25.5.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 160/3


KOMISSION ASETUS (EU) 2020/685,

annettu 20 päivänä toukokuuta 2020,

asetuksen (EY) N:o 1881/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse perkloraatin enimmäismääristä tietyissä elintarvikkeissa

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikkeissa olevia vieraita aineita koskevista yhteisön menettelyistä 8 päivänä helmikuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 315/93 (1) ja erityisesti sen 2 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 1881/2006 (2) vahvistetaan tiettyjen elintarvikkeissa olevien vierasaineiden enimmäismäärät.

(2)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, alainen elintarvikeketjun vierasaineita käsittelevä tiedelautakunta, jäljempänä ’CONTAM-lautakunta’, antoi 30 päivänä syyskuuta 2014 tieteellisen lausunnon (3) riskeistä, joita elintarvikkeissa esiintyvä perkloraatti aiheuttaa kansanterveydelle. CONTAM-lautakunta vahvisti siedettävän päiväsaannin, joka on 0,3 mikrogrammaa painokiloa kohti päivässä ja perustuu jodin imeytymisen estymiseen kilpirauhasessa terveillä aikuisilla. CONTAM-lautakunta totesi, että nykytasoinen arvioitu krooninen ravinnon kautta tapahtuva altistuminen perkloraatille saattaa aiheuttaa ongelmia, erityisesti eniten altistuville nuorille ja lapsille, joilla on lievää tai kohtalaista jodin puutetta. Lisäksi on mahdollista, että nykytasoinen arvioitu lyhytaikainen altistuminen perkloraatille on ongelmallista rintaruokinnassa oleville imeväisille ja vain vähän jodia saaville pikkulapsille.

(3)

CONTAM-lautakunta suositteli, että jäsenvaltiot keräävät riskinarvioinnin epävarmuuden vähentämiseksi lisää tietoa perkloraatin esiintymisestä elintarvikkeissa Euroopassa, erityisesti vihanneksissa, äidinmaidonkorvikkeissa, maidossa ja maitotuotteissa.

(4)

Komission suositus (EU) 2015/682 (4) annettiin tieteellisen raportin perusteella tavoitteena seurata perkloraatin esiintymistä elintarvikkeissa ja erityisesti niissä elintarvikkeissa, joista on otettu näytteet riskinhallintatoimenpiteiden käyttöönottopäivän eli 1 päivän syyskuuta 2013 jälkeen.

(5)

Elintarviketurvallisuusviranomainen toteutti ihmisten altistumista perkloraatille koskevan arvioinnin, jossa otettiin huomioon sen tietokannassa saatavilla olevat esiintymistiedot näytteistä, jotka on otettu 1 päivän syyskuuta 2013 jälkeen, ja julkaisi vuonna 2017 tieteellisen raportin ravinnon kautta tapahtuvasta perkloraatille altistumisesta Euroopan väestössä (”Dietary exposure assessment to perchlorate in the European population”) (5).

(6)

CONTAM-lautakunta tarkasteli perkloraattia elintarvikkeissa koskevan raportin tuloksia 87. täysistunnossaan marraskuussa 2017 (6) ja pani merkille huomattavan yhdenmukaisuuden tässä raportissa arvioitujen altistumistasojen ja CONTAM-lautakunnan vuonna 2014 antamassa lausunnossa arvioitujen tasojen välillä. Ottaen huomioon aiemmin vahvistetun siedettävän päiväsaannin, joka on 0,3 μg painokiloa kohti päivässä, CONTAM-lautakunta vahvisti päätelmän siitä, että nykytasoinen krooninen ja lyhytaikainen altistuminen perkloraatille voi aiheuttaa mahdollisen huolen ihmisten terveyden kannalta.

(7)

Sen vuoksi on aiheellista vahvistaa perkloraatin enimmäismäärät sekä elintarvikkeissa, joissa perkloraattia on huomattavia määriä ja jotka vaikuttavat merkittävästi ihmisten altistumiseen, että elintarvikkeissa, jotka ovat merkityksellisiä siksi, että väestön riskiryhmät, kuten imeväiset ja pikkulapset, saattavat altistua niille.

(8)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1881/2006 olisi muutettava.

(9)

Elintarvikealan toimijoille olisi annettava aikaa mukautua tässä asetuksessa vahvistettuihin uusiin vaatimuksiin. Näiden elintarvikkeiden sisältämän perkloraatin enimmäismäärien soveltamista olisi sen vuoksi lykättävä.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1881/2006 liite tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämän asetuksen liitteessä lueteltuja elintarvikkeita, jotka on saatettu laillisesti markkinoille ennen 1 päivää heinäkuuta 2020, saa edelleen pitää kaupan niiden vähimmäissäilyvyysajan päättymiseen tai viimeiseen käyttöpäivään saakka

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2020.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä toukokuuta 2020.

Komission puolesta

Ursula VON DER LEYEN

Puheenjohtaja


(1)  EYVL L 37, 13.2.1993, s. 1.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 1881/2006, annettu 19 päivänä joulukuuta 2006, tiettyjen elintarvikkeissa olevien vierasaineiden enimmäismäärien vahvistamisesta (EUVL L 364, 20.12.2006, s. 5).

(3)  EFSA CONTAM Panel (EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain), 2014. Scientific Opinion on the risks to public health related to the presence of perchlorate in food, in particular fruits and vegetables. EFSA Journal 2014;12(10):3869, 106 pp. doi:10.2903/j.efsa.2014.3869 http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3869

(4)  Komission suositus (EU) 2015/682, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2015, elintarvikkeissa esiintyvän perkloraatin seurannasta (EUVL L 111, 30.4.2015, s. 32).

(5)  EFSA (European Food Safety Authority), Arcella D, Binaglia M and Vernazza F, 2017. Scientific Report on the Dietary exposure assessment to perchlorate in the European population. EFSA Journal 2017;15(10):5043, 24 pp. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.5043

(6)  http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/event/171121-m.pdf


LIITE

Lisätään asetuksen (EY) N:o 1881/2006 liitteeseen ”9 jakso Perkloraatti” seuraavasti:

9 jakso: Perkloraatti

Elintarvikkeet (1)

Enimmäismäärä

(mg/kg)

9.

Perkloraatti

 

9.1

Hedelmät ja vihannekset

paitsi:

0,05

 

Cucurbitaceae ja lehtikaali

0,10

 

lehtivihannekset ja yrtit

0,50

9.2

Tee (Camellia sinensis), kuivattu

Yrtti- ja hedelmäuutejuomat, kuivatut

0,75

9.3

Äidinmaidonkorvikkeet, vieroitusvalmisteet ja imeväisten ja pikkulasten erityisruokavaliovalmisteet lääkinnällisiin tarkoituksiin ja pikkulapsille tarkoitetut juomavalmisteet (3)(4) (*1)

0,01

 

Vauvanruoat (3)(4)

0,02

 

Viljapohjaiset valmisruoat (3)(29)

0,01


(*1)  Pikkulapsille tarkoitetut juomavalmisteet ovat pikkulapsille tarkoitettuja maitopohjaisia juomia ja vastaavia proteiinipohjaisia tuotteita. Kyseiset tuotteet eivät kuulu asetuksen (EU) N:o 609/2013 soveltamisalaan (Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle pikkulapsille tarkoitetuista juomavalmisteista (COM(2016) 169 final) (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0169&qid=1559628885154&from=EN)).”