27.2.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 58/1


NEUVOSTON ASETUS (EU) 2020/261,

annettu 19 päivänä joulukuuta 2019,

hallinnollisesta yhteistyöstä valmisteverotuksen alalla annetun asetuksen (EU) N:o 389/2012 muuttamisesta sähköisten rekisterien sisällön osalta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 113 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen, kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),

noudattaa erityistä lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksen (EU) N:o 389/2012 (3) 19 artiklassa säädetään jäsenvaltioiden velvollisuudesta pitää yllä sähköisiä rekistereitä, jotka sisältävät tiedot sellaisten talouden toimijoiden ja varastojen luvista, jotka siirtävät valmisteveron alaisia tavaroita väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä.

(2)

Neuvoston direktiivillä (EU) 2020/262 (4) laajennetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen (EU) 2020/263 (5) mukainen sellaisen tietokoneistetun järjestelmän käyttö, jota käytetään tällä hetkellä valmisteveron alaisten tavaroiden väliaikaisesti verottomien siirtojen valvontaan, koskemaan sellaisten valmisteveron alaisten tavaroiden valvontaa, jotka on luovutettu kulutukseen yhden jäsenvaltion alueella ja jotka siirretään tämän jälkeen toisen jäsenvaltion alueelle luovutettaviksi kaupallisessa tarkoituksessa.

(3)

Jotta tietokoneistettu järjestelmä toimisi asianmukaisesti varmistamalla täydellisten, ajan tasalla olevien ja tarkkojen tietojen tallentaminen, on tarpeen muuttaa asetuksen (EU) N:o 389/2012 19 artiklan soveltamisalaa sisällyttämällä siihen kaksi uutta talouden toimijoiden ryhmää: luotettaviksi tunnustetut lähettäjät, jotka on rekisteröity kulutukseen jo luovutettujen valmisteveron alaisten tavaroiden lähettäjiksi, ja luotettaviksi tunnustetut vastaanottajat, jotka on rekisteröity kulutukseen jo luovutettujen valmisteveron alaisten tavaroiden vastaanottajiksi.

(4)

Direktiivin (EU) 2020/262 22 artiklassa säädetään, että jos kyse on väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä tapahtuvista energiatuotteiden siirroista meritse tai sisävesitse, lähtöjäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa lähettäjälle luvan jättää lähetyshetkellä vastaanottajaa koskevat tiedot pois mainitun direktiivin 20 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun sähköisen hallinnollisen asiakirjan luonnoksesta. Asetuksen (EU) N:o 389/2012 mukaan ainoastaan valtuutettu varastonpitäjä voi sisällyttää nämä tiedot sähköiseen rekisteriin. On olennaisen tärkeää, että myös rekisteröity lähettäjä voi syöttää sähköiseen rekisteriin tiedon, joka koskee lähettäjän oikeutta jättää pois vastaanottajaa koskevat tiedot lähetyshetkellä.

(5)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin tavoitetta, joka on sähköisen rekisterin laajentaminen koskemaan myös sellaisia talouden toimijoita, jotka siirtävät kulutukseen luovutettuja valmisteveron alaisia tavaroita, vaan se voidaan tietokoneistetun järjestelmän yhdenmukaistetun toiminnan ja petosten torjunnan helpottamisen varmistamiseksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

(6)

Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja periaatteita, erityisesti oikeutta henkilötietojen suojaan. Tässä asetuksessa säädettyjen rajoitusten vuoksi tämän asetuksen mukaisesti suoritettava henkilötietojen käsittely ei ylitä sitä, mikä on tarpeen ja oikeasuhteista jäsenvaltioiden oikeutettujen verotukseen liittyvien etujen suojaamiseksi.

(7)

Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 (6) 28 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

(8)

Jotta tämän asetuksen soveltamispäivä olisi yhdenmukainen niiden direktiivin (EU) 2020/262 säännösten soveltamispäivän kanssa, jotka koskevat sellaisten valmisteveron alaisten tavaroiden siirtojen automatisointia, jotka on luovutettu kulutukseen yhden jäsenvaltion alueella ja jotka siirretään toisen jäsenvaltion alueelle luovutettaviksi kaupallisessa tarkoituksessa kyseisen toisen jäsenvaltion alueella, ja jotta jäsenvaltioilla olisi riittävästi aikaa valmistautua tästä asetuksesta johtuviin muutoksiin, asetusta olisi sovellettava 13 päivästä helmikuuta 2023.

(9)

Asetus (EU) N:o 389/2012 olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 389/2012 19 artikla seuraavasti:

1)

Lisätään 1 kohdan a alakohtaan alakohdat seuraavasti:

”iv)

neuvoston direktiivin (EU) 2020/262 (*1) 3 artiklan 12 alakohdassa tarkoitetut luotettaviksi tunnustetut lähettäjät;

v)

direktiivin (EU) 2020/2623 artiklan 13 alakohdassa tarkoitetut luotettaviksi tunnustetut vastaanottajat;

(*1)  Neuvoston direktiivi (EU) 2020/262, annettu 19 päivänä joulukuuta 2019, valmisteveroja koskevasta yleisestä järjestelmästä (EUVL L 58, 27.2.2020, s. 4.).”;"

2)

Muutetaan 2 kohta seuraavasti:

a)

korvataan f ja g alakohta seuraavasti:

”f)

valtuutettujen varastonpitäjien osalta veroton varasto tai luettelo verottomista varastoista, joita varastonpitäjän saama lupa koskee, ja jos tästä säädetään kansallisessa lainsäädännössä, maininta siitä, että varastonpitäjällä on lupa jättää pois vastaanottajaa koskevat tiedot lähetyshetkellä direktiivin (EU) 2020/262 22 artiklan mukaisesti, jakaa siirto kyseisen direktiivin 23 artiklan mukaisesti tai siirtää valmisteveron alaiset tavarat suoran luovutuksen paikkaan kyseisen direktiivin 16 artiklan 4 kohdan mukaisesti, sekä maininta siitä, että varastonpitäjä toimii luotettavaksi tunnustettuna lähettäjänä tai luotettavaksi tunnustettuna vastaanottajana kyseisen direktiivin 35 artiklan 6 ja 7 kohdan mukaisesti;

g)

rekisteröityjen vastaanottajien osalta, jos tästä säädetään kansallisessa lainsäädännössä, maininta siitä, että vastaanottajalla on lupa siirrättää valmisteveron alaiset tavarat suoran luovutuksen paikkaan direktiivin (EU) 2020/262 16 artiklan 4 kohdan mukaisesti, sekä maininta siitä, että vastaanottaja toimii luotettavaksi tunnustettuna vastaanottajana kyseisen direktiivin 35 artiklan 7 kohdan mukaisesti;”;

b)

lisätään alakohta seuraavasti:

”k)

rekisteröityjen lähettäjien osalta maininta siitä, että lähettäjällä on lupa jättää pois vastaanottajaa koskevat tiedot lähetyshetkellä direktiivin (EU) 2020/262 22 artiklan mukaisesti, sekä maininta siitä, että lähettäjä toimii luotettavaksi tunnustettuna lähettäjänä kyseisen direktiivin 35 artiklan 6 kohdan mukaisesti.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 13 päivästä helmikuuta 2023.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 2019.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

K. MIKKONEN


(1)  Lausunto annettu 3. lokakuuta 2018 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Lausunto annettu 17. lokakuuta 2018 (EUVL C 62, 15.2.2019, s. 108).

(3)  Neuvoston asetus (EU) N:o 389/2012, annettu 2 päivänä toukokuuta 2012, hallinnollisesta yhteistyöstä valmisteverotuksen alalla ja asetuksen (EY) N:o 2073/2004 kumoamisesta (EUVL L 121, 8.5.2012, s. 1).

(4)  Neuvoston direktiivi (EU) 2020/262, annettu 19 päivänä joulukuuta 2019, valmisteveroja koskevasta yleisestä järjestelmästä (ks. tämän virallisen lehden s. 4).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös (EU) 2020/263, annettu 15 päivänä tammikuuta 2020, valmisteveron alaisten tavaroiden siirtojen ja valvonnan tietokoneistamisesta (ks. tämän virallisen lehden s. 43).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).