8.4.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 110/1


KOMISSION ASETUS (EU) 2020/507,

annettu 7 päivänä huhtikuuta 2020,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse vaatimustenmukaisuuden tarkastamista varten valittavien rekisteröintiasiakirja-aineistojen prosenttimäärästä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta 18 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (1) ja erityisesti sen 41 artiklan 7 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sen varmistamiseksi, että rekisteröintiasiakirja-aineistot täyttävät asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset, kyseisen asetuksen 41 artiklassa edellytetään, että Euroopan kemikaalivirasto, jäljempänä ’kemikaalivirasto’, valitsee tietyn prosenttiosuuden rekisteröintiasiakirja-aineistoista vaatimustenmukaisuuden tarkastamista varten. Tämä tarkastus voi johtaa luonnokseen päätökseksi, jossa rekisteröijää (rekisteröijiä) vaaditaan toimittamaan kaikki tiedot, jotka tarvitaan rekisteröinnin (rekisteröintien) saattamiseksi asianomaisten tietovaatimusten mukaiseksi.

(2)

Kemikaaliviraston (2) ja komission (3) suorittama arviointi, joka koskee asetuksen (EY) N:o 1907/2006 toimintaa, sekä Saksan toimivaltaisten viranomaisten tekemä tutkimus (4) osoittavat, että todennäköisesti huomattava määrä rekisteröintiasiakirja-aineistoja ei täytä vaatimuksia, mikä haittaa asetuksen (EY) N:o 1907/2006 tavoitteiden saavuttamista.

(3)

”Yleiskertomuksessa REACH-asetuksen toiminnasta ja tiettyjen osa-alueiden tarkastelusta” komissio totesi, että rekisteröintiasiakirjojen vaatimustenvastaisuus on kiireellisiä toimenpiteitä edellyttävä ongelma.

(4)

Viimeisen rekisteröinnille tarkoitetun määräajan päättymisen jälkeen on mahdollista parantaa etukäteissuunnittelua vaatimustenmukaisuuden tarkastusten suhteen, kun tiedetään paremmin rekisteröityjen aineiden tosiasialliset määrät ja kemikaaliviraston asiakirja-aineistojen arvioinnista saama kokemus.

(5)

Sen jälkeen, kun kemikaalivirastoa on kuultu siten kuin REACH-asetuksen arviointia koskevasta yhteisestä toimintasuunnitelmasta (5), josta komission yksiköt ja kemikaalivirasto sopivat ja jota neuvosto oli pyytänyt 26 päivänä kesäkuuta 2019 antamissaan päätelmissä (6), ilmenee, komissio katsoo, että asianomaisten tietovaatimusten noudattamisen tehostamiseksi niiden rekisteröintiasiakirja-aineistojen vähimmäisprosenttiosuutta, joiden osalta tarkastetaan kaikkien asetuksen (EY) N:o 1907/2006 41 artiklan 1 kohdassa lueteltujen seikkojen noudattaminen, olisi korotettava 5 prosentista 20 prosenttiin kemikaaliviraston vuoden 2018 määräaikaan mennessä kunkin tonnimäärän osalta vastaanottamista kaikista rekisteröinneistä. Tällaista prosenttiosuutta pidetään realistisena kemikaalivirastolle sen resurssien kannalta.

(6)

Komission yksiköiden ja kemikaaliviraston sopimassa yhteisessä toimintasuunnitelmassa on sovittu, että 20 prosentin tavoite olisi saavutettava 31 päivään joulukuuta 2023 mennessä rekisteröinneissä, jotka koskevat 100:aa tonnia tai sitä suurempaa tonnimääräistä tasoa vuodessa, ja 31 päivään joulukuuta 2027 mennessä rekisteröinneissä, jotka koskevat alle 100 tonnin tonnimääräistä tasoa vuodessa, kun kyseiset rekisteröinnit on jätetty vuoden 2018 määräaikaan mennessä.

(7)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1907/2006 olisi muutettava.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 1907/2006 133 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1907/2006 41 artiklan 5 kohdan ensimmäinen ja toinen virke seuraavasti:

”Tarkastaakseen, että rekisteröintiasiakirja-aineistot ovat tämän asetuksen vaatimusten mukaiset, kemikaalivirasto valitsee 31 päivään joulukuuta 2023 asti kyseisistä asiakirja-aineistoista vähintään 20 prosentin prosenttiosuuden kemikaaliviraston 100 tonnin tai sitä suurempien vuotuisten tonnimäärien osalta vastaanottamista kaikista rekisteröinneistä.

Kemikaalivirasto valitsee myös 31 päivään joulukuuta 2027 asti vähintään 20 prosentin prosenttiosuuden kemikaaliviraston alle 100 tonnin vuotuisten tonnimäärien osalta vastaanottamista kaikista rekisteröinneistä.

Kun kemikaalivirasto valitsee asiakirja-aineistoja vaatimustenmukaisuuden tarkastamista varten, se asettaa etusijalle asiakirja-aineistot, jotka täyttävät vähintään yhden seuraavista perusteista, mutta ei kuitenkaan valitse yksinomaan tällaisia asiakirja-aineistoja:”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä huhtikuuta 2020.

Komission puolesta

Ursula VON DER LEYEN

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Euroopan kemikaaliviraston vuosittaiset arviointiraportit ja raportit asetuksen (EY) N:o 1907/2006 toiminnasta: https://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/plans-and-reports

(3)  Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ”Komission yleiskertomus REACH-asetuksen toiminnasta ja tiettyjen osa-alueiden tarkastelusta”, COM(2018) 116 final.

(4)  https://www.bfr.bund.de/cm/349/data-quality-of-environmental-endpoints-in-registrations.pdf

(5)  REACH Evaluation Joint Action Plan – Ensuring compliance of REACH registrations -

https://echa.europa.eu/documents/10162/21877836/final_echa_com_reach_evaluation_action_plan_en

(6)  ”Kestävä kemikaalipolitiikka – kohti unionin strategiaa” – Neuvoston päätelmät 26. kesäkuuta 2019, http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10713-2019-INIT/en/pdf * – 18 kohta -.