5.3.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 67/112


KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI (EU) 2020/361,

annettu 17 päivänä joulukuuta 2019,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen III muuttamisesta sen mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen absorptiojäähdytyskoneiden hiiliteräsjäähdytysjärjestelmissä korroosionestoaineena käytettävää kuudenarvoista kromia koskevan poikkeuksen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa 8 päivänä kesäkuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 2011/65/EU edellytetään jäsenvaltioiden varmistavan, etteivät markkinoille saatetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisällä mainitun direktiivin liitteessä II lueteltuja vaarallisia aineita. Kyseistä rajoitusta ei sovelleta direktiivin 2011/65/EU liitteessä III lueteltuihin vapautettuihin käyttötarkoituksiin.

(2)

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden luokat, joihin direktiiviä 2011/65/EU sovelletaan, luetellaan mainitun direktiivin liitteessä I.

(3)

Kuudenarvoinen kromi on rajoitusten kohteena oleva aine, joka mainitaan direktiivin 2011/65/EU liitteessä II.

(4)

Poikkeus, joka koskee kuudenarvoisen kromin rajoitettua käyttöä korroosionestoaineena absorptiojäähdytyskoneiden hiiliteräsjäähdytysjärjestelmissä, enintään 0,75 painoprosenttia jäähdytysliuoksessa, jäljempänä ’poikkeus’, sisältyy direktiivin 2011/65/EU liitteeseen III. Poikkeuksen voimassaolon päättymispäivä oli 21 päivä heinäkuuta 2016 luokkien 1–7 ja 10 osalta kyseisen direktiivin 5 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti.

(5)

Komissio vastaanotti poikkeuksen uusimista koskevan hakemuksen, jäljempänä ’uusimispyyntö’, 20 päivänä tammikuuta 2015 eli direktiivin 2011/65/EU 5 artiklan 5 kohdassa säädetyssä määräajassa. Kyseisen säännöksen mukaisesti poikkeus pysyy voimassa uusimispyyntöä koskevan päätöksen tekemiseen asti.

(6)

Uusimispyynnön arviointiin sisältyi direktiivin 2011/65/EU 5 artiklan 7 kohdan mukaisia sidosryhmien kuulemisia. Kun otetaan huomioon asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä XIV lueteltujen aineiden markkinoille saattamista ja/tai käyttöä koskevista luvista tehdyt komission päätökset (2), arviointi johti päätelmään, että nykyinen poikkeus on luokkien 1–7 ja 10 osalta jaettava kahteen alakohtaan, joiden sanamuoto ilmaisee selkeästi kuudenarvoisen kromin korvaamiseen liittyvän tieteellisen ja teknisen kehityksenkulloisenkin käyttötarkoitustyypin mukaan.

(7)

Kuudenarvoinen kromi (Cr(VI)) toimii korroosionestoaineena absorptiojäähdytyskoneiden hiiliteräsjäähdytysjärjestelmissä. Sillä muodostetaan teräsputkien sisäpintaan kerros, joka suojaa niitä syövyttävää ammoniakkia sisältävältä jäähdytysliuokselta.

(8)

Nykyinen poikkeus kattaa sovellukset, joiden ottoteho on vähintään 75 W, ja järjestelmät, jotka toimivat täysin muilla kuin sähkölämmittimillä (matalaa höyrystinlämpötilaa vastaavasti). Kuudenarvoisen kromin korvaaminen tai poistaminen kyseisistä tuotteista on tieteellisesti ja teknisesti mahdoton toteuttaa luotettavien korvaavien aineiden puuttumisen vuoksi. Poikkeus, joka kattaa kyseiset sovellukset, on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (3) mukainen eikä näin ollen vaikuta heikentävästi siinä säädettyyn ympäristön- ja terveydensuojeluun.

(9)

Tämän vuoksi on aiheellista myöntää pyydetty uusiminen sellaisia sovelluksia varten, joissa käytetään korkeita höyrystinlämpötiloja, 21 päivään heinäkuuta 2021 saakka direktiivin 2011/65/EU 4 artiklan 3 kohdan ja 5 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti. Ottaen huomioon tulokset, joita on saatu käynnissä olevista ponnisteluista luotettavan korvaavan aineen löytämiseksi, poikkeuksen voimassaololla tuskin on kielteisiä vaikutuksia innovointiin.

(10)

Niiden sovellusten osalta, joiden ottoteho on alle 75 W (matalaa höyrystinlämpötilaa vastaavasti) ja jotka nykyinen poikkeus kattaa, direktiivin 2011/65/EU 5 artiklan 1 kohdassa säädetyt uusimisen edellytykset eivät enää täyty. Sen vuoksi uusimispyyntö olisi hylättävä. Kyseisen direktiivin 5 artiklan 6 kohdan mukaisesti kyseisiä sovelluksia koskevan poikkeuksen voimassaolon olisi päätyttävä 12 kuukauden kuluttua tämän direktiivin voimaantulopäivästä.

(11)

Luokkien 8, 9 ja 11 osalta nykyinen poikkeus on edelleen voimassa direktiivin 2011/65/EU 5 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa vahvistettujen voimassaoloaikojen mukaisesti. Oikeudellisen selvyyden vuoksi voimassaolon päättymispäivät olisi lisättävä mainitun direktiivin liitteeseen III.

(12)

Sen vuoksi direktiiviä 2011/65/EU olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 2011/65/EU liite III tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2021. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle.

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä huhtikuuta 2021.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä säännellyistä kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 174, 1.7.2011, s. 88.

(2)  Yhteenveto Euroopan komission päätöksistä, jotka koskevat kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteessä XIV lueteltujen aineiden markkinoille käyttöön saattamista ja/tai käyttöä koskevia lupia (EUVL C 48, 15.2.2017, s. 9).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) ja Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta (EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1).


LIITE

Korvataan direktiivin 2011/65/EU liitteessä III oleva kohta 9 seuraavasti:

”9

Kuudenarvoinen kromi korroosionestoaineena absorptiojäähdytyskoneiden hiiliteräsjäähdytysjärjestelmissä, enintään 0,75 painoprosenttia jäähdytysliuoksessa

Koskee luokkia 8, 9 ja 11 ja päättyy:

21.7.2021 luokkien 8 ja 9 osalta, lukuun ottamatta in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettuja lääkinnällisiä laitteita ja teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteita;

21.7.2023 luokan 8 in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden osalta;

21.7.2024 luokan 9 teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteiden sekä luokan 11 osalta.

9(a)-I

Kuudenarvoinen kromi, enintään 0,75 painoprosenttia jäähdytysliuoksessa, korroosionestoaineena sellaisten absorptiojääkaappien (mukaan lukien minibaarit) hiiliteräsjäähdytysjärjestelmissä, jotka on suunniteltu toimimaan kokonaan tai osittain sähkölämmittimellä ja joiden ottama keskimääräinen sähkön syöttöteho on alle 75 W tasaisissa käyttöolosuhteissa

Soveltuu luokkiin 1–7 ja 10 ja päättyy 5 päivänä maaliskuuta 2021.

9(a)-II

Kuudenarvoinen kromi, enintään 0,75 painoprosenttia jäähdytysliuoksessa, korroosionestoaineena absorptiojääkaappien hiiliteräsjäähdytysjärjestelmissä:

koneet, jotka on suunniteltu toimimaan kokonaan tai osittain sähkölämmittimellä ja joiden ottama keskimääräinen sähkön syöttöteho on vähintään 75 W tasaisissa käyttöolosuhteissa;

koneet, jotka on suunniteltu toimimaan kokonaan muilla kuin sähkölämmittimellä.

Koskee luokkia 1–7 ja 10 ja päättyy 21.7.2021.”