4.5.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 140/6


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2020/592,

annettu 30 päivänä huhtikuuta 2020,

tietyistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 säännöksistä poikkeavista väliaikaisista poikkeustoimenpiteistä covid-19-pandemian ja siihen liittyvien toimenpiteiden hedelmä- ja vihannesalalle ja viinialalle aiheuttaman markkinahäiriön korjaamiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 219 artiklan 1 kohdan yhdessä 228 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Covid-19-pandemia aiheuttaa merkittävää häiriötä hedelmien ja vihannesten markkinoille sekä viinin markkinoille koko unionissa. Toimenpiteet, joita jäsenvaltiot ovat toteuttaneet covid-19-pandemian torjumiseksi, erityisesti laajat liikkumisrajoitukset ja lähikontaktien välttämistä koskevat toimenpiteet, ovat johtaneet toimitusketjujen katkeamiseen, hedelmä- ja vihannesalan ja viinialan tuotteiden tärkeiden myyntikanavien tilapäiseen sulkemiseen tukku- ja vähittäiskaupassa ja ravitsemisalalla, kun on suljettu esimerkiksi ravintoloita, ruokaloita, baareja ja hotelleja. Covid-19-pandemiaan liittyvät toimenpiteet johtavat myös logistisiin ongelmiin, joiden vaikutuksista kärsivät erityisesti helposti pilaantuvat hedelmä- ja vihannestuotteet sekä viiniala. Covid-19-pandemiaan liittyvät toimenpiteet vaikeuttavat myös hedelmien ja vihannesten korjuuta ja kaikkia viinintuotantoon liittyviä tehtäviä johtuen työvoimapulasta sekä kuluttajien saavuttamista seurauksena toimitusketjujen katkeamisesta, logistisista ongelmista ja tärkeiden myyntikanavien väliaikaisesta sulkemisesta. Nämä olosuhteet aiheuttavat merkittävää häiriötä hedelmä- ja vihannesalalle ja viinialalle unionissa. Kyseisillä aloilla toimivilla viljelijöillä on taloudellisia vaikeuksia ja kassavirtaongelmia.

(2)

Kun otetaan huomioon jäsenvaltioiden covid-19-pandemian vuoksi käyttöön ottamien rajoitusten kesto ja niiden todennäköinen jatkuminen, logistiikan ja toimitusketjujen pitkäaikainen häiriö sekä hedelmä- ja vihannesalan ja viinialan tuotteiden pääasiallisiin myyntikanaviin tukku- ja vähittäiskaupassa ja ravitsemisalalla kohdistuvat ankarat taloudelliset vaikutukset, on todennäköistä, että kumpaankin markkinaan kohdistuva vakava häiriö ja sen vaikutukset jatkuvat ja mahdollisesti jopa pahenevat.

(3)

Tämän markkinahäiriön ja ennennäkemättömien olosuhteiden tilanteessa viljelijät ovat kohdanneet kaikissa jäsenvaltioissa epätavallisia vaikeuksia asetuksen (EU) N:o 1308/2013 32–38 artiklassa hedelmä- ja vihannesalan osalta ja 39–54 artiklassa viinialan osalta säädettyjen tukijärjestelmien suunnittelussa, täytäntöönpanossa ja täytäntöönpanon valvonnassa. Sen vuoksi tarpeen lieventää näitä vaikeuksia poikkeamalla tietyistä edellä mainituista säännöksistä.

(4)

Hyväksytyt tuottajaorganisaatiot ja tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymät voivat toteuttaa osana hedelmä- ja vihannesalalla hyväksyttyjä toimintaohjelmiaan kriisi- ja ehkäisytoimenpiteitä parantaakseen kykyään sietää markkinahäiriöitä. Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 33 artiklan 3 kohdan neljännen alakohdan nojalla kyseiset kriisinehkäisy- ja kriisinhallintatoimet saavat kuitenkin muodostaa enintään kolmasosan toimintaohjelman menoista. Jotta tuottajaorganisaatioilla olisi enemmän liikkumavaraa ja ne voisivat keskittää toimintaohjelmassa resurssit covid-19-pandemiaan liittyvien toimenpiteiden aiheuttaman markkinahäiriön korjaamiseen, kyseistä sääntöä ei pitäisi soveltaa vuonna 2020.

(5)

Arvioidaan, että hotellien, baarien ja ravintoloiden sulkeminen vaikuttaa unionissa kulutettavasta viinistä suoraan 30 prosenttiin viinin tilavuudesta ja 50 prosenttiin viinin arvosta. Todetaan myös, ettei viinin kotikulutus korvaa kodin ulkopuolella tapahtuvaa kulutusta. Mahdollisia eivät myöskään ole tavanomaiset juhlat ja kokoontumiset, joissa viiniä kulutetaan, kuten syntymäpäivät ja kansalliset vapaapäivät. On myös vaarana, että kesäkauden matkailua ja viinimatkailua ei tapahdu lainkaan. Sen vuoksi viiniä alkaa olla markkinoilla liikaa enenevissä määrin. Tämän lisäksi pandemiasta seuranneet työvoimapula ja logistiset vaikeudet aiheuttavat painetta viininviljelijöille ja koko viinialalle. Uusi sato tuo viininviljelijöille lisää ongelmia, kuten matalat hinnat, kulutuksen lasku ja kuljetus- ja myyntivaikeudet.

(6)

Samaan aikaan olosuhteet unionin viinimarkkinoilla ovat jo jatkuvasti heikentyneet läpi vuoden 2019 ja viinivarastot ovat suurimmillaan sitten vuoden 2009. Tähän kehitykseen ovat ennen kaikkea vaikuttaneet vuoden 2018 ennätyssato ja viinin kulutuksen väheneminen unionissa yleisesti. Tämän lisäksi Yhdysvalloissa, joka on unionin tärkein viinin vientimarkkina, unionin viineille käyttöön otetut ylimääräiset tuontitullit vaikuttavat vientiin. Covid-19-pandemia on ollut uusi isku haavoittuvalle alalle, joka ei enää pysty pitämään tuotteitaan kaupan ja hoitamaan niiden jakelua tehokkaasti. Tähän ovat syynä ennen kaikkea tärkeiden vientimarkkinoiden sulkeutuminen sekä asianmukaiset eristys- ja sulkutoimet, erityisesti kaikkien ravitsemispalvelujen keskeytyminen ja se, että toimitukset tavanomaisille asiakkaille ovat käyneet mahdottomiksi. Lisäksi vaikeudet viinintuotannossa tarvittavien keskeisten tarvikkeiden, kuten pullojen ja korkkien, hankinnassa rasittavat toimijoita, jotka eivät pysty saattamaan markkinoille myyntikuntoista viiniä.

(7)

Vetämällä unionin markkinoilta osa viinistä, jota ei nyt pidetä kaupan ja jota ei voida varastoida, uskotaan voitavan helpommin korjata vakavia markkinahäiriöitä viinialalla. Sen vuoksi viinin tislaus covid-19-pandemian aiheuttamaan kriisiin liittyvistä syistä olisi otettava väliaikaisesti käyttöön toimenpiteenä, jota voidaan tukea viinialan tukiohjelmissa viinintuottajien taloudellisen tuloksen parantamiseksi. Kilpailun vääristymisen välttämiseksi olisi muodostuvan alkoholin käyttö elintarvike- ja juomateollisuudessa kiellettävä ja käyttö olisi rajoitettava teollisiin tarkoituksiin, mukaan lukien desinfiointi ja lääkkeet, ja energiakäyttöön.

(8)

Kriisivarastoinnin tuki on myös toimenpide, joka oletettavasti vetäisi markkinoilta väliaikaisesti tietyn määrän viiniä ja auttaisi hallitsemaan asteittaista paluuta kannattavampaan markkinatilanteeseen. Sen vuoksi viinin kriisivarastoinnin olisi oltava väliaikaisesti tukikelpoista viinialan tukiohjelmissa. Jotta tukea ei annettaisi kahteen kertaan samasta markkinoilta pois vedetystä viinimäärästä, kriisivarastoinnin tukea saavat eivät saisi saada tukea viinialan tukiohjelmissa viinin tislaukseen kriisitilanteessa eivätkä kansallista tukea viinin tislaukseen kriisitilanteessa.

(9)

Jotta autettaisiin toimijoita löytämään sopiva tapa toimia nykyisissä poikkeusoloissa ja korjaamaan vallitseva ennakoimaton ja epävarma tilanne, on aiheellista sallia suurempi jousto tiettyjen asetuksen (EU) N:o 1308/2013 mukaisten toimenpiteiden täytäntöönpanossa.

(10)

Jotta jäsenvaltiot voisivat tukea kriisin ankarasti koettelemia tuottajia, on tarpeen poiketa asetuksen (EU) N:o 1308/2013 44 artiklan 2 kohdasta mainitun asetuksen 48 artiklassa tarkoitetun keskinäisiä rahastoja koskevan toimenpiteen osalta sen sallimiseksi, että toimissa, joiden täytäntöönpanon neljäs vuosi on meneillään vuonna 2020, aiheutuneet menot ovat tukikelpoisia, vaikka ne olisivat aiheutuneet ennen kuin jäsenvaltio on toimittanut asianomaisen tukiohjelmaluonnoksen. Näin jäsenvaltiot voisivat myöntää lisätukea jo perustettujen keskinäisten rahastojen hallintokuluihin 12 lisäkuukaudelle varainhoitovuonna 2020. Jotta tuki olisi taloudellisesti riittävä ja 48 artiklan 2 kohdasta poiketen, myönnettävä määrä ei saisi olla asteittain aleneva ja sen olisi oltava kolmantena täytäntöönpanovuonna myönnetyn määrän suuruinen.

(11)

On myös tarpeen säätää poikkeustoimenpiteenä asetuksen (EU) N:o 1308/2013 46 artiklan 6 kohtaa, 47 artiklan 1 ja 3 kohtaa, 49 artiklan 2 kohtaa ja 50 artiklan 4 kohtaa koskevista poikkeuksista ja korottaa väliaikaisesti ”viinitilojen rakenneuudistusta ja uusiin lajikkeisiin siirtymistä”, ”rypäleiden korjaamista raakana”, ”satovakuutusta” ja ”investointeja” koskeviin toimenpiteisiin myönnettävän unionin rahoitusosuuden enimmäismäärää. Nämä väliaikaiset toimenpiteet ovat tarpeen, koska covid-19-pandemiaan liittyvistä syistä toimijoille aiheutuu nyt ja jatkossakin huomattavia tulonmenetyksiä ja lisäkuluja markkinoilla ja tuotannossa ilmenevien häiriöiden vuoksi. Unionin rahoitusosuuden kasvattaminen kyseisissä toimenpiteissä ja siten tuensaajien rahoitusosuuden pienentäminen tuo tuensaajille jonkin verran taloudellista helpotusta.

(12)

Unionin rahoitusosuutta kasvattamalla aikaansaatu jousto on yhdenlaista taloudellista tukea, joka ei kuitenkaan edellytä unionin rahoituksen lisäämistä, koska asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä VI viinialan kansallisia tukiohjelmia varten vahvistettuja talousarviorajoja sovelletaan edelleen. Jäsenvaltiot voivat siis kohdentaa kyseisiin toimenpiteisiin suurempia määriä ainoastaan mainitussa liitteessä vahvistetun vuosittaisen talousarvion rajoissa. Niin ollen suuremman rahoitusosuuden avulla on tarkoitus tukea tietyssä epävakaassa markkinatilanteessa olevaa alaa ilman, että käyttöön olisi varsinaisesti saatettava enemmän varoja.

(13)

Satovakuutusta koskeva ehkäisevä väline on tukikelpoinen viinialan tukiohjelmissa, jotta voitaisiin kannustaa vastuulliseen toimintatapaan kriisitilanteissa. Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 49 artiklan mukaan satovakuutukseen myönnettävällä tuella suojataan tuottajien tuloja silloin, kun luonnonkatastrofit, epäsuotuisat sääolot, taudit tai tuholaiset aiheuttavat menetyksiä. Kun otetaan huomioon covid-19-pandemian dramaattiset seuraukset viinintuottajien tuloihin joskus ylitsepääsemättömienkin ongelmien ilmetessä viinin tuotannon ja kaupanpitämisen kaikissa vaiheissa, on aiheellista laajentaa unionin tukea siten, että se kattaa satovakuutuksen silloin, kun menetykset ovat seurausta pandemiasta. On myös paikallaan korottaa unionin tuki tällaisissa tapauksissa 60 prosenttiin tuomaan viininviljelijöille taloudellista helpotusta.

(14)

Rypäleiden korjaamista raakana, mistä säädetään asetuksen (EU) N:o 1308/2013 47 artiklassa, käytetään markkinatoimenpiteenä, kun rypäletuotannon odotetaan olevan liian suuri. Artiklan mukaan rypäletertut on unionin tuen saamiseksi hävitettävä tai poistettava kokonaan tilalla. Nykyisessä tilanteessa viininviljelijöillä on ennennäkemättömiä vaikeuksia löytää työvoimaa, jota tarvitaan tällaisen kertakaikkisen toimenpiteen suorittamiseen. On sen vuoksi aiheellista poiketa kyseisestä velvoitteesta ja sallia raakojen rypäleterttujen hävittäminen tai poistaminen osalla tilaa edellyttäen, että rypäleet korjataan raakana viljelylohkojen koko alalta.

(15)

Pakottavista kiireellisyyssyistä ja ottaen erityisesti huomioon vallitseva markkinahäiriö, sen hedelmä- ja vihannesalalle ja viinialalle aiheuttamat vakavat vaikutukset ja sen jatkuminen ja todennäköinen paheneminen, on toteutettava välittömiä toimia ja hyväksyttävä kiireellisesti toimenpiteitä markkinahäiriön kielteisten vaikutusten lieventämiseksi. Jos markkinahäiriön korjaamiseksi ei toteuteta toimia välittömästi, on vaara, että häiriö syvenee ja tuotanto- ja markkinaolosuhteet heikkenevät kummallakin alalla. Edellä sanottu huomioon ottaen tämä asetus olisi annettava asetuksen (EU) N:o 1308/2013 228 artiklassa säädettyä kiireellistä menettelyä noudattaen.

(16)

Ottaen huomioon tarve toteuttaa välittömiä toimia, tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU

HEDELMÄ- JA VIHANNESALA

1 artikla

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 33 artiklan 3 kohtaa koskeva väliaikainen poikkeus

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 1308/2013 33 artiklan 3 kohdan neljännessä alakohdassa säädetään, rajoitusta, jonka mukaan kriisinehkäisy- ja kriisinhallintatoimet saavat muodostaa enintään kolmasosan mainitussa säännöksessä tarkoitetun toimintaohjelman menoista, ei sovelleta vuonna 2020.

II LUKU

VIINIT

I JAKSO

Kriisiin liittyvät tukitoimet

2 artikla

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 43 artiklaa koskevat poikkeukset

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 1308/2013 43 artiklan 3 kohdassa säädetään, tämän asetuksen 3 ja 4 artiklassa esitettyjä toimenpiteitä voidaan rahoittaa viinialan tukiohjelmista varainhoitovuonna 2020.

3 artikla

Viinin tislaus kriisitilanteessa

1.   Tukea voidaan myöntää viinin tislaukseen tässä artiklassa säädetyin edellytyksin. Tuen on oltava oikeasuhtaista.

2.   Kilpailun vääristymisen välttämiseksi 1 kohdassa tarkoitetusta tuetusta tislauksesta saatava alkoholi on käytettävä kokonaisuudessaan teollisiin tarkoituksiin, mukaan lukien desinfiointi ja lääkkeet, tai energiakäyttöön.

3.   Tuensaajia 1 kohdassa tarkoitetun tuen osalta ovat asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä VII olevassa II osassa tarkoitettuja tuotteita tuottavat tai kaupanpitävät viinialan yritykset, viinintuottajien järjestöt, kahden tai useamman tuottajan yhteenliittymät, toimialakohtaiset organisaatiot ja rypäletuotteiden tislaajat.

4.   Tukikelpoisia ovat ainoastaan viinin toimittamisesta tislaajille ja toimitetun viinin tislauksesta aiheutuvat kustannukset.

5.   Jäsenvaltio voi vahvistaa ensisijaisuusperusteita ilmoittamalla ne tukiohjelmassaan. Ensisijaisuusperusteiden on perustuttava tukiohjelmassa esitettyihin strategioihin ja tavoitteisiin, ja niiden on oltava puolueettomia ja syrjimättömiä.

6.   Jäsenvaltioiden on vahvistettava 1 kohdassa tarkoitetun tuen hakumenettelyä koskevat säännöt, joihin sisältyvät säännöt seuraavista:

a)

luonnolliset tai oikeushenkilöt, jotka saavat toimittaa hakemuksia;

b)

hakemusten toimittaminen ja valinta, mihin on sisällyttävä ainakin hakemusten toimittamista, kunkin ehdotetun toimen soveltuvuuden tutkimista ja valintamenettelyn tulosten ilmoittamista toimijoille koskevat määräajat;

c)

tukikelpoisia toimia koskevien säännösten ja 4 kohdassa tarkoitettujen kustannusten sekä ensisijaisuusperusteiden, jos niitä sovelletaan, noudattamisen todentaminen;

d)

hakemusten valinta, johon sisältyy ainakin kunkin ensisijaisuusperusteen painotus, jos ensisijaisuusperusteita sovelletaan;

e)

ennakkomaksuja ja vakuuksien asettamista koskevat järjestelyt.

7.   Jäsenvaltioiden on vahvistettava tuensaajille myönnettävän tuen määrä puolueettomin ja syrjimättömin perustein.

8.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 1308/2013 44 artiklan 3 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat myöntää kansallista tukea tässä artiklassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin unionin valtiontukisääntöjen mukaisesti.

9.   Komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1149 (2) 1 ja 2 artiklaa, 43 artiklaa, 48–54 artiklaa ja 56 artiklaa sekä komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1150 (3) 1, 2 ja 3 artiklaa, 19–23 artiklaa, 25–31 artiklaa, 32 artiklan 1 kohdan toista alakohtaa ja 33–40 artiklaa sovelletaan viinin tislaukseen kriisitilanteessa liittyvään tukeen soveltuvin osin.

4 artikla

Tuki viinin kriisivarastointiin

1.   Viinin osalta voidaan myöntää tukea kriisivarastointiin tässä artiklassa säädetyin edellytyksin.

2.   Jotta tukea ei annettaisi saman markkinoilta vedetyn viinimäärän osalta kahteen kertaan, tuensaajat, jotka saavat tukea tietyn viinimäärän kriisivarastointiin, eivät voi saada samalle viinimäärälle tämän asetuksen 3 artiklan mukaista tukea viinin tislaukseen kriisitilanteessa eivätkä asetuksen (EU) N:o 1308/2013 216 artiklan mukaista kansallista tislaustukea kriisitilanteessa.

3.   Tuensaajia 1 kohdassa tarkoitetun tuen osalta ovat asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä VII olevassa II osassa tarkoitettuja tuotteita tuottavat tai kaupanpitävät viinialan yritykset, viinintuottajien järjestöt, kahden tai useamman tuottajan yhteenliittymät ja toimialakohtaiset organisaatiot.

4.   Jäsenvaltioiden on vahvistettava 1 kohdassa tarkoitetun tuen hakumenettelyä koskevat säännöt, joihin sisältyvät säännöt seuraavista:

a)

luonnolliset tai oikeushenkilöt, jotka saavat toimittaa hakemuksia;

b)

hakemusten toimittaminen ja valinta, mihin on sisällyttävä ainakin hakemusten toimittamista, kunkin ehdotetun toimen soveltuvuuden tutkimista ja valintamenettelyn tulosten ilmoittamista toimijoille koskevat määräajat;

c)

tässä artiklassa esitettyjen tukiedellytysten täyttymisen sekä ensisijaisuusperusteita, jos niitä sovelletaan, koskevien säännösten noudattamisen todentaminen;

d)

hakemusten valinta, johon sisältyy ainakin kunkin ensisijaisuusperusteen painotus, jos ensisijaisuusperusteita sovelletaan;

e)

ennakkomaksuja ja vakuuksien asettamista koskevat järjestelyt.

5.   Jäsenvaltion vahvistaessa ensisijaisuusperusteita voidaan tietyt tuensaajat asettaa etusijalle ilmoittamalla ensisijaisuusperusteet tukiohjelmassa. Ensisijaisuusperusteiden on perustuttava tukiohjelmassa esitettyihin strategioihin ja tavoitteisiin, ja niiden on oltava puolueettomia ja syrjimättömiä.

6.   Jäsenvaltioiden on tarkasteltava hakemuksia ottaen huomioon hakijoiden ehdotetuista toimista esittämä yksityiskohtainen kuvaus ja toimien toteutukselle ehdotetut määräajat.

7.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 1308/2013 44 artiklan 3 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat myöntää kansallista tukea tässä artiklassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin unionin valtiontukisääntöjen mukaisesti.

8.   Komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1149 1 ja 2 artiklaa, 43 artiklaa, 48–54 artiklaa ja 56 artiklaa sekä komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1150 1, 2 ja 3 artiklaa, 19–23 artiklaa, 25–31 artiklaa, 32 artiklan 1 kohdan toista alakohtaa ja 33–40 artiklaa sovelletaan viinin kriisivarastointitukeen soveltuvin osin.

2 JAKSO

Erityisiä tukitoimenpiteitä koskevat poikkeukset

5 artikla

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 44 artiklan 2 kohtaa ja 48 artiklan 2 kohtaa koskeva poikkeus

1.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 1308/2013 44 artiklan 2 kohdassa säädetään, 48 artiklassa tarkoitettua tukea keskinäisten rahastojen perustamiseksi voidaan varainhoitovuonna 2020 myöntää menoihin, jotka ovat aiheutuneet ennen kuin on toimitettu asianomainen tukiohjelmaluonnos toimista, joiden kolmas täytäntöönpanovuosi on päättynyt vuonna 2019.

2.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 1308/2013 48 artiklan 2 kohdassa säädetään, keskinäisten rahastojen perustamiseen tarkoitettua tukea voidaan myöntää sellaisten toimien yhteydessä, joiden kolmas täytäntöönpanovuosi on päättynyt vuonna 2019, muuna kuin asteittain alenevana tukena rahastojen hallinnollisten kustannusten kattamiseksi, ja tuen määrän on oltava kolmantena täytäntöönpanovuonna myönnetyn määrän suuruinen

6 artikla

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 46 artiklan 6 kohtaa koskeva poikkeus

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 1308/2013 46 artiklan 6 kohdassa säädetään, unionin rahoitusosuus rakenneuudistuksen ja uusiin lajikkeisiin siirtymisen tosiasiallisista kustannuksista saa olla enintään 60 prosenttia. Vähemmän kehittyneillä alueilla unionin rahoitusosuus rakenneuudistuksen ja uusiin lajikkeisiin siirtymisen kustannuksista saa olla enintään 80 prosenttia.

7 artikla

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 47 artiklan 1 ja 3 kohtaa koskeva poikkeus

1.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 1308/2013 47 artiklan 1 kohdassa säädetään, vuonna 2020 ’rypäleiden raakana korjaamisella’ tarkoitetaan raakojen rypäleterttujen hävittämistä tai poistamista kokonaan koko tilan alueelta tai osalta tilaa edellyttäen, että rypäleet korjataan raakana viljelylohkojen koko alalta.

2.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 1308/2013 47 artiklan 3 kohdassa säädetään, rypäleiden raakana korjaamiseen myönnettävä tuki saa olla enintään 60 prosenttia rypäleterttujen hävittämisestä tai poistamisesta aiheutuvien suorien kustannusten ja tulonmenetysten summasta.

8 artikla

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 49 artiklan 2 kohtaa koskeva poikkeus

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1308/2013 49 artiklan 2 kohdan b alakohdassa säädetään, satovakuutukseen myönnettävän tuen osalta unionin rahoitusosuus saa olla enintään 60 prosenttia vakuutusmaksuista, jotka tuottaja on maksanut seuraavien varalta:

a)

asetuksen (EU) N:o 1308/2013 49 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetut menetykset ja muut epäsuotuisien sääolojen aiheuttamat menetykset;

b)

eläinten, kasvitautien tai tuholaisten aiheuttamat menetykset;

c)

pandemian aiheuttamat menetykset.

9 artikla

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 50 artiklan 4 kohtaa koskeva poikkeus

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1308/2013 50 artiklan 4 kohdassa säädetään, unionin rahoitusosuuteen tukikelpoisista investointikustannuksista sovelletaan seuraavia tuen enimmäismääriä:

a)

60 prosenttia vähemmän kehittyneillä alueilla;

b)

50 prosenttia muilla kuin vähemmän kehittyneillä alueilla;

c)

80 prosenttia Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 349 artiklassa tarkoitetuilla syrjäisimmillä alueilla;

d)

75 prosenttia Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 229/2013 (4) 1 artiklan 2 kohdassa määritellyillä Egeanmeren pienillä saarilla.

10 artikla

Väliaikaisesti korotetun unionin rahoitusosuuden soveltaminen

Edellä olevia 6 artiklaa, 7 artiklan 2 kohtaa, 8 ja 9 artiklaa sovelletaan toimiin, jotka jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on valinnut tämän asetuksen voimaantulon jälkeen ja viimeistään 15 päivänä lokakuuta 2020.

III LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

11 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä huhtikuuta 2020.

Komission puolesta

Ursula VON DER LEYEN

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Komission delegoitu asetus (EU) 2016/1149, annettu 15 päivänä huhtikuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä viinialan kansallisten tukiohjelmien osalta ja komission asetuksen (EY) N:o 555/2008 muuttamisesta (EUVL L 190, 15.7.2016, s. 1).

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1150, annettu 15 päivänä huhtikuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 soveltamista koskevien sääntöjen vahvistamisesta viinialan kansallisten tukiohjelmien osalta (EUVL L 190, 15.7.2016, s. 23).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 229/2013, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2013, Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1405/2006 kumoamisesta (EUVL L 78, 20.3.2013, s. 41).