4.5.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 140/46


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/601,

annettu 30 päivänä huhtikuuta 2020,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 62 ja 66 artiklasta poikkeavista kiireellisistä toimenpiteistä viiniköynnösten istutuslupien voimassaolon osalta ja raivauksen osalta ennakoidun uudelleenistutuksen tapauksessa

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 221 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Meneillään olevan covid-19-pandemian ja jäsenvaltioissa käyttöön otettujen laajojen liikkumisrajoitusten vuoksi viininviljelijät ovat kohdanneet poikkeuksellisia vaikeuksia kaikissa jäsenvaltioissa. Viininviljelijöillä on ollut erityisesti logistisia ongelmia ja pulaa työvoimasta, mikä vaikuttaa voimakkaasti viiniköynnöksen kaltaisten kasvien työvoimavaltaiseen viljelyyn, jossa tarvitaan paljon manuaalisia toimenpiteitä viinitilalla koko kasvukauden ajan ja erityisesti keväällä, jolloin uusia viiniköynnöksiä yleensä istutetaan. Tämänhetkisten rajoitusten vuoksi viininviljelijöillä on ennennäkemättömiä vaikeuksia löytää työvoimaa, jota tarvitaan päivittäiseen toimintaan viinitiloilla, ja vieläkin vaikeampaa on saada viiniviljelmien istuttamiseen tarvittavaa lisätyövoimaa.

(2)

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 62 artiklan 3 kohdassa säädetään, että viiniköynnösten istutusluvat ovat voimassa kolme vuotta niiden myöntämispäivästä. Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/274 (2) 7 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaan istutusluvat on myönnettävä hyväksytyille hakijoille viimeistään 1 päivänä elokuuta. Tämän ansiosta viininviljelijät voivat muokata maan syksyllä ja hankkia uusia viiniköynnöksiä, jotka istutetaan tyypillisesti keväällä. Kevät on viiniköynnösten kannalta suotuisin istutusaika, sillä lämpötilan noustessa kesän saapumisen myötä maa kuivuu, jolloin silloin istutetut kasvit kärsivät eivätkä mahdollisesti juurru.

(3)

Covid-19-pandemian aiheuttaman kriisin vuoksi viininviljelijät, joiden istutusluvan voimassaolo päättyy viimeistään 1 päivänä elokuuta 2020, eivät nyt voi käyttää näitä lupia niiden viimeisenä voimassaolovuonna suunnitellulla tavalla. Koska pandemian vuoksi toteutettujen toimenpiteiden kestosta ei ole varmuutta, ei ole myöskään varmaa, että kyseiset viininviljelijät voisivat käyttää istutuslupansa ennen 1 päivää elokuuta. Siinäkin tapauksessa, että covid-19-pandemia kääntyy myönteiseen suuntaan ja rajoitukset poistetaan ennen kesää, viininviljelijöiden olisi istutettava viiniköynnökset kuumalla kaudella eli viljelykierron kannalta vähemmän soveltuvana ajankohtana vaikeissa olosuhteissa ja lisäkustannuksin aikana, jona viiniala kärsii jo nyt epäsuotuisista markkinaolosuhteista.

(4)

Sen vuoksi on tarpeen sallia viipymättä vuonna 2020 päättyvien istutuslupien voimassaolon jatkaminen, jotta voidaan välttää istutuslupien menettäminen tai se, että istutukset olisi tehtävä nopeasti heikentyvissä olosuhteissa. Sen vuoksi kaikkien vuonna 2020 päättyvien lupien voimassaoloa olisi jatkettava 12 kuukaudella tämän asetuksen voimaantulopäivästä, jotta viininviljelijät voivat istuttaa viiniköynnökset suotuisissa olosuhteissa keväällä 2021.

(5)

Koska viininviljelijät kohtaavat odottamattomia käytännöllisiä ja taloudellisia vaikeuksia covid-19-pandemian vuoksi, heidän olisi voitava luopua vuonna 2020 päättyvästä istutusluvastaan ilman Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 (3) 89 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua hallinnollista seuraamusta, jos he eivät enää halua laajentaa viininviljelyalaansa.

(6)

Tällä asetuksella myönnettyä poikkeusta olisi sovellettava viininviljelijöihin, joilla on jäsenvaltion myöntämä uudelleenistutuslupa sen vuoksi, että he ovat raivanneet vastaavan viiniköynnösalan asetuksen (EU) N:o 1308/2013 66 artiklan 1 kohdan mukaisesti, samalla tavoin kuin viljelijöihin, joille on myönnetty lupia uusia istutuksia varten. Näin varmistettaisiin, että viljelijöiden viininviljelyalaa ei vähennetä siksi, että he eivät voi covid-19-pandemian aiheuttaman kriisin liikkumisrajoituksista johtuvien odottamattomien olosuhteiden ja työvoimapulan vuoksi istuttaa uudelleen alaa, jonka he ovat raivanneet.

(7)

Jos jäsenvaltiot ovat myöntäneet uudelleenistutusluvan viininviljelijöille, jotka ovat sitoutuneet raivaamaan viiniköynnöstä kasvavan alan viimeistään uusien viiniköynnösten istuttamispäivää seuraavan neljännen vuoden loppuun mennessä, viljelijöillä voi vuonna 2020 olla erityisiä ongelmia noudattaa tätä liikkumisrajoitusten ja työvoimapulan vuoksi. Jos nämä viljelijät voivat osoittaa, että raivaus oli mahdotonta vuonna 2020 covid-19-pandemiaan liittyvistä syistä, jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus antaa heille lisää aikaa raivauksen toteuttamiseen jatkamalla määräaikaa enintään 12 kuukaudella tämän asetuksen voimaantulosta. Jäsenvaltioiden olisi päätettävä kahden kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä, myönnetäänkö määräajan pidennys ja miten pitkäksi ajaksi tai, jos hakemus evätään, ilmoitettava hakijalle epäämisen syyt. Jos raivausta ei suoriteta myönnetyn pidennyksen loppuun mennessä, viininviljelijään olisi sovellettava komission delegoidun asetuksen (EU) 2018/273 (4) 5 artiklan toisen kohdan mukaisia seuraamuksia.

(8)

Jos viiniviljelijöiden sallitaan lykkäävän sellaisen viinitarhan raivaamista, jolle jäsenvaltiot ovat antaneet luvan ennakoivaan uudelleenistutukseen, päällekkäisen rahoituksen välttämiseksi vanhalla raivattavaksi tarkoitetulla viljelmällä ja viljelmällä, jolla tehdään uusi istutus, ei kummallakaan pitäisi olla oikeutta rypäleiden raakana korjaamisen tukeen.

(9)

Voimassa olevat liikkumisrajoitukset ja niistä johtuvat logistiset ongelmat ja pula viinitilojen manuaalisia toimintoja – erityisesti viiniköynnösten istutusta ja raivausta – suorittavasta työvoimasta ovat asetuksen (EU) N:o 1308/2013 221 artiklassa tarkoitettu erityinen ongelma. Tätä ongelmaa ei voida ratkaista kyseisen asetuksen 219 tai 220 artiklan mukaisilla toimilla. Yhtäältä se ei liity jo olemassa olevaan markkinahäiriöön eikä riittävän tarkasti määriteltyyn markkinahäiriön uhkaan. Toisaalta erityinen ongelma ei liity myöskään toimenpiteisiin, joilla pyritään torjumaan eläintautien leviämistä tai kansanterveyden taikka eläinten tai kasvien terveyden riskeistä johtuvaa kuluttajien luottamuksen menettämistä, kuten mainitun asetuksen 220 artiklassa edellytetään.

(10)

Toimenpiteen soveltamisala ja -aika olisi rajattava tiukasti siihen, mikä on tarpeen covid-19-pandemiasta johtuvien tämänhetkisten vaikeuksien käsittelemiseksi.

(11)

Toimenpiteet olisi toteutettava kiireellisesti sen välttämiseksi, että viininviljelijät eivät voi käyttää istutuslupiaan tai joutuvat kärsimään seuraamuksista, koska he eivät ole voineet noudattaa velvollisuuttaan raivata sitoumuksenalainen ala odottamattomien logististen ongelmien ja työvoimapulan vuoksi.

(12)

Tässä asetuksessa säädettyjen kiireellisten toimenpiteiden kesto olisi rajoitettava enintään 12 kuukauteen tämän asetuksen voimaantulopäivästä. Tämä ajanjakso on tarpeen, jotta viininviljelijöillä olisi riittävästi aikaa istuttaa uusia viiniköynnöksiä siihen soveltuvana aikana ja jäsenvaltioilla olisi jonkin verran joustovaraa tapauksissa, joissa raivaus ei ole mahdollista covid-19-pandemian vuoksi.

(13)

Koska on tarpeen toteuttaa toimia viipymättä, tämä asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(14)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Vuonna 2020 päättyvien istutus- ja uudelleenistutuslupien voimassaolon jatkaminen

1.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 1308/2013 62 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä virkkeessä säädetään, uusia istutuksia koskevien lupien, jotka on myönnetty kyseisen asetuksen 62 ja 64 artiklan mukaisesti ja joiden voimassaolo on päättynyt tai päättyy vuonna 2020, voimassaolo päättyy vasta 12 kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta.

2.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 1308/2013 62 artiklan 3 kohdan toisessa virkkeessä säädetään, niihin viininviljelijöihin, joiden istutuslupien voimassaolo on päättynyt tai päättyy vuonna 2020, ei sovelleta asetuksen (EU) N:o 1306/2013 89 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua hallinnollista seuraamusta, jos he ilmoittavat toimivaltaisille viranomaisille viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2020, että he eivät aio käyttää lupaansa eivätkä halua käyttää hyväkseen tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettua pidennystä.

3.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 1308/2013 62 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä virkkeessä säädetään, uudelleenistutuksia koskevien lupien, jotka on myönnetty kyseisen asetuksen 62 artiklan ja 66 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja joiden voimassaolo on päättynyt tai päättyy vuonna 2020, voimassaolo päättyy vasta 12 kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta.

4.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 1308/2013 62 artiklan 3 kohdan toisessa virkkeessä säädetään, niihin viininviljelijöihin, joiden uudelleenistutuslupien voimassaolo on päättynyt tai päättyy vuonna 2020, ei sovelleta asetuksen (EU) N:o 1306/2013 89 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua hallinnollista seuraamusta, jos he ilmoittavat toimivaltaisille viranomaisille viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2020, että he eivät aio käyttää lupaansa eivätkä halua käyttää hyväkseen tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitettua pidennystä.

2 artikla

Raivauksen määräajan pidentäminen viinitarhojen ennakoidun uudelleenistutuksen yhteydessä

1.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 1308/2013 66 artiklan 2 kohdassa säädetään, jos jäsenvaltiot ovat myöntäneet viininviljelijöille lupia ennakoivaan uudelleenistutukseen ja raivaus on määrä tehdä viimeistään vuonna 2020, jäsenvaltiot voivat viininviljelijän asianmukaisesti perustellusta hakemuksesta pidentää raivauksen määräaikaa enintään 12 kuukaudella tämän asetuksen voimaantulosta, jos raivaus on covid-19-pandemian vuoksi ollut mahdotonta.

2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava asiasta hakijalle kahden kuukauden kuluessa 1 kohdassa tarkoitetun raivauksen määräajan pidentämistä koskevan hakemuksen jättämisestä ja jos hakemus on evätty, hakijoille on ilmoitettava epäämisen syyt.

3.   Delegoidun asetuksen (EU) 2018/273 5 artiklan toista kohtaa sovelletaan, jos viininviljelijä ei suorita raivausta 1 ja 2 kohdan mukaisesti myönnetyn määräajan pidennyksen päättymiseen mennessä.

4.   Viininviljelijät, joille on myönnetty 1 kohdassa tarkoitettu määräajan pidennys, eivät voi saada tukea asetuksen (EU) N:o 1308/2013 47 artiklassa tarkoitettuun rypäleiden raakana korjaamiseen vastaistutetulla alalla eivätkä raivattavalla alalla.

3 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tätä asetusta sovelletaan 12 kuukauden ajan sen voimaantulopäivästä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä huhtikuuta 2020.

Komission puolesta

Ursula VON DER LEYEN

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/274, annettu 11 päivänä joulukuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 soveltamissäännöistä viini-istutusten lupajärjestelmän, sertifioinnin, saapuvien ja lähtevien erien rekisterin, pakollisten ilmoitusten sekä tiedoksiantojen osalta, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 soveltamissäännöistä asiaan liittyvien tarkastusten osalta sekä komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/561 kumoamisesta (EUVL L 58, 28.2.2018, s. 60).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1306/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 549).

(4)  Komission delegoitu asetus (EU) 2018/273, annettu 11 päivänä joulukuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä viini-istutusten lupajärjestelmän, viinitilarekisterin, saateasiakirjojen ja todistusten, saapuvien ja lähtevien erien rekisterin, pakollisten ilmoitusten sekä tiedoksiantojen ja tiedoksiannettujen tietojen julkistamisen osalta, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä asianomaisten tarkastusten ja seuraamusten osalta, komission asetusten (EY) N:o 555/2008, (EY) N:o 606/2009 ja (EY) N:o 607/2009 muuttamisesta sekä komission asetuksen (EY) N:o 436/2009 ja komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/560 kumoamisesta (EUVL L 58, 28.2.2018, s. 1).