5.3.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 67/57


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/358,

annettu 4 päivänä maaliskuuta 2020,

täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1976 muuttamisesta purjelentäjän lupakirjojen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston perustamisesta, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 2111/2005, (EY) N:o 1008/2008, (EU) N:o 996/2010, (EU) N:o 376/2014 ja direktiivien 2014/30/EU ja 2014/53/EU muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 552/2004 ja (EY) N:o 216/2008 ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3922/91 kumoamisesta 4 päivänä heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1139 (1) ja erityisesti sen 23, 27 ja 31 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio hyväksyy tarvittavat täytäntöönpanosäännöt purjelentäjän lupakirjoja koskevien vaatimusten vahvistamiseksi asetuksen (EU) 2018/1139 mukaisesti, kun ilma-alukset täyttävät mainitun asetuksen 2 artiklan 1 kohdan b alakohdan i ja ii alakohdassa määritetyt edellytykset.

(2)

Purjelentokoneiden ohjaamomiehistön lupakirjojen erityisluonne huomioon ottaen niitä koskevat lupakirjavaatimukset on tarpeen vahvistaa erillisissä asetuksissa. Näiden vaatimusten olisi perustuttava komission asetuksessa (EU) N:o 1178/2011 (2) vahvistettuihin ohjaamomiehistön lupakirjoja koskeviin yleisiin sääntöihin. Niitä olisi kuitenkin jäsennettävä uudelleen ja yksinkertaistettava sen varmistamiseksi, että ne ovat oikeasuhteisia ja riskiperusteisen lähestymistavan mukaisia niin, että purjelentäjillä on nyt ja jatkossakin pätevyys harjoittaa toimintaansa ja täyttää velvollisuutensa. Purjelentokoneilla harjoitettavaa lentotoimintaa koskeviin sääntöihin olisi myös tehtävä vastaava toimituksellinen päivitys, jotta voidaan ottaa huomioon lupakirjasääntöjen siirtyminen asetuksesta (EU) N:o 1178/2011 komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2018/1976 (3).

(3)

Jäsenvaltiot voivat asetuksen (EU) N:o 1178/2011 12 artiklan 2 a kohdan 3 alakohdan nojalla jatkaa lentäjän perusoikeudet antavien kansallisten lupakirjasääntöjen soveltamista 8 päivään huhtikuuta 2020. Eräät jäsenvaltiot ovat tässä yhteydessä ilmoittaneet komissiolle ja Euroopan unionin lentoturvallisuusvirastolle (EASA), että sellaisten kansallisten lupakirjasääntöjen soveltamisen jatkaminen, joiden mukaisesti lento-oppilaat voivat käyttää rajoitettuja oikeuksia ilman valvontaa ja saavat perusoikeudet vaiheittain, tukee harraste- ja vapaa-ajan lentotoimintaa tekemällä ilmailun harrastamisesta helpompaa ja edullisempaa. Tällainen yleisilmailun helpomman harrastamisen edistäminen ja mahdollistaminen on niiden tavoitteiden mukaista, jotka on asetettu EASA:n yleisilmailua koskevassa etenemissuunnitelmassa, jolla pyritään luomaan oikeasuhteisempi, joustavampi ja ennakoivampi sääntelyjärjestelmä (4). Näistä syistä jäsenvaltioille olisi annettava mahdollisuus jatkaa näiden kansallisten lupakirjasääntöjen soveltamista komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/430 (5) periaatteiden mukaisesti purjelentäjän lupakirjojen (SPL) myöntämistä varten. Jäsenvaltioiden olisi kuitenkin ilmoitettava komissiolle ja EASA:lle, aina kun ne myöntävät tällaisia lupia. Jäsenvaltioiden olisi myös valvottava näiden lupien käyttöä ilmailun turvallisuuden pitämiseksi hyväksyttävällä tasolla.

(4)

Sujuvan siirtymisen varmistamiseksi purjelentäjille ennen tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivää asetuksen (EU) N:o 1178/2011 mukaisesti myönnetyt todistukset, luvat ja hyväksynnät olisi jätettävä edelleen voimaan. Ennen tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivää myönnetyt kansalliset purjelentäjän lupakirjat olisi muunnettava tämän asetuksen mukaisesti myönnetyiksi lupakirjoiksi muuntoraporteilla, jotka jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset laativat EASA:aa kuullen.

(5)

Purjelentäjän koulutukset, jotka on aloitettu asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteen I (osa FCL) mukaisesti ennen tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivää, olisi hyvitettävä täysimääräisesti, koska koulutusvaatimukset ovat niissä vastaavat tai jopa laajemmat kuin tässä asetuksessa. Ennen tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivää Chicagon yleissopimuksen liitteen 1 mukaisesti aloitettu koulutus olisi hyvitettävä jäsenvaltioiden laatimien hyvitysraporttien perusteella.

(6)

Olemassa oleville koulutusorganisaatioille olisi annettava riittävästi aikaa mukauttaa koulutusohjelmansa yksinkertaistettuihin koulutusvaatimuksiin, mikäli se on tarpeen.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet perustuvat EASA:n asetuksen (EU) 2018/1139 75 artiklan 2 kohdan b ja c alakohdan ja 76 artiklan 1 kohdan mukaisesti antamaan lausuntoon nro 01/2019 (6).

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EU) 2018/1139 127 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1976 seuraavasti:

1)

Korvataan nimi seuraavasti:

”Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1976, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2018, purjelentokoneilla harjoitettavaa lentotoimintaa ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1139 mukaisia purjelentokoneiden ohjaamomiehistön lupakirjoja koskevista yksityiskohtaisista säännöistä”

2)

Korvataan 1 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1   Tässä asetuksessa vahvistetaan purjelentokoneilla harjoitettavaa lentotoimintaa sekä purjelentokoneiden lentolupakirjojen ja niihin liittyvien kelpuutusten, oikeuksien ja todistusten myöntämistä ja voimassa pitämistä koskevat yksityiskohtaiset säännöt ilma-aluksille, jotka täyttävät asetuksen (EU) 2018/1139 2 artiklan 1 kohdan b alakohdan i ja ii alakohdassa säädetyt edellytykset.”

3)

Muutetaan 2 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan johdantolause seuraavasti:

”Ellei käsitteitä ole määritelty muutoin tässä artiklassa, tässä asetuksessa tarkoitetaan asetuksen (EU) N:o 1178/2011 2 artiklan määritelmien lisäksi:”

b)

Korvataan 10 kohta seuraavasti:

”10)

’vuokrausta ilman miehistöä koskevalla sopimuksella’ (dry lease -sopimus) yritysten välistä sopimusta, jonka nojalla purjelentokonetta käytetään vuokralleottajan vastuulla;”

c)

Lisätään 11–13 kohta seuraavasti:

”11)

’kansallisella lupakirjalla’ lentolupakirjaa, jonka jokin jäsenvaltio on myöntänyt kansallisen lainsäädännön mukaisesti ennen tämän asetuksen liitteen III (osa SFCL) tai asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteen I (osa FCL) soveltamisen alkamispäivää;

12)

’osa SFCL -lupakirjalla’ ohjaamomiehistön lupakirjaa, joka täyttää tämän asetuksen liitteen III (osa SFCL) vaatimukset;

13)

’muuntoraportilla’ raporttia, jonka perusteella lupakirja voidaan muuntaa osa SFCL-lupakirjaksi;”

4)

Lisätään 3 artiklan jälkeen 3 a–3 d artikla seuraavasti:

3 a artikla

Lentolupakirjat ja lääketieteelliset kelpoisuustodistukset

1.   Tämän asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen ilma-alusten lentäjien on täytettävä tämän asetuksen liitteessä III (osa SFCL) ja asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteessä IV (osa MED) vahvistetut tekniset vaatimukset ja hallinnolliset menettelyt, sanotun kuitenkaan rajoittamatta komission delegoidun asetuksen (EU)  (*1) soveltamista.

2.   Poikkeuksena tämän asetuksen liitteessä III (osa SFCL) määriteltyjen lupakirjojen haltijoiden oikeuksiin tällaisten lupakirjojen haltijat voivat suorittaa 3 artiklan 2 kohdan a–d alakohdassa tarkoitettuja lentoja noudattamatta tämän asetuksen liitteessä III (osa SFCL) olevaa SFCL.115 kohdan a alakohdan 3 alakohtaa.

3.   Jäsenvaltio voi antaa purjelentäjän lupakirjaan (SPL) johtavassa koulutuksessa oleville lento-oppilaille luvan käyttää rajoitettuja oikeuksia ilman valvontaa ennen kuin lento-oppilas täyttää kaikki vaatimukset, joita SPL-lupakirjan myöntäminen tämän asetuksen liitteen III (osa SFCL) mukaisesti edellyttää, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

myönnettyjen oikeuksien laajuus perustuu jäsenvaltion suorittamaan turvallisuusriskien arviointiin, jossa otetaan huomioon lentäjän aiotun pätevyystason saavuttamiseksi tarvittavan koulutuksen laajuus;

b)

oikeudet rajoitetaan seuraaviin:

i)

luvan myöntävän jäsenvaltion koko kansallinen alue tai sen osa; sekä

ii)

luvan myöntävässä jäsenvaltiossa rekisteröidyt purjelentokoneet;

c)

kun tällaisen luvan saanut hakee SPL-lupakirjan myöntämistä, hän saa suorittamastaan koulutuksesta hyvitystä hyväksytyn koulutusorganisaation tai ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation suosituksen perusteella;

d)

jäsenvaltio toimittaa raportit ja turvallisuusriskien arvioinnit komissiolle ja Euroopan unionin lentoturvallisuusvirastolle (EASA) kolmen vuoden välein;

e)

jäsenvaltio seuraa tämän kohdan mukaisesti myönnettyjen lupien käyttöä sen varmistamiseksi, että ilmailun turvallisuus on hyväksyttävällä tasolla, ja toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet, jos havaitaan kohonnut turvallisuusriski tai muita turvallisuuteen liittyviä huolenaiheita.

3 b artikla

Olemassa olevat lentolupakirjat ja kansalliset lääketieteelliset kelpoisuustodistukset

1.   Jäsenvaltioiden ennen tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivää myöntämät osan FCL mukaiset purjelentäjän lupakirjat sekä niihin liittyvät oikeudet, kelpuutukset ja todistukset on katsottava tämän asetuksen mukaisesti myönnetyiksi. Jäsenvaltioiden on korvattava nämä lupakirjat asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteessä VI (osa ARA) vahvistetun mallin mukaisilla lupakirjoilla, kun ne uudelleen kirjoittavat lupakirjoja hallinnollisista syistä tai lupakirjan haltijan pyynnöstä.

2.   Kun jäsenvaltio uudelleen kirjoittaa lupakirjoja sekä niihin liittyviä oikeuksia, kelpuutuksia ja todistuksia 1 kohdan mukaisesti, jäsenvaltion on tapauksen mukaan

a)

siirrettävä kaikki osa FCL -lupakirjoihin jo merkityt oikeudet uuden mallin mukaiseen lupakirjaan;

b)

muunnettava asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteessä I (osa FCL) olevan FCL.800 kohdan mukaisesti myönnetyt taitolentokelpuutukset tämän asetuksen liitteessä III (osa SFCL) olevan SFCL.200 kohdan c alakohdan mukaisiksi laajoiksi taitolento-oikeuksiksi;

c)

merkittävä osa FCL -lupakirjaan liittyvän lennonopettajakelpuutuksen voimassaolon päättymispäivä lentäjän lentopäiväkirjaan tai myönnettävä vastaava asiakirja. Voimassaolon päättymispäivän jälkeen lentäjät saavat käyttää opettajan oikeuksia vain, jos he täyttävät tämän asetuksen liitteessä III (osa SFCL) olevan SFCL.360 kohdan vaatimukset.

3.   Jäsenvaltioiden ennen tämän asetuksen liitteen III (osa SFCL) soveltamisen alkamispäivää myöntämien kansallisten purjelentäjän lupakirjojen haltijoiden on voitava jatkaa lupakirjojensa mukaisten oikeuksien käyttämistä 8 päivään huhtikuuta 2021. Jäsenvaltioiden on mainittuun päivämäärään mennessä muunnettava nämä lupakirjat osa SFCL -lupakirjoiksi ja niihin liittyviksi kelpuutuksiksi, oikeuksiksi ja todistuksiksi asetuksen (EU) N:o 1178/2011 4 artiklan 4 ja 5 kohdan vaatimukset täyttävässä muuntoraportissa olevien tietojen mukaisesti.

4.   Tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun lupakirjaan liittyvät ja jäsenvaltioiden ennen tämän asetuksen liitteen III (osa SFCL) soveltamisen alkamispäivää myöntämät kansalliset lentäjien lääketieteelliset kelpoisuustodistukset ovat voimassa niiden seuraavaan voimassaolon jatkamispäivään tai 8 päivään huhtikuuta 2021 sen mukaan, kumpi ajankohdista on aikaisempi. Asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteen IV (osa MED) vaatimusten on täytyttävä, kun näiden lääketieteellisten kelpoisuustodistusten voimassaoloa jatketaan.

3 c artikla

Ennen tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivää aloitetun koulutuksen hyvittäminen

1.   Kun osa SFCL -lupakirjoja sekä niihin liittyviä oikeuksia, kelpuutuksia tai todistuksia myönnetään tämän asetuksen liitteen III (osa SFCL) mukaisesti, ennen tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivää asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteen I (osa FCL) mukaisesti aloitetun koulutuksen on katsottava olevan tämän asetuksen vaatimusten mukainen.

2.   Ennen tämän asetuksen tai asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteen I (osa FCL) soveltamisen alkamispäivää aloitettu, Chicagon yleissopimuksen liitteen 1 mukainen koulutus on hyvitettävä osa SFCL -lupakirjan myöntämistä varten perustuen hyvitysraporttiin, jonka jäsenvaltio on laatinut EASA:aa kuullen.

3.   Edellä 2 kohdassa tarkoitetussa hyvitysraportissa on kuvattava koulutuksen laajuus sekä ilmoitettava, mistä osan SFCL vaatimuksista hyvitys annetaan, ja soveltuvin osin se, mitä vaatimuksia hakijoiden on täytettävä saadakseen osa SFCL -lupakirjan. Siihen on liitettävä jäljennökset kaikista koulutuksen laajuuden osoittamiseen tarvittavista asiakirjoista sekä kansallisista säännöksistä ja menettelyistä, joiden mukaisesti koulutus oli aloitettu.

3 d artikla

Koulutusorganisaatiot

1.   Koulutusorganisaatioiden, jotka antavat koulutusta tämän asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja lentolupakirjoja varten, on täytettävä asetuksen (EU) N:o 1178/2011 10 a artiklan vaatimukset.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen koulutusorganisaatioiden, joilla on asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteen VII (osa ORA) mukaisesti myönnetty hyväksyntä tai jotka ovat antaneet asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteen VIII (osa DTO) mukaisen ilmoituksen ennen tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivää, on tarvittaessa mukautettava koulutusohjelmansa 8 päivään huhtikuuta 2021 mennessä.

(*1)  Komission delegoitu asetus (EU) , annettu 4 päivänä maaliskuuta 2020, (Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä)”;"

5)

Muutetaan liite I (osa DEF) tämän asetuksen liitteen I mukaisesti;

6)

Muutetaan liite II (osa SAO) tämän asetuksen liitteen II mukaisesti;

7)

Lisätään liite III (osa SFCL) tämän asetuksen liitteen III mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 8 päivästä huhtikuuta 2020.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 4 päivänä maaliskuuta 2020.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 212, 22.8.2018, s. 1.

(2)  Komission asetus (EU) N:o 1178/2011, annettu 3 päivänä marraskuuta 2011, siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevien teknisten vaatimusten ja hallinnollisten menettelyjen säätämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 nojalla (EUVL L 311, 25.11.2011, s. 1).

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1976, annettu 14 päivänä joulukuuta 2018, purjelentokoneilla harjoitettavaa lentotoimintaa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1139 nojalla (EUVL L 326, 20.12.2018, s. 64).

(4)  https://www.easa.europa.eu/easa-and-you/general-aviation/general-aviation-road-map

(5)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/430, annettu 18 päivänä maaliskuuta 2019, asetuksen (EU) N:o 1178/2011 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse rajoitettujen oikeuksien käytöstä ilman valvontaa ennen kevyiden ilma-alusten lupakirjan myöntämistä (EUVL L 75, 19.3.2019, s. 66).

(6)  Easier access for GA pilots to IFR flying & Revision of the balloon and sailplane licensing requirements, (Opinion No 01/2019 (A) & (B), 19.2.2019), saatavilla osoitteessa https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions


LIITE I

Muutetaan asetuksen (EU) 2018/1976 liite I ”Määritelmät” (osa DEF) seuraavasti:

1)

Korvataan johdantolause seuraavasti:

”Ellei käsitteitä ole määritelty muutoin tässä liitteessä, tässä asetuksessa tarkoitetaan komission asetuksen (EU) N:o 1178/2011 2 artiklan ja mainitun asetuksen liitteessä I (osa FCL) olevan FCL.010 kohdan määritelmien lisäksi:”

2)

Korvataan 13 kohta seuraavasti:

”13.

’yöllä’ aikaa iltahämärän päättymisestä aamuhämärän alkamiseen. Hämärä päättyy illalla, kun auringon keskipiste on kuusi astetta horisontin alapuolella, ja alkaa aamulla, kun auringon keskipiste on kuusi astetta horisontin alapuolella;”

3)

Lisätään 14–19 kohta seuraavasti:

”14.

’lentokokeella’ taidonnäytettä, joka annetaan lupakirjan tai kelpuutuksen myöntämistä tai oikeuden laajentamista varten, mukaan lukien mahdollisesti vaadittavat suulliset kuulustelut;

15.

’pätevyyden arvioinnilla’ taitojen, tietojen ja asenteen osoittamista opettajakelpuutuksen tai tarkastuslentäjän valtuutuksen myöntämistä, voimassaolon jatkamista tai uusimista varten;

16.

’lentoajalla’

a)

itselähtevien purjelentokoneiden ja TMG-moottoripurjelentokoneiden osalta kokonaisaikaa, joka alkaa siitä hetkestä, kun ilma-alus ensimmäisen kerran lähtee lentoonlähtöä varten liikkeelle, ja päättyy, kun se lennon päätyttyä lopullisesti pysähtyy;

b)

purjelentokoneiden osalta kokonaisaikaa, joka alkaa siitä, kun purjelentokone aloittaa maakiidon lentoonlähtöä varten, ja päättyy, kun se lennon päätyttyä lopullisesti pysähtyy;

17.

’tarkastuslennolla’ taidonnäytettä, jolla osoitetaan tässä asetuksessa vahvistettujen viimeaikaista kokemusta koskevien vaatimusten täyttyminen, mukaan lukien mahdollisesti vaadittavat suulliset kuulustelut;

18.

’yksinlennolla’ lentoa, jonka aikana lento-oppilas on yksin ilma-aluksessa;

19.

’matkalennolla’ lentoa näköetäisyyden tai toimivaltaisen viranomaisen määrittelemän etäisyyden ulkopuolella lähtöpaikalta käyttäen vakiosuunnistusmenetelmiä.”


LIITE II

Muutetaan asetuksen (EU) 2018/1976 liite II (osa SAO) seuraavasti:

1)

Korvataan kohta SAO.GEN.125 ”Ilma-aluksen päällikön nimeäminen” seuraavasti:

SAO.GEN.125 Ilma-aluksen päällikön nimeäminen

Lentotoiminnan harjoittajan on nimettävä ilma-aluksen päällikkö, jolla on tämän asetuksen liitteen III mukainen ilma-aluksen päällikön kelpoisuus.”


LIITE III

Lisätään asetukseen (EU) 2018/1976 liitteen II jälkeen liite III seuraavasti:

”LIITE III

PURJELENTOKONEEN OHJAAMOMIEHISTÖN LUPAKIRJOJA KOSKEVAT VAATIMUKSET

[OSA SFCL]

OSASTO GEN

YLEISET VAATIMUKSET

SFCL.001   Soveltamisala

Tässä liitteessä vahvistetaan vaatimukset purjelentäjän lupakirjojen (SPL) sekä niihin liittyvien oikeuksien, kelpuutusten ja todistusten myöntämiselle sekä niiden voimassaolo- ja käyttöehdot.

SFCL.005   Toimivaltainen viranomainen

Tässä liitteessä toimivaltaisella viranomaisella tarkoitetaan jäsenvaltion nimeämää viranomaista, jolta haetaan SPL-lupakirjaa tai siihen liittyviä oikeuksia, kelpuutuksia tai todistuksia.

SFCL.015   SPL-lupakirjan ja siihen liittyvien oikeuksien, kelpuutusten ja todistusten hakeminen, myöntäminen, voimassaolon jatkaminen ja uusiminen

a)

Toimivaltaiselle viranomaiselle on toimitettava kyseisen toimivaltaisen viranomaisen määräämässä muodossa ja määräämällä tavalla

1)

hakemus, jolla haetaan

i)

SPL-lupakirjan ja siihen liittyvien kelpuutusten myöntämistä;

ii)

SPL-lupakirjan oikeuksien laajentamista, lukuun ottamatta SFCL.115 kohdan a alakohdan 2 alakohdassa ja a alakohdan 3 alakohdassa, SFCL.155 kohdassa, SFCL.200 kohdassa ja SFCL.215 kohdassa määriteltyjä oikeuksia;

iii)

purjelennonopettajan (FI(S)) kelpuutuksen myöntämistä;

iv)

purjelentokoneen tarkastuslentäjän (FE(S)) valtuutuksen myöntämistä, voimassaolon jatkamista tai uusimista;

v)

muutoksia SPL-lupakirjaan ja siihen liittyviin oikeuksiin, kelpuutuksiin tai todistuksiin, lukuun ottamatta ii alakohdassa tarkoitettuja oikeuksia; ja

2)

jäljennös asiaankuuluvista SFCL.115 kohdan d alakohdassa, SFCL.155 kohdan b alakohdassa, SFCL.200 kohdan f alakohdassa ja SFCL.215 kohdan d alakohdassa tarkoitetuista lentopäiväkirjamerkinnöistä, jos toimivaltainen viranomainen niin määrää.

b)

Edellä a alakohdassa tarkoitettuun hakemukseen on liitettävä todisteet siitä, että hakija täyttää tässä liitteessä ja asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteessä IV (osa MED) vahvistetut asiaankuuluvat vaatimukset.

c)

Toimivaltaisen viranomaisen on merkittävä lupakirjaan tai todistukseen kaikki lupakirjan, kelpuutuksen tai todistuksen mukaisten oikeuksien rajoitukset tai laajennukset, paitsi jos kyse on a alakohdan 1 alakohdan ii alakohdassa tarkoitettujen oikeuksien saamisesta.

d)

Yhdellä henkilöllä ei saa olla samanaikaisesti enempää kuin yksi tämän liitteen mukaisesti myönnetty SPL-lupakirja.

e)

Lupakirjan haltijan on toimitettava a alakohdassa tarkoitetut hakemukset sen jäsenvaltion nimeämälle toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa mikä tahansa hänen lupakirjoistaan on myönnetty tapauksen mukaan tämän liitteen (osa SFCL) tai asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteen I (osa FCL) tai asetuksen (EU) 2018/395 liitteen III (osa BFCL) mukaisesti.

f)

SPL-lupakirjan haltija voi pyytää toimivaltaisen viranomaisen vaihtamista toisen jäsenvaltion nimeämään toimivaltaiseen viranomaiseen; tällöin uusi toimivaltainen viranomainen on sama kaikkien lupakirjojen osalta.

g)

Hakijan on haettava SPL-lupakirjaa ja siihen liittyviä kelpuutuksia, oikeuksia tai todistuksia viimeistään kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun hän on suorittanut hyväksytysti lentokokeen tai pätevyyden arvioinnin.

SFCL.030   Lentokoe

Hakijan suorittamasta koulutuksesta vastaavan hyväksytyn koulutusorganisaation tai ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation on annettava suositus hakijan osallistumisesta lentokokeeseen koulutuksen päätyttyä. Hyväksytyn koulutusorganisaation tai ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation on annettava koulutustiedot tarkastuslentäjän käyttöön.

SFCL.035   Lentoajan hyväksi laskeminen

SPL-lupakirjan tai siihen liittyvän oikeuden, kelpuutuksen tai todistuksen hakijalle hyvitetään purjelentokoneella yksin, opettajan kanssa tai ilma-aluksen päällikkönä lentämänsä lentoaika täysimääräisenä lupakirjan, oikeuden, kelpuutuksen tai todistuksen myöntämiseen vaadittavaksi kokonaislentoajaksi.

SFCL.045   Asiakirjojen mukana pitämistä ja esittämistä koskeva velvollisuus

a)

SPL-lupakirjan haltijoiden on SPL-lupakirjan mukaisia oikeuksia käyttäessään pidettävä mukanaan

1)

voimassa oleva SPL-lupakirja;

2)

voimassa oleva lääketieteellinen kelpoisuustodistus;

3)

kuvallinen henkilöllisyystodistus;

4)

riittävät lentopäiväkirjatiedot, jotka osoittavat tämän liitteen vaatimusten täyttymisen.

b)

Lento-oppilaan on kaikilla yksin suoritettavilla matkalennoilla pidettävä mukanaan

1)

a alakohdan 2 ja 3 alakohdassa tarkoitetut asiakirjat;

2)

todiste SFCL.125 kohdan a alakohdassa vaaditusta luvasta.

c)

SPL-lupakirjan haltijan tai lento-oppilaan on ilman aiheetonta viivytystä esitettävä a alakohdassa tarkoitetut asiakirjat tarkastusta varten, kun toimivaltaisen viranomaisen valtuuttama edustaja sitä pyytää.

d)

Poiketen siitä, mitä a ja b alakohdassa säädetään, niissä tarkoitetut asiakirjat voidaan säilyttää lento- tai toimintapaikalla sellaisten lentojen osalta, jotka suoritetaan

1)

näköetäisyydellä lentopaikalta tai toimintapaikalta; tai

2)

toimivaltaisen viranomaisen määrittämällä etäisyydellä lentopaikalta tai toimintapaikalta.

SFCL.050   Lentoajan kirjaaminen

SPL-lupakirjan haltijan ja lento-oppilaan on pidettävä luotettavasti kirjaa kaikista lennetyistä lennoista toimivaltaisen viranomaisen määräämässä muodossa ja sen määräämällä tavalla.

SFCL.065   Yli 70-vuotiaiden SPL-lupakirjan haltijoiden oikeuksien rajoittaminen purjelentotoiminnassa, jossa kuljetetaan matkustajia

SPL-lupakirjan haltija, joka on täyttänyt 70 vuotta, ei saa toimia kaupallisessa purjelentotoiminnassa käytettävän purjelentokoneen ohjaajana, kun sillä kuljetetaan matkustajia.

SFCL.070   Lupakirjojen, oikeuksien, kelpuutusten ja todistusten rajoittaminen tai peruuttaminen määräajaksi tai pysyvästi

a)

Toimivaltainen viranomainen voi rajoittaa tai peruuttaa tämän liitteen mukaisesti myönnetyn SPL-lupakirjan ja siihen liittyvät oikeudet, kelpuutukset ja todistukset määräajaksi tai pysyvästi asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteessä VI (osa ARA) vahvistettujen ehtojen ja menettelyjen mukaisesti, jos SPL-lupakirjan haltija ei täytä asetuksen (EU) 2018/1139 liitteessä IV vahvistettuja keskeisiä vaatimuksia tai tämän liitteen sekä tämän asetuksen liitteen II (osa SAO) tai asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteen IV (osa MED) vaatimuksia.

b)

SPL-lupakirjan haltijan on palautettava lupakirja tai todistus välittömästi toimivaltaiselle viranomaiselle, jos hänen lupakirjaansa, oikeuttaan, kelpuutustaan tai todistustaan on rajoitettu tai se on peruutettu määräajaksi tai pysyvästi.

OSASTO SPL

PURJELENTÄJÄN LUPAKIRJA (SPL)

SFCL.115   SPL – Oikeudet ja ehdot

a)

Edellyttäen, että SFCL.150 kohdan vaatimukset täyttyvät, SPL-lupakirjan haltijalla on oikeus toimia ilma-aluksen päällikkönä purjelentokoneissa

1)

ilman korvausta muussa kuin kaupallisessa lentotoiminnassa;

2)

myös matkustajien kuljetuksessa vain siinä tapauksessa, että

i)

hän täyttää SFCL.160 kohdan e alakohdan vaatimukset; ja

ii)

hän on joko

A)

suorittanut SPL-lupakirjan myöntämisen jälkeen vähintään 10 tuntia lentoaikaa tai 30 hinausta tai lentoonlähtöä ja laskua ilma-aluksen päällikkönä purjelentokoneilla ja lisäksi yhden koululennon, jonka aikana hänen on osoitettava FI(S)-lennonopettajalle matkustajien kuljettamiseen vaadittava pätevyys; tai

B)

hänellä on osaston FI mukainen FI(S)-kelpuutus;

3)

muussa kuin 1 alakohdassa tarkoitetussa toiminnassa vain siinä tapauksessa, että hän

i)

on täyttänyt 18 vuotta;

ii)

on suorittanut lupakirjan myöntämisen jälkeen 75 tuntia lentoaikaa tai 200 hinausta tai lentoonlähtöä ja laskua ilma-aluksen päällikkönä purjelentokoneilla.

b)

Poiketen siitä, mitä a alakohdassa säädetään, SPL-lupakirjan haltija, jolla on kouluttajan tai tarkastuslentäjän oikeudet, voi saada korvausta

1)

lentokoulutuksen antamisesta SPL-lupakirjaa varten;

2)

lentokokeiden ja tarkastuslentojen vastaanottamisesta SPL-lupakirjaa varten;

3)

SPL-lupakirjaan liittyviä oikeuksia, kelpuutuksia ja todistuksia varten suoritettavasta koulutuksesta, lentokokeista ja tarkastuslennoista.

c)

SPL-lupakirjan haltija saa käyttää SPL-lupakirjan mukaisia oikeuksiaan vain siinä tapauksessa, että hän täyttää sovellettavat viimeaikaista kokemusta koskevat vaatimukset, ja jos hänen käyttämiään oikeuksia vastaava lääketieteellinen kelpoisuustodistus on voimassa.

d)

Edellä a alakohdan 2 alakohdan ii alakohdan A alakohdan mukaisen koululennon suorittamisesta on tehtävä merkintä lentäjän lentopäiväkirjaan, ja koululennosta vastaavan opettajan on allekirjoitettava merkintä.

SFCL.120   SPL – Vähimmäisikä

SPL-lupakirjan hakijan on oltava vähintään 16-vuotias.

SFCL.125   SPL – Lento-oppilas

a)

Lento-oppilas ei saa lentää yksin, ellei FI(S)-lennonopettaja anna siihen lupaa ja valvo lentoa.

b)

Lento-oppilaan on oltava vähintään 14-vuotias voidakseen suorittaa yksinlentoja.

SFCL.130   SPL – Koulutus ja kokemusvaatimukset

a)

SPL-lupakirjan hakijan on suoritettava kurssi hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa tai ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa. Kurssin sisällön on vastattava haettavia oikeuksia ja siihen on sisällyttävä

1)

SFCL.135 kohdassa tarkoitetut teoriatiedot;

2)

vähintään 15 tuntia lennonopetusta purjelentokoneilla, mukaan lukien vähintään

i)

10 tuntia koululentoa opettajan kanssa, johon sisältyvät tarvittaessa iv alakohdan A alakohdan tai v alakohdan A alakohdan mukaiset koululennot opettajan kanssa;

ii)

kaksi tuntia valvottua yksinlentoaikaa;

iii)

45 hinausta tai lentoonlähtöä ja laskua;

iv)

seitsemän tuntia lennonopetusta purjelentokoneilla, TMG-moottoripurjelentokoneita lukuun ottamatta, jos haetaan oikeuksia purjelentokoneille, TMG-moottoripurjelentokoneita lukuun ottamatta, sisältäen vähintään

A)

kolme tuntia koululentoja opettajan kanssa;

B)

joko

a)

yhden vähintään 50 kilometrin (27 NM) pituisen yksin suoritettavan matkalennon; tai

b)

yhden vähintään 100 kilometrin (55 NM) pituisen opettajan kanssa suoritettavan matkalennon, joka voidaan 2 alakohdan iv alakohdasta poiketen suorittaa TMG-moottoripurjelentokoneella;

v)

kuusi tuntia lennonopetusta TMG-moottoripurjelentokoneella, jos haetaan oikeuksia TMG-moottoripurjelentokoneille, sisältäen vähintään

A)

neljä tuntia koululentoja opettajan kanssa;

B)

yhden vähintään 150 kilometrin (80 NM) pituisen TMG-moottoripurjelentokoneella yksin suoritettavan matkalennon, johon sisältyy yksi lasku pysähtymiseen asti muulle kuin lähtölentopaikalle.

b)

Hakijalle, jolla on muun ilma-alusryhmän lentolupakirja, ilmapallolentäjänlupakirjaa lukuun ottamatta, hyvitetään 10 prosenttia kokonaislentoajasta kyseisen ilma-aluksen päällikkönä enintään seitsemään tuntiin saakka. Hyvitys ei missään tapauksessa saa sisältää

1)

a alakohdan 2 alakohdan ii alakohdan, a alakohdan 2 alakohdan iv alakohdan B alakohdan ja a alakohdan 2 alakohdan v alakohdan B alakohdan vaatimuksia; ja

2)

a alakohdan 2 alakohdan iii alakohdan osalta enempää kuin 10 hinausta tai lentoonlähtöä ja laskua.

SFCL.135   SPL – Teoriakoe

a)

Teoriatieto

SPL-lupakirjan hakijan on kokeissa osoitettava haettavia oikeuksia vastaava teoriatiedon taso seuraavissa oppiaineissa:

1)

yleiset oppiaineet:

i)

ilmailun säädökset;

ii)

ihmisen suorituskyky;

iii)

sääoppi;

iv)

radiopuhelinliikenne;

2)

purjelentokoneita koskevat erityisoppiaineet:

i)

lennonteoria;

ii)

lentotoimintamenetelmät;

iii)

suoritusarvot ja lennonsuunnittelu;

iv)

purjelentokoneisiin liittyvä ilma-aluksen yleistuntemus;

v)

lentosuunnistus.

b)

Hakijan velvollisuudet

1)

Hakijan on suoritettava kaikki SPL-lupakirjan teoriakokeet saman jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen vastuun alaisena.

2)

Hakija saa osallistua teoriakokeeseen vasta sen jälkeen, kun hän on suorittanut teoriakurssin asiaankuuluvat osat hyväksyttävästi ja kun koulutuksesta vastaava hyväksytty koulutusorganisaatio tai ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio suosittelee sitä.

3)

Hyväksytyn koulutusorganisaation tai ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation suositus on voimassa 12 kuukautta. Jos hakija ei ole suosituksen voimassaoloaikana osallistunut vähintään yhteen teoriakokeen osakokeeseen, hyväksytty koulutusorganisaatio tai ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio päättää lisäkoulutuksen tarpeesta hakijan tarpeiden perusteella.

c)

Hyväksymisrajat

1)

Teoriakokeen osakoe on läpäisty, jos hakija on saanut vähintään 75 prosenttia osakokeen enimmäispistemäärästä. Virhepisteitä ei anneta.

2)

Jos tässä liitteessä ei muuta määrätä, hakijan katsotaan suorittaneen SPL-lupakirjaan vaaditun teoriakokeen hyväksytysti, kun hän on läpäissyt vaaditut teoriakokeen osakokeet 18 kuukauden kuluessa sen kalenterikuukauden päättymisestä, jolloin hän on yrittänyt kokeen suorittamista ensimmäisen kerran.

3)

Jos hakija ei ole onnistunut suorittamaan tiettyä teoriakokeen osakoetta neljällä yrityskerralla tai ei ole onnistunut suorittamaan kaikkia osakokeita 2 alakohdassa mainitun ajan kuluessa, hänen on suoritettava uudelleen teoriakokeen kaikki osakokeet.

4)

Ennen kuin hakija suorittaa teoriakokeet uudelleen, hänen on saatava lisäkoulutusta hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa tai ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa. Hyväksytty koulutusorganisaatio tai ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio päättää tarvittavan koulutuksen alasta ja laajuudesta hakijan tarpeiden perusteella.

d)

Voimassaoloaika

Teoriakokeen hyväksytty suoritus on voimassa 24 kuukautta laskettuna siitä päivästä, jolloin hakija on c alakohdan 2 alakohdan mukaisesti suorittanut hyväksytysti teoriakokeen.

SFCL.140   SPL – Teoriatiedon hyvittäminen

SPL-lupakirjan hakijalle hyvitetään teoriatietoa koskevat vaatimukset SFCL.135 kohdan a alakohdan 1 alakohdassa luetelluissa yleisissä oppiaineissa, jos

a)

hänellä on asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteen I (osa FCL) tai asetuksen (EU) 2018/395 liitteen III (osa BFCL) mukainen lupakirja; tai

b)

hän on läpäissyt a alakohdassa tarkoitettuun lupakirjaan vaadittavan teoriakokeen, eikä SFCL.135 kohdan d alakohdassa määrätty voimassaoloaika ylity.

SFCL.145   SPL – Lentokoe

a)

SPL-lupakirjan hakijan on osoitettava lentokokeessa kykynsä suorittaa purjelentokoneilla ilma-aluksen päällikkönä vaaditut menetelmät ja lentoliikkeet haettavia oikeuksia vastaavalla pätevyydellä.

b)

Riippuen siitä, mitä oikeuksia haetaan, hakijoiden on suoritettava lentokoe purjelentokoneella, TMG-moottoripurjelentokoneita lukuun ottamatta, tai TMG-moottoripurjelentokoneella edellyttäen, että SFCL.130 kohdan mukaiseen kurssiin sisältyi asianomaista ilma-alusta varten vaadittavat koulutusosiot. Hakija, joka on suorittanut sekä purjelentokoneita että TMG-moottoripurjelentokoneita varten tarvittavat koulutusosiot, voi suorittaa kaksi lentokoetta, yhden purjelentokoneella, TMG-moottoripurjelentokoneita lukuun ottamatta, ja yhden TMG-moottoripurjelentokoneella, saadakseen oikeudet molempia ilma-aluksia varten.

c)

Jotta hakija voi suorittaa SPL-lupakirjan myöntämiseen vaadittavan lentokokeen, hänen on ensin läpäistävä vaadittava teoriakoe.

d)

Hyväksymisrajat

1)

Lentokoe on jaettava eri osiin, jotka kattavat purjelentokoneen lennon kaikki vaiheet.

2)

Hylkäys osan yhdessä kohdassa johtaa koko osan hylkäykseen. Jos hakija hylätään vain yhdessä osassa, hänen on uusittava vain kyseinen osa. Jos hakijan suoritus hylätään useammassa kuin yhdessä osassa, hänen on suoritettava koko koe uudelleen.

3)

Jos hakija joutuu uusimaan kokeen 2 alakohdan mukaisesti ja hänet hylätään missä tahansa osassa, mukaan lukien osat, jotka hakija on läpäissyt aikaisemmalla yrityskerralla, hakijan on suoritettava koko koe uudelleen.

e)

Jos hakija ei läpäise kokeen kaikkia osia kahdella yrityskerralla, hänen on saatava lisää käytännön koulutusta.

SFCL.150   SPL – Purjelentokoneen ja TMG-moottoripurjelentokoneen lento-oikeudet

a)

Jos SFCL.145 kohdassa tarkoitettu lentokoe on suoritettu purjelentokoneella, TMG-moottoripurjelentokoneita lukuun ottamatta, SPL-lupakirjan oikeudet rajoittuvat purjelentokoneisiin, TMG-moottoripurjelentokoneita lukuun ottamatta.

b)

Edellä a alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa SPL-lupakirjan oikeudet laajennetaan TMG-moottoripurjelentokoneisiin hakemuksesta, jos lentäjä

1)

on suorittanut hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa tai ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa SFCL.130 kohdan a alakohdan 2 alakohdan v alakohdassa tarkoitetun koulutusosion;

2)

on läpäissyt lentokokeen osoittaakseen riittävän käytännön taitotason TMG-moottoripurjelentokoneella. Lentokokeen aikana hakijan on osoitettava tarkastuslentäjälle myös riittävä teoriatiedon taso TMG-moottoripurjelentokoneita varten seuraavissa oppiaineissa:

i)

lennonteoria;

ii)

lentotoimintamenetelmät;

iii)

suoritusarvot ja lennonsuunnittelu;

iv)

ilma-aluksen yleistuntemus; ja

v)

lentosuunnistus.

c)

Asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteen I (osa FCL) mukaisesti myönnetyn lupakirjan haltijoille hyvitetään b alakohdan vaatimukset täysimääräisesti edellyttäen, että hakijalla on

1)

luokkakelpuutus TMG-moottoripurjelentokoneisiin; tai

2)

TMG-oikeudet ja hän täyttää asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteessä I (osa FCL) olevan FCL.140.A kohdan viimeaikaista kokemusta koskevat vaatimukset.

d)

Jos SFCL.145 kohdassa tarkoitettu lentokoe on suoritettu TMG-moottoripurjelentokoneella, SPL-lupakirjan oikeudet rajoittuvat TMG-moottoripurjelentokoneisiin.

e)

Edellä d alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa SPL-lupakirjan oikeudet laajennetaan purjelentokoneisiin hakemuksesta, jos lentäjä

1)

on suorittanut hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa tai ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa SFCL.130 kohdan a alakohdan 2 alakohdan iv alakohdassa tarkoitetun koulutusosion ja vähintään 15 lentoonlähtöä ja laskua purjelentokoneella, TMG-moottoripurjelentokoneita lukuun ottamatta; ja

2)

on läpäissyt lentokokeen, jossa osoitetaan riittävä käytännön taitotaso purjelentokoneella, TMG-moottoripurjelentokoneita lukuun ottamatta. Lentokokeen aikana lentäjän on osoitettava tarkastuslentäjälle myös riittävä teoriatiedon taso purjelentokoneita varten, TMG-moottoripurjelentokoneita lukuun ottamatta, seuraavissa oppiaineissa:

i)

lennonteoria;

ii)

lentotoimintamenetelmät;

iii)

suoritusarvot ja lennonsuunnittelu;

iv)

ilma-aluksen yleistuntemus; ja

v)

lentosuunnistus.

f)

Edellä b alakohdan 1 alakohdan ja e alakohdan 1 alakohdan mukaisen koulutuksen suorittamisesta on tehtävä merkintä lentäjän lentopäiväkirjaan, ja koulutuksesta vastaavan hyväksytyn koulutusorganisaation tai ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation koulutuspäällikön on allekirjoitettava merkintä.

SFCL.155   SPL – Lentoonlähtömenetelmät

a)

SPL-lupakirjan haltija voi lupakirjan mukaisia oikeuksiaan käyttäessään käyttää vain niitä lentoonlähtömenetelmiä, joihin liittyvän erityiskoulutuksen hän on suorittanut joko SFCL.130 kohdan tai SFCL.150 kohdan e alakohdan 1 alakohdan mukaisella kurssilla tai SPL-lupakirjan myöntämisen jälkeen opettajan antaman lisäkoulutuksen aikana. Erityiskoulutukseen on sisällyttävä

1)

vintturihinausta tai autohinausta käytettäessä vähintään 10 lentoonlähtöä koululentona opettajan kanssa ja viisi valvottua lentoonlähtöä yksinlennolle;

2)

lentokonehinausta tai itselähtöä käytettäessä vähintään viisi lentoonlähtöä koululentona opettajan kanssa ja viisi valvottua lentoonlähtöä yksinlennolle; kun on kyse itselähdöstä, koululennot opettajan kanssa voidaan suorittaa TMG-moottoripurjelentokoneilla;

3)

kumiköysistarttia käytettäessä vähintään kolme lentoonlähtöä, jotka suoritetaan koululentona opettajan kanssa tai valvottuna yksinlentona; ja

4)

muita lentoonlähtömenetelmiä käytettäessä toimivaltaisen viranomaisen vaatima koulutus.

b)

Edellä a alakohdan mukaisen koulutuksen suorittamisesta on tehtävä merkintä lentäjän lentopäiväkirjaan, ja koulutuksesta vastanneen hyväksytyn koulutusorganisaation tai ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation koulutuspäällikön tai tapauksen mukaan lennonopettajan on allekirjoitettava merkintä.

c)

Säilyttääkseen kutakin lentoonlähtömenetelmää koskevat oikeudet ja täyttääkseen a ja b alakohdan vaatimukset SPL-lupakirjan haltijan on oltava suorittanut viimeksi kuluneiden kahden vuoden aikana vähintään viisi lentoonlähtöä, paitsi kumiköysistartin osalta hänen tarvitsee suorittaa vain kaksi lentoonlähtöä. Kun on kyse itselähdöstä, lentoonlähdöt voidaan suorittaa itselähtöinä tai lähtöinä TMG-moottoripurjelentokoneella tai molempina.

d)

Jos SPL-lupakirjan haltija ei täytä c alakohdan vaatimusta, hänen on oikeuksiensa uusimiseksi suoritettava lisämäärä lentoonlähtöjä koululentona opettajan kanssa tai yksin opettajan valvonnassa.

SFCL.160   SPL – Viimeaikaisen kokemuksen vaatimukset

a)

Purjelentokoneet, TMG-moottoripurjelentokoneita lukuun ottamatta

SPL-lupakirjan haltija saa käyttää SPL-lupakirjan mukaisia oikeuksia, TMG-moottoripurjelentokoneita lukuun ottamatta, vain jos hän on suunniteltua lentoa edeltävien 24 kuukauden aikana

1)

suorittanut purjelentokoneilla ilma-aluksen päällikkönä tai koululentoina opettajan kanssa tai yksin FI(S)-lennonopettajan valvonnassa vähintään viisi tuntia lentoaikaa, johon sisältyy purjelentokoneilla, TMG-purjelentokoneita lukuun ottamatta, suoritettuna vähintään

i)

15 lentoonlähtöä; ja

ii)

kaksi koululentoa FI(S)-lennonopettajan kanssa; tai

2)

läpäissyt tarkastuslennon FE(S)-tarkastuslentäjän kanssa purjelentokoneella, TMG-moottoripurjelentokoneita lukuun ottamatta; tarkastuslennon on perustuttava SPL-lupakirjan lentokokeeseen.

b)

TMG-moottoripurjelentokoneet

SPL-lupakirjan haltija saa käyttää TMG-oikeuksia vain, jos hän on suunniteltua lentoa edeltävien 24 kuukauden aikana

1)

suorittanut vähintään 12 tuntia lentoaikaa ilma-aluksen päällikkönä tai koululentoina opettajan kanssa tai FI(S)-lennonopettajan valvomina yksinlentoina, mukaan lukien TMG-moottoripurjelentokoneilla vähintään

i)

kuusi tuntia lentoaikaa;

ii)

12 lentoonlähtöä ja laskua; ja

iii)

kokonaislentoajaltaan vähintään yhden tunnin pituisen koululennon opettajan kanssa; tai

2)

läpäissyt tarkastuslennon tarkastuslentäjän kanssa; tarkastuslennon on perustuttava SFCL.150 kohdan b alakohdan 2 alakohdassa tarkoitettuun lentokokeeseen.

c)

SPL-lupakirjan haltijat, joilla on oikeudet lentää TMG-moottoripurjelentokoneilla ja joilla on myös asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteen I (osa FCL) säännösten mukainen lupakirja, johon sisältyy oikeudet lentää TMG-moottoripurjelentokoneilla, vapautetaan b alakohdan vaatimusten täyttämisestä.

d)

Edellä a alakohdan 1 alakohdassa ja b alakohdan 1 alakohdassa tarkoitettujen opettajan kanssa suoritettavien lentojen, opettajan valvonnassa suoritettavien lentojen ja koululentojen sekä a alakohdan 2 alakohdassa ja b alakohdan 2 alakohdassa tarkoitettujen tarkastuslentojen suorittaminen on merkittävä lentäjän lentopäiväkirjaan, ja merkinnän allekirjoittaa a alakohdan 1 alakohdan ja b alakohdan 1 alakohdan tapauksissa vastuussa oleva FI(S)-lennonopettaja ja a alakohdan 2 alakohdan ja b alakohdan 2 alakohdan tapauksissa vastuussa oleva FE(S)-tarkastuslentäjä.

e)

Matkustajien kuljettaminen

SPL-lupakirjan haltija saa kuljettaa matkustajia vain, jos hän on edeltävien 90 päivän aikana suorittanut ilma-aluksen päällikkönä vähintään

1)

kolme lentoonlähtöä purjelentokoneilla, TMG-moottoripurjelentokoneita lukuun ottamatta, jos matkustajia on tarkoitus kuljettaa purjelentokoneilla, TMG-moottoripurjelentokoneita lukuun ottamatta; tai

2)

kolme lentoonlähtöä ja laskua TMG-moottoripurjelentokoneilla, jos matkustajia on tarkoitus kuljettaa TMG-moottoripurjelentokoneella. Jos matkustajia kuljetetaan TMG-moottoripurjelentokoneella yöllä, vähintään yksi näistä lentoonlähdöistä ja laskuista on täytynyt suorittaa yöllä.

OSASTO ADD

LISÄKELPUUTUKSET JA -OIKEUDET

SFCL.200   Taitolento-oikeus

a)

SPL-lupakirjan haltija saa suorittaa taitolentoja purjelentokoneilla moottori pysäytettynä, tai d ja e alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa moottoritehoa käyttäen vain, jos hänellä on tämän kohdan mukaiset asiaankuuluvat taitolento-oikeudet.

b)

Perustason taitolento-oikeudet:

1)

oikeuttavat haltijansa suorittamaan taitolentoja, jotka rajoittuvat seuraaviin lentoliikkeisiin:

i)

45 asteen nousu- ja syöksylinjat, jotka suoritetaan taitolentoliikkeinä;

ii)

sisäpuoliset silmukat;

iii)

pystykäännös;

iv)

kahdeksikko;

v)

syöksykierteet;

2)

liitetään SPL-lupakirjan oikeuksiin sen jälkeen, kun lentäjä on suorittanut

i)

SPL-lupakirjan myöntämisen jälkeen vähintään 30 tuntia lentoaikaa tai 120 lentoonlähtöä ilma-aluksen päällikkönä purjelentokoneilla;

ii)

hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa tai ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa koulutuksen, johon sisältyy

A)

haettavien oikeuksien mukainen teoriakoulutus;

B)

1 alakohdassa tarkoitettujen lentoliikkeiden taitolento-opetus.

c)

Laajat taitolento-oikeudet:

1)

oikeuttavat haltijansa suorittamaan taitolentoja, jotka eivät rajoitu b alakohdan 1 alakohdassa tarkoitettuihin lentoliikkeisiin;

2)

liitetään SPL-lupakirjan oikeuksiin sen jälkeen, kun lentäjä on

i)

täyttänyt b alakohdan 2 alakohdan i alakohdan vaatimukset;

ii)

suorittanut hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa tai ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa koulutuksen, johon sisältyy

A)

haettavien oikeuksien mukainen teoriakoulutus;

B)

vähintään viisi tuntia tai 20 lentoa taitolentokoulutusta.

d)

Perustason taitolento-oikeudet ja laajat taitolento-oikeudet kattavat taitolento purjelentokoneilla moottoritehoa käyttäen, jos lentäjä on tapauksen mukaan saanut b alakohdan 2 alakohdan ii alakohdan tai c alakohdan 2 alakohdan ii alakohdan mukaisen taitolentokoulutuksen purjelentokoneilla moottoritehoa käyttäen.

e)

Laajat taitolento-oikeudet TMG-moottoripurjelentokoneilla moottoritehoa käyttäen sisältyvät SPL-lupakirjan oikeuksiin, jos lentäjällä on tai on ollut myös asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteen I (osa FCL) FCL.800 kohdan mukainen taitolentokelpuutus, joka sisältää oikeudet taitolentoon TMG-moottoripurjelentokoneilla.

f)

Tämän kohdan b alakohdan 2 alakohdan ii alakohdassa ja c alakohdan 2 alakohdan ii alakohdassa tarkoitetun kurssin suorittamisesta sekä tarvittaessa d alakohdassa tarkoitetusta koulutuksesta on tehtävä merkintä lentopäiväkirjaan, ja koulutuksesta vastaavan hyväksytyn koulutusorganisaation tai ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation koulutuspäällikön on allekirjoitettava merkintä.

SFCL.205   Purjelentokoneen hinauskelpuutus ja mainoshinauskelpuutus

a)

SPL-lupakirjan haltija, jolla on oikeudet lentää TMG-moottoripurjelentokoneita, saa hinata purjelentokoneita tai mainoksia vain, jos hänellä on tämän kohdan mukainen asianmukainen purjelentokoneen hinauskelpuutus tai mainoshinauskelpuutus.

b)

Purjelentokoneen hinauskelpuutuksen hakijan on oltava suorittanut

1)

TMG-moottoripurjelentokoneen lento-oikeudet saatuaan vähintään 30 tuntia lentoaikaa ilma-aluksen päällikkönä sekä 60 lentoonlähtöä ja laskua TMG-moottoripurjelentokoneilla;

2)

hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa tai ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa koulutus, johon sisältyy

i)

teoriakoulutus purjelentokoneen hinaustoiminnasta ja -menetelmistä;

ii)

vähintään 10 koululentoa, joilla hinataan purjelentokonetta, mukaan lukien vähintään 5 koululentoa opettajan kanssa;

iii)

jos SPL-lupakirjan haltijan oikeudet on SFCL.150 kohdan d alakohdan mukaisesti rajoitettu TMG-moottoripurjelentokoneisiin, viisi perehdyttämislentoa purjelentokoneella, joka lähtee lentoon ilma-aluksen hinaamana.

c)

Mainoshinauskelpuutuksen hakijan on oltava suorittanut

1)

TMG-moottoripurjelentokoneen lento-oikeudet saatuaan vähintään 100 tuntia lentoaikaa sekä 200 lentoonlähtöä ja laskua ilma-aluksen päällikkönä TMG-moottoripurjelentokoneilla;

2)

hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa tai ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa koulutus, johon sisältyy

i)

teoriakoulutus mainoshinaustoiminnasta ja -menetelmistä;

ii)

vähintään 10 koululentoa, joilla hinataan mainosta, mukaan lukien vähintään viisi koululentoa opettajan kanssa.

d)

Hakijat, jotka hakevat tämän kohdan mukaista purjelentokoneen hinauskelpuutusta tai mainoshinauskelpuutusta ja joilla on jo tapauksen mukaan asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteen I (osa FCL) FCL.805 kohdan b alakohdan mukainen purjelentokoneen hinauskelpuutus tai mainoshinauskelpuutus tai jotka ovat täyttäneet kaikki kyseisen kelpuutuksen myöntämistä koskevat vaatimukset:

1)

saavat täyden hyvityksen tapauksen mukaan b tai c alakohdan purjelentokoneen hinauskelpuutuksen tai mainoshinauskelpuutuksen vaatimuksista, jos heidän d alakohdassa tarkoitettu asianomainen hinauskelpuutuksensa sisältää oikeudet TMG-moottoripurjelentokoneilla hinaamiseen; tai

2)

heidän on oltava suorittanut TMG-moottoripurjelentokoneilla vähintään kolme koululentoa opettajan kanssa, jotka kattavat tapauksen mukaan purjelentokone- tai mainoshinauksen koulutusohjelman kokonaisuudessaan.

e)

Edellä b alakohdan 2 alakohdassa, c alakohdan 2 alakohdassa ja d alakohdan 2 alakohdassa tarkoitetun kurssin suorittamisesta on tehtävä merkintä lentopäiväkirjaan, ja koulutuksesta vastanneen hyväksytyn koulutusorganisaation tai ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation koulutuspäällikön tai tapauksen mukaan kouluttajan on allekirjoitettava merkintä.

f)

Voidakseen käyttää purjelentokoneen hinauskelpuutuksen tai mainoshinauskelpuutuksen oikeuksia kelpuutuksen haltijan on oltava suorittanut vähintään viisi hinausta viimeksi kuluneiden kahden vuoden aikana.

g)

Jos purjelentokoneen hinauskelpuutuksen haltija ei täytä f alakohdan vaatimusta, hänen on suoritettava puuttuvat hinauslennot opettajan kanssa tai opettajan valvonnassa ennen kuin hän voi jatkaa oikeuksiensa käyttämistä.

SFCL.210   TMG-moottoripurjelentokoneen yölentokelpuutus

a)

SPL-lupakirjan haltija, jolla on oikeudet lentää TMG-moottoripurjelentokoneita, saa käyttää TMG-oikeuksiaan VFR-olosuhteissa yöllä vain siinä tapauksessa, että hänellä on tämän kohdan mukainen TMG-moottoripurjelentokoneiden yölentokelpuutus.

b)

TMG-moottoripurjelentokoneen yölentokelpuutuksen hakijan on suoritettava kurssi hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa tai ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa. Kurssin on sisällettävä

1)

teoriakoulutus lentämisestä näkölentosääntöjen (VFR) mukaisissa olosuhteissa yöllä;

2)

vähintään viisi tuntia lentoaikaa TMG-moottoripurjelentokoneilla yöllä, mukaan lukien vähintään kolme tuntia koululentoa opettajan kanssa, sisältäen vähintään

i)

yhden tunnin suunnistusmatkalentoa, mukaan lukien ainakin yksi vähintään 50 kilometrin (27 NM) pituinen matkalento lennonopettajan kanssa;

ii)

viisi lentoonlähtöä yksin; ja

iii)

viisi laskua pysähtymiseen asti yksin.

c)

Yölentokoulutuksen suorittamista varten SPL-lupakirjan haltijan on ensin suoritettava yksityislentäjän lupakirjan (PPL) myöntämiseksi asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteen I (osa FCL) mukaisesti vaadittava perusmittarilentokoulutus.

d)

Tämän kohdan mukaisen TMG-yölentokelpuutuksen hakijoille, joilla on asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteen I (osa FCL) FCL.810 kohdan mukainen yölentokelpuutus tai jotka ovat täyttäneet kaikki kyseisen kelpuutuksen myöntämistä koskevat vaatimukset, hyvitetään b ja c alakohdan vaatimukset täysimääräisesti.

SFCL.215   Purjelentäjän pilvilento-oikeudet

a)

SPL-lupakirjan haltija saa lentää purjelentokonetta pilvessä vain, jos

1)

moottorit on pysäytetty; ja

2)

hänellä on tämän kohdan mukaiset purjelentokoneen pilvilento-oikeudet.

b)

Purjelentokoneen pilvilento-oikeudet sisältyvät SPL-lupakirjan mukaisiin oikeuksiin, jos lentäjä on suorittanut vähintään

1)

30 tuntia ilma-aluksen päällikkönä purjelentokoneilla lupakirjan myöntämisen jälkeen;

2)

hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa tai ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa kurssin, johon sisältyy

i)

teoriakoulutus;

ii)

vähintään kaksi tuntia koululentoa opettajan kanssa purjelentokoneella moottori pysäytettynä, ohjaten ilma-alusta pelkästään mittareiden avulla. Enintään 50 prosenttia koululennoista voidaan kuitenkin suorittaa TMG-moottoripurjelentokoneilla moottoritehoa käyttäen, jos nämä koululennot suoritetaan VMC-olosuhteissa.

c)

Purjelentokoneen pilvilento-oikeuksia varten SPL-lupakirjan haltija, jolla on myös asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteen I (osa FCL) mukainen perusmittarilentokelpuutus (BIR) tai IR(A)-kelpuutus tai joka on täyttänyt kaikki jommankumman kelpuutuksen myöntämistä koskevat vaatimukset:

1)

saa hyvityksen b alakohdan 2 alakohdan i alakohdan vaatimuksesta;

2)

poiketen siitä, mitä b alakohdan 2 alakohdan ii alakohdassa säädetään, hänen on suoritettava vähintään yksi tunti koululentoa opettajan kanssa purjelentokoneella ohjaten ilma-alusta pelkästään mittareiden avulla.

d)

Edellä b alakohdan 2 alakohdassa tai c alakohdan 2 alakohdassa tarkoitetun kurssin suorittamisesta on tehtävä merkintä lentopäiväkirjaan, ja koulutuksesta vastanneen hyväksytyn koulutusorganisaation tai ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation koulutuspäällikön on allekirjoitettava merkintä.

e)

SPL-lupakirjan haltija saa käyttää purjelentokoneen pilvilento-oikeuksiaan vain, jos hän on suunniteltua lentoa edeltävien kahden vuoden aikana suorittanut ilma-aluksen päällikkönä vähintään yhden tunnin lentoaikaa tai viisi lentoa purjelentokoneella käyttäen pilvilento-oikeuksia.

f)

Jos SPL-lupakirjan haltija, jolla on purjelentokoneen pilvilento-oikeudet, ei täytä e alakohdan vaatimuksia ja haluaa jatkaa purjelentokoneen pilvilento-oikeuksiensa käyttämistä, hänen on

1)

läpäistävä tarkastuslento FE(S)-tarkastuslentäjän kanssa; tai

2)

suoritettava e alakohdassa vaadittu puuttuva lentoaika tai lennot FI(S)-lennonopettajan kanssa.

g)

SPL-lupakirjan haltijoille, joilla on purjelentokoneen pilvilento-oikeudet sekä asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteen I (osa FCL) mukainen BIR- tai IR(A)-kelpuutus, hyvitetään e alakohdan vaatimukset täysimääräisesti.

OSASTO FI

LENNONOPETTAJAT

1 jakso

Yleiset vaatimukset

SFCL.300   Lennonopettajakelpuutus

a)

Yleistä

Opettaja saa antaa lennonopetusta purjelentokoneella vain siinä tapauksessa, että

1)

hänellä on

i)

SPL-lupakirja, jossa on ne oikeudet, kelpuutukset ja todistukset, joita varten lennonopetusta on tarkoitus antaa;

ii)

annettavaa koulutusta vastaava purjelennonopettajakelpuutus (FI(S)), joka on myönnetty tämän osaston mukaisesti;

2)

hän on oikeutettu toimimaan ilma-aluksen päällikkönä purjelentokoneessa lennonopetuksen aikana.

b)

Jäsenvaltioiden alueen ulkopuolella annettava koulutus

1)

Poiketen siitä, mitä a alakohdan 1 alakohdassa säädetään, kun tämän liitteen (osa SFCL) mukaisesti hyväksyttyyn kurssiin sisältyvä lennonopetus annetaan sen alueen ulkopuolella, josta jäsenvaltiot ovat Chicagon yleissopimuksen mukaisesti vastuussa, toimivaltaisen viranomaisen on myönnettävä lennonopettajakelpuutus hakijalle, jolla on Chicagon yleissopimuksen liitteen 1 mukainen purjelentäjän lupakirja, edellyttäen että

i)

hakijalla on vähintään se lupakirja ja tarvittaessa ne oikeudet, kelpuutukset tai todistukset, jotka vastaavat niitä, joita varten hänellä on oikeus antaa opetusta;

ii)

hakija täyttää asiaankuuluvat opetusoikeudet sisältävän FI(S)-kelpuutuksen myöntämiseksi tässä osastossa asetetut vaatimukset;

iii)

hakija osoittaa toimivaltaiselle viranomaiselle tuntevansa eurooppalaiset ilmailun turvallisuussäännöt niin hyvin, että voi käyttää tämän liitteen mukaisia opetusoikeuksia.

2)

Kelpuutus rajoittuu lennonopetuksen antamiseen

i)

sen alueen ulkopuolella, josta jäsenvaltiot Chicagon yleissopimuksen mukaisesti vastaavat;

ii)

lento-oppilaalle, jolla on riittävä kielitaito siinä kielessä, jolla lennonopetusta annetaan.

2 jakso

Purjelennonopettajakelpuutus – FI(S)

SFCL.315   FI(S)-kelpuutus – Oikeudet ja ehdot

a)

Edellyttäen, että hakija täyttää SFCL.320 kohdan vaatimukset ja seuraavat vaatimukset, hakijalle on myönnettävä FI(S)-kelpuutus, jossa on oikeudet antaa lennonopetusta

1)

SPL-lupakirjaa varten;

2)

SFCL.150 kohdan e alakohdan mukaisia purjelentokoneiden lisäoikeuksia varten;

3)

SFCL.155 kohdan mukaisia lentoonlähtömenetelmiä varten edellyttäen, että hakija on suorittanut ilma-aluksen päällikkönä

i)

vähintään 30 lentoonlähtöä, jos kyseessä on lentokonehinaus; tai

ii)

vähintään 50 lentoonlähtöä, jos kyseessä on vintturihinaus;

4)

SFCL.150 kohdan b alakohdan mukaisia TMG-moottoripurjelentokoneiden lisäoikeuksia varten edellyttäen, että hakija on

i)

suorittanut vähintään 30 tuntia lentoaikaa ilma-aluksen päällikkönä TMG-moottoripurjelentokoneilla;

ii)

suorittanut SFCL.330 kohdan b alakohdan 2 alakohdassa tarkoitetun koulutuksen;

iii)

osoittanut FI(S)-lennonopettajalle, jolla on 7 kohdan mukainen kelpoisuus ja jonka on nimennyt hyväksytyn koulutusorganisaation tai ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation koulutuspäällikkö, kykynsä antaa opetusta TMG-moottoripurjelentokoneilla;

5)

perustason taitolento-oikeuksia, laajoja taitolento-oikeuksia tai purjelentokoneen pilvilento-oikeuksia taikka purjelentokoneen hinauskelpuutusta tai mainoshinauskelpuutusta varten edellyttäen, että

i)

hakijalla on SFCL.200 kohdan c alakohdan mukaiset laajat taitolento-oikeudet, jos koulutusta annetaan perustason taitolento-oikeuksia tai laajoja taitolento-oikeuksia varten;

ii)

hakija on osoittanut FI(S)-lennonopettajalle, jolla on a alakohdan 7 alakohdan mukainen kelpoisuus ja jonka on nimennyt hyväksytyn koulutusorganisaation tai ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation koulutuspäällikkö, kykynsä antaa koulutusta asiaankuuluvia oikeuksia tai kelpuutuksia varten;

6)

yölentoa varten TMG-moottoripurjelentokoneilla edellyttäen, että hakija

i)

täyttää SFCL.160 kohdan e alakohdan 2 alakohdan yölentokokemusta koskevan vaatimuksen;

ii)

on osoittanut FI(S)-lennonopettajalle, jolla on 7 alakohdan mukainen kelpoisuus ja jonka on nimennyt hyväksytyn koulutusorganisaation tai ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation koulutuspäällikkö, kykynsä antaa opetusta TMG-moottoripurjelentokoneilla yöllä;

7)

FI(S)-kelpuutusta varten edellyttäen, että hakija on

i)

suorittanut vähintään 50 tuntia lennonopetusta tai 150 lentoonlähtöä lennonopetuksena purjelentokoneilla;

ii)

osoittanut toimivaltaisen viranomaisen tätä tarkoitusta varten vahvistamien menettelyjen mukaisesti kykynsä antaa opetusta FI(S)-kelpuutusta varten FI(S)-lennonopettajalle, jolla on tämän alakohdan mukainen kelpoisuus ja joka on hyväksytyn koulutusorganisaation tai ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation koulutuspäällikön nimeämä.

b)

Edellä a alakohdassa lueteltuihin oikeuksiin sisältyvät oikeudet antaa lennonopetusta

1)

asiaankuuluvien lupakirjojen, oikeuksien, kelpuutusten tai todistusten myöntämistä varten; ja

2)

voimassaolon jatkamista, uusimista tai tässä liitteessä vahvistettujen viimeaikaista kokemusta koskevien vaatimusten täyttämistä varten, tapauksen mukaan.

SFCL.320   FI(S)-kelpuutus – Edellytykset ja vaatimukset

FI(S)-kelpuutuksen hakijan on

a)

oltava vähintään 18-vuotias;

b)

täytettävä SFCL.300 kohdan a alakohdan 1 alakohdan i alakohdan ja 2 alakohdan vaatimukset;

c)

oltava suorittanut 100 tuntia lentoaikaa ja 200 lentoonlähtöä ilma-aluksen päällikkönä purjelentokoneilla;

d)

oltava suorittanut SFCL.330 kohdan mukainen opettajakoulutus hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa tai ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa; ja

e)

oltava läpäissyt SFCL.345 kohdan mukainen pätevyyden arviointi.

SFCL.325   FI(S)-pätevyys ja sen arviointi

FI(S)-kelpuutuksen hakijat on koulutettava niin, että he saavuttavat pätevyyden seuraavilla osa-alueilla:

a)

resurssien valmistelu;

b)

oppimista edistävän ilmapiirin luominen;

c)

tietojen esittäminen;

d)

uhkatekijöiden ja virheiden hallinnan (TEM) sekä miehistöyhteistyön (CRM) yhdistäminen opetukseen;

e)

ajan hallinta koulutustavoitteiden saavuttamiseksi;

f)

oppimisen helpottaminen;

g)

oppilaiden suoritusten arviointi;

h)

edistymisen seuranta ja arvostelu;

i)

oppituntien arviointi; ja

j)

tulosten raportointi.

SFCL.330   FI(S) – Koulutus

a)

FI(S)-kelpuutuksen hakijan on läpäistävä hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa tai ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa kurssin aloitusta edeltävien 12 kuukauden kuluessa erityinen ennakkoarviointi, jossa arvioidaan hänen valmiutensa kurssin suorittamiseen.

b)

FI(S)-kurssin on sisällettävä:

1)

purjelentokoneilla, TMG-moottoripurjelentokoneita lukuun ottamatta:

i)

SFCL.325 kohdassa tarkoitetut osa-alueet;

ii)

25 tuntia opetusoppia;

iii)

30 tuntia teoriakoulutusta, johon sisältyy edistystä mittaavat kokeet;

iv)

lentokoulutusta vähintään kuusi tuntia, joista enintään kolme tuntia TMG-moottoripurjelentokoneella, tai 20 lentoonlähtöä;

2)

lisäksi, jos FI(S)-kelpuutuksen oikeuksiin sisältyvät SFCL.315 kohdan a alakohdan 4 alakohdassa ja a alakohdan 6 alakohdassa tarkoitetut oikeudet, vähintään kuusi tuntia koululentoa opettajan kanssa TMG-moottoripurjelentokoneilla.

c)

Hakijoille, joilla on jo asetuksen (EU) 2018/395 liitteen III (osa BFCL) tai asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteen I (osa FCL) mukainen opettajakelpuutus, hyvitetään b alakohdan 1 alakohdan ii alakohdan vaatimus täysimääräisesti.

d)

Kun FI(S)-kelpuutusta hakee lentäjä, jolla on tai on ollut FI(A)-, (H)- tai (As)-kelpuutus, hänelle hyvitetään 18 tuntia b alakohdan 1 alakohdan iii alakohdan vaatimusten osalta.

SFCL.345   FI(S) – Pätevyyden arviointi

a)

FI(S)-kelpuutuksen hakijan on läpäistävä pätevyyden arviointi osoittaakseen tarkastuslentäjälle, jolla on SFCL.415 kohdan c alakohdan mukainen kelpoisuus, kykynsä kouluttaa lento-oppilas SPL-lupakirjan myöntämiseen vaadittavalle tasolle.

b)

Arviointiin on sisällyttävä

1)

SFCL.325 kohdassa kuvatun pätevyyden osoittaminen lentoa edeltävässä ja lennon jälkeisessä opetuksessa ja teoriakoulutuksessa;

2)

suulliset teoriakuulustelut maassa, lentoa edeltävä ohjeistus ja lennon jälkeinen palautteenanto sekä lennon aikana tapahtuva suoritusten näyttäminen purjelentokoneella;

3)

opettajan pätevyyden arvioinnin kannalta riittävät harjoitukset.

c)

Pätevyyden arviointi FI(S)-kelpuutuksen ensimmäistä myöntämistä varten on suoritettava purjelentokoneilla, TMG-moottoripurjelentokoneita lukuun ottamatta.

SFCL.350   FI(S) – Rajoitetut oikeudet

a)

FI(S)-lennonopettajan oikeudet rajoitetaan lentokoulutuksen antamiseen sellaisen hyväksytyn koulutusorganisaation tai ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation tätä tarkoitusta varten nimeämän FI(S)-lennonopettajan, jonka kelpuutuksessa ei ole rajoituksia, valvonnassa seuraavissa tapauksissa:

1)

SPL-lupakirjan myöntämistä varten;

2)

SPL-lupakirjan oikeuksien laajentamiseksi SFCL.150 kohdan mukaisiin purjelentokoneen tai TMG-moottoripurjelentokoneen lisäoikeuksiin;

3)

SPL-lupakirjan oikeuksien laajentamiseksi SFCL.155 kohdan mukaisiin muihin lentoonlähtömenetelmiin; ja

4)

perustason taitolento-oikeuksia, laajoja taitolento-oikeuksia tai purjelentokoneen pilvilento-oikeuksia taikka purjelentokoneen hinauskelpuutusta tai mainoshinauskelpuutusta varten.

b)

Kun FI(S)-lennonopettaja opettaa a alakohdan mukaisesti valvonnan alaisena, hänellä ei ole oikeutta antaa lento-oppilaalle lupaa ensimmäiseen yksinlentoon eikä ensimmäiseen yksinmatkalentoon.

c)

Edellä a ja b alakohdan rajoitukset poistetaan FI(S)-kelpuutuksesta, kun FI(S)-lennonopettaja on antanut vähintään 15 tuntia tai 50 lentoonlähtöä lentokoulutuksena, joka kattaa purjelentokoneen lennon kaikki vaiheet. Jos kyseessä on SFCL.330 kohdan b alakohdan 2 alakohdan vaatimukset täyttänyt FI(S)-lennonopettaja, jonka kelpuutuksessa on rajoituksia, näistä 15 tunnista 5 voidaan suorittaa TMG-moottoripurjelentokoneilla ja 50 lentoonlähdöstä 15 voidaan korvata TMG-moottoripurjelentokoneilla suoritettavilla lentoonlähdöillä ja laskuilla.

SFCL.360   FI(S)-kelpuutus – Viimeaikaisen kokemuksen vaatimukset

a)

FI(S)-kelpuutuksen haltija saa käyttää kelpuutuksensa mukaisia oikeuksia vain, jos hän on ennen kyseisten oikeuksien suunniteltua käyttöä

1)

edeltävien kolmen vuoden aikana

i)

suorittanut hyväksytyn koulutusorganisaation, ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation tai toimivaltaisen viranomaisen antaman lennonopettajien kertauskoulutuksen, jonka aikana kelpuutuksen haltija saa teoriakoulutusta purjelennonopettajien kannalta oleellisten tietojen kertaamiseksi ja saattamiseksi ajan tasalle; ja

ii)

antanut lennonopetusta FI(S)-lennonopettajana antaessaan vähintään

A)

30 tuntia; tai

B)

60 hinausta tai lentoonlähtöä ja laskua; ja

2)

osoittanut edeltävien yhdeksän vuoden aikana ja toimivaltaisen viranomaisen tätä tarkoitusta varten vahvistamien menetelmien mukaisesti kykynsä antaa opetusta purjelentokoneilla FI(S)-lennonopettajalle, jolla on SFCL.315 kohdan a alakohdan 7 alakohdan mukainen kelpoisuus ja joka on hyväksytyn koulutusorganisaation tai ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation koulutuspäällikön nimeämä.

b)

Tunnit, jotka on lennetty FE(S)-tarkastuslentäjänä lentokokeiden, tarkastuslentojen tai pätevyyden arviointien aikana, hyvitetään täysimääräisesti a alakohdan 1 alakohdan ii alakohdan vaatimuksen täyttämistä varten.

c)

Jos FI(S)-kelpuutuksen haltija ei suorita FI(S)-lennonopettajan valvonnassa a alakohdan 2 alakohdan mukaisesti suoritettavaa koululentoa tätä tyydyttävällä tavalla, hän ei saa käyttää FI(S)-kelpuutuksen mukaisia oikeuksia ennen kuin hän on suorittanut hyväksytysti SFCL.345 kohdan mukaisen pätevyyden arvioinnin.

d)

Jotta FI(S)-kelpuutuksen haltija, joka ei täytä kaikkia a alakohdan vaatimuksia, voisi jatkaa FI(S)-kelpuutuksen mukaisten oikeuksien käyttöä, hänen on täytettävä a alakohdan 1 alakohdan i alakohdan ja SFCL.345 kohdan vaatimukset.

OSASTO FE

TARKASTUSLENTÄJÄT

1 jakso

Yleiset vaatimukset

SFCL.400   Purjelentokoneen tarkastuslentäjän valtuutukset

a)

Yleistä

Tarkastuslentäjä saa ottaa vastaan lentokokeita tai tarkastuslentoja tai suorittaa pätevyyden arviointeja tämän liitteen mukaisesti vain siinä tapauksessa, että

1)

hänellä on

i)

SPL-lupakirja, jossa on ne oikeudet, kelpuutukset ja todistukset, joita varten hänellä on oikeus ottaa vastaan lentokokeita tai tarkastuslentoja tai suorittaa pätevyyden arviointeja, sekä oikeudet antaa opetusta niitä varten;

ii)

vastaanotettavaa lentokoetta tai tarkastuslentoa tai suoritettavaa pätevyyden arviointia vastaava FE(S)-valtuutus ja siihen liittyvät oikeudet, jotka on myönnetty tämän osaston mukaisesti;

2)

hän on oikeutettu toimimaan ilma-aluksen päällikkönä purjelentokoneessa lentokokeen, tarkastuslennon tai pätevyyden arvioinnin aikana.

b)

Kokeiden suorittaminen jäsenvaltioiden alueen ulkopuolella

1)

Poiketen siitä, mitä a alakohdan 1 alakohdassa säädetään, kun lentokoe tai tarkastuslento suoritetaan sen alueen ulkopuolella, josta jäsenvaltiot ovat Chicagon yleissopimuksen mukaisesti vastuussa, toimivaltaisen viranomaisen on myönnettävä tarkastuslentäjän valtuutus hakijalle, jolla on Chicagon yleissopimuksen liitteen 1 mukainen purjelentäjän lupakirja edellyttäen, että

i)

hakijalla on vähintään se lupakirja ja tarvittaessa ne oikeudet, kelpuutukset tai todistukset, jotka vastaavat niitä, joita varten hänellä on oikeus ottaa vastaan lentokokeita tai tarkastuslentoja;

ii)

hakija täyttää kyseisen tarkastuslentäjän valtuutuksen myöntämiselle tässä osastossa asetetut vaatimukset;

iii)

hakija osoittaa toimivaltaiselle viranomaiselle tuntevansa unionin ilmailun turvallisuussäännöt niin hyvin, että voi käyttää tämän liitteen mukaisia tarkastuslentäjän oikeuksia.

2)

Edellä 1 alakohdassa tarkoitettu valtuutus antaa oikeuden ottaa vastaan lentokokeita ja tarkastuslentoja ainoastaan

i)

sen alueen ulkopuolella, josta jäsenvaltiot Chicagon yleissopimuksen mukaisesti vastaavat; ja

ii)

lentäjältä, jolla on riittävä kielitaito siinä kielessä, jolla lentokoe tai tarkastuslento suoritetaan.

SFCL.405   Oikeuksien rajoittaminen eturistiriitojen vuoksi

Purjelentokoneen tarkastuslentäjä ei saa

a)

ottaa vastaan lentokoetta tai pätevyyden arviointia lupakirjan, kelpuutuksen tai todistuksen myöntämiseksi hakijalta, jolle hän on antanut yli 50 prosenttia sitä lupakirjaa, kelpuutusta tai todistusta varten vaaditusta lentokoulutuksesta, jota varten lentokoe tai pätevyyden arviointi suoritetaan; tai

b)

ottaa vastaan lentokoetta tai tarkastuslentoa tai suorittaa pätevyyden arviointia, jos hän arvioi jonkin asian saattavan vaikuttaa objektiivisuuteensa.

SFCL.410   Lentokokeiden ja tarkastuslentojen vastaanottaminen ja pätevyyden arviointien suorittaminen

a)

Ottaessaan vastaan lentokokeita ja tarkastuslentoja ja suorittaessaan pätevyyden arviointeja purjelentokoneen tarkastuslentäjän on tehtävä kaikki seuraavat:

1)

varmistettava, että viestintä hakijan kanssa sujuu ilman kieliongelmia;

2)

tarkistettava, että hakija täyttää kaikki kelpoisuutta, koulutusta ja kokemusta koskevat tämän liitteen vaatimukset sen lupakirjan, oikeuden, kelpuutuksen tai todistuksen myöntämiseksi, voimassaolon jatkamiseksi tai uusimiseksi, jota varten lentokoe, tarkastuslento tai pätevyyden arviointi suoritetaan;

3)

kerrottava hakijalle seurauksista, joita epätäydellisten, virheellisten tai väärien tietojen antaminen koulutuksesta ja lentokokemuksesta aiheuttaa.

b)

Lentokokeen tai tarkastuslennon vastaanottamisen tai pätevyyden arvioinnin suorittamisen jälkeen purjelentokoneen tarkastuslentäjän on

1)

kerrottava hakijalle lentokokeen, tarkastuslennon tai pätevyyden arvioinnin tulokset;

2)

jos pätevyyden arviointi läpäistään voimassaolon jatkamista tai uusimista varten, merkittävä hakijan lupakirjaan tai todistukseen uusi voimassaolon päättymispäivä, jos hakijan lupakirjasta vastaava toimivaltainen viranomainen on erikseen valtuuttanut hänet tätä tarkoitusta varten;

3)

annettava hakijalle allekirjoitettu lausunto lentokokeesta, tarkastuslennosta tai pätevyyden arvioinnista ja toimitettava ilman aiheetonta viivytystä jäljennökset lausunnosta hakijan lupakirjasta vastaavalle toimivaltaiselle viranomaiselle sekä sille toimivaltaiselle viranomaiselle, joka on myöntänyt tarkastuslentäjän valtuutuksen. Lausuntoon on sisällyttävä

i)

ilmoitus siitä, että purjelentokoneen tarkastuslentäjä on saanut hakijalta tiedot tämän kokemuksesta ja koulutuksesta ja katsonut, että kokemus ja koulutus täyttävät tämän liitteen sovellettavat vaatimukset;

ii)

vahvistus siitä, että kaikki vaaditut lentoliikkeet ja harjoitukset on suoritettu, sekä tiedot suullisesta teoriakokeesta, jos sellainen vaaditaan. Jos jokin edellä mainituista kohdista on hylätty, tarkastuslentäjän on kirjattava tämän arvioinnin syyt;

iii)

lentokokeen, tarkastuslennon tai pätevyyden arvioinnin tulos;

iv)

ilmoitus siitä, että purjelentokoneen tarkastuslentäjä on tarkistanut hakijan toimivaltaisen viranomaisen kansalliset menettelyt ja vaatimukset ja soveltanut niitä, jos hakijan lupakirjasta vastaava toimivaltainen viranomainen ei ole sama, joka on myöntänyt tarkastuslentäjän valtuutuksen;

v)

jäljennös purjelentokoneen tarkastuslentäjän valtuutuksesta, johon sisältyy tieto hänen purjelentokoneen tarkastuslentäjän oikeuksiensa laajuudesta, jos tarkastuslentäjä ottaa vastaan lentokokeita tai tarkastuslentoja tai suorittaa pätevyyden arviointeja hakijalle, jonka toimivaltainen viranomainen ei ole sama, joka on myöntänyt tarkastuslentäjän valtuutuksen.

c)

Purjelentokoneen tarkastuslentäjän on säilytettävä kaikkia lentokokeita, tarkastuslentoja ja pätevyyden arviointeja koskevat tiedot ja tulokset viisi vuotta.

d)

Purjelentokoneen tarkastuslentäjän on toimitettava purjelentokoneen tarkastuslentäjän valtuutuksesta vastaavan toimivaltaisen viranomaisen tai hakijan lupakirjasta vastaavan toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä kaikki pyydetyt tiedot ja lausunnot valvontatarkoituksia varten.

2 jakso

Purjelentokoneiden tarkastuslentäjän valtuutus – FE(S)

SFCL.415   FE(S)-valtuutus – Oikeudet ja ehdot

Edellyttäen, että hakija täyttää SFCL.420 kohdan vaatimukset ja seuraavat vaatimukset, hakijalle on hakemuksesta myönnettävä FE(S)-valtuutus, joka oikeuttaa

a)

ottamaan vastaan lentokokeita ja tarkastuslentoja SPL-lupakirjaa varten edellyttäen, että hakija on suorittanut vähintään 300 tuntia lentoaikaa purjelentokoneilla, TMG-moottoripurjelentokoneita lukuun ottamatta, mukaan lukien 150 tuntia lennonopetusta tai 300 lentoonlähtöä lennonopetuksena;

b)

ottamaan vastaan lentokokeita SPL-oikeuksien laajentamiseksi SFCL.150 kohdan e alakohdan mukaisesti TMG-moottoripurjelentokoneisiin edellyttäen, että hakija on suorittanut 300 tuntia lentoaikaa purjelentokoneilla, mukaan lukien 50 tuntia lennonopetusta TMG-moottoripurjelentokoneilla;

c)

suorittamaan pätevyyden arviointeja FI(S)-kelpuutuksen myöntämiseksi purjelentokoneilla edellyttäen, että hakija on

1)

suorittanut purjelentokoneen ohjaajana vähintään 500 tuntia lentoaikaa, johon FE(S)-valtuutuksen mukaisia oikeuksia käytettäessä sisältyy

i)

purjelentokoneilla, TMG-moottoripurjelentokoneita lukuun ottamatta, vähintään 10 tuntia tai 30 lentoonlähtöä opettaen FI(S)-kelpuutuksen hakijaa purjelentokoneilla, TMG-moottoripurjelentokoneita lukuun ottamatta;

ii)

TMG-moottoripurjelentokoneilla vähintään 10 tuntia tai 30 lentoonlähtöä ja laskua opettaen FI(S)-kelpuutuksen hakijaa TMG-moottoripurjelentokoneilla;

2)

saanut erityiskoulutusta SFCL.430 kohdan mukaisella tarkastuslentäjien standardointikurssilla.

SFCL.420   FE(S)-valtuutus – Edellytykset ja vaatimukset

FE(S)-valtuutuksen hakijan on

a)

täytettävä SFCL.400 kohdan a alakohdan 1 alakohdan i alakohdan sekä a alakohdan 2 alakohdan vaatimukset;

b)

oltava suorittanut SFCL.430 kohdan mukainen FE(S)-standardointikurssi;

c)

oltava suorittanut SFCL.445 kohdan mukainen pätevyyden arviointi;

d)

osoitettava, että hänellä on FE(S)-valtuutuksen mukaisiin oikeuksiin soveltuva tausta; ja

e)

osoitettava, ettei hänelle ole määrätty mitään seuraamuksia, mukaan lukien tämän liitteen, asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteen I (osa FCL) tai asetuksen (EU) 2018/395 liitteen III (osa BFCL) mukaisesti myönnettyjen lupakirjojen, kelpuutusten tai todistusten rajoittaminen tai peruuttaminen määräajaksi tai pysyvästi, asetuksen (EU) 2018/1139 ja sen delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten noudattamatta jättämisen takia viimeksi kuluneiden kolmen vuoden aikana.

SFCL.430   FE(S)-valtuutus – Standardointikurssi

a)

FE(S)-tarkastuslentäjän valtuutuksen hakijan on suoritettava toimivaltaisen viranomaisen taikka hyväksytyn koulutusorganisaation tai ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation järjestämä ja toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä standardointikurssi.

b)

Standardointikurssin on vastattava haettavia purjelentokoneen tarkastuslentäjän oikeuksia, sen on koostuttava teoriakoulutuksesta ja käytännön koulutuksesta ja siihen on sisällyttävä vähintään

1)

kahden lentokokeen tai tarkastuslennon vastaanottaminen tai pätevyyden arvioinnin suorittaminen SPL-lupakirjaa tai siihen liittyviä kelpuutuksia tai todistuksia varten;

2)

koulutus, joka koskee tämän liitteen sovellettavia vaatimuksia ja sovellettavia lentotoimintavaatimuksia, lentokokeiden ja tarkastuslentojen vastaanottamista ja pätevyyden arviointia sekä niiden dokumentointia ja raportointia;

3)

ohjeistus seuraavista:

i)

kansalliset hallintomenettelyt;

ii)

henkilötietojen suojaa koskevat vaatimukset;

iii)

tarkastuslentäjän vastuu;

iv)

tarkastuslentäjän vahinkovakuutus;

v)

kansalliset maksut; ja

vi)

tieto siitä, miten i–v alakohdassa tarkoitetut tiedot saadaan, kun otetaan vastaan lentokokeita tai tarkastuslentoja tai suoritetaan pätevyyden arviointeja hakijalle, jonka toimivaltainen viranomainen ei ole sama, joka on myöntänyt tarkastuslentäjän valtuutuksen.

c)

FE(S)-valtuutuksen haltija ei saa ottaa vastaan lentokoetta tai tarkastuslentoa tai suorittaa pätevyyden arviointia hakijalle, jonka toimivaltainen viranomainen ei ole sama, joka on myöntänyt tarkastuslentäjän valtuutuksen, ellei hän ole tarkistanut uusimpia saatavilla olevia tietoja hakijan toimivaltaisen viranomaisen asiaa koskevista kansallisista menettelyistä.

SFCL.445   FE(S)-valtuutus – Pätevyyden arviointi

FE(S)-valtuutuksen myöntämistä ensimmäisen kerran hakevan hakijan on osoitettava FE(S)-pätevyytensä toimivaltaisen viranomaisen tarkastajalle tai kokeneelle tarkastuslentäjälle, jonka FE(S)-valtuutuksesta vastaava toimivaltainen viranomainen on erityisesti valtuuttanut tähän tarkoitukseen. Pätevyyden arvioinnin aikana hakijan on otettava vastaan lentokoe tai tarkastuslento tai suoritettava pätevyyden arviointi sekä tähän kuuluvat lentoa edeltävä ohjeistus, lentokokeen tai tarkastuslennon vastaanottaminen tai pätevyyden arviointi sekä sen henkilön arviointi, josta koe, tarkastus tai arviointi tehdään, palautteenanto ja asiakirjojen täyttäminen.

SFCL.460   FE(S)-valtuutus – Voimassaolo, voimassaolon jatkaminen ja uusiminen

a)

FE(S)-valtuutus on voimassa viisi vuotta.

b)

FE(S)-valtuutuksen voimassaoloa jatketaan, jos sen haltija on

1)

FE(S)-valtuutuksen voimassaoloaikana suorittanut tarkastuslentäjän kertauskurssin, jonka on järjestänyt joko toimivaltainen viranomainen, hyväksytty koulutusorganisaatio tai ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio ja joka on toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä ja jonka aikana valtuutuksen haltija saa teoriakoulutusta purjelentokoneen tarkastuslentäjien kannalta oleellisten tietojen kertaamiseksi ja saattamiseksi ajan tasalle;

2)

valtuutuksen voimassaoloajan päättymistä edeltäneiden 24 kuukauden aikana osoittanut toimivaltaisen viranomaisen tarkastajalle tai tarkastuslentäjälle, jolla on siihen nimenomainen valtuutus FE(S)-valtuutuksesta vastaavalta toimivaltaiselta viranomaiselta, kykynsä ottaa vastaan lentokokeita ja tarkastuslentoja ja suorittaa pätevyyden arviointeja.

c)

FE(S)-valtuutuksen haltija, jolla on myös yksi tai useampi asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteen I (osa FCL) tai asetuksen (EU) 2018/395 liitteen III (osa BFCL) mukainen tarkastuslentäjän valtuutus muissa ilma-alusryhmissä, voi toimivaltaisen viranomaisen suostumuksella jatkaa kaikkien tarkastuslentäjän valtuutuksiensa voimassaoloa samalla kertaa.

d)

Jos FE(S)-valtuutuksen voimassaolo on päättynyt, sen haltijan on täytettävä b alakohdan 1 alakohdan ja SFCL.445 kohdan vaatimukset ennen kuin hän voi jatkaa FE(S)-valtuutuksen mukaisten oikeuksien käyttämistä.

e)

FE(S)-valtuutuksen voimassaoloa jatketaan tai valtuutus uusitaan vain, jos hakija osoittaa täyttävänsä edelleen SFCL.410 kohdan sekä SFCL.420 kohdan d ja e alakohdan vaatimukset.