27.2.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

LI 56/1


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/274,

annettu 27 päivänä helmikuuta 2020,

Turkin itäisellä Välimerellä ilman lupaa harjoittaman poraustoiminnan johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) 2019/1890 täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Turkin itäisellä Välimerellä ilman lupaa harjoittaman poraustoiminnan johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä 11 päivänä marraskuuta 2019 annetun neuvoston asetuksen (EU) 2019/1890 (1) ja erityisesti sen 12 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 11 päivänä marraskuuta 2019 asetuksen (EU) 2019/1890.

(2)

Eurooppa-neuvosto palautti 12 päivänä joulukuuta 2019 mieleen aikaisemmat, 22 päivänä maaliskuuta ja 20 päivänä kesäkuuta 2019 Turkista antamansa päätelmät. Se vahvisti 17 ja 18 päivänä lokakuuta 2019 antamansa päätelmät Turkin laittomasta poraustoiminnasta Kyproksen talousvyöhykkeellä ja toisti yksiselitteisen solidaarisuutensa Kyprosta kohtaan.

(3)

Näin ollen ja ottaen huomioon Turkin ilman lupaa harjoittaman poraustoiminnan jatkumisen itäisellä Välimerellä kaksi henkilöä olisi lisättävä asetuksen (EU) 2019/1890 liitteessä I olevaan luonnollisia henkilöitä, oikeushenkilöitä, yhteisöjä ja elimiä koskevaan luetteloon.

(4)

Asetuksen (EU) 2019/1890 liite I olisi muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) 2019/1890 liite I tämän asetuksen liitteessä esitetyn mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä helmikuuta 2020.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

D. HORVAT


(1)  EUVL L 291, 12.11.2019, s. 3.


LIITE

Lisätään seuraavat henkilöt asetuksen (EU) 2019/1890 liitteessä I olevaan luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten luetteloon:

 

Nimi

Tunnistustiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

”1.

Mehmet Ferruh AKALIN

Syntymäaika: 9.12.1960

Passin tai henkilötodistuksen numero: 13571379758

Kansalaisuus: Turkki

Sukupuoli: mies

Mehmet Ferruh Akalin on Turkish Petroleum Corporation -yhtiön (TPAO) varapääjohtaja (varatoimitusjohtaja) ja hallituksen jäsen. Hän on TPAO:n etsintä-, t&k-keskus- ja tietotekniikkaosaston päällikkö.

TPAO:n varapääjohtajan ja etsintäosaston johtajan ominaisuudessaan Mehmet Ferruh Akalin on vastuussa TPAO:n merellä tapahtuvan hiilivetyjen etsintätoiminnan suunnittelusta, johtamisesta ja toteuttamisesta. Toiminta käsittää jäljempänä kuvatun TPAO:n poraustoiminnan, jolle Kyproksen tasavalta ei ole antanut lupaa.

Ilman lupaa tapahtuvaa poraustoimintaa ovat toteuttaneet

a)

TPAO:n porausalus Yavuz Kyproksen tasavallan aluevesillä heinä- ja syyskuun 2019 välisenä aikana;

b)

TPAO:n porausalus Yavuz Kyproksen tasavallan Yhdistyneille kansakunnille ilmoittamalla Kyproksen tasavallan talousvyöhykkeellä, joka on määritelty Egyptin kanssa tehdyssä sopimuksessa, lokakuun 2019 ja tammikuun 2020 välisenä aikana;

c)

TPAO:n porausalus Fatih Kyproksen tasavallan Yhdistyneille kansakunnille ilmoittamalla Kyproksen tasavallan talousvyöhykkeellä sen aluevesien välittömässä läheisyydessä marraskuusta 2019 alkaen;

d)

TPAO:n porausalus Fatih Kyproksen tasavallan Yhdistyneille kansakunnille ilmoittaman Kyproksen tasavallan talousvyöhykkeen läntisellä alueella touko- ja marraskuun 2019 välisenä aikana.

TPAO on lisäksi ilmoittanut suunnitelmista, joiden mukaan TPAO:n porausalus Yavuz toteuttaa poraustoimintaa ilman Kyproksen tasavallan lupaa tämän Yhdistyneille kansakunnille ilmoittamalla Kyproksen tasavallan talousvyöhykkeellä, joka on määritelty Egyptin ja Israelin kanssa tehdyissä sopimuksissa, tammi- ja toukokuun 2020 välisenä aikana.

27.2.2020

2.

Ali Coscun NAMOGLU

Syntymäaika: 27.11.1956

Passin tai henkilötodistuksen numero: 11096919534

Kansalaisuus: Turkki

Sukupuoli: mies

Ali Coscun Namoglu on Turkish Petroleum Corporation -yhtiön (TPAO) etsintäosaston varajohtaja.

Tässä ominaisuudessaan Ali Coscun Namoglu osallistuu TPAO:n merellä tapahtuvan hiilivetyjen etsintätoiminnan suunnitteluun, johtamiseen ja toteuttamiseen. Toiminta käsittää jäljempänä kuvatun TPAO:n poraustoiminnan, jolle Kyproksen tasavalta ei ole antanut lupaa.

Ilman lupaa tapahtuvaa poraustoimintaa ovat toteuttaneet

a)

TPAO:n porausalus Yavuz Kyproksen tasavallan aluevesillä heinä- ja syyskuun 2019 välisenä aikana;

b)

TPAO:n porausalus Yavuz Kyproksen tasavallan Yhdistyneille kansakunnille ilmoittamalla Kyproksen tasavallan talousvyöhykkeellä, joka on määritelty Egyptin kanssa tehdyssä sopimuksessa, lokakuun 2019 ja tammikuun 2020 välisenä aikana;

c)

TPAO:n porausalus Fatih Kyproksen tasavallan Yhdistyneille kansakunnille ilmoittamalla Kyproksen tasavallan talousvyöhykkeellä sen aluevesien välittömässä läheisyydessä marraskuusta 2019 alkaen;

d)

TPAO:n porausalus Fatih Kyproksen tasavallan Yhdistyneille kansakunnille ilmoittaman Kyproksen tasavallan talousvyöhykkeen läntisellä alueella touko- ja marraskuun 2019 välisenä aikana.

TPAO on lisäksi ilmoittanut suunnitelmista, joiden mukaan TPAO:n porausalus Yavuz toteuttaa poraustoimintaa ilman Kyproksen tasavallan lupaa tämän Yhdistyneille kansakunnille ilmoittamalla Kyproksen tasavallan talousvyöhykkeellä, joka on määritelty Egyptin ja Israelin kanssa tehdyissä sopimuksissa, tammi- ja toukokuun 2020 välisenä aikana.”

27.2.2020