja luokan unioniin saapumista varten;

b)

a alakohdassa tarkoitettuja eläimiä ei ole kuljetettu muun kuin a alakohdassa tarkoitetun kolmannen maan tai alueen tai jommankumman vyöhykkeen kautta;

c)

eläinten mukana on seuraavat asiakirjat:

i)

jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen antama alkuperäinen eläinterveystodistus tai sen IMSOC:iin toimitetut sähköiset vastineet tai oikeaksi todistettu jäljennös alkuperäjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen antamasta virallisesta eläinterveystodistuksesta;

ii)

jokin seuraavista:

kolmannen maan tai alueen toimivaltaisen viranomaisen tai muun viranomaisen virallinen ilmoitus, jossa ilmoitetaan epäämisen syy ja soveltuvissa tapauksissa vahvistetaan, että d alakohdan vaatimuksia on noudatettu;

tai

jos on kyse sinetöidyistä lähetyksistä, joissa on ehjä alkuperäinen sinetti, lähetyksestä vastaavan toimijan ilmoitus, jossa vahvistetaan, että kuljetus on tapahtunut d alakohdan ii alakohdan ja tarvittaessa d alakohdan iii alakohdan mukaisesti;

iii)

alkuperäjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen antama ilmoitus, jossa se suostuu hyväksymään lähetyksen ja jossa ilmoitetaan määräpaikka, johon lähetys palautetaan;

d)

jos lähetykset on purettu kolmannessa maassa tai alueella tai jommankumman vyöhykkeellä, kolmannen maan tai alueen toimivaltaisen viranomaisen on todistettava seuraavat seikat:

i)

se on antanut luvan siihen, että eläimet puretaan kuormasta suoraan eläinten eristämiseen ja väliaikaiseen käsittelyyn soveltuviin tiloihin kyseisen kolmannen maan tai alueen rajatarkastusaseman tiloissa, ja valvonut sen purkamista;

ii)

on otettu käyttöön tehokkaita toimenpiteitä sen estämiseksi, että lähetyksen eläimet joutuvat välittömästi tai välillisesti kosketuksiin muiden eläinten kanssa;

iii)

tarvittaessa on järjestetty tehokas suoja merkityksellisten eläintautien tartunnanlevittäjiä vastaan.

2.   Lähetyksen kuljetusta ja saapumista sen määräpaikkaan on seurattava delegoidun asetuksen (EU) 2019/1666 2 ja 3 artiklan mukaisesti.

179 artikla

Sellaisten muiden eläinten kuin sorkka- ja kavioeläinten, siipikarjan ja vesieläinten saapumista koskevat erityisvaatimukset, jotka ovat peräisin unionista ja palaavat unioniin kolmannen maan tai alueen evättyä niiden saapumisen

1.   Sellaisten muiden eläinten kuin sorkka- ja kavioeläinten, siipikarjan ja vesieläinten lähetysten, jotka ovat peräisin unionista ja palaavat unioniin sen jälkeen, kun kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on evännyt niiden saapumisen, sallitaan saapua uudelleen unioniin vain, jos lähetyksen eläinten mukana on seuraavat asiakirjat:

a)

alkuperäjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen antama alkuperäinen eläinterveystodistus tai sen IMSOC:iin toimitetut sähköiset vastineet tai oikeaksi todistettu jäljennös alkuperäjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen antamasta virallisesta eläinterveystodistuksesta;

b)

jokin seuraavista:

i)

kolmannen maan tai alueen toimivaltaisen viranomaisen tai muun viranomaisen virallinen ilmoitus, jossa ilmoitetaan epäämisen syy;

tai

ii)

jos on kyse sinetöidyistä lähetyksistä tai avaamattomista kuljetuspäällyksistä, lähetyksestä vastaavan toimijan ilmoitus, jossa ilmoitetaan epäämisen syy;

c)

alkuperäjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen antama ilmoitus, jossa se suostuu hyväksymään lähetyksen ja jossa ilmoitetaan määräpaikka, johon lähetys palautetaan.

2.   Lähetyksen kuljetusta ja saapumista sen määräpaikkaan on seurattava delegoidun asetuksen (EU) 2019/1666 2 ja 3 artiklan mukaisesti.

180 artikla

Sellaisten sukusolujen ja alkioiden ja pakattujen eläinperäisten tuotteiden saapumista koskevat erityisvaatimukset, jotka ovat peräisin unionista ja palaavat unioniin kolmannen maan tai alueen evättyä niiden saapumisen

1.   Sellaisten sukusolujen ja alkioiden ja pakattujen eläinperäisten tuotteiden lähetysten, jotka ovat peräisin unionista ja palaavat unioniin sen jälkeen, kun kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on evännyt niiden saapumisen, sallitaan saapua uudelleen unioniin vain, jos seuraavat vaatimukset täyttyvät:

a)

sukusolut ja alkiot ovat yhä alkuperäisessä kuljetuspäällyksessään, ja eläinperäisten tuotteiden pakkaukset ovat ehjät;

b)

sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden mukana ovat seuraavat asiakirjat:

i)

alkuperäpaikkana olevan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen antama alkuperäinen eläinterveystodistus tai sen IMSOC:iin toimitetut sähköiset vastineet tai oikeaksi todistettu jäljennös alkuperäjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen antamasta virallisesta eläinterveystodistuksesta;

ii)

jokin seuraavista asiakirjoista, joissa ilmoitetaan epäämisen syy ja tarvittaessa kolmannessa maassa tai alueella tai jommankumman vyöhykkeellä tapahtuneiden kuorman purkamisen, varastoinnin ja uudelleenlastauksen paikka ja päivämäärä ja vahvistetaan c alakohdan vaatimusten täyttyminen:

kolmannen maan tai alueen toimivaltaisen viranomaisen tai muun viranomaisen ilmoitus; tai

jos kuljetuspäällysten alkuperäinen sinetti on ehjä, lähetyksestä vastaavan toimijan ilmoitus;

iii)

jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen antama ilmoitus, jossa se suostuu hyväksymään lähetyksen ja jossa ilmoitetaan määräpaikka, johon lähetys palautetaan;

c)

jos a ja b alakohdassa tarkoitettujen sukusolujen ja alkioiden tai eläinperäisten tuotteiden lähetykset on purettu kolmannessa maassa tai alueella, kolmannen maan tai alueen toimivaltaisen viranomaisen on todistettava seuraavat seikat:

i)

sukusoluille ja alkioille tai eläinperäisille tuotteille ei ole tehty muuta käsittelyä kuin purkaminen, varastointi ja uudelleenlastaus;

ii)

on otettu käyttöön tehokkaita toimenpiteitä sen estämiseksi, että luetteloitujen tautien patogeenit saastuttavat kuljetuspäällyksen, johon sukusolut ja alkiot on pantu, tai eläinperäisten tuotteiden pakkauksen.

2.   Lähetyksen kuljetusta ja saapumista sen määräpaikkaan on seurattava delegoidun asetuksen (EU) 2019/1666 2 ja 3 artiklan mukaisesti.

181 artikla

Sellaisten pakkaamattomien tai irtotavarana olevien eläinperäisten tuotteiden saapumista koskevat erityisvaatimukset, jotka ovat peräisin unionista ja palaavat unioniin luetteloidun kolmannen maan tai alueen evättyä niiden saapumisen

1.   Sellaisten pakkaamattomien tai irtotavarana olevien lähetysten, jotka ovat peräisin unionista ja palaavat unioniin sen jälkeen, kun luetteloidun kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen on evännyt niiden saapumisen, sallitaan saapua uudelleen unioniin vain, jos seuraavat vaatimukset täyttyvät:

a)

epäävä kolmas maa tai alue on luetteloitu sen lajin ja sen luokan eläinperäisten tuotteiden unioniin saapumista varten, joihin unioniin palautettavat tuotteet kuuluvat;

b)

eläinperäisten tuotteiden mukana ovat seuraavat asiakirjat:

i)

alkuperäjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen antama alkuperäinen eläinterveystodistus tai sen IMSOC:iin toimitetut sähköiset vastineet tai oikeaksi todistettu jäljennös alkuperäjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen antamasta virallisesta eläinterveystodistuksesta;

ii)

jokin seuraavista:

kolmannen maan tai alueen toimivaltaisen viranomaisen tai muun viranomaisen virallinen ilmoitus, jossa ilmoitetaan epäämisen syy ja vahvistetaan, että lähetyksen ajoneuvossa tai kuljetuspäällyksessä oleva sinetti on avattu ainoastaan virallisia tarkoituksia varten ja että tuotteita on käsitelty vain sen verran kuin on ollut tarpeen kyseisiä tarkoituksia varten ja erityisesti purkamatta tuotekuormaa ja että ajoneuvo tai kuljetuspäällys on sinetöity välittömästi uudelleen; tai

jos on kyse sinetöidyistä lähetyksistä, lähetyksestä vastaavan toimijan ilmoitus, jossa ilmoitetaan epäämisen syy;

iii)

jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen antama ilmoitus, jossa se suostuu hyväksymään lähetyksen ja jossa ilmoitetaan määräpaikka, johon lähetys palautetaan.

2.   Lähetyksen kuljetusta ja saapumista sen määräpaikkaan on seurattava delegoidun asetuksen (EU) 2019/1666 2 ja 3 artiklan mukaisesti.

182 artikla

Sellaisten pakkaamattomien tai irtotavarana olevien eläinperäisten tuotteiden saapumista koskevat erityisvaatimukset, jotka ovat peräisin unionista ja palaavat unioniin luetteloimattoman kolmannen maan tai alueen evättyä niiden saapumisen

1.   Sellaisten pakkaamattomien tai irtotavarana olevien lähetysten, jotka ovat peräisin unionista ja palaavat unioniin sen jälkeen, kun sellaisen kolmannen maan tai alueen toimivaltainen viranomainen, jota ei ole luetteloitu kyseisen lajin ja luokan eläinperäisten tuotteiden unioniin saapumista varten, on evännyt niiden saapumisen, sallitaan saapua uudelleen unioniin vain, jos seuraavat vaatimukset täyttyvät:

a)

lähetys on sinetöity ehjällä alkuperäisellä sinetillä;

b)

eläinperäisten tuotteiden mukana ovat seuraavat asiakirjat:

i)

alkuperäjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen antama alkuperäinen eläinterveystodistus tai sen IMSOC:iin toimitetut sähköiset vastineet tai oikeaksi todistettu jäljennös alkuperäjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen antamasta virallisesta eläinterveystodistuksesta;

ii)

jokin seuraavista:

kolmannen maan tai alueen toimivaltaisen viranomaisen tai muun viranomaisen virallinen ilmoitus, jossa ilmoitetaan epäämisen syy; tai

jos on kyse sinetöidyistä lähetyksistä, lähetyksestä vastaavan toimijan ilmoitus, jossa ilmoitetaan epäämisen syy;

iii)

jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen antama ilmoitus, jossa se suostuu hyväksymään lähetyksen ja jossa ilmoitetaan määräpaikka, johon lähetys palautetaan.

2.   Lähetyksen kuljetusta ja saapumista sen määräpaikkaan on seurattava delegoidun asetuksen (EU) 2019/1666 2 ja 3 artiklan mukaisesti.

VII OSA

LOPPUSÄÄNNÖKSET

183 artikla

Kumoamiset

Kumotaan seuraavat säädökset 21 päivästä huhtikuuta 2021:

komission asetus (EU) N:o 206/2010;

komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 139/2013;

komission asetus (EU) N:o 605/2010;

komission asetus (EY) N:o 798/2008;

komission päätös 2007/777/EY;

komission asetus (EY) N:o 119/2009;

komission asetus (EU) N:o 28/2012;

komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/759.

184 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 21 päivästä huhtikuuta 2021.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä tammikuuta 2020.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä (EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55).

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1882, annettu 3 päivänä joulukuuta 2018, tiettyjen taudinehkäisy- ja taudintorjuntasääntöjen soveltamisesta luetteloitujen tautien eri luokkiin ja sellaisten lajien tai lajien ryhmien luettelon laatimisesta, jotka aiheuttavat merkittävän riskin kyseisten luetteloitujen tautien leviämiselle (EUVL L 308, 4.12.2018, s. 21).

(4)  Komission delegoitu asetus (EU) 2020/689, annettu 17 päivänä joulukuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä tiettyjen luetteloitujen ja uusien tautien seurantaa, hävittämisohjelmia ja taudista vapaata asemaa koskevien sääntöjen osalta (ks. tämän virallisen lehden s. 211).

(5)  Komission delegoitu asetus (EU) 2020/687, annettu 17 päivänä joulukuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä tiettyjen luetteloitujen tautien ehkäisemistä ja torjuntaa koskevien sääntöjen osalta (ks. tämän virallisen lehden s. 64).

(6)  EFSAn alainen eläinten terveyttä ja hyvinvointia käsittelevä lautakunta, Scientific Opinion on animal health mitigation treatments as regards imports of animal casings. EFSA Journal 2012; 10(7):2820. [32pp.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2820. Saatavilla verkossa osoitteessa www.efsa.europa.eu/efsajournal

(7)  Neuvoston direktiivi 2006/88/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 2006, vesiviljelyeläimiin ja niistä saataviin tuotteisiin sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista sekä vesieläinten tiettyjen tautien ehkäisemisestä ja torjunnasta (EUVL L 328, 24.11.2006, s. 14).

(8)  Komission asetus (EU) N:o 206/2010, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2010, sellaisten kolmansien maiden ja alueiden tai niiden osien luetteloiden vahvistamisesta, joista on sallittua tuoda Euroopan unionin alueelle tiettyjä eläimiä ja tuoretta lihaa, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista (EUVL L 73, 20.3.2010, s. 1).

(9)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 139/2013, annettu 7 päivänä tammikuuta 2013, eläinten terveysvaatimuksista tuotaessa tiettyjä lintuja unioniin sekä lintujen tuontiin liittyvistä karanteenivaatimuksista (EUVL L 47, 20.2.2013, s. 1).

(10)  Komission asetus (EU) N:o 605/2010, annettu 2 päivänä heinäkuuta 2010, eläinten terveyttä ja kansanterveyttä sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista ihmisravinnoksi tarkoitettujen raakamaidon ja maitotuotteiden Euroopan unionin alueelle tuontia varten (EUVL L 175, 10.7.2010, s. 1).

(11)  Komission asetus (EY) N:o 798/2008, annettu 8 päivänä elokuuta 2008, sellaisten kolmansien maiden ja niiden alueiden, vyöhykkeiden tai erillisalueiden luettelon vahvistamisesta, joista saa tuoda yhteisöön tai kuljettaa yhteisön kautta siipikarjaa ja siipikarjatuotteita, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista (EUVL L 226, 23.8.2008, s. 1).

(12)  Komission päätös 2007/777/EY, tehty 29 päivänä marraskuuta 2007, eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevista edellytyksistä ja todistusmalleista ihmisravinnoksi tarkoitettujen tiettyjen lihavalmisteiden ja käsiteltyjen mahojen, rakkojen ja suolten tuonnissa kolmansista maista sekä päätöksen 2005/432/EY kumoamisesta (EUVL L 312, 30.11.2007, s. 49).

(13)  Komission asetus (EY) N:o 119/2009, annettu 9 päivänä helmikuuta 2009, luettelon vahvistamisesta kolmansista maista tai niiden osista, joista saa tuoda yhteisöön tai kuljettaa yhteisön kautta luonnonvaraisten jäniseläinten, tiettyjen luonnonvaraisten maanisäkkäiden ja tarhattujen kanien lihaa, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista (EUVL L 39, 10.2.2009, s. 12).

(14)  Komission asetus (EU) N:o 28/2012, annettu 11 päivänä tammikuuta 2012, todistuksia koskevista vaatimuksista tiettyjen elintarvikesekoitusten tuonnissa unioniin ja kuljetuksessa unionin kautta sekä päätöksen 2007/275/EY ja asetuksen (EY) N:o 1162/2009 muuttamisesta (EUVL L 12, 14.1.2012, s. 1).

(15)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/759, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2016, niiden kolmansien maiden, kolmansien maiden osien ja alueiden luettelojen laatimisesta, joista jäsenvaltioiden on sallittava tiettyjen ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuonti unioniin, todistuksia koskevien vaatimusten vahvistamisesta, asetuksen (EY) N:o 2074/2005 muuttamisesta ja päätöksen 2003/812/EY kumoamisesta (EUVL L 126, 14.5.2016, s. 13).

(16)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/625, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2017, virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta (virallista valvontaa koskeva asetus) (EUVL L 95, 7.4.2017, s. 1).

(17)  Komission delegoitu asetus (EU) 2020/688, annettu 17 päivänä joulukuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä unionissa tapahtuviin maaeläinten ja siitosmunien siirtoihin sovellettavien eläinterveyttä koskevien vaatimusten osalta (ks. tämän virallisen lehden s. 140).

(18)  Komission delegoitu asetus (EU) 2020/686, annettu 17 päivänä joulukuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä sukusolujen ja alkioiden pitopaikkojen hyväksymisen sekä tiettyjen pidettävien maaeläinten sukusolujen ja alkioiden unionin sisäisiin siirtoihin sovellettavien jäljitettävyyttä ja eläinterveyttä koskevien vaatimusten osalta (ks. tämän virallisen lehden s. 1).

(19)  Komission delegoitu asetus (EU) 2019/1666, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse edellytyksistä tiettyjen tavaroiden lähetysten kuljetuksen ja saapumisen seuraamiseksi saapumisrajatarkastusasemalta määräpaikassa unionissa sijaitsevaan laitokseen (EUVL L 255, 4.10.2019, s. 1).

(20)  Komission delegoitu asetus (EU) 2019/2035, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä maaeläimiä pitäviä pitopaikkoja ja hautomoja sekä tiettyjen pidettävien maaeläinten ja siitosmunien jäljitettävyyttä koskevien sääntöjen osalta (EUVL L 314, 5.12.2019, s. 115).

(21)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 576/2013, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2013, lemmikkieläinten muista kuin kaupallisista siirroista ja asetuksen (EY) N:o 998/2003 kumoamisesta (EUVL L 178, 28.6.2013, s. 1).

(22)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 577/2013, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2013, koirien, kissojen ja frettien muissa kuin kaupallisissa siirroissa käytettävien tunnistusasiakirjojen malleista, alueiden ja kolmansien maiden luettelojen vahvistamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 576/2013 säädettyjen tiettyjen edellytysten noudattamista osoittavien ilmoitusten muotoa, ulkoasua ja kieliä koskevista vaatimuksista (EUVL L 178, 28.6.2013, s. 109).

(23)  komission delegoidun asetus (EU) 2020/691, annettu 30 päivänä tammikuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä vesiviljelypitopaikkoja ja vesieläinten kuljettajia koskevien sääntöjen osalta (ks. tämän virallisen lehden s. 345).


LIITE I

LUETTELO TAUDEISTA, JOTKA ON ILMOITETTAVA JA RAPORTOITAVA VIEJÄNÄ TOIMIVASSA KOLMANNESSA MAASSA TAI TOIMIVALLA ALUEELLA

1.   MAAELÄIMET

Kaikki asetuksen (EU) 2016/429 5 artiklassa tarkoitetut luetteloidut taudit, jotka luetellaan sen liitteessä II, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1882 liitteessä luetteloitujen maaeläinlajien osalta.

2.   SUKUSOLUT JA ALKIOT

2.1   Sorkka- ja kavioeläinten osalta

Suu- ja sorkkatauti

Brucella abortus-, B. melitensis- ja B. suis -tartunta

Mycobacterium tuberculosis complex (M. bovis, M. caprae ja M. tuberculosis) -tartunta

Sinikieliviruksen aiheuttama tartunta (serotyypit 1–24)

Epitsoottisen verenvuototautiviruksen aiheuttama tartunta

Naudan tarttuva rinotrakeiitti / tarttuva pustulaarinen vulvovaginiitti

Naudan virusripuli

Naudan genitaalinen kampylobakterioosi

Naudan trichomoniaasi

Nautojen tarttuva leukoosi

Lampaan tarttuva lisäkivestulehdus (Brucella ovis)

Hevosen arteriittiviruksen aiheuttama tartunta

Hevosen näivetystauti

Hevosen tarttuva kohtutulehdus

Klassinen sikarutto

Aujeszkyn tautiviruksen aiheuttama tartunta

Sikojen lisääntymishäiriö- ja keuhkotulehdusoireyhtymä -viruksen aiheuttama tartunta.

2.2   Siipikarjan ja vankeudessa pidettävien lintujen osalta

Kaikki asetuksen (EU) 2016/429 5 artiklassa tarkoitetut luetteloidut taudit, jotka luetellaan sen liitteessä II ja jotka ovat merkityksellisiä niiden täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1882 liitteessä mainittujen luetteloitujen siipikarjalajien ja vankeudessa pidettävien lintulajien osalta, joista saatavien sukusolujen ja alkioiden saapuminen unioniin on sallittu.

3.   SORKKA- JA KAVIOELÄIMISTÄ, SIIPIKARJASTA JA LUONNONVARAISISTA RIISTALINNUISTA SAATAVAT ELÄINPERÄISET TUOTTEET

3.1   Sorkka- ja kavioeläinten tuore liha

Suu- ja sorkkatauti

Karjaruttoviruksen aiheuttama tartunta

Rift Valley -kuumeviruksen aiheuttama tartunta

Lammas- ja vuohirokko

Pikkumärehtijärutto-viruksen aiheuttama tartunta

Klassinen sikarutto

Afrikkalainen sikarutto

3.2   Siipikarjan ja luonnonvaraisten riistalintujen tuore liha

Korkeapatogeeninen lintuinfluenssa

Newcastlen tautiviruksen aiheuttama tartunta

3.3   Kavio- ja sorkkaeläimistä saatavat lihavalmisteet

Suu- ja sorkkatauti

Karjaruttoviruksen aiheuttama tartunta

Klassinen sikarutto

Afrikkalainen sikarutto

3.4   Siipikarjasta ja luonnonvaraisista riistalinnuista saatavat lihavalmisteet

Korkeapatogeeninen lintuinfluenssa

Newcastlen tautiviruksen aiheuttama tartunta

3.5   Maito, ternimaito, maitotuotteet ja ternimaitotuotteet

Suu- ja sorkkatauti

Karjaruttoviruksen aiheuttama tartunta

4.   VESIELÄIMET JA VESIELÄIMISTÄ SAATAVAT ELÄINPERÄISET TUOTTEET

Epitsoottinen vertamuodostavan kudoksen kuolio

Virusperäinen verenvuotoseptikemia

Tarttuva vertamuodostavan kudoksen kuolio

ISA-viruksen HPRΔ-kannan aiheuttama tartunta

Koikarpin herpesvirustauti

Mikrocytos mackini -tartunta

Perkinsus marinus -loisen aiheuttama tartunta

Bonamia ostreae -loisen aiheuttama tartunta

Bonamia exitiosa -loisen aiheuttama tartunta

Nilviäisten marteilioosi (Marteilia refringens)

Taura-syndrooma-viruksen aiheuttama tartunta

Yellow head -viruksen aiheuttama tartunta

Valkopilkkutautiviruksen aiheuttama tartunta.


LIITE II

TAUDINSEURANTAOHJELMIA KOSKEVAT VÄHIMMÄISTIEDOT

(joita tarkoitetaan 10 artiklassa)

Esitettävien taudinseurantaohjelmien on sisällettävä vähintään seuraavat tiedot:

a)

taudin epidemiologisen tilanteen kuvaus ennen seurantaohjelman täytäntöönpanon alkamispäivää ja taudin epidemiologista kehitystä koskevat tiedot;

b)

seurantaohjelman kohteena oleva eläinpopulaatio, epidemiologiset yksiköt ja vyöhykkeet;

c)

seuraavien kuvaus:

i)

toimivaltaisen viranomaisen organisaatio;

ii)

miten seurantaohjelman täytäntöönpanoa valvotaan;