17.2.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 43/49


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/204,

annettu 28 päivänä marraskuuta 2019,

eurooppalaisen sähköisen tietullipalvelun tarjoajien yksityiskohtaisista velvollisuuksista, eurooppalaisen sähköisen tietullipalvelun tietullikohteen määrityksen vähimmäissisällöstä, sähköisistä rajapinnoista, yhteentoimivuuden osatekijöitä koskevista vaatimuksista ja päätöksen 2009/750/EY kumoamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta ja tiemaksujen laiminlyöntiä koskevien tietojen rajatylittävän vaihtamisen helpottamisesta unionissa 19 päivänä maaliskuuta 2019 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/520 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 11 kohdan, 6 artiklan 9 kohdan, 14 artiklan 3 kohdan, 15 artiklan 6 kohdan ja 15 artiklan 7 kohdan,

on kuullut sähköisiä tietullipalveluja käsittelevää komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Lainsäädäntökehyksen saamiseksi valmiiksi sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuuden varmistamista varten on tarpeen vahvistaa yksityiskohtaiset vaatimukset eurooppalaisen sähköisen tietullipalvelun (EETS) tarjoajien velvollisuuksien, EETS-tietullikohteen määrityksen sisällön, sähköisten rajapintojen sekä yhteentoimivuuden osatekijöitä koskevien vaatimusten osalta.

(2)

EETS-järjestelmän suorituskykyongelmien välttämiseksi olisi edellytettävä, että EETS-palveluntarjoajat seuraavat palveluaan ja tekevät yhteistyötä tietullioperaattorin kanssa tiemaksujärjestelmän testejä tehdessään.

(3)

EETS-palveluntarjoajien olisi toimitettava tietullioperaattorille tietyt tiedot, jotta sovelletun tietullin laskenta voidaan todentaa.

(4)

EETS-järjestelmän sujuvan toiminnan varmistamiseksi EETS-palveluntarjoajien olisi tarjottava teknistä tukea ajoneuvolaitteiden tunnistamista varten.

(5)

Jos tässä asetuksessa säädettyihin toimenpiteisiin liittyy henkilötietojen käsittelyä, se olisi tehtävä henkilötietojen ja yksityisyyden suojaa koskevan unionin oikeuden mukaisesti, etenkin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 (2) ja soveltuvin osin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/58/EY (3) mukaisesti. Tämän vuoksi ei ole syytä edellyttää, että EETS-palveluntarjoajat toimittavat tietullioperaattoreille enemmän asiakastietoja kuin on tarpeen EETS-järjestelmän asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi.

(6)

Jotta käyttäjille toimitettaisiin tarkoituksenmukaisia tietoja, laskutuksesta olisi käytävä ilmi palvelun ja tietullin eri hintakomponentit läpinäkyvällä tavalla.

(7)

EETS-tietullikohteiden määrityksen vähimmäissisältö olisi tarkennettava, jotta EETS-palveluntarjoajat saisivat riittävän selvän kuvan edellytyksistä, jotka liittyvät EETS:n käyttämiseen kyseessä olevassa tietullikohteessa.

(8)

EETS:n saumaton toiminta edellyttää sähköisten rajapintojen yhdenmukaistamista vähimmäistasolla sekä sitä, että rajapinnat toimivat osapuolten, erityisesti tietullioperaattoreiden ja EETS-palveluntarjoajien, välillä.

(9)

Olisi vahvistettava erityiset infrastruktuurivaatimukset, jotta asianomaisten osapuolten laitteiden viestintä ja toiminta olisi asianmukaista ja EETS:n yhteentoimivuus ja täytäntöönpano olisi sujuvaa ja luotettavaa.

(10)

EETS-palveluntarjoajien akkreditointiprosessin tehostamiseksi on tarpeen jossain määrin yhdenmukaistaa menettelyä, jolla arvioidaan yhteentoimivuuden osatekijöiden eritelmien mukaisuutta ja käyttöönsoveltuvuutta erilaisissa EETS-tietullikohteissa. Tämän vuoksi on tarpeen vahvistaa tällainen menettely, mukaan lukien EY-vakuutusten sisältö ja muoto.

(11)

Lainsäädäntökehyksen johdonmukaisuuden ja EETS-järjestelmän asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi olisi komission päätös 2009/750/EY (4) kumottava päivänä, jona direktiivi (EU) 2019/520 on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä kaikissa jäsenvaltioissa, eli tämän asetuksen ja mainitussa direktiivissä tarkoitettujen delegoitujen säädösten soveltamispäivänä.

(12)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin (EU) 2019/520 31 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun sähköisiä tietullipalveluja käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Soveltamisala

Tässä asetuksessa vahvistetaan EETS-palveluntarjoajien yksityiskohtaiset velvollisuudet, EETS-tietullikohteen määrityksen vähimmäissisältöä koskevat tiedot, yhteentoimivuuden osatekijöiden välisten sähköisten rajapintojen eritelmät, kyseisiä osatekijöitä koskevat vaatimukset sekä menettely, jota jäsenvaltioiden on sovellettava yhteentoimivuuden osatekijöiden eritelmien mukaisuuden ja käyttöönsoveltuvuuden arvioimiseen.

2 artikla

EETS-palveluntarjoajien yksityiskohtaiset velvollisuudet

1.   Palvelujensa suorittamisen seuraamiseksi EETS-palveluntarjoajien on otettava käyttöön auditoituja toimintaprosesseja, jotka tarjoavat asianmukaisia keinoja torjua havaittuja suorituskykyongelmia tai eheyden loukkauksia.

2.   Maailmanlaajuiseen satelliittinavigointijärjestelmään perustuvissa järjestelmissä EETS-palveluntarjoajien on seurattava satelliittinavigointi- ja paikannustietojen saatavuutta. Niiden on ilmoitettava tietullioperaattoreille mahdollisista vaikeuksista, joita niillä on tietulli-ilmoitusdatan määrityksessä satelliittisignaalien perusteella.

3.   Tietullioperaattori voi vaatia EETS-palveluntarjoajaa tekemään kanssaan yhteistyötä ennalta ilmoittamattomissa ja yksityiskohtaisissa tietullijärjestelmän testeissä, joissa on mukana tietullioperaattorin EETS-tietullikohteessa tai -kohteissa liikkuvia tai hiljattain liikkuneita ajoneuvoja. Tällaisten testien kohteena vuoden aikana olevien ajoneuvojen määrän on oltava yksittäisen EETS-palveluntarjoajan osalta suhteessa kyseisen EETS-palveluntarjoajan vuotuiseen keskimääräiseen liikennemäärään tai liikenne-ennusteisiin tietullioperaattorin EETS-tietullikohteessa tai -kohteissa.

4.   Jollei toisin sovita, EETS-palveluntarjoajan on toimitettava tietullioperaattorille seuraavat tiedot, joita tarvitaan, jotta EETS:n käyttäjien ajoneuvoihin voidaan soveltaa tietullia tai voidaan mahdollistaa se, että tietullioperaattori voi tarkistaa EETS-palveluntarjoajien EETS:n käyttäjien ajoneuvoihin soveltaman tietullin laskennan:

a)

EETS:n käyttäjän ajoneuvon rekisterikilven numero, mukaan lukien rekisterikilven kansainvälinen maatunnus;

b)

EETS:n käyttäjän tilin tunniste;

c)

ajoneuvolaitteiden tunniste, jos käytössä EETS-tietullikohteessa;

d)

ajoneuvon luokitusperusteet, jotka tarvitaan sovellettavan tariffin vahvistamiseksi.

Tietojen vaihdon on oltava tämän täytäntöönpanoasetuksen liitteen I säännösten mukaista.

5.   EETS-palveluntarjoajien on tarjottava asianmukaista palvelua ja teknistä tukea, jotta ajoneuvolaitteiden saattaminen käyttökuntoon voidaan suorittaa oikein. EETS-palveluntarjoajat vastaavat ajoneuvolaitteisiin tai omaan taustajärjestelmäänsä tallennetuista muuttumattomista ajoneuvojen luokitusperusteista. Muuttuvat ajoneuvon luokitusperusteet, jotka voivat vaihdella matkasta toiseen tai saman matkan aikana ja jotka on määrä antaa itse ajoneuvossa, on voitava asettaa asianmukaisen käyttöliittymän kautta.

6.   Tapauksen mukaan EETS-palveluntarjoajien yksittäisille EETS:n käyttäjille toimittamissa laskuissa on erotettava selkeästi EETS-palveluntarjoajan palvelumaksut käyttäjälle aiheutuneista tiemaksuista ja täsmennettävä – ellei käyttäjä päätä toisin – ainakin tiemaksujen aiheutumisaika ja -paikka sekä yksittäisten tiemaksujen koostumus käyttäjälle merkityksellisellä tavalla.

7.   EETS-palveluntarjoajien on ilmoitettava EETS:n käyttäjille välittömästi kaikista hänen tiliinsä liittyvistä tietulli-ilmoituksen tekemättä jättämisestä ja annettava hänelle tilaisuus korjata tilanne ennen täytäntöönpanotoimiin ryhtymistä, jos se on kansallisen lainsäädännön mukaan mahdollista.

3 artikla

EETS-tietullikohteen määritys

Direktiivin (EU) 2019/520 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun EETS-tietullikohteen määritykseen on sisällyttävä ainakin tämän täytäntöönpanoasetuksen liitteessä II luetellut asiat, ja sen on täytettävä mainitussa liitteessä säädetyt vaatimukset.

4 artikla

EETS:ään osallistuvien tehtävät ja rajapinnat

1.   Tietullioperaattoreiden ja EETS-palveluntarjoajien on otettava käyttöön yhteisiä rajapintoja ja tiedonsiirtokäytäntöjä tämän täytäntöönpanoasetuksen liitteen I vaatimusten mukaisesti. EETS-palveluntarjoajien on annettava yhteentoimivien tiedonsiirtokanavien kautta tietullioperaattoreille suojatut tiedot tietullioperaatioista ja valvonnasta/täytäntöönpanosta sovellettavien teknisten eritelmien mukaisesti.

2.   EETS-palveluntarjoajien on varmistettava, että tietullioperaattorit voivat havaita helposti ja yksiselitteisesti, onko niiden tietullikohteessa, jossa edellytetään ajoneuvolaitteiden käyttöä, liikkuva ja väitetysti EETS:ää käyttävä ajoneuvo varustettu hyväksytyillä ja oikein toimivilla EETS:n ajoneuvolaitteilla, jotka antavat paikkansapitävät tiedot.

3.   EETS:n ajoneuvolaitteissa on oltava käyttöliittymä, joka ilmoittaa käyttäjälle ajoneuvolaitteiden toimivan tarkoitetulla tavalla sekä rajapinta tietullin muuttuvien perusteiden ilmoittamista ja niitä koskevien asetusten tekemistä varten.

5 artikla

Eritelmien mukaisuus ja käyttöönsoveltuvuus

Yhteentoimivuuden osatekijöiden eritelmien mukaisuus ja käyttöönsoveltuvuus arvioidaan tämän täytäntöönpanoasetuksen liitteen III mukaisesti.

6 artikla

Kumoaminen

Kumotaan päätös 2009/750/EY 19 päivästä lokakuuta 2021 alkaen.

7 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 19 päivästä lokakuuta 2021.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä marraskuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 91, 29.3.2019, s. 45.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/58/EY, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2002, henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla (EYVL L 201, 31.7.2002, s. 37).

(4)  Komission päätös 2009/750/EY, tehty 6 päivänä lokakuuta 2009, eurooppalaisen sähköisen tietullipalvelun ja sen teknisten osien määrittelystä (EUVL L 268, 13.10.2009, s. 11).


LIITE I

EUROOPPALAISEN SÄHKÖISEN TIETULLIPALVELUN RAJAPINNAT

Eurooppalaisen sähköisen tietullipalvelun (EETS) tarjoajien ja tietullioperaattorien on käytettävä seuraavia sähköisiä rajapintoja:

1.

EETS-palveluntarjoajan ajoneuvolaitteiden ja tietullioperaattorin kiinteiden tai mobiililaitteiden tienvarren radiorajapinnat. Ajoneuvolaitteiden ja tietullioperaattorin kiinteiden ja mobiilien tienvarsilaitteiden välisten standardoitujen tienvarren sähköisten rajapintojen on tuettava vähintään seuraavia:

a)

DSRC-tekniikalla (erikoistunut lyhyen kantaman tiedonsiirto) toteutettavat veloitustapahtumat, jotka täyttävät seuraavat vaatimukset:

i)

EETS-palveluntarjoajien ajoneuvolaitteet tukevat EN 15509:2014 ‐standardia (1) sekä yhteentoimivuuteen liittyviä ETSI ES 200674-1 V2.4.1 -standardin (2) lausekkeita.

ii)

tietullioperaattorien kiinteät ja mobiilit tienvarsilaitteet tukevat EN 15509:2014 -standardia. Italiassa tietullioperaattorien kiinteät ja mobiilit tienvarsilaitteet voivat sen sijaan tukea yhteentoimivuuteen liittyviä ETSI ES 200674-1 V2.4.1 -standardin lausekkeita;

b)

reaaliaikaiset vaatimustenmukaisuuden tarkastukset EN ISO 12813:2015 ‐standardin (3) mukaisesti;

c)

paikannuksen tukeminen (tarvittaessa) EN ISO 13141:2015 -standardin (4) mukaisesti.

EETS:n ajoneuvolaitteiden on oltava 1 kohdan a alakohdan, 1 kohdan b alakohdan ja 1 kohdan c alakohdan mukaisia. Kevyiden ajoneuvojen EETS:n ajoneuvolaitteiden on oltava 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen säännösten mukaisia siten kuin direktiivin (EU) 2019/520 3 artiklan 6 kohdassa tarkoitetaan.

Tietullioperaattorit voivat soveltaa kiinteisiin tai mobiileihin tienvarsilaitteisiinsa mitä tahansa 1 kohdan a alakohdassa, 1 kohdan b alakohdassa, 1 kohdan c alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitettuja säännöksiä omien tarpeidensa mukaisesti.

Silloin kun tietullioperaattori ottaa tienvarsilaitteiden ja ajoneuvolaitteiden välisen rajapinnan osalta käyttöön uuden standardiversion, rajapinnan on edelleen tuettava standardin aiempaa versiota rajoitetun ajan, jotta tietullioperaattorin sähköinen tietullien keräämisjärjestelmä olisi jatkuvasti yhteensopiva käytössä olevien ajoneuvolaitteiden kanssa. Tullioperaattorin on julkistettava kyseisen ajan kesto EETS-tietullikohteensa määrityksessä, eikä aika saa olla kahta vuotta lyhyempi.

2.

Tietullioperaattorin kiinteiden tai mobiilien tienvarsilaitteiden yhteydessä olevat sähköoptiset kuvausjärjestelmät, jotka mahdollistavat rekisterikilven automaattisen tunnistamisen (ANPR), tietullijärjestelmissä, joissa ei edellytetä ajoneuvolaitteiden asentamista ja käyttöä.

3.

Sähköiset rajapinnat asianomaisten taustajärjestelmien kanssa.

Tietullioperaattorit saavat ottaa käyttöön ainoastaan ne rajapinnan osat, jotka liittyvät niiden vastuulla olevassa EETS-tietullikohteessa käytettyyn tekniikkaan (GNSS, DSRC ja/tai ANPR).

3.1

Sekä EETS-palveluntarjoajien että tietullioperaattorien on otettava käyttöön seuraavat taustajärjestelmän rajapinnat riippumatta siitä, mitä tekniikkaa EETS-tietullikohteessa käytetään:

a)

tietojen toimittaminen tietullioperaattoreilta EETS-palveluntarjoajille poikkeustilanteiden käsittelyä varten;

b)

EETS:n käyttäjiä koskevien luettelojen vaihto EETS-palveluntarjoajien ja tietullioperaattorien välillä;

c)

suojattujen objektien vaihto;

d)

tietullin perustietojen vaihto;

e)

valinnaisena maksupyyntöjen vaihto hyväksytyn liiketoimintamallin mukaisesti.

3.2

Sekä EETS-palveluntarjoajien että tietullioperaattorien on otettava lisäksi käyttöön seuraavat taustajärjestelmän rajapinnat niiden EETS-tietullikohteiden osalta, joiden yhteydessä käytetään GNSS-tekniikkaa:

a)

maailmanlaajuisen satelliittinavigointijärjestelmän (GNSS) tietulli-ilmoitusten toimitus ja validointi;

b)

valinnaisena maksuilmoitusten vaihto hyväksytyn liiketoimintamallin mukaisesti;

c)

valinnaisena laskutuserittelyjen vaihto hyväksytyn liiketoimintamallin mukaisesti.

3.3

Sekä EETS-palveluntarjoajien että tietullioperaattorien on lisäksi otettava käyttöön seuraavat taustajärjestelmän rajapinnat niiden EETS-tietullikohteiden osalta, joiden yhteydessä käytetään DSRC-tekniikkaa:

a)

laskutuserittelyjen vaihto;

b)

valinnaisena maksupyyntöjen vaihto DSRC-tekniikalla toteutettujen veloitustapahtumien perusteella.

3.4

Sekä EETS-palveluntarjoajien että tietullioperaattorien on lisäksi otettava käyttöön seuraavat taustajärjestelmän rajapinnat niiden EETS-tietullikohteiden osalta, joiden yhteydessä käytetään ANPR-tekniikkaa:

a)

valinnaisena laskutuserittelyjen vaihto;

b)

valinnaisena maksupyyntöjen vaihto ANPR-tekniikalla toteutettujen veloitustapahtumien perusteella.

Tietullioperaattorin taustajärjestelmän ja EETS-palveluntarjoajan taustajärjestelmän välisten, DSRC- ja GNSS-tekniikkaa käyttävien sähköisten rajapintojen on oltava CEN/TS 16986:2016 -standardin (5), sellaisena kuin se on oikaistuna CEN/TS 16986:2016/AC:2017 -standardilla, mukaisia, viimeistään viiden vuoden kuluttua tämän täytäntöönpanoasetuksen soveltamispäivästä. Silloin kun tietullioperaattori tai EETS-palveluntarjoaja ottaa käyttöön uuden standardiversion, sen on edelleen tuettava standardin aiemman version kanssa yhteensopivaa tietojen vaihtoa rajoitetun, vähintään kaksi vuotta kestävän ajan, jotta taustajärjestelmien yhteensopivuus säilyisi yhtäjaksoisesti.


(1)  Electronic fee collection – Interoperability application profile for DSRC (Sähköinen maksunkeräys – Yhteentoimivuuden sovellusprofiili lyhyen kantaman tiedonsiirrolle).

(2)  Intelligent Transport Systems (ITS); Road Transport and Traffic Telematics (RTTT); Dedicated Short Range Communications (DSRC). Part 1: Technical characteristics and test methods for High Data Rate (HDR) data transmission equipment operating in the 5,8 GHz Industrial, Scientific and Medical (ISM) band. (Älykkäät liikennejärjestelmät (ITS); Tieliikenteen ja liikenteen telematiikka (RTTT); Erikoistunut lyhyen kantaman tiedonsiirto (DSRC); Osa 1. Tekniset ominaisuudet ja testausmenetelmät korkeaa tiedonsiirtonopeutta (HDR) käyttäville tiedonsiirtolaitteille 5,8 GHz:n ISM-kaistalla (teollinen, tieteellinen ja lääketieteellinen)).

(3)  Electronic fee collection – Compliance check communication for autonomous systems. (Sähköinen maksunkeräys – Tiedonsiirto vaatimustenmukaisuustarkastuksesta autonomisissa järjestelmissä).

(4)  Electronic fee collection – Localisation augmentation communication for autonomous systems. (Sähköinen maksunkeräys – Tiedonsiirto paikannuksen tukemisesta autonomisissa järjestelmissä).

(5)  Electronic Fee Collection – Interoperable application profiles for information exchange between Service Provision and Toll Charging. (Sähköinen maksunkeräys – Yhteensopivat sovellusprofiilit palveluntarjonnan ja tietullin veloituksen välistä tiedonvaihtoa varten).


LIITE II

EUROOPPALAISEN SÄHKÖISEN TIETULLIPALVELUN TIETULLIKOHTEEN MÄÄRITYKSEN VÄHIMMÄISSISÄLTÖ

Eurooppalaisen sähköisen tietullipalvelun (EETS) tietullikohteen määrityksessä on oltava seuraavat tiedot:

1.

Selvitys menettelyllisistä ehdoista, jotka eivät saa olla syrjiviä ja joihin on sisällyttävä ainakin:

a)

tietullitapahtuman periaatteet (varmennusparametrit, tietullin perustiedot, mustat listat jne.);

b)

menettelyt ja palvelutasosopimus (missä muodossa tietulli-ilmoitusten tiedot ja laskutustiedot annetaan, milloin ja kuinka usein tietulli-ilmoitusten tiedot on toimitettava, puuttuvien tai virheellisten tietullien hyväksytty prosenttiosuus, tietulli-ilmoitusten tietojen tarkkuus, toimintavalmiustaso jne.);

c)

laskutusperiaatteet;

d)

maksuperiaatteet;

e)

viittaus asiaankuuluvaan sovitteluelimeen ja sen toimivalta riidoissa, jotka koskevat EETS-palveluntarjoajien ja pääasiallisen palveluntarjoajan korvauksia;

f)

kaupalliset ehdot.

1.1

Selvitys kaupallisista ehdoista, joissa on ilmoitettava ainakin seuraavat EETS-palveluntarjoajiin sovellettavat seikat:

a)

mahdollinen sovellettava kiinteä maksu, joka perustuu tietullioperaattorille EETS-vaatimusten mukaisen järjestelmän tarjoamisesta, toiminnasta ja ylläpidosta aiheutuneisiin kustannuksiin. Tietullioperaattori ei saa määrätä EETS-palveluntarjoajille kiinteää maksua kyseisten kustannusten perusteella, jos EETS-vaatimusten mukaisen järjestelmän tarjoamisesta, toiminnasta ja ylläpidosta aiheutuneet kustannukset on sisällytetty tietulliin;

b)

mahdollinen sovellettava EETS-palveluntarjoajien maksettava kiinteä maksu, joka perustuu direktiivin (EU) 2019/520 2 artiklan 20 kohdassa tarkoitetun akkreditointimenettelyn kustannuksiin, mukaan lukien yhteentoimivuuden osatekijöiden eritelmien mukaisuuden tai käyttöönsoveltuvuuden arvioinnin kustannukset;

c)

mahdolliset sovellettavat vaatimukset pankkitakauksesta tai vastaavasta rahoitusvälineestä, joka ei saa ylittää EETS-palveluntarjoajan tietullitapahtumista kyseisen tietullikohteen osalta maksamaa kuukausittaista keskimäärää. Kyseinen määrä lasketaan EETS-palveluntarjoajan tietullitapahtumista edellisvuoden aikana kyseisen tietullikohteen osalta maksaman kokonaismäärän perusteella. Uusien EETS-palveluntarjoajien ja uusien tietullikohteiden osalta määrä lasketaan EETS-palveluntarjoajalle kyseisen tietullikohteen osalta laskutuskaudella maksettavaksi tulevien tietullitapahtumien ennakoidun keskiarvon perusteella EETS-palveluntarjoajan liiketoimintasuunnitelmassa kulloisenkin tietullikohteen osalta arvioidun sopimusten lukumäärän ja sopimuskohtaisen keskimääräisen tietullin pohjalta.

1.2

Kaupallisiin ehtoihin on myös sisällyttävä ainakin kuvaus seikoista, joiden avulla on määritelty tietullioperaattorin EETS-palveluntarjoajalle maksama kiinteä ja/tai muuttuva korvaus. Korvaus voi vaihdella seuraavien tekijöiden mukaan:

a)

EETS-palveluntarjoajan tietullioperaattorin puolesta keräämän tietullin määrä;

b)

asianomaisen tietullioperaattorin EETS-tietullikohteessa käytössä olevien EETS-palveluntarjoajan toimittamien aktiivisten ajoneuvolaitteiden määrä;

c)

tapauksen mukaan tietullitapahtumien lukumäärä tai ajoneuvolaitteiden ja EETS-palveluntarjoajan taustajärjestelmän välisen matkaviestinnän kustannuksia koskeva muu maininta;

d)

laskut, jotka EETS-palveluntarjoaja on toimittanut EETS:n käyttäjille asianomaisen EETS-tietullikohteen käytöstä maksettavien tietullien osalta;

e)

tietullioperaattorin EETS-palveluntarjoajalle ulkoistamien muiden palvelujen luonne.

1.3

Tietullikohteen määritykseen on myös sisällyttävä kuvaus pääasiallisen palveluntarjoajan sellaisista erityisvaatimuksista ja velvollisuuksista, jotka poikkeavat EETS-palveluntarjoajien vastaavista ja jotka oikeuttavat mahdolliset eroavuudet pääasiallisen palveluntarjoajan korvauksessa EETS-palveluntarjoajien korvaukseen verrattuna.

2.

Selvitys, jossa määritellään etukäteen vaiheet EETS-palveluntarjoajan akkreditoinnille EETS-tietullikohteeseen sekä alustavasti akkreditointimenettelyn kesto. Selvityksessä on esitettävä kokonaisuudessaan menettely yhteentoimivuuden osatekijöiden eritelmien mukaisuuden ja käyttöönsoveltuvuuden arviointia varten. Siinä on esitettävä luettelo vaadituista todistuksista ja laboratorio- ja kenttätesteistä ja niiden alustavista kustannuksista sekä eritelmien mukaisuutta kuvaavat mitattavissa olevat perusteet tai parametrit.

Selvityksessä on annettava viittaukset kaikkiin sovellettaviin kansainvälisiin tai eurooppalaisiin standardeihin, jotka koskevat sähköisiä tulleja ja niiden soveltamiseen liittyviä poikkeuksia EETS-tietullikohteessa. Siinä on myös täsmennettävä kaikki sellaiset EETS-tietullikohteita erityisesti koskevat tekniset vaatimukset, joita kansainväliset tai eurooppalaiset standardit eivät kata.

Samaa hyväksymismenettelyä on sovellettava kaikkiin EETS-palveluntarjoajiin.

3.

Selvitys, jossa esitetään tietullin perustiedot.


LIITE III

YHTEENTOIMIVUUDEN OSATEKIJÖIDEN ERITELMIEN MUKAISUUS JA KÄYTTÖÖNSOVELTUVUUS

Eritelmien mukaisuus

Ennen yhteentoimivuuden osatekijöiden (mukaan lukien tienvarsilaitteet ja rajapinnat) markkinoille saattamista on osoitettava, että ne ovat direktiivin (EU) 2019/520 15 artiklan 4 kohdassa ja 15 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen vaatimusten ja kaikkien asiaankuuluvien teknisten eritelmien ja standardien mukaisia, jommallakummalla seuraavista vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyistä, joka on mukautettu alan ominaispiirteisiin päätöksessä N:o 768/2008/EY (1) säädettyjen moduulien perusteella:

a)

sisäinen tuotannonvalvonta, joka esitetään I jaksossa (moduuli A);

b)

EU-tyyppitarkastus, joka esitetään II jaksossa (moduuli B) ja sen jälkeen sisäiseen tuotannonvalvontaan perustuva tyypinmukaisuus, joka esitetään III jaksossa (moduuli C).

I   Moduuli A – Sisäinen tuotannonvalvonta

Sisäinen tuotannonvalvonta on vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely, jossa valmistaja täyttää a, b ja c kohdassa säädetyt velvollisuudet ja varmistaa ja vakuuttaa yksinomaisella vastuullaan, että kyseiset yhteentoimivuuden osatekijät täyttävät direktiivin (EU) 2019/520 15 artiklan 4 kohdassa ja 15 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut vaatimukset.

a)

Tekniset asiakirjat

Valmistajan on laadittava tekniset asiakirjat. Asiakirjojen perusteella on voitava arvioida, onko yhteentoimivuuden osatekijä asiaankuuluvien vaatimusten mukainen, ja niihin on sisällyttävä asianmukainen analyysi ja arviointi riskistä tai riskeistä. Teknisissä asiakirjoissa on täsmennettävä sovellettavat vaatimukset, ja niiden on katettava yhteentoimivuuden osatekijän suunnittelu, valmistus ja toiminta siinä määrin kuin se on olennaista arvioinnin kannalta. Teknisten asiakirjojen on sisällettävä soveltuvin osin ainakin seuraavat osatekijät:

i)

yhteentoimivuuden osatekijän yleinen kuvaus,

ii)

rakenne- ja valmistuspiirustukset sekä komponenttien, osalaitteistojen, piirien jne. kaaviot,

iii)

kuvaukset ja selitykset, jotka selvittävät näitä piirustuksia ja kaavioita sekä yhteentoimivuuden osatekijän toimintaa,

iv)

viittaus rajapintojen luokkaan liitteen I mukaisesti,

v)

luettelo standardeista ja/tai muista merkityksellisistä teknisistä eritelmistä, joita on sovellettu täysimääräisesti tai osittain, sekä kuvaukset ratkaisuista, joilla pyritään täyttämään I jaksossa tarkoitetut vaatimukset,

vi)

suoritettujen suunnittelulaskelmien ja tarkastusten tulokset jne. ja

vii)

testiraportit.

b)

Valmistus

Valmistajan on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että valmistusprosessilla ja sen valvonnalla taataan, että valmistettavat yhteentoimivuuden osatekijät ovat a kohdassa tarkoitettujen teknisten asiakirjojen ja osatekijöihin sovellettavien säädösten vaatimusten mukaisia.

c)

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Valmistajan on laadittava kirjallinen EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus yhteentoimivuuden osatekijän mallille ja pidettävä se yhdessä teknisten asiakirjojen kanssa kansallisten viranomaisten saatavilla kymmenen vuoden ajan sen jälkeen, kun yhteentoimivuuden osatekijä on saatettu markkinoille. EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on yksilöitävä yhteentoimivuuden osatekijä, jota varten se on laadittu.

Jäljennös EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on toimitettava pyynnöstä asiasta vastaaville viranomaisille.

d)

Valtuutettu edustaja

Valmistajan valtuutettu edustaja voi täyttää valmistajan puolesta ja hänen vastuullaan b kohdassa säädetyt valmistajan velvollisuudet edellyttäen, että ne on eritelty toimeksiannossa.

II   Moduuli B – EU-tyyppitarkastus

1.

EU-tyyppitarkastus on se vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyn osa, jossa ilmoitettu laitos tutkii yhteentoimivuuden osatekijän teknisen suunnittelun sekä varmistaa ja vakuuttaa, että yhteentoimivuuden osatekijän tekninen suunnittelu täyttää siihen sovellettavan säädöksen vaatimukset.

2.

EU-tyyppitarkastus voidaan toteuttaa yhdellä seuraavista tavoista:

aiottua tuotantoa edustavan valmiin yhteentoimivuuden osatekijän näytteen tarkastus (tuotantotyyppi),

yhteentoimivuuden osatekijän teknisen suunnittelun asianmukaisuuden arviointi 3 kohdassa tarkoitettujen teknisten asiakirjojen ja niitä tukevan aineiston tarkastelun perusteella sekä yhteentoimivuuden osatekijän yhden tai useamman kriittisen osan aiottua tuotantoa edustavien näytteiden tarkastus (tuotantotyypin ja suunnittelutyypin yhdistelmä),

yhteentoimivuuden osatekijän teknisen suunnittelun asianmukaisuuden arviointi 3 kohdassa tarkoitettujen teknisten asiakirjojen ja niitä tukevan aineiston tarkastelun perusteella ilman näytteiden tarkastusta (suunnittelutyyppi).

3.

Valmistaja tekee EU-tyyppitarkastusta koskevan hakemuksen yhdelle valitsemalleen ilmoitetulle laitokselle.

Hakemuksessa on oltava

a)

valmistajan nimi ja osoite sekä valtuutetun edustajan nimi ja osoite, jos tämä tekee hakemuksen;

b)

kirjallinen vakuutus siitä, ettei samaa hakemusta ole tehty toiselle ilmoitetulle laitokselle;

c)

tekniset asiakirjat, joiden perusteella on voitava arvioida, onko yhteentoimivuuden osatekijä säädöksen sovellettavien vaatimusten mukainen, ja niihin on sisällyttävä asianmukainen analyysi ja arviointi risk(e)istä. Teknisissä asiakirjoissa on täsmennettävä sovellettavat vaatimukset, ja niiden on katettava yhteentoimivuuden osatekijän suunnittelu, valmistus ja toiminta siinä määrin kuin se on olennaista arvioinnin kannalta. Teknisten asiakirjojen on sisällettävä mahdollisuuksien mukaan ainakin seuraavat osatekijät:

i)

yhteentoimivuuden osatekijän yleinen kuvaus,

ii)

rakenne- ja valmistuspiirustukset sekä komponenttien, osalaitteistojen, piirien jne. kaaviot,

iii)

kuvaukset ja selitykset, jotka selvittävät näitä piirustuksia ja kaavioita sekä yhteentoimivuuden osatekijän toimintaa,

iv)

luettelo yhdenmukaistetuista standardeista ja/tai muista asianmukaisista teknisistä eritelmistä, joiden viitetiedot on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja joita on sovellettu kokonaan tai osittain, ja kuvaukset ratkaisuista, jotka on valittu säädöksen olennaisten vaatimusten täyttämiseksi, jos näitä yhdenmukaistettuja standardeja ei ole sovellettu. Osittain sovellettujen yhdenmukaistettujen standardien tapauksessa teknisissä asiakirjoissa on täsmennettävä osat, joita on sovellettu,

v)

suoritettujen suunnittelulaskelmien ja tarkastusten tulokset jne. ja

vi)

testiraportit;

d)

aiottua tuotantoa edustavat näytteet. Ilmoitettu laitos voi pyytää lisänäytteitä, jos ne ovat tarpeen testausohjelman suorittamiseksi;

e)

teknisen suunnitteluratkaisun asianmukaisuutta tukeva aineisto. Tässä aineistossa on mainittava kaikki asiaankuuluvat asiakirjat, joita on käytetty, erityisesti siinä tapauksessa, että asiaankuuluvia yhdenmukaistettuja standardeja ja/tai teknisiä eritelmiä ei ole sovellettu kokonaisuudessaan. Aineistoon on sisällytettävä tarvittaessa niiden testien tulokset, jotka valmistaja on tehnyt asianmukaisessa laboratoriossaan tai jotka on teetetty valmistajan puolesta ja tämän vastuulla jossain toisessa testilaboratoriossa.

4.

Ilmoitetun laitoksen on

yhteentoimivuuden osatekijän osalta:

4.1

tutkittava tekniset asiakirjat ja niitä tukeva aineisto yhteentoimivuuden osatekijän teknisen suunnittelun asianmukaisuuden arvioimiseksi;

näytteen (näytteiden) osalta:

4.2

varmennettava, että näyte (näytteet) on valmistettu teknisten asiakirjojen mukaisesti, sekä yksilöitävä ne osat, jotka on suunniteltu asiaa koskevien yhdenmukaistettujen standardien ja/tai teknisten eritelmien sovellettavien määräysten mukaisesti, samoin kuin osat, joiden suunnittelussa ei ole noudatettu näiden standardien asiaa koskevia määräyksiä;

4.3

tehtävä tai teetettävä asianmukaiset tarkastukset ja testit sen tarkastamiseksi, että ratkaisuja on sovellettu oikein silloin, kun valmistaja on valinnut asiaa koskevissa yhdenmukaistetuissa standardeissa ja/tai teknisissä eritelmissä esitettyjen ratkaisujen soveltamisen;

4.4

tehtävä tai teetettävä asianmukaiset tarkastukset ja testit sen tarkastamiseksi, täyttävätkö valmistajan soveltamat ratkaisut säädöksen vastaavat olennaiset vaatimukset silloin, kun asiaa koskevissa yhdenmukaistetuissa standardeissa ja/tai teknisissä eritelmissä esitettyjä ratkaisuja ei ole sovellettu;

4.5

sovittava valmistajan kanssa paikka, jossa tarkastukset ja testit tehdään.

5.

Ilmoitetun laitoksen on laadittava arviointiraportti, johon kirjataan 4 kohdan mukaisesti toteutetut toimet ja niiden tulokset. Ilmoitettu laitos voi julkistaa raportin sisällön joko kokonaan tai osittain ainoastaan valmistajan suostumuksella, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sen velvoitteita ilmoittamisesta vastaavia viranomaisia kohtaan.

6.

Jos tyyppi täyttää erityissäädöksen vaatimukset, joita sovelletaan asianomaiseen yhteentoimivuuden osatekijään, ilmoitetun laitoksen on annettava valmistajalle EU-tyyppitarkastustodistus. Todistuksessa on oltava valmistajan nimi ja osoite, tarkastuksessa tehdyt päätelmät, (mahdolliset) todistuksen voimassaoloa koskevat edellytykset ja hyväksytyn tyypin tunnistamiseen tarvittavat tiedot. Todistukseen voidaan liittää yksi tai useampia liitteitä.

Todistuksessa ja sen liitteissä on oltava kaikki asiaankuuluvat tiedot, jotta voidaan arvioida, ovatko valmistetut yhteentoimivuuden osatekijät tarkastetun tyypin mukaisia, ja jotta käytön aikainen valvonta on mahdollista.

Jos tyyppi ei täytä säädöksen sovellettavia vaatimuksia, ilmoitetun laitoksen on kieltäydyttävä antamasta EU-tyyppitarkastustodistusta ja ilmoitettava siitä hakijalle sekä esitettävä yksityiskohtaiset perustelut todistuksen epäämiselle.

7.

Ilmoitetun laitoksen on arvioinneissaan pysyttävä ajan tasalla yleisesti tunnustetussa kehityksen tasossa mahdollisesti tapahtuvista muutoksista, jotka viittaavat siihen, että hyväksytty tyyppi ei ehkä enää vastaa säädöksen sovellettavia vaatimuksia, ja määritettävä, edellyttävätkö tällaiset muutokset lisätutkimuksia. Jos näin on, ilmoitetun laitoksen on ilmoitettava asiasta valmistajalle.

Valmistajan on ilmoitettava ilmoitetulle laitokselle, joka pitää hallussaan EU-tyyppitarkastustodistusta koskevia teknisiä asiakirjoja, kaikista hyväksyttyyn tyyppiin tehdyistä muutoksista, jotka voivat vaikuttaa siihen, onko yhteentoimivuuden osatekijä säädöksen olennaisten vaatimusten mukainen, tai voivat vaikuttaa todistuksen voimassaoloa koskeviin edellytyksiin. Tällaiset muutokset vaativat lisähyväksynnän, joka annetaan alkuperäiseen EU-tyyppitarkastustodistukseen tehtävän lisäyksen muodossa.

8.

Kunkin ilmoitetun laitoksen on ilmoitettava omille ilmoittamisesta vastaaville viranomaisilleen EU-tyyppitarkastustodistuksista ja/tai niiden lisäyksistä, jotka se on antanut tai peruuttanut, ja sen on annettava säännöllisesti tai pyynnöstä omien ilmoittamisesta vastaavien viranomaistensa saataville luettelo todistuksista ja/tai niiden lisäyksistä, jotka on evätty tai peruutettu toistaiseksi tai joita on muutoin rajoitettu.

Kunkin ilmoitetun laitoksen on ilmoitettava muille ilmoitetuille laitoksille EU-tyyppitarkastustodistuksista ja/tai niiden lisäyksistä, jotka se on evännyt, peruuttanut tai peruuttanut toistaiseksi tai joita se on muutoin rajoittanut, ja pyynnöstä niistä todistuksista ja/tai niiden lisäyksistä, jotka se on antanut.

Komissio, jäsenvaltiot ja muut ilmoitetut laitokset voivat pyynnöstä saada jäljennöksen EU-tyyppitarkastustodistuksista ja/tai niiden lisäyksistä. Komissio ja jäsenvaltiot voivat pyynnöstä saada jäljennöksen teknisistä asiakirjoista ja ilmoitetun laitoksen suorittamien tutkimusten tuloksista. Ilmoitetun laitoksen on säilytettävä jäljennös EU-tyyppitarkastustodistuksesta, sen liitteistä ja lisäyksistä sekä teknisistä asiakirjoista, valmistajan toimittamat asiakirjat mukaan luettuina, todistuksen voimassaolon päättymiseen saakka.

9.

Valmistajan on pidettävä kansallisten viranomaisten saatavilla jäljennös EU-tyyppitarkastustodistuksesta, sen liitteistä ja lisäyksistä sekä teknisistä asiakirjoista kymmenen vuoden ajan sen jälkeen, kun yhteentoimivuuden osatekijä on saatettu markkinoille.

10.

Valmistajan valtuutettu edustaja voi tehdä 3 kohdassa tarkoitetun hakemuksen ja täyttää 7 ja 9 kohdassa säädetyt velvoitteet edellyttäen, että ne on eritelty toimeksiannossa.

III   Moduuli C – Sisäiseen tuotannonvalvontaan perustuva tyypinmukaisuus

1.

Sisäiseen tuotannonvalvontaan perustuva tyypinmukaisuus on se vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyn osa, jossa valmistaja täyttää 2 ja 3 kohdassa säädetyt velvoitteet sekä varmistaa ja vakuuttaa, että kyseiset yhteentoimivuuden osatekijät ovat EU-tyyppitarkastustodistuksessa kuvatun tyypin mukaisia ja täyttävät niihin sovellettavat säädöksen vaatimukset.

2.

Valmistus

Valmistajan on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että valmistusprosessilla ja sen valvonnalla taataan, että valmistetut yhteentoimivuuden osatekijät ovat EU-tyyppitarkastustodistuksessa kuvatun hyväksytyn tyypin ja niihin sovellettavien säädöksen vaatimusten mukaisia.

3.

Yhdenmukaisuusmerkintä ja vaatimustenmukaisuusvakuutus

3.1

Valmistajan on kiinnitettävä vaadittu yhdenmukaisuusmerkintä säädöksen edellyttämällä tavalla kuhunkin yksittäiseen yhteentoimivuuden osatekijään, joka on EU-tyyppitarkastustodistuksessa kuvatun tyypin mukainen ja täyttää säädöksen sovellettavat vaatimukset.

3.2

Valmistajan on laadittava kirjallinen vaatimustenmukaisuusvakuutus yhteentoimivuuden osatekijän mallille ja pidettävä se kansallisten viranomaisten saatavilla kymmenen vuoden ajan sen jälkeen, kun yhteentoimivuuden osatekijä on saatettu markkinoille. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on yksilöitävä yhteentoimivuuden osatekijän malli, jota varten se on laadittu.

Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen jäljennös on toimitettava pyynnöstä asiasta vastaaville viranomaisille.

4.

Valtuutettu edustaja

Valmistajan valtuutettu edustaja voi täyttää valmistajan puolesta ja hänen vastuullaan 3 kohdassa säädetyt valmistajan velvoitteet edellyttäen, että ne on eritelty toimeksiannossa.

IV   Testieritelmät

Vaatimustenmukaisuuden arviointia tämän täytäntöönpanoasetuksen liitteessä I olevassa 1 kohdassa ja direktiivin (EU) 2019/520 5 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen vaatimusten noudattamisen osalta voidaan arvioida soveltamalla seuraavia testieritelmiä:

tämän täytäntöönpanoasetuksen liitteessä I olevan 1 kohdan a alakohta, joka liittyy DSRC-veloitustapahtumiin: EN 15876-1:2016 (2), ETSI TS 102 708-1-1:2010 (3), ETSI TS 102 708-1-2:2010 (4), ETSI TS 102 708-2-1:2013 (5) ja ETSI TS 102 708-2-2:2018 (6),

tämän täytäntöönpanoasetuksen liitteessä I olevan 1 kohdan b alakohta, joka liittyy reaaliaikaisiin vaatimustenmukaisuuden tarkastuksiin: EN ISO 13143-1:2016 (7);

tämän täytäntöönpanoasetuksen liitteessä I olevan 1 kohdan c alakohta, joka liittyy paikannuksen tukemiseen: EN ISO 13140-1:2016 (8).

V   Käyttöönsoveltuvuus (palvelun yhteentoimivuus)

Yhteentoimivuuden osatekijöiden käyttöönsoveltuvuus arvioidaan pitämällä osatekijöitä toiminnassa palvelun aikana integroituna edustavasti sellaisten tietullioperaattorien EETS-tietullijärjestelmään (mukaan lukien testiympäristöt), joiden tietullikohteessa kyseisten ajoneuvolaitteiden on liikuttava tietyn toimintajakson aikana. Käyttöönsoveltuvuuden arviointiin voi sisältyä EETS-tietullikohteen määrityksessä ennalta määriteltyjä testejä taikka pilotteja, joissa on mukana todellisia käyttäjiä. Tietullioperaattorin tai sen valtuutetun edustajan ja EETS-palveluntarjoajan, valmistajan tai valtuutetun edustajan sekä sen ilmoitetun laitoksen, jolle EETS-palveluntarjoaja on osoittanut hakemuksensa, on noudatettava jokaista käyttöönsoveltuvuuden arvioinnin vaihetta soveltamalla mitattavissa olevia perusteita tai parametreja, jotka on määritelty EETS-tietullikohteen määrityksessä liitteen II mukaisesti.

Kyseisen arvioinnin suorittamiseksi käyttäen käytönaikaisia kokemuksia osatekijöiden käytönaikaisen yhteentoimivuuden osoittamiseksi valmistajan, EETS-palveluntarjoajan tai valtuutetun edustajan on joko tehtävä yhteistyötä suoraan tietullioperaattorien kanssa tai tehtävä hakemus jollekin ilmoitetulle laitokselle a ja b kohdassa esitettyjä vaatimuksia noudattaen. Asianomainen tietullioperaattori voi edellyttää, että testit ja/tai pilotit toteutetaan käyttäen kyseisen tietullioperaattorin käyttöön antamaa infrastruktuuria riippumatta siitä, tekeekö EETS-palveluntarjoaja yhteistyötä suoraan tietullioperaattorin kanssa vai osoittaako se hakemuksen jollekin ilmoitetulle laitokselle.

a)

Jos EETS-palveluntarjoaja tekee yhteistyötä suoraan sen yhden tai useamman tietullioperaattorin kanssa, jonka tietullikohteessa ajoneuvolaitteet tulevat liikkumaan,

valmistajan, EETS-palveluntarjoajan tai valtuutetun edustajan on

1)

järjestettävä testit tai otettava käyttöön yksi tai useampi yhteentoimivuuden osatekijää (osatekijöitä) edustava tuoteyksikkö sen mukaan, mitä tietullioperaattorit edellyttävät;

2)

seurattava yhteentoimivuuden osatekijän tai osatekijöiden käytönaikaista toimintaa tietullioperaattori(e)n hyväksymässä ja valvomassa menettelyssä;

3)

annettava tietullioperaattor(e)ille näyttö siitä, että yhteentoimivuuden osatekijät täyttävät kaikki kyseis(t)en tietullioperaattori(e)n yhteentoimivuusvaatimukset;

4)

laadittava käyttöönsoveltuvuusvakuutus tietullioperaattori(e)n antaman käyttöönsoveltuvuustodistuksen saatuaan. Käyttöönsoveltuvuusvakuutus kattaa tietullioperaattori(e)n arvion siitä, ovatko EETS:n yhteentoimivuuden osatekijät käyttöön soveltuvia kyseis(t)en tietullioperaattori(e)n EETS-ympäristössä;

tietullioperaattorin on

1)

määriteltävä selkeästi käytönaikaisiin kokemuksiin perustuvaa hyväksyntää koskeva ohjelma;

2)

hyväksyttävä menettely, jossa käytönaikaista toimintaa seurataan sen tietullikohteissa, ja suoritettava yksittäiset tarkastukset;

3)

arvioitava käytönaikainen yhteentoimivuus järjestelmäänsä nähden;

4)

annettava todistus käyttöönsoveltuvuudesta tietullikohteissaan, jos yhteentoimivuuden osatekijät toimivat hyväksyttävästi.

b)

Jos EETS-palveluntarjoaja osoittaa hakemuksen jollekin ilmoitetulle laitokselle, valmistajan, EETS-palveluntarjoajan tai valtuutetun edustajan on

1)

järjestettävä testit tai otettava käyttöön yksi tai useampi yhteentoimivuuden osatekijää (osatekijöitä) edustava tuoteyksikkö sen mukaan, mitä tietullioperaattorit edellyttävät ja täsmentävät;

2)

seurattava yhteentoimivuuden osatekijöiden käytönaikaista toimintaa kyseisen ilmoitetun laitoksen hyväksymässä ja valvomassa menettelyssä;

3)

annettava ilmoitetulle laitokselle näyttö siitä, että yhteentoimivuuden osatekijät täyttävät kaikki tietullioperaattori(e)n yhteentoimivuusvaatimukset; tähän sisältyvät myös käytönaikaisten kokemusten tulokset;

4)

laadittava EY-käyttöönsoveltuvuusvakuutus ilmoitetun laitoksen antaman käyttöönsoveltuvuustodistuksen saatuaan. EY-käyttöönsoveltuvuusvakuutus kattaa ilmoitetun laitoksen arvion/tarkastelun siitä, ovatko EETS:n yhteentoimivuuden osatekijät käyttöön soveltuvia valitun (valittujen) tietullioperaattori(e)n EETS-tietullikohteessa ja -ympäristössä ja – erityisesti rajapintojen tapauksessa – suhteessa teknisiin eritelmiin, varsinkin niihin toiminnallisiin teknisiin eritelmiin, joita tarkastus koskee;

Ilmoitetun laitoksen on

1)

otettava huomioon EY-vakuutus eritelmien mukaisuudesta sekä tietullioperaattori(e)n EETS-tietullikohteen määrityksessä asetetut vaatimukset;

2)

organisoitava asiaankuuluvien tietullioperaattori(e)n kanssa tehtävä yhteistyö;

3)

tarkastettava tekninen dokumentaatio ja käytönaikaisiin kokemuksiin perustuvan hyväksynnän ohjelma;

4)

hyväksyttävä menettely, jossa käytönaikaista toimintaa seurataan, ja suoritettava erityinen valvonta;

5)

arvioitava käytönaikainen yhteentoimivuus tietullioperaattori(e)n järjestelmiin ja toimintaprosesseihin nähden;

6)

annettava käyttöönsoveltuvuustodistus, jos yhteentoimivuuden osatekijät toimivat tyydyttävästi;

7)

annettava selvitysraportti, jos yhteentoimivuuden osatekijä(t) ei(vät) toimi tyydyttävästi. Raportissa on myös tarkasteltava ongelmia, joita voi syntyä, elleivät tietullioperaattorin järjestelmät ja prosessit vastaa sovellettavia standardeja ja teknisiä eritelmiä. Raportissa on tarvittaessa annettava suosituksia ongelmien ratkaisemiseksi.

VI   Eritelmien mukaisuutta ja käyttöönsoveltuvuutta koskevien vakuutusten sisältö ja muoto

1.

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen sisältö

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on ilmoitettava, että direktiivin (EU) 2019/520 15 artiklan 4, 5 ja 6 kohdassa täsmennettyjen vaatimusten täyttyminen on osoitettu.

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen on noudatettava rakenteeltaan mallia, joka esitetään tämän jakson 2 kohdassa. Siinä on oltava osat, jotka täsmennetään tässä liitteessä esitetyissä asiaankuuluvissa moduuleissa, ja se on pidettävä jatkuvasti ajan tasalla. Se on käännettävä sen jäsenvaltion vaatimalle kielelle tai kielille, jonka markkinoille yhteentoimivuuden osatekijä saatetaan tai jonka markkinoilla se asetetaan saataville.

Laatimalla EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen valmistaja ottaa vastuun yhteentoimivuuden osatekijän vaatimustenmukaisuudesta.

2.

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen malli

1)

Nro … (yhteentoimivuuden osatekijän yksilöllinen tunniste):

2)

Valmistajan tai sen valtuutetun edustajan nimi ja osoite:

3)

Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan (tai asentajan) yksinomaisella vastuulla:

4)

Vakuutuksen kohde (jäljitettävyyden mahdollistava yhteentoimivuuden osatekijän tunniste. Voidaan liittää tarvittaessa valokuva):

5)

Edellä kuvattu vakuutuksen kohde on unionin asiaankuuluvan yhdenmukaistamislainsäädännön vaatimusten mukainen: …

6)

Viittaus niihin asiaankuuluviin yhdenmukaistettuihin standardeihin, joita on käytetty, tai viittaus eritelmiin, joiden perusteella vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu:

7)

Tarvittaessa ilmoitettu laitos… (nimi, numero) suoritti … (toimenpiteen kuvaus) ja antoi todistuksen: …

8)

Lisätietoja:

puolesta allekirjoittanut: …

(antamispaikka ja -päivämäärä):

(nimi, tehtävä) (allekirjoitus):

EY-käyttöönsoveltuvuusvakuutus ja sen mukana toimitettavat asiakirjat on varustettava päiväyksellä ja allekirjoituksella.

Vakuutukset on laadittava samalla kielellä kuin käyttöohjeet ja niihin on sisällytettävä seuraavat kohdat:

a)

viittaukset asiaankuuluvaan lainsäädäntöön;

b)

valmistajan, EETS-palveluntarjoajan tai tämän unioniin sijoittautuneen valtuutetun edustajan nimi ja osoite (valtuutetun edustajan toiminimi ja täydellinen osoite ja valmistajan toiminimi);

c)

yhteentoimivuuden osatekijöiden kuvaus (merkki, tyyppi, versio jne.);

d)

eritelmien mukaisuutta tai käyttöönsoveltuvuutta koskevan vakuutuksen laatimisessa noudatetun menettelyn kuvaus;

e)

asian kannalta merkitykselliset vaatimukset, jotka yhteentoimivuuden osatekijät täyttävät, ja erityisesti niiden käyttöehdot;

f)

tarvittaessa eritelmien mukaisuuden tai käyttöönsoveltuvuuden arviointimenettelyyn osallistuneiden tietullioperaattorien / ilmoitettujen laitosten nimi ja osoite;

g)

tarvittaessa viittaukset teknisiin eritelmiin;

h)

sen allekirjoittajan henkilöllisyys, jolla on oikeus tehdä sitoumuksia valmistajan tai tämän unioniin sijoittautuneen valtuutetun edustajan puolesta.


(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 768/2008/EY, tehty 9 päivänä heinäkuuta 2008, tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvistä yhteisistä puitteista ja neuvoston päätöksen 93/465/ETY kumoamisesta (EUVL L 218, 13.8.2008, s. 82).

(2)  Electronic fee collection – Evaluation of on-board and roadside equipment for conformity to EN 15509. (Sähköinen maksunkeräys – ajoneuvolaitteiden ja tienvarsilaitteiden vaatimustenmukaisuuden arviointi EN 15509 -standardin suhteen).

(3)  Intelligent Transport Systems (ITS); RTTT; Test specifications for High Data Rate (HDR) data transmission equipment operating in the 5,8 GHz ISM band; Part 1: Data Link Layer; Sub-Part 1: Protocol Implementation Conformance Statement (PICS) proforma specification. (Älykkäät liikennejärjestelmät (ITS); RTTT; Testieritelmät korkeaa tiedonsiirtonopeutta (HDR) käyttäville tiedonsiirtolaitteille 5,8 GHz:n ISM-kaistalla; Osa 1: Siirtoyhteyskerros; Jakso 1: PICS-proformaeritelmä (Protocol Implementation Conformance Statement).

(4)  Intelligent Transport Systems (ITS); RTTT; Test specifications for High Data Rate (HDR) data transmission equipment operating in the 5,8 GHz ISM band; Part 1: Data Link Layer; Sub-Part 2: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP). (Älykkäät liikennejärjestelmät (ITS); RTTT; Testieritelmät korkeaa tiedonsiirtonopeutta (HDR) käyttäville tiedonsiirtolaitteille 5,8 GHz:n ISM-kaistalla; Osa 1: Siirtoyhteyskerros; Jakso 2: Testisarjan rakenne ja testin tarkoitus (TSS&TP)).

(5)  Intelligent Transport Systems (ITS); RTTT; Test specifications for High Data Rate (HDR) data transmission equipment operating in the 5,8 GHz ISM band; Part 2: Application Layer; Sub-part 1: Protocol Implementation Conformance Statement (PICS) proforma specification. (Älykkäät liikennejärjestelmät (ITS); RTTT; Testieritelmät korkeaa tiedonsiirtonopeutta (HDR) käyttäville tiedonsiirtolaitteille 5,8 GHz:n ISM-kaistalla; Osa 2: Sovelluskerros: Jakso 1: PICS-proformaeritelmä (Protocol Implementation Conformance Statement)).

(6)  Intelligent Transport Systems (ITS); RTTT; Test specifications for High Data Rate (HDR) data transmission equipment operating in the 5,8 GHz ISM band; Part 2: Application Layer; Sub-Part 2: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS & TP). (Älykkäät liikennejärjestelmät (ITS); RTTT; Testieritelmät korkeaa tiedonsiirtonopeutta (HDR) käyttäville tiedonsiirtolaitteille 5,8 GHz:n ISM-kaistalla; Osa 2: Sovelluskerros: Jakso 2: Testisarjan rakenne ja testin tarkoitus (TSS&TP)).

(7)  Electronic fee collection – Evaluation of on-board and roadside equipment for conformity to ISO 12813 – Part 1: Test suite structure and test purposes. (Sähköinen maksunkeräys – ajoneuvolaitteiden ja tienvarsilaitteiden vaatimustenmukaisuuden arviointi ISO 12813 -standardin suhteen; Osa 1: Testisarjan rakenne ja testin tarkoitus).

(8)  Electronic fee collection – Evaluation of on-board and roadside equipment for conformity to ISO 13141 – Part 1: Test suite structure and test purposes. (Sähköinen maksunkeräys – ajoneuvolaitteiden ja tienvarsilaitteiden vaatimustenmukaisuuden arviointi ISO 13141 -standardin suhteen; Osa 1: Testisarjan rakenne ja testin tarkoitus).